“Besinleriniz ilac›n›z
olsun.” Hipokrat, uzun y›llar önce
“besinleriniz ilac›n›z olsun” demifl. Uzun,
kaliteli bir yaflam için sa¤l›kl› ve do¤al
beslenmenin önemi çoktand›r anlafl›ld›.
Do¤ada kendili¤inden yetiflen ve
yenebilen pek çok bitki araflt›rmac›lar›n
inceleme konusu oldu. Bu bitkilerden biri
de zencefil.
Zencefil sa¤l›kla ilgili pek çok konuda
vücudumuzun dostudur. Bulant›,
haz›ms›zl›k, dolafl›m sorunlar› ve eklem
iltihab› gibi pek çok rahats›zl›¤› karfl›
etkili oldu¤u bilinmektedir.
Çok bilinen pratik faydalar›ndan biri
gebeli¤in ya da yolculu¤un sebep oldu¤u
bulant›y› gidermeye yard›mc› oldu¤udur.
Zencefilin kokusu aromaterapi
etkisine sahiptir. Rahatlat›r, stresi
yat›flt›r›r.
Trombositlerin yap›flkanl›¤›n›
azaltarak kardiyovasküler sisteme destek
oldu¤u, dolafl›m sorunlar›n› azaltt›¤›
düflünülmektedir. Kolestrolü düflürmeye
yard›mc› etkisi vard›r.
Zencefil s›kl›kla dekonjestan
(burundaki nemi azaltarak t›kan›kl›¤›
iyilefltiren) s›n›f› bitkilere dahil edilir.
So¤uk alg›nl›klar›nda tedaviyi
destekleyici g›da olarak kullan›l›r.
Besin de¤eri yüksek.
Zencefil karbonhidrat, fleker, çözünür ve
çözünmez lif, sodyum, vitaminler,
mineraller, ya¤ asitleri, amino asitler ve
daha fazlas›ndan oluflan zengin bir besin
profiline sahiptir. Ayr›ca potasyum,
magnezyum, bak›r ve manganez
kayna¤›d›r.
Romal›lar döneminde de¤ifl tokufl
sistemi içerisinde önemli bir de¤ere sahip
olan zencefilin bir kilosunun bir koyuna
eflde¤er oldu¤una dair belgeler
bulunmaktad›r.
Zencefil ba¤›fl›kl›k sisteminizi
gelifltirmeye yard›mc› antioksidanlar içerir.
Kan flekerini dengede tutma özelli¤iyle
tok tutar ve metabolizman›n yavafllamas›n›
engelleyici etkisi ile kilo vermeyi
kolaylaflt›r›r.
fieker hastalar›nda (diabette) kan
flekerinin dengede tutulmas›nda etkilidir.
‹nsülin direncini k›rarak kan flekerini
dengelemektedir.
Beyin hücrelerini uzun süre koruman›n
yan› s›ra bu hücrelerin potansiyel kayb›n›
azalt›r. Alzheimer karfl›t›d›r.
Anti-inflamatuar etkisi olan zencefil,
Romatoid artrit (eklem romatizmas›) ve
di¤er eklem iltihaplar›n›n a¤r›lar›nda
rahatlat›c›d›r.
Karbonhidratlar 18g (%6*) C Vitamini (%8*)
fieker 2g
Demir (%3*)
Lif 2g (%8*)
Kalsiyum (%2*)
A Vitamini (%0*)
* Günlük besin ihtiyacını karflılama oranı. De¤erler günlük 2000 kcal/gün
üzerinden hesaplanm›fl olup, cinsiyete, yafla, fiziksel aktiviteye ve di¤er
faktörlere göre de¤iflebilir.
oldu¤unca taze zencefil tercih edilmelidir
çünkü, taze zencefilin içerdi¤i besin
bileflenleri aktiftir. Toz zencefilin tad›
ve aromas› taze zencefil kadar güçlü
de¤ildir. Parlak görünümlü, sert, dolgun
ve yo¤un baharat kokusu olanlar›n›
seçmelisiniz. Zencefil çatlam›fl veya
çürümüfl olmamal›d›r.
Yüksek standartlarda sunulan Verita
Taze Zencefil’i aktarlar, baharatç›lar ve
marketlerde y›l boyunca bulabilirsiniz.
Verita Taze Zencefil’i rafta göremezseniz
0800 211 00 43 no’lu tüketici dan›flma
hatt›ndan bize ulaflabilirsiniz.
BULANTIYA KARfiI
KALBE DOST
SO⁄UK ALGINLI⁄INA
KARfiI
ALZHEIMER KARfiITI
Almanya’da reçetesiz ilaç olarak
kullan›lmakta ve Amerika Birleflik
Devletleri’nde beslenme deste¤i olarak
tavsiye edilmektedir.
STRES‹ YATIfiTIRICI
D‹ABETE KARfiI
Bilinen ve halen keflfedilmekte olan
faydalar› sayesinde zencefil oldukça
popüler bir t›bbi bitki haline gelmifltir. Taze
zencefil herkesin evinde bulunmas› tavsiye
edilen flifal› bitkilerdendir.
S‹ND‹R‹ME YARDIMCI
KANSERE KARfiI
Nil fiahin Gürhan
Beslenme ve
Diyet Uzman›
Ball›, Taze Zencefilli Limonata
• 1 adet f›nd›k büyüklü¤ünde soyulmufl taze zencefil,
• 5 adet limon veya yeflil limon (lime),
• 1 litre su,
• 5 yemek kafl›¤› bal,
• Taze nane yapraklar›.
Limonları ince bir tabaka halinde soyarak kabuklarını,
taze zencefil, taze nane yaprakları ve bal ile birlikte
blender ya da mutfak robotundan geçirin. Kabukları
soyulmufl olan limonlar›n suyunu s›karak, robottan
geçirilen kar›fl›m›n›za ekleyin. Bal iyice eriyene kadar
kar›flt›r›p, üzerine 1 litre suyuda ekleyerek tülbentten
geçirip süzün. Haz›rland›ktan sonra, tercihinize göre
›l›k veya so¤uk olarak içebilece¤iniz bu içecek ilave
nane yapraklar› ile daha lezzzetli olacakt›r.
Verita’dan
sa¤l›k ve lezzet
kayna¤›
taze zencefil.
2 bin y›ld›r kullan›l›yor.
Zencefil hastal›klara flifa ve mutfaklara
lezzet katmak amac›yla yaklafl›k 2 bin
y›ld›r kullan›l›yor. Bilim insanlar›n›n
yapt›¤› araflt›rmalar zencefilin çok sa¤l›kl›
bir bitki oldu¤u tezini destekliyor.
Enerji ve Besin Ö¤eleri (100g için)
Kalori 80
Toplam ya¤ 1g (%1*)
Kolesterol 0mg (%0*)
Sodyum 13mg (%1*)
NASIL SEÇ‹L‹R? Mümkün
Verita Taze Zerdeçal’›
denediniz mi?
verita.com.tr
facebook.com/veritameyve
twitter.com/veritameyve
0800 211 00 43
Zencefil bitkisinin kullan›lan k›sm›
kök yumrular›d›r. Zencefil yumrular›n›n
eti çeflidine ba¤l› olarak sar›, beyaz veya
k›rm›z› renkte olabilir. Yumrular›n d›fl›
parlak, kahverengimsi sarıdır. Kendine
özgü keskin ve hofl kokulu bir tad› vard›r.
Zencefil Çin, Hindistan ve Orta Do¤u
metinlerinde uzun uzun sözü edilen flifal›
bir bitkidir. Kutsal kitaplardaki cennet
tasvirlerinde, cennete giren kiflilerin
zencefilli içeceklerle ödüllendirilece¤inden bahsedilir. Çin’de neredeyse iki bin
y›ld›r kullan›lmakta olan zencefil zamanla
Romal›lara ulaflm›fl ve oradan da
Avrupa’ya yay›lm›flt›r.
Meyve kokteyllerinizi kendine özgü
aromas›yla zenginlefltirir.
NASIL SAKLANIR?
Zencefili taze olarak al›p tüketmek en
etkilisi ama saklama koflullar› da önemli
çünkü zencefil kesildikten sonra oda
s›cakl›¤›nda çok çabuk küflenebiliyor.
Bunu önlemek için zencefili ald›ktan
sonra rendeleyip derin dondurucuda
saklayabilir ihtiyac›n›z oldu¤unda
kullanabilirsiniz.
Kabuklu taze zencefil plastik bir torba
ya da ka¤›t havlu içerinde buzdolab›nda
2-3 hafta, dondurucuda 6 ay kadar kadar
saklanabilir.
NASIL HAZIRLANIR?
‹htiyac›n›za göre dilimlenerek ya da
rendelenmifl haliyle kullan›labilir.
Zencefilin kabu¤unu b›çakla soymaya
çal›flmak yerine bir çay kafl›¤› yard›m›yla
yüzeyini kaz›rsan›z ifliniz kolaylaflacakt›r.
Rendelenmifl taze zencefil balla
kar›flt›r›larak macun fleklinde kullan›labilir.
Taze zencefil zeytinya¤› ve sar›msak
ile birleflti¤inde harika bir salata sosu olur.
Tatl› patates püresine zencefil ve
portakal suyu eklenebilir.
NASIL KULLANILIR?
Sizin için Verita Taze Zencefil ile
yapabilece¤iniz hem sa¤l›kl› hem de
lezzetli tarifler derledik. ‹lk tarif beslenme
ve diyet uzman› Nil fiahin Gürhan’dan:
Hofl kokulu zencefil çorba ve yemeklere
lezzet vermek amac›yla rendelenerek
kullan›l›r.
Taze Zencefilli Komposto
Tavuk, bal›k ve et yemeklerine hem
sa¤l›k katar hem de farkl› bir lezzet sunar.
Yemek soslar›na da ilave edilir.
Rendelenmifl taze zencefil dilimleri
ekmek, tatl›, pasta, kek, bisküvi, flarap ve
baz› likörlerin yap›m›nda da kullan›l›r.
Taze zencefil dilimleriyle k›fl›n çay
demleyebilir, yaz›n limonatas›n›
yapabilirsiniz.
• 3 yemek kafl›¤› kuru üzüm,
• 1 litre su,
• 1 adet dilimlenmifl taze elma,
• 5-6 dilim taze zencefil,
• ‹ste¤e göre fleker.
3 yemek kafl›¤› kuru üzümü 1 litre suda kaynat›n.
Kaynay›p üzümler fliflince üzerine 1 adet dilimlenmifl
taze elma ve 5-6 dilim taze zencefil ilave edip,
piflirmeye devam edin. Kaynay›nca ateflten al›p iste¤e
göre fleker ilave edin. Taze olarak günlük tüketmeniz
daha sa¤l›kl›.
“Taze Zencefilli kompostoyu hamilelik ve emzirme döneminde
olan pek çok hastama önerdim. Özellikle gaz ve fliflkinlik
probleminde etkili oldu¤unu gözlemledim. Ayr›ca süt
üretiminde de pozitif etkisini gözlemledim.”
Nil fiahin Gürhan / Beslenme ve Diyet Uzman›
Taze Zencefilli Brokoli
Taze Zencefilli Zümrüt Çorbas›
Taze Zencefilli Hint Çay›
• 2 adet küçük ceviz büyüklü¤ünde ince do¤ranm›fl taze
zencefil,
• 1 difl sar›msak (ezilmifl),
• 2 yemek kafl›¤› zeytinya¤›,
• 750 gr brokoli (tercihe göre ›spanak),
• 1 adet p›rasa (do¤ranm›fl),
• 1/2 çay kafl›¤› fleker,
• 1 yemek kafl›¤› soya sosu,
• 1 kafl›k m›s›r niflastas›,
• 1/2 bardak sebze suyu.
• 100 gr tavuk eti,
• 100 gr tereya¤,
• 100 gr dolmal›k biber,
• 100 gr taze kabak,
• 100 gr havuç,
• 100 gr lahana,
• 100 gr p›rasa,
• 75 gr taze fasulye,
• 1 kuru so¤an,
• 2 difl sar›msak,
• Ceviz büyüklü¤ünde ince
rendelenmifl taze zencefil,
• 2 gr köri biberi,
• 1,5 litre tavuk suyu,
• 2 yemek kafl›¤› un,
• 50 gr krema,
• Tuz.
• 5-6 Kibrit büyüklü¤ünde dilimlenmifl taze zencefil,
• Tane Karabiber,
• Karanfil,
• Tarçın,
• Siyah yaprak çay,
• Bal,
• 1 fincan sıcak su.
Ya¤› teflon tavada ›s›tarak sar›msak ve taze
zencefili ekleyin. 30 saniye kadar kavurun. Brokoli
ve p›rasay› ilave edip 3-4 dakika kar›flt›rarak piflirin.
fieker, sebze suyu ve soya sosunu ilave edip,
brokoliler piflene kadar yaklafl›k 4-5 dakika daha
kar›flt›rarak piflirin. 2 kafl›k suyla niflastay› eriterek
tavaya ekleyin. 1 dakika daha çevirerek piflirdikten
sonra ocaktan indirin.
Taze Zencefilli Kurabiye
• 2,5 su barda¤› un
• 2 yumurta,
• 1 yemek kafl›¤› tereya¤›,
• 1 paket kabartma tozu,
• 1 su barda¤› pudra flekeri,
• 1 tatl› kafl›¤› rendelenmifl taze zencefil.
Pudra flekerini ve tereya¤›n› mikserde kar›flt›r›n.
Yumurta sar›lar›n› ekleyerek kar›flt›rmaya devam
edin. Tüm malzemeleri kar›flt›r›p, yo¤urun. Ceviz
büyüklü¤ünde parçalar kopar›n. Oval flekillendirerek
tepsiye dizin. Önceden ›s›t›lm›fl 180˚C f›r›nda piflirin.
Öncelikle tüm sebzeleri jülyen olarak do¤rayın (Sebzeleri boylamas›na ikiye bölün. Kibrit çöpü uzunlu¤unda
ayn› kal›nl›k ve boyda do¤ray›n). Tereya¤›n› eritin.
S›ras›yla so¤an, sar›msak ve küp halinde do¤ranm›fl
tavuklar› ekleyip, kavurun. Sebzeleri ilave edip 15
dakika daha hepsini beraber kavurun. Un, ince
rendelenmifl taze zencefil, köri biberi ve tuzu ilave
edin. 2 dakika daha kavurun. Tavuk suyunu ilave edip
15 dakika orta ateflte kaynat›n. S›cak servis edin.
Taze Zencefilli Somon
• 4 parça dilimlenmifl somon bal›¤›,
• 1 limon kabu¤u rendesi,
• 1 limonun suyu,
• Ceviz büyüklü¤ünde ince do¤ranm›fl taze zencefil,
• 5-6 difl iri sar›msak,
• 2-3 yemek kafl›¤› zeytinya¤›,
• Tuz ve karabiber.
Somonları yıkayıp kuruttup, tuz ve karabiber ile her
iki yüzünü de tatlandırın. Ayrı bir kabın içinde limon
kabu¤u rendesi, limon suyu, ince do¤ranm›fl taze
zencefil parçalar› ve sar›msa¤› zeytinya¤›yla iyice
kar›flt›r›n. Haz›rlad›¤›n›z kar›fl›m› tepsiye dizdi¤iniz
somonlar›n üzerine paylaflt›r›n. 180 derecelik f›r›nda
somonlar›n üstü k›zar›ncaya kadar piflirin. Bol yeflil
salata ile servis yap›n.
Metabolizman›z ne kadar h›zl› çal›fl›rsa o kadar çabuk
zay›flars›n›z. 2 litre suyun içine;
• 4 adet küp fleklinde kesilmifl taze zencefil
• 1 adet lime
• 1 adet çubuk tarç›n
ekleyerek 15 gün
boyunca bu kar›fl›m›
içebilirsiniz.
Rendelenmifl taze zencefille doldurulan
f›r›nda elman›n tad›na doyum olmaz.
Zencefilin kullan›m alan› çok çeflitlidir. Bir
miktar taze zencefille yedi¤iniz içti¤iniz
hemen her fleye özel bir lezzet ve sa¤l›k
katabilirsiniz. ‹flte, taze zencefilin
kullan›m›na dair ipuçlar›:
Taze zencefilin reçel ve marmelat›
yap›labildi¤i gibi reçel ve marmelatlara
ilave edildi¤inde de ayr› bir lezzet katar.
Metabolizma H›zland›rıcı
Taze Zencefil, tane karabiber, karanfil, tarçın ve
siyah yaprak çayı karıflt›r›p kaynad›ktan sonra fincana
koyulmufl s›cak suya ekleyin. 3-5 dakika fincanda
demlenmesini bekleyin.
Tercihe göre bal
veya flekerle
tatland›r›n.
Taze Zencefil Çay›
• 5-6 Kibrit büyüklü¤ünde
dilimlenmifl taze zencefil,
• 1 fincan sıcak su veya süt,
• Bal.
1 Fincan s›cak suya zencefilleri koyup 1 çay kafl›¤›
bal ile tatland›r›n. 3-4 dakika demlenmesini bekleyin.
Dilerseniz su yerine süt kullanabilirsiniz.
Jungle Kokteyl
• 1 adet taze zencefil (2-3 cm boylarındaki parçalardan),
• 2 bardak portakal suyu,
• 1 çaybarda¤› su,
• Yeteri kadar buz.
1 çay barda¤› suda taze zencefili 3 dakika boyunca
kaynat›n. So¤uduktan sonra tülbent ile süzün.
Blend›rdan geçirdi¤iniz buzu portakal suyuna ekleyin.
Kar›fl›mlar› birlefltirerek iyice kar›flt›r›n. So¤uk olarak
servis yap›n.
Taze Zencefilli Yeflil
Smoothie
Taze zencefilli yeflil smoothie inan›lmaz derecede
sa¤l›kl› ve güne bafllamak için ondan daha iyi bir
kahvalt› düflünemiyoruz. Kat› meyve s›kaca¤›n›z
yoksa malzemeleri bir blenderdan geçirip süzerek
de servis edebilirsiniz. Tarif bir kifliliktir.
• 5 büyük yaprak kıvırcık kara lahana (iri do¤ranm›fl),
• 1 adet limon (kabu¤u soyulmufl),
• 1 büyük elma (iri rdilimlenmifl),
• 2,5 cm büyüklü¤ünde taze zencefil,
• 1 tutam taze nane yapra¤›.
Bütün malzemeleri kat› meyve s›kaca¤›ndan geçirin.
Ya da alternatif olarak bütün malzemeleri küçük
parçalara bölün ve 120 ml su ile blenderdan geçirip,
tel süzgeçten geçirerek posas›n› al›n ve servis edin.
Bekletmeden tüketin.
Download

Verita Taze Zencefil Broşürü