Nem Alma Cihazlar›
Ev Tipi Nem Alma Cihazlar›
EV T‹P‹ NEM ALMA C‹HAZLARI TEKN‹K TABLO
OLE-12NA
OLE-20NA
OLE-30NA
Nem Alma Kapasitesi
(30ºC - %80 Ba€›l Nem)
lt/gün
12
20
30
Nem Alma Kapasitesi
(27ºC - %60 Ba€›l Nem)
lt/gün
6.5
11
18
V/Ph/Hz
220 - 240 / 1 / 50
220 - 240 / 1 / 50
220 - 240 / 1 / 50
Nominal Elektrik Tüketimi
W
250
340
520
Maksimum Elektrik Tüketimi
W
290
420
620
Maksimum Ak›m
A
1.3
1.9
2.9
Hava Debisi
3
m /h
120
150
300
Çal›flma S›cakl›k Aral›€›
ºC
5 - 35
5 - 35
5 - 35
Çal›flma Ba€›l Nem Aral›€›
%
35 - 90
35 - 90
35 - 90
Ses Seviyesi
(Serbest Alanda 1 metrede)
dB(A)
46
48
52
Boyutlar (GxYxD)
mm
355 x 525 x 180
345 x 584 x 287
350 x 597 x 295
A€›rl›k
Kg
10.5
13
18.5
Güç Kayna€›
So€utucu Ak›flkan
R 134A
R 134A
R 134A
So€utucu Ak›flkan Miktar›
g
130
130
255
Yo€unlaflma Suyu Tank Kapasitesi
lt
3.8
4.0
6.5
40
60
100
2
Etki Alan›*
m
*Etki alan› 20°C %70 Ba€›l nem seviyesinin; 20°C %50 Ba€›l nem seviyesine düflürülece€i varsay›larak hesaplanm›flt›r.
Kullan›m Alanlar›
Evlerde, küçük dükkan ve depolarda,
yazl›k ev ve bodrumlarda, kütüphane,
arfliv, müzelerde
Özellikleri
OLE-30NA
OLE-12NA
OLE-20NA
LED Kontrol paneli
Higrostat
Otomatik çal›flma
Su tank›
Su tank› dolu ikaz lambas›
Su tank› dolunca otomatik olarak kapanma
Sürekli drenaj için su gideri ba€lant›s›
Otomatik defrost
Kolay tak›labilir hava filtresi
Tekerlek
Ayarlanabilen hava flaplar›
OLE-12NA, OLE-30NA modellerinde
zaman ayar›
OLE-12NA modelinde koku haznesi
OLE-30NA modelinde iki kademe fan ayar›
OLE-30NA modelinde s›cak gaz defrost
R134 A
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Portatif Ticari Tip
Nem Alma Cihazlar›
PORTAT‹F T‹CAR‹ T‹P
NEM ALMA C‹HAZLARI TEKN‹K TABLO
OLE-55NA
OLE-65NA
OLE-85NA
Nem Alma Kapasitesi
(30ºC - %80 Ba€›l Nem)
lt/gün
55
65
85
Nem Alma Kapasitesi
(27ºC - %60 Ba€›l Nem)
lt/gün
35
38
50
V/Ph/Hz
220 - 240 / 1 / 50
220 - 240 / 1 / 50
220 - 240 / 1 / 50
Güç Kayna€›
Nominal Elektrik Tüketimi
W
740
750
990
Maksimum Elektrik Tüketimi
W
1060
1080
1370
Maksimum Ak›m
A
4.5
4.6
6.4
Hava Debisi
3
m /h
380
400
700
Çal›flma S›cakl›k Aral›€›
ºC
5 - 35
5 - 35
5 - 35
Çal›flma Ba€›l Nem Aral›€›
%
35 - 90
35 - 90
35 - 90
Ses Seviyesi
(Serbest Alanda 1 metrede)
dB(A)
57
57
58
Boyutlar (GxYxD)
mm
510 x 810 x 490
510 x 810 x 490
530 x 830 x 515
A€›rl›k
Kg
35
37
44
R 410A
R 410A
R 410A
410
560
740
So€utucu Ak›flkan
So€utucu Ak›flkan Miktar›
g
Kullan›m Alanlar›
OLE-55NA ve OLE-65NA LCD kontrol paneli
OLE-85NA LED kontrol paneli
Higrostat
Otomatik çal›flma
Su pompas›
Sürekli drenaj için su gideri ba€lant›s›
Otomatik defrost
S›cak gaz defrost
Hava filtresi
Tekerlek
Saat sayac›
Nem al›c› alimunyum film,
OLE-65NA modelinde drenaj pompas›,
OLE-65NA modelinde zaman ayar›,
OLE-65NA modelinde elektrik kesintilerinde saat
sayac›n›n s›f›rlanmamas› için pilli kontrol paneli
(pil tipi: CR 2032)
OLE 65NA ve OLE 85NA modellerinde drenaj
borusunu sarma aparat›,
OLE 65NA ve OLE 85NA modellerinde 4 m drenaj
hortumu,
OLE 85NA modelinde 17 cm’lik flex kanala
ba€lanabilme özelli€i,
OLE 85NA modelinde tek tufl ile biriken suyu boflaltma,
OLE 85NA modelinde kontrol panelinde 9V’luk pil,
Yeni binalar›n kurutulmas›nda, küçük depolarda,
bodrumlarda, sudan hasar görmüfl yerlerde,
g›da, ahflap, ka€›t depo ve endüstrisinde
OLE-55NA / OLE-65NA
OLE-85NA
Özellikleri
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Portatif Tip
Nem Alma Cihazlar›
PORTAT‹F T‹P
NEM ALMA C‹HAZLARI TEKN‹K TABLO
OLE-105NA
OLE-120NA
Nem Alma Kapasitesi
(30ºC - %80 Ba€›l Nem)
lt/gün
105
120
Nem Alma Kapasitesi
(27ºC - %60 Ba€›l Nem)
lt/gün
65
70
V/Ph/Hz
220 - 240 / 1 / 50
220 - 240 / 1 / 50
Nominal Elektrik Tüketimi
W
1160
1190
Maksimum Elektrik Tüketimi
W
1480
1520
Maksimum Ak›m
A
6.4
6.8
Hava Debisi
3
520
720
Güç Kayna€›
m /h
Çal›flma S›cakl›k Aral›€›
ºC
5 - 35
5 - 35
Çal›flma Ba€›l Nem Aral›€›
%
35 - 90
35 - 90
Ses Seviyesi
(Serbest Alanda 1 metrede)
dB(A)
59
60
Boyutlar (GxYxD)
mm
540 x 990 x 410
600 x 1000 x 382
A€›rl›k
Kg
So€utucu Ak›flkan
So€utucu Ak›flkan Miktar›
g
50
52
R 410A
R 410A
1050
1480
Kullan›m Alanlar›
Müzelerde, kütüphanelerde, arflivlerde,
bilgi ifllem merkezlerinde, depo ve dükkanlarda,
spor merkezlerinde, sa€l›k merkezlerinde,
soyunma odalar›nda
OLE-105NA
LED Kontrol paneli
Higrostat
Otomatik çal›flma
Sürekli drenaj için su gideri ba€lant›s›
Otomatik defrost
S›cak gaz defrost
Hava filtresi
Tekerlek
1,5 m drenaj hortumu
‹ki kademe fan ayar›
OLE-120NA
Özellikleri
Bask› hatalar› ve unutma müstesna olup, üretici firma görünüm ve teknik de¤erlerde de¤ifliklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
Download

Olefini Nem Alma Katalog ( İ N D İ R )