Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 10.07.2014
Revizyon No : 004
weber emprenye
fieffaf, su itici ve koruyucu malzeme
n Uygulama
n Tan›m›
weber emprenye, silika-silikat esasl› olup, yap› elemanlar›n›n
yüzeylerine emprenye edilerek su iticilik kazand›ran fleffaf
su itici malzemedir.
n Avantajlar›
• Kuvvetli su iticilik ve yüksek penetrasyon özelli¤i.
• D›fl cephe kaplamalar›n görüntüsünü de¤ifltirmeden koruma
• Zor kirlenme ve kolay temizlenme .
• weber emprenye, inceltilmeksizin bir püskürtme, rulo
veya f›rça ile yüzey doyana kadar uygulanmal›d›r.
• Emici yüzeylerde malzeme max. dört saat ara ile iki kat
uygulanmal›d›r.
• Az emici yüzeylerde malzeme tek kat uygulanmal›d›r.
• Malzemenin yüzeyde akma yapmamas›na özen
gösterilmelidir.
• Uygulama sonras› aletler su ile temizlenmelidir.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Tüketim
n Uygulama alan›
• Belli bir e¤ime sahip su emici yüzeyler için, su emicili¤ini
azalt›c› ve kirlenmeyi önleyici koruyucu malzeme olarak
kullan›l›r.
Yüzeyin emicili¤ine ba¤l› olarak ortalama 150-200 ml/m2.
n Ambalaj
5-20 lt’lik plastik bidon
n Uygulama yüzeyleri
• Dekoratif tu¤la, gazbeton, beton, alç›, traverten, sar›tafl
ve alç›, do¤altafl gibi emici yüzeylerde
• Mermer ve granit gibi az emici yüzeylerde
• Tarihi eser yüzeylerinin atmosferik etkilere karfl›
korunmas›nda.
• Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Uygulama özellikleri
n Renk
fieffaf.
n Uygulama aletleri
Havas›z sprey, f›rça ve rulo.
n Raf ömrü
Orijinal, aç›lmam›fl ambalaj›nda, rutubetsiz ve kuru ortamlarda,
üretim tarihinden itibaren 12 ayd›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
• Kuruma süresi: ort. 24 saat.
• Katlar aras› bekleme süresi: max. 4 saat.
n Uyar›lar ve öneriler
• Malzeme kürünü alana kadar ya¤›fltan korunmal›d›r.
• Uygulama esnas›nda, mutlaka eldiven ve gözlük kullan›lmal›,
göz ve deri temas›ndan kaç›n›lmal›d›r.
n Yüzey haz›rl›¤›
• Yüzey, kabarm›fl ve dökülmüfl boyalar ve sabit olmayan
gevflek parçalardan, çiçeklenme ve tozdan temizlenmeli
sa¤lam olmal›d›r.
• Yüzeydeki çatlaklar özel tamir harçlar› ve macunlar› ile
düzeltilmelidir.
• Yüzeyde nem lekeleri olmamal› ve kuru gözükmelidir.
n Uygulama flartlar›
• Yüzey ve ortam s›cakl›¤›: +5 °C ile +30 °C aras›.
• Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde don tehlikesi
olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
1/1 weber emprenye
Download

Teknik Bilgi Föyü