Üst Yönetim
KAM‹L BAfiARAN - Yönetim Kurulu Üyesi - CEO7
Sn. Baflaran, 1979 y›l›nda Ankara Devlet Mimarl›k ve Mühendislik Akademisi Makine Mühendisli¤i bölümünden lisans, 1983 y›l›nda Cologne University of
Applied Science Fachhochschule Makine Konstrüksiyon Bölümü’nden yüksek lisans derecesi alm›flt›r. 1983-84 y›llar› aras›nda Almanya KHD flirketinde
görev ald›ktan sonra Tofafl’ta 1984 - 1995 y›llar› aras›nda ürün ve üretim konular›nda çeflitli yönetim seviyelerinde görevler alm›flt›r. 1995 – 1999 aras›nda
Yal›n Üretim Sorumlusu, 1999 – 2001 y›llar›nda Doblo Ürün Gelifltirme Platformu Müdürlü¤ü, 2001 – 2004 y›llar›nda ise Sat›n Alma Direktörlü¤ü görevlerini
yürütmüfltür. Sn Baflaran, 2004-2007 y›llar› aras›nda Fiat Group’ta Tedarikçi Gelifltirme ve Maliyet Yönetimi Direktörü görevini yürütmüfltür. 2007 - 2011 y›llar›
aras›nda Martur A.fi. ve Fompak A.fi.’de CEO olarak görev yapm›fl olan Sn. Baflaran, 2012 y›l›n›n fiubat ay›ndan beri Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› A.fi.’de
CEO olarak görev yapmaktad›r.
CENG‹Z EROLDU - Mali Direktör 6
Sn. Eroldu ‹stanbul Üniversitesi ‹flletme Fakültesi'nden 1988 y›l›nda mezun olmufltur. 1993-1995 y›llar› aras›nda Roma'da bulunan LUISS Universitesi'nde
MBA program›n› tamamlam›flt›r. ‹fl yaflam›na 1989 y›l›nda Koç Holding’te Denetim Uzman› olarak bafllam›flt›r. 1995 y›l›ndan itibaren Tofafl Türk Otomobil
Fabrikas› A.fi.’de Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdür Yard›mc›l›¤›, Muhasebe ve Endüstriyel Kontrol Müdürlü¤ü, Bütçe ve Kontrol Müdürlü¤ü görevlerini
yerine getirmifltir. 2007 y›l›ndan bu yana Tofafl’ta Mali Direktör olarak çal›flmaktad›r.
OKAN BAfi - Fiat ‹fl Birimi Direktörü 4
Bo¤aziçi Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden 1984 y›l›nda mezun olan Sn. Bafl, 1984-1985 y›llar› aras›nda ABD Clemson Universitesi’nde MSci
program›n› tamamlam›flt›r. ‹fl yaflam›na 1987 y›l›nda Tofafl Türk Otomobil Fabrikas›’nda Makine Mühendisi olarak bafllam›flt›r, sonras›nda; Mekanik Atölye
fiefli¤i, Gövde Üretim Müdürlü¤ü, Powertrain Müdürlü¤ü, Sat›fl Sonras› ve Yedek Parça Direktörlü¤ü görevlerini yerine getirmifltir. Ayn› zamanda
belli dönemlerde Doblo, Minicargo gibi projeleri yönetmifltir. 2006 y›l›ndan bu yana Tofafl’ta Fiat ‹fl Birimi Direktörü olarak çal›flmaktad›r.
SELÇUK ÖNCER - Kurumsal ‹liflkiler ve ‹ç Denetim Direktörü 8
1950 do¤umlu Sn. Öncer, yüksek ö¤renimini 1973 senesinde Marmara Üniversitesi ‹stanbul ‹ktisadi ve Ticari ‹limler Akademisi, Siyasal Bilimler-‹flletme
lisans›yla tamamlam›flt›r.Profesyonel ifl hayat›na 1970 y›l›nda Yap› ve Kredi Bankas›’nda bafllam›fl ve ard›ndan 1973’de Tofafl Türk Otomobil Fabrikas›
A.fi.’ye transfer olmufltur. ‹lk görevi olan Finansman, Bütçe, ‹statistik ve Cari Hesap Memurlu¤u'ndan sonra s›ras›yla Muhasebe fiefli¤i, Muhasebe Müdürlü¤ü,
Genel Müdür Yard›mc›l›¤›-Muhasebe, Muhasebe Direktörlü¤ü , Kurumsal ‹liflkiler ve ‹ç Denetim Direktörlü¤ü görevlerinde bulunmufl olup, 2013 fiubat ay›ndan
itibaren Kurumsal ‹liflkiler ve ‹ç Denetim Direktörü – Dan›flman› olarak görev yapmaktad›r.
TURHAN ÇELT‹KÇ‹O⁄LU - Sat›fl Sonras› ve Yedek Parça Direktörü 2
‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden 1987 y›l›nda mezun olmufltur, yüksek lisans›n› ayn› üniversitede Otomotiv bölümünde 1992
y›l›nda tamamlam›flt›r. ‹fl hayat›na 1990 y›l›nda Tofafl'ta Garanti ve Metot Mühendisi olarak bafllam›flt›r. Daha sonra s›ras›yla Bayi Gelifltirme Müdürlü¤ü, Bölge
Koordinatörlü¤ü ve Teknik Müdürlük görevlerini yürütmüfltür. 2006 y›l›ndan beri Sat›fl Sonras› ve Yedek Parça Direktörlü¤ü görevini devam ettirmektedir.
AHMET NUMAN ALTEK‹N - Stratejik Yönetim ve ‹fl Gelifltirme Direktörü ve Maliyet Rekabetçili¤i Direktörü 9
1954 Ankara do¤umlu Sn.Altekin, Sheffield Üniversitesi Malzeme Teknolojisi Bölümü Metalurji Mühendisli¤i mezunudur. 1991 y›l›nda Qualital/Pisa Üniversitesi'nde
Kalite Yönetim mast›r›n› tamamlam›flt›r.‹fl yaflam›na 1976 y›l›nda Etibank Ergani Bak›r ‹flletmesinde ‹zabe Mühendisi olarak bafllayan Altekin, 1981 y›l›nda
Tofafl’ta Kalite Müdürlü¤ü'nde çal›flmaya bafllam›flt›r. Tofafl’ta Kalite bölümünde farkl› kademe ve görevlerde bulunmufltur, 2005 y›l›nda Fiat Cassino
‹flletmesi'nde Kalite Sorumlusu olarak çal›flt›ktan sonra, Tofafl Ar-Ge’de Ürün Projeleri Direktörü, daha sonra Teknolojik Araflt›rmalar ve ‹novasyon
Direktörü olarak görev yapm›flt›r. Halen Stratejik Yönetim ve ‹fl Gelifltirme Direktörlü¤ü ile Maliyet Rekabeti Direktörlü¤ü görevlerini sürdürmektedir.
ARZU ÇOLAKO⁄LU - Kurumsal ‹letiflim Direktörü 5
1972 ‹stanbul do¤umlu Sn. Çolako¤lu, ‹stanbul Üniversitesi ‹ngilizce ‹ktisat mezunudur.‹fl yaflam›na 1995 y›l›nda Do¤ufl Otomotiv Servis ve Ticaret A.fi.’de
planlama uzman› olarak bafllam›flt›r. 1998 - 2003 y›llar›nda Planlama ve Lojistik Müdürlü¤ü, VW Ticari Araç Pazarlama Müdürlü¤ü görevlerini üstlenmifltir;
2003-2004 y›llar›nda Do¤ufl Oto Pazarlama A.fi.’de Bölge Direktörü olarak görev alm›flt›r.2005 y›l›nda Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› A.fi.’de Alfa Romeo
Marka Müdürlü¤ü görevine getirilen Çolako¤lu, 2008 y›l›nda Alfa Romeo ve Lancia ‹fl Birimi Direktörü olarak göreve devam etmifltir. 2012 y›l›ndan itibaren
Tofafl’ta Kurumsal ‹letiflim Direktörü olarak görev yapmaktad›r.
HÜSEY‹N fiAH‹N - Sat›fl Direktörü 1
1970 do¤umlu olan SN. fiahin ifl yaflam›na 1996 y›l›nda Efthor’da Proje Müdürü olarak bafllam›flt›r. 1997 y›l›nda ‹stanbul Fruehauf’a ‹nsan Kaynaklar› Uzman›
olarak geçifl yapm›fl, 1999 y›l›nda ‹nsan Kaynaklar› Sorumlusu olmufltur. 2001 y›l›nda Otokoç’a ‹nsan Kaynaklar› Müdürü olarak kat›lan fiahin, 2003-2005
y›llar› aras›nda s›ras› ile Otokoç Antalya flube Müdürü ve Birmot Zincirlikuyu fiube Müdürü olarak görev yapm›flt›r. 2005-2011 y›llar› aras›nda Birmot Operasyonel
Genel Müdür Yard›mc›l›¤› görevinde bulunan Sn.fiahin 2011 y›l›ndan itibaren Tofafl Türk Otomobil Fabrikas› A.fi’de Sat›fl Direktörü görevini sürdürmektedir.
3
MAHMUT KARACAN - Lancia, Alfa Romeo, Jeep ‹fl Birimi Direktörü
Çukurova Üniversitesi ‹flletme bölümünden mezun olan Sn. Karacan, çal›flma hayat›na 1995’de Çitasad A.fi.’de Logistik Uzman› olarak bafllam›flt›r.
1996 – 2000 y›llar› aras›nda sat›fl ve pazarlama faaliyetlerinden sorumlu olarak çal›flm›flt›r. 1997 y›l›nda “Good Year Off-Road Kupas›”nda yar›flm›flt›r. 2000
– 2012 y›llar› aras›nda Daimler Chrysler’de Sat›fl Pazarlama operasyonlar›ndan sorumlu olarak çal›flm›flt›r, 2003 y›l›nda Chrysler, Jeep Dodge Academy’i
kurmufltur. 2013 y›l›ndan itibaren, Lancia, Alfa Romeo ve Jeep markalar›nda Sat›fl ve Sat›fl Sonras› Hizmetleri ‹fl Birimi Direktörlü¤ü görevini yürütmektedir.
1
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
TOFAfi FAAL‹YET RAPORU 2013
AKIN AYDEM‹R - Endüstriyel Operasyonlar Direktörü 14
Sn. Aydemir, 1964 Ankara do¤umludur. Ortado¤u Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i Bölümü mezunu olan Aydemir, Thunderbird School of Global
Management’ta MBA program›n› tamamlam›flt›r. ‹fl yaflam›na 1988 y›l›nda Olmuksa'da Mühendis olarak bafllayan Sn. Aydemir, 1990 y›l›nda Toyotasa'ya
transfer olmufltur ve 1996 y›l›nda Gövde Üretim Müdür Yard›mc›s›'yken görevinden ayr›lm›flt›r. 1997 y›l›nda Honda'da Üretim Müdürü olarak göreve bafllayan
Aydemir, 1999 y›l›nda Honda Kanada'da Mühendislik Müdürlü¤ü görevine atanm›flt›r. 2001 y›l›nda A.B.D.'de faaliyet gösteren RWD firmas›nda ifle bafllam›flt›r
ve 2003 y›l›na kadar Yal›n Üretim konusunda Ford, Chrysler ve GM'e dan›flmanl›k yapm›flt›r. Aydemir, 2003 y›l›nda GATES’te Yal›n Üretim Müdürlü¤ü görevini
üstlenmifltir. 2005 y›l›ndan itibaren Alcoa'n›n Avrupa'daki fabrikalar›nda Yal›n Üretim uygulamalar›n› yürütmüfltür ve 2009 y›l›n›n ikinci yar›s›nda FIAT Grubu'nda
CNH Kanada'ya kat›lm›flt›r. 2010 y›l›n›n bafl›ndan itibaren TOFAfi’ta Endüstriyel Operasyonlar Direktörlü¤ü görevini yürütmektedir.
MEHMET OSMAN SOYO⁄UL - Üretim Direktörü 15
Sn. Soyo¤ul ‹stanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi'nden 1978 y›l›nda mezun olmufltur. Profesyonel ifl hayat›na 1978 y›l›nda Tofafl Türk Otomobil
Fabrikas› A.fi. ‹malat Müdürlü¤ü'nde mühendis olarak bafllam›flt›r. 1982-2003 y›llar› aras›nda Pres Atölyesi Yöneticili¤i, ‹malat Müdür Yard›mc›l›¤›, Montaj
Üretim Birimi Yöneticili¤i ve Üretim Müdürlü¤ü görevlerini yerine getirmifltir. 2003 y›l›ndan beri Tofafl’ta Üretim Direktörü olarak çal›flmaktad›r.
YÜKSEL ÖZTÜRK - Sat›nalma Direktörü 11
1968 do¤umlu Sn. Öztürk, 1991 y›l›nda Uluda¤ Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden mezun olmufltur. Çal›flma hayat›na 1993 – 2001 y›llar› aras›nda
Ürün Gelifltirme Mühendisi olarak Tofafl’ta bafllayan Sn.Öztürk 2001-2003 y›llar› aras›nda Direkt Malzeme Elektronik Yöneticili¤i, 2003 – 2005 y›llar›
aras›nda Direkt Malzeme Elektronik Müdürlü¤ü görevlerini yürütmüfltür. 2005 y›l›ndan beri Sat›nalma Direktörlü¤ü görevini yürütmektedir.
ALTAN AYTAÇ - Tedarik Zinciri Direktörü 12
1970 do¤umlu Sn. Altaç, 1992 y›l›nda Bo¤aziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisli¤i Bölümü'nden mezun olduktan sonra Tofafl Oto Ticaret'te çal›flma hayat›na
bafllam›flt›r ve Tofafl'ta ticari alandaki ilk lojistik departman›n›n kuruluflunda görev alm›flt›r. 1997 y›l›nda Koç Üniversitesi'nde EMBA yüksek lisans program›n›
tamamlam›flt›r. Ayn› y›l CBU (Bitmifl Araç) Lojistik Departman Müdürü olmufltur. D›fl lojistik alan›nda üretim ile entegrasyon ve yal›nlaflma projelerini tamamlad›ktan
sonra, 2003 y›l›nda Ticari Projeler Koordinatörlü¤ü'ne, 2004 y›l›nda da Fiat Marka Müdürlü¤ü'ne getirilmifltir. 2006 y›l›nda Alfa Romeo ve Lancia markalar›n›n
Türkiye ‹fl Birimi Direktörlü¤ü görevini üstlenen Sn. Aytaç, 2008'den beri Tofafl'›n Tedarik Zinciri Direktörü olarak görev yapmaktad›r.
‹BRAH‹M ÇA⁄LAR fiAH‹N - Projeler Direktörü
1961 do¤umlu Sn. fiahin, 1978 y›l›nda Uluda¤ Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden mezun olmufltur ve 1986 y›l›nda Makine Mühendisli¤i alan›nda
yüksek lisans e¤itimini tamamlam›flt›r. 1983-1985 y›llar› aras›nda ODTÜ’de Araflt›rma Görevlisi olarak tez çal›flmalar›n› sürdürmüfltür. 1989 – 1993 y›llar›nda
Tofafl’ta Metot Mühendisi olarak görev yapm›flt›r. 1993-1995 y›llar› aras›nda Transmisyon ve Suspansiyon Alan Müdürlü¤ü, 1995 – 2001 y›llar› aras›nda
Transmisyon ve Suspansiyon Birim Müdürlü¤ü, 2001 – 2003 y›llar› aras›nda Üretim, Kalite Yönetim Sistemleri ve Çevre Sistemlerinden Sorumlu Birim Müdürlü¤ü,
2003-2005 y›llar› aras›nda Fabrika Müdürlü¤ü, 2005-2008 y›llar› aras›nda Minicargo Projesi Direktörlü¤ü, 2008-2010 y›llar› aras›nda Kalite Direktörlü¤ü, 20102013 y›llar› aras›nda Ar-Ge Ürün Mühendisli¤i Direktörlü¤ü görevlerini yürütmüfltür. 2013 y›l›ndan beri Ar-Ge Direktörlü¤ü görevini yürütmektedir.
ZEK‹ ERDAL fi‹MfiEK - Kalite Direktörü 18
1965 do¤umlu Sn. fiimflek, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesinden 1987 y›l›nda Uçak Mühendisi olarak mezun oldu ve lisans üstü
e¤itimini ‹stanbul Üniversitesi , ‹flletme ve ‹fl ‹daresi Program›nda ,1989 y›l›nda tamamlad›.1990 y›l›nda Tofafl'ta proje mühendisi olarak çal›flma hayat›na
bafllayan Sn.fiimflek Tofafl'taki 11 y›l›n ard›ndan Kahire'deki Fiat Otomobil Fabrikas›na , Fabrika Müdürü olarak atand›. 2003 y›l›nda Tofafl’a dönerek farkl›
departmanlarda yöneticilik görevleri üstlenen Z. Erdal fiimflek flu anda Tofafl’ta Kalite Direktörlü¤ü görevini yürütmektedir.
BURHAN ÇAKIR - ‹nsan Kaynaklar› Direktörü 13
Ortado¤u Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli¤i bölümünden 1986 y›l›nda mezun olmufltur. Profesyonel ifl hayat›na 1989 y›l›nda Tofafl Türk Otomobil
Fabrikas› A.fi.’de Pres Üretim bölümünde mühendis olarak bafllam›flt›r. 1993-2004 y›llar› aras›nda Pres Atölyesi Yöneticili¤i, Gövde Üretim Birim Müdürlü¤ü,
Parça ‹hracat Birim Müdürlü¤ü, Endüstriyel Kontrol Müdürlü¤ü görevlerini yerine getirmifltir. 2004 y›l›ndan beri Tofafl’ta ‹nsan Kaynaklar› Direktörü olarak
çal›flmaktad›r.
FILIPPO SESSIA - Ar-Ge Direktörü 17
1996 y›l›nda Politecnico di Torino Üniversitesi’nde Makine Mühendisli¤i bölümünden mezun olan Sn. Sessia, kariyerine 1996 y›l›nda Fiat Araflt›rma Merkezinde
Araç Mimar›si Departman›’nda bafllam›flt›r. Ayn› zamanda araflt›rma merkezinde yap›sal davran›fllarla ilgili bir araflt›rma projesini yürütmüfltür. 1999y›l›nda
gövde kompenetleriyle ilgili olarak Fiat Auto’ya geçmifl olup burada 2009 y›l›na kadar çeflitli sorumluluklar üstlenmifltir. O esnada Fiat/Alfa/Lancia araçlar›n›n
bütün d›fl aksamlar›ndan sorumlu olarak görev alm›flt›r. 2009 y›l›nda Araç Mimarisinden Sorumlu olarak Fiat Araflt›rma Merkezine geri dönmüfl olup 1 y›l sonra
arac›n bütün teknik fonksiyonlar›na yönelik sorumluluklar› üstlenmifltir. Sn. Sessia, 2012 y›l›ndan beri Tofafl’ta Araflt›rma ve Gelifltirme Direktörü görevini
sürdürmektedir.
ENRICO GOBETTO - Ürün Mühendisli¤i Direktörü 16
Politecnico di Torino Üniversitesi’nde Makine Mühendisli¤i bölümünde 1993 y›l›nda lisansüstü e¤itimini tamamlayan Sn. Gobetto, 1994 y›l›ndan bu yana Fiat
Group Automobiles bünyesinde farkl› görevler üstlenmifltir. Kariyerinin ilk bölümünde, Fiat Araflt›rma Merkezinde innovasyon – yenilik proje yöneticili¤i ve
B segmenti ve Alfa Romeo Mito modelinin ‹leri Düzeyde Tasar›m Sorumlusu olarak görev alm›flt›r. Fiat Araflt›rma Merkezinde FGA-Chrysler
Araç ‹novasyon Baflkan› olarak görev yapm›flt›r. Tofafl’ta 2013 y›l›n›n Eylül ay›ndan beri Ürün Mühendislik Direktörü olarak görev yapmaktad›r.
MEHMET HAKAN KORKMAZ - Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Direktörü 10
1967 do¤umlu Korkmaz, ‹stanbul Teknik Üniversitesi Kontrol ve Bilgisayar Mühendisli¤i bölümünden mezun olmufl, yüksek lisans›n› Michigan State Üniversitesi
Elektrik Mühendisli¤i bölümünde tamamlam›flt›r. ‹fl yaflam›na 1992 y›l›nda Ere¤li Demir Çelik Fabrikas›’nda Proses Kontrol Mühendisi olarak bafllayan Korkmaz,
Karma International’daki Proje Liderli¤i ve Connectus Software’deki Genel Müdürlük görevlerinin ard›ndan, AKSA Akrilik Kimya Sanayi ve Ticaret’te Bilgi
Teknolojileri Müdürlü¤ü görevini üstlenmifltir. 2005 y›l›nda Akkök Sanayi Yat›r›m ve Gelifltirme flirketine, Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Direktörü olarak atanan
Korkmaz, 2007 y›l›ndan itibaren ayn› gruba ait Aktek Bilgi ‹letiflim Teknolojisi Sanayi ve Ticaret'in Genel Müdürlü¤ü görevlerini yürütmüfltür . 2012 y›l›ndan
itibaren Tofafl’ta Bilgi ve ‹letiflim Teknolojileri Direktörlü¤ü görevini sürdürmektedir.
17
Download

Şirket Üst Düzey Yöneticileri