“Uzun ince bir yolday›m” adl› türküyü
Almanya'dan gelen
Erasmus ö¤rencisi
Mona Heiler seslendirdi.
Erasmus Korosu’ndan Türküler
Uluda¤ Üniversitesi’nde Erasmus program›yla
yurtd›fl›ndan gelen ö¤rencilerden “Erasmus Korosu” oluflturuldu. "En az bir Türkçe parça ö¤renmeden ülkene dönme" slogan› ile oluflan koro, ilk performans›n› VI. Uluslararas› Dünya Dili Türkçe
Sempozyumu kapsam›nda gerçeklefltirdi.
Polonya, Slovakya, ‹talya, Almanya ve Türkiye'den kat›lan gönüllü ö¤rencilerden oluflan koro, 5
Aral›k 2013 günü, Uluda¤ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen sempozyum
kapsam›nda mini bir konser verdi.
K›sa bir zaman diliminde çal›flt›¤› üç parçay›
baflar›yla sunan Erasmus Korosu, konferans kat›l›mc›lar›ndan büyük ilgi gördü.
Parçalardan ilki olan “Kâtibim” adl› ‹stanbul
türküsünü koro, müzik bölümü ö¤rencilerinin enstrümanlar› eflli¤inde seslendirdi.
“Uzun ince bir yolday›m” adl› türküyü Almanya'dan gelen müzik bölümü Erasmus ö¤rencisi
Mona Heiler seslendirdi. K›sa zamanda ö¤rendi¤i
türküyü ba¤lama çalarak söyleyen Mona Heiler,
seyircilerden büyük alk›fl ald›. Üçüncü ve son parçay› ise hem söyleyerek hem de dans ederek ses-
lendiren koro, seyircilerin büyük ilgi ve be¤enisini
toplad›.
Program› haz›rlay›p sunan E¤itim Fakültesi
Müzik Bölümü Ö¤retim Üyesi ve ayn› zaman da
Uluslararas› ‹liflkiler Kurum Koordinatör Yard›mc›s› Doç. Dr. Sezen Özeke yapt›¤› konuflmada, bu
oluflumun bir ilk oldu¤unu ve önümüzdeki dönemlerde giderek geniflleyece¤ini belirtti.
Ayr›ca Uluda¤ Üniversitesi Uluslararas› ‹liflkiler birimi olarak böyle bir ilki gerçeklefltirdikleri
için büyük mutluluk duyduklar›n› ifade etti.
KORODAK‹ Ö⁄RENC‹LER
Koroda yer alan ö¤renciler flunlar: Adrian Sienkiewicz (Polonya), Ceren Toksöz (Türkiye), Didem Ersezen (Türkiye), Dominika Marinova
(Slovakya), Giulia Ellena (‹talya), Johanna Jaeger
(Almanya), Mareke Johanne Ubben (Almanya),
Marina Geiseler (Almanya), Mona Heiler (Almanya), M. Ça¤r› Çelik (Türkiye), Nesrin Kayi (Almanya), Tobias Luckei (Almanya), Veronika
Stroub (Almanya), Hakan Kenarda (Kanun,
Klarinet), Necati Pala (Ney), Pelin Güner (Bendir),
Mertcan Uzel (Davul).
Download

Erasmus Korosundan Türküler