Su
Tesisat›
Vanalar›
Su Tesisat› Vanalar›
Malgorani Bas›nç Düflürücü Vana
Çal›flma fiartlar›
Kullan›ld›¤› ak›flkan
Maksimum çal›flma s›cakl›¤›
Maksimum girifl bas›nc›
Ç›k›fl bas›nc› ayar aral›¤›
Bas›nç düflürme aral›¤›
: Su ve hava
: 80 °C
: 25 bar
: 0,5 - 6 bar
1,5 - 6 bar*
: 10:1
Teknik Özellikler
Gövde malzemesi
: Pirinç
‹ç yap› elemanlar›
: Pirinç
Sit malzemesi
: Paslanmaz çelik
O-ring malzemesi
: NBR
S›zd›rmazl›k eleman› malzemesi : Fasit Italy
Ba¤lant› flekli
: Diflli
Test metodu
: DIN EN1567
T‹P: EUROBRASS 143
Ölçü ve Boyutlar
Çap
*1,5 - 6 bar bas›nç ayar aral›¤› 3” ve 4” çaplar için geçerlidir
H
L
mm
mm
3/8”
120
75
1/2”
120
75
3/4”
150
85
1"
160
89
1 1/4”
220
125
1 1/2”
220
130
2"
250
138
2 1/2”
260
145
3"
285
177
4"
310
190
Kapasite - Bas›nç Kayb› Grafi¤i
1/2”
1,5
3/4”
1”
1”1/4 1”1/2 2”
2”1/2
3”
4”
1
0,9
ΔP (bar)
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
20
30
40
50 60 70
100
200
Debi ( I / dak )
Not: 4” çap›ndaki bas›nç düflürücü için tahmini de¤erler belirtilmifltir.
Bas›nç Düflürücü Kapasite Tablosu
Ç ap
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
2 1/2"
3"
4"
Ortalama Boflaltma Kapasitesi
(l/dak)
15 - 30
20 - 50
50 - 75
75 - 95
95 - 130
110 - 140
120 - 160
140 - 180
160 - 220
200 - 260
Ortalama Boflaltma Kapasitesi
(m3/saat)
0,9 - 1,8
1,2 - 3
3 - 4,5
4,5 - 6
6-8
7 - 8,5
7,5 - 10
8,5 - 11
10 - 13,2
12 - 15,6
300
500
1000
2000
Su Tesisat› Vanalar›
Malgorani Bas›nç Düflürücü Vana
Çal›flma fiartlar›
Kullan›ld›¤› ak›flkan
Maksimum çal›flma s›cakl›¤›
Maksimum girifl bas›nc›
Ç›k›fl bas›nc› ayar aral›¤›
Bas›nç düflürme aral›¤›
: ‹çme suyu tesisat›
: 80ºC
: 25 bar
: 0,5-6 bar
: 5:1
Teknik Özellikler
Gövde malzemesi
: Pirinç
‹ç yap› elemanlar›
: Pirinç
Sit malzemesi
: Paslanmaz çelik
O-ring malzemesi
: NBR
S›zd›rmazl›k eleman› malzemesi : Mecsint
Ba¤lant› flekli
: Diflli
Test metodu
: DIN EN 1567
T‹P: EUROBRASSBLU 143.B
Ölçü ve Boyutlar
Çap
H
L
mm
mm
3/8”
120
75
1/2”
120
75
3/4”
150
85
1”
160
89
1 1/4”
220
125
1 1/2”
220
130
2”
250
138
Kapasite - Bas›nç Kayb› Grafi¤i
1/2”
1,5
3/4”
1”
1”1/4 1”1/2 2”
1
0,9
ΔP (bar)
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
1
2
3
4
5
6 7 8 9 10
20
30
40
50 60 70
100
200
Debi ( I / dak )
Bas›nç Düflürücü Kapasite Tablosu
Çap
3/8"
1/2"
3/4"
1"
1 1/4"
1 1/2"
2"
Ortalama Boflaltma Kapasitesi
(l/dak)
15 - 30
20 - 50
50 - 75
75 - 95
95 - 130
110 - 140
120 - 160
Ortalama Boflaltma Kapasitesi
(m3/saat)
0,9 - 1,8
1,2 - 3
3 - 4,5
4,5 - 6
6-8
7 - 8,5
7,5 - 10
300
500
1000
Su Tesisat› Vanalar›
Bas›nç Düflürücü Vanalar Ek Bilgiler
Bas›nç Düflürücü Vana Montaj fiekli
Malgorani bas›nç düflürücü vana ak›fl yönü dikkate al›narak dikey ve yatay olarak monte edilebilir.
Bas›nç Düflürücü Vana Ba¤lant› Örne¤i
5
3
2
4
1
6
1- Küresel Vana
2- Çift Manometreli Filtre
3- Bas›nç Düflürücü Vana
4- fiok Absorberi
5- Genleflme Tank›
6- Çek Vana
7- Küresel Vana
7
Bas›nç Düflürücü Vanan›n Ayarlanmas›
Tüm Malgorani bas›nç düflürücüler sevk edilmeden önce test edilir ve standart olarak 3 bar ç›k›fl bas›nc›na ayarlanm›fl olarak
temin edilir. Çal›flma flartlar›na göre ç›k›fl bas›nc› iflletmede kolayl›kla ayarlanabilir. Ç›k›fl bas›nc›n› ayarlamak için sadece
sabitleme bilezi¤ini gevfletin ve yay tutucuyu resimlerde gösterildi¤i flekilde çevirin.Saat yönünde yap›lacak çevirme iflleminde
ç›k›fl bas›nc› yükselir, saat yönünün tersinde yap›lacak çevirme iflleminde ç›k›fl bas›nc› düfler.
Su Tesisat› Vanalar›
Malgorani Çift Manometreli Filtre
Çal›flma fiartlar›
Kullan›ld›¤› ak›flkan
Maksimum çal›flma s›cakl›¤›
Maksimum girifl bas›nc›
: Su
: 130 °C
: 20 bar
Teknik Özellikler
Gövde malzemesi
Filtre malzemesi
Filtre delik çap›
Ba¤lant› flekli
Tahliye vanas› çap›
: Pirinç (Sar› malzeme veya nikel kaplama)
: Paslanmaz çelik
: 100 micron
: Diflli
: 3/8”
*Manometreler sisteme dahil de¤ildir.
T‹P: 156-159
Ölçü ve Boyutlar
Çap
A
B
C
D
d1
d2
E
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
1/2”
112
70
120
100
32
75
7
3/4”
112
70
120
100
32
75
7
1"
125
72
136
110
48
75
7
1 1/4” 125
72
136
110
48
75
7
1 1/2” 148
80
155
125
67
75
7
2"
80
155
125
67
75
7
148
Çift Manometreli Filtre Ba¤lant› Örne¤i
5
3
2
4
1
6
1- Küresel Vana
2- Çift Manometreli Filtre
3- Bas›nç Düflürücü Vana
4- fiok Absorberi
5- Genleflme Tank›
6- Çek Vana
7- Küresel Vana
7
Su Tesisat› Vanalar›
Malgorani fiok Absorberi
Çal›flma fiartlar›
Kullan›ld›¤› ak›flkan
Maksimum çal›flma s›cakl›¤›
Bas›nç s›n›f›
: Su
: 80 °C
: PN 10
Teknik Özellikler
Gövde malzemesi
Yay malzemesi
Diyafram malzemesi
Ba¤lant› flekli
: Pirinç
: Paslanmaz çelik
: Acetal resin
: Diflli
T‹P: 145
Ölçü ve Boyutlar
Çap
3/4”
H
L
C
A¤›rl›k
mm
mm
mm
kg
92.8
51
12
0.49
fiok Absorberi Ba¤lant› Örne¤i
5
3
2
4
1
6
1- Küresel Vana
2- Çift Manometreli Filtre
3- Bas›nç Düflürücü Vana
4- fiok Absorberi
7
5- Genleflme Tank›
6- Çek Vana
7- Küresel Vana
fiok Absorberi Çal›flma fiekli
Normal Çal›flma
Su fioku Bafllang›c›
Su fioku Absorbe Edilmesi
MERKEZ / HEAD OFFICE :
ANKARA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
BURSA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
ANTALYA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
Orhangazi Cad. T›naztepe Sok.
No : 26 Maltepe 34846 ‹STANBUL
Tel : (0216) 441 73 73 (Pbx)
Faks : (0216) 441 73 77
www.spiraxsarco.com/tr
e-mail: [email protected]
Öveçler Mah. 77. Sokak
No : 5/16 Öveçler ANKARA
Tel
: (0312) 473 38 50
Faks : (0312) 473 38 51
e-mail : [email protected]
Yeni Yalova Yolu Buttim ‹fl Merk.
A3-718 BURSA
Tel-Faks : (0224) 211 82 81
e-mail : [email protected]
Adnan Menderes Bulvar›
H. Alt›nifl ‹flhan› Kat:2 No:17 ANTALYA
Tel-Faks: (0242) 243 90 85
e-mail : [email protected]
‹ZM‹R BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
GAZ‹ANTEP BÖLGE MÜDÜRLÜ⁄Ü
1202/1 Sokak No: 69 Kat:6
Daire:606 Yeniflehir ‹ZM‹R
Tel-Faks : (0232) 459 90 68
e-mail : [email protected]
Kumyol Cad. Kocaa¤a Sok. No:9
Kat:3 D:32 Çorlu TEK‹RDA⁄
Tel-Faks : (0282) 651 20 76
Cep
: (533) 667 73 56
e-mail : [email protected]
Tel-Faks : (0322) 321 05 08
Cep
: (0533) 667 73 54
e-mail : [email protected]
Tel-Faks : (0342) 321 17 15
Cep
: (0533) 775 70 13
e-mail : [email protected]
Download

Специальное предложение Термальный курорт