haber
35
Mikrobiyoloji laboratuvar› tekstil
sanayicisinin hizmetinde
Uluda¤ Üniversitesi, her türlü yüzey üzerinde antimikrobiyel ve antimantar testlerin yap›labilece¤i Mikrobiyoloji Laboratuvar›’n› tekstilcilerin hizmetine açt›.
Uluda¤ Üniversitesi Bilimsel
Araflt›rma Projeleri Birimi’nin
deste¤i ile UÜ T›p Fakültesi
T›bbi Mikrobiyoloji Anabilim
Dal›’ndan Prof. Dr. Cüneyt Özak›n’›n yürütücülü¤ünde gerçeklefltirilen ve Mühendislik Mimarl›k Fakültesi Tekstil Mühendisli¤i Bölümü’nden Prof. Dr.
Asl› Hockenberger, Yrd. Doç.
Dr. Mehmet Orhan ve Yrd. Doç.
Dr. Serpil Koral Koç ve T›p Fakültesi T›bbi Mikrobiyoloji
Anabilim Dal›’ndan Doç. Dr.
Ayfle Melda S›n›rtafl’›n da yer
ald›¤› “Hastanelerde Kullan›lan
Tekstil Malzemelerine Uygula-
G›da Analiz
Laboratuvar›
güven
tazeledi
nacak Antibakteriyel ‹fllemlerin
Etkinli¤inin Test Edilmesi için
Uygun Laboratuvar fiartlar›n›n
Oluflturulmas›” projesinden sa¤lanan destekle kurulan laboratuvarda, bundan böyle antimikrobiyel ve antimantar testler yap›labilecek.
Mikrobiyoloji Laboratuvar›’nda testi yap›labilecek iplikler
flunlar:
-Her türlü lifin (pamuk, yün,
viskon, poliester, poliamid, cam
vb.),
-Liflerden yap›lm›fl her türlü
ipli¤in (karde ve penye pamuk
iplikleri, open-end pamuk iplikleri, kamgarn ve fltrayhgarn yün
iplikler, puntal› (bo¤umlu) iplikler, muline iplikler, melanj iplikler),
-Do¤al ve sentetik liflerden
üretilmifl dokuma, örme ve dokusuz tekstil yüzeylerin (t›bbi
ve hijyenik tekstil ve yüzeyler,
kara, deniz, hava tafl›tlar›nda
kullan›lan tekstiller, inflaat ve
yap› tekstilleri, filtrasyon,
tafl›ma ve di¤er endüstriyel
amaçl› tekstiller, mobilya, ev
tekstilleri ve yer döflemeleri,
ambalaj tekstilleri, ekolojik ve
çevre amaçl› tekstil ve yüzeyler,
konveyör (tafl›y›c›) bantlar, t›bbi
eldivenler, balistik (kurflun
geçirmez) kumafllar, akustik
izolasyon malzemeleri).
Kamu ve özel sektör kurulufllar›n›n yan› s›ra ihtiyaç duyan vatandafllara da hizmet veren Uluda¤ Üniversitesi Teknik
Bilimler Meslek Yüksekokulu
G›da Analiz Laboratuvar›, TSE
taraf›ndan denetlenerek, Deney
Hizmeti Al›nabilecek Laboratuvar kriterlerine ve di¤er TSE
mevzuat›na uygun bulundu ve
10. kez yeterlilik belgesi almaya
hak kazand›.
G›da Analiz Laboratuvar› ayr›ca, TUB‹TAK UME (Ulusal
Metroloji Enstitüsü) taraf›ndan
yap›lan ve 37 laboratuvar›n kat›ld›¤› yeterlik testinden de baflar›yla geçerek, do¤ru ve güvenilir sonuçlar verdi¤ini belgelemifl oldu.
Laboratuvar Yöneticisi Yrd.
Doç. Dr. Süreyya SALTAN EVRENSEL, Kalite Yöneticisi
Yrd. Doç. Dr. Nur YÜKSEK ve
Laboratuvar Sorumlusu Kimyager P›nar AKPINAR, TSE’nin
e¤itimlerini alarak TSE’nin tafleron laboratuvar havuzuna girip analiz yapma alan›n› da geniflletmeyi hedefliyor.
G›da Analiz Laboratuvar›nda
2004 y›l›ndan bu yana, kuflku
duyulan herhangi bir g›da için
mikrobiyolojik, kimyasal, fiziksel ve duyusal analizler 15-165
TL aras›nda de¤iflen bedellerle
yap›labiliyor.
Laboratuvar,
kamu ve özel sektör kurulufllar›n›n yan› s›ra ihtiyaç duyan
vatandafllara da hizmet veriyor.
Download

Mikrobiyoloji laboratuvarı tekstilcinin hizmetinde