Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 12.01.2015
Revizyon No : 001
weber.prim AS
Akrilik esasl› astar
n Tan›m›
n Tüketim
Akrilik emülsiyon esasl›, kullan›ma haz›r astar.
n Avantajlar›
• Tek bileflenli, kullan›ma haz›r
• Alç› s›va, alç› panel yüzeyler üzerinde guvenli kullan›m
• Emici¤i yüksek ve tozuma riski olan yüzeylerde guvenli
yap›flma
•Küçük, pratik ambalaj
•Yüzeye ba¤l› olarak: 90-100 ml/m2.
(tek kat alç› yüzeyler için)
•Yüzeye ba¤l› olarak: 150-180 ml/m2.
(tek kat beton döfleme için)
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Ambalaj
1 lt’lik kovada (1 kolide 5 adet bulunur.)
n Renk
n Uygulama alan›
• Porozitesi ve emicili¤i yüksek yüzeylerde, seramik uygulamas›
öncesinde, su ve nem geçirimsizli¤ini sa¤lamak, tozumay›
önlemek ve sa¤lam yap›flmay› sa¤lamak için kullan›l›r.
•Özellikle alç› yüzeyler için uygulanmas› uygundur.
fieffaf.
n Uygulama aletleri
Posteki rulo, f›rça.
n Raf ömrü
n Uygulama yüzeyleri
Kuru ve serin ortamlarda ambalajlar›n a¤z›n›n aç›lmamas›
kofluluyla üretim tarihinden itibaren 1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
Ambalajlar donmaktan korunmal›d›r.
•Alç› s›va, alç› blok, alç› panel yüzeyler
•Çimento bazl› s›valar
•Brüt beton (son kat olacak ise) weber.tec R,
weber.tec RK ve weber.tec RM uygulanm›fl
•Di¤er uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Uygulama s›n›r›
•Islak ve nemli yüzeylerde kesinlikle uygulanmaz.
•Seramik üzeri seramik uygulamalar›nda kullan›lmaz.
•Ahflap üzeri seramik uygulamalar›nda kullan›lmaz.
•Metal yüzeylerde kullan›lmaz.
n Yüzey haz›rl›¤›
• Yüzey düzgün, kuru, temiz ve sa¤lam olmal›d›r.
• Aderans› düflük zeminler kontrol edilmeli; zay›f k›s›mlar
yüzeyden kopar›lmal›d›r.
n Uygulama flartlar›
•Ortam s›cakl›¤›: +5 °C ile +30 °C aras›.
•Çok nemli ve/veya çok s›cak havalarda uygulama yapmaktan
kaç›n›lmal›d›r.
n Uygulama
• weber.prim AS inceltilmeden homojen bir hale gelinceye
kadar kar›flt›r›l›p, posteki rulo veya f›rça ile tek kat olarak
uygulanmal›d›r.
• Su yal›t›m› veya seramik uygulamas›na weber.prim AS
uygulamas›ndan minimum 6 saat sonra geçilebilir.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
1/1 weber.prim AS
Download

Teknik Bilgi Föyü