De¤erli diyabet hastalar›m›z,
Diabetes Mellitus tüm dünyada ve ülkemizde s›kl›¤› her geçen gün
giderek artan ciddi ve kronik bir hastal›kt›r. Dünya Sa¤l›k Örgütü ve Uluslararas›
Diyabet Federasyonu insülini izole eden doktor Frederick Grant Banting’in
yüzüncü do¤um günü olan 14 KASIM 1991 y›l›ndan itibaren 14 Kas›m gününü
“Dünya Diyabet Günü” olarak ilan etmifltir. Her yıl oldu¤u gibi bu günde biz hekimler,
Diabetes Mellitus’un nas›l bir hastal›k oldu¤unu, tan› ve tedavisi ile neler baflar›labilece¤ini,
son y›llarda bu hastal›kla mücadelede ne gibi geliflmeler oldu¤unu hastalar›m›z,
doktorlar›m›z ve halk›m›z ile paylaflmay› planlad›k.
14 KASIM 2014 CUMA
DÜNYA D‹YABET GÜNÜ
B‹L‹MSEL ETK‹NL‹⁄‹
Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi
Prof. Dr. Rıdvan Ege Konferans Salonu
Balgat / Ankara
Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Bilim Dal› olarak
bu y›l 14 Kas›m Dünya Diyabet Günü’nde onikinci “Ankara Diyabet Günleri”
etkinli¤ine ev sahipli¤i yapmaktan, bu ciddi sa¤l›k sorunu ile ilgili son geliflmeleri
tart›flacak bilimsel platformu haz›rlamaktan mutluluk duymaktay›z.
14 Kas›m günü birlikte olmak dile¤iyle,
Ufuk Üniversitesi T›p Fakültesi
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastal›klar›
Bilim Dal›
13:15 - 15:30
Diyabet (fieker) Hastal›¤› ‹lgililerinin Kat›laca¤› Panel
Moderatörler: Prof. Dr. Gürbüz Erdo¤an, Prof. Dr. Nilgün Baflkal
‹lgili Dernek Temsilcileri
Diyabetikler
Bas›n Mensuplar›n›n Kat›l›m› ile
Download

DÜNYA D‹YABET GÜNÜ B‹L‹MSEL ETK‹NL‹⁄‹