KATALOG SEMENA
2015.
KUKURUZ
SUNCOKRET
PŠENICA
SOJA
www.raiffeisen-agro.rs
KATALOG SEMENA 2015.
Poštovani proizvođači,
Posle više od 5 godina postojanja, testiranja, selekcije i prilagođavanja
asortimana potrebama poljoprivrednih proizvođača u našoj zemlji, u
mogućnosti smo da vam ponudimo širok dijapazon našeg semenskog
programa, uvereni da zadovoljava sve naše potrebe i zahteve.
Kao što je još 1876. godine Friedrich Willhelm Raiffeisen po prvi put organizovao
udruživanje individualnih poljoprivrednih proizvođača radi jačanja njihovih
pozicija u društvu i privredi, tako i dan danas naša matična organizacija, RWA
– RAIFFEISEN WARE AUSTRIA je i dalje u vlasništvu svojih zadrugara, koji
su je i osnovali, nudi brojna rešenja i podršku samim proizvođačima. Ta ideja
i duh pod kojim je ime Raiffeisen postalo poznato širom Evrope, akcionari
RAIFFEISEN WARE AUSTRIA, austrijski poljoprivredni domaćini, pokušavaju
da prošire i na okolne zemlje kroz mrežu svojih ćerki firmi, prilagođavajući
svoja višedecenijska iskustva lokalnim uslovima, ali želeći i da nauče nešto od
svojih komšija. Vođena tim načelom nastala je i najmlađa kompanija u lancu,
RAIFFEISEN AGRO D.O.O BEOGRAD.
Razvojem sopstvenog programa semena, koji je pokretač svih aktivnosti
delovanja Matične kompanije i ostalih regionalnih, preko plasmana veštačkih
đubriva, pa do otkupa gotovih proizvoda od poljoprivrednih proizvođača,
RAIFFEISEN AGRO D.O.O BEOGRAD pokušava da znanje i iskustvo stečeno
u skoro svim zemljama regiona, prilagodi i ponudi i na našem tržištu.
www.raiffeisen-agro.rs
KATALOG SEMENA 2015.
qqLEGENDA
qqqqq
KUKURUZ
OPŠTE KARAKTERISTIKE
DOBAR
POČETNI
PORAST
BRZ
POČETNI
PORAST
IZUZETNO
BRZ
POČETNI
PORAST
IZUZETNO
BRZO
OTPUŠTA
VLAGU
VRSTA
ZRNA
PROSEČAN
BROJ ZRNA
U PRESEKU
KLIPA
KATALOGA
qSADRŽAJ
qqqq
qqqq
AXXYS FAO 310 ..................................................... strana 4
MIDIXX FAO 380 ..................................................... strana 5
LABELI CS FAO 420 ............................................. strana 6
ULYXXE FAO 450 ................................................... strana 7
CADIXXIO FAO 480 ............................................... strana 8
GASTI FAO 530 ....................................................... strana 9
LG 35.62 FAO 570 .................................................. strana 10
VALERIO FAO 600 ................................................. strana 11
OSTVARENI REZULTATI
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN
HIBRIDA KUKURUZA ............................... strana 13-33
SUNCOKRET
VISOK
SADŽAJ
ULJA
OTPORNOST ODLIČNA
IZUZETNO
NA
OTPORNOST DOBRO
POLEGANJE NA ZIMU BOKORENJE
VISOK
PRINOS
ZRNA
qqqqqqq
NAMENA PROIZVODNJE
FUSHIA CL ................................................................ strana 34
WELCOM ................................................................... strana 35
SOJA
ANGELA ..................................................................... strana 38
TAMBOR ; WENDY ................................................. strana 39
PŠENICA
PROIZVODNJA PROIZVODNJA PROIZVODNJA
ZA SILAŽU
ZA KLIP
ZRNA
GRAINDOR .............................................................. strana 40
SOFRU ....................................................................... strana 41
AXXYS
4
KUKURUZ
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
Hibrid karakteriše visok
potencijal prinosa obzirom da
spada u FAO 300 grupu.
Vrlo dobro se ponaša u stresnim
uslovima.
Zrno tipa zubana, stablo srednje
visine, sa centralnom pozicijom klipa.
U stresnim uslovima oplodnja
kukuruza na visokom nivou.
Hibrid odlikuje 14-16 redova zrna i
28-30 zrna u redu. Masa hiljadu zrna
je 320-340g.
AXXYS ima izuzetan početni porast,
a jedna od osnovnih karakteristika
je i da klip dobro završava.
Veoma rano otpušta vlagu, što daje
prednost ranijeg ulaska u osnovnu
obradu.
ZA PROIZVODNJU
POSTRNE SILAŽE
qqqqq
VREME SETVE:
qzemljište
qq10-12°C
qq
GUSTINA KOD SETVE:
78.000-81.000 biljaka/ha
(na 18-18,5 cm)
qqqqq
U dobrim proizvodnim
područjima sejati gušće,
u lošijim ređe
qqqqq
Za silažu sejati
5-10% gušće
IZUZETNO
BRZ
POČETNI
PORAST
IZUZETNO
BRZO
OTPUŠTA
VLAGU
ZUBAN
16t
15t
17t
7t
PRINOS
12% 13%
14%
15%
VLAGA 16%
17%
18%
14t
19%
13t
20%
21%
12t
PD PLANTA
FUTOG
PRINOS: 13,860 t/ha
VLAGA: 16,3%
DATUM SETVE: 21.04.2014.
14-16
qqqqqq
NAMENA PROIZVODNJE:
PREDUSEV: JEČAM
ĐUBRENJE U JESEN:
MAP 200 kg/ha + KCl 100 kg/ha
ĐUBRENJE U PROLEĆE:
UREA 300 kg/ha
ZRNO
22%
SILAŽA
DATUM ŽETVE: 06.11.2014.
osnovne
q
qqqqKARAKTERISTIKE
qqqqqqq
DOBAR POTENCIJAL PRINOSA
DOBRA OPLODNJA
ODLIČAN HIBRID ZA PROIZVODNJU POSTRNE SILAŽE
PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. godini: 17,2%
PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 320-340g
DOBRA OPLODNJA
MIDIXX
5
KUKURUZ
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
Spada u ranu grupu zrenja.
Hibrid visokog prinosa za FAO grupu
kojoj pripada i izuzetnog početnog
porasta odvaja ga od ostalih hibrida
iz grupe zrenja i čine ga idealnim
izborom za proizvođače koji skidaju
kukuruz u zrnu.
Klip je dugačak, konusnog oblika sa
18-20 redova zrna.
Zrno u tipu zubana. Izuzetno brzo
otpuštanje vlage u jesen. Dobro
podnosi peskovito zemljište.
Setva u optimalnom roku
omogućava berbu početkom
septembra. Može da služi i
za zakasnelu setvu u slučaju
presejavanja prethodnog useva
ili eventualno postrnu setvu.
Izrazito otporan na poleganje,
ostvaruje iznenađujuće rezultate
čak i u setvi krajem juna.
MIDIXX preporučujemo proizvođačima koji koriste proizveden
kukuruz kao stočnu hranu.
Zrno je izvanrednog kvaliteta.
ZA KOMBAJNIRANJE
U ZRNU
qqqqq
VREME SETVE:
qzemljište
qq8-12°C
qq
GUSTINA KOD SETVE:
75.000-77.000 biljaka/ha
(na 18,5-19 cm)
qqqqq
U dobrim proizvodnim
područjima sejati gušće,
u lošijim ređe
qqqqq
Za silažu sejati
5-10% gušće
IZUZETNO
BRZ
POČETNI
PORAST
IZUZETNO
BRZO
OTPUŠTA
VLAGU
ZUBAN
16t
15t
17t
7t
PRINOS
12% 13%
14%
15%
VLAGA
16%
17%
18%
14t
19%
13t
20%
21%
12t
PSS NOVI SAD
ČENEJ
PRINOS: 14,200 t/ha
VLAGA: 19,1%
18-20
qqqqqq
NAMENA PROIZVODNJE:
DATUM SETVE: 12.04.2014.
PREDUSEV: SOJA
ĐUBRENJE U JESEN:
MAP 100 kg/ha
ĐUBRENJE U PROLEĆE:
AN 250 kg/ha
ZRNO
SILAŽA
DATUM ŽETVE: 10.10.2014.
osnovne
q
qqqqKARAKTERISTIKE
qqqqqqq
VISOK I STABILAN PRINOS
DOBRA OPLODNJA
PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 335g
ODLIČAN ZA PROIZVODNJU POSTRNE SILAŽE
PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. GODINI: 17,5%
22%
LABELI CS
6
KUKURUZ
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
Spada u srednju grupu zrenja.
Stabilan hibrid solidnog potencijala
prinosa i odličnog početnog porasta.
Stablo je elastično i tolerantno na
lom i poleganje, bujnog izgleda i
srednje visok.
Oplodnja je odlična, čak i u lošijim
uslovima gajenja.
Svila je u mogućnosti da se oplodi
i u suvljim uslovima. Zrno u tipu
zubana. Klipovi srednje krupni do
krupni sa 16-18 redova zrna.
Dobro uspeva na svim tipovima
zemljišta.
Otpuštanje vlage u jesen u nivou
proseka.
Lisna masa dugo ostaju zeleni
tako da se može koristiti i kao
silažni kukuruz.
ZA RANO SUVO ZRNO
q
qqqq
VREME SETVE:
qzemljište
qq10-12°C
qq
GUSTINA KOD SETVE:
75.000 biljaka/ha
(na 19 cm)
qqqqq
U dobrim proizvodnim
područjima sejati gušće,
u lošijim ređe
qqqqq
Za silažu sejati
5-10% gušće
17t
7t
16t
15t
PRINOS
12% 13%
14%
15%
VLAGA 16%
17%
18%
14t
19%
13t
20%
21%
12t
MIŠKO TIR
PIVNICE
PRINOS: 12,600 t/ha
VLAGA: 16,9%
IZUZETNO
BRZ POČETNI
PORAST
ZUBAN
16-18
qqqqqq
NAMENA PROIZVODNJE:
DATUM SETVE: 10.04.2014
PREDUSEV: PŠENICA
ĐUBRENJE U JESEN:
NPK (16:16:16) 350 kg/ha
ĐUBRENJE U PROLEĆE:
UREA 260 kg/ha
ZRNO
SILAŽA
DATUM ŽETVE: 10.11.2014.
osnovne
q
qqqqKARAKTERISTIKE
qqqqqqq
DOBAR POTENCIJAL PRINOSA
DOBRO USPEVA NA SVIM TIPOVIMA ZEMLJIŠTA
OTPORAN NA NAJVAŽNIJE BOLESTI KUKURUZA
PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. godini: 18,2%
PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 320-330g
DOBRA OPLODNJA
22%
ULYXXE
7
KUKURUZ
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
HIBRID NOVE GENERACIJE
REKORDNIH PRINOSA.
Pobednik u više ogleda kod
farmera i stručnih službi.
Izuzetno tolerantan na gajenje u
gustom sklopu. Smanjena gustina
setve od preporučene, direktno će
uticati na smanjenje prinosa.
Vrlo prilagodljiv hibrid za različite
uslove proizvodnje.
Klipovi krupni za FAO grupu kojoj
pripada sa 18-20 redova zrna.
Dobro podnosi lošiji kvalitet
zemljišta. Izuzetno brzo otpuštanje
vlage u jesen. Zrno u tipu zubana.
Stablo je elastično i otporno na
poleganje. Zbog svoje fleksibilnosti
pogodan za gajenje u praktično
svim regionima.
U dobrim uslovima teži formiranju
dva redovna klipa na stablu.
Solidno podnosi stresne uslove
u doba nicanja. Namenjen
prevashodno za skidanje u zrnu.
Sa ovim hibridom se vrlo lako
ostvaruju prinosi preko 11-12t/ha
u proizvodnim uslovima.
Česti su primeri da poljoprivredni
proizvođači sa ovim hibridom
ostvare i preko 13 t/ha suvog zrna.
ZA KOMBAJNIRANJE
U ZRNU
qqqqq
VREME SETVE:
qzemljište
qq8-12°C
qq
GUSTINA KOD SETVE:
75.000-80.000 biljaka/ha
(na 18-19 cm)
qqqqq
U dobrim proizvodnim
područjima sejati gušće,
u lošijim ređe
16t
15t
17t
7t
PRINOS
12% 13%
14%
15%
VLAGA
16%
17%
18%
14t
19%
13t
12t
20%
DUŠAN
MANOJLOVIĆ
MLADENOVO
PRINOS: 14,600 t/ha
VLAGA: 17,7%
BRZ
POČETNI
PORAST
IZUZETNO
BRZO
OTPUŠTA
VLAGU
ZUBAN
18-20
qqqqqq
NAMENA PROIZVODNJE:
DATUM SETVE: 18.04.2014
PREDUSEV: PŠENICA
ĐUBRENJE U JESEN:
NPK (5:24:16) 250 kg/ha
ĐUBRENJE U PROLEĆE:
UREA 250 kg/ha
ZRNO
DATUM ŽETVE: 28.10.2014.
osnovne
q
qqqqKARAKTERISTIKE
qqqqqqq
ČVRSTO STABLO SA IZUZETNIM OTPORNOŠĆU NA POLEGANJE
KRUPAN KLIP ZA FAO GRUPU KOJOJ PRIPADA
ODLIČAN POTENCIJAL PRINOSA
ODLIČNA OTPORNOST NA NAJVAŽNIJE BOLESTI KUKURUZA
PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 330-340g
PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. GODINI: 18%
21%
22%
CADIXXIO
8
KUKURUZ
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
CADIXXIO je jedan od naših udarnih
hibrida za dolazeću nam setvu
kukuruza, a po vegetaciji spada u
FAO grupu 480.
Zrno je u tipu zubana, a biljka je
srednje visine.
Odlikuje ga visok prinos, dobra
otpornost na sušu i stabilnost u
različitim proizvodnim uslovima.
Oplodnja je dobra i u ekstremnim
uslovima.
Masa hiljadu zrna je velika i u
proseku iznosi 330-350 grama.
Stablo je elastično i otporno na
poleganje.
Hibrid je namenjen prevashodno
za skidanje u zrnu.
Klip je dugačak, konusnog oblika.
Hibrid koji podnosi povećan broj
biljaka po hektaru.
POBEDNIK U NEKOLIKO
RAIFFEISENOVIH OGLEDA
U 2014.GODINI.
ZA RANO SUVO ZRNO
q
qqqq
VREME SETVE:
qzemljište
qq10-12°C
qq
GUSTINA KOD SETVE:
72.000-75.000 biljaka/ha
(na 19-19,5 cm)
qqqqq
U dobrim proizvodnim
područjima sejati gušće,
u lošijim ređe
16t
15t
17t
7t
PRINOS
12% 13%
14%
15%
VLAGA 16%
17%
18%
14t
19%
13t
20%
21%
12t
PD PLANTA
22%
FUTOG
PRINOS: 15,200 t/ha
VLAGA: 14,6%
DOBAR
POČETNI
PORAST
IZUZETNO
BRZO
OTPUŠTA
VLAGU
ZUBAN
18
qqqqqq
NAMENA PROIZVODNJE:
DATUM SETVE: 21.04.2014.
PREDUSEV: JEČAM
ĐUBRENJE U JESEN:
MAP 200 kg/ha + KCL 100 kg/ha
ĐUBRENJE U PROLEĆE:
UREA 300 kg/ha
ZRNO
DATUM ŽETVE: 06.11.2014.
osnovne
q
qqqqKARAKTERISTIKE
qqqqqqq
HIBRID IZUZETNOG POTENCIJALA ZA PRINOS
ODLIČNO PONAŠANJE U EKSTREMNIM USLOVIMA
PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. godini: 18,8%
PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 340g
DOBRA OPLODNJA
GASTI CS
9
KUKURUZ
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
Visoko rodan srednje kasni hibrid.
Vrlo dobre tolerantnosti na Helmintho
sporium i na Ustilago maydis.
maydis
Izuzetno adaptibilan na sušu i uslove
stresa. Odlična oplodnja u sušnim
uslovima. Visoka otpornost na sušne
uslove daje ovom hibridu prinose koji
se očekuju od kasnijih grupa zrenja.
Visok potencijal za prinos i odličan
kvalitet zrna.
Klip ima 18-20 redova zrna u tipu
zubana. Pogodan za gajenje u svim
regionima zbog svoje fleksibilnosti.
Dobro podnosi lošiji kvalitet
zemljišta. Pogodan na parcelama
gde je predusev šećerna repa.
Na dobrim zemljištima sa dobrom
agrotehnikom vrlo visoki prinosi.
Otporan na poleganje.
Stablo i koren odlične čvrstoće.
Otpuštanje vlage u jesen u proseku.
ZA ŽETVU U ZRNU ILI
ZA ČUVANJE U KLIPU
qqqqq
VREME SETVE:
qzemljište
qq10-12°C
qq
GUSTINA KOD SETVE:
72.000-74.000 biljaka/ha
(na 19,5-20 cm)
qqqqq
U dobrim proizvodnim
područjima sejati gušće,
u lošijim ređe
17t
7t
16t
15t
14t
12% 13%
14%
15%
16%
17%
18%
PRINOS
VLAGA
13t
19%
20%
21%
12t
AKOŠ TOT
FEKETIĆ
PRINOS: 16,000 t/ha
VLAGA: 19,7%
DOBAR
POČETNI
PORAST
IZUZETNO
BRZO
OTPUŠTA
VLAGU
ZUBAN
18-20
qqqqqq
NAMENA PROIZVODNJE:
DATUM SETVE: 15.04.2014.
PREDUSEV: PŠENICA
ĐUBRENJE U JESEN:
MAP 130 kg/ha
ĐUBRENJE U PROLEĆE:
UREA 250 kg/ha
ZRNO
KLIP
DATUM ŽETVE: 31.10.2014.
osnovne
q
qqqqKARAKTERISTIKE
qqqqqqq
HIBRID SA ODLIČNIM POTENCIJALOM PRINOSA
VISOKA I STABILNA BILJKA
IZRAZITO OTPORAN NA POLEGANJE
OTPORAN NA HELMINITHOSPORIUM I NA USTILAGO MAYDIS
PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. GODINI: 19,3%
PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 340-350g
22%
LG 35.62
10
KUKURUZ
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
LIDER PRINOSA U SUŠNIM
REGIONIMA.
Hibrid namenjen tradicionalnim
proizvođačima za nešto skromnije
uslove proizvodnje.
LG 35.62 je robusna biljka s puno
lisne mase. Osnovna karakteristika
ovog hibrida je stabilnost prinosa.
Oplodnja je izuzetno dobra u
ekstremnim uslovima suše.
Dobro podnosi ekonomski
najznačajnije bolesti kukuruza.
Poseduje visoku toleranciju na
poleganje. Pogodan je za rad sa
beračem. Sadrži visok prinos suve
materije – silaža. Veoma fleksibilan
hibrid, u slučaju smanjenja sklopa
daje veći klip i zadržava stabilan
prinos.
Prilagodljiv je različitim tipovima
zemljišta i preporučuje se za
zemljišta lošijeg kvaliteta.
Ima od 16-18 redova zrna. Visina
stabljike oko 300 cm. Pogodan je na
parcelama gde je predusev šećerna
repa.
Odličan za branje bez osipanja zrna.
Nešto sporije otpuštanje vlage u
jesen.
ZA KOMBAJNIRANJE
U ZRNU ILI ČUVANJE
U KLIPU
qqqqq
VREME SETVE:
qzemljište
qq8-12°C
qq
GUSTINA KOD SETVE:
65.000-70.000 biljaka/ha
(na 20-22 cm)
16t
qqqqq
U dobrim proizvodnim
područjima sejati gušće,
u lošijim ređe
17t
7t
15t
14t
12% 13%
14%
15%
16%
17%
18%
PRINOS
VLAGA
13t
20%
21%
12t
PSS PANČEVO
PANČEVO
PRINOS: 15,750 t/ha
VLAGA: 23,2%
BRZ
POČETNI
PORAST
ZUBAN
16-18
qqqqqq
NAMENA PROIZVODNJE:
DATUM SETVE: 14.04.2014.
PREDUSEV: PŠENICA
ĐUBRENJE U JESEN:
MAP 200 kg/ha
ĐUBRENJE U PROLEĆE:
UREA 270 kg/ha
ZRNO
19%
KLIP
DATUM ŽETVE: 07.10.2014.
osnovne
q
qqqqKARAKTERISTIKE
qqqqqqq
VISOK I STABILAN PRINOS
DOBRA OPLODNJA
PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 350-360g
ODLIČAN ZA PROIZVODNJU POSTRNE SILAŽE
PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. GODINI: 19%
22%
ES VALERIO
11
KUKURUZ
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
Hibrid kasne grupe zrenja, nove
generacije izuzetno visokih prinosa.
Srednje visoka-visoka biljka.
Prilagodljiv hibrid za različite uslove
proizvodnje. Na dobrim zemljištima
sa visokim nivoom agrotehnike
veoma visoki prinosi.
Klipovi sa 16 redova zrna. Veoma
rano vreme oplodnje za FAO grupu
kojoj pripada, daje ovom hibridu
prednost u odnosu na konkurenciju.
Prosečna težina 1000 zrna
je 371 grama. Zrno u tipu zubana.
Otpuštanje vlage u jesen u proseku
za FAO grupu kojoj pripada.
Prosečna vlaga na 18 lokaliteta u
2014. godini je 19,7%.
Stablo je elastično i otporno na
poleganje.
ES Valerio je pravi predstavnik
FAO grupe 600 sa najvećim
potencijalom za prinos.
Skidanje useva u klipu, optimalno
branje kada je vlaga zrna od
30 do 26% vlage.
ZA ŽETVU U ZRNU ILI
ZA ČUVANJE U KLIPU
qqqqq
VREME SETVE:
qzemljište
qq10-12°C
qq
GUSTINA KOD SETVE:
65.000-70.000 biljaka/ha
(na 20-22 cm)
qqqqq
U dobrim proizvodnim
područjima sejati gušće,
u lošijim ređe
17t
7t
16t
15t
PRINOS
12% 13%
14%
15%
VLAGA 16%
17%
18%
14t
19%
13t
20%
LAZAR
PAROŠKI
12t
SRBOBRAN
PRINOS: 14,620 t/ha
VLAGA: 20,0%
DOBAR
POČETNI
PORAST
ZUBAN
16
DATUM SETVE: 09.04.2014.
PREDUSEV: SOJA
qqqqqq
ĐUBRENJE U JESEN:
MAP 180 kg/ha
NAMENA PROIZVODNJE:
ĐUBRENJE U PROLEĆE:
UREA 250 kg/ha
ZRNO
KLIP
DATUM ŽETVE: 30.10.2014.
osnovne
q
qqqqKARAKTERISTIKE
qqqqqqq
IZUZETNO VISOK POTENCIJAL ZA PRINOS
DOBRO USPEVA NA SVIM VRSTAMA ZEMLJIŠTA
PROSEČNA TEŽINA 1000 ZRNA: 371g
PROSEČNA VLAGA U ŽETVI U 2014. GODINI: 19,7%
21%
22%
qqqqqq
Poštovani proizvođači,
U cilju pravilnog izbora Raiffeisenovih hibrida za
određeni region, u prilici smo da Vam predstavimo
postignute rezultate demo ogleda u 2014. godini kod
naših domaćina.
Navedeni pregled biće od pomoći u odabiru najboljeg
hibrida za vaše potrebe i pružiće najneophodnije
informacije o njihovim osobinama i potencijalu za
prinos. Sve detalje vezano za same hibride bićemo u
prilici da Vam prenesemo neposrednim kontaktom
putem brojnih predavanja i drugih susreta.
Verujemo da ćemo u 2015. godini uz vaše iskustvo
i naše znanje rešiti sve potencijalne probleme koje
poljoprivredna proizvodnja nosi sa sobom.
Primenjujući uobičajenu tehnologiju proizvodnje
i sledeći naša upustva, mnogi proizvođači širom
zemlje su se uverili u kvalitet Raiffeisenovih hibrida.
13
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Adanko Zoltan
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
VA
LE
RI
O
9
GA
RA
NT
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
Ada
10.04.2014.
PŠENICA
/
SAN 150kg/ha
+ NPK 16:16:16 150kg/ha
+ SAN 150 kg/ha
Datum žetve: /
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Adanko Zoltan, Ada
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,5
13.200
MIDIXX
17,0
12.200
GASTI
18,6
13.300
GARANT
16,5
10.300
VALERIO
19,5
11.900
Akoš Tot
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
14
Feketić
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
19,0
14.300
MIDIXX
16,2
13.400
ISIA
18,7
13.400
GASTI
19,7
16.000
LG 35.62
20,0
16.000
LG
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Aleksandar Gospodinački, Zrenjanin
Aleksandar Gospodinački
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
Zrenjanin
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
15.04.2014.
PŠENICA
MAP 170 kg/ha
UREA 270 kg/ha
27.10 .2014.
35
.6
2
9
IS
IA
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Akoš Tot, Feketić
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
17.04.2014.
PŠENICA
NPK (16:16:16) 250 kg/ha
UREA 300 kg/ha
01.11 .2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,5
11.400
MIDIXX
17,3
13.000
GASTI
19,7
12.800
ANTALYA
17,7
12.900
VALERIO
18,3
11.100
Damir Radulović
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
8
12
15
Novi Kozarci
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
18,5
10.600
MIDIXX
18,3
9.100
GASTI
19,1
9.700
LABELI
19,0
8.800
LG 35.62
19,3
9.400
ANTALYA
18,0
9.300
VALERIO
19,2
9.700
Domonji Lakatoš Mihal
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
VA
LE
RI
O
9
SE
NS
OR
16
GA
RA
NT
10
GA
ST
I
18
M
ID
IX
X
11
qqqqq
S. Pazova
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
16
UL
YX
XE
VLAGA
(%)
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Domonji Lakatoš Mihal, S. Pazova
PRINOS ZRNA (t/ha)
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
18.04.2014.
ŠEĆERNA REPA
MAP 250 kg/ha
UREA 300 kg/ha
03.11.2014.
LA
BE
LI
LG
35
.6
2
AN
TA
LY
A
VA
LE
RI
O
14
GA
ST
I
9
M
ID
IX
X
16
UL
YX
XE
10
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Damir Radulović, Novi Kozarci
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
06.04.2014.
PŠENICA
MAP 175 kg/ha
UREA 260 kg/ha
22.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
15,4
11.790
MIDIXX
15,6
10.180
10.560
GASTI
18,0
GARANT
14,5
8.670
SENSOR
17,2
12.250
VALERIO
16,8
10.980
Doo Timus plus
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
16
Zrenjanin
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
10.280
ULYXXE
17,5
MIDIXX
16,2
9.140
GASTI
20,9
11.500
SENSOR
16,5
7.020
ANTALYA
18,9
10.440
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Đorđe Šivoljski, Stejanovci
Đorđe Šivoljski
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
Stejanovci
15.04.2014.
PŠENICA
NPK 20:20:0 280kg/ha
amosulfamo 210kg/ha
+ amosulfamo 175kg/ha
Datum žetve: 10.10.2014.
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
15.04.2014.
PŠENICA
MAP 200 kg/ha
UREA 250 kg/ha
30.10.2014.
AN
TA
LY
A
9
SE
NS
OR
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Doo Timus plus, Zrenjanin
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,5
12.310
MIDIXX
16,5
12.960
GASTI
19,9
11.200
ANTALYA
18,2
12.470
VALERIO
20,6
12.700
Đorđe Zečević
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
17
Kuzmin
11.04.2014.
PŠENICA
Timac 37+ 175kg/ha
Timac sulfamo 25
140kg/ha
Datum žetve: 14.10.2014.
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
14,8
13.580
MIDIXX
15,6
13.430
GASTI
17,5
12.760
ANTALYA
17,1
12.390
VALERIO
19,8
14.170
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Dragan Drndarski, Dobrica
Dragan Drndarski
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
Dobrica
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Đorđe Zečević, Kuzmin
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
14.04.2014.
PŠENICA
NPK 250 kg/ha
UREA 250 kg/ha
28.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
19,5
10.760
MIDIXX
18,5
10.440
GASTI
22,6
11.120
ANTALYA
18,7
11.380
VALERIO
20,8
11.220
Dušan Manojlović
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
18
Mladenovo
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,7
14.600
CADIXXIO
18,6
14.100
GASTI
20,0
12.600
ANTALYA
18,9
12.600
VALERIO
20,1
13.100
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Ilić Nenad, Dolovo
Ilić Nenad
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
Dolovo
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
18.04.2014.
PŠENICA
NPK (5:24:16) 250 kg/ha
UREA 250 kg/ha
28.10.2014.
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
CA
DI
XX
IO
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Dušan Manojlović, Mladenovo
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
18.04.2014.
PŠENICA
NPK (16:16:16) 250 kg/ha
UREA 300 kg/ha
31.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
19,3
12.320
MIDIXX
18,0
11.440
GASTI
22,0
14.900
ANTALYA
21,0
14.000
VALERIO
21,0
13.700
Laza Barbulov
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
9
14
8
12
19
Uljma
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,0
9.680
MIDIXX
19,3
10.050
GASTI
17,3
9.350
ANTALYA
17,5
9.200
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Lazar Paroški, Srbobran
Lazar Paroški
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
9
14
8
12
VA
LE
RI
O
16
AN
TA
LY
A
10
GA
ST
I
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
Srbobran
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
20.04.2014.
SUNCOKRET
NPK (16:16:16) 250 kg/ha
UREA 300 kg/ha
01.11.2014.
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Laza Barbulov, Uljma
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
09.04.2014.
SOJA
MAP 180 kg/ha
UREA 250 kg/ha
30.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
18,6
13.630
GASTI
20,6
14.080
ANTALYA
19,1
12.020
VALERIO
20,0
14.620
Malajmare Jonel
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
20
B.N. Selo
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
14,8
11.530
MIDIXX
14,0
11.460
GASTI
17,0
11.940
ANTALYA
20,3
11.510
VALERIO
17,4
12.710
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Miljan Arsenijević, B. Karlovac
Miljan Arsenijević
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
B. Karlovac
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
17.04.2014.
SUNCOKRET
MAP 250 kg/ha
UREA 300 kg/ha
02.11.2014.
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Malajmare Jonel, B.N. Selo
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
15.04.2014.
PŠENICA
NPK (16:16:16) 300 kg/ha
UREA 250 kg/ha
29.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
22,1
8.890
MIDIXX
22,6
9.670
GASTI
22,0
10.610
ANTALYA
20,4
10.510
VALERIO
21,7
10.580
Mirko Tekić
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
21
LG
B. Jarak
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
18,3
12.340
ISIA
20,6
13.050
GASTI
20,3
12.490
LG 35.62
19,7
12.700
VALERIO
20,8
12.730
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Nenad Dragan, Jasenovo
Nenad Dragan
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
Jasenovo
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
13.04.2014.
SOJA
MAP 175 kg/ha
UREA 260 kg/ha
02.11.2014.
VA
LE
RI
O
9
35
.6
2
16
GA
ST
I
10
IS
IA
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Mirko Tekić, B. Jarak
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
16.04.2014.
PŠENICA
NPK (16:16:16) 250 kg/ha
UREA 300 kg/ha
29.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
19,9
9.880
MIDIXX
23,7
9.430
GASTI
17,8
12.290
ANTALYA
18,6
10.020
VALERIO
17,4
10.620
Nikolaj Munćan
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
14
8
12
22
Vlajkovac
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,7
11.700
MIDIXX
18,3
10.500
10.300
GASTI
18,5
SENSOR
17,5
9.800
ANTALYA
18,1
11.300
VALERIO
19,0
10.400
GA
ST
I
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Pera Kerkez, N. Bečej
Pera Kerkez
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
14
8
12
GA
ST
I
SE
NS
OR
AN
TA
LY
A
VA
LE
RI
O
9
M
ID
IX
X
16
UL
YX
XE
10
qqqqq
N. Bečej
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
21.04.2014.
PŠENICA
NPK (16:16:16) 200 kg/ha
UREA 250 kg/ha
29.10.2014.
SE
NS
OR
AN
TA
LY
A
VA
LE
RI
O
9
M
ID
IX
X
16
UL
YX
XE
10
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Nikolaj Munćan, Vlajkovac
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
22.04.2014.
PŠENICA
MAP 250 kg/ha
UREA 300 kg/ha
31.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
18,0
14.470
MIDIXX
18,3
12.280
GASTI
19,0
11.850
SENSOR
17,9
13.050
ANTALYA
18,5
12.810
VALERIO
17,8
13.110
Predrag Đokić
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
9
14
8
12
23
Maradik
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,5
10.580
GASTI
21,0
11.160
ANTALYA
17,4
10.850
VALERIO
20,7
11.250
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
PD Planta, Futog
PD Planta
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
10
16
14
9
12
IS
IA
GA
S
LG TI
35
.
SE 62
NS
AN OR
TA
L
VA YA
LE
RI
O
UL
YX
X
M E
ID
CA IXX
DI
XX
IO
AX
AD XYS
RE
XX
O
8
qqqqq
Futog
Datum setve: 21.04.2014.
Predusev: JEČAM
Đubrenje jesen: MAP 200 kg/ha
+ KCl 100 kg/ha
Đubrenje proleće: UREA 300 kg/ha
Datum žetve: 06.11.2014.
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
10.04.2014.
SOJA
YARA 16:27:7 200kg/ha
AN 280kg/ha
11.10.2014.
VA
LE
RI
O
16
AN
TA
LY
A
10
GA
ST
I
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Predrag Đokić, Maradik
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
15,3
13.630
MIDIXX
16,0
13.790
CADIXXIO
14,6
15.210
AXXYS
16,3
13.860
ADREXXO
18,0
14.900
ISIA
17,0
14.430
GASTI
18,5
16.130
LG3562
18,7
15.790
SENSOR
15,8
12.980
ANTALYA
18,5
14.370
VALERIO
19,5
16.090
PSS Jagodina
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
24
Jagodina
Datum setve: 29.04.2014.
Predusev: PŠENICA
Đubrenje jesen: NPK (6:12:18 +8% S)
250 kg/ha
Đubrenje proleće: UREA 150 kg/ha
+ Vuksal top P 3l/ha
Datum žetve: 11.10.2014.
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
22,7
11.820
GASTI
19,7
11.290
GARANT
16,4
10.210
SENSOR
17,4
11.760
ANTALYA
19,2
10.910
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
PSS Kikinda, Kikinda
PSS Kikinda
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
10
16
14
8
12
UL
YX
XE
M
ID
CA IXX
DI
XX
IO
GA
S
LG TI
35
.6
GA 2
RA
N
SE T
NS
AN OR
TA
LY
VA A
LE
RI
O
9
qqqqq
Kikinda
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
VLAGA
(%)
AN
TA
LY
A
9
SE
NS
OR
16
GA
RA
NT
10
GA
ST
I
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
PSS Jagodina, Jagodina
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
23.04.2014.
SOJA
NPK (5:24:16) 328 kg/ha
UREA 248 kg/ha
10.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
16,8
13.300
MIDIXX
15,5
12.810
CADIXXIO
17,7
14.010
GASTI
19,9
13.470
LG3562
18,9
13.980
GARANT
15,4
11.070
SENSOR
16,8
12.440
ANTALYA
18,3
12.890
VALERIO
19,4
14.220
PSS Kovin
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
9
14
8
12
25
Kovin
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,3
12.710
MIDIXX
17,3
12.880
CADIXXIO
18,1
14.460
GASTI
19,0
14.130
GARANT
17,7
10.080
SENSOR
18,7
10.800
VALERIO
19,7
12.670
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
PSS Novi Sad, Čenej
PSS Novi Sad
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
8
12
GA
ST
I
SE
NS
OR
AN
TA
LY
A
14
CA
DI
XX
IO
9
M
ID
IX
X
16
UL
YX
XE
10
qqqqq
Čenej
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
11.04.2014.
ŠEĆERNA REPA
NPK (16:16:16) 350 kg/ha
UREA 300 kg/ha
27.10.2014.
GA
ST
I
GA
RA
NT
SE
NS
OR
VA
LE
RI
O
16
UL
YX
XE
M
ID
IX
X
CA
DI
XX
IO
10
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
PSS Kovin, Kovin
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
12.04.2014.
SOJA
MAP 100 kg/ha
AN 250 kg/ha
10.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
19,4
14.280
MIDIXX
19,1
14.200
CADIXXIO
24,4
13.870
GASTI
22,3
14.730
SENSOR
19,3
12.920
ANTALYA
20,0
14.310
PSS Pančevo
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
10
16
14
8
12
Pančevo
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
14.04.2014.
PŠENICA
MAP 200 kg/ha
UREA 270 kg/ha
07.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
19,8
14.220
MIDIXX
18,3
11.540
11.440
CADIXXIO
19,9
AXXYS
22,5
9.910
ADREXXO
22,7
12.520
GASTI
25,7
12.130
LG3562
23,2
15.760
GARANT
24,3
12.170
SENSOR
22,3
13.780
ANTALYA
23,9
14.760
UL
YX
XE
M
ID
CA IXX
DI
XX
IO
AX
X
AD YS
RE
XX
O
GA
S
LG TI
36
.6
GA 2
RA
N
SE T
NS
AN OR
TA
LY
A
9
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
PSS Pančevo, Pančevo
26
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
PSS Požarevac
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
16
9
14
8
12
UL
YX
XE
M
ID
IX
X
CA
DI
XX
IO
GA
ST
I
GA
RA
NT
SE
NS
O
AN R
TA
LY
A
VA
LE
RI
O
10
qqqqq
Požarevac
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
PSS Požarevac, Požarevac
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
27.04.2014.
PŠENICA
NPK (15:15:15) 300 kg/ha
UREA 170 kg/ha
06.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
18,7
12.120
MIDIXX
16,0
10.780
CADIXXIO
17,2
10.360
GASTI
23,3
11.340
GARANT
15,6
9.800
SENSOR
16,3
9.990
ANTALYA
19,2
11.290
VALERIO
22,6
9.450
PSS Senta
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
10
qqqqq
Senta
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
PSS Senta, Senta
16
14
8
12
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
19,2
13.300
MIDIXX
18,8
11.710
CADIXXIO
19,9
13.070
AXXYS
19,6
11.950
ADREXXO
21,1
13.570
GASTI
22,0
13.410
SENSOR
18,8
11.240
ANTALYA
20,2
12.210
VALERIO
21,6
13.250
UL
YX
XE
M
ID
CA IXX
DI
XX
IO
AX
X
AD YS
RE
XX
O
GA
S
SE TI
NS
AN OR
TA
LY
VA A
LE
RI
O
9
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
12.04.2014.
PŠENICA
NPK (15:15:15) 250 kg/ha
UREA 250 kg/ha
04.11.2014.
27
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
PSS Sombor
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
10
16
14
9
12
IS
IA
GA
S
GA TI
RA
N
SE T
NS
AN OR
TA
L
VA YA
LE
RI
O
UL
YX
X
M E
ID
CA IXX
DI
XX
IO
AX
AD XYS
RE
XX
O
8
qqqqq
Sombor
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
PSS Sombor, Sombor
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
15.04.2014.
PŠENICA
NPK 15:15:15 300kg/ha
UREA 300 kg/ha
29.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
20,5
13.870
MIDIXX
19,2
12.450
CADIXXIO
22,2
14.140
AXXYS
20,1
12.660
ADREXXO
23,9
13.940
ISIA
23,7
13.640
GASTI
23,3
13.820
GARANT
20,4
11.450
SENSOR
20,4
12.260
ANTALYA
22,1
12.460
VALERIO
23,9
13.490
PSS Subotica
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
9
14
8
12
28
Subotica
Datum setve: 12.04.2014.
Predusev: PŠENICA
Đubrenje jesen: NPK (15:15:15) 160 kg/ha
+ MAP 100 kg/ha
Đubrenje proleće: UREA 130 kg/ha
Datum žetve: 07.11.2014.
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
19,8
13.560
MIDIXX
19,2
11.360
CADIXXIO
19,0
12.580
SENSOR
18,7
14.350
ANTALYA
21,8
14.210
VALERIO
22,4
13.940
M
ID
IX
X
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
PSS Vršac, Vršac
PSS Vršac
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
10
16
8
12
IS
IA
GA
S
GA TI
RA
N
SE T
NS
AN OR
TA
LY
VA A
LE
RI
O
14
UL
YX
XE
M
ID
CA IXX
DI
XX
IO
9
qqqqq
Vršac
14.04.2014.
PŠENICA
/
NPK 9:15:15 250kg/ha
+ UREA 200 kg/ha
Datum žetve: 12.11.2014.
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
VLAGA
(%)
CA
DI
XX
IO
SE
NS
OR
AN
TA
LY
A
VA
LE
RI
O
16
UL
YX
XE
10
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
PSS Subotica, Subotica
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,5
12.120
MIDIXX
17,0
12.020
CADIXXIO
17,7
11.660
ISIA
18,8
12.880
GASTI
18,5
11.800
GARANT
17,2
10.140
SENSOR
17,1
10.770
ANTALYA
17,7
11.310
VALERIO
18,7
12.900
PSS Zrenjanin
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
10
qqqqq
Zlatica
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
PSS Zrenjanin, Zlatica
16
14
8
12
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,7
11.940
MIDIXX
17,0
11.490
CADIXXIO
17,8
12.260
AXXYS
19,3
10.960
ADREXXO
19,2
12.910
GASTI
19,3
10.530
GARANT
17,8
10.620
SENSOR
17,5
11.200
ANTALYA
18,3
11.970
VALERIO
19,8
13.880
UL
YX
XE
M
ID
CA IXX
DI
XX
IO
AX
X
AD YS
RE
XX
O
GA
S
GA TI
RA
N
SE T
NS
AN OR
TA
LY
VA A
LE
RI
O
9
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
16.04.2014.
SOJA
NPK (15:15:15) 300 kg/ha
UREA 200 kg/ha
31.10.2014.
29
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Radiša Popov
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
Parta
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Radiša Popov, Parta
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
17.04.2014.
PŠENICA
NPK (16:16:16) 250 kg/ha
UREA 250 kg/ha
31.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
20,3
9.260
MIDIXX
19,8
10.420
GASTI
19,3
8.260
ANTALYA
19,0
8.930
VALERIO
19,7
9.230
Stanislav Đierčan
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
30
Šid
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
14,4
13.800
MIDIXX
14,7
11.860
GASTI
18,8
13.200
SENSOR
15,7
11.440
VALERIO
19,6
14.330
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Steva Uzelac, Aleksandrovo
Steva Uzelac
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
9
14
8
12
GA
ST
I
LG
35
.6
2
SE
NS
OR
AN
TA
LY
A
VA
LE
RI
A
16
UL
YX
XE
M
ID
IX
X
10
qqqqq
Aleksandrovo
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
10.04.2014.
PŠENICA
MAP 150kg/ha
UREA 300kg/ha
15.10.2014.
VA
LE
RI
O
9
SE
NS
OR
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Stanislav Đierčan, Šid
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
17.04.2014.
PŠENICA
MAP 200 kg/ha
UREA 250 kg/ha
29.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
16,4
9.700
MIDIXX
16,9
8.950
GASTI
16,5
8.450
LG 35.62
17,8
10.200
SENSOR
17,4
9.100
ANTALYA
16,2
9.850
VALERIO
17,5
8.800
Stevica Gajić
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
31
B. Palanka
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,4
12.470
ISIA
19,5
11.900
GASTI
19,4
13.060
ANTALYA
17,5
11.690
VALERIO
20,2
13.580
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Stipan Šarčević, Žednik
Stipan Šarčević
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
AN
TA
LY
A
9
GA
RA
NT
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
Žednik
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
17.04.2014.
PŠENICA
MAP 175 kg/ha
UREA 260 kg/ha
12.11.2014.
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
IS
IA
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Stevica Gajić, B. Palanka
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
15.04.2014.
PŠENICA
MAP 170 kg/ha
UREA 270 kg/ha
27.10.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
18,9
12.840
MIDIXX
18,4
12.390
GASTI
19,3
12.610
GARANT
18,6
11.130
ANTALYA
20,4
11.780
Živan Mašić
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
32
Stanišič
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,6
12.190
GASTI
19,1
12.440
LABELI
18,0
10.080
ANTALYA
17,9
10.770
VALERIO
19,9
11.250
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
Zoltan Gonclik, Kula
Zoltan Gonclik
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
18
9
14
8
12
GA
ST
I
SE
NS
OR
AN
TA
LY
A
VA
LE
RI
O
16
UL
YX
XE
M
ID
IX
X
CA
DI
XX
IO
10
qqqqq
Kula
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
17.04.2014.
PŠENICA
MAP 175 kg/ha
UREA 260 kg/ha
11.11.2014.
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
LA
BE
LI
10
GA
ST
I
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Živan Mašić, Stanišič
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
20.04.2014.
PŠENICA
NPK 15:15:15 250kg/ha
UREA 175kg/ha
04.11.2014.
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,6
13.600
MIDIXX
16,6
12.400
CADIXXIO
17,8
13.600
GASTI
18,5
14.700
SENSOR
16,9
11.000
ANTALYA
18,1
12.400
VALERIO
19,5
13.900
Zoran Zakić
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
14
8
12
33
Idvor
Datum setve:
Predusev:
Đubrenje jesen:
Đubrenje proleće:
Datum žetve:
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
17,0
12.300
MIDIXX
16,7
11.200
GASTI
18,0
11.500
ANTALYA
17,9
11.300
VALERIO
18,0
12.200
GRAFIČKI OGLEDI RAIFFEISEN HIBRIDA KUKURUZA
ZZ Medoš, Erdevik
ZZ Medoš
16
24
15
23
14
22
13
21
12
20
11
10
9
UL
YX
X
M E
ID
CA IXX
DI
XX
I
AX O
AD XY
RE S
XX
O
IS
IA
GA
LG STI
35
GA .62
RA
SE NT
N
AN SOR
TA
L
VA YA
LE
RI
O
8
18
16
14
12
qqqqq
Erdevik
Datum setve: 16.04.2014.
Predusev: ŠEĆERNA REPA
Đubrenje jesen: EUROFERTIL 34 (5:19:10)
260 kg/ha
Đubrenje proleće: UREA 200 kg/ha
+ SULFAMO 25 150 kg/ha
Datum žetve: 31.10.2014.
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
15.04.2014.
PŠENICA
MAP 250 kg/ha
UREA 300 kg/ha
29.10.2014.
VA
LE
RI
O
9
AN
TA
LY
A
16
GA
ST
I
10
M
ID
IX
X
18
UL
YX
XE
11
qqqqq
VLAGA U BERBI (%)
PRINOS ZRNA (t/ha)
Zoran Zakić, Idvor
RAIFFEISEN
HIBRID
KUKURUZA
VLAGA
(%)
PRINOS
(t/ha)
sa 14% vlage
ULYXXE
15,5
13.160
MIDIXX
14,1
12.040
CADIXXIO
18,2
11.980
AXXYS
16,8
11.570
ADREXXO
17,2
12.870
ISIA
17,5
12.530
GASTI
14,4
14.580
LG 35.62
21,0
13.090
GARANT
16,0
9.420
SENSOR
17,4
10.580
ANTALYA
17,9
12.470
VALERIO
19,7
13.130
FUSHIA CL
34
SUNCOKRET
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
Srednje
dnje rani hibrid
Srednje visok hibrid
i izuzetno ujednačen
po visini
Izuzetna tolerantnost
na sve važnije bolesti
Otporna na poleganje
Visok prinos
i sadržaj ulja
NOVA
GENERACIJA
HIBRIDA
OTPORNIH
NA IMIDAZOLE
VRLO OTPORAN
NA POLEGANJE
qqqqq
VRLO OTPORNA NA RĐU
graminius)
q(Puccinia
qq
qq
VRLO OTPORNA
NA SMEĐU RĐU
(Puccinia recondita)
qqqqq
IZRAZITO OTPORNA
NA FUZARIOZU
(Fusarium)
qqqqq
GUSTINA KOD SETVE:
65.000-70.000 biljaka/ha
OTPORNOST
NA
POLEGANJE
VISOK
SADŽAJ
ULJA
VISOK
PRINOS
ZRNA
OSTVARENI REZULTATI
RAIFFEISEN
FUSHIA CL HIBRIDA
SUNCOKRETA
PROIZVOĐAČ
FIRMA
MESTO
PRINOS
(t/ha po JUS)
PSS Vrbas
Zmajevo
3897
PSS Senta
Senta
4063
PSS Kikinda
Kikinda
3802
PSS Kovin
Kovin
4095
PSS Požarevac
Požarevac
3940
PSS Jagodina
Jagodina
5326
PSS Sombor
Sombor
4284
Malajmare Jon
Banatsko
Novo Selo
3800
Doo Smederevac
Dolovo
3500
Adanko Zoltan
Ada
4083
Jonel Barbulov
Straža
3900
Branko Rašić
Idvor
3800
Jon Stancu
Lokve
3800
Bogdan Trešnjić
Lipar
4000
WELCOM
35
SUNCOKRET
KATALOG SEMENA 2015.
O
qhibridu:
qqqqq
Stablo kompaktno,
srednje visine
Glave velike, dobro
popunjene, bez
sterilnog centra
Veoma visok potencijal
prinosa uz odličan
sadržaj ulja
Izuzetna tolerantnost
na sve važnije bolesti
Otporan na poleganje
VRLO OTPORAN
NA POLEGANJE
qqqqq
VRLO OTPORAN NA RĐU
graminius)
q(Puccinia
qq
qq
VRLO OTPORAN
NA SMEĐU RĐU
(Puccinia recondita)
qqqqq
IZRAZITO OTPORAN
NA FUZARIOZU
(Fusarium)
qqqqq
OTPORAN NA VOLOVOD
qqqqq
GUSTINA KOD SETVE:
65.000-70.000 biljaka/ha
OTPORNOST
NA
POLEGANJE
VISOK
SADŽAJ
ULJA
VISOK
PRINOS
ZRNA
OSTVARENI REZULTATI
RAIFFEISEN
WELCOM HIBRIDA
SUNCOKRETA
PROIZVOĐAČ
FIRMA
MESTO
PRINOS
(t/ha po JUS)
PSS Kikinda
Kikinda
3327
PSS Pančevo
Pančevo
3171
PSS Sombor
Sombor
3866
ZAŠTO
Raiffeisen SEME
U večitoj dilemi koje seme kupiti, mnogo je razloga zašto izabrati
RAIFFEISEN-ova semena.
Matična kuća RWA – RAIFFEISEN WARE AUSTRIA ima blisku saradnju sa vodećim evropskim
centrima iz oblasti selekcionerstva i genetike. Stalan napor u potrazi za novim hibridima/sortama
doprineo je da dolazimo iz godine u godinu sve adaptibilnijim hibridima/sortama jer smo svesni
promene agroekološkim uslova u poslednjih 20-tak godina.
Upravo Raiffeisen Agro razmišlja na taj način i po visokim standardima evropske unije radi doradu
semena u svojim centrima u Lannach-u, Gleisdorf-u (Austrija) i Sempol-u (Slovačka). Dobijeno
seme iz ovih centara, poljoprivrednom proizvođaču garantuju dobar sklop što je prvi nosilac prinosa,
dobar početni porast što mladoj zdravoj biljci daje šansu da što spremnija uđe u ostale fenofaze.
Genetika od koje možemo očekivati vrhunske i stabilne prinose, koje će poljoprivredniku doneti
odgovarajuću dobit obzirom da naši hibridi kukuruza imaju niske vlage u berbi. Ekonomska računica u sušenju kukuruza je postala velika stavka a sve više proizvođača se opredeljuje da skidaju
svoj usev u zrnu. Obzirom na genetiku i da je svo seme iz uvoza cena semena je veoma prihvatljiva.
Odabirom RAIFFEISEN-ovih semena evidentan je rast i napredak poljoprivrednog gazdinstva.
www.raiffeisen-agro.rs
ANGELA
O
qsorti:
qqqqq
Izuzetno visok prinos zrna
Grupa zrenja: II
Prosečne visine za svoju
vegetacijsku grupu
Visoka masa 1.000 zrna: oko 211g
Prosečan sadržaj ulja 21,80%
Prosečan sadržaj proteina 37,80%
Dužina vegetacije 130 dana
Prosečan sadržaj vlage 9-11%
Genetski potencijal za prinos
zrna je preko 5 t/ha
Dobre je adaptabilnosti i u većini
regiona gajenja soje daje visoke
i stabilne prinose
Ova sorta se bujnošću, otpornošću
na poleganje i visinom prinosa
isticala još tokom ispitivanja u
oficijalnim ogledima u Ministarstvu
poljoprivrede
Tolerantana prema ekonomski
značajnim patogenima
38
SOJA
KATALOG SEMENA 2015.
OSTVARENI REZULTATI
U 2014. GODINI
SEJE SE DO
KRAJA APRILA
qqqqq
VREME SETVE:
qzemljište
qq10-12°C
qq
MEĐUREDNO
RASTOJANJE:
od 45 do 50 cm
qqqqq
GUSTINA KOD SETVE:
oko 400.000 klijavih zrna/ha
qqqqq
Prosečni prinosi koji se ostvaruju
u našim uslovima proizvodnje su
3.000-4.000 kg/ha.
Uz vašu pomoć, nadamo se da
će sorta Angela u velikoj meri
doprineti da pomenuti prosek
bude podignut na viši nivo.
TOKOM PROTEKLE SEZONE 2013.
RAIFFEISEN VAM JE PO PRVI
PUT PREDSTAVIO SVOJU PRVU
REGISTROVANU SORTU.
TO JE SORTA ANGELA.
PROIZVOĐAČ /
FIRMA
PSS Vrbas
PSS Novi Sad
PSS Zrenjanin
PSS Pančevo
PSS Kikinda
AD Zlatica
Vasa Banč
Đurđev Radovan
Stanču Jon
Radomir Gojković
Laza Dangubić
AD Graničar
Vinko Osičan
Đura Kološnjaji
Radoslav Stankov
Bojan Pajtanović
PP Maglić
Agronani
Čuzdi Endre
Mirko Tekić
Darko Maletić
Laza Paroški
Tamaš Tot Pal
Stipan Šarcević
Borislav Dokić
Agropromet
ZZ Medoš
Zečević Mile
Vojin Stepančev
Mihal Lakatoš
Čavić Miroslav
MESTO
Zmajevo
Vajska
Zrenjanin
Pančevo
Kikinda
Zlatica
B. Karađorđevo
Ilandža
Lokve
Hajdučica
Hajdučica
Konak
Bač
Ruski Krstur
Silbaš
Parage
Maglić
Gajdobra
Mol
Bački Jarak
Čenej
Srbobran
Stara
Moravica
Žednik
Bačko
Gradište
Bečej
Erdevik
Kuzmin
Šid
Stara Pazova
Šid
PRINOS
(t/ha po JUS)
4913
4358
3998
3961
4059
4600
5250
3780
3950
5280
4900
4615
4400
4390
4880
5050
4200
4200
4380
4200
4200
4400
4000
4500
4200
5700
5000
4900
4210
4500
4900
39
SOJA
KATALOG SEMENA 2015.
TAMBOR
WENDY
RANA SORTA
qq
qqq
00 GRUPA ZRENJA
q
qqqq
VEGETACIJA: 110-115 DANA
qqqqq
SKLOP:
550.000 klijavih zrna/ha
q
qqqq
SETVA:
OD APRILA DO JUNA
q
qqqq
POTENCIJAL PRINOSA:
4.5 tona/ha
qpreko
qq
qq
SADRŽAJ ULJA 23 %
q
qqqq
SOJA PRVE GRUPE ZRENJA
OSTVARENI REZULTATI
U 2014. GODINI
OSTVARENI REZULTATI
U 2014. GODINI
qqqqq
POTENCIJAL RODNOSTI:
5 tona/ha
qpreko
qq
qq
GUSTINA SETVE:
450.000 klijavih zrna
q
qqqq
SETVA:
OBAVITI DO KRAJA APRILA
qqqqq
SADRŽAJ ULJA 23,1%
q
qqqq
SADRŽAJ PROTEINA 40,2%
SADRŽAJ PROTEINA 41%
PROIZVOĐAČ /
FIRMA
MESTO
PSS Vrbas
PSS Sombor
PSS Pančevo
PSS Kikinda
Agropromet
PD Planta
Radoslav Stankov
ZZ Medoš
Zmajevo
Karavukovo
Pančevo
Kikinda
Bečej
Futog
Silbaš
Erdevik
PRINOS
(t/ha po JUS)
3897
4383
3897
3892
5900
4000
5610
4700
PROIZVOĐAČ /
FIRMA
MESTO
PSS Sombor
Agropromet
Planta
Karavukovo
Bečej
Futog
PRINOS
(t/ha po JUS)
4297
5600
4500
GRAINDOR
40
PŠENICA
KATALOG SEMENA 2015.
O
qsorti:
qqqqq
Sadržaj proteina: 13,5%
Hektolitarska masa: 81,2kg
Masa 1000 zrna: 40-42g
IZRAZITO PRINOSNA
PŠENICA
qqqq
qqqqqq q
OTPORNOST NA NISKE
qTEMPERATURE
qqqq
VISINA 92cm
qq
qqq
GRAINDOR je veoma prinosna
pšenica nove generacije namenjena
za intezivnu proizvodnju.
Stablo je visoko oko 92 cm, izrazito
otporno na poleganje.
GRAINDOR poseduje visoku
toleranciju na Fusarium, i ostale
bolesti. Po dužini vegetacije spada u
srednje kasne sorte.
GRAINDOR je sorta visoke energije
bokorenja. U optimalnim uslovima
(optimalan rok setve i dobra
predsetvena priprema), setvena
norma iznosi 200-210kg semena
po hektaru. U uslovima setve van
optimalnog roka, povećati količinu
semena.
Setvu treba obaviti do 1. novembra.
Graindor daje kvalitetno brašno,
koje se upotrebljava u pekarstvu.
Graindor pripada kvalitetnoj grupi A.
Povoljno reaguje na povećanu normu
azota. Pridržavajući se adekvatne
tehnologije proizvodnje (osnovno
đubrenje, osnovne obrada, setvena
norma, prihrana i zaštite useva)
genetski potencijal sorte iznosi i
preko 11t/ha sa visokim tehnološkim
kvalitetom zrna.
OPTIMALNI
ROKOVI SETVE:
01.10 - 01.11.
qqqqq
SETVENA NORMA:
380-420 klijavih zrna/m2
200-210 kg/ha
ODLIČNA
OTPORNOST
NA ZIMU
IZUZETNO
DOBRO
BOKORENJE
VISOK
PRINOS
ZRNA
VRLO OTPORNA
NA POLEGANJE
qqq
VRLO OTPORNA
NA LISNU RĐU
(Puccinia graminis)
qqq
VRLO OTPORNA
NA SMEĐU RĐU
(Puccinia recondita)
qqq
IZRAZITO OTPORNA
NA Fusarium
OSTVARENI REZULTATI
U 2014. GODINI
PROIZVOĐAČ /
FIRMA
MESTO
PRINOS
(t/ha po JUS)
PSS Bačka Topola
Bačka Topola
7080
PSS Senta
Senta
7850
PSS Sombor
Sombor
7690
PSS Kikinda
Kikinda
8680
PSS Zrenjanin
Zrenjanin
8070
PSS Pančevo
Pančevo
9500
PSS Vršac
Vršac
7080
PSS Požarevac
Požarevac
8280
Nebojša Radnić
Stari Žednik
8200
Ranko Gogić
Surčin
8000
Žurž Pompilije
Sutjeska
8050
PP Bezdan
Bezdan
8750
SOFRU
41
PŠENICA
KATALOG SEMENA 2015.
O
qsorti:
qqqqq
Sadržaj
adržaj proteina: 12-13,1%
ektolitarska masa: 78-81kg
Hektolitarska
Masa 1000 zrna: 43-45g
PRINOS ZA REKORDE
q
qqqq
qqqqqq DOBRANAOTPORNOST
RĐU
qqq
qq
SA OSJEM
qSORTA
qq
qq
SOFRU je sorta nove generacije
namenjena za rekordne prinose.
POBEDNIK NA NEKOLIKO
OFICIJALNIH OGLEDA
MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE
U 2014. GODINI U KONKURENCIJI
PREKO 40 SORTI.
Stablo je niže oko 85-90 cm, otporno
na poleganje. Sorta sa osjem.
Po dužini vegetacije spada u ranije
sorte (5 dana ranija od Graindora).
Sa sortom SOFRU u redovnoj
proizvodnji nije teško postići prinose
preko 9t/ha.
Sofru je sorta visoke energije
bokorenja. Dobro reaguje na veću
upotrebu azota.
Karakteristika Sofrua je povećan
broj zrna u klasu koji se kreće od
65-85. Povoljno reaguje i na
nešto veću setvenu normu. Za
poljoprivredne proizvođače koji
idu na najviše moguće prinose,
preporuka je dva tretmana protiv
bolesti.
OPTIMALNI
ROKOVI SETVE:
01.10 - 01.11.
qqqqq
SETVENA NORMA:
380-420 klijavih zrna/m2
200-210 kg/ha
ODLIČNA
OTPORNOST
NA ZIMU
IZUZETNO
DOBRO
BOKORENJE
VISOK
PRINOS
ZRNA
OTPORNOST:
Fusarium i Septorium
OSTVARENI REZULTATI
U 2014. GODINI
PROIZVOĐAČ /
FIRMA
MESTO
PRINOS
(t/ha po JUS)
PSS Subotica
Subotica
7760
PSS Senta
Senta
8910
PSS Sombor
Sombor
8500
PSS Kikinda
Kikinda
9190
PSS Zrenjanin
Zrenjanin
9400
PSS Pančevo
Pančevo
9960
PSS Vršac
Vršac
7440
PSS Požarevac
Požarevac
8800
Nova Budućnost
Žarkovac
9200
Petar Radišić
Čurug
8300
Ravnica Matijević
Bajmok
8100
Nedeljko Topić
Krčedin
8200
Suzbija korov taman
kako treba…
LAKO, A JAKO
Temeljan u borbi protiv najvažnijih korova
Dugotrajno deluje preko zemljišta (reaktivacija)
Pouzdan efekat preko lista
Mogućnost primene pre i posle nicanja
kukuruza (do 3.lista)
Sigurnije rešenje u nepovoljnim vremenskim
uslovima
Bezbedan za kukuruz
Isplativ- štedi vreme i novac, čuva prinos
Bayer d.o.o.
Omladinskih brigada 88b, 11070 Novi Beograd
011 20 70 252, Zelena linija: 011 20 70 258,
www.bayercropscience.rs
Bulevar Zorana Đinđića 67
10070 Novi Beograd, Srbija
Tel.: +381 11 2123 035
Fax.: +381 11 2123 036
www.raiffeisen-agro.rs
Dušan Mezulić
Direktor
064/64-67-777
[email protected]
Goran Medić
Rukovodilac semenskog sektora
064-64-67-779
[email protected]
Paul Popa
Zamenik direktora
+436646274046
[email protected]
Nenad Šojić
Menadžer prodaje (Banat)
064-64-67-778
[email protected]
Danijela Petrović
Knjigovodstvo i finansije
064-64-67-775
[email protected]
Dragan Jockov
Direktor prodaje
064-64-67-774
[email protected]
Tatjana Mileusnić Sudarević
Produkt menadžer / Semenski Sektor
064-64-67-773
[email protected]
Željko Šijaković
Predrag Bošnjaković
Rada Dudarin
Menadžer prodaje (Srem i Mačva)
Menadžer prodaje
Menadžer prodaje
064-64-67-782
064-64-67-781
064-64-67-784
[email protected] [email protected] [email protected]
Biljana Popović
Administacija
064-64-67-783
[email protected]
Vinka Popov
Menadžer za razvoj proizvoda
064-64-67-776
[email protected]
Jovan Dakić
Menadžer logistike
064-64-67-780
[email protected]
Download

kukuruz