Aile Hekimli¤inden Haberler | News from Family Practice
Haz›rlayanlar: Prof. Dr. Zekeriya Aktürk, Prof. Dr. Nezih Da¤deviren
© TAHUD 2013
Aile Hekimli¤inden Haberler
Toplant› raporu: EQuiP Toplant›s›, Erzurum,
Türkiye, 23 - 25 Kas›m 2012
“Aile Hekimli¤inde Hasta Güvenli¤i”
Avrupa Birinci Basamakta Kalite Derne¤i (EQuiP)
(www.equip.ch) 41. ola¤an toplant›s› 12 Avrupa ülkesinden 18 delegenin kat›l›m›yla Erzurum’da yap›ld›. Ülke
raporlar›n›n sunuldu¤u akflam toplant›s›n›n ard›ndan delege toplant›lar› ve yar›m günlük bir aç›k konferans yap›ld›. Atatürk Üniversitesi ve Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i (TAHUD) sponsorlu¤unda gerçekleflen
toplant›ya Atatürk Üniversitesi T›p Fakültesi Aile Hekimli¤i Anabilim Dal› ev sahipli¤i yapt›. Toplant› sunumlar› için: http://aile.atauni.edu.tr.
oldu¤u, hatalar›n kök
nedenleri aras›nda iletiflim yetersizli¤i (%70),
oryantasyon/e¤itim eksikli¤i (%60), hasta de¤erlendirmede yetersizlik (%40) ve insan kayna¤› eksikli¤inin (%25)
bulundu¤u gibi konular ele al›nd›.
Bu arada, Türkiye’de özellikle 2007 y›l›ndan sonra gerek yasal düzenlemeler, gerekse devlet ve sivil toplum kurulufllar›n›n giriflimleriyle bu alanda önemli geliflmelerin kaydedildi¤ini ö¤rendik. Hasta Güvenli¤i Derne¤i taraf›ndan
yay›nlanan “Hastaneden Canl› Ç›kmak” kitab› kat›l›mc›lara
tavsiye edildi. Seçilen pilot illerde belirli hastanelerde (Atatürk Üniversitesi Hastanesi bunlardan birisi) hasta güvenli¤ini art›rmaya yönelik pilot bir çal›flma halen devam ediyor.
Uzm. Dr. Rabia Kahveci’nin sunumunu http://aile.atauni.edu.tr/duyurular/2012_4/2012_11_25EQuiP/sunumlar/2012_11_25EQuiPRabia.ppt adresinden indirebilirsiniz.
Hasta Güvenli¤i
Ankara Numune E¤itim ve Araflt›rma Hastanesi’nden
Uzm. Dr. Rabia Kahveci “Türkiye’de Hasta Güvenli¤i”
bafll›kl› sunumu yapt›. Kat›l›mc›lar›n büyük be¤enisini toplayan sunumda t›bbi hatalar›n mortalite nedenleri aras›nda
önemli bir yer tuttu¤u, hatalar›n ço¤unun sistem kaynakl›
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk
Aile Hekimlerinin Türkiye’deki
Nicel Durumunu Aktard›
Dr. Zekeriya Aktürk’ün sunumunda aile hekimli¤i uzmanlar›n›n say›ca çok az olduklar› ve iyimser tahminlerle
bile 2050 y›l›nda aile hekimlerinin %50’sini oluflturamayaca¤› belirtildi.
Ayr›ca günümüzde Türkiye’nin hekim a盤›n›n olmas›na karfl›l›k yak›n gelecekte hekim fazlas› olmamas› için iyi
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 17 | Say› 1 | 2013
2013 © Yay›n haklar› Türkiye Aile Hekimleri Uzmanl›k Derne¤i'ne (TAHUD) aittir. Deomed Yay›nc›l›k taraf›ndan yay›mlanmaktad›r. Bu makalenin koflullu kullan›m haklar›
Deomed Yay›nc›l›k ve TAHUD taraf›ndan Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) lisans› arac›l›¤›yla bedelsiz sunulmaktad›r.
Copyright © 2013 Turkish Society of Family Practice (TAHUD). Published by Deomed Publishing, Istanbul.
This article is licensed by Deomed Publishing and TAHUD under the terms of Creative Commons Attribution-NoCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) License.
i
Aile Hekimli¤inden Haberler
bir planlaman›n flart oldu¤u vurguland›. Buna göre, önemli oranda art›r›lm›fl olan t›p fakültelerinin ö¤renci kontenjanlar›n›n 2013 y›l› itibariyle azalt›lmas›n›n flart oldu¤u belirtildi.
Prof. Dr. Zekeriya Aktürk’ün sunumunu http://aile.atauni.edu.tr/duyurular/2012_4/2012_11_25EQuiP/sunumlar/2012_11_25EQuiPZekeriya.ppt adresinden
indirebilirsiniz.
Sa¤l›k Müdürü Doç. Dr. Serhat Vançelik
Sa¤l›ktaki Geliflmeleri Anlatt›
Erzurum il sa¤l›k müdürü Doç. Dr. Serhat Vançelik
Türkiye’deki sa¤l›k uygulamalar›n› anlatt›. Sunumda
OECD verilerine dayan›larak verilen bilgilere göre Türkiye’de bir milyon kifliye yaklafl›k 15 BT cihaz› düflüyor. Bu
rakam Japonya’da 97, Avustralya’da ise 43.
kimlerine aç›lma plan› çerçevesinde tüzük de¤iflikli¤i yapm›flt›. Bu anlamdaki ilk ad›m Erzurum toplant›s›nda at›ld›.
Kat›l›mc›lar›n bireysel üye olmaya davet edildi¤i törende Türkiye’den 18 kat›l›mc› bireysel üyelik formunu
doldurdu. ‹lk baflvuruyu Edirne’den toplant›ya kat›lan Dr.
Ayfle Çaylan yapt›.
Finlandiya Delegesi Veda Etti
Erzurum toplant›s›na yeni delege kat›l›m› olmad›. Finlandiya delegesi Dr. Klas Winell bundan sonraki toplant›lara kat›lamayaca¤›n› aç›klad› ve gala yeme¤inde bir veda
konuflmas› yapt›. Olgun ve sakin davran›fllar›yla sempati
toplayan Klas, zihnimizde olumlu hat›ralar b›rakt›.
Ayr›ca bebek ölüm h›z› aç›s›ndan OECD ülkelerinin
31 y›lda yakalad›klar› geliflmeyi Türkiye’nin beflte üçlük
bir bütçe ile 9 y›lda yakalam›fl olmas› yabanc› kat›l›mc›lar
taraf›ndan hayranl›kla karfl›land›.
Prof. Dr. Nezih Da¤deviren Türkiye’nin
EQuiP Serüvenini Özetledi
Toplant›n›n aç›k bölümünde Türkiye delegelerimizden Prof. Dr. Nezih Da¤deviren ülkemizin 2001 y›l›ndan
beri EQuiP’teki serüvenini de özetleyen k›sa bir EQuiP
tarihçesi sundu.
Doç. Dr. Serhat Vançelik’in sunumunu http://aile.atauni.edu.tr/duyurular/2012_4/2012_11_25EQuiP/sunumlar/2012_11_25EQuiPVancelik.pptx adresinden
indirebilirsiniz.
EQuiP ‹lk Bireysel Üyelerini Kabul Etti
fiimdiye kadar derneklerin atad›¤› ülke delegeleri ile
yönetimini sürdüren EQuiP bundan sonra bireysel aile he-
ii
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 17 | Say› 1 | 2013
Delegelere Erzurum’u Gezdirdik
Erzurumlu ev sahiplerinin rehberli¤inde k›sa bir flehir
turu yap›ld›. fiehirde baz› tarihi yerler gezildi. Yakutiye
Medresesi ve müzesi ziyaret edildi.
Ziyaretçilerin özellikle Oltu tafl› yap›mc›l›¤›n›n devam
etti¤i Daflhan’› gezerken büyülendikleri gözlendi.
Sosyal Program›m›zda Ritim Yapt›k
Toplant› akflam›nda dileyen misafirler ö¤rencilerin ritim derslerine davet edildi. Beden E¤itimi ve Spor Yüksekokulu ö¤retim üyesi Dr. Zinnur Gerek’in verdi¤i ritim
kursu kat›l›mc›lar için ola¤anüstü bir deneyim oldu.
Aile Hekimli¤inden Haberler
Prof. Dr. Nezih Da¤deviren’in sunumunu http://aile.atauni.edu.tr/duyurular/2012_4/2012_11_25EQuiP/sunumlar/2012_11_25EQuiPNezih.pptx adresinden
indirebilirsiniz.
EQuiP delegelerinin raporlar›na www.tahud.org.tr veya www.aile.net adresinden ulaflabilirsiniz.
Türkiye Aile Hekimli¤i Dergisi | Turkish Journal of Family Practice | Cilt 17 | Say› 1 | 2013
iii
Download

Türkçe CV - Işık Üniversitesi