Aile Hekimli¤inden Haberler | News from Family Practice
Haz›rlayan: Uzm. Dr. ‹smet Tamer
‹stanbul Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma
kolayca ulaflabilmele-
Hastanesi’nde, bugüne kadar yüzün üzerinde aile hekim-
rini sa¤lamak ama-
li¤i uzman› yetiflmifltir. Mezun etti¤imiz uzmanlar›n, ço-
c›yla, organizasyonu
¤unlu¤u yurt içi ve d›fl›nda resmi ve özel kurulufllarda
daha genifl salon ve
hizmet vermektedirler. Hastanemiz Aile Hekimli¤i
sunum imkanlar›na
Koordinatörlü¤ünde çal›flan bizler, bizden önceki arka-
sahip
dafllar›m›zdan ald›¤›m›z disiplinimize özgü kültür ile
merkezine ald›k. Ba-
e¤itsel faaliyetlerimize yeni bir nefes getirmek düflünce-
fl›ndan beri, bütün
siyle 2006 y›l›nda ilk Kartal Aile Hekimli¤i Günleri’ni
oturumlar› TTB taraf›ndan kredilendirilen Kartal Aile
organize ettik.
Hekimli¤i Günleri’nin uluslararas› kat›l›ml› dördüncüsü,
“Uluslararas› Kat›l›ml› 1. Kartal Aile Hekimli¤i Günleri” TAHUD ‹stanbul fiubesi ve hastanemiz Aile Hekimli¤i Koordinatörlü¤ü taraf›ndan, European Association for Quality in General Practice / Family Medicine
(EQuIP) ve ‹l Sa¤l›k Müdürlü¤ü deste¤i ile organize
edilmifl, 146’s› aile hekimli¤i asistan› toplam 302 meslektafl›m›z›n kat›l›m› ile gerçeklefltirilmifltir.
May›s 2007’de önceki y›ldan ald›¤›m›z geribildirimler
ile “2. Kartal Aile Hekimli¤i Günleri”, yine TAHUD ‹s-
bir
toplant›
7 - 10 May›s 2009 tarihlerinde Taksim’de gerçeklefltirildi. Organizasyonda bu kez TAHUD ve ‹stanbul Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i Koordinatörlü¤ü’nün ilk kez yan›s›ra Aile Hekimli¤i E¤itim ve Araflt›rma Derne¤i (AHEAD) de yer
ald›. Dernek, “Aile Hekimli¤i Asistan Tezi Ödülleri” ile
ülkemizde bir ilke imza att›. Aile hekimli¤i alan›nda uzmanl›k e¤itimi alan asistan ve araflt›rma görevlilerinin tez
çal›flmalar›n› teflvik etmek, aile hekimli¤i disiplinine özgü
nitelikli tez çal›flmalar›n› desteklemek amac›yla düzenle-
tanbul fiubesi ve hastanemiz Aile Hekimli¤i Koordina-
nen ödülün duyurusunun Kartal Günleri’nde yap›lmas›
törlü¤ü taraf›ndan organize edildi. Otuzun üzerinde ko-
bizi onurland›rd›. ‹ki gün boyunca yerli ve yabanc› 450
nuflmac›, 15 ayr› oturumda, bir bölümü il d›fl›ndan gelen
kat›l›mc› ile gerçekleflen günler sonras›nda, geri bildirim-
411 kat›l›mc› ile disiplinimizi ilgilendiren güncel konula-
ler olumlu ve bir sonraki toplant›n›n beklentisini yans›t›r
r› paylaflma imkan› buldular.
biçimdeydi. Toplant›ya 44’ü il d›fl›ndan, 175 aile hekim-
2008 y›l›na gelindi¤inde, “3. Kartal Aile Hekimli¤i
Günleri” art›k hastane salonlar›na s›¤mada güçlük çeker
li¤i asistan›na kay›t ve konaklama deste¤i sa¤lanm›fl olmas›, bizleri ayr›ca mutlu etti.
hale gelmiflti. Zira, gerek bilimsel içeri¤i, gerekse misafir-
Bizler, ‹stanbul Dr. Lütfi K›rdar Kartal E¤itim ve
perverli¤i ile kat›l›mc›lardan olumlu geri bildirimler alan
Araflt›rma Hastanesi Aile Hekimli¤i uzman ve asistanlar›
organizasyon, art›k t›pta güncel konular›, yetkin uzman-
olarak, gerçeklefltirdi¤imiz bu organizasyonun onur ve
lardan dinlemek isteyen hekimlerin ajandas›nda yerini al-
mutlulu¤unu siz meslektafllar›m›zla paylaflmak ve bu or-
maya bafllam›fl, kat›l›mc›lar›n beklentileri de her geçen y›l
ganizasyonun gerçeklefltirilmesine katk›da bulunan ku-
yükselmeye bafllam›flt›.
rum, kurulufl ve kiflilere huzurunuzda teflekkür etmek is-
Kat›l›mc›lar› tatmin edebilmek, ‹stanbul’da çok genifl
bir co¤rafi alanda çal›flmakta olan hekim arkadafllar›m›z›n
Aile Hekimli¤inden Haberler
4. Kartal Aile Hekimli¤i Günleri
tedik. Sizleri “5. ‹stanbul Kartal Aile Hekimli¤i Günleri”nde görmek bizleri mutlu edecektir.
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 13 | Say› 2 | 2009
111
Download

PDF İndir - Türkiye Aile Hekimliği Dergisi