BD A⁄USTOS 2014
Bulmacan›n çözümü 151. sayfadadır.
154
Bulmaca
Filiz Lelo¤lu Oskay
SOLDAN SA⁄A: 1-Fotografta
görülen Tanzimat dönemi edebiyatçımız.
2- ‹lgi.- Argoda hak etmeden elde edilan
kazanç.- Kiloamperin kısa yazılıflı.
3- ‹stanbul’un bir semti.- Bazı Arap
ülkelerinde yöneten anlamında bir
unvan.- ‘O yer’ anlamında bir sözcük.
4- Kayınbirader.- Akdeniz’de ‹spanya’ya
ait turistik bir ada.- Ödenek. 5- ‹z,
belirti.- Haziran-Eylül ayları arasında
beyaz, pembe, kırmızı, renklerde
çiçekler açan zehirli bir bitki türü. 6Yetmez miktarda.- Roma’nın eski
zamanlardaki adı.- Süs, bezek anlamında
bir sözcük. 7- Sıvı, mayi.- Bir malın
kullanımı karflılı¤ından ödenen bedel.Bir cetvel türü. 8- Belli bir yerde uzun
süredir oturuyor olma durumu.- Sivas’ın
bir ilçesi. 9- Kaba ve görgüsüz kifli.Bakıfl. 10- Çanakkale’nin peyniri ile ünlü
ilçesi.- Fena de¤il anlamında bir sözcük.Küçük kitapçık. 11- Bir oyuncunun bir
filmde ya da televizyon oyununda yaratması gereken kiflilik.- Yabancı bir paranın
di¤er bir para birimi karflılı¤ındaki
de¤eri.-Mu¤la’nın bir ilçesi. 12- Japon
çizgi film sanatı.- Bir adı da çobanaldatan
denilen bir kufl cinsi. 13- Ayakkabının
yumuflak olan üst bölümü.- Klasik Türk
müzi¤inde mi notasına yakın bir perde.Sebep. 14- Tutsaklık.- Metal paraların
fotograflı olan tarafı. 15- Mu¤la’nın bir
ilçesi.- Gelir.- Hayvan ölüsü. 16- Sodyumun simgesi.- ‹stanbul’un da simgesi
olan bir çiçek.- Bir alan ölçüsü birimi.
17- Hollanda’nın plaka imi.- Endonezya’nın plaka iflareti.- ‹rlanda Kurtulufl
Örgütü’nü simgeleyen harfler.18- Tanrı.Türk müzi¤inde, taksim yaparken ana
makama dönüfl. 19- Asya’da küçük bir
ülke.- Türlü nedenlerden dolayı baflarıya
ulaflamamıfl kimse. 20- Sermaye.- Kesintilerden sonra geriye kalan miktar.
YUKARIDAN AfiA⁄IYA: 1- ‘Elif ….’
(1898-1987 yılları arasında yaflamıfl olan
D grubu kurucularından olan ressamımız).-fiiir ve nesirde uyum sa¤lamak için
söz bafllarında ve ortalarında aynı
ünsüzün veya aynı hecelerin tekrarlanması.- Göçebe çadırı. 2- Közlenmifl
patlıcan, sarımsaklı yo¤urt ve kıyma ile
yapılan bir çeflit yemek.- Sinir uçlarının
iltihaplanma-sı ile oluflan bir hastalık.Asya’da bir baflkent. 3- Mezopotamya’da
kurulmufl eski bir uygarlık.- Bir ifli yapabilme yetene¤i.- Dar ve kalınca tahta.4- Yapma, etme.- Bir iflteki engelleri
yenme kararlılı¤ı.- Ola¤anüstü kifliler ve
olaylarla gelifltirilen öykü.- Ad, ün.
5- Gaddarlık yapan kimse.- ‘….. Trampet’ (Gunther Grass’ın bir yapıtı).Atılgan, gözüpek. Olumsuzluk belirten
bir ek. 6- Avrupa’da bir yarımada.Uzaklık iflareti.- I¤dır’ın bir ilçesi.
7- Rusçada evet.- Bazı yörelerde örde¤e
verilen ad.- Merhale, aflama.- Utanma
duygusu. 8- Edirne’nin bir ilçesi.- Hayatın
güldürücü yönünü ortaya çıkaran sanat
türü.- Yunan alfabesinde bir harf.Asya’da bir ülke. 9- ‹slamın flartlarından
biri.- Nazım Hikmet’in soyadı.- Çatı.Uzakdo¤u’ya özgü bir spor. 10- Caka.Paylama.- Tanrı.- Isı. 11- ‹stemeyerek
yapılan.- Boyacılıkta kulanılan kimyasal
bir madde. 12-‹ridyumun simgesi.-Bir
konuda birinin inanmasını sa¤lama.Soyluluk. 13- Yakılmak için kesilmifl,
parçalanmıfl a¤aç.- Bir kimsyi u¤urlama
anlamında bir sözcük.- Eflini kaybetmifl
kifli. 14- Tunus’da turistik bir kent.- Bir
fleyi elden ele vererek aktarma. 15- Bir
kimseyi övmek için yazılmıfl yazı.- Ok,
kargı gibi silahların ucundaki sivri demir.Kefene sarılıp tabuta konmufl ölü.
[email protected]
155
Download

agustos kare bulmaca.fh11