IPA- EU PODRŠKA KOORDINACIJI I
IMPLEMENTACIJI NACIONALNE OMLADINSKE
POLITIKE U BOSNI I HERCEGOVINI
SEMINAR
“EU STRATEGIJA ZA MLADE 2010-2018”
SARAJEVO, 20.09.2012
OMLADINSKA POLITIKA U
SLOVENIJI
SLOVENIJA
Stanovništvo:
2.050.189
Mladi:
18,3%
Godina ulaska u
EU/EK: 2004
Slovenija
“Zakon o javnom interesu u omladinskom sektoru”
(2010.)
 temelji se na načelima demokratije, pluraliteta, integriteta,
međugeneracijske solidarnosti, ravnopravnosti,
nediskriminacije i pravde, multikulturalizma,
međukulturnog dijaloga, volontiranja, promovisanja
zdravog načina života, poštivanja života i okoline, i
učešća nevladinih organizacija u upravljanju javnim
poslovima.
Omladinska politika cilja na …
 Integracija mladih u ekonomski, kulturni i politički
život zajednice
 Odgovarajući mehanizmi podrške za razvoj
zapošljavanja mladih i rad omladinskih organizacija
Provedena u saradnji sa nezavisnim i
demokratskim predstavnicima omladinskih
organizacija te profesionalnih i drugih
organizacija.
Ključni akteri
Opštine
Vladino vijeće za
mlade
(među-ministarsko)
Ministarstvo
obrazovanja i
sporta
Pododbor za mlade pri
parlamentu
Ured za
mlade
NVM
+LVM
Udruženja lokalnih
zajednica
Centri
za
mlade
Glavni instrument
Zakon o javnom interesu u omladinskom
sektoru (2010.)
 Javne ponude zasnovane na različitim temama i
predmetima (NVO)
Evropska dimenzija
 Provođenje programa Mladi u akciji
 Strategija i program za finansiranje se pripremaju u
skladu sa EU strategijom (očekuju se do oktobra
2012.)
Hvala vam na pažnji!
Behrooz Motamed-Afshari
[email protected]
Download

SEMINAR “EU STRATEGIJA ZA MLADE 2010-2018