NAJĈEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA
1. Otvaranja naloga u VetUp-u i AIR-u
Ukoliko je potrebno otvoriti nalog u jednoj od aplikacija veterinarskog informacionog sistema (VetUp i/ili
AIR), neophodno je najpre da prosledite zahtev za otvaranje naloga u VetUp-u kolegi Borisu Seničaru, na
adresu Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd. Zahtev treba da sadrţi podatke o
ambulanti/stanici/sluţbi, kao i to za koju se aplikaciju traţi pristup(obeleţavanje i vakcinacija pasa i mačaka,
obeleţavanje i vakcinacija svinja, vakcinacija ţivine).
Nakon toga je potrebno proslediti zahtev za otvaranja naloga u AIR-u (obeleţavanje goveda, obeleţavanje
ovaca i koza, unos podataka o sprovedenom Programu mera kod goveda, ovaca i koza) na mejl adresu
[email protected] sa istim setom podataka, kao i za VetUp.
2. Prijava i odjava veterinara u VetUp-u i AIR-u
Prijava, kao i odjava veterinara u Vetupu vrši se preko formulara za praćenje promena zaposlenih
veterinara. Popunjen, overen i potpisan formular šalje se Odseku za veterinarske usluge (Uprava za veterinu,
Omladinskih brigada 1, 11070 Novi Beograd).
Pošto se izmene izvrše u Vetupu, potrebno je slanjem mejla na [email protected] obavestiti i
administratora AIR-a o promenama o zaposlenim veterinarima unutar veterinarske organizacije.
3. Korisniĉka podrška sistema obeleţavanja i registracije ţivotinja
E-mejl adresa: [email protected]
4. Kontakti regionalnih kancelarija za obeleţavanje i registraciju ţivotinja
OKRUG
BORSKI
BRАNIĈEVSKI
JАBLАNIĈKI
JUŢNO-BАĈKI
JUŢNOBАNАTSKI
KOLUBАRSKI
MAĈVANSKI
ADRESA
Moše Pijade
br.19
19210 Bor
Dunavska 89
12 000
Poţarevac
Niška br.40
16000 Leskovac
Bulevar Mihajla
Pupina 2
21000 Novi Sad
Ţarka Zreњanina
73
26000 Pančevo
Suvoborska 5
14 000 Valjevo
Vojvode Putnika
52
15000 Šabac
TELEFON
MEJL ADRESA
030/458035,458-036
[email protected]
012/554946, 554945
016/228055, FАKS
228-051
[email protected]
[email protected]
021/6791020
[email protected]
013/301-760
[email protected]
014/292690, 292691
015/360400, 360401
[email protected]
[email protected]
MORAVIĈKI
NIŠAVSKI
PĈINjSKI
PIROTSKI
PODUNAVSKI
Hajduk Veljkova
45
32000 Čačak
Ivana
Milutinovića
br.64
18000 Niš
Marička br. 19
17501 Vranje
Vojvode Mišića
28
18300 Pirot
Trg republike 5
11300
Smederevo
032/340-580
[email protected]
018/291601, FAKS
291-600
[email protected]
017/400-357
[email protected]
010/313-299
[email protected]
026/642480, 642482
035/245-446
POMORAVSKI
Boška Jovića 8
35000 Jagodina
RASINSKI
Mićuna
Pavlovića 23
37000 Kruševac
037/447500, 447501
Toplice Milana
2
36 103
Ribnica,Kraljevo
Svetozara
Miletića 24
23300 Kikinda
Segedinski put
88
24000 Subotica
036/379250, 375784
RAŠKI
SEVERNOBANATSKI
SEVERNOBAĈKI
SREDNjEBANATSKI
SREMSKI
ŠUMADIJSKI
Koče Kolarova
38
23000 Zrenjanin
Trg Sveto
Dimitrija 13
22000 Sremska
Mitrovica
19. Oktobra br. 3
34000
Kragujevac
0230/401450
024/687-090
023/581130, 525597, 525598
022/639-107
034/300-195
027/329624, 329625
TOPLIĈKI
Arsenija
Čarnojevića 132
18400 Prokuplje
ZAPADNOBAĈKI
Staparski put 37
25000 Sombor
025/432-450
ZLATIBORSKI
Nadeţde
Petrović bb
31000 Uţice
031/560429, 560029
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
ZAJEĈARSKI
Izvorski put 1
BEOGRAD
Omladinskih
brigada 1
Novi Beograd
019/441-580
011/319-6012
[email protected]
[email protected]
5. Unos pasa obeleţenih mikroĉipovima u drugim zemljama
Ukoliko je identifikacioni broj mikročipa napravljen prema propisanim ICAR standardima (odnosno
ukoliko se sastoji od petnaestocifrenog broja), veterinarska organizacija moţe sama ubaciti podatke o ovom
psu.
Ukoliko identifikacioni broj mikročipa nije napravljen prema propisanim ICAR standardima, potrebno je
set podataka o obeleţenom psu, poslati na mejl adresu [email protected], kako bi naši administratori
uneli podatke o ovoj ţivotinji u bazu podataka.
Ukoliko pas poseduje pasoš koji je u skladu sa zahtevima EU u pogledu sadrţine samog dokumenta, nije
potrebno izdavati novi pasoš. Unos broja stranog pasoša vrši se tako što se najpre izmeni predznak RS, a
zatim se unese ceo broj pasoša. U slučaju poteškoća oko unosa podataka o pasošu izdatom od strane neke
druge zemlje, molim vas obratite se korisničkoj podršci sistema obeleţavanja i registracije ţivotinja na mejl
adresu [email protected]
6. Ukoliko vlasnik psa/maĉke nije poreklom iz Republike Srbije
Ukoliko vlasnik psa/mačke nije poreklom iz Republike Srbije, kako biste izbegli problem pri unosu podataka
o jmbg vlasnika, potrebno je ukucati datum rodjenja vlasnika i nule do 13 cifara.
7. Pogrešno unet broj mikroĉipa, broja potvrde (pasoša) ili uverenja o vakcinaciji pasa i maĉaka
Ukoliko vam pri unosu podataka baza prijavi da taj broj (mikročipa, pasoša ili uverenja) već postoji,
potrebno je da se obratite korisničkoj podršci sistema obeleţavanja i registracije ţivotinja na mejl adresu
[email protected], koja će dalje iskoordinirati rad regionalnih kancelarija i veterinarskih stanica kako bi
se greška u bazi ispravila i omogućio unos tačnih podataka u bazu.
8. Ukoliko vlasnik izgubi pasoš svog kućnog ljubimca
Ukoliko vlasnik izgubi pasoš svog kućnog ljubimca, treba da se obrati bilo kojoj veterinarskoj stanici ili
ambulanti koja radi na poslovima obeleţavanja i registracije pasa i mačaka, koja izdaje novi pasoš za
kućne ljubimce. Izdavanje novog pasoša za kućnog ljubimca se evidentira i u bazi podataka (VetUpu) gde
u elektronskom kartonu psa postoji i polje „izdaj novi“ gde se mogu uneti podaci iz novog pasoša i to
postaje vaţeći identifikacioni dokument kućnog ljubimca.
9. Ubacivanje novih serija vakcina u VetUp
Pri nabavci novih vrsta i serija vakcina, institut treba da pošalje vrstu, seriju i broj doza novonabavljene
vakcine korisničkoj podršci sistema obeleţavanja i registracije ţivotinja na mejl adresu
[email protected]
10. Trebovanje blokovske robe neophodne za sprovodjenje poslova Programa mera
Veterinarske organizacije, koje rade na obavljanju poslova Programa mera zdravstvene zaštite ţivotinja,
treba da svojoj regionalnoj kancelariji šalju redovna trebovanja obrazaca na mesečnom nivou. Regionalna
kancelarija sastavlja trebovanje za ceo okrug, prosledjuje Upravi za veterinu od 25. u mesecu do kraja
meseca. Preuzimanje trebovanih obrazaca od strane regionalnih kancelarija se vrši prvih 5 dana u mesecu,
a zatim ih regionalna kancelarija distribuira stanicama i ambulantama.
11. Uplata sredstava od naknada za obeleţavanje i registraciju ţivotinja
Prilikom popunjavanja obrasca Naloga za prenos (uplatnice), u polju račun poverioca-primaoca, uneti
broj računa Ministarstva 840-742225843-85. U polju model – upisati broj modela 97 i poziv na broj
(odobrenje) - upisuje se šifra opštine, kontrolna cifra (broj modela 97) i PIB veterinarske organizacije.
Download

NAJĈEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA 1. Otvaranja naloga u VetUp