(DIN 4102-4’e göre)
(DIN 4102-4’e göre)
* Türk Ytong Sanayi A.fi.’nin tüm fabrikalar›nda üretilerek kullan›c›lara sunulan, kuru birim hacim a€›rl›€› 400 kg/m3
ve ortalama bas›nç mukavemeti 2.5 N/mm2 olan geçmeli duvar bloklar› ve Ytong örgü tutkal› ile oluflturulmufl duvarlar
ITBAK (Çevre ve fiehircilik Bakanl›€›’nca görevlendirilen teknik onay kuruluflu) taraf›ndan test edilmifl ve bu duvarlar›n
›s›l iletkenlik hesap de€eri =0,11 W/mK olarak belgelenmifltir.
Download

YTONG Donatısız Yapı Malzemeleri