B ATEK
K›b
ar› K ru m u
u
KI
nl
atl
r›s B a lk a
iy
ar
Av
r as
d
ya T ür k E
eb
XXVI. ULUSLARARASI
KIBATEK EDEB‹YAT
SEMPOZYUMU
Belk›s Halim Vassaf An›s›na
“EDEB‹YATTA KADIN”
İstanbul–Türkiye;
28 Nisan–29 Nisan 2014
SEMPOZYUM PROGRAMI
Yer: Y›ld›z Teknik Üniversitesi Davutpafla Kampüsü
Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
AÇILIfi
28 N‹SAN PAZARTES‹
09.30 - 10.30 - Salon: Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Protokol Konuflmalar›
• Metin Turan (KIBATEK Türkiye Baflkan›)
• Prof. Dr. Yakup Çelik (Y.T.Ü. Fen Edebiyat Fakültesi,
Türk Dili ve Edebiyat› Bölüm Baflkan›)
• ‹smail Bozkurt (KKTC Kültür Eski Bakan› ve KIBATEK Vakf› Baflkan›)
• Prof. Dr. ‹smail Yüksek (Y›ld›z Teknik Üniversitesi Rektörü)
KIBATEK EDEB‹YAT ÖDÜLÜ TÖREN‹
‹nci Aral’a Ödülünün Sunumu
11.30 -12.30 AÇILIfi OTURUMU - Salon: Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Baflkan› : Prof. Dr.Yakup Çelik
Gündüz Vassaf: Annem Belk›s
Hale Seval : Belk›s Halimin Kendine Ait Bir Odas›
13.30 - 15.30 I. OTURUM - Salon: Fen-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Cengiz Ertem – Doç. Dr. Nihayet Aslan
Prof. Dr. Tu¤rul ‹nal: Dervifle Güneyyeli Kutlu: Nefes ‹çin Dramatik Bir Okuma
Prof. Dr. Babahan M. fierif : Özbek Düzyaz›s›nda ‹deal ve Yozlaflm›fl Kad›n Karakterleri
Prof. Dr. Aliye F. Matarac›: Fatma Aliye'nin Tarih Yaz›m›: Kosova Zaferi/Ankara Hezimeti
Yrd. Doç. Dr. Ferhunde Küçükflen Öner: fiiirdeki Kad›n, Kad›n›n Yüzündeki Resim
Dr. Halil Ad›yaman : Haldun Taner’in Eserlerinde Kad›n
Doç. Dr. Haluk Öner : Kötülük-Masumiyet K›skac›nda Kad›n ve Tanzimat Dönemi
Romanlar›
13.30 - 15.30 II. OTURUM - Belk›s Halim Vassaf Salonu: Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyat› Bölümü
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Zühal Karg› Ölmez - Yrd. Doç. Dr. Ali Emre Özy›ld›r›m
Prof. Dr. Tanju ‹nal : Sahnede Bir Tanr›ça Ç›rp›nan Bir Yürek: Leyla Gencer
Prof. Dr. Ulvi Keser : Naz›m’›n fiiirlerine Yans›yan Kad›nlar›na Kesitsel Bir Bak›fl
Doç.Dr. Türkan Erdo¤an : Halide Edip Ad›var’›n Seviyye Talip Roman›nda ‹deal Kad›n
Tipi ve Kad›n Haklar› Sorunu
Prof. Dr. Sevim Akten : Dün ve Ferda’da Kad›n ‹mgesi ve Zaman
Doç. Dr. Nizami Murado¤lu: Hüseyin Cavid`in Eserlerinde Türk Kad›n› ‹mgesinin
Karakteristik Özellikleri
Yrd. Doç. Dr. Emel Koflar : Tu¤rul Tanyol’un “‹hanet Perisinin So¤uk Saray›” fiiirinde
Kad›n ‹mgesi
Arfl. Gör. Ayfle Tomat : Onu Seviyordum Adl› Romanda Aldat›lan Kad›nlar
Dr. Aytaç Abbasova: Ümumtürk Folklorunda Mitolojik Kad›n Varl›¤›
29 N‹SAN SALI
09.30 - 11.00 III. OTURUM - Salon: Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Tu¤rul ‹nal –Yrd. Doç. Dr. Ali Y›ld›z
Doç. Dr. Meral Demiryürek : Erke¤e Ba¤l› Kad›n Halleri: “Sinek Kadar Kocam Olsun
Bafl›mda Bulunsun”
Yrd.Doç.Dr.Tarana Oktan - Leyla Devriseva : Anna Ahmatova Örne¤inde Ülke
Tarihiyle Sanatç› Kaderinin ‹liflkisi
Yrd. Doç. Dr. Hülya Yeflil : K›br›s Türk Edebiyat›nda Çingene Kad›n ‹mgesi Üzerine
A.fiule Süzük Toker : Osmanl›’da Yasak Aflk: Aflk-› Memnu
Dr. ‹slam Sad›k : Sümer Ve Türk Folklorunda Ana Karakteri
Arfl. Gör. Fethiye Tilbe : Reflat Enis Aygen’in Afrodit Buhurdan›nda Bir Kad›n’›nda
Kad›n Eme¤i: Oluflumsal Yap›salc› Bir ‹nceleme
09.30 - 11.00 IV. OTURUM - Belk›s Halim Vassaf Salonu: Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyat› Bölümü
Oturum Baflkan›: Prof. Dr. Ali Yak›c› - Yrd. Doç. Dr. Didem Ardal› Büyükarman
Doç. Dr. Ülkü Eliuz : Cinsel Kimlik Pani¤i: Kad›n Olmak
Doç. Dr. Burabiya Radcabova Tangirovna : Sanatsal Edebiyatta Tedbirli Kad›n –
Kaderli Kad›n Meselesi
Yrd. Doç. Dr. Tülay Akkoyun : Kad›n Yazar›n Kendine Ait Odas›
Yrd. Doç. Dr. Sezer Atefl Ayvaz : Bir Politik Seçim Sorunsal›: Kad›n ve Kimlik
Gülden Sar› : Handî Dîvân›’nda Güzellik Unsurlar› “Saç” ve “Kâkül”
Arfl. Gör.Merve Aktafl: Ayak ‹zlerinde U¤ultu Yahut Modern Kad›n›n Huzursuzlu¤u
11.30 - 13.00 V. OTURUM - Salon: Fen Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Baflkanl›¤›: Prof. Dr. Sevim Akten – Doç. Dr. Ülkü Eliuz
Dr. Muhsine Helimo¤lu Yavuz : Halk Anlat›lar›nda Kad›n Olgusu
Doç. Dr. Tahir Orucov : "Kitab-i Dede Korkut" Destan›nda Kad›n Karakterleri
Prof. Dr. Aynur Koçak -Çi¤dem Mollaibrahimo¤lu: Dirse Han O¤lu Bo¤aç Han
Hikâyesinde Anima Figürü Olarak Ads›z Kad›n Kahraman
Yrd. Doç. Dr. Atiye Nazl› : Bir Kad›n Gözüyle Masallarda Kad›n
Arfl. Gör. Fatma Zehra fienol : Hayal Perdesine Kad›n ‹zdüflümü
Ceren Kahraman Ermiflo¤lu: Köy Seyirliklerde Kad›n Figürü
11.30 - 13.00 VI. OTURUM - Belk›s Halim Vassaf Salonu: Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyat› Bölümü
Oturum Baflkanl›¤›: Prof. Dr. Tuna Ertem – Yrd. Doç. Dr. ‹brahim Sona
Prof.Dr. O¤uz Karakartal : Kurtulufl Savafl› Sonunda Bir Türk Kad›n›n›n Feryad›:
Meliha Naciye - Müsâlemet-i Cihân! Yarabbi! Bizi Kurtar! (1922)
Dr. Gülsümhan›m Hasilova : Kad›n Yazar Azize Ceferzadenin Araflt›rmalar›nda Ana Karakteri
Emin Onufl: K›br›s’ta ‹stanbullu Bir Kad›n Yazar: Stella Aciman ve Orda Bir Ada Var
Uzakta Adl› Eseri
Dr. Fidan Atakiflik›z› Qas›mova : Nizami Gencevi Eserlerinde Kad›n Karakterleri
Burcak Fak›o¤lu : Fatma Aliye: Çeviri Ve Yaz›n Dünyas›nda Öncü Bir Savaflç›
Gülay Y›ld›z: Ziya Gökalp’in fiiir ve Masallar›nda Kad›n›n Konumu
‹lhan Cem Erseven: Y›lanlar›n Öcü'nün Irazca's›
29 N‹SAN SALI
14.30 - 16.00 VII. OTURUM - Salon: Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Oturum Baflkanl›¤›: Prof. Dr. O¤uz Karakartal – Doç. Dr. Aynur ‹brahimova
Prof. Dr. Tuna Ertem : Sömürgecilik Karfl›s›nda Bat›l› Kad›n›n Konumu: Hella
Haasse’nin Çay›n Efendileri Adl› Roman›nda Kad›n
Doç. Dr. Medine Sivri : Nur ‹çözü’nün Hürriyet Bir Sevda Masal› Adl› Roman›nda
Sosyolojik Bir Olgu Olarak Göç ve Kad›nlar
Tahereh Mirzayi: ‹ki Türk Kad›n fiair: Didem Madak ve Bejan Matur fiiirinde Kad›nsal ‹roni
Yrd. Doç. Dr. Türkan Yeflilyurt : Abdülhak Hâmit ve Finten ya da Marilyn Manson ve
Cyclops Woman
Yrd. Doç. Dr. Fikret Y›ld›r›m: Irk Bitig’de Ataerkil Anlay›fl›n ‹zleri
Doç. Dr. Aynur ‹brahimova : Azerbaycan Edebiyat›nda Gender Problemi
Abdullah Aktafl : ‹lk Kad›n Yazarlardan Raife Binnaz Ve Remziye Adl› Eseri
14.30 - 16.00 VIII OTURUM - Belk›s Halim Vassaf Salonu: Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyat›Bölümü
Oturum Baflkanl›¤›: Prof. Dr. Tanju ‹nal – Doç. Dr. Tahir Oorucov
Doç. Dr. Yavuz K›z›lçim: Baudelaire’de Saçlar Üzerinden Kad›n Co¤rafyas›
Yrd. Doç. Dr. Reylan Çelik : Ol’ga Berggol’ts’un fiiirlerinde Kad›n Duyarl›¤›yla Leningrad
Yrd. Doç. Dr. Kamil Civelek : Annie Ernaux’un ‘Yal›n Tutkusu’nda Özyaflamöyküsel
Kurmaca
Dr. Azize Ummanel : K›br›s Türk Kad›n fiairlerin fiiirlerine Yans›tt›klar› Çocuk
Seda Tafl : “Yunanl› Bir Kad›n Yazar Gözünden Kad›nlar: Mara Meimaridi’nin ‹zmir
Büyücüleri
‹brahim Arslan : 1974 K›br›s Bar›fl Harekat› ve ‹ki Kad›n fiair: Fahamet Ö¤ün ve
Gülter Veral Hatice Nuriler - Tanzimat Roman›’nda Sosyal Kontrol Nesnesi Olarak
Kad›n Temsili: ‹ntibah ve Muhadarat
DE⁄ERLEND‹RME OTURUMU - Fen- Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu
Prof. Dr. Yakup Çelik
Prof. Dr. Tanju ‹nal
Prof. Dr. Aynur Koçak
Metin Turan
Download

xxvı. uluslararası kıbatek edeb‹yat sempozyumu