66
YAPI TANITIM
Hem Nefleli,
Hem Dinamik
‹ZM‹R Ç‹⁄L‹’DE YER ALAN EK‹N KOLEJ‹, M‹N‹K ARKADAfiLARIN
MEKANI NASIL ALGILAYACAKLARI, VÜCUT ÖLÇÜLER‹ VE DÜfiÜNCE
fiEK‹LLER‹ GÖZ ÖNÜNE ALINARAK TASARLANMIfiTIR. SINIFLARDA
HEM NEfiEL‹ HEM DE D‹NAM‹K B‹R ATMOSFER HEDEFLENM‹fiT‹R.
Alpay Demirci
PROJE MÜELL‹F‹ Demirce Mimarl›k
TASARIM EK‹B‹ Burçin Demirci, Alpay Demirci
PROJE EK‹B‹ Belgin Utma, Kerem Dumlu,
Nihal Demir, Sercan Demir, Ecem Ceylan
‹fiVEREN Ekin Koleji
YER Çi¤li
PROJE TAR‹H‹ 2012
2
ARSA ALANI 2856 m
2
‹NfiAAT ALANI 4900 m
YAPIM TAR‹H‹ 2013-2014
EGE M‹MARLIK MART 2014
E
n mutlu çocuk, do¤ada
çevresindekileri keflfeden, tüm
duyular›n› kullanabilen, kendi
yafl›tlar› ile sosyalleflebilen ve hayal
dünyas›n› kullanabilece¤i mekanlara
sahip olan çocuktur.
Bu saptamadan yola ç›karak, binan›n
genel formu ve cephesindeki gökkufla¤›
renkleri ile de bütünlük sa¤layan do¤a
temas›n› mekanlarda kulland›k.
Ekin Koleji projesinde,
hedefledi¤imiz en önemli iki konu
kullan›c›lar›n tüm ihtiyaçlar›n›
karfl›layacak mekanlar oluflturmak ve
ö¤rencilerin hem ders saatlerinden, hem
de aktivite zamanlar›ndan keyif
almalar›n› ve motive olmalar›n›
sa¤lamakt›. Özellikle anaokulu ça¤›ndaki
çocuklar için hayal dünyalar›n›
kullanmalar›na olanak sa¤layan ve
bedensel aktivitelerini kullanabilecekleri
mekanlar›n olmas› çok önemliydi.
Binam›z›n genel formu, arazimizin
fleklinden kaynakl› paralel kenar
formunda olufltu. D›flar›dan alg›lanan
kat› formu, girifllerin e¤risel çözümleri
ile yumuflatt›k. Cephede gökkufla¤›
konseptinden yola ç›karak emaye boyal›
renkli camlar ve alüminyum günefl
k›r›c›lar kulland›k, iç mekanda tasarlanan
formlar›n keskin hatl› olmamas›na özen
gösterdik. Bu projede çocuklar›n
güvenli¤i, hayal dünyalar›n›
gelifltirmeleri, sosyalleflebilmeleri ve
ö¤retim hayatlar›na ad›m att›klar› bu ilk
senelerinde okuldan keyif almalar› bizim
bu projedeki önceliklerimizdendi.
Ekin Koleji, tamamen minik
arkadafllar›m›z›n mekan› nas›l
alg›layacaklar›, vücut ölçüleri ve
düflünce flekilleri göz önüne al›narak
tasarlanm›flt›r.
Ekin Koleji, 8 adet anaokulu s›n›f› ve
8 adet ilkö¤retim s›n›f›ndan
oluflmaktad›r. Bodrum katta, sergi
alanlar›, dans ve jimnastik salonu,
seramik atölyesi, yemek salonu ve
personel odalar› bulunmaktad›r. Zemin
katta, karfl›lama bankosu ve bekleme
alanlar›, çocuklar için tasarlanm›fl kapal›
oyun alan›, anaokulu s›n›flar›, müdür
odas› ve rehberlik odas› bulunmaktad›r.
Anas›n›flar›nda cocuklar›n el ifli,
boyama gibi faaliyetlerini grup çal›flmas›
olarak yapabilecekleri organik formda
tasarlanm›fl toplu çal›flma masas›
bulunmaktad›r. Ayn› zamanda her
s›n›fta çocuklar›n faaliyetlerini
sergileyebilecegi sergi panolar›
bulunmaktad›r. Çocuklar›n bedensel
aktivitelerini güçlendirmek amaçl› kapal›
oyun alanlar›na da önem verilmifltir.
Birinci kat ise ilkö¤retim ö¤rencileri
için tasarlanm›flt›r. S›n›flarda hem nefleli
67
YAPI TANITIM
EGE M‹MARLIK MART 2014
68
YAPI TANITIM
Bodrum kat› plan›
Zemin kat plan›
EGE M‹MARLIK MART 2014
69
YAPI TANITIM
Birinci kat plan›
0 girifl
9 s›n›flar
18 iç bahçe
27 güvenlik odas›
1 s›n›flar
10 kütüphane
19 amfi
28 ö¤renci girifl
2 müdür odas›
11 projeksiyon odas›
20 konferans salonu girifl
29 ö¤retmenler odas›
3 sekreter odas›
12 konferans salonu
21 dans salonu
30 seramik atölyesi
4 pdr odas›
13 kulis
22 jimnastik salonu
31 muhasebe
5 galeri bofllu¤u
14 müzik odas›
23 soyunma odalar›
32 malzeme/personel soyunma od.
6 etkinlik odas›
15 resim odas›
24 haz›rl›k mutfa¤›
33 lojman
7 wc
16 drama odas›
25 yemek salonu
8 revir
17 fuaye
26 enerji pano odas›
‹kinci kat plan›
EGE M‹MARLIK MART 2014
hem de dinamik bir atmosfer
yarat›lm›flt›r. S›n›flar›n tasar›m›, dalga
formundan esinlenen okuma köflesi için
yap›lan sünger kapl› ünite, tek kiflilik
s›ralar ve sergi panolar›ndan
oluflmaktad›r. Ortak kullan›m alan›nda
yer alan kütüphane bölümünün s›n›rlar›
tamamen hareketli cam bölücü paneller
ile belirlenmifltir. Okuma ve yazmay›
yeni ö¤renen ö¤renciler için öncelikli
EGE M‹MARLIK MART 2014
amaç, kitap okuma al›flkanl›¤›n›
kazand›rmak ve kütüphane alan›n› da
genel oyun alan› ile bütünlefltirmektir.
Böylece çocuklara özgürce kitap seçme,
inceleme ve kütüphane alan›nda vakit
geçirme imkan› sunulmaktad›r.
‹kinci kat ise, ö¤rencilerin y›l
boyunca haz›rlad›klar› gösterileri
sunabilecekleri, ö¤retim süresince çeflitli
aktivitelerde kullan›lmak için tasarlanm›fl
konferans salonu ve fuaye alan› ile
sahne arkas› haz›rl›k bölümlerinden
oluflmaktad›r. Ayr›ca resim atelyesi,
drama s›n›f› ve idari birimlerde bu katta
yer almaktad›r. t
71
YAPI TANITIM
EN MUTLU ÇOCUK, DO⁄ADA
“
ÇEVRES‹NDEK‹LER‹ KEfiFEDEN,
TÜM DUYULARINI
KULLANAB‹LEN, KEND‹
YAfiITLARI ‹LE
SOSYALLEfiEB‹LEN VE HAYAL
DÜNYASINI KULLANAB‹LECE⁄‹
MEKANLARA SAH‹P OLAN
ÇOCUKTUR
”
EGE M‹MARLIK MART 2014
Download

Hem Neşeli, Hem Dinamik