Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 14.08.2014
Revizyon No : 001
weber.dry FDF plus
Elastomerik reçine esasl›, UV dayan›ml›
su yal›t›m malzemesi
n Uyar›lar ve öneriler
n Tan›m›
Elastomerik reçine esasl›, kullan›ma haz›r, UV dayan›ml›,
süper elastik su yal›t›m malzemesi.
n Avantajlar›
• Gelifltirilmifl UV dayan›m› ve yans›tma özelli¤i.
• Süper elastik yap›s› ile s›cakl›k farklar›na dayan›m.
• Düflük s›cakl›klarda dahi 1mm’den fazla çatlak köprüleme.
• F›rça, rulo veya havas›z sprey ile çok rahat uygulama.
• Zor kirlenme, rahat temizlenme özelli¤i.
• Su göllenmesine karfl› dayan›m.
• Kesinlikle tuzlu su kullan›lmamal›d›r.
• Kesinlikle yabanc› malzemeler ilave edilmemelidir.
• Uygulama yüzeylerindeki dilatasyon derzleri
weber.dry FDF plus ile kapat›lmamal›, bu noktalarda
yal›t›m›n devaml›l›¤› weber superflex dilatasyon yal›t›m
bantlar› ile sa¤lanmal›d›r.
• Uygulama sonras›nda kullan›lan tüm aletler kurumadan
su ile y›kanmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama alan›
• Tüm yap›lar›n iç ve d›fl mekanlar›nda, çat›larda, dere ve
oluklarda, baca ve parapet kenarlar›nda, kuzey cephelerde,
UV dayan›ml›, renkli, kullan›ma haz›r, süper elastik su
yal›t›m malzemesi olarak kullan›l›r.
n Uygulama yüzeyleri
• Çimento bazl› flaplar, s›valar, brüt beton ve levhalar
• Galvaniz, çinko ve alüminyum yüzeyler,
• Eski bitümlü yüzeyler (en az 1 y›ll›k),
• Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Yüzey haz›rl›¤›
• Yüzey yap›flmay› engelleyici kal›p ya¤› vb. kal›nt›lardan ve
gevflek parçalardan ar›nd›r›lm›fl, temiz, düzgün ve sa¤lam
olmal›d›r.
• Yüzeydeki önemli bozukluk ve delikler weber.dry FDF plus
uygulamas›ndan en az 24 saat önce weber.rep MA 200;
h›zl› uygulama veya sülfat dayan›m› istenen durumlarda
ise weber.rep HKS ile onar›lmal›d›r.
• Uygulama yap›lacak yüzeyler 1/4 (weber.dry FDF plus/su)
oran›nda inceltilmifl weber.dry FDF plus ile astarlanmal›d›r.
• Eski bitümlü ve metal gibi zorlu yüzeyler yüksek aderans
için weber.prim EP 2K ile astarlanmal›d›r.
n Uygulama flartlar›
n Uygulama s›n›r›
• Ortam s›cakl›¤›: + 10 °C ile + 35 °C aras›.
• Çok nemli ve/veya çok s›cak havalarda uygulama
yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
• Donmufl, erimekte olan veya 24 saat içerisinde ya¤mur
veya don tehlikesi olan yüzeylerde uygulanmamal›d›r.
• Negatif su bas›nc›na karfl› uygulanmaz.
n Uygulama özellikleri
• Mekanik mukavemet kazanma süresi: 7 gün
• Su geçirimsiz hale gelme süresi: 7 gün
• Son mukavemetine ulaflma süresi: 7 gün
• Dokunma süresi: 2 saat
• Katlar aras›nda bekleme süresi: 6 saat
• Tam kuruma süresi: 48 saat
• Uygulama kal›nl›¤›: 1-1,5 mm
n Uygulama
n Performans
• Yo¤unluk: 1,49 kg/dm3
• Yap›flma dayan›m› (TS EN 14891): ≥ 1,0 N/mm2
• Çatlak köprüleme (TS EN 14891): ≥ 2 mm (+20 °C)
≥ 1 mm (-5 °C)
• Kapiler su emme (TS EN 1062-3): ≤ 0,1 kg/(m2h0,5)
• Kopmada uzama (ASTM D2370) ≥ % 400
• Astar kat uygulamas›n›n kurumas›n›n ard›ndan,
weber.dry FDF plus, inceltilmeden, rulo, f›rça veya
püskürtme yöntemiyle tüm yüzeye en az 2 kat olarak
uygulanmal›d›r.
• ‹nce çatlaklar, birleflim yerleri, köfle ve kenarlar birinci kat
uygulamas›ndan sonra polyester keçe ile desteklenmelidir.
Teras çat›larda polyester keçe uygulamas› birinci kat
uygulamas›ndan sonra tüm yüzeye yap›lmal›d›r.
• Birinci kat kuruduktan sonra ikinci kat birinciye dik
do¤rultuda uygulanmal›d›r.
• Katlar aras›nda en az 6 saat beklenmelidir.
n Tüketim
1,5-2 kg /m2 (1 mm uygulama kal›nl›¤› için).
n Referans standartlar›
•TS EN 14891 / Nisan 2008
• Dispersiyon esasl› s›v› halde uygulanan su geçirimsizlik
ürünü T‹P: DM
n Ambalaj
Net 20 kg ve 5 kg’l›k (sadece gri ve beyaz) plastik kova.
1/2 weber.dry FDF plus
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 14.08.2014
Revizyon No : 001
n Renk
Gri, beyaz, yeflil, k›z›l kahve.
n Uygulama aletleri
F›rça, rulo, havas›z sprey.
n Raf ömrü
Kuru ve serin ortamlarda üretim tarihinden itibaren 1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
Ambalajlar donmaktan korunmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint-Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.dry FDF plus
Download

Teknik Bilgi Föyü