H›z patenciler ödülle döndü
Sörf Vodafone ile mümkün
w
w.
9
s po
rmey
g
MART 2014
w
‹NG‹L‹Z sörfçü Tom Lowe'un hayali Todos Santos Meksika'daki dünyan›n en tehlikeli dalgalar›nda sörf yapmakt›. Vodafone Lowe'e destek oldu ve mobil teknoloji kullan›larak dalgalar›n ne zaman ve nerede olduklar›n› belirleyen
bir yaz›l›m gelifltirildi. Bu sayede Lowe, Ensenada k›y›s›ndaki 12 km’lik alanda, küresel okyanus tahmin sistemini kullanarak dalgan›n yerini tabletinden ö¤renebilecek ve büyük dalga
gelmeden sörf tahtas›ndan inip kendini koruyabilecekti.
i.o
n
a
d
r
SLOVENYA’n›n Celje kentinde düzenlenen Short Track
Balkan fiampiyonas›'na milli tak›m ad›na kat›lan Kocaeli
Büyükflehir Belediye Ka¤›tsporlu H›z Patenciler, yurda madalyalarla döndü. Milli tak›m sporcular›ndan Berk Yetiflen Senior Erkekler kategorisinde üçüncü, Tunay fiimflek - Erkekler Junior C kategorisinde ikinci, Ersel Argun - Junior B kategorisinde dördüncü oldu. Dereceye giren sporculara madalyalar›n› Uluslararas› Short Track Federasyonu yetkilileri verdi.
Türkiye Triatlon Federasyonu Onursal Baflkan› Halil K›l›ço¤lu...
T Ü R K ‹ Y E Triatlon Fedeasyonu Onursal Baflkan› Halil K›l›ço¤lu, geçti¤imiz günlerde Çin'e
giden K›l›ço¤lu, Shangha› flehrinde J›ncong fabrikas›n› gezdi.
Firma sahiplerinden Hua L›u ile
konufltu. ‹kili görüflmelerin ard›ndan Türkiye temsilcili¤i sözleflmesini imzalarken fabrika sat›fl müdürü Wu, “K›l›ço¤lu flirketi ile uzun süredir çal›fl›yoruz ve
bizi Türkiye'de çok iyi temsil etti¤ini bildi¤imiz için kendisi ile
resmi kontrat yapt›k. Türkiye pazar›nda bizim ürünlerimizi pazarlamas› için anlaflt›k. Kendisi ile
Soldan Sa¤a: Wu, Hu›m›ng X›e,
Halil K›l›ço¤lu ve Dehua L›u
objektiflere poz verdiler.
daha güzel ifller yapaca¤›z” dedi.
Türkiye Triatlon Federasyonu
Onursal Baflkan› Halil K›l›ço¤lu
da yapt›¤› konuflmada, “Bu anlaflman›n iki ülke aras›nda hay›rlara vesile olmas›n› diliyorum”
dedi. K›l›ço¤lu, flirketinin yapt›¤›
güzel çal›flmalar›n Türkiye'de kamuoyu taraf›ndan gayet iyi bilindi¤ini de sözlerine ekledi.
K›l›ço¤lu, “Bizler büyük bir
aileyiz hem ticarette, hem spor
alan›nda ciddi çal›flmalar›m›z sürüyor. Ben inan›yorum ki bu yapt›¤›m›z sözleflme her iki flirkete
hay›rl› olsun” dedi.
Soldan Sa¤a:
Hu›m›ng X›e,
Halil K›l›ço¤lu ve
Dehua L›u...
K›l›ço¤lu'na
günün an›s›na
bir plaket verdiler.
3 Mart Dünya Tenis Günü, 70 yafl›ndaki
Milli Tenisçimiz Ruhan Esen’le kutland›
Dünya Tenis günü 70 yafl›ndaki tenisçiyle kutlad›.
Türk Tenisi'nin ve Türk Sporu'nun destekçisi
Garanti Koza, sosyal sorumluk ad›na ulusal ve
uluslararas› spor camias›nda yine bir ilke imza att›.
DÜNYA Tenis Günü 70 yafl›ndaki
tenisçiyle kutlad›. Türk tenisinin ve
Türk sporunun destekçisi Garanti Koza, sosyal sorumluk ad›na ulusal ve
uluslararas› spor camiada yine bir ilke
imza att›. Garanti Koza, 70 yafl›nda
süper senior dünya s›ralamas›nda
17.s›raya kadar yükselen senior Milli
tenisçimiz Ruhan
Esen'e sponsor oldu.
3 Mart Dünya Tenis
günü Enka tesislerinde düzenlenen bas›n toplant›s›nda Türk tenisinin ç›tas›n› geçmifl dönemlere
göre çok iyi durumda oldu¤unu belirtti. Ruhan Esen, çok
çal›flarak ana tabloda 17. s›raya kadar
yükseldi¤ini ifade etti. Bu özel günde
spor dünyas›ndan büyük ilgi gördü¤ünü ifade etti. Garanti Koza'n›n sponsorlu¤unda Türk tenisini tüm yurda
yayabiliriz. Ciddi anlamda Türk tenisini önümüzdeki günlerde güzel yerlere hep birlikte tafl›mak istiyoruz. 7'den
70'ye herkesin spor yapmas›n› belirten
Ruhan Esen, spor adamlar›na çok görev düflüyor" ifadelerini kutlad›.
Türk Sporu'nun itici gücü Garanti Koza,
70 yafl›nda süper senior dünya s›ralamas›nda
17. s›raya kadar yükselen senior Milli
Tenisçimiz Ruhan Esen'e sponsor oldu.
da her befl yafl grubunda kategori de¤ifliyor. Hedefim 80 yafl kategorisinde büyük
dereceler elde etmek. 90 yafl›nda da belki dünya 1 numaras› olurum” dedi.
ESEN: YAfiIM SPOR YAPMAMA
ENGEL DE⁄‹L
Özellikle gençlerimizin bir spor branfl›na ilgi göstermeleri gerekti¤ini belirten Esen, konuflmas›n›n son
bölümünde, "Herhangi bir
sa¤l›k sorunum yoktur. 70 yafl›nda olmam benim spor
yapmama engel de¤il. 3 Mart
Dünya tenis gününü sizlerin
arac›l›¤› ile kutluyorum. Teni-
se ilk bafllad›¤›m y›llarda TV'lerde hiçbir
maç izleyemiyorduk. fiimdi uluslararas›
tenis turnuvalar›n› ekranlardan izleyebiliyoruz. Geçmifl y›llarda, dünyaya
ikinci kez gelsem Becker, Graf
gibi tenis y›ld›zlar›n›n mücadelesinde yer almak isterdim
diye düflünüyordum. ‹leri
yafllarda tenise bafllay›p,
maçlara kat›l›nca bu rüyam›
gerçeklefltirdim. Bizim yafllar-
YAVUZ: GARANT‹ KOZA'NIN
DESTE⁄‹ ÇOK ÖNEML‹
Türk tenisinin önde gelen isimlerinden Cahit Yavuz da, yapt›¤› aç›klamada
"Ruhan Esen han›m› bir kez daha bu güzel günde kutluyorum. Yafl›n›n 70 olmas›na nazaran tenise ilgi duymas› bizleri
son derece mutlu etmifltir. Garanti Koza'n›n sponsor olmas› Türk tenisi aç›s›ndan önemlidir. Ruhan Esen han›ma bizler her türlü deste¤i vermeye haz›r›z.
Türkiye Tenis Federasyonu da imkanlar›
ölçüsünde hep bizim yan›m›zda olmaya
devam edecek" dedi.
KOfiAL: TÜRK TEN‹S‹'N‹N
HER DA‹M YANINDAYIZ
Garanti Koza medya sorumlusu ‹rem
Koflal da, yapt›¤› aç›klamada "17. s›raya
kadar yükselen senior Milli tenisçimiz
Ruhan Esen'e sponsor olmaktan son derece mutluyuz" dedi. Koflal Türk tenisinin her zaman yan›nday›z. Sporcumuzu
desteklerken, Ruhan han›m›n heyecan›na ortak olaca¤›z' dedi. Bas›n toplant›s›ndan sonra süper senior tenisçimiz Ruhan
Esen, kortta milli tenisçiler ‹pek Soylu,
Baflak Erayd›n ve Melis
Sezer'in yan›s›ra her
yafltan raketlerle bir
araya gelip, Dünya
Tenis Günü'nü pasta
keserek kutlad›. Milli
tenisçilerimiz, ileri
yafllarda Ruhan Esen
gibi listelere girebilen aktif tenisçi olmay› arzu ettiklerini belirtti ve Dünya Tenis Günü'nü Türk
geleneklerine göre el öperek kutlad›.
Dünya Kortlar›'nda gururumuz... RUHAN ESEN
21 Kas›m 1943 do¤umlu, eski bir
milli voleybol oyuncusuyum. 46 yafl›nda tenis oynamaya bafllad›m ve ‹stanbul'daki turnuvalarda 15-20 yafl
farkla yar›flmak zorunda kalmam sonucu uluslararas› tenis turnuvalar›nda
oynamaya bafllad›m . Bu ifli alt› y›ld›r
yapmaktay›m. Bu y›l 70 yafl üstünde
ikinci y›l›m ve 13 Ocak 2014 haftas›
itibariyle 20. s›raday›m. En iyi kariyer
s›ralamam 25 Kas›m 2013 tarihi itibariyle 17. s›rad›r.
Uluslararas› tenis turnuvalar›nda
2008 y›l›ndan bu yana aral›ks›z oynamaktay›m.. Her turnuvadan ve her yenilgiden sonra eksiklerimi görüp ilerlemek için günde üç saati bulan antrenmanlar yapmaktay›m. Buna ba¤l›
olarak tekler baflar› yüzdemin dökümü y›llara göre flöyle:
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Kazand›¤›
.................. 7
.................. 5
.................. 2
................ 10
................ 14
................ 12
Kaybetti¤i
%
................ 8 ... 0.875
................ 7 ... 0.714
.............. 11 ... 0.181
................ 9 ... 0.111
................ 7 .......... 2
................ 7 ... 1.714
Bununla ilgili bir düflüncemi, inanc›m› burada dile getirmek isterim.
Uluslararas› tenis turnuvalar› ile ilk
tan›flt›¤›m 2003 y›l›ndan bu yana savunmakta oldu¤um: antrenman yaparak, kondisyon çal›flarak ileri yafltaki oyuncular da s›ralamada yukar›lara yükselebilirler. Çünkü sonunda
12 yafltan bafllayarak 85 yafla kadar
her oyuncu kendi yafl kategorisinde
ayn› fleyi yap›yor. Tenisin güzelli¤i de
bu zaten. "Yafl", kategorileri olufltur-
mak için var, yoksa bizim yaflland›¤›m›z› göstermiyor.
12 yafl›ndaki bir oyuncuya umutla bak›p destekledi¤imiz gibi 70
yafl›ndaki bir oyuncuya da
umutla bak›p destekleyebiliriz.
Çünkü bugün 15 yafl›ndaki
bir oyuncu 15 y›l sonra 30
yafl›nda kariyerinin sonlar›na gelmifl olacak; oysa 70
yafl›ndaki bir oyuncunun 15
y›l sonra 85 yafl›nda kariyerinin en üst s›ralar›na ç›kma
flans› var. Çünkü bu ayn› zamanda sa¤l›kl› hayatta kalabilme yar›fl›. Topluma yaflam
kalitesini art›rmak yolunda,
yapt›¤›m spor etkinli¤i ile örnek
olmak istiyorum. ‹lerlemekteyim ve
gelecekten umutluyum.
Türk Tenisi'nin yüzak› organizasy
onu
‹STANBULCUP
SONY Ericsson WTA
Tour Bayanlar Tenis Turnuvas› kapsam›nda dünya çap›nda düzenlenen
52 turnuvadan biri olan
Sony Ericsson WTA Tour
‹stanbul Cup Tenis Turnuvas› “Türkiye'nin modern ve
prestijli yüzünü tüm dünyaya göste
rerek, tarihsel ve kültürel de¤erler
imizle, dünyan›n en önemli organ
izasyonlar›n›n yap›ld›¤› bu platform
da, ülkemizi en iyi flekilde temsil e
tmek” misyonuyla ; gerek GSGM
gerekse TTF'in destekleri ve GA
RANT‹ KOZA'n›n anasponsorlu
¤unda 2005 y›l›nda yap›lmaya bafl
lanm›flt›r. Turnuva 2009 y›l›ndan it
ibaren Enka spor tesislerindeki EN
KA ARENA'da yap›lmaktad›r.
Daha önceleri 63 turnuva ile oy-
nat›lan bu organizasyon
2008 y›l›nda 52 turnuvaya indirilmifltir. Turnuva say›s›n›n indirilmesiyle beraber bir çok ülke bu seriden ç›kar›lm›flt›r. ‹stanbul'un
önemli bir istasyon olmas›
ve marka de¤erinin yüksek bulun
mas› sebebiyle ‹stanbul Cup lisan
s› devam etmekle beraber WT
A
Tour'daki yerini sa¤lamlaflt›rm›flt›r
.
Her geçen y›l, Türkiye'yi dünyada
tenisle ilgili say›l› ülkeler aras›na so
karak, dünyan›n en çok ilgi gören te
nis organizasyonlar›ndan biri olm
a
yolunda ilerleyerek ülke tan›t›m›na d
a
katk›da bulunan turnuva, öncesind
e
ve s›ras›nda düzenlenen özel etkin
liklerle tenis dünyas›n›n tüm dikkatin
i
‹stanbul'a çekmeyi baflarm›flt›r.
Bir 21. Yüzy›l fiirketi
GARANT‹ KOZA
1948 y›l›nda, Türk inflaat sektörünün
ilk ve öncü firmalar›ndan biri olarak
kurulan Garanti ‹nflaat, 66 y›ll›k inflaat
müteahhitli¤i ve 33 y›ll›k gayrimenku
l
gelifltirme deneyimi, güçlü kurumsal
yap›s› ve çok genifl bir yelpazeye yay›
lm›fl olan faaliyet alanlar› ile, yurt içi ve
yurt d›fl›nda sayg›n bir konuma sahip
olup; 2004 y›l›ndan itibaren, yeni bir misy
on anlay›fl›n› bünyesinde bar›nd›ran
GARANT‹ KOZA kimli¤iyle hizmet verm
ektedir.
GARANT‹ KOZA SOSYAL PROJELER‹
GARANT‹ KOZA çeflitli hay›r ve sosy
al sorumluluk projeleri gerçeklefltirmifltir...
• ‹stanbul Cup (www.istanbulcup.co
m)
• Club ‹stanbul (www.clubistanbul.co
m.tr)
• Fahir ‹lkel ‹lkö¤retim Okulu (www.fa
hirilkelio.com)
• Üsküdar Belediyesi ‹cadiye Mahalles
i Krefli
• ‹stinye P›nar Mahallesi Polis Karakolu
• Esenler Belediyesi Rehabilitasyon
Merkezi ‹nce ‹flleri
• Esenler Belediyesi Sosyal Tesisleri
• Zekeriyaköy Belediyesi Köy Hizmetle
ri Binas›
• Zekeriyaköy Jandarma K›fllas› ve Kara
kol Binas›
• Zekeriyaköy PTT Binas›
• Bergama Hadrian Duvar› Restoras
yon
Download

sayfa 9 - Spormeydani.org