D O S Y A :
12
K A M U S A L
A Ç I K
M E K A N L A R
EGEM‹MARLIK
2006/4 - 59
ED‹TÖRDEN
‹nci Uzun, Ar. Gör.
DEÜ Mimarl›k Fakültesi Mimarl›k Bölümü
Kamusal Alan/Kamusal Mekan
Kavramlar›
Uzun y›llardan beri Bat›’n›n gündeminde olan kamusal alan / kamusal mekan
kavramlar›, Türkiye’de özellikle son y›llarda görece politik bir zeminde yo¤un
olarak tart›fl›lmaya bafllad›. Farkl› bak›fl aç›lar›n›n kamusall›k tariflerinin ve "kamusal mekan"›n farkl› alt kategorilerinin ve derecelerinin varl›¤›, konunun irdelenmesinde baz› tan›m ve s›n›rland›rmalar›n yap›lmas›n› gerekli k›l›yor. Dosya
konusunu oluflturan "kamusal aç›k mekan" olarak kastetti¤imiz ise, kent içinde,
kamu ya da özel sektörce oluflturulmufl, tüm kentlilerin eflit girifl ve kullan›m
hakk›na sahip oldu¤u aç›k mekanlar…
Dosyada yer alan ilk makale ile, kamusal alan / mekan kavramlar› ve tarihsel geliflimleri ele al›n›yor. Yrd. Doç. Dr. Emel Kay›n makalesinde, ‹zmir’in önemli
kentsel mekanlar›ndan biri olan Kordon’u kamusall›k kavram› aç›s›ndan irdeliyor. Arfl. Gör. Derya Öncül’ün Konak Meydan› ile ilgili yaz›s›nda ise, Konak
Meydan›’n›n Türkiye’nin siyasi ve toplumsal yaflam›nda bir k›r›lma noktas› olan
1980 y›l› öncesi ve sonras›nda üstlendi¤i rol, politika ve kamusall›k aç›lar›ndan
ele al›n›yor. Dr. Gökçen Firdevs Yücel, kamusal aç›k mekanlarda kullan›lan,
mekan›n ifllevselli¤ini ve kalitesi üzerinde etkin, zaman zaman da belirleyici bir
rol üstlenen donat› elemanlar›n› genel bir s›n›fland›rma ile anlat›yor. Dosyam›z›n son bölümünü ise, CCCB (Centre de Cultura Contemporània de Barcelona) taraf›ndan iki y›lda bir verilmekte olan "Avrupa Kentsel Kamusal Mekan
Ödülleri"ni bu y›l kazanan befl projenin tan›t›m› oluflturuyor. t
13
Download

D O S Y A : K A M U S A L A Ç I K M E K A N L A R