24
haber
Akademisyenlerin yeni fikirleri
Ar-Ge Günleri’nde görücüye ç›kt›
Uluda¤ Üniversitesi III. Bilgilendirme ve Ar-Ge Günleri
12-14 Kas›m 2013 tarihlerinde
yap›ld›. Bilgilendirme ve Ar-Ge
Günleri’nde, Uluda¤ Üniversitesi’nin akademik çal›flmalar› ve
laboratuvar olanaklar›, kamu ve
özel sektöre sergilendi. Uluda¤
Üniversitesi Proje Yönetim
Merkezi taraf›ndan düzenlenen
Ar-Ge Günleri, yüzlerce yeni
fikri buluflturup somut uygulamalara zemin haz›rlad›.
Mete Cengiz Kültür Merkezi’nde yap›lan III. Bilgilendirme
ve Ar-Ge Günleri’nin aç›l›fl›na
Bursa Valisi Münir Karalo¤lu,
Bursa Büyükflehir Belediye
Baflkan› Recep Altepe, Uluda¤
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Kamil Dilek’in yan› s›ra çok say›da akademisyen, ö¤renci, sivil
toplum kuruluflu temsilcisi ve
sanayici kat›ld›.
Bursa Valisi Münir Karalo¤-
lu, geliflmifl ülkelerin gayri safi
milli has›lan›n yüzde 3’ünü ArGe çal›flmalar›na ay›rd›¤›n›, son
11 y›lda yap›lan yat›r›mlara ra¤men Türkiye’nin halen yurtiçi
gayri safi milli has›lan›n yüzde
1’ini Ar - Ge çal›flmalar›na ayr›ld›¤›n› söyledi.
‘AR-GE GÜNLER‹NE
‹LG‹ ARTTI’
Uluda¤ Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kamil Dilek, geçen
y›lki etkinlikte toplam 307 adet
poster sunulurken bu y›l say›n›n
367’ye yükseldi¤ini kaydetti.
Rektör Prof. Dr. Dilek flunlar›
kaydetti: "Geçen y›l sunulan
posterlerin 32 adedi kurum d›fl›
kat›l›mc›lardan, özellikle de
özel sektörden gelmekteydi. Bu
y›l bu say› 44’e ç›kt› ve posterlerin önemli bir k›sm›n›n Bursa
sanayisinin lokomotifi olan kurulufllardan gelmesi bizi etkinli¤in tan›n›rl›¤› aç›s›ndan son de-
rece memnun etti. Dünyada sayg›n birçok yüksek ö¤retim kurumunun benimsedi¤i ‘Giriflimci
ve Yenilikçi Üniversite’ modeli
bizim ekibimizin de ana paradigmas› olmufltur. Art›k, üniversitelerin mezun etti¤i bireylerin;
özgüveni yüksek, küreselleflen
dünyada yaflanan geliflmeleri bilen ve takip edebilen, kendi iflini
kurabilecek donan›mda, yenilikçi, Ar-Ge’nin önemini kavram›fl,
giriflimci bireyler olmas› istenmektedir. Kamuda veya özel
sektörde görev alacak s›radan
çal›flanlar yetifltirme devri bitmifltir. Giriflimci ruha sahip yeni
mezunlar›n, ülke ekonomisine
dinamizm katacak ve ülkemizi
dünyada ilk 10 ekonomi aras›na
sokacak, ‘Yerli Steve Jops’lar’
olmas› beklenmektedir."
BTSO Meclis Baflkan› Remzi Topuk da, Bursa’n›n patent ve
tasar›m baflvurular›nda 3’üncü,
haber
marka baflvurular›nda ise 4’üncü s›rada yer ald›¤›na iflaret ederek, “Kentimizin bu performans› övgüye de¤erdir. Bundan 10
sene önce Türkiye, yüzde 47
oran›nda düflük teknolojili ürünler üretiyor ve ihraç ediyordu,
10 y›ll›k süreçte bu tür ürünlerin
pay› yüzde 25’ler seviyesine geriledi, orta teknolojili ürünlerin
pay› ise yüzde 70’ler seviyesine
yaklaflt›. fiimdi ise 2023 y›l›na
kadar, yüksek teknolojili ürünlerin pay›n› yüzde 20’lerin üzerine
ç›karmay› ve küresel çapta en az
10 marka oluflturmay› hedefliyor. Bunu hep birlikte baflaraca¤›m›za inan›yorum” dedi.
Bursa Büyükflehir Belediye
Baflkan› Recep Altepe de yap›lan Ar-Ge çal›flmalar›yla Türkiye’nin ilk yerli tramvay› ‹pekböce¤i’nin üretildi¤ini ve Bursa
yollar›nda hizmet verdi¤ini kaydetti.
Konuflmalar›n ard›ndan kat›-
l›mc›lara ve sponsor firmalara
teflekkür plaketi verildi.
Ziraat Bankas› Marmara
Bölge Koordinatörü Ali ‹hsan
Türkmen ise ABD ve Japonya
gibi geliflmifl ülkelerde y›ll›k patent say›s›n›n 10 binlerle ifade
edilmesine ra¤men Türkiye’de
y›lda 12 bin patent al›nd›¤›n›
söyledi. Türkmen, Türkiye’nin
2023 hedefleri aras›nda y›ll›k 50
bin patent oldu¤unu aç›klad›.
TOFAfi’tan Erhan Küçüksüleymano¤lu da, Bursa’n›n teknoloji s›çramas› için potansiyelinin var oldu¤unu, bunun için
üniversite-sanayi iflbirli¤inin istenen seviyeye gelmesi gerekti¤ini vurgulad›.
ETK‹NL‹KLER
Üç gün boyunca paralel birçok panel ve oturumda, yurt içi
ve yurt d›fl›ndan 53 konuflmac›
sunumlar gerçeklefltirdi.
Randevulu patent bilgilendirmesinin de yap›ld›¤› etkinlik-
25
te, Savunma Sanayinde Yeni
Teknolojiler ve Kullan›m›, Türkiye’de Giriflimcilik Teflvikleri,
Ar-Ge Merkezi Teflvikleri ve
Mali Yönü, Türkiye ve Dünyadaki Kentsel Dönüflüm Uygulamalar›, Kimya Sanayi ve ‹leri
Teknoloji Malzeme Üretiminin
Geliflimi, ‹fllenmifl G›dalar ve
‹nsan Sa¤l›¤›na Etkisi, Ö¤retmen Yetifltirmenin Gelece¤i konular› tart›fl›ld›. Üç gün boyunca
366 adet lisansüstü tez çal›flmas›
özel sektörle bulufltu.
Ar-Ge Günleri’nde poster
ödülüne de¤er bulunan projelerin sahipleri de ödüllendirildi.
Bu arada, Uluda¤ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi ö¤rencileri günefl enerjjisi ile çal›flan
otomobillerini sergilerken, TOFAfi da, doblo marka hafif ticari
arac›n› fleffaf flekilde izleyicilerin be¤enisine sundu. Baz› firmalar da kurduklar› stantlarda
ziyaretçileri a¤›rlad›.
Download

Şartname - Arkitera