Otomasyon fiartnamelerini
Ücretsiz ve On-Line Haz›rlay›n
Siz sadece düflünün.
Detaylar› CtrlSpecBuilder’a
b›rak›n
Endüstri uzmanlar› bilirler: Tasar›m aflamas› yarat›c›l›k
gerektirirken, flartname haz›rlama yorucu hatta üretimi azalt›c›
bir süreçtir. Ço¤u kimsenin yapt›¤› gibi kopyala-yap›flt›r
yöntemini kullan›rsan›z, ilerleyen teknolojiyle gelen birçok
f›rsat› da kaç›rm›fl olursunuz. Herhangi bir ürün sa¤lay›c›s›n›n
flartnamesiyle ifle bafllarsan›z, kendinizi tek bir ürün
sa¤lay›c›s›n›n kapal› sistemine ba¤l› kalm›fl bulabilirsiniz. E¤er
s›f›rdan bafllarsan›z, süreç k›sa zamanda çok yorucu hale
gelebilir.
ASHRAE bu zorlu¤a Guideline13-2000 ile yan›t verdi:
Do¤rudan Say›sal Kontrol (DDC) sistemlerini belirleme, kontrol
sistemi flartnamesini yazmak için ürün sa¤lay›c›s›ndan ba¤›ms›z
bir protokol. Guideline13-2000 kontrol flartnamesini belirlemek
için bir yöntem oluflturdu. Fakat bu yöntem, çal›flma
mant›klar›n› ve nokta listesini gelifltirmek için gereken ifllemlerin
eksikli¤i yüzünden durmufltu. fiimdi CtrlSpecBuilder onu
kald›¤› yerden al›yor.
Bütün yolu CtrlSpecBuilder ile katedin.
CtrlSpecBuilder projenin genel olarak istenilen ö¤elerini
oluflturmak, Do¤rudan Say›sal Kontrol (DDC) sistemleri için
gerekli olan nokta listesini ve bütünleflik çal›flma mant›klar›n›
gelifltirmek için yap›lan,ücretsiz ve kullan›c› dostu olan bir
programd›r. ASHARE Guideline13-2000 taban›nda kurulmufl
ve CSI (Construction Specifications Institute) MasterFormat
for Section 15900 standard›na uyan CtrlSpecBuilder, binlerce
HVAC sistemini menü-yollu arayüzlerle (‹ste¤e ba¤l› kontrol
yöntemleri de oluflturulabilir) destekler. Sistem bir kere
kurulduktan sonra kullan›c›lar, nokta listesi ve çal›flma mant›¤›n›
Word dosyas› flekliyle indirip AutoCAD çizimleriyle de
flartnameyi tamamlayabilirler. Daha önce gereken zaman›n
çok az› kadar olan bir zaman parças›nda.
CtrlSpecBuilder’› di¤er flartnamelerin uygulamalar›ndan farkl›
k›lan özellikler tam olarak nelerdir?
• fiartname aç›kt›r ve özgün de¤ildir. Çözümler ürün
sa¤lay›c›s›ndan ba¤›ms›zd›r.
• fiartnameler metric veya ‹ngiliz birimlerde
oluflturabilir.
• Çal›flma mant›klar›, nokta listeleri, trendler,
alarmlar ve di¤er önemli gereksinimleri içerir.
• BACnet ve di¤er protokoller, web tabanl›
arayüzler, cep telefonu ve PDA arayüzü,
elektrik talebinin s›n›rlanmas› ve daha birçok
seçene¤i destekler.
CtrlSpecBuilder ayn› zamanda daha etkili rekabet etmenizi
sa¤lar. Kullan›m› güvenli, korumal› ve müflterinin
kontrolündedir(*). Ve tamamen ücretsizdir. fiimdiye kadar
binlerce flartname haz›rland›. Bak›n bakal›m CtrlSpecBuilder
sizler için neler yapabilir? Herhangi bir “Test Projesi”
oluflturmak veya kullan›m rehberimizi görebilmek için
adresine hemen girin.
HVAC Kontrolünü 5
Ad›mda Haz›rlamak
1. Temel proje bilgisini girin.
2. Malzeme ve seçenekleri seçin
- Çal›flma mant›¤›n› ve nokta listesini oluflturur.
3. fiartname seçeneklerini seçin.
4. fiartnameyi gözden geçirin.
5. fiartnameyi Microsoft* Word doküman› olarak,
gerekirse AutoCAD
çizimleriyle birlikte
indirin.
*Bilgilerinizin gizlili¤ine sayg›l›y›z. CtrlSpecBuilder hizmetini çal›flt›rabilmek
için gerekli olan bir ifllev sonucu, kullan›c›lar›n CtrlSpecBuilder web sayfas›na
girerken verdi¤i bilgileri toplamakta ve depolamaktay›z. Bu bilgiler, sistemin çal›flmas›
ve web sitesinin yönetimi için kullan›lmaktad›r. Kesinlikle CtrlSpecBuilder’› kullan›m›n›z
s›ras›nda bize verdi¤iniz flahs›n›zla ilgili veya ilgisiz bilgilerin hiçbiri sat›lmamakta, kiralanmamakta
ve sat›fl pazarlama çal›flmalar›nda kullan›lmamaktad›r.
Dünyan›n birçok bölgesinden
binlerce endüstri uzmanlar›
www.CtrlSpecBuilder.com’u denedi.
‹flte baz›lar›n›n söyledikleri:
“
“Bu endüstride 25 y›lda gördü¤üm en iyi fley!”
“Görünümü ve kullan›m› harika.”
“CtrlSpecBuilder’› denedim, harika!”
“Bunu internette sundu¤unuz için teflekkürler.”
“Bilgisayar›n icad›ndan beri flartname haz›rlarken
kulland›¤›m en harika fley!”
“CtrlSpecBuilder’› seviyorum. Her zaman
kullan›yorum.
“Harika bir araç. Gücüne çok flafl›rd›m.... Daha fazla
memnun olamam.”
“Bu ürün ve dan›flman mühendisler için bir çok fleyi
kolaylaflt›rma metodu bana çok heyecan verdi.”
“Siteniz çok müthifl.... Kullan›m› kolay ve dünyadaki
gerçek uygulamalar için yeterince detayl› bir flekilde
sunulmufl.”
CtrlSpecBu›ilder.com’u hemen bugün ziyaret edin!
ALARKO CARRIER
SANAY‹ VE T‹CARET A.fi.
‹STANBUL : GOSB-Gebze Organize Sanayi Bölgesi fi.Bilgisu Cad. 41480 Gebze-KOCAEL‹
Tel: (0262) 648 60 00 • Fax: (0262) 648 61 01
ANKARA : Sedat Simavi Sok. No. 48, 06550 Çankaya-ANKARA
Tel: (0 312) 409 52 00 • Fax: (0 312) 440 79 30
: fiehit Fethibey Cad. No. 55 Kat 13, 35210 Pasaport-‹ZM‹R
‹ZM‹R
Tel: (0 232) 483 25 60 • Fax: (0 232) 441 55 13
ADANA : Ziyapafla Bulv. No: 25/5-6, 01130 ADANA
Tel: (0 322) 457 62 23 • Fax: (0 322) 453 05 84
ANTALYA : M. Kasapo¤lu Cad. Küçükkaya Sitesi A Blok 1/4, 07050 ANTALYA
Tel: (0 242) 322 00 29 • Fax: (0 242) 322 87 66
M. D. H. : 444 0 128
04 06 USTA
Not: Teknolojik geliflmeler nedeniyle de¤ifliklik hakk› sakl›d›r.
web: www.alarko-carrier.com.tr
e-posta: [email protected]
Download

CtrlSpecBuilder - Alarko Carrier