“Sa¤l›k Bakanl›¤›’nın 26.08.2011 tarihli Tanıtım Yönetmeli¤i’nin Madde 7- (6) bendine ve buna ba¤lı A‹FD Tan›t›m ‹lkeleri kurallar›na
göre, ilaç firmalar› bilimsel kongrelerde bildiri, yay›n, poster gibi bilimsel çal›flma sunumunda bulunanlar ve toplant›lara e¤itim amaçl›
kat›lanlar d›fl›ndaki kiflilerin kat›l›m› konusunda finansal katk›da bulunamazlar. Bu kapsam›n d›fl›ndaki kiflilere yap›lacak katk›lar a¤›r
hukuki yapt›r›mlara ba¤lanm›flt›r. Bu nedenle toplant›ya ve ba¤l› aktivitelere eflinizi ve / veya çocuklar›n›z› getirmemenizi özellikle
rica ederiz. Sa¤l›k sektörünün yüksek standartlar›n› koruma konusunda gösterece¤iniz duyarl›l›k ve destek için teflekkür ederiz”*
Bu davetiye bir kifliliktir.
14 KASIM 2014 CUMA
* T.C. Sa¤l›k Bakanl›¤›, Tan›t›m Yönetmeli¤i, Madde 7 - (6); A‹FD Tan›t›m ‹lkeleri, Madde 15.6
DÜNYA D‹YABET GÜNÜ
B‹L‹MSEL ETK‹NL‹⁄‹
G LU
- 101
Merck ‹laç Ecza ve Kimya Tic. A.fi.
Rüzgarl›bahçe Mah. Kavak Sok. No:16-18 Kavac›k Ticaret Merkezi
Kat:4-5-6, Kavac›k / Beykoz / Istanbul
Tel: 0216 578 66 00 pbx Faks: 0216 469 09 22
www.merck.com.tr [email protected]
4-02
1
Merck Serono katk›lar›yla
Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi
Prof. Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu
Balgat / Ankara
14 KASIM DÜNYA D‹YABET GÜNÜ
UFUK ÜN‹VERS‹TES‹ TIP FAKÜLTES‹
De¤erli meslektafllar›m›z,
Bilindi¤i gibi Diabetes Mellitus tüm dünyada ve ülkemizde s›kl›¤› her geçen gün
giderek artan ciddi ve kronik bir hastal›kt›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Uluslararas›
Diyabet Federasyonu insülini izole eden doktor Frederick Grant Banting’in
yüzüncü do¤um günü olan 14 KASIM 1991 y›l›ndan itibaren 14 Kas›m gününü
“Dünya Diyabet Günü” olarak ilan etmifltir. Her yıl oldu¤u gibi bu günde biz hekimler,
Diabetes Mellitus’un nas›l bir hastal›k oldu¤unu, tan› ve tedavisi ile neler baflar›labilece¤ini,
son y›llarda bu hastal›kla mücadelede ne gibi geliflmeler oldu¤unu hastalar›m›z,
doktorlar›m›z ve halk›m›z ile paylaflmay› planlad›k.
Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dal› olarak
bu y›l 14 Kas›m Dünya Diyabet Günü’nde onikinci “Ankara Diyabet Günleri”
etkinli¤ine ev sahipli¤i yapmaktan, bu ciddi sa¤l›k sorunu ile ilgili son geliflmeleri
tart›flacak bilimsel platformu haz›rlamaktan mutluluk duymaktay›z.
PROF. DR. RIDVAN EGE KONFERANS SALONU
Mevlana Bulvar›, No:86-88, Balgat / Ankara
09:15 - 09:30
Aç›l›fl
09:30 - 10:00
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ali R›za Uysal, Prof. Dr. Nilgün Güvener
Neden Dünya Diyabet Günü, Diyabetle Mücadele Stratejileri
Prof. Dr. Selçuk Da¤delen
10:00 - 10:45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Miyase Bayraktar, Doç. Dr. Yalç›n Aral
Türkiye’de Diabetes Mellitus Epidemiyolojisi
Prof. Dr. ‹lhan Satman
10:45 - 11:00
Ara
11:00 - 11:45
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Metin Arslan, Prof. Dr. Serdar Güler
Obezite - Diyabet - Obezite
Prof. Dr. ‹lhan Yetkin
11:45 - 12:15
Oturum Başkanları: Prof. Dr. Ömer Azal, Prof. Dr. Bekir Çak›r
Diyabet Tedavisinde Problemlerimiz
Prof. Dr. Ahmet Çorakç›
12:15 - 13:15
Yemek Aras›
13:15 - 15:30
Diyabet (fieker) Hastal›¤› ‹lgililerinin Kat›laca¤› Panel
Moderatörler: Prof. Dr. Gürbüz Erdo¤an, Prof. Dr. Nilgün Baflkal
‹lgili Dernek Temsilcileri
Diyabetikler
Bas›n Mensuplar›n›n Kat›l›m› ile
14 Kas›m günü birlikte olmak dile¤iyle,
Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar›
Bilim Dal›
Download

DÜNYA D‹YABET GÜNÜ B‹L‹MSEL ETK‹NL‹⁄‹