DRUMSKE PRELAZNE
OSOVINSKE VAGE
TIP VM-2.2
Uredjaj za kontrolu optereæenja drumskih vozila
Vage tipa VM-2.2. namenjene su za graniène prelaze i ulaze na plaæene autoputeve
za merenje osovinskih optereæenja i težine drumskih vozila.
Unikatna dvomostna koncepcija vaga omoguæava otkrivanje prestupa vozaèa u
ispravnom utovaru vozila kako je navedeno u odredbi MS, ali takodje i neke tehnièke
neispravnosti, koje bi mogle prouzrokovati saobraæajnu nezgodu vozila.
Vage tipa VM - 2.2 koje su
instalirane na graniènom
prelazu Lanžhot (1996)
prekontrolišu preko
300000 vozila godišnje.
Operater na kontrolnom odredištu
upravlja vagom iz kompjutera
podaci o merenju mogu biti preko
mreže automatski prenošeni u
sledeæe aplikacije. Kompjuterom
upravljana obrada podataka
smanjuje rizik grešaka poslugeoperatera i omoguæava otpremiti
èak 180 vozila na sat.
TENZOVÁHY, d.o.o. • Brnìnská 82 • 779 00 Olomouc • Èeška Republika
Tel. / faks: +420 585 428 186
e-mail: [email protected]
http://www.tenzovahy.cz
Karakteristika drumskih osovinskih vaga tipa VM-2.2
Drumske osovinske vage VM-2.2 priznatim su merilom u smislu zakona o metrologiji i zvanièno su overavane u Èeškoj i
u ostalim zemljama pridruženim u OIML za merenje težine tokom malih brzina (LSWIM) èak do brzine 16 km/h. Merilo
je klasifikovano i za merenje tokom veæih brzina (HSWIM) prema normi ASTM E 1318 kao tip IV i III.
Unikatna dvomostna konstrukcija vage omoguæava otkrivanje ne samo svih težinskih i odnosnih parametara merenog
vozila (sa prikolicom), tako kako su odredjeni odredbom MS ''O tehnièkim uslovima saobraæaja na drumskim
komunikacijama '', ali su sposobne da detekuju i moguæu neispravnost amortizera ili pneumatika vozila, koja bi kasnije
mogla prouzrokovati saobraæajnu nezgodu. Neke od ovih podataka nije moguæe uopšte otkriti vagama druge
koncepcije.
Spoljni deo vage stvoren je od dve merne površine na tenzometrièkim snimaèima, koje su kao celina usidreni u
prefabrikovanom betonskom osnovu. Ovo rešenje znaèajno uveæava pouzdanost vaga u uslovima neprekidnog
prometa (saobraæaja) teških vozila. Prefabrikovani osnov takodje obezbedjuje taèno usidrenje vaga veæ iz proizvodje i
smanjuje gradjevinsku zahtevnost za pripremu odredišta vage.
Važnim delom vaga je oèitavajuæi sistem koji je upravljan iz kompjutera, njegova programska oprema modifikovana je
prema potrebi konkretnog korisnika. Naprimer za korišæenje na graniènim prelazima razvijen je program posluge
''Carinska vaga'', pomoæu kojeg posluga-operater upravlja ne samo promet preko vage, ali program pored toga vodi i
evidenciju merenih vozila, izdaje kontrolne listiæe, izraèunava takse za preoptereæenje itd. Svi podaci su arhivisani za
dalju upotrebu ili mogu biti automatski poslati za obradjivanje u nadležni kompjuter.
Osnovni tehnièki parametri
l
overavani interval-opseg merljivosti mostiæa (jedne osovine vozila) Min - Maks
800 - 20 000 kg
l
broj merenih osovina
l
overevani deo ''e'' kod statièkog / dinamièkog merenja
neogranièen
20 / 20 kg
l
najviša brzina prelaza preko mostiæa i tokom merenja u režimu HSWIM prema ASTM E 1318
brzina vožnje vozila tokom merenja tokom vožnje u režimu LSWIM
najmanji raspon osovina vozila koji može da se registruje
klasa taènosti pri merenju vozila tokom vožnje prema OIML R134
klasifikacija merila prema ASTM E 1318
klasa taènosti pri merenju u statièkom režimu prema EN 45501
funkcionalne dimenzije mernih mostièa
l
l
l
l
l
l
50 km/sat
1 - 16 km/sat
750 mm
1
IV, III
III
600 x 3 240 mm
Dvojica mostiæa je èvrsto usidrena u robustnom
prefabrikovanom osnovu.To omoguæava visoku
otpornost protiv preoptereæenja, radnu pouzdanost i
moguænost viših prelaznih brzina.
Taèan i potpuni opis optereæenja vozila izmerenog tokom
vožnje osnov je za odredjivanje takse za neispravno
natovareno vozilo.
TENZOVÁHY, d.o.o. • Brnìnská 82 • 779 00 Olomouc • Èeška Republika
Tel. / faks: +420 585 428 186
e-mail: [email protected]
http://www.tenzovahy.cz
Download

TIP VM-2.2 Uredjaj za kontrolu opterećenja drumskih vozila