F‹YAT L‹STES‹
01 EYLÜL 2014
Türkoba Mah. Fırat Plastik Cad. No:23
34907 Büyükçekmece ‹stanbul / TURKEY
T: +90 (212) 866 41 41 - 866 42 42
F: +90 (212) 859 04 00 - 859 05 00
www.firat.com
[email protected]
[email protected]
Müflteri Dan›flma Hatt›
4 4 4 9 F3 R7 T8
0 800 219 80 20
FIRATBORU bir FIRAT Afi markas›d›r.
‹flbu fiyat listesi, tavsiye niteli¤indedir. Katalogta
belirtilen fiyatlar üzerinde F›rat Afi'nin her türlü
de¤ifliklik yapma hakk› sakl›d›r. Katalogta meydana
gelen bas›m ve yaz›m hatalar›ndan ötürü F›rat Afi'nin
hukuken hiçbir sorumlulu¤u bulunmamaktad›r.
3. Kifliler taraf›ndan katalogta herhangi bir de¤ifliklik
yap›lamaz. 3. kifliler taraf›ndan herhangi bir de¤ifliklik
yap›l›rsa oluflacak zararlardan F›rat Afi sorumlu
de¤ildir.
42 y›ld›r ayn› yolda...
Omuz omuza,
birbirimizden güç alarak,
inanarak,
sab›rla ve cesaretle,
emek vererek,
üreterek ve paylaflarak
büyüdük.
Ektiklerinden "komflu hakk›",
afl›ndan "misafir hakk›",
yaflam›ndan
"bayi hakk›, nalbur hakk›, tesisatç› hakk›"...
Güçlüyüz, çünkü paylafl›yoruz.
‹Ç‹NDEK‹LER
Yeni Ürünlerimiz
02
Metal Sistemleri
04
Pex Boru ve Ekleme Parçalar›
09
PPRC Boru ve Ekleme Parçalar›
12
Dublex Boru ve Ekleme Parçalar›
24
Gediz Borular
31
Çatı Oluklar› ve Ekleme Parçalar›
32
Hortum Sistemleri
37
Polietilen Borular
43
Drenaj Borular›
44
Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçalar›
45
Kalite Belgelerimiz
52
YEN‹ ÜRÜNLER‹M‹Z
PPRC EK PARÇALAR
Y - Filtre
Manflonlu Redüksiyon
Ø25-20
Ø32-25
So¤uk Su Tamir Manflonu
Döner Bafll› Dirsek
Redüksiyon
Ø125-110
Ø160-125
Redüksiyon Dirsek (90º)
Ø25-20
Ø32-25
GED‹Z PPRC BORULAR
Gediz Pprc Kompozit Borular
(Cam Elyaf Takviyeli)
Döner Bafll› TE
Döner Bafll› Rakor
Gediz Pprc Kompozit
Dirsek (90º)
Ø125
Ø160
C Kavis
PVC EK PARÇALAR
‹stavroz Te Çatal
Taharet Ba¤lant›s›
0 2
Temizleme Dirsek
110mm / 87º
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
YEN‹ ÜRÜNLER‹M‹Z
RADYATÖR VANALARI
KOLLEKTÖRLER
1/2’’ Köfle Radyatör Vanas› (Tip 1)
1’’ Kendinden Vanal› Kollektör
(2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 Ç›k›fll›)
BA⁄LANTI BORULARI
Radyatör Ba¤lantı Borusu
(Dirsekli)
1/2’’ Köfle Radyatör Vanas›
Pex Boru Ba¤lant›l›
Radyatör Ba¤lantı Borusu
(Rakorlu)
1/2’’ Düz Radyatör Vanas›
KÜRESEL VANALAR
1/2’’ Köfle Geri Dönüfl Vanas›
PEX METAL EK PARÇALAR
16 mm Pex Ba¤lant› Manflonu
1’’Kelebek Kollu Küresel Vana ‹ç Diflli
1/2’’x16 mm ‹ç Diflli Rakor
Pex Boru Ba¤lant›l›
1/2’’ Direkt Ba¤lant›l›
Köfle Radyatör Vanas›
1’’Kelebek Kollu Küresel Vana D›fl Diflli Rakorlu
1/2’’x16 mm D›fl Diflli Rakor
Pex Boru Ba¤lant›l›
1/2’’ Direkt Ba¤lant›l› Köfle
Radyatör Vanas›
(Pex Boru Ba¤lant›l›)
16 mm x 15 mm Pex-Metal Boru
Geçifl Rakoru
1/2’’ Mini Küresel Vana ‹ç Diflli
Pex Boru Ba¤lant›l›
1/2’’ Direkt Ba¤lant›l›
Düz Radyatör Vanas›
1/2’’x15 mm Radyatör Vana-Metal
Boru Ba¤lant› Rakoru
1/2’’ Mini Küresel Vana D›fl Diflli
Pex Boru Ba¤lant›l›
1/2’’ Direkt Ba¤lant›l›
Köfle Geri Dönüfl Vanas›
1/2’’x16 mm Dıfl Diflli Dirsek
Pex Boru Ba¤lant›l›
0 3
FIRAT METAL S‹STEMLER‹
Pirinç
Fırat Metal Ekleme Parçalarının üretiminde ana hammadde olarak
özel MS 58 Pirinç kullanılmaktadır.
Pirinç malzemesi; kolay ifllenebilirli¤i, uzun ömürlü kullanım›, aflınma
ve korozyona karfl› yüksek dayanımı gibi özellikleri nedeni ile metal
ek parça üretiminde tercih edilir. Çubuk formunda tedarik edilen
pirinç hammeddesi; EN 12164 ve EN 12165 standartlarına uygun
olarak üretilmektedir.
EPDM O-Ring
F›rat Metal Ekleme Parça Sistemlerinin ifllevini eksiksiz olarak yerine
getirebilmesi sistemde do¤ru O-Ring kullan›lmas› ile mümkündür.
F›rat Metal Ekleme Parçalarda kulland›¤›m›z O-Ringler de, sentetik
kauçuklar aras›ndaki en do¤ru hammadde olan Etilen Propilen Dien
Monomer (EPDM) kullanılmaktadır. Çünkü; su-hava oksidasyonuna,
o
o
ozon çatlamalar›na karfl› mukavemete, -40 C ve +130 C aras›
s›cakl›klarda s›zd›rmazl›k için gereken kal›c› deformasyon de¤erlerine
sahip olan tek conta EPDM kauçuk contad›r.
Nikel Kaplama
MS 58 Pirinç ile üretilen Fırat Metal Ekleme Parçaları Nikel malzeme
ile kaplanarak müflterilerimize sunulmaktadır. Nikel Kaplama
sayesinde ek parçalar parlak ve güzel bir görünüme kavufltu¤u gibi
d›fl yüzey korozyon dayanımlar› da artarak daha uzun süreli kullanım
olana¤› sa¤lanmaktadır.
0 4
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
FIRAT METAL S‹STEMLER‹
1/2’’ KÖfiE RADYATÖR VANASI (Tip 1)
KODU
7800110600
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15
16 Adet / Kasa
8,83
1/2’’ KÖfiE RADYATÖR VANASI (Pex Boru Ba¤lant›l›)
KODU
7800110700
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15/16 mm
16 Adet / Kasa
11,06
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15
16 Adet / Kasa
10,59
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15
16 Adet / Kasa
8,48
1/2’’ DÜZ RADYATÖR VANASI
KODU
7800110800
1/2’’ KÖfiE GER‹ DÖNÜfi VANASI
KODU
7800110950
1/2’’ D‹REKT BA⁄LANTILI KÖfiE RADYATÖR VANASI
KODU
7800110650
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15
16 Adet / Kasa
10,08
1/2’’ D‹REKT BA⁄LANTILI KÖfiE RADYATÖR VANASI
(Pex Boru Ba¤lant›l›)
KODU
7800110750
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15 / 16 mm
16 Adet / Kasa
12,33
0 5
FIRAT METAL S‹STEMLER‹
1/2’’ D‹REKT BA⁄LANTILI DÜZ RADYATÖR VANASI
KODU
7800110850
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15
16 Adet / Kasa
11,85
1/2’’ D‹REKT BA⁄LANTILI KÖfiE GER‹ DÖNÜfi VANASI
KODU
7800110960
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15
16 Adet / Kasa
9,74
1’’ KELEBEK KOLLU KÜRESEL VANA ‹Ç D‹fiL‹
KODU
7800111200K K›rm›z›
7800111200M Mavi
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN25
DN25
12 Adet / Kasa
12 Adet / Kasa
19,46
19,46
1’’ KELEBEK KOLLU KÜRESEL VANA DIfi D‹fiL‹ RAKORLU
KODU
7800111300K K›rm›z›
7800111300M Mavi
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN25
DN25
12 Adet / Kasa
12 Adet / Kasa
22,97
22,97
1/2’’ M‹N‹ KÜRESEL VANA ‹Ç D‹fiL‹ (Pex Ba¤lant›l›)
KODU
7800111000K K›rm›z›
7800111000M Mavi
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15/16 mm
DN15/16 mm
60 Adet / Kasa
60 Adet / Kasa
8,89
8,89
1/2’’ M‹N‹ KÜRESEL VANA DIfi D‹fiL‹ (Pex Ba¤lant›l›)
KODU
7800111100K K›rm›z›
7800111100M Mavi
0 6
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
DN15/16 mm
DN15/16 mm
60 Adet / Kasa
60 Adet / Kasa
9,11
9,11
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
FIRAT METAL S‹STEMLER‹
1/2’’ x 16 mm ‹Ç D‹fiL‹ RAKOR (Pex Boru Ba¤lant›l›)
KODU
7800110200
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
1/2’’/ 16 mm
100 Adet / Kasa
2,94
1/2’’ x 16 mm ‹Ç D‹fiL‹ RAKOR (Pex Boru Ba¤lant›l›)
1/2’’ x 16 mm DIfi D‹fiL‹ RAKOR (Pex Boru Ba¤lant›l›)
KODU
7800110300
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
1/2’’/ 16 mm
100 Adet / Kasa
2,94
16 mm PEX BA⁄LANTI MANfiONU
KODU
7800110100
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
16 mm
100 Adet / Kasa
5,33
1/2’’ x 15 mm RADYATÖR VANA-METAL BORU BA⁄LANTI RAKORU
KODU
7800110400
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
1/2’’/ 15 mm
100 Adet / Kasa
2,29
16 mm x 15 mm PEX-METAL BORU GEÇ‹fi RAKORU
KODU
7800110500
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
16 mm/15 mm
100 Adet / Kasa
3,31
1/2’’ x 16 mm DIfi D‹fiL‹ D‹RSEK (Pex Boru Ba¤lant›l›)
KODU
7800110000
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
1/2’’/ 15 mm
100 Adet / Kasa
4,89
0 7
FIRAT METAL S‹STEMLER‹
RADYATÖR BA⁄LANTI BORUSU (Rakorlu)
KODU
7800300040
7800300060
7800300090
BOY
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
400 mm
600 mm
900 mm
50 Adet / Koli
50 Adet / Koli
50 Adet / Koli
8,68
9,11
10,94
RADYATÖR BA⁄LANTI BORUSU (Dirsekli)
KODU
7800301040
7800301060
7800301090
BOY
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
400 mm
600 mm
900 mm
50 Adet / Koli
50 Adet / Koli
50 Adet / Koli
9,98
10,06
12,23
1’’ KEND‹NDEN VANALI KOLLEKTÖR (Kırmızı-Mavi)
KODU
STOK ADI
7800220200
7800220300
7800220400
7800220500
7800220600
7800220700
7800220800
7800220900
7800221000
7800221100
7800221200
2’li Kollektör / Tak›m
3’lü Kollektör / Tak›m
4’lü Kollektör / Tak›m
5’li Kollektör / Tak›m
6’l› Kollektör / Tak›m
7’li Kollektör / Tak›m
8’li Kollektör / Tak›m
9’lu Kollektör / Tak›m
10’lu Kollektör / Tak›m
11’li Kollektör / Tak›m
12’li Kollektör / Tak›m
ÇIKIfi SAYISI
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
AMBALAJ
F‹YAT TL /TAKIM
9 Adet / Kasa
6 Adet / Kasa
6 Adet / Kasa
3 Adet / Kasa
3 Adet / Kasa
3 Adet / Kasa
3 Adet / Kasa
3 Adet / Kasa
3 Adet / Kasa
3 Adet / Kasa
3 Adet / Kasa
55,65
84,46
108,63
129,99
151,37
176,19
201,35
228,02
253,34
278,68
302,03
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
60 Adet / Kasa
3,41
Kör Tapa ve Mekanik Purjör ürün üzerinde montajlıdır.
KOLLEKTÖR KELEPÇE SET‹
KODU
7800220000
0 8
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
PE-X BORU VE EKLEME PARÇALARI
TS 10762-2
EN ISO 15875-2
Genel Bilgiler
Plastik teknolojisinin harika ürünü polietilen esasl› FIRATPEX Borular;
s›cak-so¤uk su tesisatlar›nda, zeminden ›s›tma, mobil ve temiz su
sistemlerinde kullan›labilen tek boru sistemidir. Polietilen borular
normal yap›s› gere¤i s›cak ak›flkanlara karfl› dayan›kl› de¤ildirler.
Ancak molekül zincir yap›lar› çapraz ba¤l› (crosslink-PE-Xb) yap›ya
dönüfltürüldü¤ünde çok yüksek s›cakl›klara direnç gösterirler.
PE-Xb (Çapraz Ba¤lanm›fl Polietilen)
PE-Xb hammaddesi, polietilen hammaddesinin çapraz ba¤lama ifllem
ile mikromoleküller aras›nda polimer zincirleri oluflturulmas› ile
elde edilir. Silan metodu (buhar kürü ile elde edilen PE-Xb) ile yap›lan
bu ifllem, borunun servis ömrünün uzun olmas›n›, daha yüksek
sıcaklı¤a ve bas›nca dayan›kl› hale gelmesini sa¤lamaktad›r.
PE-Xb Borular›n Servis Ömrü
F›ratpex borular›n servis ömrü 20 °C'de 12,5 bar bas›nç alt›nda 50
y›l garantilidir. FIRATPEX Borular ayr›ca 70 °C'de 7,1 bar bas›nç
alt›nda 50 y›l servis ömrünü karfl›lamaktad›r.
0 9
PE-X BORU VE EKLEME PARÇALARI
TS 10762-2
EN ISO 15875-2
FIRATPEX Oksijen Bariyerli Borular
Plastik malzemelerin oksijen geçirgenlik özelli¤inden dolay› ›s›tma
sistemlerinde suya d›flar›dan oksijen girmesi mümkündür. Böyle
durumlarda zamanla radyatör, kombi, kazan ve tesisatta oksitlenme
ve paslanmalar görülebilir. Bu olumsuzlu¤u ortadan kald›rmak için
PEX borular›n d›fl yüzeyleri üretim aflamas›nda özel bir yöntemle
parlak ve oksijen geçirmezlik özelli¤i gösteren bir tabaka ile
kaplanarak oksijen bariyerli hale getirilirler. Böylece tesisat içindeki
Oksijen Geçirgenlik
suya oksijen geçifli engellenir ve kesinlikle tesisatta paslanma ve
Miktar Tayini: DIN 4726
oksitlenme görülmez.
PEXb Hammaddesinin Teknik Özellikleri
Yo¤unluk: 0.950 gr/cm3
Erime Ak›fl H›z›: 1,0 g / 10 dk
Kopma Mukavemeti: 22 MPa (ISO 527)
Uzama: % 250 (ISO 527)
Çal›flma S›cakl›¤› (Su): +95 ºC
Maksimum Çal›flma S›cakl›¤›: +110 ºC
Yumuflama S›cakl›¤›: +135 ºC
Is›l ‹letgenlik: 0.37 Kcall/hm ºC
Lineer Genleflme Katsay›s›: 1,4 x 10-4 (1/ ºC)
Çapraz Ba¤lanma Derecesi: Minimum % 65
Özgül Is› De¤eri: 0.50 KCall/g
1 0
F›ratpex Boru ve Ek Parçalar›n Avantajlar›
• Tüm sistem tek bir ›s› sa¤lay›c› sayesinde çal›fl›r. 95 °C'de 7,1
bar'da rahatl›kla kullan›labilir.
• -100 ºC ile +110 ºC aras›ndaki tüm s›cakl›klarda yap›sal özellikleri
bozulmadan rahatl›kla çal›fl›rlar.
• Yerden ›s›tma, mobil tesisat ve s›hhi tesisat gibi farkl› sistemlerinde
kullan›labilir.
• Oksijen bariyeri, havadaki oksijenin boru sistemi içerisine geçiflini
engeller.
• Kaygan ve pürüzsüz iç yap›s›ndan dolay› boru içerisinde tortu
oluflmaz ve korozyona u¤ramaz.
• Kimyasallara karfl› yüksek direnç gösterir.
• Hafif oldu¤undan nakliye ve montaj› kolayd›r.
• Kangal olarak üretildi¤i için h›zl› ve firesiz döflenebilir.
• Konforlu ve sa¤l›kl› yaflam ortam› sa¤lar.
• Uygulama ve bak›m› çok kolayd›r.
• Yüksek enerji tasarrufu sa¤lar.
• Mekanlar daha genifl iç hacime kavuflur.
• Yüksek verimli ve ekonomiktir.
• Her mekanda kullan›ma uygundur. Özellikle spor salonu, okul,
cami, fabrika gibi genifl mekanlarda yerden ›s›tma amac› ile
kolayl›kla kullan›labilir.
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P A R E K E N D E
P E Ş İ N
S A T I Ş
L İ S T E S İ
P E - X B O R U V E E K L E M E PA R Ç A L A R I
TS 107662-2
EN ISO 15875-2
PE-Xb BORULAR
d
AMBALAJ
FİYAT TL/METRE
16x2
16x2
160 Metre/Bağ
160 Metre/Bağ
2,04
1,61
d
AMBALAJ
FİYAT TL/METRE
16x2
16x2
16x2
16x2
100 Metre/Bağ
100 Metre/Bağ
100 Metre/Bağ
100 Metre/Bağ
2,32
2,32
2,75
2,75
d
AMBALAJ
FİYAT TL/METRE
19.5
19.5
100 Metre/Bağ
100 Metre/Bağ
0,71
0,71
d
AMBALAJ
FİYAT TL/METRE
16
80 Adet / Koli
0,65
d
AMBALAJ
FİYAT TL/METRE
16
220 Adet / Kasa
0,99
d
AMBALAJ
FİYAT TL/METRE
25x25
4000 Adet / Koli (250 Adet x 16 Poşet)
0,13
KODU
74900010016
74900020016
Oksijen Bariyerli
Oksijen Bariyersiz
PE-Xb KILIFLI BORULAR
KODU
7490003016K
7490003016M
7490003116K
7490003116M
Sipiral Kılıflı O. Bariyersiz (Kırmızı)
Sipiral Kılıflı O. Bariyersiz (Mavi)
Sipiral Kılıflı O. Bariyerli (Kırmızı)
Sipiral Kılıflı O. Bariyerli (Mavi)
SİPİRAL KILIFLAR
KODU
7321000191M Sipiral Kılıf Mavi
7321000191K Sipiral Kılıf Kırmızı
KÖŞE DÜZELTİCİ
KODU
74910000016
8x10’lu paket, takoz ve yüzük dahil.
KLİPSLİ LAMA
KODU
74920000016
TESPİT KROŞESİ
KODU
7494002525
Fiyatlarımıza KDV dahil değildir.
11
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 9937 / TS EN ISO 15874
PPRC Borular
PP-R (Polipropilen Random Copolimer) Tip 3 sınıfı hammaddesinden TS
9937, TSEN ISO 15874, DIN 8077, DIN 8078, DVGW W544 standartlar›na
uygun olarak üretilen FIRAT PPRC Boru ve Ekleme Parçalar›; her türlü bina
içi s›cak ve so¤uk su tesisatlar›nda kullan›labilir. Uygun bas›nç ve s›cakl›k
de¤erlerinde kullan›ld›¤›nda PPRC Boru ve Ekleme Parçalar›n›n kullan›m
ömrü 50 y›ldan fazlad›r.
PPRC Düz Boru
KOMPOZ‹T Borular
1. F›rat cam elyaf katk›l› PP-R borular folyolu borulara yak›n bir ›s›l genleflme
PP-R
‹ç Katman
Cam Elyafl›
PP-R Orta
Katman
katsay›s›na sahip oldu¤u için folyolu borular›n kullan›ld›klar›
PP-R
D›fl Katman
alanlarda rahatl›kla kullan›labilirler.
2. F›rat cam elyaf katk›l› PP-R borular›n kayna¤› düz boru ile aynı
flekildedir. T›rafllama gerektirmedi¤i için folyolu borulara göre %30 daha
h›zl› uygulama imkan› sa¤lar.
3. F›rat cam elyaf katk›l› PP-R boru ›s›tma ve so¤utman›n birlikte
Kompozit Boru
kullan›ld›¤› sistemlerde terleme ve uzama sorunu meydana getirmez.
Kompozit Boruların Kaynak De¤erleri
Is›tma Süresi (sn)* Maks. Bofl Kaynak
D›fl
Kaynak
So¤utma
Çap(mm) Derinli¤i(mm) +5oC ve üzeri +5oC ve alt› Süresi(sn)** Süresi(sn) Süresi(dk)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
PPRC Alüminyum
Folyolu Boru
14
15
17
18
20
26
29
32
35
5
7
8
12
12
24
30
40
50
8
11
12
18
18
36
45
60
75
4
4
6
6
6
8
8
8
10
6
10
10
20
20
30
30
40
50
2
2
4
4
4
6
6
6
8
* Ortam sıcaklı¤› +5oC’nin alt›nda ise ›s›tma süresi %50 oran›nda artt›r›lmal›d›r.
** Bu süre; boru ve ekleme parçasın›n kaynak paftalar›ndan ç›kar›ld›ktan, eklemeye kadar
geçen süredir.
PPRC Düz, PPRC Folyolu ve Kompozit Boruların Kelepçe Aral›klar›
S›cakl›k
Ø 20 mm Ø 25 mm
Ø 32 mm Ø 40 mm
Ø 50 mm Ø 63 mm
Ø 75 mm Ø 90 mm Ø 110 mm
Fark› T
Düz
Folyolu Kompozit Düz
Folyolu Kompozit Düz
Folyolu Kompozit Düz
Folyolu Kompozit Düz
Folyolu Kompozit Düz
Folyolu Kompozit Düz
Folyolu Kompozit Düz
Folyolu Kompozit Düz
Folyolu Kompozit
(°C)
0
20
30
40
50
60
70
85 155 115 105 170 130 125 195 150 140 220 165 165 245 185 190 270 215 205 285 248 220 300 260 250 325 280
60 120 90
75
130 100 90
150 115 100 170 130 120 190 145 140 210 165 150 220 185 160 230 200 180 250 215
60 120 90
75
130 100 90
150 115 100 170 130 120 190 145 140 210 165 150 220 185 160 230 200 180 240 210
60 110 80
70
120 90
80
140 105 90
160 120 110 180 135 130 200 155 140 210 175 150 220 190 170 210 200
60 110 80
70
120 90
80
140 105 90
160 120 110 180 135 130 200 155 140 210 175 150 220 190 170 210 180
55 100 75
65
110 85
75
130 100 85
150 115 100 170 130 115 190 145 125 200 165 140 210 180 160 200 175
50 90
60
100 75
75
120 90
140 105 95
65
80
160 120 105 180 135 115 190 155 125 200 175 140 200 175
Kelepçe Aral›klar› (cm)
1 2
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
Su Tesisatlarında Kullanılan PPRC Düz, PPRC Folyolu ve Kompozit Borular›n Servis Ömürleri
Servis Ömrü (Y›l)
Çal›flma Bas›nc› (Bar)
S›cakl›k (ºC)
Sürekli S›cakl›k Alt›nda Kullan›lan PPRC Borular›n Servis Ömürleri
Kullan›m
Periyodu
S›cakl›k
(ºC)
Servis Ömrü
(Y›l)
Çal›flma Bas›nc›
(Bar)
PPRC Düz Boru, PPRC Folyolu Boru,
Kompozit Boru ve Ekleme Parçalar nda
Dikkat Edilecek Hususlar
• Tesisat öngörülen iflletme bas›nc›n›n en az 1.5
kat› ile (20 bar) uygun bir flekilde mutlaka test
edilmelidir.
• 30º’ye kadar bükme gerektiren dönüfllerde s›cak
hava; 30º’nin üzerindeki dönüfllerde ise 45º’lik
dirsek kullan›lmal›d›r.
• Metalli ekleme parça uygulamalar›nda afl›r›
s›kmalardan kaç›n›lmal›, kendir yerine teflon
bant kullan›lmal›d›r.
• Borular, boru eksenine dik yönde ve keskin boru
makas›yla kesilmelidir.
• Kirli boru ve ekleme parçaları kaynak
yap›lmamal›, deforme olmufl ve kesim yerinden
çatlam›fl boru ve ek parça kullan›lmamal›d›r.
• Borular her türlü darbe ve çarpma etkisinden
korunmal›d›r.
• Tesisat, donma tehlikesine karfl› korunmal›d›r.
Test iflleminden sonra e¤er tesisat
kullan›lmayacak ise, tesisat içindeki su, donma
tehlikesine karfl› mutlaka boflalt›lmal›d›r.
• Paftalar üzerindeki teflonlar biter veya aflınır
ise kaynak yap›lmamal›d›r. (Teflon ömrü 2-3
konut uygulamas› kadard›r.)
• Kaynak bekleme süresine uyulmal›, eritme
s›ras›nda boru ve ekleme parçaları
döndürülmemelidir.
• Gazl› flofben tesisatlar›nda buhar s›k›flmas›na
karfl› önlem al›nmal›d›r.
• Boru ve ekleme parçaları uzun süreli olarak
direk günefl ›fl›nlar›na maruz b›rak›lmamal›d›r.
• Tesisat döflendikten sonra binan›n d›fl›na gelen
bölümlerde boru ve ekleme parçalar UV
›fl›nlar›na ve donmaya karfl› izole edilmelidir.
• Folyolu borularda, folyo soyma ifllemi sonunda,
kaynak mesafesinde folyo parçac›klar›
kesinlikle kalmamal›d›r.
1 3
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
PPRC DÜZ BORULAR
KODU
7700020020
7700020025
7700020032
7700020040
7700020050
7700020063
7700020075
7700020090
7700020110
7700020126
7700020127
AMBALAJ
d
S mm
F‹YAT TL /METRE
100 Metre / Ba¤
80 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
12 Metre / Ba¤
8 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
3.4
4.2
5.4
6.7
8.4
10.5
12.5
15.0
18.3
20.8
26.6
2,03
3,35
6,09
9,46
14,84
22,60
37,42
61,58
92,54
117,82
165,01
PPRC KOMPOZ‹T BORULAR (Cam Elyaf Takviyeli)
KODU
7700023020
7700023025
7700023032
7700023040
7700023050
7700023063
7700023075
7700023090
7700023110
7700023126
7700023160
AMBALAJ
d
S mm
F‹YAT TL /METRE
100 Metre / Ba¤
80 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
12 Metre / Ba¤
8 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
3.4
4.2
5.4
6.7
8.4
10.5
12.5
15.0
18.3
20.8
26.6
2,66
3,86
6,67
10,07
16,12
25,50
39,10
55,40
81,72
104,15
171,56
AMBALAJ
d
S mm
F‹YAT TL /METRE
100 Metre / Ba¤
80 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
12 Metre / Ba¤
20
25
32
40
50
63
75
3.4
4.2
5.4
6.7
8.4
10.5
12.5
3,56
5,01
8,66
12,48
19,62
28,72
45,82
PPRC FOLYOLU BORULAR
KODU
7700020120
7700020125
7700020132
7700020140
7700020150
7700020163
7700020175
GEDiZ KOMPOZ‹T BORULAR (Cam Elyaf Takviyeli)
KODU
7700024020
7700024025
7700024032
7700024040
7700024050
7700024063
7700024075
7700024090
7700024110
7700024126
7700024160
AMBALAJ
d
S mm
F‹YAT TL /METRE
100 Metre / Ba¤
80 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
12 Metre / Ba¤
8 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
2.8
3.5
4.4
5.5
6.9
8.6
10.3
12.3
15.1
17.1
21.9
2,09
3,11
5,02
7,46
11,86
17,95
29,72
47,91
65,88
82,49
131,55
AMBALAJ
d
S mm
F‹YAT TL /METRE
100 Metre / Ba¤
80 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
40 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
20 Metre / Ba¤
12 Metre / Ba¤
8 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
4 Metre / Ba¤
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
2.8
3.5
4.4
5.5
6.9
8.6
10.3
12.3
15.1
17.1
21.9
1,70
2,39
4,55
7,55
10,52
17,29
22,73
46,08
61,95
88,14
137,02
GEDiZ PPRC BORULAR
KODU
1 4
7700014020
7700014025
7700014032
7700014040
7700014050
7700014063
7700014075
7700014090
7700014110
7700014125
7700014160
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
S mm: Et Kal›nl›¤›
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
D‹RSEK (90º)
KODU
7711000020
7711000025
7711000032
7711000040
7711000050
7711000063
7711000075
7711000090
7711000110
7711000125
7711000160
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
700 Adet / Kasa
400 Adet / Kasa
240 Adet / Kasa
150 Adet / Kasa
70 Adet / Kasa
40 Adet / Kasa
25 Adet / Kasa
15 Adet / Kasa
6 Adet / Kasa
4 Adet / Kasa
2 Adet / Kasa
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
0,28
0,44
0,79
1,43
2,78
5,38
8,75
17,38
28,00
58,64
114,50
REDÜKS‹YON D‹RSEK (90º)
KODU
7724025020
7724032025
AMBALAJ
550 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
d1
25
32
d2
F‹YAT TL/ADET
20
25
0,52
0,92
G”
F‹YAT TL/ADET
1/2”
3/4”
1”
6,39
8,13
15,55
DÖNER BAfiLI D‹RSEK (90º)
KODU
7777020127
7777025191
7777032254
AMBALAJ
120 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
50 Adet / Kasa
d1
20
25
32
D‹RSEK (45º)
KODU
7711001020
7711001025
7711001032
7711001040
7711001050
7711001063
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
800 Adet / Kasa
600 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
150 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
55 Adet / Kasa
20
25
32
40
50
63
0,41
0,55
0,96
1,49
2,64
5,39
KUYRUKLU D‹RSEK (90º)
KODU
7711002020
7711002025
7711002032
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
550 Adet / Kasa
350 Adet / Kasa
200 Adet / Kasa
20
25
32
0,53
0,87
1,31
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
800 Adet / Kasa
500 Adet / Kasa
275 Adet / Kasa
20
25
32
0,39
0,56
1,04
KUYRUKLU D‹RSEK (45º)
KODU
7711002120
7711002125
7711002132
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
1 5
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
MANfiON
KODU
7721000020
7721000025
7721000032
7721000040
7721000050
7721000063
7721000075
7721000090
7721000110
7721000125
7721000160
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
1000 Adet / Kasa
600 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
200 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
75 Adet / Kasa
50 Adet / Kasa
30 Adet / Kasa
18 Adet / Kasa
10 Adet / Kasa
4 Adet / Kasa
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
0,19
0,31
0,63
0,96
1,78
3,17
5,23
9,29
12,78
27,81
53,26
SO⁄UK SU TAM‹R MANfiONU
KODU
7744000020
7744000025
7744000032
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
80 Adet / Kasa
50 Adet / Kasa
30 Adet / Kasa
20
25
32
2,52
4,21
7,17
MANfiONLU REDÜKS‹YON
KODU
7723025020
7723032025
AMBALAJ
700 Adet / Kasa
400 Adet / Kasa
d1
d2
F‹YAT TL /ADET
20
25
0,34
0,66
d1
d2
F‹YAT TL /ADET
25
32
REDÜKS‹YON
KODU
7722025020
7722032020
7722032025
7722040020
7722040025
7722040032
7722050020
7722050025
7722050032
7722050040
7722063025
7722063032
7722063040
7722063050
7722075050
7722075063
7722075075
7722110090
7722125110
7722160125
1 6
AMBALAJ
900 Adet / Kasa
700 Adet / Kasa
600 Adet / Kasa
360 Adet / Kasa
360 Adet / Kasa
320 Adet / Kasa
240 Adet / Kasa
220 Adet / Kasa
180 Adet / Kasa
180 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
80 Adet / Kasa
80 Adet / Kasa
70 Adet / Kasa
55 Adet / Kasa
30 Adet / Kasa
10 Adet / Kasa
6 Adet / Kasa
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
25
32
32
40
40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
75
75
90
110
125
160
20
20
25
20
25
32
20
25
32
40
25
32
40
50
50
63
75
90
110
125
0,24
0,33
0,37
0,64
0,68
0,78
1,05
1,07
1,16
1,26
1,87
1,99
2,06
2,32
3,60
4,26
7,31
11,46
24,68
49,33
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
TE PARÇA
KODU
7741000020
7741000025
7741000032
7741000040
7741000050
7741000063
7741000075
7741000090
7741000110
7741000125
7741000160
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
500 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
180 Adet / Kasa
90 Adet / Kasa
70 Adet / Kasa
36 Adet / Kasa
20 Adet / Kasa
12 Adet / Kasa
6 Adet / Kasa
4 Adet / Kasa
2 Adet / Kasa
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
0,42
0,57
1,23
1,78
3,25
7,40
11,86
20,59
34,25
78,04
156,33
‹NEGAL TE
KODU
AMBALAJ
7742252020
7742252025
7742252520
7742322020
7742322025
7742322525
7742322032
7742322520
7742322532
7742402040
7742402540
7742403240
7742502050
7742502550
7742503250
7742504050
7742632563
7742633263
7742634063
7742635063
320 Adet / Kasa
280 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
200 Adet / Kasa
200 Adet / Kasa
200 Adet / Kasa
160 Adet / Kasa
180 Adet / Kasa
160 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
75 Adet / Kasa
75 Adet / Kasa
75 Adet / Kasa
60 Adet / Kasa
35 Adet / Kasa
35 Adet / Kasa
35 Adet / Kasa
35 Adet / Kasa
d1
d2
25
25
25
32
32
32
32
32
32
40
40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
d3
20
20
25
20
20
25
20
25
25
20
25
32
20
25
32
40
25
32
40
50
20
25
20
20
25
25
32
20
32
40
40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
F‹YAT TL /ADET
0,62
0,67
0,70
1,05
0,95
0,95
1,17
1,05
1,13
1,93
1,97
1,94
3,78
3,80
3,84
3,94
7,15
7,19
7,30
7,47
‹STAVROZ
KODU
7735000020
7735000025
7735000032
7735000040
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
300 Adet / Kasa
220 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
70 Adet / Kasa
20
25
32
40
0,73
1,09
1,96
3,04
KÖfiE TE
KODU
7743322020
7743322525
7743402020
7743402525
AMBALAJ
120 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
80 Adet / Kasa
80 Adet / Kasa
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
d1
32
32
40
40
d2
20
25
20
25
d3
20
25
20
25
d4
32
32
40
40
F‹YAT TL /ADET
2,05
2,06
3,04
3,09
1 7
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
‹Ç D‹fiL‹ TE
KODU
7752020127
7752020191
7752025127
7752025191
7752032191
AMBALAJ
320 Adet / Kasa
240 Adet / Kasa
180 Adet / Kasa
180 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
d1
20
20
25
25
32
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1/2”
3/4”
3/4”
2,21
3,25
2,63
3,30
4,63
DIfi D‹fiL‹ TE
KODU
7754020127
7754020191
7754025127
7754025191
AMBALAJ
300 Adet / Kasa
20 0 Adet / Kasa
160 Adet / Kasa
160 Adet / Kasa
d1
20
20
25
25
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1/2”
3/4”
2,89
4,21
3,28
4,38
‹Ç D‹fiL‹ RAKOR
KODU
7762020127
7762020191
7762025127
7762025191
AMBALAJ
400 Adet / Kasa
320 Adet / Kasa
400 Adet / Kasa
320 Adet / Kasa
d1
20
20
25
25
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1/2”
3/4”
2,02
3,00
2,33
3,00
DIfi D‹fiL‹ RAKOR
KODU
7764020127
7764020191
7764025127
7764025191
AMBALAJ
400 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
360 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
d1
20
20
25
25
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1/2”
3/4”
2,62
4,12
3,05
3,96
‹Ç D‹fiL‹ D‹RSEK
KODU
7772020127
7772020191
7772025127
7772025191
7772032191
AMBALAJ
400 Adet / Kasa
240 Adet / Kasa
360 Adet / Kasa
270 Adet / Kasa
200 Adet / Kasa
d1
20
20
25
25
32
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1/2”
3/4”
3/4”
2,17
3,05
2,37
3,11
4,01
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1/2”
3/4”
3/4”
2,72
3,29
4,18
4,16
4,97
DIfi D‹fiL‹ D‹RSEK
KODU
7774020127
7774020191
7774025127
7774025191
7774032191
1 8
AMBALAJ
360 Adet / Kasa
220 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
240 Adet / Kasa
200 Adet / Kasa
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
d1
20
20
25
25
32
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
‹Ç D‹fiL‹ D‹RSEK (Alt› Köfle)
KODU
7771032254
7771040318
7771050381
AMBALAJ
d1
100 Adet / Kasa
70 Adet / Kasa
50 Adet / Kasa
G”
F‹YAT TL /ADET
32
40
50
1”
1.1/4”
1.1/2”
6,94
14,25
18,06
d1
G”
F‹YAT TL /ADET
1”
1.1/4”
1.1/2”
8,43
18,27
18,95
DIfi D‹fiL‹ D‹RSEK (Alt› Köfle)
KODU
7773032254
7773040318
7773050381
AMBALAJ
100 Adet / Kasa
60 Adet / Kasa
45 Adet / Kasa
32
40
50
‹Ç D‹fiL‹ RAKOR (Alt› Köfle)
KODU
7761032254
7761040318
7761050381
7761063508
7762075635
7761090762
77611101016
AMBALAJ
150 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
90 Adet / Kasa
45 Adet / Kasa
30 Adet / Kasa
15 Adet / Kasa
8 Adet / Kasa
d1
32
40
50
63
75
90
110
G”
F‹YAT TL /ADET
1”
1.1/4”
1.1/2”
2”
2.1/2”
3”
4”
7,34
12,44
15,52
28,97
46,87
64,51
92,34
G”
F‹YAT TL /ADET
1”
1.1/4”
1.1/2”
2”
2.1/2”
3”
4”
8,73
14,63
18,27
30,74
53,48
70,18
121,65
DIfi D‹fiL‹ RAKOR (Alt› Köfle)
KODU
7763032254
7763040318
7763050381
7763063508
7763075635
7763090762
77631101016
AMBALAJ
140 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
75 Adet / Kasa
60 Adet / Kasa
30 Adet / Kasa
12 Adet / Kasa
6 Adet / Kasa
d1
32
40
50
63
75
90
110
‹Ç D‹fiL‹ OYNAR BAfiLIKLI RAKOR
KODU
7765020191
7765025191
7765032191
7765040191
7765050191
7765063191
AMBALAJ
150 Adet / Kasa
80 Adet / Kasa
60 Adet / Kasa
40 Adet / Kasa
25 Adet / Kasa
15 Adet / Kasa
d1
20
25
32
40
50
63
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1”
1.1/4”
1.1/2”
2”
4,88
7,39
9,04
15,81
26,74
51,67
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1”
1.1/4”
1.1/2”
2”
5,15
8,12
10,95
18,52
32,77
59,13
DIfi D‹fiL‹ OYNAR BAfiLIKLI RAKOR
KODU
7766020191
7766025191
7766032191
7766040191
7766050191
7766063191
AMBALAJ
150 Adet / Kasa
80 Adet / Kasa
60 Adet / Kasa
30 Adet / Kasa
20 Adet / Kasa
12 Adet / Kasa
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
d1
20
25
32
40
50
63
1 9
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
‹Ç D‹fiL‹ TE (Alt› Köfle)
KODU
7751032254
AMBALAJ
120 Adet / Kasa
d1
32
G”
F‹YAT TL /ADET
1”
7,70
SIVA ALTI BATARYA BA⁄LANTISI
KODU
7772120127
7772125127
AMBALAJ
320 Adet / Kasa
240 Adet / Kasa
d1
20
25
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
1/2”
2,40
2,94
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1”
1”
8,39
9,84
15,53
19,76
SIVA ALTI VANA
KODU
7782020127
7782025191
7782032254
7782040318
AMBALAJ
150 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
60 Adet / Kasa
50 Adet / Kasa
d1
20
25
32
40
KROM LUX G‹ZL‹ VANA
KODU
7784020127
7784025191
7784032254
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
120 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
70 Adet / Kasa
20
25
32
21,34
24,93
31,96
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
100 Adet / Kasa
80 Adet / Kasa
60 Adet / Kasa
20
25
32
27,68
30,78
39,79
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
50 Adet / Kasa
40 Adet / Kasa
25 Adet / Kasa
15 Adet / Kasa
20
25
32
40
10,44
12,37
17,19
33,97
KROM LUX VANA
KODU
7782010127
7782015191
7782016254
KÜRESEL VANA
KODU
7783020127
7783025191
7783032254
7783040318
2 0
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
DÖNER BAfiLI TE
KODU
7776020127
7776025191
7776032254
AMBALAJ
100 Adet / Kasa
50 Adet / Kasa
40 Adet / Kasa
d1
20
25
32
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
3/4”
1”
7,35
8,57
15,34
DÖNER BAfiLI RAKOR
KODU
7775020127
7775025191
7775032254
AMBALAJ
200 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
50 Adet / Kasa
d1
G”
20
25
32
1/2”
3/4”
1”
F‹YAT TL /ADET
6,55
8,63
13,27
Y F‹LTRE
KODU
7781020127 ERKEK
7781025191 ERKEK
7780532254 D‹fi‹
AMBALAJ
80 Adet / Kasa
40 Adet / Kasa
25 Adet / Kasa
d1
G”
20
25
32
1/2”
3/4”
1”
F‹YAT TL /ADET
4,47
6,99
12,36
ARMATÜR fiABLONU
KODU
7734000000
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
60 Adet / Kasa
20
1,99
AYARLI BATARYA BA⁄LANTISI
KODU
7780020127
AMBALAJ
d
G”
F‹YAT TL /TAKIM
40 Tak›m / Kasa
20
1/2”
7,48
Ç‹FTL‹ BATARYA BA⁄LANTISI
KODU
7780020128
7780025127
AMBALAJ
110 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
d1
20
25
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
1/2”
7,67
8,75
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
1/2”
6,61
7,23
TAHARAT BA⁄LANTISI
KODU
7780120127
7780125127
AMBALAJ
100 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
d1
20
25
2 1
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
DÜZ KÖPRÜ (Kavis)
KODU
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
250 Adet / Kasa
180 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
70 Adet / Kasa
20
25
32
40
11,06
1,61
3,27
5,18
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
250 Adet / Kasa
150 Adet / Kasa
20
25
1,17
1,74
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
300 Adet / Kasa
200 Adet / Kasa
20
25
0,68
1,15
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
450 Adet / Kasa
270 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
20
25
32
0,71
1,21
2,55
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
450 Adet / Kasa
220 Adet / Kasa
20
25
0,76
1,16
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
450 Adet / Kasa
220 Adet / Kasa
20
25
0,69
1,10
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
1500 Adet / Kasa
1200 Adet / Kasa
20
25
0,17
0,19
7700120020
7700120025
7700120032
7700120040
MANfiONLU KÖPRÜ (Kavis)
KODU
7700130020
7700130025
MANfiONLU YARIM KAV‹S
KODU
7700140020
7700140025
C KAV‹S
KODU
7700150020
7700150025
7700150032
KAV‹SL‹ D‹RSEK D‹fi‹
KODU
7711003020
7711003025
KAV‹SL‹ D‹RSEK ERKEK
KODU
7711003120
7711003125
KÖRTAPA
KODU
7732000020
7732000025
2 2
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
PPRC BORU ve EKLEME PARÇALARI (GR‹-BEYAZ)
TS 9937 / TS EN ISO 15874
YEN‹ T‹P KÖRTAPA
KODU
7732020020
AMBALAJ
600 Adet / Kasa
d1
20
G”
F‹YAT TL /ADET
1/2”
0,34
KAPAMA BAfiLI⁄I
KODU
7731000020
7731000025
7731000032
7731000040
7731000050
7731000063
7731000075
7731000090
7731000110
7731000125
7731000160
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
1500 Adet / Kasa
800 Adet / Kasa
500 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
230 Adet / Kasa
120 Adet / Kasa
70 Adet / Kasa
50 Adet / Kasa
18 Adet / Kasa
12 Adet / Kasa
6 Adet / Kasa
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
0,27
0,33
0,60
0,77
1,37
2,87
5,35
6,76
14,97
25,17
52,65
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
1400 Adet / Kasa
1000 Adet / Kasa
800 Adet / Kasa
600 Adet / Kasa
20
25
32
40
0,19
0,23
0,30
0,35
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
700 Adet / Kasa
500 Adet / Kasa
400 Adet / Kasa
20
25
32
0,32
0,41
0,50
BORU KELEPÇES‹
KODU
7733000020
7733000025
7733000032
7733000040
Ç‹FTL‹ BORU KELEPÇES‹
KODU
7733000021
7733000026
7733000034
Ç‹FTL‹ BORU KELEPÇES‹ (Folyolu Borular ‹çin)
KODU
7733000027
7733000033
AMBALAJ
d
F‹YAT TL /ADET
500 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
25
32
0,47
0,62
KOMB‹ SET‹
KODU
7680000100 Döner Bafll› Rakorlu / 8’li Kutu
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
AMBALAJ
F‹YAT TL /SET
12 Kutu / Koli
42,44
2 3
DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
F›rat Dublex PVC at›k su boru ve ekleme parçalar›; villa ve çok katlı
konutlarda, hastanelerde, okullarda, otellerde, endüstriyel ve sportif
vb. yap›larda ekolojik ve ekonomik olmas› ve fiziksel yap›s›n› 60º C
s›cakl›¤a kadar korumas› ile bina içi at›k sular›n›n s›z›nt› yapmaks›z›n
ideal ve güvenli bir flekilde tahliye edilmesinde kullanılırlar.
Dublex PVC at›k su boru ve ekleme parçalar› TS 275-1 EN 1329-1
kalite standartlar›na göre tan›mlanan BD uygulama s›n›f› et
kal›nl›klar›nda üretilirler. Pürüzsüz iç ve d›fl yüzeyleri sayesinde tortu
ve birikinti oluflumuna izin vermez, bakteri üretmez ve koku yapmaz.
Sert PVC hammaddesinden üretilen F›rat Dublex PVC at›k su boru
ve ekleme parçalar› DIN 4102 standartlar›nda ve Ulusal Yang›n
Yönetmeli¤inde B1 olarak tan›mlanan zor alevlenici yap› malzemesi
s›n›f›ndad›r. F›rat Dublex PVC esasl› at›k su ve ek parçalar› bu özelli¤i
sayesinde olas› yang›nlarda alev almaz ve yang›n›n katlar aras›
geçifline izin vermezler. (PP esasl› ürünler alev al›rlar ve yan›c›d›rlar.)
Bu nedenle çok katlı yapılarda özellikle tercih edilirler.
Alev Almayan Yanmaz Gövde Yapısı
Çift Çizgili Endüstriyel Tasar›m
S›zd›rmayan Conta Sistemi
F›rat Dublex pvc at›k su boru ve ekleme
parçalar› 50 - 315 mm çap ve 150 - 6000
mm aral›¤›ndaki boy seçenekleri ile
yap›lardaki her türlü at›k su tahliye
ihtiyaçlar›n›z› karfl›lar. Dublex PVC at›k su
ekleme parçalar› tek yanakl›, t›rnakl› ve
tam uyumlu conta yuvas› sayesinde
kesinlikle s›zd›rmazlar. Kolayca tak›l›p
ç›kar›labilmesi sayesinde tahliye sistemi
montaj› h›zl›ca yap›l›r ve kesme, bükme,
yap›flt›rma vs. gibi zahmetli iflçilikler gerektirmez.
Dublex PVC Borular›n Fiziksel Özellikleri
D›fl Çap (mm)
S3
S2
S1
15o
2 4
S1 (mm)
S2 (mm) S3 (mm)
LB
A¤›rl›k (kg./m)
50
3.0
2.9
2.4
39,3
0.770
75
3.0
2.9
2.4
46,1
1.180
110
3.2
2.9
2.4
56,9
1.880
125
3.2
2.9
2.4
62,8
2.014
160
4.0
3.6
3.0
75,8
3.046
200
4.9
4.4
3.7
89.4
5.240
250
6.2
5.6
4.7
112.8
8.470
315
7.7
6.9
5.8
135.4
13.420
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
Genel Özellikler
• PVC-U Boru ve ekleme parçalar› binalarda at›k sular›n
3.2 mm
Et Kal›nl›¤›
uzaklaflt›r›lmas›nda kullan›l›r.
• TS 275-1 EN 1329-1 standart›na göre tarifi yap›lan Ø 50-315 mm
aras› çaplarda ve 15 cm’den 6 m’ye kadar de¤iflik uzunluklarda
contal› olarak üretilmektedir.
• PVC-U Boru ve ekleme parçalar›n›n en önemli özelli¤i yanmazl›kt›r.
Bu özelli¤i sayesinde binalarda yang›n›n katlar aras› geçifli
engellenmifl olur.
• FIRAT Dubleks PVC-U Borular TS 275-1 EN 1329-1 standart›nda
tan›mlanan BD s›n›f› (kal›n etli) olarak üretilmektedir.
• BD uygulama alan kodu, bina içi s›va üstü ve s›va alt› dahil olmak
üzere binan›n kanalizasyon ba¤lant›s›na kadar olan uygulamalar›
tarif eder.
• PVC-U Boru ve ekleme parçalar 60ºC’ye kadar sürekli çal›flma
s›cakl›¤›nda fiziksel yap›s›n› korumaktad›r.
Dublex PVC Boru Contas›
S›zd›rmazl›k Sa¤layan Esnek Dudak
• Köfleli conta yuvas› ve özel tasar›m contası sayesinde
0,5 bar 15 dk. s›zd›rmazl›k testinde %100 s›zd›rmazl›k performans›
sa¤lar.
Muf Yuvası
S›zd›rmazl›k T›rnaklar›
Segman
2 5
DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
DUBLEX ATIK SU BORULAR
KODU
7030050015
7030050025
7030050050
7030050100
7030050200
7030050300
7030050600
7030070015
7030070025
7030070050
7030070100
7030070200
7030070300
7030070600
7030100015
7030100025
7030100050
7030100100
7030100200
7030100300
7030100600
7030125015
7030125025
7030125050
7030125100
7030125200
7030125300
7030125600
7030150015
7030150025
7030150050
7030150100
7030150200
7030150300
7030150600
7030200015
7030200025
7030200050
7030200100
7030200200
7030200300
7030200600
7030250015
7030250025
7030250050
7030250100
7030250200
7030250300
7030250600
7030315050
7030315100
7030315200
7030315300
7030315600
2 6
AMBALAJ
ÇAP/BOY (mm)
F‹YAT TL /ADET
100 Adet / Çuval
80 Adet / Çuval
20 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
1 Adet
50 Adet / Çuval
30 Adet / Çuval
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
1 Adet
25 Adet / Çuval
20 Adet / Çuval
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
1 Adet
25 Adet / Ba¤
25 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
1 Adet
15 Adet / Ba¤
15 Adet / Ba¤
6 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
1 Adet
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
50/150
50/250
50/500
50/1000
50/2000
50/3000
50/6000
75/150
75/250
75/500
75/1000
75/2000
75/3000
75/6000
110/150
110/250
110/500
110/1000
110/2000
110/3000
110/6000
125/150
125/250
125/500
125/1000
125/2000
125/3000
125/6000
160/150
160/250
160/500
160/1000
160/2000
160/3000
160/6000
200/150
200/250
200/500
200/1000
200/2000
200/3000
200/6000
250/150
250/250
250/500
250/1000
250/2000
250/3000
250/6000
315/500
315/1000
315/2000
315/3000
315/6000
1,48
2,11
2,90
4,84
9,24
14,18
28,01
2,50
3,62
4,63
8,27
15,86
23,40
46,29
3,89
5,45
7,45
12,55
23,99
35,41
70,07
4,78
6,73
9,95
17,40
33,28
49,27
97,02
7,01
9,60
14,69
25,24
47,83
70,34
137,89
11,60
15,54
26,06
40,79
77,18
113,42
221,49
21,47
29,04
41,46
66,19
121,56
176,95
351,88
104,22
144,62
255,95
368,67
705,99
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
D‹RSEK (45º Açık)
KODU
7011050045
7011070045
7011100045
7011125045
7011150045
7011200045
7011250045
70K0131545
AMBALAJ
200 Adet / Çuval
100 Adet / Çuval
35 Adet / Çuval
20 Adet / Çuval
12 Adet / Çuval
8 Adet / Çuval
6 Adet / Çuval
1 Adet
ÇAP
50
75
110
125
160
200
250
315*
F‹YAT TL /ADET
0,98
1,59
3,33
4,77
9,77
26,79
60,05
337,26
D‹RSEK (87º Kapalı)
KODU
7011050087
7011070087
7011100087
7011125087
7011150087
7011200087
7011250087
70K0131587
AMBALAJ
150 Adet / Çuval
60 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
18 Adet / Çuval
8 Adet / Çuval
6 Adet / Çuval
4 Adet / Çuval
1 Adet
ÇAP
50
75
110
125
160
200
250
315*
F‹YAT TL /ADET
1,19
2,22
4,23
6,55
12,88
34,86
73,19
362,25
TE ÇATAL
KODU
7014050050
7014070050
7014070070
7014100050
7014100070
7014100100
70K0412505
70K0412507
7014125100
7014125125
70K0415005
70K0415007
7014150100
7014150125
7014150150
70K0420010
70K0420012
70K0420015
7014200200
70K0425015
70K0425020
7014250250
AMBALAJ
90 Adet / Çuval
50 Adet / Çuval
40 Adet / Çuval
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
8 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
8 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
ÇAP
50/50
75/50
75/75
110/50
110/75
110/110
125/50 *
125/75 *
125/110
125/125
160/50 *
160/75 *
160/110
160/125
160/160
200/110 *
200/125 *
200/160 *
200/200
250/160 *
250/200 *
250/250
F‹YAT TL /ADET
2,00
3,04
3,93
4,72
6,63
7,21
12,51
13,71
12,12
13,78
18,08
22,52
18,75
22,80
28,67
44,87
55,50
60,34
68,20
95,00
116,23
119,31
TEM‹ZLEME TE
KODU
7016001070
7016001100
7016001125
7016001150
7016001200
70K0625000
70K0631500
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
40 Adet / Çuval
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
8 Adet / Ba¤
6 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
75
110
125
160
200
250
315
4,53
8,43
14,86
27,45
41,21
85,39
108,92
*Konfeksiyon
2 7
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
TEM‹ZLEME D‹RSEK
KODU
7016001110
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
15 Adet / Çuval
110
7,79
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
TEK ÇATAL (45º)
KODU
7013050050
7013070050
7013070070
7013100050
7013100070
7013100100
7013125050
7013125070
7013125100
7013125125
70K0315005
70K0315007
7013150100
7013150125
7013150150
7013200100
70K0320012
7013200150
7013200200
70K0325010
70K0325012
70K0325015
70K0325020
7013250250
70K0331515
70K0331520
70K0331525
AMBALAJ
75 Adet / Çuval
50 Adet / Çuval
30 Adet / Çuval
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
8 Adet / Ba¤
8 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
6 Adet / Ba¤
6 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
50/50
75/50
75/75
110/50
110/75
110/110
125/50
125/75
125/110
125/125
160/50 *
160/75 *
160/110
160/125
160/160
200/110
200/125 *
200/160
200/200
250/100 *
250/125 *
250/160 *
250/200 *
250/250
315/160 *
315/200 *
315/250 *
1,99
2,82
4,26
4,50
6,82
7,93
9,44
10,82
12,78
15,48
19,00
22,32
20,29
23,43
32,65
39,58
54,95
52,44
65,79
81,89
89,69
95,75
121,06
129,57
412,80
435,46
544,33
Ç‹FT ÇATAL (45º-45º)
KODU
7015050050
7015070050
7015070070
7015100050
7015100070
7015100100
70K0512505
70K0512507
7015125100
70K0512512
70K0515005
70K0515007
70K0515010
70K0515012
70K0515015
70K0520010
70K0520012
70K0520015
70K0520020
70K0525025
2 8
AMBALAJ
50 Adet / Çuval
30 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
ÇAP
50/50
75/50
75/75
110/50
110/75
110/110
125/50 *
125/75 *
125/110
125/125 *
160/50 *
160/75 *
160/110 *
160/125 *
160/160 *
200/110 *
200/125 *
200/160 *
200/200 *
250/250 *
*Konfeksiyon
F‹YAT TL /ADET
3,57
4,94
8,34
7,78
13,02
13,99
15,78
18,94
18,37
26,12
27,46
32,62
35,19
42,49
52,54
62,17
85,84
96,17
144,50
195,72
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
ISTAVROZ TE ÇATAL
KODU
7014500100
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
10 Adet / Çuval
110
10,75
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
REDÜKS‹YON
KODU
7012070050
7012100050
7012100070
7012125070
7012125100
7012150100
7012150125
7012200100
70K0220012
*
7012200150
7012250200
70K0231520
70K0231525
AMBALAJ
125 Adet / Çuval
50 Adet / Çuval
40 Adet / Çuval
35 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
20 Adet / Çuval
20 Adet / Çuval
14 Adet / Çuval
14 Adet / Çuval
12 Adet / Çuval
6 Adet / Çuval
4 Adet / Çuval
4 Adet / Çuval
75/50
110/50
110/75
125/75
125/110
160/110
160/125
200/110
200/125
200/160
250/200
315/200 *
315/250 *
1,71
2,77
2,93
5,06
5,24
8,77
10,00
31,36
35,66
19,94
55,37
236,56
272,66
KADA
KODU
7016002100
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
48 Adet / Çuval
110
6,35
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
150 Adet / Çuval
75 Adet / Çuval
30 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
12 Adet / Çuval
50
75
110
125
150
1,41
2,27
4,02
7,93
13,98
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
1 Adet
1 Adet
1 Adet
200
250
315
23,78
38,58
45,03
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
30 Adet / Ba¤
20 Adet / Ba¤
75
110
10,78
13,35
*Konfeksiyon
2 9
ATIK SU KAYAR MANfiON
KODU
7016007050
7016007070
7016007100
7016007125
7016007150
ATIK SU MANfiON
KODU
7016006200
7016006250
7016006315
HAVALANDIRMA BACASI
KODU
70K0707000
70K0710000
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
DUBLEX ATIK SU BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
ES S‹FON
KODU
7016002145
7016002175
7016003100
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
25 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
8 Adet / Çuval
75 / 45
75 / 87
110 / 87
10,15
10,24
13,09
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
15 Adet / Çuval
110
13,45
MUFLU ES S‹FON
KODU
7017000100
ATIK SU KELEPCE
KODU
7016005050
7016005070
7016005100
7016005125
7016005150
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
250 Adet / Koli
150 Adet / Koli
75 Adet / Koli
70 Adet / Çuval
50 Adet / Çuval
50
75
110
125
160
0,52
0,94
1,64
2,86
5,55
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
900 Adet / Çuval
300 Adet / Çuval
130 Adet / Çuval
100 Adet / Çuval
50 Adet / Çuval
30 Adet / Çuval
50
75
110
125
160
200
0,78
1,55
2,07
3,18
6,01
13,06
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
300 Adet / Çuval
50
0,62
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
2000 Adet / Kasa
1500 Adet / Kasa
900 Adet / Kasa
500 Adet / Kasa
300 Adet / Kasa
200 Adet / Kasa
100 Adet / Kasa
50
75
110
125
150
200
250
0,09
0,11
0,20
0,30
0,50
0,90
1,70
KÖRTAPA
KODU
7016004050
7016004070
7016004100
7016004125
7016004150
7016004200
ADAPTÖR CONTA
KODU
7800005200
PVC ATIK SU CONTA
KODU
2001001050
2001001070
2001001100
2001001125
2001001150
2001001200
2001001250
3 0
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
GED‹Z BORULAR
Genel Özellikler
• Gediz Borular Ø 50-200 mm aras› çaplarda ve 50 cm’den 6 m’ye
kadar de¤iflik uzunluklarda contal› olarak üretilmektedir.
• Gediz Borular›n en önemli özelli¤i yanmazl›kt›r. Bu özelli¤i sayesinde
binalarda yang›n›n katlar aras› geçifli engellenmifl olur.
• Gediz Borular 60°C’ye kadar sürekli çal›flma
s›cakl›¤›nda fiziksel yap›s›n› korumaktad›r.
• Köfleli conta yuvas› ve özel tasar›m conta sayesinde 0,5 bar 15 dk.
s›zd›rmazl›k testinde % 100 s›zd›rmazl›k performans› sa¤lar.
PVC-U Gediz Borular›n Fiziksel Özellikleri
S3
D›fl Çap (mm) S1 (mm)
S2
S1
15
o
S2 (mm) S3 (mm)
LB
A¤›rl›k (kg./m)
50
1.8
1.7
1.2
39,3
0.470
75
1.8
1.7
1.2
46,1
0.690
110
2.2
1.9
1.6
56,9
1.240
125
2.5
1.9
1.6
62,8
1.560
160
3.2
2.8
2.2
75,8
2.753
200
3.9
3.4
2.7
89.4
4.260
GED‹Z BORULAR
KODU
7026050050
7026050100
7026050200
7026050300
7026050600
7026070050
7026070100
7026070200
7026070300
7026070600
7026100050
7026100100
7026100200
7026100300
7026100600
7026125050
7026125100
7026125200
7026125300
7026125600
7026150050
7026150100
7026150200
7026150300
7026150600
7026200050
7026200100
7026200200
7026200300
7026200600
AMBALAJ
ÇAP/BOY (mm)
F‹YAT TL /ADET
20 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
1 Adet
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
1 Adet
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
1 Adet
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
1 Adet
6 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
1 Adet
2 Adet / Ba¤
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
50/500
50/1000
50/2000
50/3000
50/6000
75/500
75/1000
75/2000
75/3000
75/6000
110/500
110/1000
110/2000
110/3000
110/6000
125/500
125/1000
125/2000
125/3000
125/6000
160/500
160/1000
160/2000
160/3000
160/6000
200/500
200/1000
200/2000
200/3000
200/6000
1,90
3,42
6,50
9,68
19,49
2,98
5,49
10,60
15,69
30,87
5,06
8,81
16,75
24,76
48,56
7,22
13,20
25,19
37,16
73,18
13,45
24,25
46,44
68,28
134,65
22,12
38,17
71,71
102,83
199,82
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
3 1
ÇATI OLUKLARI
TS EN 607
TS EN 607 Standard›na göre, Dekoratif ve Köfleli (150’lik) olmak üzere
iki farkl› tipte tasarlanarak üretilen F›rat Çat› Olu¤u ve Ekleme
Parçalar› standardize hale getirilmifl teknik detaylar›, mükemmel
oluk profilleri, h›zl›, basit montaj› ve garantili ifllevi ile kullan›c›lar›na
zaman, iflçilik ve maliyet avantajlar› sa¤lar.
Ya¤›fl miktar› ve buna ba¤l› olarak gereken kesit ölçüleri henüz
tasar›m aflamas›ndayken yap›lan testlerle belirlenen ve yüksek
teknoloji ile üretilen F›rat Çatı Oluklar› ve Ekleme Parçalar› sorunsuzca
çal›flan, çok kullan›fll› ve estetik aç›dan göze hofl görünen bir ya¤mur
suyu tahliye sistemidir.
PVC Çatı Olu¤u ve Ekleme Parçalar›nın Avantajlar›
• Mükemmel uyumlu ek parçalar› ile montaj› kolay, h›zl›, sorunsuz
ve emniyetlidir.
• Özel tasarlanm›fl contalar› ile % 100 s›zd›rmazl›k sa¤lar.
• Ölçüsel fonksiyonellik ve zengin çeflitlili¤e sahiptir.
• Korozyona u¤ramaz, paslanmaz ve kararmaz.
• S›cak ve so¤uk hava koflullar›nda dahi sorunsuz çal›fl›r.
• Modern teknolojilerle üretilmifltir.
• Tüm cephe konstrüksiyonlar›na uygundur ve her türlü çat› ve
saçak tipleri için uygulanabilir.
• Her defas›nda sorunsuzca müdahale edilebilen bir sistem yap›s›
mevcuttur.
• Ekonomik ve bak›m gerektirmeyen uzun ömrü ile çok verimlidir.
• Yüksek ya¤mur suyu tafl›ma kapasitesine sahiptir.
• Çok küçük e¤imde bile ya¤mur sular›n› tafl›r.
Çatı Oluklar›n›n Fiziksel ve Mekanik Özellikleri
Deney
Deney Metodu
Gereklilik
Çekifl Darbe Mukavemeti
TS EN 607 EK A
Merceksiz bak›ld›¤›nda
k›r›lma ve çatlaklar
olmamal›
Çekme Mukavemeti
TS EN 638
En az 42 Mpa
Kopmada Boyca Uzama
TS EN 638
En az %100
Çekme Darbe Mukavemeti ISO 8256
En az 500 kj/m2
Sıcaklık Kararlılı¤ı
En fazla % 3 Deformasyon
TS EN 743
ve yüzey kusuru olmal›
Vicat Yumuflama Sıcaklı¤ı
TS EN 727
En az 75°C kadar
yumuflamamal›
3 2
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
K Ö fi E L ‹ Ç A T I O L U ⁄ U V E E K L E M E P A R Ç A L A R I
TS EN 607
KÖfiEL‹ ÇATI OLU⁄U
KODU
AMBALAJ
BOY
F‹YAT TL /ADET
5 Adet
4 metre
39,97
AMBALAJ
BOY
F‹YAT TL /ADET
5 Ba¤
3 metre
27,16
7040150401
‹N‹fi PROF‹L‹
KODU
7041150300
100 mm
70 mm
MANfiON
KODU
7042140001
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
40 Çuval
4,77
MANfiET KÖfiEL‹ ‹N‹fi
KODU
7042140002
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
18 Çuval
6,21
MANfiET YUVARLAK ‹N‹fi (Ø70)
KODU
7042140003
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
18 Çuval
6,05
MANfiET YUVARLAK ‹N‹fi (Ø100)
KODU
7042140010
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
18 Çuval
7,20
D‹RSEK (90º ‹ç-D›fl)
KODU
7042140004
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
24 Çuval
6,40
PROF‹L ‹N‹fi TEK ÇATAL (45º)
KODU
7042140007
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
30 Çuval
4,88
PROF‹L ‹N‹fi Ç‹FT ÇATAL (45º-45º)*
KODU
70K1015005
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
30 Çuval
14,09
*Konfeksiyon
3 3
K Ö fi E L ‹ Ç A T I O L U ⁄ U V E E K L E M E P A R Ç A L A R I
TS EN 607
PROF‹L ‹N‹fi D‹RSEK (45º)
KODU
7042140006
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
55 Çuval
2,10
PROF‹L ‹N‹fi MANfiON
KODU
7042140008
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
50 Çuval
2,63
PROF‹L ‹N‹fi D‹RSEK (90º)
KODU
7042140012
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
35 Çuval
3,76
PROF‹L ‹N‹fi REDÜKS‹YON (150-100)
KODU
7042140015
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
50 Adet / Çuval
3,15
PROF‹L ‹N‹fi REDÜKS‹YON (150-70)
KODU
7042140014
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
70 Adet / Çuval
2,47
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
120 Çuval
1,48
KÖRTAPA
KODU
7042140005
ÇATI OLU⁄U KELEPÇES‹
KODU
7042140011
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
100 Çuval
1,92
PROF‹L ‹N‹fi KELEPÇES‹
KODU
7042140009
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
80 Koli
1,17
K‹L‹TL‹ PROF‹L ‹N‹fi KELEPÇES‹
KODU
7042140013
3 4
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
120 Koli
1,78
*Konfeksiyon
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
DEKORAT‹F ÇATI OLU⁄U VE EKLEME PARÇALARI
TS EN 607
DEKORAT‹F ÇATI OLU⁄U
KODU
7040078400
AMBALAJ
BOY
F‹YAT TL /ADET
5 Adet
4 metre
35,78
AMBALAJ
BOY
F‹YAT TL /ADET
6 Ba¤
3 metre
29,56
‹N‹fi PROF‹L‹
KODU
7041078300
80 mm
80 mm
MANfiON
KODU
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
50 Çuval
3,27
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
25 Çuval
5,28
7042100006
D‹RSEK (90º)
KODU
7042100007
MANfiET KÖfiEL‹ ‹N‹fi
KODU
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
25 Çuval
5,53
7042100008
MANfiET YUVARLAK ‹N‹fi (Ø70)
KODU
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
25 Çuval
5,60
7042100009
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
3 5
DEKORAT‹F ÇATI OLU⁄U VE EKLEME PARÇALARI
TS EN 607
PROF‹L ‹N‹fi MANfiON
KODU
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
70 Çuval
2,22
7042100012
PROF‹L ‹N‹fi D‹RSEK (90º)
KODU
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
40 Çuval
3,60
7042100015
PROF‹L ‹N‹fi D‹RSEK (135º)
KODU
7042100013
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
40 Çuval
3,31
PROF‹L ‹N‹fi TEK ÇATAL (45º)
KODU
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
30 Çuval
4,59
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
120 Çuval
2,01
7042100014
KÖRTAPA
KODU
7042125006
PROF‹L ‹N‹fi KELEPÇES‹
KODU
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
100 Koli
0,79
7042100010
ÇATI OLU⁄U KELEPÇES‹
KODU
AMBALAJ
F‹YAT TL /ADET
250 Çuval
0,86
7042100011
3 6
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
HORTUM S‹STEMLER‹
Hortumlarda dikkat edilmesi gereken konular
• Kangal halinde ambalajlanan hortumlar›n, yere yatay ve herhangi bir flekil bozuklu¤una
neden olmayacak flekilde düzenli olarak istiflenmesi gerekmektedir.
• Depo alan›ndaki s›cakl›¤›n 10-30 ºC aras›nda olmas›na özen gösterilmelidir.
• Düflük s›cakl›kta bekletilen hortumlar kullan›m öncesi normal ortam s›cakl›¤›na
getirilmelidir. (Düflük s›cakl›k hortumu sertlefltirerek k›r›lgan bir yap›ya getirecektir.)
• Hortumlar teknik kataloglarda verilen çal›flma bas›nc› de¤erlerinden daha yüksek bas›nç
de¤erinde kullan›lmamal›d›r.
• Hortumlar kullan›l›rken kesici, delici darbelerden korunmal›d›r.
YEfi‹L FLEX HORTUMLAR (Emici-Verici)
KODU
7322000254Y
7322000318Y
7322000381Y
7322000508Y
7322000635Y
7322000762Y
7322001016Y
AMBALAJ
ÇALIfiMA BASINCI
INCH
F‹YAT TL /METRE
30 Metre / Kangal
30 Metre / Kangal
30 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
6 Bar
6 Bar
6 Bar
5 Bar
5 Bar
5 Bar
5 Bar
1”
1.1/4”
1.1/2”
2”
2.1/2”
3”
4”
4,41
5,96
7,48
12,19
15,40
21,22
34,75
SARI FLEX HORTUMLAR (Emici-Verici)
KODU
7323000254S
7323000318S
7323000381S
7323000508S
7323000635S
7323000762S
7323001016S
AMBALAJ
ÇALIfiMA BASINCI
INCH
F‹YAT TL /METRE
30 Metre / Kangal
30 Metre / Kangal
30 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
5 Bar
5 Bar
5 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
1”
1.1/4”
1.1/2”
2”
2.1/2”
3”
4”
3,26
4,36
5,84
9,69
13,90
17,20
29,17
KIRMIZI FLEX HORTUMLAR (Emici-Verici)
KODU
7324000254K
7324000318K
7324000381K
7324000508K
7324000635K
7324000762K
7324001016K
AMBALAJ
ÇALIfiMA BASINCI
INCH
F‹YAT TL /METRE
30 Metre / Kangal
30 Metre / Kangal
30 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
24 Metre / Kangal
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
1”
1.1/4”
1.1/2”
2”
2.1/2”
3”
4”
3,11
3,75
5,45
8,59
12,48
15,93
27,59
FLEX fiEFFAF SU HORTUMLARI
KODU
7321000191
7321000254
7321000290
7321000318
7321000381
AMBALAJ
ÇAP
INCH
F‹YAT TL /METRE
30 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
19
25
29
32
38
3/4”
1”
1.1/7”
1.1/4”
1.1/2”
1,50
2,44
2,65
2,90
3,62
TOZ-HAVA FLEX HORTUMLAR (Emici-Verici)
KODU
7325001016
AMBALAJ
24 Metre / Kangal
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
INCH
F‹YAT TL /METRE
4”
12,68
3 7
HORTUM S‹STEMLER‹
fiEFFAF HORTUMLAR (Süper Extra)
KODU
7301000127
7301000159
7301000191
7301000254
7301000318
7301000381
7301000508
AMBALAJ
INCH
F‹YAT TL /METRE
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1.1/4”
1.1/2”
2”
1,42
1,83
2,33
3,53
4,65
6,54
9,84
ÇAP
F‹YAT TL /METRE
4 mm
5 mm
6 mm
8 mm
10 mm
0,27
0,33
0,40
0,52
0,66
fiEFFAF HORTUMLAR (Milimetrik)
KODU
7301000040
7301000050
7301000060
7301000080
7301000100
AMBALAJ
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
fiEFFAF OTOMOT‹V SANAY‹ HORTUMLARI
KODU
7302004008
7302005009
7302006010
7302007012
7302008013
7302009014
7302010016
AMBALAJ
‹Ç x DIfi ÇAP
F‹YAT TL /METRE
4x8
5x9
6 x 10
7 x 12
8 x 13
9 x 14
10 x 16
0,55
0,64
0,75
0,98
1,14
1,21
1,57
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
METEOR ÖRGÜLÜ BAHÇE HORTUMLARI
KODU
7420000127
7420000159
7420000191
7420000254
AMBALAJ
ÇALIfiMA BASINCI
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
INCH
F‹YAT TL /METRE
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1,19
1,52
1,88
3,28
ÇALIfiMA BASINCI
INCH
F‹YAT TL /METRE
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1.1/4”
1,42
1,84
2,57
3,84
5,71
ÖRGÜLÜ fiEFFAF BAHÇE HORTUMLARI
KODU
7351000127
7351000159
7351000191
7351000254
7351000318
3 8
AMBALAJ
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
HORTUM S‹STEMLER‹
RENKL‹ BAHÇE HORTUMLARI (Süper)
KODU
7304000127
7304000159
7304000191
7304000254
AMBALAJ
INCH
F‹YAT TL /METRE
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1,19
1,53
2,66
3,75
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
NEW GARDEN HORTUMLAR
KODU
7354000127
7354000159
7354000191
7354000254
7354000318
AMBALAJ
ÇALIfiMA BASINCI
INCH
F‹YAT TL /METRE
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1 1/4”
1,17
1,48
1,94
3,17
4,67
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
Ç‹FT ÖRGÜLÜ HORTUMLAR
KODU
7358000127K
7358000127S
AMBALAJ
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
INCH
F‹YAT TL /METRE
1/2”
1/2”
2,90
2,90
INCH
F‹YAT TL /METRE
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1.1/4”
1,28
1,62
1,97
3,30
5,28
INCH
F‹YAT TL /METRE
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1.1/4”
1,50
1,98
2,75
3,98
5,60
ÇINAR ÖRGÜLÜ fiEFFAF HORTUMLAR
KODU
7350000127
7350000159
7350000191
7350000254
7350000318
AMBALAJ
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
EKO SOFT HORTUMLAR
KODU
7408100001
7408100002
7408100003
7408100004
7408100005
AMBALAJ
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
3 9
HORTUM S‹STEMLER‹
FIRAT SOFT HORTUMLAR
KODU
7408000001
7408000002
7408000003
7408000004
7408000005
AMBALAJ
ÇALIfiMA BASINCI
INCH
F‹YAT TL /METRE
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
4 Bar
1/2”
5/8”
3/4”
1”
1.1/4”
1,86
2,94
3,73
6,66
9,54
ÇALIfiMA BASINCI
INCH
F‹YAT TL /METRE
1/2”
2,03
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
ÖRGÜLÜ SOFT HORTUMLAR
KODU
7408200001
AMBALAJ
100 Metre / Kangal
4 Bar
ÇINAR FLEX fiEFFAF SU HORTUMLARI
KODU
7321001254
7321001290
7321001318
AMBALAJ
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
INCH
F‹YAT TL /METRE
1”
1.1/7”
1.1/4”
2,01
2,26
2,41
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ SU G‹R‹fi HORTUMLARI (K›rm›z›-Mavi)
KODU
7400100150
7400100200
7400100250
7400100300
7400100400
7400100500
BOY
ÇALIfiMA BASINCI
1.5 mt
2 mt
2.5 mt
3 mt
4 mt
5 mt
10 Bar
10 Bar
10 Bar
10 Bar
10 Bar
10 Bar
F‹YAT TL /TAKIM
9,34
11,18
13,16
15,08
19,03
22,86
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹ SU TAHL‹YE HORTUMLARI
KODU
7409117503
7409117504
7409117506
4 0
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
BOY
F‹YAT TL /ADET
1.5 mt
2 mt
3 mt
1,92
2,30
3,25
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
HORTUM S‹STEMLER‹
KL‹MA HORTUMU
KODU
AMBALAJ
7303050849
INCH
F‹YAT TL /METRE
5/8”
1,01
30 Metre / Kangal
TÜPGAZ HORTUMLARI
KODU
AMBALAJ
7307080000
7307100000
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
ÇAP
F‹YAT TL /METRE
8 mm
10 mm
1,55
1,78
ÇAP
F‹YAT TL /METRE
6 mm
8 mm
10 mm
1,41
1,57
1,80
ÖRGÜLÜ GAZ HORTUMLARI
KODU
AMBALAJ
7357000060
7357000080
7357000100
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
THERMO BEZL‹ HORTUMLAR (Patlama Bas›nc› 18 Bar, Yeflil-Siyah)
S‹YAH KODU
YEfi‹L KODU
7401000127
7401000159
7401000191
7401000254
7401000318
7401000127Y
7401000159Y
7401000191Y
7401000254Y
7401000318Y
AMBALAJ
INCH
100 Metre / Kangal
1/2”
100 Metre / Kangal
5/8”
100 Metre / Kangal
3/4”
50 Metre / Kangal
1”
50 Metre / Kangal 1.1/4”
ÇALIfiMA
BASINCI
6 Bar
6 Bar
6 Bar
6 Bar
6 Bar
F‹YAT TL /METRE
1,69
2,01
2,94
4,20
6,66
SANAY‹ HORTUMLARI (Patlama Bas›nc› 50 Bar, K›rm›z›-Mavi)
KODU
7402000060
7402000080
7402000100
AMBALAJ
INCH
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
1/4”
5/16”
3/8”
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
ÇAP ÇALIfiMA BASINCI F‹YAT TL /METRE
6 mm
8 mm
10 mm
20 Bar
20 Bar
20 Bar
1,65
2,15
2,30
4 1
HORTUM S‹STEMLER‹
ORTA T‹P SANAY‹ HORTUMLARI (Patlama Bas›nc› 50 Bar)
KODU
7404000127
7404000159
7404000191
AMBALAJ
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
ÇALIfiMA BASINCI
INCH
F‹YAT TL /METRE
20 Bar
20 Bar
20 Bar
1/2”
5/8”
3/4”
3,10
3,82
5,56
A⁄IR T‹P SANAY‹ HORTUMLARI (Patlama Bas›nc› 200 Bar)
KODU
7405000100
7405000120
AMBALAJ
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
ÇALIfiMA BASINCI
80 Bar
50 Bar
ÇAP
F‹YAT TL /METRE
10 mm
12 mm
3,54
4,79
YANGIN HORTUMLARI
KODU
7406000254
7406020254
7406025254
7406030254
7406040254
7406050254
7406060254
4 2
AMBALAJ
10 Metre / Kangal
20 Metre / Kangal
25 Metre / Kangal
30 Metre / Kangal
40 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
60 Metre / Kangal
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
INCH ÇALIfiMA BASINCI F‹YAT TL/KANGAL
1”
1”
1”
1”
1”
1”
1”
12 Bar
12 Bar
12 Bar
12 Bar
12 Bar
12 Bar
12 Bar
5,16
103,22
129,02
154,82
206,43
258,03
309,64
0 1
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
POL‹ET‹LEN BORULAR
PE hammaddesi ile üretilen Polietilen Borular içme ve kullanma suyu flebekelerindeki
kullan›m› ile yüksek performans ve ekonomik bir çözüm sa¤lar.
• PE Borular yüksek esneme kabiliyetine sahiptir.
• Darbe dayan›m› ve çatlak yay›lım direnci yüksek, k›r›lmaz yapıya sahiptir.
• PE Boruların iç yüzeyleri pürüzsüzdür, proje çap seçiminde avantaj sa¤lar.
• Geliflmifl birlefltirme yöntemleri sayesinde firesiz montaj olana¤› sa¤lar.
• En az 50 y›l süre ile nominal iflletme bas›nc›nda sorunsuz çal›fl›r.
• Toprakta bulunan afl›nd›r›c› maddelerden etkilenmez ve katodik koruma gerektirmez.
• PE Borular UV ›fl›nlar›na ve kimyasal maddelere karfl› dirençlidir.
• PE Borular suyun kokusunu ve tad›n› de¤ifltirmez, sa¤l›¤a uygundur.
6 ATÜ YÜKSEK YO⁄UNLUKLU POL‹ET‹LEN BORULAR (Lacivert)
KODU
TS 418-2 EN 12201-2
7500060020L
7500060025L
7500060032L
7500060040L
7500060050L
7500060063L
7500060075L
7500060090L
AMBALAJ
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
ÇAP
F‹YAT TL /METRE
20
25
32
40
50
63
75
90
1,07
1,82
2,41
3,52
5,43
8,53
12,07
17,82
10 ATÜ YÜKSEK YO⁄UNLUKLU POL‹ET‹LEN BORULAR (Lacivert)
KODU
TS 418-2 EN 12201-2
7500100020L
7500100025L
7500100032L
7500100040L
7500100050L
7500100063L
7500100075L
7500100090L
AMBALAJ
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
ÇAP
F‹YAT TL /METRE
20
25
32
40
50
63
75
90
1,44
2,08
3,33
5,02
7,96
12,49
17,53
25,06
6 ATÜ ALÇAK YO⁄UNLUKLU POL‹ET‹LEN BORULAR (Mavi)
KODU
7501060020M
7501060025M
7501060032M
7501060040M
7501060040M
7501060063M
7501060075M
AMBALAJ
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
ÇAP
F‹YAT TL /METRE
1,52
2,35
3,86
5,87
9,11
14,62
21,33
20
25
32
40
50
63
75
10 ATÜ ALÇAK YO⁄UNLUKLU POL‹ET‹LEN BORULAR (Mavi)
KODU
7501100020M
7501100025M
7501100032M
7501100040M
7501100050M
7501100063M
7501100075M
7501100090M
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
AMBALAJ
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
100 Metre / Ba¤
ÇAP
20
25
32
40
50
63
75
90
F‹YAT TL /METRE
2,06
3,13
5,31
8,16
12,84
19,66
28,47
41,20
4 3
DRENAJ BORULARI
TS 9128
TS 9128 ve DIN 1187 normlar›na uygun olan Fırat PVC-U Drenaj Borular› 80, 110, 125,
160 ve 200 mm çaplarında üretilirler. Sert PVC-U hammaddesinden üretilen PVC-U Drenaj
Borularının su girifl delik genifllikleri TS 9128 standard›ndan belirtilen orta büyüklükteki
(1,2 ± 0,2 mm) boyut grubuna girmektedir. A¤›r kimyasal flartlarda dahi güvenle kullan›lan
F›rat PVC-U Drenaj Borular›n›n ömrü en az 50 y›ld›r.
Kullan›m Alanlar›
• Temelinde su bulunan binalar›n ve inflaatlar›n korunmas›nda
• Karayolu banket drenajlar›nda
• Spor komplekslerinin (çim saha, kort, pist) altyap›s›nda
• Çamurlu ve balç›k arazilerin ›slah çal›flmalar›nda
• Tarımda istenmeyen suların araziden uzaklaflt›r›lmas›nda
PVC-U Drenaj Borular›n Fiziksel Özellikleri
Çap (mm)
80
D›fl Çap (mm/minimum)
‹ç Çap (mm)
Asgari Kangal Sar›lma Çap› (mm)
80 ±0.5
71.5
600
91
700
125
122.5 ±0.5-1
115
750
160
155.5
±0.5-1
144
1000
200
199.5 ±0.5-1
182
1000
100
100
±0.5
DRENAJ* (Deliksiz)
KODU
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /METRE
80
110
125
160
200
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
25 Metre / Kangal
3,21
4,34
6,11
10,35
14,36
ÇAP
AMBALAJ
F‹YAT TL /METRE
80
110
125
160
200
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
100 Metre / Kangal
50 Metre / Kangal
25 Metre / Kangal
3,21
4,34
6,11
10,35
14,36
7120000001
7120000002
7120000003
7120000004
7120000005
DRENAJ* (Delikli)
KODU
7120000011
7120000012
7120000013
7120000014
7120000015
4 4
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
*Drenaj borularda nakliye alıcıya aittir.
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
Genel Özellikler
F›rat Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçalar›; mineral
takviyeli FRVinylFlex ve PVC hammaddelerinin kar›fl›m›yla
üretildi¤inden ses izolasyonu sa¤layan, fiziksel yap›s› mükemmel bir
at›k su sistemidir.
Residence Power Pipe atık su sistemleri; villa ve çok katl› konutlarda,
hastanelerde, okulllarda, otellerde, endüstriyel ve sportif vb. tüm
yap›larda ekolojik ve ekonomik olmas› ve her koflulda fiziksel yap›s›n›
korumas› sayesinde bina içi at›k sular›n›n s›z›nt› yapmaks›z›n sessiz
ve güvenli bir flekilde tahliye edilmesini sa¤lar.
Mineral takviyeli FRVinylFlex'in özel formülü dolay›s›yla Residence
Power Pipe atık su sistemleri; mükemmel fiziksel yap›s›yla tesisat
içindeki su hareketlerinden kaynaklanan u¤ultu ve titreflimlerin
tesisat›n d›fl›na ç›kmas›na izin vermeyerek gürültüyü engeller.
PVC ve zengin mineral takviyeli FRVinylFlex hammaddesinden üretilen
Residence Power Pipe atık su sistemleri DIN 4102 standard›tlar›nda
ve Ulusal Yang›n Yönetmeli¤inde B1 olarak tan›mlanan zor alevlenici
yap› malzemesi s›n›f›ndad›r. Residence Power Pipe atık su sistemleri
bu özelli¤i sayesinde olas› yang›nlarda alev almaz ve yang›n›n katlar
aras› geçifline izin vermezler. Bu nedenle çok katl› yap›larda özellikle
tercih edilirler.
S3
S2
S1
15o
Residence Power Pipe Borular›n Fiziksel Özellikleri
D›fl Çap (mm)
S1 (mm)
S2 (mm) S3 (mm)
LB
A¤›rl›k (kg./m)
50
3.0
2.9
2.4
39,3
0.708
75
3.0
2.9
2.4
46,1
1.088
110
3.2
2.9
2.4
56,9
1.619
125
3.2
2.9
2.4
62,8
1.850
160
4.0
3.6
3.0
75,8
2.948
200
4.9
4.4
3.7
89.4
4.502
250
6.2
5.6
4.7
112.8
7.073
315
7.7
6.9
5.8
135.4
11.043
10 mm
4 5
RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU
0 1
RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU
RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
Residence Power Pipe Ses Geçirmez
F›rat Ar-Ge laboratuarlar›nda gelifltirilen, pvc ile ses yal›t›m özelli¤i
olan mineral takviyeli vinyl-copolimerin (FRVinylFlex®) birlefltirilmesi
sonucu elde edilen hammadde ile üretilen Residence Power Pipe
Boru ve Ekleme Parçaları, yüksek ses izolasyonu performans›na
sahiptir.
Mineral takviyeli Residence Power Pipe Boru ve Ekleme Parçaları;
hem temas sesini absorbe eder, hem de u¤ultu (ses) geçiflini engeller.
Residence Power Pipe Ses Ölçüm Performansı
Alman Fraunhofer Yap›fizi¤i Enstitüsü ses performans laboratuarlar›,
18.02.2008 tarihli, P-BA 59/2008e test raporu sonuçlar›na göre PVC-U
BD SN4* 3,2 mm et kal›nl›¤›nda ve 110 mm çap›ndaki F›rat Residence
Power Pipe Boru ve Ekleme Parçalar› ile oluflturulan at›k su tesisat
donan›m›n›n 4,0 l/s su ak›fl›ndaki karakteristik gövde ses ölçüm
performans› 24 dB'dir.
* F›rat Residence Power Pipe Boru ve Ek Parçalar› TS 275-1 EN 1329-1 kalite standartlar›na
göre tan›mlanan BD uygulama s›n›f› et kal›nl›klar›nda üretilirler.
POWER PIPE 110 Boru ve 110 KELEPÇE At›k Su Sistemi Test 1
Debi (l/s)
Karakteristik gövde ses yay›l›m› L
SC, A
1
(dB(A) )
0,5 1,0 2,0 4,0
10
14
19
24
IBP Fraunhofer Yapı Fizi¤i Enstitüsü’nde yapılan sızdırmazlık
testlerinde FIRAT Tesislerinde üretilen FIRAT Residence Power Pipe
Boru, FIRAT Residence Power Pipe Ekleme Parçaları ve FIRAT
Residence Power Pipe kelepçeler kullanılmıfltır.
Fraunhofer
4 6
Institut
Bauphysik
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
RESIDENCE POWER PIPE BORULAR
KODU
7050050015
7050050025
7050050050
7050050100
7050050200
7050050300
7050050600
7050070015
7050070025
7050070050
7050070100
7050070200
7050070300
7050070600
7050100015
7050100025
7050100050
7050100100
7050100200
7050100300
7050100600
7050125015
7050125025
7050125050
7050125100
7050125200
7050125300
7050125600
7050150015
7050150025
7050150050
7050150100
7050150200
7050150300
7050150600
7050200015
7050200025
7050200050
7050200100
7050200200
7050200300
7050200600
7050250015
7050250025
7050250050
7050250100
7050250200
7050250300
7050250600
7050315050
7050315100
7050315200
7050315300
7050315600
AMBALAJ
100 Adet / Çuval
80 Adet / Çuval
20 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
1 Adet
50 Adet / Ba¤
30 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
1 Adet
25 Adet / Ba¤
20 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
1 Adet
25 Adet / Ba¤
25 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
1 Adet
15 Adet / Ba¤
15 Adet / Ba¤
6 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
1 Adet
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
2 Adet / Ba¤
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
1 Adet
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
ÇAP/BOY (mm)
F‹YAT TL /METRE
50/150
50/250
50/500
50/1000
50/2000
50/3000
50/6000
75/150
75/250
75/500
75/1000
75/2000
75/3000
75/6000
110/150
110/250
110/500
110/1000
110/2000
110/3000
110/6000
125/150
125/250
125/500
125/1000
125/2000
125/3000
125/6000
160/150
160/250
160/500
160/1000
160/2000
160/3000
160/6000
200/150
200/250
200/500
200/1000
200/2000
200/3000
200/6000
250/150
250/250
250/500
250/1000
250/2000
250/3000
250/6000
315/500
315/1000
315/2000
315/3000
315/6000
1,65
2,36
3,25
5,35
10,41
15,60
31,42
3,14
4,44
5,74
9,16
17,64
25,67
51,42
4,50
6,33
7,92
14,25
26,93
39,89
79,24
5,62
7,92
11,55
20,74
40,39
59,24
119,88
9,13
12,42
18,61
31,54
55,26
82,20
164,69
15,26
21,52
35,52
57,87
108,48
159,37
319,34
28,92
36,72
52,62
88,28
163,07
234,65
462,94
143,99
210,12
352,42
492,82
916,92
4 7
RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU
0 1
RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU
RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
D‹RSEK (45º Açık)
KODU
7061050045
7061070045
7061100045
7061125045
7061150045
7061200045
7061250045
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
100 Adet / Çuval
50 Adet / Çuval
18 Adet / Çuval
10 Adet / Çuval
6 Adet / Çuval
4 Adet / Çuval
3 Adet / Ba¤
50
75
110
125
160
200
250
1,22
2,34
4,10
6,33
11,52
46,19
76,31
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
75 Adet / Çuval
30 Adet / Çuval
13 Adet / Çuval
9 Adet / Çuval
4 Adet / Çuval
3 Adet / Çuval
2 Adet / Ba¤
50
75
110
125
160
200
250
1,45
2,82
4,56
8,19
15,84
54,75
91,39
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
D‹RSEK (87º Kapalı)
KODU
7061050087
7061070087
7061100087
7061125087
7061150087
7061200087
7061250087
TE ÇATAL
KODU
7064050050
7064070050
7064070070
7064100050
7064100070
7064100100
70K6412505
70K6412507
7064125100
7064125125
70K6415005
70K6415007
7064150100
7064150125
7064150150
70K6420010
70K6420012
70K6420015
70K6420020
70K6425015
70K6425020
7064250250
AMBALAJ
45 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
20 Adet / Çuval
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
1 Adet
50/50
75/50
75/75
110/50
110/75
110/110
125/50 *
125/75 *
125/110
125/125
160/50 *
160/75 *
160/110
160/125
160/160
200/100 *
200/125 *
200/160 *
200/200 *
250/160 *
250/200 *
250/250
2,59
3,76
5,27
5,74
8,99
9,71
15,79
16,18
16,62
20,81
25,26
29,07
26,24
33,43
41,31
64,20
89,72
92,54
120,25
114,22
158,79
169,63
TEM‹ZLEME TE
KODU
7066001070
7066001100
7066001125
7066001150
7066001200
4 8
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
20 Adet / Çuval
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
75
110
125
160
200
6,36
11,59
18,66
31,93
43,95
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
*Konfeksiyon
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
TEM‹ZLEME D‹RSEK (90º)
KODU
7066001110
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
8 Adet / Çuval
110
8,66
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
TEK ÇATAL (45º)
KODU
7063050050
7063070050
7063070070
7063100050
7063100070
7063100100
7063125050
7063125070
7063125100
7063125125
70K6315005
70K6315007
7063150100
7063150125
7063150150
7063200100
70K6320012
7063200150
7063200200
70K6325015
70K6325020
7063250250
AMBALAJ
38 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
15 Adet / Çuval
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
3 Adet / Ba¤
1 Adet
50/50
75/50
75/75
110/50
110/75
110/110
125/50
125/75
125/110
125/125
160/50 *
160/75 *
160/110
160/125
160/160
200/110
200/125 *
200/160
200/200
250/160 *
250/200 *
250/250
2,53
3,76
5,27
5,72
8,84
9,62
13,77
15,11
16,10
20,11
24,39
27,79
26,11
33,24
40,32
55,44
82,82
79,89
107,97
113,11
146,59
164,78
Ç‹FT ÇATAL (45º-45º)
KODU
7065050050
7065070050
7065070070
7065100050
7065100070
7065100100
70K6512505
70K6512507
7065125100
70K6512512
70K6515005
70K6515007
70K6515010
70K6515012
70K6515015
70K6520010
70K6520012
70K6520015
70K6520020
70K6525025
AMBALAJ
25 Adet / Çuval
15 Adet / Çuval
13 Adet / Çuval
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
10 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
5 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
4 Adet / Ba¤
6 Adet / Ba¤
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
ÇAP
50/50
75/50
75/75
110/50
110/75
110/110
125/50 *
125/75 *
125/110
125/125 *
160/50 *
160/75 *
160/110 *
160/125 *
160/160 *
200/110 *
200/125 *
200/160 *
200/200 *
250/250 *
*Konfeksiyon
F‹YAT TL /ADET
4,55
6,02
11,31
9,82
11,56
16,35
21,30
25,27
23,47
33,07
35,74
41,59
45,58
49,76
63,58
82,49
127,60
142,97
206,26
285,19
4 9
RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU
0 1
RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU
RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
ISTAVROZ TE ÇATAL
KODU
7064500100
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
7 Adet / Çuval
110 / 100
10,39
REDÜKS‹YON
KODU
7062070050
7062100050
7062100070
7062125070
7062125100
7062150100
7062150125
7062200100
7062200150
7062250200
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
63 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
20 Adet / Çuval
18 Adet / Çuval
13 Adet / Çuval
10 Adet / Çuval
10 Adet / Çuval
7 Adet / Çuval
6 Adet / Çuval
3 Adet / Çuval
75/50
110/50
110/75
125/75
125/110
160/110
160/125
200/110
200/160
250/200
2,11
3,21
3,98
6,72
6,96
12,51
13,44
44,31
29,74
73,50
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
24 Adet / Çuval
110
8,24
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
75 Adet / Çuval
38 Adet / Çuval
15 Adet / Çuval
13 Adet / Çuval
6 Adet / Çuval
50
75
110
125
160
1,76
2,95
4,80
9,01
16,65
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
1 Adet / Çuval
200
36,46
KADA
KODU
7066002100
ATIK SU KAYAR MANSON
KODU
7066007050
7066007070
7066007100
7066007125
7066007150
ATIK SU MANfiON
KODU
7066006200
5 0
Fiyatlar›m›za KDV dahil de¤ildir.
*Konfeksiyon
E Y L Ü L
2 0 1 4
P E R A K E N D E
P E fi ‹ N
S A T I fi
L ‹ S T E S ‹
RESIDENCE POWER PIPE BORU ve EKLEME PARÇALARI
TS 275-1 EN 1329-1
KÖRTAPA
KODU
7066004050
7066004070
7066004100
7066004125
7066004150
7066004200
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
450 Adet / Çuval
150 Adet / Çuval
65 Adet / Çuval
50 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
15 Adet / Çuval
50
75
110
125
150
200
1,19
2,19
2,85
3,55
5,96
10,44
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
25 Adet / Çuval
25 Adet / Çuval
4 Adet / Çuval
75 / 45
75 / 87
110 / 110
11,92
12,88
13,52
AMBALAJ
ÇAP
F‹YAT TL /ADET
8 Adet / Çuval
110
15,06
ES S‹FON
KODU
7066002145
7066002175
7066003100
MUFLU ES S‹FON
KODU
7067000100
5 1
RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU RESIDENCE BORU
0 1
KAL‹TE BELGELER‹M‹Z
Download

Dr. Aytekin KEMĠK Halk Sağlığı Müdürü e-imzalıdır