1213
5648632231
1445444768792
326545
56672
672133
REZULTATI OGLEDA 2012
Nauka i servis donose uspeh®
Osvrt na sezonu 2012
- klimatske prilike -
DVA
osnovna faktora su dominirala tokom sezone 2012, a to su nedostatak padavina i toplota. Oba
su imala svoj negativni uticaj na prinos kukuruza, a koliko je taj uticaj bio negativan zavisilo
je od intenziteta javljanja ovih faktora i njihovog združenog delovanja.
Posle izrazito kišne 2010. godine, desila se sušna 2011. sa deficitom vode od oko 100 l/m² za period April-Septembar. Situacija je donekle bila popravljena sa dovoljnom količinom zimske vlage, čime je uticaj suše donekle bio
ublažen. Ovo je rezultiralo da smo imali sniženje prinosa u odnosu na 2010. godinu na nivou od 15 %.
Sezona 2012 se odlikuje u startu
nedostatkom zimske vlage prosečno 70-110 l u odnosu na region
gajenja. Iako je vegetaciona sezona (April-Septembar) bila sa više
padavina nego 2011, u proseku za
30-50 l, prosečni prinosi kukuruza
su bili niži za 30-50 %.
Šta je to što je toliko uticalo na
kukuruz u 2012. godini da drastično smanji prinos, a što je
različito bilo od prošle godine?
Jedan jedini odgovor je toplota.
Koliko je toplije bilo u 2012 u odnosu na 2011, a u najznačajnijim
fazama za razvoj kukuruza može
se videti na grafikonu.
RANI
udar ekstremne toplote i njegovo dugo trajanje su
glavne karakteristike sezone 2012. Sve ovo se desilo u fazi oplodnje i nalivanja kukuruza, faze koje
su najosetljivije što se tiče smanjenja prinosa usled stresa. Samo u
periodu oplodnje smo imali temperature od preko 35°C, a u trajanju i do
12 dana, što je u mnogim regionima dovelo do velikog kašnjenja izlaska
svile (loša oplodnja), a u pojedinim slučajevima i do njenog potpunog
izostajanja, a to opet do pojave biljaka bez klipa. Isto tako dolazilo je i
do većeg uginuća polena, jer su temperature u njivama dostizale i 45°C.
Ove temperature, u sadejstvu sa nedostatkom vlage (donji grafikon),
rezultirale su velikom sniženju prinosa kukuruza u 2012. godini.
Dugotrajni i ekstremno visoki temperaturni šok koji je trajao bez prestanka 2,5 meseca, uz minimalne padavine u Julu i bez istih u Avgustu
mesecu, rezultirao je kod mnogih hibrida kukuruza drastičnim smanjenjem prinosa, kao i u nekim slučajevima njegovim potpunim izostankom.
DuPont Pioneer i u ovakvim godinama omogućava proizvođačima sigurnost proizvodnje i još jednom potvrđuje da je sa pravom svetski lider
na ovom polju.
Izvor: Republički hidrometeorološki zavod Srbije
HIBRIDI
KUKURUZA
Severnobački okrug
&
*
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
#
7000
Prinos kg/ha
# )+$).$+)*+$
!# +/$)1$+)*+$
#
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
*-.%
,/%
,/%
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
David Bakai, Ada
8000
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
12000
# +0$)-$+)*+$
!# +)$*)$+)*+$
#
*.-%
.+%
.+%
10000
Prinos kg/ha
#
8000
6000
4000
2000
0
Vlaga %
Atila Boja, Ada
#
6000
#
)%
)%
)%
Prinos kg/ha
5000
# */$)-$+)*+$
!# *+$)1$+)*+$
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Lajo Brinda, Baka Topola
2
REZULTATI OGLEDA 2012
Severnobački okrug
$
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
! *("(,"*()*"
! *+")("*()*"
!
1(#
*-#
*-#
Prinos kg/ha
!
7000
16.5
6000
16
5000
15.5
15
4000
14.5
3000
14
2000
13.5
1000
13
0
Vlaga %
Luka Duli, urin
12.5
! *("(,"*()*"
! (.")("*()*"
!
/(#
,(#
,(#
Prinos kg/ha
!
14.8
14.6
14.4
14.2
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13
12.8
Vlaga %
Dragan Ivandeki, urin
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Lorant Kalmar, Senta
! )("(-"*()*"
! )*")("*()*"
!
.0#
(#
(#
15.5
5000
15
4000
3000
2000
1000
0
14.5
14
13.5
13
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
6000
12.5
12
HIBRIDI KUKURUZA
3
Severnobački okrug
$
+
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
! (*"(-"*()*"
! (,")("*()*"
!
)-*#
+-#
+-#
7000
13.8
6000
13.6
Prinos kg/ha
!
14
5000
13.4
4000
13.2
3000
2000
13
1000
12.8
0
12.6
Vlaga %
Zoltan Kalmar, Mol
8000
! )-"(,"*()*"
! *."(1"*()*"
!
0(#
/(#
/(#
Prinos kg/ha
!
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
13.6
13.4
13.2
13
12.8
12.6
12.4
12.2
12
11.8
11.6
Vlaga %
Albica Lukaevi, Bajmok
! )1"(,"*()*"
! **")("*()*"
!
+(#
+(#
(#
Prinos kg/ha
!
6000
15
5000
14.8
4000
3000
2000
14.6
14.4
14.2
Vlaga %
Jovan Ognjanov, Subotica
14
1000
13.8
0
13.6
4
REZULTATI OGLEDA 2012
$
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Severnobački okrug
Perica Orai, Subotica
14.5
5000
Prinos kg/ha
! )'"'*")'()"
! (-"'-")'()"
!
15
,'#
'#
'#
14
4000
13.5
13
3000
12.5
2000
Vlaga %
!
6000
12
1000
11.5
0
11
7000
! )*"'*")'()"
! )+"'-")'()"
!
(*'#
-'#
'#
6000
Prinos kg/ha
!
5000
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Ako Tot, Feketi
HIBRIDI KUKURUZA
5
Severnobački okrug
)
2
**********************************************************************************
Gabor Vatag, Mol
& /6'-1'/-./'
" & -.'.-'/-./'
&
./5(
04(
04(
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
14.5
14
13.5
13
12.5
12
Vlaga %
Prinos kg/ha
&
11.5
11
10.5
Stipan Vukovi, Bajmok
6000
& .4'-1'/-./'
" & /3'-6'/-./'
&
3-(
/-(
/-(
5000
14
12
4000
3000
2000
10
8
Vlaga %
Prinos kg/ha
&
16
6
4
1000
0
2
0
6
REZULTATI OGLEDA 2012
Zapadnobački okrug
&
+
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
# ,*$*.$,*+,$
!# ,,$*3$,*+,$
#
+0*%
/*%
/*%
5000
Prinos kg/ha
#
18.5
18
17.5
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Nikola Ceki, Stapar
6000
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7000
# +*$*.$,*+,$
!# +1$*3$,*+,$
#
,+.%
/-%
/-%
6000
Prinos kg/ha
#
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
eljko Coni, Sombor
Danijel Crjepok, Deronje
# +2$*.$,*+,$
!# *+$+*$,*+,$
#
+1*%
1/%
1/%
14.2
14
13.8
13.6
13.4
13.2
Vlaga %
Prinos kg/ha
#
7200
7000
6800
6600
6400
6200
6000
5800
5600
5400
5200
13
12.8
12.6
12.4
HIBRIDI KUKURUZA
7
Zapadnobački okrug
&
,
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Panta Doroslovac, Deronje
# +,$*.$,*+,$
!# ,/$*2$,*+,$
#
+/*%
-/%
-/%
14.5
6000
14
5000
13.5
4000
13
3000
12.5
2000
12
1000
11.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
#
7000
11
0
Zoltan Gonclik, Kula
# +,$*.$,*+,$
!# ,.$*2$,*+,$
#
++/%
-/%
-/%
14.5
14
13.5
13
12.5
12
Vlaga %
Prinos kg/ha
#
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
11.5
11
10.5
ore Gradinac, Sombor
16.5
5000
16
,/*%
0-%
0-%
4000
15.5
3000
15
Vlaga %
# ,*$*.$,*+,$
!# +1$+*$,*+,$
#
6000
Prinos kg/ha
#
2000
1000
0
14.5
14
8
REZULTATI OGLEDA 2012
Zapadnobački okrug
%
,
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
" +)#)-#+)*+#
" )*#*)#+)*+#
"
*2)$
./$
1-$
Prinos kg/ha
"
16.5
6000
16
5000
15.5
4000
15
3000
14.5
2000
Vlaga %
Kornel Horvat, Apatin
7000
14
1000
0
13.5
" **#)-#+)*+#
" +/#)2#+)*+#
"
*2)$
0)$
0)$
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prinos kg/ha
"
Vlaga %
Milan Ivanievi, Crvenka
Pavle Kucurski, Stapar
" *,#)-#+)*+#
" +.#)2#+)*+#
"
+++$
/)$
/)$
16.5
6000
16
5000
15.5
15
4000
14.5
3000
14
2000
1000
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
"
7000
13.5
13
12.5
12
HIBRIDI KUKURUZA
9
Zapadnobački okrug
&
.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Milan Mladenovi, Deronje
# */$*.$,*+,$
!# ,/$*3$,*+,$
#
+/*%
-/%
-/%
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
#
8000
Tibor Molnar, Stanii
#
+-1%
2.%
/0%
3000
2500
Vlaga %
# -*$*.$,*+,$
!# *0$+*$,*+,$
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
3500
Prinos kg/ha
#
4000
2000
1500
1000
500
0
Nadj Atila, Kula
# +*$*.$,*+,$
!# +1$*3$,*+,$
#
+0*%
+**%
1*%
14.5
14
13.5
13
12.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
#
8400
8200
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400
6200
12
11.5
10
REZULTATI OGLEDA 2012
Zapadnobački okrug
* 3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Sran Petrovi, Lipar
6000
Prinos kg/ha
!' 01(.2(0./0(
#!' /5(.6(0./0(
'
16
5000
6.)
6.)
.)
14
4000
12
10
3000
8
Vlaga %
!'
18
6
2000
4
1000
2
0
0
!'
5000
Prinos kg/ha
!' /.(.2(0./0(
#!' 04(.6(0./0(
'
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
/13)
23)
23)
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Poljoprivredna kola Sombor, Sombor
6000
Stevan Staji, Stapar
!' /2(.2(0./0(
#!' /.(.6(0./0(
'
0..)
2.)
2.)
25
5000
20
4000
15
Vlaga %
Prinos kg/ha
!'
6000
3000
2000
10
1000
5
0
0
HIBRIDI KUKURUZA
11
Zapadnobački okrug
'
0
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Sinia Radii, Sombor
6000
$
+0*&
*&
*&
14
4000
12
Vlaga %
$ ,1%*.%,*+,%
!$ *+%+*%,*+,%
16
5000
Prinos kg/ha
$
18
10
3000
8
2000
6
4
1000
2
0
0
Veroljub Vikovi, Crvenka
$ +,%*.%,*+,%
!$ ,0%*2%,*+,%
$
+*/&
-/&
-/&
12000
16
14
10000
12
8000
10
6000
8
6
4000
Vlaga %
18
Prinos kg/ha
$
14000
4
2000
2
0
0
Sran Vikievi, Sombor
$ +,%*.%,*+,%
!$ *+%+*%,*+,%
$
,+-&
/,#/&
/,#/&
14.1
5000
14
4000
13.9
13.8
3000
13.7
2000
Vlaga %
Prinos kg/ha
$
6000
13.6
1000
13.5
0
13.4
12
REZULTATI OGLEDA 2012
Zapadnobački okrug
%
/
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
" +)#)-#+)*+#
" )*#*)#+)*+#
7000
16
6000
15.5
5000
15
Prinos kg/ha
"
4000
"
*0,$
-.$
.1$
14.5
3000
Vlaga %
ZZ Kljajievo - Kljajievo
14
2000
13.5
1000
0
13
ZZ Sokolac - Lipar
" +0#)-#+)*+#
" +-#)1#+)*+#
"
1)$
)$
)$
14.5
14
13.5
13
12.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
"
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
12
11.5
11
HIBRIDI KUKURUZA
13
Zapadnobački okrug
* 3
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Damir eri, Rastina
7800
'
.23)
0-)
0-)
20
7400
7200
15
7000
10
6800
Vlaga %
!' ./(-0(/-./(
#!' ./(-4(/-./(
7600
Prinos kg/ha
!'
25
5
6600
6400
0
!' ./(-0(/-./(
#!' -1(.-(/-./(
'
.2-)
01)
01)
Prinos kg/ha
!'
8800
14.4
8600
14.2
8400
14
8200
13.8
8000
13.6
7800
13.4
7600
13.2
7400
13
14
Vlaga %
Andrija tanmper, Baki Brestovac
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobački okrug
%
*
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
7000
" +1#)-#+)*+#
" +0#)2#+)*+#
"
*+)$
,)$
,)$
6000
Prinos kg/ha
"
14.8
14.6
14.4
14.2
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13
12.8
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Angela Albert, Bako Gradite
Danilo Babin, Silba
" *,#)-#+)*+#
" +/#)2#+)*+#
"
*.)$
,.$
,.$
15.5
15
14.5
14
13.5
13
Vlaga %
Prinos kg/ha
"
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
12.5
12
11.5
" **#)-#+)*+#
" )*#*)#+)*+#
"
**/$
)$
)$
Prinos kg/ha
"
16
7000
14
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Milorad Bajac, Gospoinci
8000
HIBRIDI KUKURUZA
15
Južnobački okrug
%
*
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
" )*#(,#*()*#
" *,#(/#*()*#
"
)-($
+-$
+-$
Prinos kg/ha
"
7000
15
6000
14.5
5000
14
4000
13.5
3000
13
2000
12.5
1000
12
Vlaga %
Stamenko Baji, Baka Palanka
11.5
0
" */#(,#*()*#
" *,#(/#*()*#
"
)+($
,.$
+*$
17.2
17
16.8
16.6
16.4
16.2
16
15.8
15.6
15.4
15.2
Prinos kg/ha
"
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Ferenc Bezdan, Beej
9500
"
" )(#(,#*()*#
" *+#(/#*()*#
"
)+-$
-($
-($
Prinos kg/ha
9000
8500
8000
7500
7000
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Jan Bohu, Gloan
16
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobački okrug
")
0
**********************************************************************************
Prinos kg/ha
&
& 0-'-1'/-./'
" & ./'-5'/-./'
&
.-/(
-(
-(
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
andor Ceh, Bako Gradite
Stojan Dondur, Temerin
&
Prinos kg/ha
& ..'-1'/-./'
" & -.'.-'/-./'
.-2(
14(
14(
14
12
10
8
6
Vlaga %
&
16
8600
8400
8200
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
4
2
0
Nandor Duda, Beej
& -/'-2'/-./'
" & -0'.-'/-./'
&
.-3(
14(
14(
18
16
14
12
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
&
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
4
2
0
HIBRIDI KUKURUZA
17
Južnobački okrug
&
.
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
#
Prinos kg/ha
# *-$*/$,*+,$
# ,.$*2$,*+,$
#
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
8200
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
6600
6400
6200
6000
*%
*%
*%
Vlaga %
Imre Gotva, Beej
#
#
15.5
6000
15
5000
14.5
4000
14
3000
13.5
2000
13
1000
12.5
Prinos kg/ha
# +1$*.$,*+,$
# +1$*2$,*+,$
7000
+/*%
-/%
-/%
Vlaga %
Radovan Grahovac, Obrovac
12
0
Dragutin Grigorijevi, Despotovo
# ++$*.$,*+,$
# *+$+*$,*+,$
#
+0*%
.*%
.*%
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
Vlaga %
Prinos kg/ha
#
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
11.5
11
18
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobački okrug
!'
.
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
Rale Grigorijevi, Despotovo
$ ,0%*-%,*+,%
!$ *+%+*%,*+,%
$
+/*&
.*&
.*&
14.5
14
13.5
13
12.5
12
Vlaga %
Prinos kg/ha
$
15
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
11.5
11
$ *,%*.%,*+,%
!$ +0%*1%,*+,%
$
+/,&
.*&
0,&
5000
Prinos kg/ha
$
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Sran Ilijevski, Novi Sad
6000
7200
$ ++%*-%,*+,%
!$ *-%+*%,*+,%
$
+1*&
-*&
/*&
7000
Prinos kg/ha
$
6800
6600
6400
6200
6000
14.2
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13
12.8
12.6
12.4
12.2
Vlaga %
Miroslav Ivi, Baka Palanka
HIBRIDI KUKURUZA
19
Južnobački okrug
$
.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Miroslav Kevenski, Baki Petrovac
! )."(,"*()*"
! *+"(0"*()*"
!
)*-#
(#
(#
15
14.5
14
13.5
13
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
12.5
12
Pera Krsti, Novi Sad
16
6000
! )*"(,"*()*"
! )+"(0"*()*"
14
5000
12
4000
10
8
3000
!
))(#
/,#
+*#
6
2000
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
4
1000
2
0
0
Danijel Lekar, Baki Petrovac
! )+"(,"*()*"
! ()")("*()*"
!
)),#
**#
**#
8800
8600
8400
8200
8000
7800
7600
7400
7200
7000
6800
14.5
14
13.5
13
12.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
12
11.5
20
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobački okrug
$
.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
! '*"',")'()"
! (/"'/")'()"
!
('-#
,'#
'#
Prinos kg/ha
!
16
3500
14
3000
12
2500
10
2000
8
1500
6
1000
4
500
2
0
0
Vlaga %
Mihailo Mihaljovski, urevo
4000
8000
! (*"'+")'()"
! ()"'/")'()"
!
('-#
,'#
'#
7000
Prinos kg/ha
!
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Bora Mitrovi, Ka
Zoran Moldovanov, Bako Gradite
! )/"'+")'()"
! )-"'/")'()"
!
()'#
'#
'#
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
14
12
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
4
2
0
HIBRIDI KUKURUZA
21
Južnobački okrug
&
2
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
Laslo Olah,Temerin
# ,1$*.$,*+,$
# ,0$*3$,*+,$
#
+*,%
.2%
*%
12
11.5
11
10.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
#
12.5
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
10
9.5
9
#
#
Prinos kg/ha
# ,,$*.$,*+,$
# +2$*3$,*+,$
+/*%
-/%
-/%
16
7000
14
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Jovan Pejak, Silba
8000
# ,,$*.$,*+,$
# +3$*3$,*+,$
#
+1*%
*%
*%
Prinos kg/ha
#
15
6000
14.5
5000
14
4000
3000
13.5
13
12.5
2000
12
1000
11.5
0
Vlaga %
Jovica Pejak, Silba
7000
11
22
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobački okrug
%
2
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
" )+#).#+)*+#
" +0#)2#+)*+#
"
**1$
)$
)$
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5000
Prinos kg/ha
"
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
ore Peri, Novi Sad
6000
16
14
12
10
8
6
4
2
0
" **#)-#+)*+#
" +0#)2#+)*+#
"
+*)$
*).$
-.$
10000
Prinos kg/ha
"
8000
6000
4000
2000
0
Vlaga %
Janko Pincir, Pivnice
12000
7000
" +1#)-#+)*+#
" ),#*)#+)*+#
"
*/.$
0.$
-)$
6000
Prinos kg/ha
"
5000
4000
3000
2000
1000
0
15
14.8
14.6
14.4
14.2
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13
Vlaga %
Dragan Soro, Mladenovo
HIBRIDI KUKURUZA
23
Južnobački okrug
%
*)
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
Prinos kg/ha
"
" */#)-#+)*+#
" +0#)1#+)*+#
"
*1.$
-)$
*.$
14
5000
13.5
4000
13
3000
12.5
2000
12
1000
11.5
0
Vlaga %
Lazar Srdanovi, Netin
6000
11
12000
" *+#)-#+)*+#
" )-#*)#+)*+#
"
1.$
,+$
-0$
10000
Prinos kg/ha
"
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
8000
6000
4000
2000
0
Vlaga %
Rudolf Tot, Temerin
" *,#)-#+)*+#
" )-#*)#+)*+#
"
*+/$
-)$
)$
Prinos kg/ha
"
15.5
6000
15
5000
14.5
4000
14
3000
13.5
2000
13
1000
12.5
0
Vlaga %
Neboja Vukovi, Sirig
7000
12
24
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobački okrug
$
((
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
! (+"'+")'()"
! '+"('")'()"
!
((,#
*'#
*'#
Prinos kg/ha
!
7000
12.5
6000
12
5000
11.5
4000
11
3000
10.5
2000
10
1000
9.5
Vlaga %
Dragoljub Zec, urug
9
0
Pavel ljuka, Baki Petrovac
! ),"'+")'()"
! (-"'.")'()"
!
'#
'#
'#
HIBRIDI KUKURUZA
30
25
20
15
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
10
5
0
25
Severnobanatski okrug
#
'
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
&)!&+!(&'(!
&,!'&!(&'(!
'&-"
(,"
(,"
Prinos kg/ha
9000
18
8000
16
7000
14
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Milan Dragi, Rusko Selo
)&!&*!(&'(!
(,!&.!(&'(!
8000
'&-"
&"
&"
7000
Prinos kg/ha
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Vasa Dudelj, Io
26
REZULTATI OGLEDA 2012
Severnobanatski okrug
%
*
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
" *)#(,#*()*#
" (.#)(#*()*#
"
.($
.($
.($
Prinos kg/ha
"
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Vlaga %
Milo Jovi, Kikinda
" )(#(,#*()*#
" *-#(/#*()*#
"
.($
.($
+)$
Prinos kg/ha
"
8000
16
7000
15.5
6000
15
5000
4000
3000
HIBRIDI KUKURUZA
14
13.5
13
2000
12.5
1000
12
0
14.5
Vlaga %
Robert Sabo, Novi Kneevac
11.5
27
Srednjebanatski okrug
$
)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
! (+"(-"*()*"
! *,"(1"*()*"
!
).)#
(#
(#
Prinos kg/ha
!
7000
16
6000
15.5
5000
15
4000
14.5
3000
14
2000
13.5
1000
13
0
Vlaga %
Jovan Barbulov, Radojevo
12.5
Duko Bokinac, Zrenjanin
! ))"(,"*()*"
! )1"(1"*()*"
!
),/#
*.#
*.#
12.1
12
11.9
11.8
11.7
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
11.6
11.5
11.4
! ))"(,"*()*"
! )*"(1"*()*"
!
)0) .#
-* -#
-* -#
3000
Prinos kg/ha
!
2500
2000
1500
1000
500
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Nenad Bokov, Perlez
3500
28
REZULTATI OGLEDA 2012
Srednjebanatski okrug
#
)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Stevica Brani, Kumane
Prinos kg/ha
')!'+!)'()!
)*!'/!)'()!
()("
'"
'"
16
15.5
15
14.5
14
13.5
Vlaga %
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
13
12.5
12
Aleksandar Bursi, Zrenjanin
).!'*!)'()!
))!'/!)'()!
())"
),"
),"
16.5
7000
16
6000
15.5
15
5000
Vlaga %
Prinos kg/ha
8000
14.5
4000
14
3000
13.5
2000
13
1000
12.5
12
0
Laza Curcin, Tomaevac
).!'*!)'()!
)-!'/!)'()!
()("
'"
'"
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
14.5
14
13.5
13
Vlaga %
Prinos kg/ha
12.5
12
HIBRIDI KUKURUZA
29
Srednjebanatski okrug
#
)
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Vojislav Cveji, Zrenjanin
((!&*!(&'(!
(*!&-!(&'(!
','"
&"
&"
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
15
14.5
14
13.5
13
Vlaga %
Prinos kg/ha
12.5
12
11.5
Darko Grubor, Krajinik
&,!&*!(&'(!
'-!&-!(&'(!
'+&"
'),"
&"
12000
14.5
10000
14
13.5
8000
13
6000
12.5
4000
Vlaga %
Prinos kg/ha
12
2000
11.5
0
11
(,!&*!(&'(!
',!&-!(&'(!
&"
&"
&"
7000
Prinos kg/ha
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Antal Husta, Mihajlovo
8000
30
REZULTATI OGLEDA 2012
Srednjebanatski okrug
$
,
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
! (,"(,"*()*"
! )+"(0"*()*"
!
)/0#
*/#
*/#
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
12000
10000
Prinos kg/ha
!
8000
6000
4000
2000
0
Vlaga %
Dragan Kati, itite
14000
!
5000
!
Prinos kg/ha
! *+"(,"*()*"
! )-"(0"*()*"
)+/ +#
).)#
(#
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga
Dragan Ketin, Boto
6000
Milo Lakovi, Srpska Crnja
6000
! *0"(,"*()*"
! */"(/"*()*"
!
).)#
,*#
,*#
5000
14
12
4000
3000
2000
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
16
4
1000
0
2
0
HIBRIDI KUKURUZA
31
Srednjebanatski okrug
#
,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Jugoslav Lazi, Lukievo
3500
)/!'+!)'()!
((!'0!)'()!
(,)"
(,"
(,"
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
Jovan Ostojin, Orlovat
((!'+!)'()!
(.!'0!)'()!
(',"
'"
'"
14.5
5000
14
4000
13.5
3000
13
2000
Vlaga %
Prinos kg/ha
6000
12.5
1000
12
0
6000
)+!'+!)'()!
('!'0!)'()!
(-'"
*0"
*0"
Prinos kg/ha
5000
4000
3000
2000
1000
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Gradimir Popov, Boto
32
REZULTATI OGLEDA 2012
Srednjebanatski okrug
#
-
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
()!'+!)'()!
(.!'0!)'()!
/+"
)-"
)-"
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Prinos kg/ha
Vlaga %
Robert Rice, Torda
Irinel Sekoan, itite
*'!'+!)'()!
)0!'/!)'()!
(,'"
(*-"
'"
16
14
12
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
4
2
0
Raa Sorin, Torda
).!'+!)'()!
).!'0!)'()!
(*0"
)-"
)-"
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
13.6
13.4
13.2
13
12.8
12.6
Vlaga %
Prinos kg/ha
12.4
12.2
12
11.8
HIBRIDI KUKURUZA
33
Srednjebanatski okrug
$
.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
ivojin Tiberiu, Sutjeska
! *-"(+"*()*"
! (-")("*()*"
!
))/#
-+#
(#
14
13.5
13
12.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
12
11.5
11
! )*"(+"*()*"
! (/"(0"*()*"
!
)+. *(#
*- *,#
*- *,#
Prinos kg/ha
!
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Branislav Vladulj, Zrenjanin
! ))"(,"*()*"
! (,")("*()*"
!
)), ,#
(#
(#
7000
Prinos kg/ha
!
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Nikola Vrebalov, Novi Beej
8000
34
REZULTATI OGLEDA 2012
Srednjebanatski okrug
#
,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
9000
''!&*!(&'(!
'*!&-!(&'(!
')+"
-*"
&"
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
8000
7000
Prinos kg/ha
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
ZZ "Mrkievi Salai", Srpski Itebej
Budimir eri, Vojvoda Stepa
&+!&*!(&'(!
(+!&-!(&'(!
''-"
&"
&"
12000
14
10000
12
8000
10
8
6000
6
4000
Vlaga %
Prinos kg/ha
4
2000
2
0
0
HIBRIDI KUKURUZA
35
Srednjebanatski okrug
#
,
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Radenko erovi, Jarkovac
9500
14
&+!&)!(&'(!
(*!&,!(&'(!
'**"
*&"
*&"
Prinos kg/ha
9000
12
10
8500
8
8000
6
Vlaga %
16
4
7500
2
7000
0
6000
(&!&)!(&'(!
'&!&,!(&'(!
&"
&"
&"
5000
Prinos kg/ha
4000
3000
2000
1000
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
36
Vlaga %
Mica ur, Boto
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobanatski okrug
$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
)
!
5000
Prinos kg/ha
! (,"(-"*()*"
! )-")("*()*"
!
16.4
16.2
16
15.8
15.6
15.4
15.2
15
14.8
14.6
14.4
-.#
-.#
-.#
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Sima Atanackov, Crepaja
6000
!
!
Prinos kg/ha
! )*"(,"*()*"
! *1"(1"*()*"
)+*#
0,#
#
7600
15
7400
14.5
7200
14
7000
6800
6600
Vlaga %
Vasilije Balan, Uzdin
13.5
13
6400
12.5
6200
12
6000
11.5
! *0"(,"*()*"
! (*")("*()*"
!
/-#
,0#
,0#
7000
6000
5000
Prinos kg/ha
!
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Nikola Bodroi, Vladimirovac
HIBRIDI KUKURUZA
37
Južnobanatski okrug
$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
*
Prinos kg/ha
!
! ))"(,"*()*"
! )1"(1"*()*"
!
)**#
+*#
+*#
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
Vlaga %
Slavko Bugarin, Crepaja
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
! (*"(-"*()*"
! *1"(1"*()*"
!
/.#
+.#
*,#
Prinos kg/ha
!
9000
16
8000
14
7000
12
6000
10
5000
8
4000
6
3000
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Dima Petru, Uzdin
! )("(,"*()*"
! )1"(1"*()*"
!
0.#
)(0#
.0#
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prinos kg/ha
!
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Dragan Drndarski, Dobrica
38
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobanatski okrug
#
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
)
ivko Filipovi, Idvor
16
12000
14
(-!&*!(&'(!
(-!&-!(&'(!
''("
'&&"
&"
Prinos kg/ha
10000
12
8000
10
6000
8
6
4000
4
2000
Vlaga %
2
0
0
'(!&*!(&'(!
'-!&-!(&'(!
&"
&"
&"
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
6000
5000
Prinos kg/ha
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Livijus Grujesku, Barice
7000
6000
((!&*!(&'(!
',!&-!(&'(!
'*("
*+"
'("
5000
4000
Prinos kg/ha
3000
2000
1000
0
Ondrej Hedi, Padina
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
HIBRIDI KUKURUZA
39
Južnobanatski okrug
$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
+
Ivica Jovanovi, Bela Crkva
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
12000
10000
!
/)#
(#
(#
8000
Prinos kg/ha
! */"(+"*()*"
! (,")("*()*"
6000
4000
2000
0
Vlaga %
!
Gabor Koro, Skorenovac
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7000
6000
! ))"(+"*()*"
! )/"(0"*()*"
!
)+,#
)(0#
(#
5000
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
4000
3000
2000
1000
0
! *-"(+"*()*"
! (.")("*()*"
!
)*/#
,*#
,*#
12000
10000
8000
Prinos kg/ha
!
6000
4000
2000
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Dobrinko Kracunjel, Dupljaja
40
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobanatski okrug
#
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
+
Radovan Kramba, Ilanda
'.!'*!)'()!
).!'.!)'()!
'"
'"
'"
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
6000
Prinos kg/ha
((!'*!)'()!
(.!'.!)'()!
(),"
*+"
*+"
5000
4000
3000
2000
1000
0
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Sava Luki, Vladimirovac
7000
ore Miti, Debeljaa
12000
)(!'*!)'()!
)-!'.!)'()!
)('"
)+"
"
10000
15.5
15
14.5
8000
6000
4000
14
13.5
13
Vlaga %
Prinos kg/ha
12.5
2000
0
12
11.5
HIBRIDI KUKURUZA
41
Južnobanatski okrug
#
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
-
((!'+!)'()!
)*!'0!)'()!
(,0"
-)"
-)"
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7000
6000
Prinos %
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
eljko Mitrovi, Banatsko Novo Selo
8000
Duan Motorov, Basaraba comerc doo, Jasenovo
'-!'+!)'()!
(/!'0!)'()!
0*"
+/"
+/"
20
15
Vlaga %
25
Prinos kg/ha
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
10
5
0
8000
).!'+!)'()!
)/!'0!)'()!
+'"
,+"
'"
7000
6000
Prinos kg/ha
5000
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Dejan Mrdalj, Jabuka
42
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobanatski okrug
$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
.
Trajan Popa, Grebenac
! )-"'+")'()"
! )-"'/")'()"
!
,/#
*)#
*)#
25
20
15
10
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
5
0
uro Popov, Deliblato
!
(+-#
)-#
)-#
14
12
10
8
Vlaga %
! ),"'+")'()"
! '-"('")'()"
16
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Prinos kg/ha
!
6
4
2
0
6000
! )."'+")'()"
! '+"('")'()"
!
(,'#
*'#
*'#
5000
Prinos kg/ha
!
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Branko Radanovi, Panevo
HIBRIDI KUKURUZA
43
Južnobanatski okrug
$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
0
!
8000
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7000
!
Prinos kg/ha
! +("(,"*()*"
! (.")("*()*"
*)/#
-.#
-.#
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Petar Rezac, Deliblato
!
7000
6000
!
Prinos kg/ha
! )("(,"*()*"
! )0"(1"*()*"
).(#
,-#
,-#
5000
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
SS "Vasa Pelagi", Kovin
! */"(,"*()*"
! (.")("*()*"
!
)0-#
)(,#
(#
Prinos kg/ha
!
7000
16
6000
15.5
5000
15
4000
14.5
3000
14
2000
13.5
1000
13
0
Vlaga %
Brana Tanasi, Kovin
12.5
44
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobanatski okrug
#
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
0
Rade Velikovi, Kaarevo
((!'+!)'()!
((!'0!)'()!
((."
,)"
)-"
18
6000
16
14
5000
12
4000
10
3000
8
6
2000
Vlaga %
Prinos kg/ha
7000
4
1000
2
0
0
()!'+!)'()!
'/!('!)'()!
(.+"
,*"
,*"
Prinos kg/ha
8000
14.5
7000
14
6000
13.5
5000
13
4000
12.5
3000
12
2000
11.5
1000
11
0
Vlaga %
Sreko Vesi, Gaj
10.5
ZZ "Poljoprivrednik", Kovaica
()!'+!)'()!
)0!'0!)'()!
0)"
'"
'"
6000
14
5000
13.5
4000
13
3000
12.5
2000
12
1000
11.5
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
11
HIBRIDI KUKURUZA
45
Južnobanatski okrug
$
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
('
! )*"'*")'()"
! )("'-")'()"
!
(,+#
),#
),#
7000
Prinos kg/ha
!
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Dragan ljivovaki, Bavanite
8000
Vlastimir ivkov, Crepaja
! ),"'*")'()"
! (-"'-")'()"
!
-)#
+'#
)+#
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
46
REZULTATI OGLEDA 2012
Sremski okrug
&
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
&' %) '%&' && %. '%&' &(-!
.'!
%!
Prinos kg/ha
10000
8000
6000
4000
2000
0
Vlaga %
Mihal Domolji Lakato, Stara Pazova
12000
Radoslav Filipovi, Kuzmin
%- %) '%&' ', %. '%&' '%-!
*'!
*'!
6000
13.5
5000
13
4000
12.5
3000
12
2000
11.5
1000
11
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
10.5
6000
%+ %) '%&' &' %. '%&' &-.!
-+!
*)!
5000
Prinos kg/ha
4000
3000
2000
1000
0
Gagi ore, Dobrinci
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
HIBRIDI KUKURUZA
47
Sremski okrug
%
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
$$ #' %#$% $$ #* %#$% $)(!
&)!
&)!
6000
Prinos kg/ha
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Mile Jovii, Irig
7000
$) #' %#$% %' #* %#$% $((!
'#!
'#!
Prinos kg/ha
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Todor Kijacki, Kruedol
Rada Lili, Buanovci
#( #' %#$% %& #* %#$% %$%!
(%!
(%!
16
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
14
12
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
4
2
0
48
REZULTATI OGLEDA 2012
Sremski okrug
(
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
ore Marin, Vojka
%+ %) '%&' &% %- '%&' '%,!
*&!
*&!
16
7000
14
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
8000
%* %) '%&' '' %- '%&' 18
7000
16
6000
14
Prinos kg/ha
8000
12
5000
10
4000
&,-!
,)!
*+!
8
3000
Vlaga %
Nemanja Mededovi, Martinci
6
2000
4
1000
2
0
0
Vojin Milivojevi, Kuzmin
&' %) '%&' ') %- '%&' ')'!
*'!
*'!
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
4
2
0
HIBRIDI KUKURUZA
49
Sremski okrug
)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Mia Veselinovi, Ruma
&) %) '%&' &* %- '%&' &,)!
%!
%!
16
15.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
16.5
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
15
14.5
14
13.5
13
Neboja Dragojlovi, Golubinci
&),!
&(,!
%!
14
7000
13.5
6000
13
5000
4000
12.5
3000
12
Vlaga %
&% %) '%&' '+ %- '%&' 8000
Prinos kg/ha
2000
11.5
1000
11
0
&& %) '%&' &- %- '%&' 7000
16
6000
14
5000
12
Prinos kg/ha
4000
&+%!
%!
%!
10
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Triva Nenadovi, Jazak
50
REZULTATI OGLEDA 2012
Sremski okrug
)
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
$+$(&$%&
&&$,&$%&
&%' )& )& 18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
6000
Prinos kg/ha
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Radovan Ninkovi, Laarak
7000
Zlatko Oreanin, Novi Karlovci
18
6000
&*$(&$%&
&($,&$%&
%)+ ,& $ 16
5000
14
12
4000
10
3000
8
2000
Vlaga %
Prinos kg/ha
6
4
1000
2
0
0
&*$(&$%&
&($,&$%&
%+& *( *( Prinos kg/ha
7000
16
6000
14
5000
12
4000
10
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Radovan Puvaa, Novi Karlovci
HIBRIDI KUKURUZA
51
Sremski okrug
+
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Prinos kg/ha
'- %) '%&' &, %- '%&' &+%!
)*!
)*!
16
7000
15.5
6000
15
5000
14.5
4000
14
3000
13.5
2000
13
1000
12.5
Vlaga %
Boko Radin, Platievo
8000
12
0
&% %) '%&' ', %- '%&' '%-!
*'!
*'!
Prinos kg/ha
16
7000
14
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Radivoj Kovini, Ilinci
8000
%* %) '%&' %) &% '%&' '%(!
*'!
*'!
Prinos kg/ha
7000
15.5
6000
15
5000
14.5
4000
3000
14
13.5
13
2000
12.5
1000
12
0
Vlaga %
Radovan Medi, Ilinci
11.5
52
REZULTATI OGLEDA 2012
Sremski okrug
,
##################################################################################
&%!%)!'%&'!
&(!%-!'%&'!
&+%"
)*"
)*"
Prinos kg/ha
4500
18
4000
16
3500
14
3000
12
2500
10
2000
8
1500
6
1000
4
500
2
0
0
Vlaga %
Vasa Ristivojevi, Subotite
%,!%)!'%&'!
'-!%-!'%&'!
&*,"
*+"
*+"
Prinos kg/ha
8000
16
7000
14
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Milan Savi, Jamena
Slobodan Luki, Morovi
'+!%)!'%&'!
')!%-!'%&'!
'&("
,*"
,*"
5000
Prinos kg/ha
4000
3000
2000
1000
0
17
16.5
16
15.5
15
14.5
Vlaga %
6000
14
13.5
13
12.5
HIBRIDI KUKURUZA
53
Sremski okrug
-
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Vladimir Stankovi, Golubinci
&% %) '%&' &+ %. '%&' &.%!
+-!
&%'!
8000
12.5
7000
12
6000
5000
11.5
4000
11
3000
Vlaga %
13
Prinos kg/ha
9000
10.5
2000
1000
10
0
9.5
(% %) '%&' '- %. '%&' +)!
+)!
+)!
Prinos kg/ha
14
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Gostimir Tufegdi, Radenkovi
7000
&, %) '%&' '+ %. '%&' &*,!
*'!
*'!
14
5000
13.5
4000
13
3000
12.5
2000
12
1000
11.5
Prinos kg/ha
6000
0
Vlaga %
ore Varni
i, Vaica
11
54
REZULTATI OGLEDA 2012
Sremski okrug
-
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
eljko Vukoli, Laarak
16
12000
14
&% %( '%&' &- %- '%&' &,-!
)*!
,(!
Prinos kg/ha
10000
12
8000
10
6000
8
6
4000
Vlaga %
4
2000
2
0
0
&% %( '%&' '* %- '%&' '%%!
+-!
+-!
Prinos kg/ha
13.6
7000
13.4
6000
13.2
5000
13
4000
12.8
3000
12.6
2000
12.4
1000
12.2
0
Vlaga %
Branislav akovi, Sremska Raa
8000
12
HIBRIDI KUKURUZA
55
Sremski okrug
&%
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Bogdan uljmanac, Laarak
16
14
&* %) '%&' &' %- '%&' '%-!
+*!
+*!
Prinos kg/ha
5000
12
4000
10
3000
8
6
2000
Vlaga %
6000
4
1000
2
0
0
Radivoj ivanovi, Sremski Mihaljevci
'' %) '%&' &* %- '%&' &(,!
%!
%!
5000
Prinos kg/ha
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
56
Vlaga %
6000
REZULTATI OGLEDA 2012
Beogradski okrug
&
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
Ilija Straivuk, Beograd
(% %) '%&' '+ %- '%&' &*)!
(,!
(,!
18
16
14
12
10
8
Vlaga %
Prinos kg/ha
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
6
4
2
0
&' %) '%&' '' %- '%&' &,+!
'*!
'*!
Prinos kg/ha
8200
15.5
8000
15
7800
14.5
7600
7400
7200
7000
14
13.5
13
6800
12.5
6600
12
6400
11.5
Vlaga %
Sinia Mihajlov, Bora
HIBRIDI KUKURUZA
57
Beogradski okrug
(
##################################################################################
&-!&)!(&'(!
')!&-!(&'(!
''+"
&"
&"
12000
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
10000
Prinos kg/ha
8000
6000
4000
2000
0
Vlaga %
Sreta Raula, Beograd
Petar Vukadinovi, Beograd
''!&)!(&'(!
',!&-!(&'(!
-("
(*"
(*"
18
7000
16
6000
14
5000
4000
3000
12
10
8
Vlaga %
Prinos kg/ha
8000
6
2000
4
1000
2
0
0
58
REZULTATI OGLEDA 2012
Mačvanski okrug
'
##################################################################################
'*!&)!(&'(!
&)!'&!(&'(!
'(+"
)*"
)*"
Prinos kg/ha
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Dragan Akovi, Svileuva
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
''!&)!(&'(!
',!&-!(&'(!
)*"
)*"
)*"
Prinos kg/ha
8000
16
7000
14
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Dane Cveji, Klenje
(-!&)!(&'(!
(,!&-!(&'(!
),"
),"
),"
Prinos kg/ha
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Obrad Drmanovi, Bogati
HIBRIDI KUKURUZA
59
Mačvanski okrug
(
##################################################################################
Boro Gordani, Lenica
'&!&*!(&'(!
&+!'&!(&'(!
+&"
+&"
+&"
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
12000
10000
8000
6000
4000
2000
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
'(!&*!(&'(!
&'!'&!(&'(!
*,"
*,"
*,"
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3000
Prinos kg/ha
2500
2000
1500
1000
500
0
Vlaga %
Dane Jovani, abac
3500
Radovan Krajinovi, Bogati
)&!&*!(&'(!
&,!&-!(&'(!
*,"
*,"
*,"
14
12
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
4
2
0
60
REZULTATI OGLEDA 2012
Mačvanski okrug
+
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Rade Makevi, titar
" )(#(,#*()*#
" *,#(1#*()*#
"
.,$
.,$
.,$
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
16
14
12
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
"
4
2
0
Milan Markovi, abac
"
Prinos kg/ha
" *0#(,#*()*#
" ()#)(#*()*#
,-$
,-$
,-$
4000
9
3500
8
3000
7
6
2500
5
2000
4
1500
3
1000
2
500
1
0
0
Vlaga %
"
Milorad Mitrovi, Lenica
" )(#(,#*()*#
" */#(1#*()*#
"
)(.$
-*$
-*$
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
"
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
HIBRIDI KUKURUZA
61
Mačvanski okrug
(
##################################################################################
Goran Mosti, Drenovac
()"
()"
()"
12
8000
10
7000
6000
8
5000
6
4000
3000
Vlaga %
&&!%(!'%&'!
')!%,!'%&'!
9000
Prinos kg/ha
4
2000
2
1000
0
0
Mikica Petrovi, abac
()"
()"
()"
16
14
5000
12
4000
10
3000
8
6
2000
Vlaga %
&%!%(!'%&'!
''!%,!'%&'!
6000
Prinos kg/ha
4
1000
2
0
0
',!%(!'%&'!
%*!%,!'%&'!
4000
(+"
(+"
(+"
3500
Prinos kg/ha
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Milorad Radovanovi, abac
62
REZULTATI OGLEDA 2012
Mačvanski okrug
+
##################################################################################
Dragan Simi, Bogati
6000
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
.&"
.&"
.&"
Prinos kg/ha
5000
'&!&*!(&'(!
)'!&.!(&'(!
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Dejan Sini, Gluci
)&!&*!(&'(!
')!&/!(&'(!
*&"
*&"
*&"
14
5000
12
10
4000
Vlaga %
Prinos kg/ha
6000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vojislav Sladakovi, Loznica
'(!&*!(&'(!
&/!'&!(&'(!
'-,"
+)"
+)"
12000
10000
16
14
12
8000
6000
4000
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
4
2000
0
2
0
HIBRIDI KUKURUZA
63
Braničevski okrug
&
##################################################################################
6200
6000
&'!%)!'%&'!
%+!&%!'%&'!
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13
12.8
12.6
12.4
Prinos kg/ha
5800
5600
%"
%"
%"
5400
5200
5000
Vlaga %
Dejan Bogdanovi, Zatonje
Prinos kg/ha
&'!%)!'%&'!
%&!&%!'%&'!
&)*"
(%"
(%"
7000
16
6000
15.5
5000
15
4000
14.5
14
3000
13.5
2000
13
1000
12.5
0
Vlaga %
Peria Cveji, Bratinac
12
Vojislav Gaji, Makce
%+!%)!'%&'!
''!%,!'%&'!
&)%"
)*"
)*"
16
6000
15.5
5000
4000
15
14.5
14
3000
2000
1000
0
13.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
7000
13
12.5
12
64
REZULTATI OGLEDA 2012
Braničevski okrug
(
##################################################################################
'(!&*!(&'(!
'/!&/!(&'(!
8000
''*"
*+"
*+"
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
7000
6000
Prinos kg/ha
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga
Ljubia Ivkovi, Kostolac
Dragan Kosti, Bratinac
25
8000
',."
-."
&"
20
6000
5000
15
4000
10
3000
2000
Vlaga %
Prinos kg/ha
7000
()!&*!(&'(!
(*!&/!(&'(!
5
1000
0
0
&,!&*!(&'(!
((!&/!(&'(!
'(("
)&"
)&"
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Prinos kg/ha
20
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Dragia Mihajlovi, Dubravica
HIBRIDI KUKURUZA
65
Braničevski okrug
(
##################################################################################
Aleksandar Mijatovi, Bare
'*!%)!'%&'!
(%!%-!'%&'!
&%'"
+'"
),"
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
7000
&'!%)!'%&'!
%&!&%!'%&'!
&(%"
)*"
)*"
Prinos kg/ha
15.5
3100
15
3000
14.5
2900
14
2800
13.5
2700
13
2600
12.5
2500
12
Vlaga %
Drake Milenkovi, Veliko Laole
3200
Slaan Mileti, Srednjevo
'-!%)!'%&'!
'&!&%!'%&'!
-%"
)*"
)*"
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
17
16.5
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
66
REZULTATI OGLEDA 2012
Braničevski okrug
*
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
! (+"&*"(&'("
! &+"'&"(&'("
!
'(&#
'&&#
&#
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Prinos kg/ha
!
Vlaga %
Velizar Milosavljevi, Malo Crnie
! '("&*"(&'("
! (-"&."(&'("
!
')&#
*+#
*+#
Prinos kg/ha
!
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Vlaga %
Goran Mitrovi, Malo Crnie
Milan Momirovi, Malo Crnie
! &,"&*"(&'("
! (("&."(&'("
!
'(&#
)&#
)&#
5000
4000
3000
2000
1000
0
18
16
14
12
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
6000
4
2
0
HIBRIDI KUKURUZA
67
Braničevski okrug
+
##################################################################################
Dragoslav Obradovi, Dubravica
(.!&*!(&'(!
(/!&/!(&'(!
')&"
'+"
'+"
16
15.5
15
14.5
14
13.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
13
12.5
12
11.5
Miroljub Pavlovi, abare
''!&*!(&'(!
(.!&/!(&'(!
',&"
*+"
*+"
18
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
16
14
12
10
Vlaga %
Prinos kg/ha
8
6
4
2
0
Dejan Radovanovi, Poarevac
''!&*!(&'(!
)&!&/!(&'(!
/-"
*+"
*+"
5000
15
4000
3000
2000
1000
0
14.5
14
13.5
Vlaga %
15.5
Prinos kg/ha
6000
13
12.5
12
68
REZULTATI OGLEDA 2012
Braničevski okrug
,
##################################################################################
Zlatko Radovanovi, Malo Crnie
')."
*."
-("
18
16
5000
14
4000
12
10
3000
8
2000
Vlaga %
&+!&*!(&'(!
&+!&/!(&'(!
6000
Prinos kg/ha
6
4
1000
2
0
0
Saa Milovanovi, Klievac
5600
5500
Prinos kg/ha
&+!&*!(&'(!
&+!&/!(&'(!
25
')."
*."
-("
5400
5300
20
15
5200
5100
5000
10
Vlaga %
5
4900
4800
0
'(!&*!(&'(!
(/!&/!(&'(!
'(&"
*&"
*&"
5000
Prinos kg/ha
4000
3000
2000
1000
0
HIBRIDI KUKURUZA
18
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Vlaga %
Radomir Stanojevi, Smoljinac
6000
69
Braničevski okrug
-
##################################################################################
Vladeta Stojievi, Malo Crnie
(/!&*!(&'(!
'.!&/!(&'(!
'*&"
*+"
*+"
25
20
15
10
Vlaga %
Prinos kg/ha
12400
12200
12000
11800
11600
11400
11200
11000
10800
10600
10400
10200
5
0
7000
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13
12.8
12.6
12.4
12.2
12
&,!&*!(&'(!
&'!'&!(&'(!
'*&"
,&"
,&"
Prinos kg/ha
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
Vlaga %
Moma Stoki, Majilovac
Miodrag Vasi, Klievac
7000
6000
')-"
)'"
)'"
20
5000
Prinos kg/ha
&+!&*!(&'(!
&+!&/!(&'(!
25
4000
15
3000
10
Vlaga %
2000
1000
0
5
0
70
REZULTATI OGLEDA 2012
Braničevski okrug
.
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Zvonimir ivkovi, Poarevac
!
Prinos kg/ha
! (("'*")'()"
! ))"'/")'()"
()-#
+)#
'#
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
17
16.5
16
15.5
15
Vlaga %
!
14.5
14
Zlatoljub iki, Majilovac
! '+"'*")'()"
! '-"('")'()"
!
(+'#
*.#
*.#
6000
16
5000
15.5
15
4000
14.5
3000
14
2000
13.5
1000
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
13
0
12.5
Aleksandar ivkovi, Malo Crnie
! '+"'*")'()"
! '*"('")'()"
!
(*'#
,'#
,'#
3500
18
3000
16
2500
14
12
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
2000
10
1500
8
1000
6
4
500
2
0
0
HIBRIDI KUKURUZA
71
Braničevski okrug
.
##################################################################################
Boban ivkovi, Klievac
'+&"
'&&"
*-"
7000
20
6000
5000
15
4000
10
3000
2000
Vlaga %
''!&*!(&'(!
&.!&.!(&'(!
25
8000
Prinos kg/ha
5
1000
0
0
''!&*!(&'(!
(,!&.!(&'(!
(&)"
*+"
*+"
Prinos kg/ha
18
8000
16
7000
14
6000
12
5000
10
4000
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
Vlaga %
Dragan ivkovi, Bratinac
9000
72
REZULTATI OGLEDA 2012
Šumadijski okrug
'
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Dragan Marinkovi, Topola
! (,"&*"(&'("
! '&"'&"(&'("
!
'&(#
,(#
*-#
13.5
13
12.5
12
11.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
14
3500
3400
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
11
10.5
10
! &'"&+"(&'("
! &)"'&"(&'("
!
'),#
*&#
*&#
Prinos kg/ha
!
15
14.8
14.6
14.4
14.2
14
13.8
13.6
13.4
13.2
13
Vlaga %
Dragan vabi, Aranelovac
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
! (,"&*"(&'("
! &'"'&"(&'("
!
'*+#
)&#
)&#
Prinos kg/ha
!
4500
16
4000
14
3500
12
3000
2500
2000
1500
10
8
6
1000
4
500
2
0
0
Vlaga %
Dragutin Blagojevi, Topola
HIBRIDI KUKURUZA
73
Šumadijski okrug
*
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
" */#(+#*()*#
" (0#)(#*()*#
"
0.$
+,$
+,$
Prinos kg/ha
"
4000
18
3500
16
3000
14
12
2500
10
2000
8
1500
Vlaga %
Jovan Damjanovi, Topola
6
1000
4
500
2
0
0
" ()#(,#*()*#
" (*#)(#*()*#
"
))+$
+,$
+,$
Prinos kg/ha
"
4000
15
3500
14.5
3000
14
2500
13.5
2000
13
1500
Vlaga %
Mika Jakovljevi, Oraac
12.5
1000
12
500
0
11.5
Milija Milojevi, Topola
6000
"
)-($
+,$
+,$
16
14
12
4000
3000
2000
10
8
6
Vlaga %
" )*#(+#*()*#
" ()#)(#*()*#
5000
Prinos kg/ha
"
4
1000
0
2
0
74
REZULTATI OGLEDA 2012
Šumadijski okrug
+
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Bratislav Najdanovi, Desimirovac
6000
"
)+,$
+*$
+*$
12
4000
10
Vlaga %
" *,#(,#*()*#
" +(#(1#*()*#
14
5000
Prinos kg/ha
"
16
8
3000
6
2000
4
1000
2
0
0
" )-#(,#*()*#
" (,#)(#*()*#
"
).0$
/0$
($
Prinos kg/ha
"
16
3900
14
3800
12
3700
10
8
3600
6
3500
4
3400
2
3300
0
Vlaga %
Nenad Arsenijevi, Topola
4000
HIBRIDI KUKURUZA
75
Šumadijski okrug
*
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
Vladan Milosavljevi, Topola
! &'"&+"(&'("
! '&"'&"(&'("
!
(&)#
*+#
*+#
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
15.5
15
14.5
14
13.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
13
12.5
12
Dejan Vukievi, Natalinci
! &+"&+"(&'("
! &*"'&"(&'("
!
'&(#
*,#
*,#
16
15.5
15
14.5
14
13.5
13
12.5
12
11.5
76
Vlaga %
Prinos kg/ha
!
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
3000
REZULTATI OGLEDA 2012
Kolubarski okrug
$
Milan Dimitrijevi, Ub
7000
#)#'%#$%
$)#*%#$%
$&(
')
')
Prinos kg/ha
6000
14.2
14
4000
13.8
13.6
3000
13.4
2000
13.2
0
HIBRIDI KUKURUZA
14.4
5000
1000
14.6
Vlaga %
13
12.8
12.6
77
Moravički okrug
(
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
! )."'+")'()"
! ',"('")'()"
!
(0)#
-'#
-'#
Prinos kg/ha
!
15
5800
14.5
5600
14
5400
13.5
5200
Vlaga %
Ljubinko Bojovi, aak
6000
13
5000
4800
12.5
4600
12
Ivan Ponjavi, aak
6000
! )/"'+")'()"
! *'"'0")'()"
!
/)#
/)#
/)#
Prinos kg/ha
5000
16
14
12
4000
3000
2000
10
8
6
4
1000
0
2
0
78
Vlaga %
!
REZULTATI OGLEDA 2012
Rasinski okrug
#
Predrag Cepakovi, Varvarin
#%"&$"#$
"'#"$"#$
)"
&'
&'
15.5
15
14.5
14
13.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
9800
9600
9400
9200
9000
8800
8600
8400
8200
8000
7800
13
12.5
12
11000
$#"&$"#$
#(#"$"#$
#$"
("
("
Prinos kg/ha
10500
10000
9500
9000
8500
8000
15
14.9
14.8
14.7
14.6
14.5
14.4
14.3
14.2
14.1
14
Vlaga %
Miodrag Mileti, Varvarin
HIBRIDI KUKURUZA
79
Nišavski okrug
#
Srbislav Mileti, Aleksinac
#$"
&"
&"
12400
30
25
12200
12000
11800
11600
20
15
10
11400
11200
11000
5
0
80
Vlaga %
"$"%$"#$
#&"'$"#$
12600
Prinos kg/ha
REZULTATI OGLEDA 2012
HIBRIDI
SUNCOKRETA
Severnobački okrug
2500
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
""! !
!"$! !
Prinos kg/ha
2000
1500
1000
500
0
Vlaga %
Marina Juri, Mala Bosna
Zoltan Kalmar, Mol
!"! !
%%! !
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
!!"! !
#%! !
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2500
Prinos kg/ha
2000
1500
1000
500
0
Vlaga %
olt Kova, Male Pijace
82
REZULTATI OGLEDA 2012
Severnobački okrug
Petar Rac, Baka Topola
! !"
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
1800
""
1750
Prinos kg/ha
1700
1650
1600
1550
1500
1450
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
Itvan Remete, Trenjevac
HIBRIDI SUNCOKRETA
83
Zapadnobački okrug
"
&+!%)!'%&'!
'-!%,!'%&'!
Prinos kg/ha
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
Zoltan Gonclik, Kula
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Milo Lazi, Sombor
'(!%)!'%&'!
'(!%,!'%&'!
12
10
8
6
4
Vlaga %
Prinos kg/ha
2600
2550
2500
2450
2400
2350
2300
2250
2200
2
0
Radovan Mini, Sivac
''!%)!'%&'!
'*!%,!'%&'!
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
84
Vlaga %
Prinos kg/ha
3500
3450
3400
3350
3300
3250
3200
3150
3100
3050
3000
2950
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobački okrug
Jano Galus, Bako Petrovo Selo
!$"! !
"$! !
8
7.8
7.6
7.4
7.2
7
6.8
6.6
6.4
Vlaga %
Prinos kg/ha
3300
3200
3100
3000
2900
2800
2700
2600
2500
!#"! !
$$! !
Prinos kg/ha
7.3
7.2
7.1
7
6.9
6.8
6.7
6.6
6.5
6.4
Vlaga %
Bojan Marinkovi, Netin
5000
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
HIBRIDI SUNCOKRETA
85
Južnobački okrug
3500
Jan Mravik, Gloan
7.25
7.2
7.15
7.1
7.05
7
6.95
6.9
6.85
6.8
6.75
3000
Prinos kg/ha
!%#! !
"%! !
2500
2000
1500
1000
500
0
Vlaga %
!$#! !
"&! !
Prinos kg/ha
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
7.15
7.1
7.05
7
6.95
6.9
6.85
6.8
6.75
6.7
6.65
Vlaga %
Pavel ljuka, Baki Petrovac
86
REZULTATI OGLEDA 2012
Severnobanatski
okrug
AD Kozara i polj. stanica, Banatsko Veliko Selo
"
8.6
8.4
8.2
8
7.8
7.6
Vlaga %
Prinos kg/ha
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
7.4
7.2
7
!
"
Prinos kg/ha
8
3000
7.5
2900
7
2800
2700
6.5
2600
6
2500
5.5
Vlaga %
Boban Francuski, Kikinda
3100
HIBRIDI SUNCOKRETA
87
Srednjebanatski okrug
Mirko Medan, Vojvoda Stepa
"!
$$
12
10
8
6
Vlaga %
Prinos kg/ha
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
4
2
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
" #
2550
Prinos kg/ha
2500
2450
2400
2350
2300
2250
Vlaga %
Jano Ondrejov, Aradac
2600
"#
Prinos kg/ha
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
Jovan Ostojin, Orlovat
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
88
REZULTATI OGLEDA 2012
Srednjebanatski okrug
Dalibor Paskulov, Boto
!%#! !
!%$! !
11
10.5
10
9.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
9
8.5
"#! !
#%! !
2000
Prinos kg/ha
1500
1000
500
0
HIBRIDI SUNCOKRETA
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
PKB gazdinstvo, enta
2500
89
Srednjebanatski okrug
#! "# 3300
Prinos kg/ha
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
3200
3100
3000
2900
2800
2700
Vlaga %
Aleksandar Staji, Zrenjanin
3400
! ## 4700
4600
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
12
10
8
6
4
2
0
90
Vlaga %
Prinos kg/ha
Novica Stojanovi, itite
REZULTATI OGLEDA 2012
Južnobanatski okrug
#
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2420
Prinos kg/ha
2400
2380
2360
2340
2320
2300
2280
Vlaga %
Jon Borka, Kotilj
2440
Milan/Milorad Borojevi, Banatsko Novo Selo
"#
3300
12
3200
10
3100
8
3000
6
2900
4
2800
2
2700
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
3600
!#
Prinos kg/ha
3500
3400
3300
3200
3100
3000
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
Petru Dima, Uzdin
3700
HIBRIDI SUNCOKRETA
91
Južnobanatski okrug
!
"#
8.4
8.3
8.2
8.1
8
7.9
7.8
7.7
7.6
7.5
3000
Prinos kg/ha
2950
2900
2850
2800
2750
Vlaga %
Stevan Koari
, Bavanite
3050
Goran Popov, Deliblato
"!
"#
9
8.8
8.6
8.4
8.2
8
Vlaga %
Prinos kg/ha
4500
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600
7.8
7.6
7.4
!
#
92
11.5
11
10.5
10
9.5
9
REZULTATI OGLEDA 2012
Vlaga %
Prinos kg/ha
eljko efkerinac, Banatsko Novo Selo
3200
3180
3160
3140
3120
3100
3080
3060
3040
3020
3000
Južnobanatski okrug
Ivan Spirovski, Jabuka
11.5
4300
!
"
4200
11
4100
4000
10.5
3900
10
3800
Vlaga %
Prinos kg/ha
9.5
3700
9
3600
2800
#"
Prinos kg/ha
2700
2600
2500
2400
2300
2200
HIBRIDI SUNCOKRETA
10
9.8
9.6
9.4
9.2
9
8.8
8.6
8.4
8.2
8
Vlaga %
Jonel Vulku, Vrac
2900
93
Južnobanatski okrug
"!
Prinos kg/ha
11.2
4550
11
4500
10.8
4450
10.6
4400
10.4
4350
10.2
4300
10
4250
9.8
Vlaga %
Zoran Zaki, Idvor
4600
!
11
10.5
10
9.5
9
8.5
8
94
Vlaga %
Prinos kg/ha
ZZ "Poljoprivrednik", Kovaica
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
REZULTATI OGLEDA 2012
Sremski okrug
Prinos kg/ha
!
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
Duko Kovaevi, Bresta
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
3200
3100
6.2
6
5.8
5.6
5.4
5.2
5
4.8
4.6
!
3000
Prinos kg/ha
2500
2000
1500
1000
500
0
Vlaga %
Duan Kuzmanevi, Leimir
3500
!
4400
Prinos kg/ha
4200
4000
3800
3600
3400
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
Ratko Miloevi, Platievo
4600
HIBRIDI SUNCOKRETA
95
Sremski okrug
Prinos kg/ha
12
4000
10
3800
8
3600
6
3400
4
3200
2
3000
0
Vlaga %
Zlatko Oreanin, Novi Karlovci
4200
Mihal Domonji Lakato, Stara Pazova
8.8
8.6
8.4
8.2
8.0
Vlaga %
Prinos kg/ha
4800
4700
4600
4500
4400
4300
4200
4100
4000
7.8
7.6
7.4
96
REZULTATI OGLEDA 2012
Podunavski okrug
Prinos kg/ha
12.2
1950
12
1900
11.8
1850
1800
11.6
11.4
11.2
1750
11
1700
10.8
1650
10.6
Vlaga %
Boban Pavlovi, Lipe
2000
HIBRIDI SUNCOKRETA
97
Braničevski okrug
Hajrudin Begovi, Bratinac
#!
"
12
10
8
Vlaga %
Prinos kg/ha
4100
4050
4000
3950
3900
3850
3800
3750
3700
3650
6
4
2
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
!
""
3900
Prinos kg/ha
3800
3700
3600
3500
3400
3300
Vlaga %
Peria Cveji, Bratinac
4000
!
!#
Prinos kg/ha
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Vlaga %
Mikica Daci, Boevac
2300
2250
2200
2150
2100
2050
2000
1950
1900
1850
98
REZULTATI OGLEDA 2012
Braničevski okrug
"
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
2800
Prinos kg/ha
2750
2700
2650
2600
2550
2500
Vlaga %
Dragan Ivi, Boevac
2850
!"
Prinos kg/ha
8
7
6
5
4
3
2
1
0
4500
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
Vlaga %
Slavoljub Jovii, Malo Crnie
Aleksandar Mijatovi, Bare
! "
11
10.5
10
9.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
9
8.5
HIBRIDI SUNCOKRETA
99
Braničevski okrug
Velizar Milosavljevi, Malo Crnie
#
10
8
6
4
Vlaga %
Prinos kg/ha
12
4000
3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
2
0
Pavlovi Miroljub, abare
!"
4400
4300
4200
4100
4000
3900
3800
3700
3600
3500
3400
3300
9
8.5
8
7.5
Vlaga %
Prinos kg/ha
7
6.5
100
REZULTATI OGLEDA 2012
Braničevski okrug
Prinos kg/ha
!
!"
9.4
3500
9.2
3400
9
8.8
3300
8.6
3200
8.4
3100
8.2
3000
8
2900
7.8
Vlaga %
Miodrag Vasi, Klievac
3600
Aleksandar ivkovi, Malo Crnie
4000
!
#
12
10
3000
2500
2000
1500
8
6
4
Vlaga %
Prinos kg/ha
3500
1000
500
0
2
0
HIBRIDI SUNCOKRETA
101
Šumadijski okrug
Bojan Stanojevi, Batoina
"! $ 12
2800
10
2700
8
2600
6
2500
4
2400
2
2300
0
Vlaga %
Prinos kg/ha
2900
#! $ Prinos kg/ha
6
3000
5.8
2500
5.6
2000
5.4
1500
5.2
1000
5
500
4.8
0
4.6
Vlaga %
Vladan Milovanovi, Raa Kragujevaka
3500
102
REZULTATI OGLEDA 2012
Pomoravski okrug
Prinos kg/ha
12
3000
10
2500
8
2000
6
1500
1000
Vlaga %
Gradimir orevi, uprija
3500
4
500
2
0
0
HIBRIDI SUNCOKRETA
103
Toplički okrug
1745
! "" 1740
Prinos kg/ha
1735
1730
1725
1720
1715
1710
12.6
12.4
12.2
12
11.8
11.6
11.4
11.2
11
10.8
10.6
Vlaga %
Dragan Cairovi, Dobri Do
104
REZULTATI OGLEDA 2012
Pioneer servis
Promoter
Velibor Marić
Opština
Broj telefona
Severni Banat, Zapadna i Severna Bačka
063/696733
1
Branko Pajić
Sombor, Apatin
062/8047828
2
Aleksandar Nikolić
Subotica, Bačka Topola
062/8047829
3
Bojan Radinović
Vrbas, Kula, Srbobran, Mali Iđoš
062/8047830
4
Karolj Šoti
Kanjiža, Senta, Ada
062/8047831
5
Šandor Lenđel
Kikinda, Novi Kneževac, Čoka
062/8047832
6
Dragan Margan
Zrenjanin, Novi Bečej
062/8047834
7
Ivica Živanov
Žitište, Sečanj, Nova Crnja
062/8047835
Dejan Bandić
Južna Bačka i Južni Banat
063/518221
8
Nebojša Celeski
Kovačica, Opovo, Palilula
062/8047836
9
Milenko Bosanac
Pančevo, Kovin
062/8047837
10
Milan Milikić
Plandište, Vršac, Bela Crkva, Alibunar
062/8047838
11
Saša Glogovac
Novi Sad, Bački Petrovac, Beočin,Sr. Karlovci, Titel
062/8047840
12
Rade Krzman
Odžaci, Bač, Bačka Palanka
062/8047841
13
Janoš Duša
Bečej, Žabalj, Temerin
062/8047842
14
Miloš Matić
15
Živan Straživuk
Novi Beograd, Zemun, Inđija, Stara Pazova, Surčin
062/8047855
16
Moma Delić
Irig, Pećinci, Ruma
062/8047844
17
Borivoj Svilokos
Šid, Sremska Mitrovica
062/8047845
Srem
1
Aleksandar Vidić
2
Dejan Sinđić
Šabac, Vladimirci, Bogatić
062/8047846
3
Milenko Đurić
Krupanj, Loznica, Ljubovija, Mali Zvornik, Osečina, Mačvanski Prnjavor
062/8047847
4
Mileta Kremić
Obrenovac, Železnik, Barajevo, Sopot, Lazarevac, Debrc
062/8047851
5
Mišo Vučković
Kraljevo, Lučani, G.Milanovac, Čačak, Arilje, Požega, B.Bašta, Kosjerić
062/8047849
6
Vladan Stojković
Velika Plana, Smederevo, Smederevska Palanka, Mladenovac, Grocka
062/8047853
7
Aleksandar Ilić
Aranđelovac, Topola, Belanovica, Rača
062/8047848
8
Miroslav Jakovljević
Lajkovac, Ljig, Mionica, Valjevo, Ub, Zvečka, Koceljeva
062/8047850
9
Saša Pešić
Knić, Batočina, Kragujevac, Lapovo, Jagodina, Rekovac
062/8047857
Zoran Milenković
Šumadija i Zapadna Srbija
062/8047843
Istočna i Južna Srbija
063/1030323
063/518956
10
Dragan Stefanović
Petrovac na Mlavi, V.Gradište, Kučevo, M.Crniće, Golubac, Despotovac
062/8047852
11
Živko Spasić
Kostolac, Požarevac, Žabari, Svilajnac
062/8047856
12
Branislav Miletić
V.Banja, Kruševac, Aleksandrovac, Trstenik, Ćićevac, Varvarin, Ćuprija
062/8047858
13
Dejan Živković
Sokobanja, Aleksinac, Ražanj, Paraćin, Pirot
062/8047859
14
Zoran Sudimac
Niš, Prokuplje, Blace, Merošina, Žitorađa, Kuršumlija
062/8047865
15
Miodrag Marković
Svrljig, Doljevac, G.Han, Lebane, Leskovac, Vlasotince, Bojnik
062/8047860
16
Nenad Atanasijević
Bor, Kladovo, Majdanpek, Negotin, Boljevac, Zaječar, Knjaževac
062/8047854
44544
44768792
687
792
133
121
213
5648
56
863223144544476879
3 231445444768
3265456672133
Pioneer Hi-Bred SRB d.o.o.
Olge Petrov 10, 21000 Novi Sad
Tel.: 021 / 674 22 40
www.srbija.pioneer.com
Ovalni DuPont logotip je registrovani zaštitni znak DuPont-a.
®, TM, SM Zaštitni i službeni znakovi Pioneer-a. © 2012 PHII.
Download

332x Pioneer - rezultati ogleda 2012