Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 25.06.2014
Revizyon No : 001
weber.prim TG 5
(Eurolan TG 5)
Aderans art›r›c› astar
n Tan›m›
n Yüzey haz›rl›¤›
Akrilik dispersiyon esasl›, tek bileflenli aderans astar›.
n Avantajlar›
•Tek bileflenli.
•Kullan›ma haz›r.
•Ahflap zeminleri yap›flt›r›c›n›n neminden koruma özelli¤i.
•Seramik üzeri seramik uygulamalar›nda yüzey
mukavemetini destekleme.
•Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›d›r.
•Yüzeydeki alç›, boya, tutkal, ya¤, çimento art›klar› tamamen
temizlenmelidir.
•Yüzey su ile y›kan›p, kurumaya b›rak›lmal›d›r.
•Ahflap ve parke yüzeylerde bulunan vernik, balmumu ve
benzeri kal›nt›lar kaz›narak ve hatta sistre yap›larak
temizlenmelidir. Yüzey tozdan ar›nd›r›lmal›d›r.
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Uygulama flartlar›
n Uygulama alan›
•Tüm tadilatlarda, seramik yap›flt›rma harçlar› öncesinde
yüzey aderans›n› artt›rmak amac›yla astar olarak kullan›l›r.
n Uygulama yüzeyleri
•‹ç ve d›fl mekan duvar;
- Her türlü seramik kaplama,
- Boyal› yüzeyler (akrilik veya alkid esasl›).
•‹ç ve d›fl mekan zemin;
- Her türlü seramik kaplamas›
- Sert vinil döflemeler
- Ahflap
- Metal
•Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Uygulama s›n›r›
•Alç› s›va, alç› levha ve alç› blok üzerine uygulanmaz.
•Sürekli ›slak ve nemli yüzeylerde uygulanmaz.
n Uygulama özellikleri
•Ortam s›cakl›¤› +5 °C ile +35 °C aras›.
•Çok nemli ve/veya çok s›cak havalarda uygulama
yapmaktan kaç›n›lmal›d›r.
•Yüzey tamamen kuru olmal›d›r.
n Uygulama
•weber.prim TG 5, inceltilmeden homojen hale gelinceye
kadar kar›flt›r›l›r.
•weber.prim TG 5, posteki rulo veya f›rça ile tüm yüzeye
eflit kal›nl›kta uygulanmal›d›r.
n Tüketim
100-110 ml/m2
(1 mm kal›nl›k için).
n Ambalaj
Net 4,2 lt (5 kg) kovada.
Net 0,85 lt (1 kg) kovada (1 kolide 5 adet bulunur).
n Renk
•weber.prim TG 5 üzerine seramik uygulamas› için
beklenilmesi gereken süre: min. 4 saat.
Pembe.
n Uygulama aletleri
n Uyar›lar ve öneriler
Posteki rulo, f›rça.
•Uygulama sonras›nda, kullan›lan tüm aletler kurumadan
su ile y›kanmal›d›r.
•Kesinlikle yabanc› malzemeler ilave edilmemelidir.
•weber.prim TG 5’in sa¤layaca¤› yüzey aderans›n›n
korunmas› için, uygulama s›ras›nda kirlenmemesine özen
gösterilmelidir.
•Cilt ile temas›ndan kaç›n›lmal› ve uygulama s›ras›nda eldiven
kullan›lmal›d›r.
n Raf ömrü
Rutubetsiz ve kuru ortamlarda üretim tarihinden itibaren
1 y›ld›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.prim TG 5 (Eurolan TG 5)
Download

weber.prim TG 5 Türk