GEÇMİŞTEN BUGÜNE,
BUGÜNDEN GELECEĞE İTAMEKS
m›nda 2006 y›l›nda bu ülkede yat›r›m›n› gerçeklefltirmifltir.
‹TAMEKS’in 1996 y›l›nda Britax-Römer markas›n›n eksklusiv
distribütörlü¤ünü alarak bafllayan çocuk güvenli¤i gereçleri alan›ndaki faaliyetleri, 2007 y›l›nda çocuk gereçleri sektörüne yat›r›m karar› almas› ve bu karar sonucunda yaratt›¤› Koala markas› ile devam etmifltir. 2013 y›l›nda ise B.O.B ve 4moms markalar›n›n da Türkiye distribütörlü¤ünü alan ‹TAMEKS, ulusal ve bölgeselde çocuk gereçleri alan›nda Pazar lideri haline gelmifltir.
Bugünden Gelece¤e;
Markalar›m›z›n gücü ve otomotiv ana sanayi firmalar›ndaki
ürün gruplar›m›zla; Global ve öncü bir firma olmam›z, kalite ve
Geçmiflten Bugüne;
müflteri odakl› çal›flmalar›m›z sayesinde ‹TAMEKS Global oyun-
1982 y›l›nda kurulan otomotiv yan sanayi ve çocuk gereçleri
cu konumunu baflar›l› bir flekilde sürdürmektedir.
alanlar›nda öncü bir kurulufl olan ‹TAMEKS, kendisini önde gelen
‹TAMEKS olarak, giriflimci kimli¤imiz ile sektörde 35. y›l›m›za
otomobil üreticilerinin de¤iflen ihtiyaç ve beklentilerini ileri mühen-
do¤ru giderken, “müflteri ihtiyaçlar›n› belirleyen ve karfl›layan li-
dislik, da¤›t›m ve üretim metotlar› ile en üst düzeyde karfl›layan bir
der firma olmak” vizyonu ›fl›¤›nda mühendislik, inovasyon ve AR-
üretici firma olarak kan›tlam›flt›r. Otomotiv gibi dinamik bir sektör-
GE konular›nda ald›¤›m›z kararlar›m›z ve yat›r›mlar›m›zla kendi-
de giriflimci olmay› özümseyerek sektörde varl›¤›n› devam ettiren
mizi daha da ilerilere tafl›maya devam etmekteyiz.
‹TAMEKS, coflku ve tutkuyla hareket ederek, yüksek performans-
Son dönemdeki önemli at›l›mlar›m›zdan biri olan Concept pro-
l› ifl sonuçlar› ile önemli baflar›lara imza atm›fl ve 2008 y›l›ndan
jesi kapsam›nda, araca özel kesimli paspas tasar›m›m›zla ve
beri ISO/TS 16949 sertifikas› ile çal›flmalar›na devam etmektedir.
üretimimizle sektörde bir ilk gerçeklefltirmifl bulunuyoruz.
‹TAMEKS’in 1982 y›l›nda, ilk markas› olan Pufi ile (günde 60
Ar-ge konusunda program, sistem ve iyilefltirme olarak üretim
adet) koltuk k›l›f› üretimi ve perakende sat›fl› yaparak bafllayan
süresini azaltan, kaliteyi artt›ran ve maliyeti azaltan çal›flmalar›-
yolculu¤u günümüzde otomotiv perakende sektöründe ulusal ve
m›z ile bu alanlara yapt›¤›m›z yat›r›mlar›m›z, ar-ge çal›flmalar›n-
bölgesel pazarlarda liderli¤e yükselmifltir. Zaman içinde ürün ga-
da yan sanayiyi, ana sanayi seviyesine tafl›yacak çal›flmalard›r.
m›n› geniflleten Pufi, müflterilerine Kauçuk Paspas, Hal› Paspas,
2013 y›l›nda ald›¤›m›z yat›r›m karar›m›z ile ‹TAMEKS olarak,
Koltuk K›l›f›, Otomotiv D›fl Örtüleri ve Araç Güvenlik Kitleri sun-
2014 Ekim ay› itibariyle Gebze’de yap›lmakta olan yeni tesisimiz-
maya bafllam›flt›r. Günümüzde Pufi, Orijinal Ekipmanlar ve Pera-
de operasyonlar›m›za daha yüksek üretim kapasitesi, yeni maki-
kende piyasas›ndaki ürünler üzerindeki gücünü yans›tarak ve
ne ve ekipmanlar›m›z ile devam edece¤iz. Kauçuk ve hal› pas-
yüksek teknoloji ve yüksek performansl› ürünler sunarak seçkin
pas üretici kimli¤imizin yan› s›ra, TPE üretimine de yat›r›m ya-
bir marka haline gelmifltir.
parak, de¤iflik taleplere yan›t verebilecek esneklik ve özel üretim
‹ç piyasada güçlü bir oyuncu haline gelen ‹TAMEKS, 2000’li
gücüne daha üst seviyede sahip olaca¤›z. Bu kapsamda kendi
y›llar›n bafl›nda Global oyuncu olma hedefi ile OEM alan›nda da
ürün gruplar›m›zda Global piyasay› en üst düzeyde domine et-
dünya piyasalar›na girmifltir. Günümüzde ana sanayi ve yan sa-
meyi hedefliyoruz.
nayiye, ulusal ve bölgesel pazarda üretim yapan ‹TAMEKS, Global OEM ve OES markalar› aras›nda kendini kabul ettirmifl üre-
‹TAMEKS, günümüzde 25 milyon ürünü ile yollarda seyahat etmektedir.
ticilerden biri konumunda olup Toyota, Hyundai, KIA, Land Ro-
Bu yolda yapt›¤›m›z yat›r›mlar ile Türkiye sanayisine bulundu-
ver, Nissan, Renault, Subaru, Chevrolet, Lexus, Infinity, Opel gi-
¤umuz katk›n›n önemini vurgular, bulundu¤umuz katk›n›n sürdü-
bi markalar›n ihtiyaçlar› için Global çözüm orta¤› olmufltur.
rülebilirli¤i için kararl›l›¤›m›z› göstermek isteriz.
‹TAMEKS’in bu yoldaki baflar›s›n›n kan›t› 2010 y›l›nda TME (Toyota Motor Europe) taraf›ndan verilen en iyi tedarikçi ödülü ile
‹ s m a i l Yalç›n DELEMEN
takdir görmesidir. Global otomotivdeki geliflimleri dikkate alan
CEO
‹TAMEKS, Rusya’da geliflmekte olan otomotiv endüstrisi kapsa-
‹TAMEKS D›fl Tic. ve Paz. A.fi.
1
İTAMEKS FROM PAST TO PRESENT AND
FROM PRESENT TO FUTURE
industry in this country.
The activities of ‹TAMEKS in the area of child safety
appliances, started by taking over the exclusive distributorship of
Britax and Römer brand in 1996, and continued by taking a
decision to invest in the children's appliances sector in 2007, and
the Koala brand which was created as a result of this decision.
‹TAMEKS has taken over the Turkey distributorship of the B.O.B
and 4moms brands in 2013 and has become the market leader
in the area of national and regional child appliances.
From the Present to the Future;
F r o m Past to Present;
‹TAMEKS, which is a leading organization in the field of the
automotive supply industry and children's appliances was
founded in 1982, and has proven to bea manufacturer that
meets the changing needs and expectations of the leading
automobile manufacturers at the highest level with advanced
engineering, distribution and manufacturing methods. ‹TAMEKS,
which has maintained its presence by assimilating being
entrepreneurs in a dynamic sector such as the automotive
industry, achieved significant success with the high performance
business results by acting with enthusiasm and passion and
continued to work with ISO/TS 16949 certification since 2008.
The journey of ‹TAMEKS, which began in 1982 by producing
seat covers with its first brand Pufi (daily 60 pcs.) and retail
sales, has risen today to the leadership of the national and
regional markets in the automotive retail industry. Pufi expanded
its product line over time and began to offer its customers
Rubber Mats, Carpet Mats, Seat Covers, Automotive Exterior
Covers and Car Safety Kits. Today Pufi has become an exclusive
brand by reflecting its power on the Original Equipment and the
Products in the Retail Market and offering high technology and
high performance products.
‹TAMEKS has become a strong player in the domestic market,
and has entered into the world market in the field of OEM in the
early 2000s with the goal of becoming a global player. ‹TAMEKS
produces for the main industries and side industry in the global
and regional markets today, and is in the position of a
manufacturer that has been recognized among the OEM and
OES brands, and has become a global solution partner for the
needs of the brands such as Toyota, Hyundai, KIA, Land Rover,
Nissan, Renault, Subaru, Chevrolet, Lexus, Infinity, and Opel.
The evidence of the success of ‹TAMEKS in this way is being
appreciated by the award of the best supplier in 2010 by TME
(Toyota Motor Europe). Taking into account the development of
the global automotive industry, ‹TAMEKS has realized its
investment in Russia in 2006 in the developing automotive
2
‹TAMEKS continues in the position of being a successful
global player through the power of our brands and our product
groups in the automotive industry companies, being a global and
a leading firm, with our quality and customer-oriented work.
We are continuing to move ourselves to the more advanced
positions through our decisions and investments on the
engineering, innovation and R&D issues, in the light of the vision
of "to be the leading company that determines and meets
customer needs" as we progress to our 35th anniversary in the
industry with our identity entrepreneur as ‹TAMEKS.
In the scope of a concept project, one of our significant
attempts in recent terms, we have carried out a first in our
industry by our design and production of mats that are cut
specific to the vehicle.
Our investments in the area of reducing production time,
enhancing quality and reducing the cost as part of the program,
system, and improvement in the R&D, are the works that will
carry our side industry to the level of the main industry in our
R&D work.
By our investment decision in 2013 we will continue our
operations with a higher production capacity, and with new
machinery and equipment as ‹TAMEKS, and as of October 2014
we will be in our new facility being built in Gebze. We will have
the flexibility and production capacity at the higher level that will
meet the different demands by investing in the production of TPE
as well as our identity of the manufacturer of rubber and carpet
mats. In this context, we aim to dominate global markets with our
own product line at the highest level.
‹TAMEKS today travels on the roads with over 25 million
products.
We emphasizes the importance of the contribution to Turkey's
industry with the investments we made in this way, and we want
to demonstrate our commitment to the sustainability of this
contribution
‹ s m a i l Yalç›n DELEMEN
CEO
‹TAMEKS D›fl Tic. ve Paz. A.fi.
Download

Dosyayı indirmek için tıklayınız: otomotiv2014