DELTA® de¤erleri korur. Enerji tasarrufu sa¤lar. Konfor yarat›r.
DELTA -VENT S
®
Uygulama bilgileri
1
2
3
4
왎 1. DELTA®-VENT S, saça¤a paralel olarak döflenir.
Çat› e¤im flartnamesine uygun olarak bindirme
10 - 15 cm'dir. Bu e¤imin alt›na düflülmüflse (çat›
kiremitlerinde maks. 6°) asgari bindirme 25 cm
olmal›d›r. Yaz› bask›l› yüzey havaya bakmal›d›r.
왎 2. Yap› elemanlar› çat› alan›n›n içinden geçecekse,
DELTA®-VENT S yukar› katlanarak ya¤mur ve kar›n
girmesi önlenmelidir. Mahya yönünde yap› parçalar›
nedeniyle, DELTA®-VENT S'den oluflturulmufl bir
olukla ya¤mur ve eriyen su komflu mertek alanlar›na
iletilir.
왎 3. DELTA®-FLEXX-BAND ve/veya DELTA®-THAN
ile ek güvenlik sa¤lanabilir. Küçük hasarlar›n
DELTA®-MULTI-BAND ile düzeltilmesi mümkündür.
T E M E L
K A L ‹ T E
왎 4. DELTA®-VENT S, saçak alt›nda ya da al›n tah
tas› alt›nda sona erer ( kesinlikle çat› olu¤u içinde
de¤il ).
왎 5. Çat› dairesi pencere kasalar›nda ise
DELTA®-VENT S, DELTA®-FLEXX-BAND
ile takviye edilir. Bu ürün, buhar borular›n›n ve
flöminelerin kaplanmas› için de uygundur.
5
DELTA®-VENT S'in ayr›nt›l› uygulama talimatlar›n›
www.doerken-sistem.com internet adresinden PDFdosyas› olarak yazd›rabilir ve kaydedebilirsiniz.
왎 Difüzyona aç›k
çat› örtüsü
왎 Tam izolasyonlu
e¤imli çat›lar
için
왎 Yeni yap›lar
ve yenileme
için
DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS
Pozisyon
Adet
Hizmet
1
...... m2
DELTA®-VENT S (Üretici: Dörken GmbH
& Co. KG, 58311 Herdecke) difüzyona
aç›k, özel kaplamal› PP-muflon-çat› örtüsü olarak temin edilmeli çat› teknik flartnamesine ve üretici bilgilerine uygun
flekilde mertekler üzerine döflenmelidir.
Örtü, mertekler üzerine genifl bafll› çiviler
veya ba¤lay›c› mandallar ile sabitlenir.
Yüzey a¤›rl›¤›
Y›rt›lma kuvveti
Yanma s›n›f›
Sd-de¤eri
yakl. 140 g/m2
yakl. 210/155 N/5 cm
DIN EN 12311'e
uygundur
DIN 4102'ye göre B2
yakl. 0,02 m
...... m2
3
......m
DELTA®-LATA ‹ZOLASYON BANDI
kontra latalar›n›n alt›na, DELTA®-VENT
S'e yap›flt›r›lmal›d›r.
4
...... adet
DELTA®-VENT S ile çat› dairesi pencerelerinde, ç›kma pencerelerde, cam
tu¤lalarda ve bacalarda v.s. suyun içeri
girmeyece¤i, onun yerine kesikteki bir
folyo oluk üzerinden uzaklaflt›r›laca¤› bir
ba¤lant› oluflturulur
T E M E L
K A L ‹ T E
2
DELTA®-VENT S PLUS DELTA®-VENT S
PLUS (Üretici: Dörken GmbH & Co. KG,
58311 Herdecke) PP-örme muflon-folyokaplamadan üretilmifl, entegre kendinden
yap›flkanl› kenara sahip, difüzyona aç›k
çat› örtüsü olarak temin edilmeli. Çat› teknik flartnamesine ve üretici bilgilerine
uygun flekilde kaplama tahtas› üzerine
döflenmelidir. Örtü, kaplama tahtas› üzerinde genifl bafll› çivilerle veya z›mbalanarak sabitlenir.
Yüzey a¤›rl›¤›
yakl. 140 g/m2
Y›rt›lma kuvveti
yakl. 250/200 N/5 cm
DIN EN 12311'e
uygundur
Yanma s›n›f›
DIN 4102'ye göre B2
Sd-de¤eri
yakl. 0,02 m
Birim fiyat›
Toplam fiyat
Download

delta®-vent s