Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 10.02.2014
Revizyon No : 001
weber.dry PUR seal
Poliüretan esaslı, UV dayan›ml›, süper elastik
su yal›t›m ürünü
n Tan›m›
Poliüretan esasl›, tek bileflenli, kullan›ma haz›r UV dayan›ml›
süper elastik su yal›t›m ürünü.
n Avantajlar›
• Yaz›n yumuflamaz, k›fl›n sertleflmez.
• Mekanik direnciyle yaya trafi¤ine dayan›m
• Düflük s›cakl›klarda dahi 2 mm’den fazla çatlak köprüleme
• Havas›z spreyle veya rulo ile rahat uygulama imkan›
• Rahat uygulama k›vam›yla komplex detaylar› kolayca
çözebilmesi
• Deterjan, ya¤, deniz suyu, ve evsel kimyasallara dayan›m
• Servis S›cakl›¤›
: -30 °C ile +90 °C
• Shore A sertli¤i
: 60 (ASTM D 2240)
• Beton yüzeye yap›flma: > 1,5 N/mm2 (ASTM D 903)
• Çatlak köprüleme (-10 °C) > 2 mm (EOTA TR- 008)
• Kopmada uzama: > % 750 (DIN 52455)
• Çekme Dayan›mı: > 4 N/mm2 (DIN 52455)
• Su buhar geçirgenli¤i : 20 gr/m2/gün (ISO 9932-91)
• Yang›n dayan›m›
: B2 (DIN 4102-1)
• Etag 005 standartlar›na uygundur.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama alan›
• Tüm yap›lar›n yatay teraslar›, çat›, balkon, otopark, köprü
üst k›s›mlar› ve benzeri alanlar›n su yal›t›m›nda ve
korunmas›nda kullan›l›r. Ayn› zamanda ›slak hacim
yal›t›m›nda, bitki kökü dayan›m› istenen alanlar›n yal›t›m›nda,
eski su yal›t›m kaplamalar›n tadilatlar›nda su yal›t›m
malzemesi olarak da uygulan›r.
n Uygulama yüzeyleri
• Çimento bazl› flaplar, s›valar ve brüt beton
• Cam, metal ve ahflap yüzeyler (weber.prim EP 2K ile)
• Eski seramik, bitüm, ve akrilik kaplamalar
(weber.prim EP 2K ile)
• Poliüretan köpük
• Di¤er uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z
n Uygun son kat seçenekleri
nUygulama s›n›r›
• Nem oranı % 5’den fazla yüzeylere uygulanmamalıdır.
• Taze beton yüzeylere uygulanmamalıdır.
• Uygulanabilecek kat adeti : 2-3 kat
• Katlar aras› bekleme süresi : En az 12 saat;
en fazla 36 saat
• Ya¤mura karfl› dayan›m süresi
: 4 saat
• Hafif yaya trafi¤ine dayan›m süresi : 12 saat
• Tam kürlenme süresi
: 7 gün.
n Performans
• Yap›s›
: Poliüretan
• Uygulama yüzeyi nem oran› % 5’den fazla olmamal›.
• ‹deal bir uygulama için yüzey basma dayan›m› en az 25
Mpa, yap›flma dayan›m› ise 1,5 Mpa olmal›d›r.
• Uygulama öncesi astar uygulamas› yap›lm›fl olmal›.
• Ürün atefl kaynaklar›ndan uzak tutulmal› sigarayla
yaklafl›lmamal›d›r.
• Uygulama esnas›nda, mutlaka eldiven ve gözlük kullan›lmal›,
göz ve deri temas›ndan kaç›n›lmal›d›r. Malzemenin gözle
ve deriyle temas› halinde bol su ile durulanmal› ve derhal
doktora baflvurulmal›d›r.
• Uygulama alan›nda mutlaka yeterli derecede hava
sirkülasyonu bulunmal›d›r.
• Uygulanm›fl ürün UV’ye maruz kalma durumunda zamanla
sararma yapabilir. Ancak bu etki sadece görsel olup ürünün
mekanik özelliklerini ve performans›n› etkilemez. Bundan
kaç›nmak için son kat olarak üzeri weber.dry PUR coat
ile kaplanmal›d›r.
n Yüzey haz›rl›¤›
• weber.dry PUR coat ve benzeri poliüretan esasl› renkli
veya fleffaf son kat kaplamalar
• Dekoratif silis kum çeflitleri
n Uygulama özellikleri
n Uyar›lar ve öneriler
• Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›d›r.
• Düz olmayan yüzeyler weber.rep HKS veya
weber.rep MA 200 ile düzeltilmelidir.
• Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri
weber.dry PUR seal ile kapat›lmamal›, bu noktalarda
yal›t›m›n devaml›l›¤› için weber süperflex dilatasyon
yal›t›m bantlar› kullan›lmal›d›r.
• S›zd›rmazl›¤›n devaml›l›¤›n› sa¤lamak amac›yla, dikey ve
yatay köfleler weber.rep MA 200; h›zl› uygulama veya
sülfat dayan›m› istenen durumlarda ise weber.rep HKS
ile pahlanmal› veya weber köfle yal›t›m bantlar› ile
desteklenmelidir.
• Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler.
weber.rep MA 200 ile; h›zl› uygulama veya sülfat dayan›m›
istenen durumlarda ise weber.rep HKS ile onar›lmal›d›r.
• Çimento esasl› ve ahflap gibi emici yüzeyler ve cam, metal,
eski seramik, bitüm, akrilik kaplamal› yüzeyler
weber prim EP 2K ile astarlanmal›d›r.
1/2 weber.dry PUR seal
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 10.02.2014
Revizyon No : 001
n Uygulama flartlar›
• Yüzey ve ortam s›cakl›¤› +10 °C ile +35 °C aras› olmal›d›r.
• Nemli ve/veya s›cak havalarda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r
• Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içersinde ya¤mur
veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
n Uygulama
• Uygulama öncesi weber.dry PUR seal iyice kar›flt›r›lmal›
ve uygulama yap›lacak astarl› yüzeye f›rça, rulo ve sprey
kullanarak uygulanmal›d›r. E¤er uygulama alan yatay ise
ürün yüzeye dökmek suretiyle rulo veya f›rça ile
uygulanabilir.
• ‹nce çatlaklar, birleflim yerleri, köfle ve kenarlar birinci
kat uygulamas›ndan sonra polyester keçe ile
desteklenmelidir.Teras çat› ve benzeri uygulamalarda
polyester keçe uygulamas› birinci kat uygulamas›ndan
sonra tüm yüzeye yap›lmal›d›r.
• Uygulama en az 2 kat olmal›, katlar aras›nda en az 12
saat beklenmelidir. (bekleme süresi 36 saati
geçmemelidir).
• Kal›c› renk, dekoratif görünüm ve yüksek dayan›m için
son kat weber.dry PUR coat kullan›lmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Tüketim
Ortalama 1,5 -2,0 kg/m2 (2 veya 3 kat olarak).
n Ambalaj
Net 25 kg metal kova.
n Renk
Beyaz.
n Uygulama aletleri
F›rça, rulo, sprey.
n Raf ömrü
Kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 9
ayd›r.Depolama s›cakl›¤› +5°C ile +30°C aras› olmal›d›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
Ambalajlar donmaktan korunmal›d›r.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.dry PUR seal
Download

Teknik Bilgi Föyü