Teknik Bilgi Föyü
SISTA EXTRA WHITE S
KON
TANIMI
Tek komponentli, nemle kürle en, di er standart silikonlara gore 3 kat daha fazla beyaz görünüm sa layan, uyguland
yerlere ekstra parlak ve beyaz bir görünüm kazand ran, su ile sürekli temas eden yüzeyler için geli tirilmi silikon.
UYGULAMA ALANLARI
•Banyo, du kabini, du teknesi, lavabo gibi su ile sürekli temas eden yüzeylerde,
•Emaye, porselen, cam, fayans, seramik, akrilik, kompozit reçine ve alüminyum yüzeylerde kullan labilir.
ÜRÜN AVANTAJLARI
• Ya lanma, büzülme, çatlama ve rengin solmas gibi problemlere kar
• Gözeneksiz malzemelere mükemmel yap ma sa lar.
• Hijyeniktir.
• Solvent içermez, %100 saf silikondur.
• UV nlar na ve
de imlerine kar dayan kl r.
• Ekstra beyazl k ve parlakl k sa lar.
• Mükemmel tutunma ve elastikiyet sa lar.
• ISO 846 ya göre test edilmi tir.
• DIN 18545-D ve ISO 11600-F-20 LM standartlar na uygundur.
TEKN K ÖZELL KLER
Kürle me sistemi
Kabuk ba lama süresi
Uygulama s cakl
Kuruma süresi
E 100 Modülü
Kopma Dayan
Kopmadaki Uzama
Shore A sertli i
mükemmel dayan m gösterir.
:
:
:
:
Asetoksi
11 dk.
5°C ile 40°C aras nda
1 günde ; 2,8 mm
3 günde ; 4,7 mm
: 0,35 MPa
: 2,5 MPa
: %770
: 21
UYGULAMA
• Uygulama yap lacak yüzey kuru ve temiz olmal r.
• Doldurulacak derzin iki yan na da Metylan Maskeleme Band çekilmelidir.
• Kartu a
kesilir. Kanül a
45° aç ile uygulama yap lacak derz kal nl na göre kesilir. Kartu Henkel Kartu tabancas na
yerle tirilir. Kanül kartu ucuna tak r. Tabanca teti i s larak ürün uygulan r.
• Uygulama sonras nda mastik sabunlu suya bat lm sünger ile düzeltilebilir.
SARF YAT
1 ambalaj ile elde edilen uzunluk (metre);
Üçgen derzlerde;
Kare ve dikdörtgen derzlerde;
Derz boyutu
310 ml kartu
Derz boyutu
310 ml kartu
5x5 mm
24,8 m
5x5 mm
12,4 m
5x10mm
12,4 m
5x10mm
6,2 m
AMBALAJ
310 ml kartu
RAF ÖMRÜ
Kuru ve serin ortamda 20 ay
KKAT
• Ciltte hassasiyet yaratabilir. Cilt ve göz ile temas ettirilmemelidir. Uygulama esnasInda eldiven, gözlükvb. koruyucu giysiler
kullan lmald r.Cilt ile temas halinde derhal bol su ile y kanmal r. Yutulmas halinde derhal t bbi yard m al nmal r. Daha
fazla bilgi için malzeme güvenlik belgesine ba vurulabilir.
Türk Henkel Kimya San. Tic. A. . Kay da Cad. Kar Plaza D Blok çerenköy / stanbul
www.henkel-ua.com [email protected]
Tel: 0800 261 63 16
Download

SISTA EXTRA WHITE SİLİKON