Genifl Kapsamlı Teknolojik Çözümler
Fiziksel & Kimyasal Arıtma
• Izgara ile eleme
• Kum & Ya€ Ayırımı
• Birincil Çöktürme
• Koagülasyon, Flokülasyon, Sedimentasyon
• Çözünmüfl Hava Flotasyon (DAF) Sistemi
Biyolojik Arıtma
• Aktif Çamur Sistemi
• Genifl Havalandırma Sistemleri
• Ardıflık Kesikli Reaktör (SBR)
• Membran Biyoreaktör (MBR)
• Biyolojik Nütrient Giderim Prosesi (BNR)
Çamur Arıtma
• Çamur Stabilizasyonu ve Çamur Çürütme (Aerobik ve Anaerobik)
• Çamur Yo€unlafltırma (Graviteli Yo€unlafltırma, Mekanik Yo€unlafltırma, Flotasyon Yo€unlafltırma)
• Çamur Susuzlafltırma (Belt Pres, Filtre Pres, Santrifüj Dekantör)
• Çamur Kurutma
‹leri Arıtma Prosesleri
Dilovası O.S.B Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye
Kapasite: 21.144 m3 /gün (111.650 E.N.), KO‹ yükü: 13.398 kg/gün
Proses: Biyolojik Arıtma - Kimyasal Arıtma - Çamur Susuzlafltırma - Çamur Kurutma
Y‹D Projesi: 2 yıl inflaat - 27 yıl iflletme
• Dezenfeksiyon (Klorlama, UV, Ozonlama)
• Kum Filtrasyonu
Kentsel Atık Su Arıtma
0611
• Membran Filtrasyonu
Kentsel Atık Su Arıtma
Arbiogaz bugüne kadar 100'ün üzerinde kentsel atık su arıtma tesisi dizayn etmifl,
kurmufl ve devreye almıfltır. Çevreci bir yaklaflım açısından konvansiyonel yöntemlerin
gereken deflarj standartlarını sa€lamadı€ı durumlarda ileri arıtma teknikleri
uygulanmaktadır.
Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık su Arıtma Tesisi, 80.000 m3/gün kapasiteli fiziksel arıtma ve
40.000 m3/gün kapasiteli biyolojik arıtma olarak dizayn edilmifltir. Tesis fiziksel arıtma, kimyasal arıtma, biyolojik
nutrient giderimi ve çamur arıtma ünitelerinden oluflmaktadır.
Organize Sanayi Bölgelerindeki (OSB)
Arbiogaz birçok flehir ve yerleflim için
atık su arıtma tesislerinde çevredeki
100'ü aflkın evsel atık su arıtma tesisleri
endüstriyel atık sular ve evsel atık
infla etmifltir. Arbiogaz, atık suda
suların bir arada arıtımı uzun yılların
oluflan mevsimsel dalgalanmalara
tecrübe ve bilgi birikimini
karflın sahip oldu€u tecrübeler
gerektirmektedir.
do€rultusunda iflletme kolaylı€ı ve
emniyetini kolayca sa€layabilmektedir.
Arbiogaz, mevcut atık
su arıtma tesislerinde
nüfus artıflına ba€lı
olarak artan kapasite
ihtiyacını karflılamak ve
yeni deflarj limitlerini
sa€layabilmek için
geniflletme / iyilefltirme
hizmetlerini de
sunmaktadır.
Yeflil Çevre OSB Atıksu Arıtma Tesisi, Bursa - Türkiye
Kapasite: 52.500 m3/gün (410.000 E.N.)
Yap - ‹fllet - Devret (Y‹D) Projeleri
Y‹D Projeleri, Belediyelerin ve Organize Sanayi Bölgelerinin çevre sorunlarını çözebilmeleri için alternative
finansman yolu göstermektedir.
Müflterileri, Arbiogaz'a kendi ihtiyaçları do€rultusunda tesis dizayn etmesi ve en iyi flekilde iflletmesi
konularında güven duymaktadırlar.
Y‹D tesisleri, çamur susuzlafltırma ve kurutma ünitelerini de içeren; fakat sadece bunlarla sınırlı olmayan
çeflitli teknolojik çözümleri getirmektedir.
ARP Paket Atık Su Arıtma Tesisleri
ARP Paket Arıtma Tesisleri Arbiogaz tarafından tatil köyleri, yazlık villalar, kırsal bölgeler, askeri kamplar
ve marina gibi çeflitli iflletmelerin arıtma ihtiyaçlarını karflılamak amacıyla dizayn ve inflaa edilmektedir. ARP
paket arıtma tesislerinin dizaynı modüler ve kompakt yapıda oldu€u için iflletme kolaylı€ının yanısıra alandan
tasarruf da sa€lamaktadır.
Malatya Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye
Kapasite: 25.000 m3/gün (290.000 E.N.)
Denizli Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye
Kapasite: 42.000 m3/gün (350.000 E.N.)
Küçükköy Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye
Kapasite: 49.512 m3/ gün (150.000 E.N.)
Prosesler: Fiziksel Arıtma - Biyolojik Arıtma - Çamur Susuzlafltırma Gaz Klorlama
Çerkezköy OSB Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye
Kapasite: 80.000 m3/gün fiziksel arıtma, 40.000 m3/gün biyolojik arıtma (470.000 E.N.)
Mu€la Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye
Kapasite: 17.111 m3/gün (100.000 E.N.)
Proses: Fiziksel Arıtma - Biyolojik Arıtma - Çamur Çürütme - Çamur Susuzlafltırma
Güllük Belediyesi Atık Su Arıtma Tesisi, Türkiye
Kapasite: 2 x 2.000 m3/gün (10.000 E.N.)
Proses: Fiziksel Arıtma - Biyolojik Arıtma - Çamur Susuzlafltırma
Download

Kentsel Atık Su Arıtma