C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
SU YALITIM S‹STEMLER‹
AT System
Birlikte kalıplanmıfl hidrofil ampul biçimli çıkıntılı
yüksek güvenlikli PVC su tutma sistemi, beton
derzleri için eflsiz bir aktif ve pasif koruma
kombinasyonu sa¤lar.
Tan›m
AT System su tutucular bodrum katları, su depoları,
pis su iflleme tesisleri, vs gibi suyu dıflarıda ya da içeride
tutma amaçları için özel olarak gelifltirilmifltir. AT
System, beton derzlerinin korunma altına alınması
ifllerinde Aktif Teknolojisini PVC su tutucuların
konvansiyonel mekanik özellikleri ile birlefltiren önemli
bir geliflmedir.
Avantajları
• Yüksek güvenlik - Su basıncına karflı maksimum
direnç sa¤lamak için PVC su izolasyonunun
avantajlarını aktif hidrofil elemanlarla birlefltirir.
• Sürekli aktif dolgu - Hidrofil elemanlar su ile temas
etti¤inde, normal beton büzülmelerinden oluflan
bofllukları tıkamak için fliflerler.
• Su yollarının oluflmasını önler – Aktif elemanın yeri,
suyun su izolasyon malzemesinin ampul biçimli
çıkıntıları boyunca yanal yürümesini önleyecek flekilde
dizayn edilmifltir.
• Özel tasarlanmıfl profil – inflaat ve genleflme derzleri
için.
• Birlikte kalıplanmıfl kesit - Beton dökme ifllemi
sırasında entegral aktif elemanlarının yerleri de¤iflmez.
• Koruyucu kaplama - Açık havaya maruz haldeyken
hidrofil elemanın erken fliflmesini engeller ve beton
dökümünden sonra 12 ile 18 güne kadar taze betonun
atmasını önler.
• Basit Uygulama - Geleneksel su izolasyon
malzemelerinde oldu¤u gibi tutturulur ve ısıyla
kaynatılır.
• Kapsamlı sistem - Birçok çeflitte fabrika imalatı
birleflim parçalarıyla birlikte, içerden ve dıflarıdan
yerlefltirilmifl bölümler.
Geleneksel PVC su izolasyon malzemeleri, betonun normal
olarak derzden uza¤a ve su izolasyon malzemesinin çıkıntılı
damarlarının veya ampul biçimli çıkıntılarının bir yüzüne
do¤ru büzülmesi fleklinde çalıflırlar. Bu damarlar ya da
ampul biçimli çıkıntılar üzerinde, suyun girmesine karflı
koyacak bir “valf hareketi”ne neden olacak pozitif bir
basınç oluflturur. Bununla birlikte bu büzüflme hareketi,
damarın ya da ampul biçimli çıkıntıların di¤er yüzlerinde
yüksek basınç altındaki suyun su izolasyon malzemesinin
etrafından dolanarak su izolasyon malzemesini baypas
edebilece¤i bir yol bulmasına izin verebilen kaçınılmaz
bir boflluk meydana getirir. Derzin bunun sonucu olan
tekrarlı hareketi, sorunu daha fazla sızmayla sonuçlanacak
hale getirebilir.
AT Sistem su tutucunun mekanik özellikleri bu aynı
valf hareketi ile su giri¤ine engel olur ve aynı zamanda
da suyun dolaflarak geçmesini ya da sızmasını
durdurmak üzere damarın ya da ampul biçimli
çıkıntıların etraflarındaki bofllu¤u aktif bir flekilde
kapatır. Ampulün bofl olan iç kısmı, betona bir zarar
gelmesini önlemek üzere genleflme kuvvetlerini kontrol
etmek amacıyla deforme olur.
Ampul biçimli ç›k›nt›lara karfl› derzden
uza¤a büzülme
Normal beton
büzülmesi nedeniyle
oluflan boflluk olas›
su yollar› meydana
getirir.
‹nflaat Derzi
Betonun kuruduktan sonra su ile temas
etmesinin Servitite AT 200 üzerindeki etkisi.
Geleneksel Su Tutucu
Derzden uza¤a büzülme
‹ç boflluk genleflme kuvvetlerini
kontrol etmek üzere deforme olur
‹ç boflluk çatlamay›
önlemek üzere
genleflme
kuvvetlerini kontrol
eder
Özel tasarlanm›fl ampullere karfl› Mekanik Valf
Aktif Elementli AT System
234
Aktif element
geniflleyerek
boflluklar› doldurur
ve suyun yol
bulmas›n› önler
C
M
Y
CM
MY
CY CMY
K
Ticari fiekli
‹nflaat / Genleflme / Hareket Derzleri
Servitite® AT 200
7.5 m uzunlukta ve 20.2 kg a¤›rl›¤›nda rulo
Serviseal® AT 240
7.5 m uzunlukta ve 25.1 kg a¤›rl›¤›nda rulo
Fabrika üretimi ba¤lant›lar ve üretimler
Yerine göre birleflim yeri gereklerine uyacak biçim ve düzenlerde.
Rulolar ve malzemeler, hava koflullar›na karfl› koruma sa¤lamak
üzere polietilen ile sar›lm›flt›r.
Depolama
Suya ve +40°C’yi aflan ›s›lara karfl› koruma alt›ndad›r.
Yard›mc› Ürünler
Küçük (20 mm) Secura Klipsler - Servitite® AT 200’ü donat›ya
ba¤lamak için.
Grace taraf›ndan temin edilen ekipman
Derzleme Mastar›
Mastar AT Sistemi (AT 200/AT 240)
Kaynak B›ça¤›
Elektrikli B›çak, Büyük (110V)
Di¤er Tedarikçiler tarafından temin edilen donanım: ‹nce diflli testere, tel fırça, maket bıça¤ı, 110V veya 220V güç kayna¤ı.
Performans
Özellik
Degerler
Çekme Dayan›m›
≥ 14N/mm2
Kopma an›ndaki uzama
%250
BS Yumuflakl›¤›
42
Özgül A¤›rl›k
1.42
Bileflim, BS 2782’ye uygun olarak test edilmifl olup,
tipik de¤erlerdir.
Bu bilgi formunda verilen tüm test sonuçları laboratuar koflulları
altında, stoktan orijinal ambalajında, bileflen parçalarında herhangi bir
de¤ifliklik söz konusu olmaksızın alınan numuneler ile tespit edilmifltir.
Uygulamalar
Servitite AT 200 içeriden uygulanan bir su tutucudur;
ifl ve dıfl su basınçlarına karflı koyması için betonun
ortasına konur. Serviseal AT 240, bodrumlar ve altyapılar
gibi suyu dıflarıda tutan yapılarda dıfl yüzeye veya su
tutan yapıların zemini taflıyan döflemelerine tatbik edilir.
iki profil, temel döflemelerinde Serviseal AT 240 ve
duvar içlerinde Servitite AT 200’ün kullanıldı¤ı fabrika
üretimi geçifl ba¤lantıları kullanılarak kombine edilebilir.
Servitite AT 200 ve Serviseal AT 240, standart ya da
özel birleflim parçalarıyla birlikte rulolar halinde temin
edilir, ya da ifl yerinde ek yapmayı en aza indirmek
amacıyla özel imal edilir. Uç derzleme, geleneksel PVC
su tutuculardaki gibi ısı kayna¤ıyla yapılır.
Uygulama
Fabrika üretimi birleflim malzemeleri kullanarak tam
kesintisiz bir tutucu yapısı oluflturulmalıdır, uygulama
yerinde yapılacak birlefltirmeler, benzer bölümlerde
basit uç kaynakları ile sınırlı tutulmalıdır.
Serviseal AT 240
Döfleme Derzleri
Serviseal AT 240 tutucu do¤rudan perdeleme betonunun
üzerine gevflek olarak yayılmalıdır veya kaymasını
önlemek için kıvrık çiviler kullanılarak dikey yüzeylere
sa¤lamca tutturulmalıdır.
Servitite AT 200
Yükseltilmifl Döfleme Derzleri
Servitite AT 240 su tutucu, su tutucunun kaymasını ve
katlanmasını önlemek için yatay konumda tutan özel
hazırlanmıfl parçalı, uçları kapalı kalıp ile desteklenmelidir.
Su tutucunun yatay konumda kalmasını ve petek fleklinde
“delik delik olmaması” için izolasyon malzemesinin alt
tarafta betona yeterli sa¤lamlıkta sıkıflmasını sa¤lamaya
dikkat gösterilmelidir. Sıkıfltırma sırasında arada kalan
havayı çıkarmak için su tutucuyu kaldırmak, boflluksuz
ve iyi bir sıkıflmayı temin etmeye yardımcı olur. Su
tutucuyu destekleyen kalıplar söküldükten sonra ikinci
yarısı, “peteklenmeyi” önlemek için benzer gerekli
önlemler alınarak bitiflik döflemeye dökülür.
Duvar Derzleri
Servitite AT 200 su tutucu döfleme derzlerinde tarif
edildi¤i gibi, dökülen betonun a¤ırlı¤ı altında
katlanmamasına büyük dikkat göstererek parçalı kalıpla
desteklenmelidir. Su tutucu, sondaki ampullere takılı
olarak gelen Secura Klipsler kullanılarak betonarme
demirlerine sa¤lam bir flekilde ba¤lanmalıdır. fiiflme,
betonun içine gömülmesinden 12 ila 18 gün sonra bafllar.
Sınırlamalar
Su geçirmez bir örtü ile örtülü vaziyette muhafaza edin.
Betonla kaplanmadan önce azami açıkta kalma süresi
7 gündür.
Sa¤lık ve Güvenlik
Kullanım öncesinde Servitite AT 200, Serviseal AT
240 için Malzeme Güvenlik Bilgi Formunu okuyunuz.
Ürün ısı ile kaynatıldı¤ında tahrifl edici dumanlar
(Hidrojen Klorür) ortaya çıkar. Yeterli havalandırma
temin ediniz. Secura klipsler için Malzeme Güvenlik
Bilgi Formunun hazırlanması ile ilgili yasal bir
zorunluluk bulunmamaktadır. Bu ürünlerle iliflkili sa¤lık
ve güvenlik sorularınız için lütfen Grace Yapı
Kimyasallarını arayınız.
NBS fiartname Maddesi
Bkz. Madde E40 310.
www.graceconstruction.com
Grace Yap Kimyasallar San. Ve Tic. A.fi.
‹stanbul Tuzla Kimya San. Org.San. Böl., Melek Aras Bulvar, No:10, 34956, Tuzla, Istanbul, Turkiye
Tel: +90 216 593 09 70
ADVA, Daraccel, Darafill, Daracem, Darapel, Daraset, Daratard, Daraweld, Darex, Eclipse, Mortard, Optec, Pieri, Quantec, Strux, Tricosal, Synchro, V-Mar ve
WRDA, W. R. Grace & Co.-Conn. firmas›n›n tescilli markalar›d›r.
Verilen bilgiler gerçek ve do¤ru oldu¤una inan›lan veri ve bilgiler baz›nda olup, kullan›c›n›n görüflüne, incelemesine ve kontrolüne sunulmufltur. Kullanma koflullar›
kontrolümüz d›fl›nda oldu¤undan, ortaya ç›kacak sonuçlar› garanti etmemekteyiz. Lütfen tüm beyanlar›, tavsiyeleri veya önerileri sat›fl flartlar›m›zla ve taraf›m›zca
tedarik edilen tüm mallar için geçerli olan s›n›rlay›c› garantiler ve çarelerle birlikte okuyunuz. Herhangi bir üçüncü tarafa ait kanuni yükümlülük veya haklar› ihlal
edebilecek hiçbir beyan, tavsiye veya öneri kas›tl› olarak verilmemifltir.
Bu ürünler patentli veya patent baflvurusu yap›lm›fl olabilir.
2011
Download

at sistem – pvc su tutucu