NVM-800MC MON‹TÖR ÖZELL‹KLER‹
* 7” TFT LCD ekran
* Kap› otomati¤i açma tuflu (arayan zil paneline göre otomatik kap› seçme)
* Zil paneli görüntüleme tuflu, apartmana ba¤l› zil panellerinin kameralar›n› görüntülemek için (max.
15 zil panel)
* CCTV görüntüleme tuflu, 4 CCTV kamera deste¤i ile çocuk park›, güvenlik kulübesi, otopark, ana
girifl kap›lar›... gibi bölgeler tek tek seçilerek izlenebilmektedir.
* Güvenlik veya harici birim (kap›c›, sosyal tesisler) h›zl› arama tuflu
* 4 farkl› zil sesi ( panelden arama, harici hattan arama, daireden daireye arama, daire kap›s›ndan
arama), 1 alarm sesi
* Zil sesi seviye ayar›
* Ekran renk ve parlakl›k ayar›
* Gizlilikli sesli ve görüntülü görüflme özelli¤i
* Daire kap›lar›n›n önüne kameral› zil butonu veya harici kamera ba¤lan›p, zile bas›ld›¤›nda
veya istenildi¤inde izlenebilmesi
* Monitör aç›k unutuldu¤unda sistemin otomatik olarak kapanmas›
* Kolay Montaj ve kablo ba¤lant›s›
NVM-800MC MON‹TÖR
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Monitör ekran›
Monitör On-Off
Kap› Otomati¤i
Kap›c›y› Arama
Panel Görüntüleme
CCTV Görüntüleme
Güvenli¤i Arama
fiEK‹L -1
I. ID Switch
2. ID Switch
Renk
ayar›
Parlakl›k
ayar›
Zil sesi
ayar›
Sonland›rma direnci ayar›
Hoparlör
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
ON
Harici video girifli
+12v
GND
Video in
1
DC24V±1 (santralden)
Güç Tüketimi
Ba¤lant› Sistemi
0.4W (Min.), 14W (Max)
8 Kablolu
Ses ‹letiflimi
Çift Yönlü ‹letiflim
Zil Sesleri
D›fl Malzeme
Ekran
Monitör Çal›flma Süresi
2 Kap› zili, 2 Daire zili ve 1 Alarm zili
ABS
7” Renkli LCD
Bekleme : 30 sn, Konuflma Süresi : 60 sn
Ebatlar
Ayarlar
235 (Yükseklik) x 125 (Genifllik) x 28 (Derinlik) mm
Ses - Parlakl›k - Renk
-20°C - +40°C
Çal›flma S›cakl›¤›
Koruma S›n›f›
Fonksiyonlar
ON
1
Girifl Gerilimi
fiEK‹L - 2
Mikrofon
IP20
Panel ile görüflme
Panel Görüntüleme
CCTV Görüntüleme
Güvenlik ile görüflme
Kap› otomati¤i kontrolü
Kap›c› ile Görüflme
MON‹TÖR FONKS‹YONLARI
Ekran: Monitör ekranı, renkli LCD.
Ses: Hoparlör ve mikrofonu ile handsfree sesli iletiflimi sa¤lar.
Kapı Otomati¤i Butonu
: Blok kapısının açılması için kullanılır.
Merdiven Otomati¤i / Kap›c› Butonu : Monitör “OFF” konumunda
iken ya da görüflme halinde iken tuflu merdiven otomati¤ini açmak için
kullan›ll›r. Kap›c›y› aramak için
butonuna bast›ktan sonra monitor “ON”
konumunda iken butonuna bas›ld›¤›nda kap›c› telefonu aran›r. Kap›c›,
telefonu açt›¤› zaman görüflme bafllar.
‹ki taraftan biri görüflmeyi sonland›rmaz ise 60 sn. sonra konuflma sistem
taraf›ndan kesilecektir. Sistemde birden fazla kap›c› var ise birinci kap›c›y›
aramak için 1 kez butonuna bas›n›z; 2. kap›c›y› aramak için iki kez
butonuna bas›n›z. Ayn› ifllemi tekrarlad›¤›n›z zaman di¤er kap›c›lara
ulaflabilirsiniz. Bu kombinasyonlarda tufllara basma süresi max 1 sn. olmal›d›r.
Panel Görüntüleme
: Butona basıldı¤ında 30 saniye boyunca paneldeki
kameran›n görüntüsünü monitör ekranına verir. Sistemde birden fazla panel
varsa; süre bitmeden tekrar bas›ld›¤›nda varsa di¤er panelin kameran›n
görüntüsünü verir yoksa görüntü kapan›r.
CCTV Görüntüleme
: Santrale CCTV kamera ba¤l› ise, CCTV kameran›n
görüntüsünü 30 saniye boyunca monitör ekran›na verir, süre bitmeden tekrar
bas›ld›¤›nda varsa di¤er CCTV kameran›n görüntüsünü verir yoksa görüntü
kapan›r.
Güvenli¤i Arama : Güvenli¤i aramak için kullanılır. butonuna bast›ktan
sonra monitor “ON” konumunda iken butonuna bas›ld›¤›nda güvenlik
telefonu aran›r. Güvenlik, telefonu açt›¤› zaman görüflme bafllar.
‹ki taraftan biri görüflmeyi sonland›rmaz ise 60 sn. sonra konuflma sistem
taraf›ndan kesilecektir. Sistemde birden fazla güvenlik var ise birinci
güvenli¤i aramak için 1 kez butonuna bas›n›z; 2. güvenli¤i aramak için iki
kez butonuna bas›n›z. Ayn› ifllemi tekrarlad›¤›n›z zaman di¤er güvenliklere
ulaflabilirsiniz. Bu kombinasyonlarda tufllara basma süresi max 1 sn. olmal›d›r.
Zil Sesi Ayarı: Melodinin ses seviyesini ayarlamayı sa¤lar.
Renk Ayarı: Ekranda renk ayarını yapmay› sa¤lar.
Parlaklık Ayarı: Ekranda parlaklık ayarının yapılmasını sa¤lar.
Harici Video Kamera Girifli: fiEK‹L-2’de gösterilen harici video kamera
girifli; daire kap›s› önüne konulacak kameran›n Monitör ile ba¤lant›s›n› sa¤lar.
Kamera görüntüleme ifllemi, daire kap›s› önündeki zil butonuna bas›larak ya da
fiEK‹L-1’deki CCTV görüntüleme butonuna bas›larak yap›l›r. Monitöre harici
video kamera ba¤lanm›fl ise fiEK‹L-2’de gösterilen 2. ID Anahtar grubunun 4.
anahtar› “1” olarak atanmal›d›r. Harici video kamera ba¤lant›s› yok ise bu
anahtar mutlaka “0” konumunda kalmal›d›r.
75ohm Video Sonland›rma Anahtar›: fiEK‹L-2 de gösterilen 75ohm video
sonland›rma “ON” konumunda olmal›d›r.
Not: Sisteme alarm ç›k›fl› veren bir dedektör ba¤lanm›fl ise alarm durumunda
1 dk süre ile daire içinde alarm çalar.
MONTAJ
Duvar montaj deste¤i
(+) : +24V
(-) : GND
(V1) : VIDEO_1
(V2) : VIDEO_2
(A1) : SES_1
(A2) : SES_2
(D1) : DATA_1
(D2) : DATA_2
(Int Bell) : Zil Butonu
V1
V2
A1
A2
D1
D2
Int Bell
+-
Ba¤lant› klemensleri
Daire önü
zil butonu
+ -
V1
V2
A1
A2
D1
D2
Int Bell
1 2 345 67 89
fiEK‹L - 4
fiEK‹L - 3
Daire önü zil butonu
NOT: Zil butonu “ Int Bell” ve “GND” klemensleri aras›na ba¤lanmal›d›r.
Handsfree nin duvar montaj aparat›n› fiEK‹L - 4’ te gösterildi¤i gibi, sistem
kablolar›n› aparattaki delikten geçirdikten sonra ürünün yan›nda verilen dübel
ve montaj vidalar› ile montaj deliklerinden duvara sabitleyiniz.
1
1’
ON
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
ON
ON
1
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
ON
2’
1
1’
3’
2
fiEK‹L - 6
1
1 23456 78
2’
3
2
fiEK‹L - 5
fiEK‹L - 5’ te gösterilen Handsfree nin arkas›nda bulunan 1 ve 2 numaral› kablo soketlerini
Handsfree duvar montaj aparat›n›n üzerinde bulunan 1’ ve 2’ numaral› soket yuvalar›na
oturtunuz.
Handsfree yi, Handsfree duvar montaj aparat›na fiEK‹L - 6‘ da gösterildi¤i gibi
yerlefltirmek için afla¤›daki ad›mlar› izleyiniz.
Önce duvar montaj aparat›n›n “1” ile gösterilen çenti¤i Handsfree nin arkas›nda
bulunan “ 1’ ” ile gösterilen montaj yuvas›na yerlefltiriniz.
” 2 ve 3 “ ile gösterilen çentiklerin “ 2’ ve 3’ “ ile gösterilen montaj yuvalar›na
oturmas› için Handsfree yi yukar›ya do¤ru hafifçe ittirdikten sonra bast›r›n›z. Daha
sonra cihaz›n alt›nda bulunan vida deliklerinden fiEK‹L - 6’da gösterildi¤i gibi
vidalay›n›z.
Daha fazla bilgi için: 0 800 261 78 05 no’lu ücretsiz danıflma hattımızı arayabilirsiniz.
[email protected] • www.na-de.com.tr
KK-NVM-800MC_131105_TR_00
NVM-800MC MONITOR FUNCTIONS
* 7” TFT LCD display
* Door opener function (smart door opener for multiple enterences)
* Monitoring outdoor unit’s camera even there is no incoming calls (maximum 15 panels).
* 4 CCTVs can be monitored individually such as childrens garden, car park enterence etc..
* Speed dial button for an external unit ( Security phone or doorkeeper, social facilities..
etc )
* 4 different ring melodies (calls from panel, calls from external line, calls from another flat in the
building, calls from entrance panel), 1 alarm sound
* Adjustable melody level.
* Monitor colour and brightness settings
* Secure audio/video conversation.
* Additional indoor camera unit can be connected and monitored easily by users.
* The switching off the line automatically when the doorphone stays unclosed.
* Easy mounting and wiring.
NVM-800MC MONITOR
TECHNICAL CHARACTERISTICS
Monitor screen
Monitor On-Off
Door Open Button
Calling doorkeeper
Panel Display
CCTV Display
Calling Security
Operation voltage
DC24V±1 (from central unit)
Power consumption 0.4W (Min.), 14W (Max)
Connection
8 Wires
Audio communication Full duplex
Calling Melody
2 doorbell melodies , 2 phone melodies and 1 Alarm melody
Material Content
ABS
Monitor
7” Color LCD
Monitor operating time Calling time : 30 sec, Talking Time : 60 sec
Dimensions
235 (Heigth) x 125 (Width) x 28 (depth) mm
FIGURE - 1
I. ID Switch
2. ID Switch
Colour
settings
Brightness
settings
Ring level
settings
Ending resistance setting
Speaker
Settings
Audio - Brightness / Colour
Operating temperature -20°C - +40°C
Protection class
IP20
ON
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
ON
External video input
+12v
GND
Video in
1
Functions
Communication with panel
Panel display
CCTV display
Communication with security
Door opener control
Communication with doorkeeper
FIGURE - 2
Microphone
MONITOR FUNCTIONS
Screen: Monitor, colourful LCD
Audio Button: Allows handsfree audio output and input with speaker
and microphone
Door Open Button
: It is used to open entrance door.
Stairways lighting / Doorkeeper button : The
sign is used for
stairways lighting both when monitor is at “OFF” position or when monitor
is at busy position. After the button is pressed and while the monitor
is “ON” position If button is pressed doorkeeper phone will ring. If the
either side does not end the phone call, after 60 seconds system
automatically ends the call. If there is more than one security in the system,
in order to call first doorkeeper press the button once. To call second
doorkeeper press the button twice. If the same process is repeated ,
other doorkeepers are called. Maximum duration of pressing buttons
should be 1 sn in these combinations.
Panel Display :When it is pressed to panel display button, monitor gives
the view of camera on the panel for 30 seconds. If there is more than
one panel on the system, when it is pressed to button again during monitor
have view of first panel, the monitor gives the view of second panel if
there is not another panel, display turns off.
CCTV Display
: If there is a CCTV camera on the system, it gives the
view of CCTV camera on the monitor for 30 seconds. Before time is over
when it is pressed again displays the other CCTV camera’s view. If not,
display turns off.
Calling Security : It is used to call security. After the button is pressed
and while the monitor is “ON” position If button is pressed security phone
will ring. If the either side does not end the phone call, after 60 seconds
system automatically ends the call. If there is more than one security in
the system, in order to call first security press the button once. To call
second security press the button twice. If the same process is repeated
, other securities are called. Maximum duration of pressing buttons should
be 1 sn in these combinations.
Ring volume tuning: Allows you to adjust ring volume tone.
Colour tuning: Allows you to adjust colour for LCD monitors.
Brightness tuning: Allows you to adjust brightness.
External video Input: Additional camera connection shown in figure-2
Indoor Camera can be monitored by when somebody press door bell
button or can be monitored by CCTV button as shown in figure-1. In case
of using external video input , 2nd group DIP switch must be set by 4th
digit UP position (”1”) as shown in figure-2. If there is no external video
input this switch must be DOWN position (”0”).
75ohm video termination switch: This switch must be ON position as
shown in figure-2.
Note: If system is installed with an alarm detector, all the monitors will
emerge householders by alarm event for 1 minute.
MOUNTING
Wall Mounting Apparatus
(+) : +24V
(-) : GND
(V1) : VIDEO_1
(V2) : VIDEO_2
(A1) : AUDIO_1
(A2) : AUDIO_2
(D1) : DATA_1
(D2) : DATA_2
(Int Bell) : Bell button
V1
V2
A1
A2
D1
D2
Int Bell
+-
Connection Terminal Blocks
Flat door
doorbell
button
+ -
V1
V2
A1
A2
D1
D2
Int Bell
1 2 345 67 89
FIGURE - 4
FIGURE - 3
Stabilize handsfree’s wall mounting apparatus to the wall from the mounting
holes with pegs and screws that are given you with the product, as indicated in
FIGURE -4 after you have run system cables from the holes in the middle of
apparatus
Flat Door Button Connection
NOTE: Bell button must be connected between the “ Int Bell” and “GND”
connectors.
1
1’
ON
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
ON
ON
1
1
2
3
4
2
3
4
5
6
7
8
ON
2’
1
1’
3’
2
FIGURE - 6
1
1 23456 78
2’
3
2
FIGURE - 5
First connect two cables numbered as “ 1” and “ 2 ”on the backside of handsfree to connector
numbered as “ 1’ ” and “2’ “ on the wall mounting apparatus as shown in FIGURE - 5
[email protected]
•
To fix handsfree to wall mount apparatus, please follow the directions below (as
shown in FIGURE - 6)
First, fix the handsfree’s mouting hole numbered as “ 1 “ to wall mount apparatus
notch numbered as “1”. Slide up the handsfree slightly and push to fix the other
mounting holes on the handsfree to other nocthes numbered as “2” and “3” on
the wall mount apparatus. Then screw on from the screw holes at bottom of the
handsfree as shown in FIGURE - 6
www.na-de.com.tr
KK-NVM-800MC_131105_EN_00
Download

Ürün Dökümanı