DONETO JE UPUTSTVO ZA IZRADU
GODIŠNJIH PROGRAMA POSLOVANJA
JAVNIH PREDUZEÆA ZA 2015. GODINU
O pripremi i obavezi donošenja Programa poslovanja javnih preduzeæa za 2015.
godinu pisali smo u èasopisu REVIZOR broj 25a/2014 i èasopisu BUDŽET br 23/2014.
Imajuæi u vidu da je Uputstvo za izradu Programa poslovanja javnih preduzeæa za 2015.
godinu (dalje: Uputstvo) doneto posle izlaska redovnih brojeva i održanog seminara u
Beogradu (19.11.2014. god.) na temu "Izrada Programa poslovanja javnih preduzeæa za
2014. godinu", to u nastavku dajemo integralni tekst Uputstva. Naime, Zakljuèkom Vlade
RS 05 Broj: 023-14246/2014 od 14. novembra 2014. godine usvojen je tekst Uputstva i
zaduženo je Ministarstvo privrede da prati primenu i sprovoðenje ovog zakljuèka.
U nastavku dajemo integralni tekst Uputstva:
Uputstvo za izradu godišnjih programa poslovanja
za 2015. godinu
Obavezuju se javna preduzeæa, privredna društva (akcionarska društva, društva
sa ogranièenom odgovornošæu), i druga pravna lica èiji je osnivaè Republika Srbija,
autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave, da dosledno primenjuju odredbe
Zakona o javnim preduzeæima, a da u pripremi godišnjih programa poslovanja i
finansijskih planova za 2015. godinu, polaze od ciljeva i smernica ekonomske i fiskalne
politike Vlade. Sve preporuke shodno se primenjuju i na javne agencije.
Posebno ukazujemo na sledeæe:
1) Programe poslovanja za 2015. godinu je neophodno dostaviti osnivaèu u
predviðenom zakonskom roku do 1. decembra 2014. godine.
2) Neophodno je sredstva za zarade planirati u skladu sa Zakonom o
privremenom ureðivanju osnovica za obraèun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih
stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, pri èemu je potrebno iskazati ukupan
iznos obraèunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca pre umanjenja osnovice i
nivo obraèunatih zarada sa doprinosima na teret poslodavca po umanjenju osnovice za
10%, kao i razliku koja se uplaæuje u budžet u skladu sa predmetnim zakonom. Takoðe,
pri overi ZIP-1 obrasaca, neophodno je priložiti dokaz o uplati razlike ovih sredstava. U
prilogu dostavljamo formu tabele koja treba da bude sastavni deo programa poslovanja.
3) Naknade predsedniku i èlanovima nadzornog odbora planirati u skladu sa
Zakljuèkom Vlade 05 Broj: 120-4780/2008, kojim je propisano da neto naknada
èlanovima nadzornog odbora ne može biti viša od proseène neto zarade isplaæene u
Republici u oktobru prethodne godine, uz uveæanja od 50%, odnosno 20% za
predsednika, odnosno zamenika predsednika nadzornog odbora, respektivno, što treba
da bude sastavni deo programa poslovanja. Neophodno je u skladu sa Zakonom o
privremenom ureðivanju osnovica za obraèun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih
stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava, prikazati u okviru programa poslovanja
iznos sredstava koji æe se uplatiti u budžet.
4) Organizaciona šema preduzeæa sa imenima svih direktora preduzeæa po
organizacionim delovima, kao i imenima èlanova nadzornog odbora treba da bude
prikazana u programima poslovanja.
5) U okviru programa poslovanja neophodno je prikazati planirane aktivnosti za
unapreðenje procesa kljuènih za poslovanje preduzeæa, sa iskazivanjem relevantnih
indikatora na osnovu kojih æe se meriti napredak u poslovanju preduzeæa. Ovi indikatori
æe biti osnova za ocenjivanje uèinka i rezultata rada menadžmenta i zaposlenih.
6) Popunjavanje slobodnih i upražnjenih radnih mesta, kao i dodatno
zapošljavanje moguæe je samo u skladu sa Zakonom o budžetskom sistemu i uslovima i
procedurama propisanim Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo
zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.
7) Javna preduzeæa koja koriste ili nameravaju da koriste subvencije, garancije ili
drugu vrstu pomoæi, treba da u programu poslovanja, u posebnom delu, planiraju
dinamiku, osnov i namenu korišæenja sredstava iz budžeta Republike Srbije. Takoðe,
poseban program je neophodno da bude usvojen od strane Vlade, kako bi povlaèenje
sredstava u odobrenom iznosu i dinamici bilo moguæe.
8) Svi doneti zakljuèci Vlade vezani za racionalizaciju troškova poslovanja, ostaju
na snazi i tokom 2015. godine i osnova su za pripremu programa poslovanja.
9) Rashode koji se odnose na reprezentaciju neophodno je umanjiti za 60% u
odnosu na realizovana sredstva iz 2014. godine.
10) Rashode koji se odnose na sponzorstva, donacije i druge sliène namene,
neophodno je planirati u programima poslovanja sa umanjenjem od 40% u odnosu na
realizovana sredstva iz 2014. godine.
11) Troškove koji se odnose na naknade po ugovoru o delu, po autorskim
honorarima, po ugovoru o privremenim i povremenim poslovima i naknade fizièkim licima
po osnovu ostalih ugovora neophodno je planirati sa umanjenjem od 25% u odnosu na
realizovana sredstva iz 2014. godine.
12) Službena putovanja i sredstva opredeljena za tu namenu neophodno je
planirati na krajnje racionalan naèin i za samo najneophodnije svrhe.
13) Sredstva predviðena za struèna usavršavanja i sliène namene, neophodno je
planirati na racionalan naèin uz njihovo dovoðenje u vezu sa oèekivanim efektima i
poboljšnjima u poslovanju koja æe se time ostvariti. Obavezuju se svi korisnici sredstava
za namene iz ovog stava da dostave izveštaje, kao i analizu efekata na unapreðenje
poslovanja.
14) Nabavku putnièkih automobila je moguæe planirati samo uz prethodno
odobrenje osnivaèa.
15) Planiranje novih investicija moguæe je iskljuèivo uz uslov okonèanja investicija
planiranih i zapoèetih u prethodnim godinama, pa je shodno tome neophodno navesti
planirane investicije u 2014. godini, procenu realizacije investicija do kraja 2014. godine,
kao i investicije koje se prenose u 2015. godinu. Izuzetno, nove investicije od strateškog
znaèaja, u toku 2015. godine, mogu se planirati samo uz posebno odobrenje Vlade.
16) Planirati raspodelu procenjene dobiti za 2014. godinu u skladu sa Zakonom o
budžetu za 2015. godinu.
17) Neophodno je dostavljanje kvartalnih izveštaja o realizaciji programa
poslovanja Ministarstvu privrede u rokovima predviðenim Pravilnikom i Uputstvom za
dostavljanje kvartalnih izveštaja, za èiju ažurnost i taènost je odgovoran direktor
preduzeæa.
18) Programe poslovanja, finansijske izveštaje, kvartalne izveštaje o realizaciji
programa poslovanja i sve druge relevantne poslovne i finansijske izveštaje, informacije i
podatke o poslovanju, preduzeæe je dužno da objavi na svojoj internet stranici, u skladu
sa èlanom 62. Zakona o javnim preduzeæima.
19) Vrednosti indikatora kojima æe se meriti efikasnost poslovanja (ekonomiènost,
rentabilnost, produktivnost, likvidnost, zaduženost i sl.) treba da budu iskazane u okviru
programa poslovanja na naèin da se u 2015. godini iskažu ciljane vrednosti ovih
parametara u odnosu na procenu njihovih vrednosti u 2014. godini i da se u toku
poslovne godine teži ostvarivanju njihovih vrednosti. Ovo æe biti jedan od naèina na koji
æe biti vršeno ocenjivanje uspešnosti rada menadžmenta i zaposlenih. Bliže informacije i
uputstvo o predmetnim indikatorima nalazi se u Prilogu.
PRILOG 1
OBRAÈUN I ISPLATA ZARADA U 2015. GODINI
MESEC
ISPLAÆEN BRUTO II
U 2014.GODINI
OBRAÈUNAT BRUTO II
U 2015. GODINI PRE
PRIMENE ZAKONA*
OBRAÈUNAT BRUTO II
U 2015. GODINI POSLE
PRIMENE ZAKONA*
IZNOS UPLATE U BUDŽET
REPUBLIKE SRBIJE 3-4
1.
2.
3.
4.
5.
JANUAR
FEBRUAR
MART
APRIL
MAJ
JUN
JUL
AVGUST
SEPTEMBAR
OKTOBAR
NOVEMBAR
DECEMBAR
UKUPNO
* Zakon o privremenom ureðivanju osnovica za obraèun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava.
PRILOG 2
INDIKATORI
ZA MERENJE EFIKASNOSTI POSLOVANJA
VRSTA INDIKATORA
INDIKATORI
LIKVIDNOSTI
NAZIV INDIKATORA
OPIS INDIKATORA
obrtna sredstva
kratkoroène obaveze
Opšta likvidnost
obrtna sredstva - zalihe
kratkoroène obaveze
Ubrzana likvidnost
ukupan dug
ukupna sredstva
Zaduženost
INDIKATORI
ZADUŽENOSTI
ukupan dug
ukupan katipal
Odnos duga prema kapitalu
EBIT
rashodi za kamate
Koeficijent pokriæa kamate
Koeficijent finansijske
stabilnosti
dugoroène
_____
obaveze + kapital __
stalna imovina + zalihe
proseène zalihe
Proseèan period držanja zaliha
prihod od prodaje
proseèni saldo kupca
Proseèan period naplate
potraživanja
INDIKATORI
AKTIVNOSTI
Proseèan period plaæanja
obaveza
Iskorišæenost fiksnih
sredstava
INDIKATORI
RENTABILNOSTI
________ _
prihod od prodaje
prihodi od prodaje
neto fiksna sredstva
Profitna bruto margina
ukupna dobit
prihodi od prodaje
Profitna neto margina
neto dobit
prihodi od prodaje
EBIT margina
EBIT
ukupan prihod
EBITDA margina
EBITDA
ukupan prihod
Ekonomiènost poslovanja
Jedinièni troškovi rada
Produktivnost rada
x 365
obaveze prema dobavljaèima
_____
prihodi od prodaje
ukupna sredstva
Stopa povraæaja
na kapital (ROE)
INDIKATORI
PRODUKTIVNOSTI
prihod od prodaje
Iskorišæenost ukupnih
sredstava
Stopa povraæaja na ukupna
sredstva (ROA)
INDIKATORI
EKONOMIÈNOSTI
x 365
neto dobit
ukupna sredstva
neto dobit
kapital
poslovni prihodi
poslovni rashodi
bruto zrada i lièni rashodi
___
ukupan prihod
prihod od prodaje
broj zaposlenih
x 365
MODEL
PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2015. GODINU
poslovno ime:
sedište:
pretežna delatnost:
matični broj:
PIB:
JBBK:
nadležno ministarstvo /nadležni organ jedinice lokalne samouprave:
mesto, datum
S A D R Ž A J
Strana
1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA
3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU
4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU
5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA
7. INVESTICIJE
8. ZADUŽENOST
9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA
OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE
NAMENE
10. CENE
11. UPRAVLJANJE RIZICIMA
12. PRILOZI
2
1. MISIJA, VIZIJA, CILJEVI
Misija
Misija preduzeća treba da definiše zašto preduzeće treba da postoji. Misija preduzeća predstavlja
osnovni okvir poslovanja i razvoja. Prilikom pisanja misije treba biti kreativan i pri tom voditi računa da
bude određena: svrhom postojanja, strategijom dejstva, pokretačkim polugama koje pokreću zaposlene
i standardima ponašanja.
Vizija
Vizija treba da bude tako sastavljena da jasno pokazuje kuda preduzeće ima nameru da se kreće.
Ciljevi
Ciljevi preduzeća određuju težnje preduzeća u postupcima zadovoljenja misije preduzeća, željena
buduća stanja i rezultate koje je potrebno ostvariti planiranim i organizovanim aktivnostima struktura
preduzeća. Ciljevi predstavljaju primarnu plansku odluku u postupku razvoja preduzeća.
Ciljevima su podređene sve druge planske odluke i pojedinačni planovi i programi. Ciljevi su najznačajniji
pokretači ukupne aktivnosti preduzeća i sredstvo kontrole efikasnosti rada.
Svaki ispravno iskazan cilj mora da sadrži odgovore na pitanja:
o
Šta je željeni ishod?
o
Koji se uslovi moraju ispuniti za njegovu realizaciju?
o
Po kom standardu se oderđuje uspešnost realizacije cilja?
Iz svega iznetog, dolazi se do zaključka da ciljevi moraju bii:
o
Određeni
o
Merljivi i
o
Da opisuju rezultat koji je vidljiv.
3
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA
Priložiti organizacionu šemu preduzeća sa imenima i prezimenima direktora organizacionih jedinica.
3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2015. GODINU
3.1.
Procenjeni fizički obim aktivnosti u 2014 godini
Ovo uključuje procenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o značajnim razlikama između
ostvarenih i planiranih rezultata za 2014. godinu.
3.2. Procena finansijskih pokazatelja za 2014. godinu i tekstualno obrazloženje pozicija
Priložiti uporedne finansijske izveštaje za 2014. godinu (plan i procena) sa obrazloženjem odstupanja
vrednosti procene u odnosu na plan. Zavisno od toga da li preduzeće vodi računovodstvenu evidenciju
po kontnom okviru za privredna društva, zadruge, druga pravna lica i preduzetnike ili po kontnom okviru
za budžetski sistem.
4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2015. GODINU
Ovo uključuje procenu i objašnjenje sa kvantitativnim informacijama o planiranim aktivnostima za 2015.
godinu, uzimajući u obzir analizu poslovnog okruženja kako bi se identifikovali faktori koji pozitivno ili
negativno utiču na poslovanje javnog preduzeća. Potrebno je takođe izvršiti procenu resursa javnog
preduzeća. U resurse javnog preduzeća spadaju fondovi, nekretnine, objekti, oprema, zaposleni,
informaciona tehnologija. U ovom delu treba realno sagledati i predstaviti stvarne resurse preduzeća i
po mogućnosti uporediti ih sa konkurencijom. Budući da pojedini poslovni subjekti imaju monopol u
određenim delatnostima, ovo je neophodno posebno naglasiti.
5. PLANIRANI FINANSIJSKI POKAZATELJI ZA 2015. GODINU
Finansijski plan mora da sadrži:
•
•
Izvore prihoda (sopstveni, iz budžeta i drugi izvori) treba jasno prikazati bez obzira da li je
reč o javnom preduzeću koje se finansira iz budžetskih ili sopstvenih sredstava;
Pozicije rashoda po namenama treba detaljno obrazložiti naročito kada postoje veća
odstupanja, prilikom upoređivanja projekcije za 2015 godinu u odnosu na realizaciju u
2014. godinu, ukoliko takvi slučajevi postoje;
4
•
•
Ukoliko preduzeće planira da 2014. godinu završi sa pozitivnim finansijskim rezultatom,
neophodno je da Programom poslovanja za 2015. godinu predvidi način raspodele
ostvarene dobiti iz 2014. godine.
Ukoliko preduzeće izvrši procenu da će ostvariti gubitak u 2014 Godini neophodno je da
Programom poslovanja za 2015. godinu predvidi način pokrića gubitka.
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA
U programu poslovanja treba isplanirati zarade i ostale troškove zaposlenih, kao i broj zaposlenih imati u
vidu sledeće:
a) proračun ukupno potrebnog radnog vremena za realizaciju proizvodnje
b) utvrđivanje potrebnog kadra po strukturi
c) utvrđivanje manjka (viška) potrebnog kadra po strukturi i dinamici realizacije potrebnog kadra
d) utvrđivanje načina za obezbeđivanje potrebnog kadra
e) utvrđivanje potreba i načina prekvalifikacije postojećih kadrova
f) utvrđivanje potreba i načina obrazovanja i stručnog usavršavanja postojećih i budućih kadrova
g) oblike i nosioce obrazovanja i stručnog usavršavanja
h) potrebna sredstva za školovanje i stručno usavršavanje
Planirani broj zaposlenih sa stanjem na dan 31.12.2015. godine prikazati po sledećoj strukturi:
- zaposlenosti po sektorima
- kvalifikaciona struktura
- godinama starosti
- godinama staža.
U prilogu je primer tabele za prikazivanje zaposlenih po kadrovskoj strukturi, godinama starosti i
godinama staža. Napraviti tabelu zaposlenosti po sektorima.
7. INVESTICIJE
7.1.
Budžet kapitalnih ulaganja /dugoročnih ulaganja/ i tekstualno obrazloženje
U skladu sa poslovnom strategijom preduzeća, na osnovu planiranih ulaganja u unapređenje i razvoj
poslovne aktivnosti, neophodno je isplanirati investicije na duži rok sa odgovarajućim iznosima,
potrebnim za njihovo finansiranje. U pitanju su kapitalni projekti kojima se uvećava imovina Republike
Srbije/ jedinice lokalne samouprave, putem izgradnje i kapitalnog održavanja građevinskih objekata
infrastrukture i ulaganja u opremu, mašine i drugu nefinansijsku imovinu.
7.2.
Plan investicija sadrži:
a) podatke i naziv pojedinih vrsta investicija
b) skup investicionih projekata koje treba preduzeti
5
c) osnovne podatke o pojedinim investicijama
d) planiranu dinamiku realizacije investicija
e) ukupna finansijska sredstva za realizaciju investicija
f) načine obezbeđenja sredstava
g) obezbeđenje društvene i ekonomske opravdanosti realizacije investicija
h) mere koje treba preduzeti za realizaciju investicija.
Vrste invensticija – Primer
- Izgradnja novih i proširenje postojećih objekata kao što su zgrade, parkovi, putevi,
vodovodni i kanalizacioni sistemi, ulična rasveta i odlagalište/deponija, trafo stanice,
dalekovodi, sistemi za cevovodni tramsport i dr
- Rehabilitacija ili zamena postojećih objekata, kao što su ulice, zgrade parkovi, ulična
rasveta i vodovodni i kanalizacioni sistemi, cevovodni sistemi, toplovodni sistemi,
sistemi za prenos el.energije i dr.
- Opremanje javnih prostora /kada se nešto prvi put gradi , kao što je nameštaj,
kancelarijska oprema i oprema za igrališta.
- Veća ( znaćajnija) oprema, koja je skupa i ima relativno dug vek upotrebe, kao što su
vatrogasna kola, kamioni za odnošenje smeća ili građevinska oprema.
- Rekonstrukcija postojećih objekata, kao što su rekonstrukcija puteva i zgrada
uključujući i nove krovove i veće popravke električnih instalacija, vodovoda i
kanalizacije i grejanja.
U delu ulaganja posebno iskazati ulaganja vezano za tekuće i investiciono održavanje. Uz program
poslovanja priložiti posebno planove tekućeg i investicionog održavanja.
8. ZADUŽENOST
Analiza zaduženosti preduzeća vrši se analizom pasive bilansa stanja. Pozajmljeni izvori finansiranja
predstavljaju tuđe izvore finansiranja aktivnosti preduzeća i po roku dospeća mogu biti dugoročni i
kratkoročni. Tabelarnim prikazima obuhvaćene su postojeće kreditne obaveze koje dospevaju u 2015.
godini, ali i obaveze koje će potencijalno biti aktivirane u 2015. godini.
9. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA
OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE
NAMENE
U nastojanju da se finansijska sredstva koja su neophodna za nabavku dobara, usluga i radova za tekuće
poslovanje preduzeća, kao i finansijska sredstva neophodna za tekuće i investiciono održavanje odvoji
od nabavki kojima se podržava realizacija kapitalnih projekata, programom poslovanja za 2015. godinu
je, nezavisno od tabele investicja, obuhvaćena posebna tabela planiranih finansijskih sredstava za
navedene namene.
Kada su u pitanju sredstva za posebne namene koje treba opisati i iskazati u programu poslovanja za
2015. godinu pridržavati se odredaba člana 50. Zakona o javnim preduzećima. Kada su u pitanju
sponzorstva i donacije iste treba iskazati u iznosu u kome su propisani Uputstvom za izradu programa
poslovanja.
6
10. CENE
Programom poslovanja definisati elemente za celovito sagledavanje politike cena proizvoda i usluga.
11. UPRAVLJANJE RIZICIMA
Upravljanje rizicima je zakonska obaveza i neizostavni elemenat dobrog upravljanja.
Odgovarajuće upravljanje rizicima od izuzetne je važnosti za samo javno preduzeće i za sposobnost
kvalitetnog
obavljanja
dodeljenih
nadležnosti
i
funkcija.
Strategija ocrtava ciljeve i koristi od upravljanja rizicima, odgovornosti za upravljanje rizicima, te daje
pregled okvira koji će se uspostaviti kako bi se uspešno upravljalo rizicima.
Strategija takođe predstavlja sveobuhvatni okvir za podršku osobama odgovornima za sprovođenje
strateškog plana.
U ovoj strategiji polazi se od sledećih definicija:
Rizik je "bilo koji događaj ili problem, koji bi se mogao dogoditi i nepovoljno uticati na postizanje
strateških i operativnih ciljeva. Propuštene prilike takođe se smatraju rizikom." Upravljanje rizicima
centralni je deo strateškog upravljanja. To je alat koji rukovodiocima pomaže da predvide nepovoljne
događaje i reaguju na njih, odnosno usmere postupke unutrašnje kontrole i ograničene resurse prema
ključnim funkcijama i s njima povezanim rizicima. Sve izmene i novine u strategiji evidentiraju se kao
promena.
7
Download

ovde - IPC