BD A⁄USTOS 2014
Sahnede
tek kiflilik
dev kadro:
SUNAY
AKIN
Yazan: PROF. DR. fiADAN GÖKOVALI
O
Onun rüzgâr›yla binlerce izleyici,
tarlada bu¤day ya da tribünde Meksika
dalgas› gibi bir sa¤a yalpalan›yor, bir
sola. Onlar izleyici de¤il, sanki Mustafa Kemal'in askerleri. Onun bir
iflmar›yla kalk›p oturuyor! (fians
Tanr›ças› Fortuna, her sunucuya böyle
izleyici nasip etsin!)
Neler anlat›yor, neler yaflat›yor
bize! Bize dayat›lan tarihin yüzündeki
örtüyü aç›yor. "Haa, demek iflin asl›
böyleymifl" diyoruz. Her sözcük
tümcedeki, her tümce, söylemdeki
yerini flafl›rm›yor.
SOYADINI B‹LEN ÇIKMAZ!
Birden Sunay, elinde cetvel, s›k› bir
ö¤retmen oluveriyor. Sa¤ elindeki
cetveli, sol avucuna vura vura, bir
soru soruyor: ”fiimdi, üç ad›n›n ilk
ikisini söyleyece¤im adam› duyan var
m› içinizde? Eminim, soyad›n›, 70
milyonda 70 kifli ya bilir, ya bilmez!”
Bu moral bozucu giriflten sonra,
sorusunu patlat›yor:
Ben, "Bunu bilmeyecek ne var"
gibilerinden bir ses ç›kar›yorum:
Salon buz kesiyor. Sunay'›n hedef
göstermesiyle, dokuz bin dokuz yüz
doksan sekiz one man showman'dan
bir hayk›r›:
65
BD A⁄USTOS 2014
”Kim verdi bu yan›t›? Yoksa
aran›zda fiadan Gökoval› m› var?”
Suçüstü yakalanm›fl›m. "Yokum"
diyecek de¤ilim ya! Canayak›n Sunay
Ak›n, yakalad›¤› makamdan sürdürüyor söylevi:
”Bu fiadan Gökoval› var ya, her
yerinden fliir f›flk›r›r! Bildi¤imce,
belle¤inde en çok fliir saklayan adamd›r! Hangi konuda dara düflsem,
açar›m telefonu. Sorum biter bitmez
patlat›r yan›t›. Sanki ne soraca¤›m›
biliyormufl da, cevab›n› haz›rlam›fl
gibi. Bofluna m› ö¤renciler onun
için "Google fiadan" ya da "bilgisayar
fiadan hocadan daha iyi mi bilecek"
diyorlar...”
NERDEN BULDUN NASIL B‹LD‹N?
Aram›zda y›k›lmaz yak›nl›k, fliir
dostlu¤u var. Da¤c›lar›n "ip kardeflli¤i" gibi. Ayn› flairleri, ayn› flairlerin
ayn› fliirlerini sevmemiz, hoflumuza
gelir! Ozanlar yar›flmas›ndaki gibi,
fliirle at›fl›r ya da satafl›r›z birbirimize:
"Sesler nereye gider susunca?"
"‹nsan b›rakamaz sevdi¤ini,
sevmek insan› b›rak›r"
"‹çimde ikinci bir insan gibidir
seni sevmek saadeti"
"Ve iflte, atom bombalar›yla
korunuz açl›¤›m›z!"
"Seni düflündükçe gül dikiyorum
elimin de¤di¤i yere."
"fiimdi bir rüzgar geçti buradan
/ Kofltum ama yetiflemedim"
"Gençlik, ö¤le tatilidir hayat›n"
"Ey sevgi dal›mda ilk çiçek açan
tomurcuk"
"Saadet bir çimendir bast›¤›n
yerde biter"
66
"Öldük ölümden bir fleyler
umarak / bir büyük bozuldu büyü"
"Yüre¤imde durur / onun
yoklu¤undan / bana kalan çukur"
"fiadan abi, 'yüre¤imde' de¤il,
'göbe¤imde' olacak?"
"fiiirle okurun aras›na
giremezsin! Yay›ndan sonra fliir
okurundur!"
"Hakl›s›n galiba. A. Muhtar
Kumral'›n dedi¤ince:
"fiiire flair gerek / neye neyzen
nas›lsa,
Onu okuyacaklar / flairce
yarad›lsa!.."
***
Bir bat› ülkesinde, havada uçaca¤›
söylenen bir araç icad edilmifl. ‹lk
deneme için, baz› ülkelerden merakl›
gençler ça¤r›lm›fl. Bizden de, bir
paflan›n eflli¤inde, zeki ve merakl› bir
delikanl› gönderilmifl. Deneme
uçufluna kat›lacak gönüllü aranm›fl.
Bizim delikanl› da kald›rm›fl parma¤›n›. Paflam›z, içine kötü bir fley mi
do¤mufl bilinmez, izin vermemifl
bizim çocu¤a. Sonra ne mi olmufl?
Maalesef uçak düflmüfl ve içindeki
tüm yolcular ölmüfl."
Peki, kimmifl bu bizim genç,
dersiniz? Kim olacak? Elbette Mustafa
Kemal!..
Bunu ö¤retmediler bize. ‹flte bu,
Çetin Altan'›n "Tarihin Saklanan
Yüzü" dedi¤i fley.
***
"Do¤uda bir grup isyanc›, devlete
karfl› suç ifllemek için, Van Gölü
adalar›ndan birinde yuvalanm›fl. Bir
askeri birli¤imiz yetiflmifl TatvanGavafl yak›nlar›na. ‹yi de, Ada'ya nas›l
B
BD A⁄USTOS 2014
ulafl›lacak? Komutan, askerlere umutsuzca sormufl:
“‹çinizde, gemi yapmay› becerebilecek biri var m›?”
Erlerden biri, fazla iddial› olmadan:
“‹zin verirseniz, ben bir flans›m›
denemek isterim.”
Komutan›n elinde baflka seçenek
yok ki!
"Hadi" demifl; "Göster kendini.”
Ama delikanl›, bir grup yoldafl›yla birlikte, Kavuflflahap da¤lar›ndan
uygun keresteler kesmifl; k›sa zamanda haz›r etmifl armaday›! Kestirebilece¤iniz gibi, ordumuz adaya varm›fl
ve ayaklanmac›lar›n kökünü
kaz›m›fl!..
Bu güç ifli beceren genç askerin
kim oldu¤unu soracaks›n›z. Hadi,
fazla bekletip sizi merakta
b›rakmamak için aç›klay›vereyim:
Daha sonra, dünyan›n parmak
›s›raca¤›, Kayseri'nin A¤›rnas
köyünden, Abdülmennan o¤lu Sinan...
L‹R‹K AKLIN TEMS‹LC‹S‹
Sunay Ak›n ile uzunca
birlikteli¤imiz, Salihli'de oldu. "fiiir
‹kindileri"mizin, 23 Kas›m 2002'de
gerçeklefltirdi¤im on sekizincisinin
onur konu¤u idi. Kendisine, Salihli
halk› ad›na "Diyonisos fiiir Ödülü"
verecektik. Etkinlik, Zafer Keskiner
Tiyatrosunda yap›ld›. Hani flu, Melpomene'nin (fiiir Tanr›ças›n›n): "fiu
Salihli Tiyatrosunun alt›na dört teker
takmal› ‹stanbul'a tafl›mal›" dedi¤i ilçe
tiyatrosunda. Salihli halk›, her
etkili¤imizde oldu¤u gibi, 500 kiflilik
salonu doldurmufl; bir o kadar kifli de,
fuayeye kurulan dev ekrandan
gözlüyor Sunay'›. fiairimizin gür ve
usta sesi, zaman zaman alk›fllar›n
alt›nda kal›yor! belki o coflkun sesler,
Lydia göklerinin bir yerlerinde.
Sunay Ak›n için haz›rlad›¤›m
"‹z" dergisinin kapa¤›nda "fiiirimizde
Lirik Akl›n Temsilcisi" yazm›fl›m.
Daha ne diyeyim?
En iyisi, bu usta flovmen flairin
bir fliirini, kendi el yaz›s›yla sunmak;
okurlar›m›za bir arma¤an olarak.•
67
Download

can gokovali.fh11