Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 05.08.2014
Revizyon No : 000
weber.floor 4032
Çimento esasl›, kendili¤inden yay›lan tesviye flap›
n Tan›m›
1-10 mm aras›nda uygulanabilen, çimento esasl›,
kendili¤inden yay›labilen, çok h›zl› kuruyan tesviye flap›d›r.
n Avantajlar›
• Ortalama bir saat içersinde bir çok zemin kaplamas›n›n
uygulanabilmesine olanak verir.
• Ortalama 12 saat içerisinde ahflap ve lamine parke
uygulamas›na olanak verir.
• Belirli yüzeylerde astar kullan›lmadan uygulanabilir.
• Tamamen pürüzsüz bir yüzey sa¤layarak zemin
kaplamalar›nda oluflabilecek çatlama, k›r›lma gibi riskleri
ortadan kald›r›r ve üst kaplama yap›flt›r›c›s› tüketimini
optimize eder.
• Yüksek h›zda yay›l›m gösterir.
• EMICODE EC 1 Plus: Oldukça düflük emisyona sahiptir.
• Yerden ›s›tmal› zeminlerde uygulanabilir.
• Pompa ile uygulanabilir.
- Lamine: 12 saat
- PVC: 50-60 dakika
- Hal›/Tekstil: 50-60 dakika
- Parke: 12 saat
n Uygulama kal›nl›¤›
• Orta yo¤unlukta yaya trafi¤ine maruz zeminler: 1-10 mm
• Yüksek yo¤unlukta yaya trafi¤ine maruz zeminler: 3-10
mm
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Performans
• Bas›nç mukavemeti: >35 N/mm2
• E¤ilme mukavemeti: >7 N/mm2
• Bekleme süresi: 15-25 dakika (%65 ba¤›l nem)
n Referans standartlar›
•TS EN 13813
n Uyar›lar ve öneriler
n Uygulama alan›
• Ayn› gün içerisinde tesviye ve uygulama yüzeyi oluflturulmas›
gereken tüm konut, ticari ve endüstriyel alanlar için
uygundur. weber.floor 4032 el veya mikser pompa ile
uygulanarak k›sa bir süre içinde tüm popüler zemin kaplama
malzemeleri için sa¤l›kl› bir yüzey oluflturur.
• Tesviye gereksinimleri uygulama öncesinde tespit edilmelidir.
• Varsa dilatasyon derzlerine riayet edilmelidir.
• Uygulanacak son kat kaplaman›n kal›nl›¤›na uygun profil
kullan›lmal›d›r.
• Yabanc› malzeme eklemeyiniz.
n Yüzey haz›rl›¤›
n Uygulama yüzeyleri
• Yüzey temiz, kuru, düzgün ve sa¤lam olmal›d›r.
• Yap›flkanl› yüzeylerde, asfalt ve ahflap zeminlerde veya
astarlanmam›fl zeminlerde maksimum 3 mm’lik bir
uygulama yap›lmal›d›r.
• Yüzey aspirasyon veya süpürme yoluyla tozdan
ar›nd›r›lmal›d›r.
• Varsa bölgesel bozukluklar weber.rep MA 200 ile tamir
edilmelidir.
• Yüzey weber.floor 4032 uygulamas›ndan en az 30 dakika
önce inceltilmeden weber.prim N ile astarlanmalrd›r.
• ‹ç mekanlarda;
- Çimento bazl› flap,
- Beton döfleme,
- Prefabrike beton,
- Kalsiyum sülfat bazl› flap
- Asfalt
- Seramik
• Di¤er tüm uygulama yüzeyleri için bize dan›fl›n›z.
n Uygulama s›n›r›
• Rutubete maruz veya yerden ›s›tmal› zeminlerin üzerine
uygulanmadan önce 8mm yal›t›m bantlar›yla tüm di¤er
bileflenleri kapat›lmal›d›r.
• Dayan›ks›z ve gevflek yüzeylerde uygulanmaz.
• D›fl mekan zeminlerinde uygulanmaz.
• Son kat olarak b›rak›lmaz.
n Uygulama flartlar›
• Ortam s›cakl›¤›: + 5 °C ile + 25 °C aras›.
• Ak›flkanl›k Tespiti: Weber Standart Metoduna göre 68*38
(çap*yükseklik) ebatlar›nda bir halkada ortalama 260-280
mm’lik bir yay›l›m göstermelidir.
n Uygulama
n Uygulama özellikleri
• Zeminin yaya trafi¤ine aç›labilmesi için gerekli süre: 50-60
dakika
Son kat kaplama için beklenilmesi gereken süre:
- Seramik: 50-60 dakika
• 25 kg’l›k bir torba weber.floor 4032’e ortalama 6,25 lt.
temiz su ilave edilmelidir. weber.floor 4032 düflük devirli
bir el mikseri yard›m›yla homojen bir k›vama gelinceye
kadar kar›flt›r›lmal›d›r.
1/2 weber.floor 4032
Teknik Bilgi Föyü
Düzenleme : 05.08.2014
Revizyon No : 000
• Haz›rlanan harç zemine boflalt›lmal› ve yüzeyindeki
pürüzlerin doldurulmas› için silme çekilmeldir.
• weber.floor 4032 kendili¤inden yay›l›r. Kal›nl›k bir mala
ile ayarlanmal›d›r.
• Mikser pompa ile uygulama yap›lmaktaysa, malzemenin
beraber yay›l›m›n› bozmamak için çal›fl›lan alan›n geniflli¤i
8-10 metreyi geçmemelidir.
• Yay›lan malzeme gerekliyse kirpi rulo ile düzlefltirilmelidir.
n Uygun son kat seçenekleri
• weber.floor 4032 uygulanm›fl zeminlerde son kat olarak;
yap›flt›r›larak uygulanan ahflap veya laminant parke,
seramik, hal›, tekstil, PVC kaplamalar uygulanabilir.
• Di¤er seçenekler için bize dan›fl›n›z.
n Tüketim
Yaklafl›k 1,5 kg /m2 (1 mm kal›nl›k için).
R
‹
D
N
‹
Ç
‹
‹
G
L
‹
B
n Ambalaj
Net 25 kg’l›k torba.
(Palette 42 adet, 1050 kg).
n Renk
Gri.
n Uygulama aletleri
Çelik mala, el mikseri, posteki rulo, mikser pompa
n Raf ömrü
Rutubetsiz, direkt günefl ›fl›¤›na maruz kalmayan ve kuru
ortamlarda, ortam s›cakl›¤› gözetildi¤inde üretim tarihinden
itibaren 6 ayd›r.
Kullan›lmad›¤› durumlarda ambalajlar›n a¤z› s›k›ca
kapat›lmal›d›r.
‚ Belirtilen süreler 20 °C yüzey ve ortam s›cakl›¤›nda geçerlidir, düflük ›s›da süre uzar, yüksek ›s›da süre k›sal›r.
‚ Ürünün amac›n›n d›fl›nda kullan›lmas› ya da yukar›da belirtilen uygulama flartlar› ve önerilerine uyulmamas› halinde oluflabilecek uygulama hatalar›ndan
Saint Gobain Weber Yap› Kim. San. ve Tic. A.fi. sorumlu de¤ildir.
Saint-Gobain Weber
Yap› Kimyasallar› San. ve Tic. A.fi.
Ans›zca köyü Ans›zca ‹ç K›s›m San. Sok. No: 284
35730 Kemalpafla • ‹zmir • Türkiye
Tel : +90 (232) 397 07 00
www.weber.com.tr
[email protected]
Çözüm hatt›: 444 6 990
2/2 weber.floor 4032
Download

Vergi Borcu Yoktur Belgesi için Lütfen Buraya Tıklayınız!