Club VitrA Fix
Avrupa normalar›nda kaliteli ürünleri siz de¤erli ustalar›m›zla buluflturmak amac›yla 2007 y›l›nda
faaliyetlerine bafllad›¤›m›z Club VitrA Fix zengin hediye seçenekleriyle kampanyalar›na devam ediyor.
Karo seramik uygulama sektörünün profesyonelleri olan ustalar›m›za yönelik olarak kurulan Club VitrA Fix
sizlerin sadece kaliteli ürünler kullan›rken hediye kazanman›z› de¤il, ayn› zamanda her türlü teknik soru
ve sorunlar›n›z içinde dan›flma merkezi olmaya devam ediyor. 0 800 211 70 00 numaral› telefonumuzdan
Türkiye’nin herhangi bir noktas›ndan bedel ödemeden, sektörün profesyonelleri ile do¤rudan görüflme
yaparak istek, dilek ve sorunlar›n›z› iletebilir, çözüm bulabilirsiniz.
Club VitrA Fix’den nas›l hediye kazanabilirim?
Puan kampanyas›ndan hediye kazanmak için yurtiçi sat›fl ve da¤›t›m flirketimiz ‹NTEMA’n›n genifl da¤›t›m
a¤›ndan kolayca temin edece¤iniz VitrA Fix markal› ürünlerimizin ambalaj veya etiketlerinde belirtilen
puan kuponlar›n› toplamak ve bunlar› servis sa¤lay›c›m›z INTERLINK’e iadeli taahhütlü posta ile iletmek.
INTERLINK adresine puanlar›n›z› iadeli taahhütlü gönderdi¤iniz takdirde hediyeniz adresinize 30 gün
içinde ücretsiz teslim edilecektir. Toplamda 51 de¤iflik VitrA Fix markal› üründen puan toplayarak hediye
kazanabilirsiniz.
www.vitrafix.com.tr internet sitemizden ve ücretsiz dan›flma hatt›m›zdan nas›l faydalanaca¤›m?
Club VitrA Fix üyesi olan ustalar›m›z, VitrA Fix ürünleriyle ilgili sahip olmak istedikleri bütün teknik ve
uygulama bilgisine www.vitrafix.com.tr internet adresinden kolayca ulaflabilecektir. Ayn› zamanda kulüp
üyesi olan ustalar›m›z, sahip olduklar› puanlara karfl›l›k kazanacaklar› hediyeleri de internet sitemizden
ilgili arama motoru sayesinde görebilme flans›na sahiptirler.
Kampanya ve VitrA Fix ürünlerine yönelik her türlü sorular›n›z için hafta içi saat 08:30-17:30 saatleri
aras›nda 0800 211 70 00 numaral› ücretsiz dan›flma hatt›m›z› arayabilirsiniz.
Organizasyon: INTERLINK fi‹RKETLER GRUBU
www.interlink.com.tr
3
YAPIfiTIRMA HARÇLARI
Fixer
Çimento esasl› karo seramik
yap›flt›r›c›s›.
HP
100
puan
25 kg
Cotto
Kal›n yatakl› özel karo seramik
yap›flt›r›c›s›.
Pasta tipi, kullan›ma haz›r, elastik
karo seramik yap›flt›r›c›s›.
300
puan
15 kg
HP
150
puan
25 kg
Pasta tipi, kullan›ma haz›r, elastik
karo seramik yap›flt›r›c›s›.
150
puan
5 kg
Flexy
Yüksek performansl› porselen karo
yap›flt›r›c›s›.
150
puan
25 kg
Flex Porselen
Elastik porselen karo yap›flt›r›c›s›.
1-6 mm
250
puan
25 kg
Pool
Havuz için karo seramik yap›flt›r›c›s›.
puan
Flex Rapid
puan
20 kg
puan
20 kg
puan
20 kg
Çimento esasl› derz dolgu
malzemesi.
‹nce dolgulu, elastik derz dolgu
malzemesi.
‹nce dolgulu, elastik derz dolgu
malzemesi.
puan
20 kg + 5.4 kg
‹nce dolgulu, elastik derz dolgu
malzemesi.
puan
Marbie & Stone Select
4
puan
50
puan
5 kg
250
puan
20 kg
125
puan
10 kg
75
puan
5 kg
Flex 3-10 mm
100
Elastik derz dolgu malzemesi.
20 kg
Yüksek performansl› mermer ve
do¤al tafl yap›flt›r›c›s›.
100
10 kg
Flex 0-3 mm
500
Marbie & Stone
Mermer ve do¤al tafl yap›flt›r›c›s›.
Çimento esasl› derz dolgu
malzemesi.
Flex 0-3 mm
150
Ultra System
Süperik elastik, yüksek performansl›,
çift bileflenli, karo seramik
yap›flt›r›c›s›.
puan
Flex 0-3 mm
250
Floor Plus
Ak›flkan karo alt›nda yay›labilme
özelli¤ne sahip, h›zl› priz alan karo
seramik yap›flt›r›c›s›.
150
20 kg
1-6 mm
250
Rapid Set
H›zl› priz alan karo seramik
yap›flt›r›c›s›.
Çimento esasl› derz dolgu
malzemesi.
1-6 mm
300
25 kg
H›zl› priz alan elastik porselen karo
yap›flt›r›c›s›.
DERZ DOLGU MALZEMELER‹
150
puan
20 kg
Flex 3-10 mm
250
puan
20 kg
Elastik derz dolgu malzemesi.
75
puan
10 kg
ZEM‹N GRUBU
Flex 3-10 mm
Elastik derz dolgu malzemesi.
S10 (3-10 mm Kal›nl›k)
50
puan
5 kg
Rustik 3-20 mm
Rustik derz dolgu malzemesi.
300
puan
25 kg
S30 (4-30 mm Kal›nl›k)
175
puan
20 kg
Pool G 2-10 mm
Çimento esasl›, özel, esnek derz
dolgu malzemesi.
3-10 mm kal›nl›¤a kadar kendinden
yay›lan flap.
4-30 mm kal›nl›¤a kadar fiber
takviyeli kendinden yay›lan flap.
400
puan
25 kg
F50 (10-50 mm Kal›nl›k)
400
puan
100
Kuru harç.
puan
15 kg
25 kg
Epoxy
Epoksi reçine esasl›, derz dolgu
malzemesi.
600
puan
5 kg
SU YALITIM MALZEMELER‹
YÜZEY TEM‹ZL‹K VE BAKIM MALZEMELER‹
Net
Asit esasl›, s›v› karoseramik
temizleyicisi.
Hydrosil
100
puan
P11
Toz karo seramik temizleyicisi.
puan
Derz Temizleyici
Akrilik esasl›, kullan›ma haz›r su
yal›t›m malzemesi.
250
puan
10 kg
Proof HG
100
puan
Yüzey Koruyucu
Su yal›t›m harc›.
100
puan
25 kg
Proof S
300
puan
1 lt
Leke Sökücü
Karo seramik, mermer, do¤al
granit, porselen karo vb kaplama
yüzeyleri için leke ç›kar›c›.
puan
5 lt
0.5 lt
Mermer, granit, porselen vb. için
yüzey koruyucu.
250
Hydrostop
100
1 kg
Asit esasl› derz dolgu temizleyicisi.
Silikon esasl›, fleffaf, su itici astar.
1 lt
Çimento esasl›, iki bileflenli, yar›
elastik su yal›t›m malzemesi.
250
puan
20 kg + 6.25 lt
Proof
200
puan
1 lt
Çimento esasl›, iki bileflenli, tam
elastik su yal›t›m malzemesi.
500
puan
25 kg + 12.5 lt
5
PERFORMANS ARTIRICI ASTARLAR VE KATKILAR
TAM‹R HARÇLARI VE RESTORASYON SIVALARI
RM20 (5-20 mm Kal›nl›k)
Film
Yap›flt›r›c› ba¤lay›c› astar.
100
puan
200
Tamir harc›.
puan
25 kg
5 lt
RM27 (2-7 mm Kal›nl›k)
Film Plus
Yüksek performansl›, yap›flt›r›c›
ba¤lay›c› astar.
100
puan
Yüzey düzeltme ve tamir s›vas›.
200
puan
25 kg
3 kg
RM Flat (0-3 mm Kal›nl›k)
Film Plus
Yüksek performansl›, yap›flt›r›c›
ba¤lay›c› astar.
400
puan
‹nce dolgulu boya alt› s›va.
200
puan
25 kg
10 kg
Latex
250
Performans artt›r›c› katk›
malzemesi.
puan
SON KAT KAPLAMALAR
5 lt
VT700 Fine
Latex
1000
Performans artt›r›c› katk›
malzemesi.
puan
20 lt
Çimento esasl›, ince tekstürlü
dekoratif kaplama.
150
puan
25 kg
VT700
Çimento esasl› dekoratif kaplama.
puan
VT750K
VT500
Is› yal›t›m levhas› yap›flt›rma harc›.
100
puan
25 kg
YÜZEY SIVALARI
VT600
Is› yal›t›m levhas› yüzey s›vas›.
100
puan
25 kg
6
150
25 kg
YAPIfiTIRMA HARÇLARI
Çimento esasl›, kal›n tekstürlü son
kat kaplama.
150
puan
25 kg
ELEKTRON‹K ve B‹LG‹SAYAR
SONY BLU-RAY PLAYER
241.700
puan
KOD 85-56963
Blu-ray 3D oynat›m, 3D dönüflüm, HDD
diskten okuma, USB ve HDMI girifli.
73.400
puan
SONY DVD PLAYER
KOD 85-53103
DVD/DivX/MP3/JPEG/CD oynatabilme,
HDMI ve USB girifli, kompakt tasar›m.
SONY PORTAT‹F DVD
PLAYER KOD 85-53084
DVD/CD/VCD/MP3/JPEG
oynatabilme, yüksek
çözünürlüklü LCD ekran,
dokunmatik tufllar, h›zl› flarj.
187.200
puan
508.500
puan
SONY RECEIVER KOD 85-59290
Ekolayzer, 4 adet HDMI girifli, 4K,
1080/24p sinema gösterimi, 3D, 30
kanal FM radyo.
671.900
puan
SONY EV S‹NEMA S‹STEM‹ KOD 85-52792
400 W, 3D gösterim, Blu-ray/DVD/XviD/MPEG//MP3/JPEG
oynatabilme, 20 istasyon haf›zal› FM radyo, 2 adet HDMI,
USB girifli.
940.900
SONY EV S‹NEMA
S‹STEM‹ KOD 85-56965
puan
1000 W, DVD/CD/MP3/WMA/AAC/BLU-RAY
formatlar›n› destekler, Bluetooth, HDMI ve
USB giriflleri, fl›k ve çekici tasar›m.
8
SONY MP3 PLAYER
KOD 85-59308
8 Gb kapasite, 1.7” TFT ekran,
ekolayzer, 30 istasyon haf›zal›
FM radyo, USB girifli.
168.100
puan
71.600
puan
SONY MP3 PLAYER
KOD 85-51630
4 Gb haf›za, 5 bant ekolayzer,
3 sat›r LCD ekran, ses kay›t,
bas güçlendirme, USB girifli.
65.000
puan
SONY ALARMLI SAATL‹
RADYO KOD 85-14609
10 radyo band›nda ön ayarl›
kanallar, saat, LCD ekran,
6.6 cm çapl› hoparlör.
435.000
puan
APPLE iPOD TOUCH
KOD 85-60388
16 Gb kapasite, 4” LCD ekran,
Buletooth, Wi-Fi, 5 megapiksel
kamera, 40 saat kadar müzik
çalma, 123x58x6 mm, 88 gr.
181.300
puan
SONY ALARMLI SAATL‹
RADYO KOD 85-56990
20 adet FM, 10 adet AM radyo
istasyonu, alarm, iPod, iPhone,
iPad uyumlu, 2x3.5 W ses ç›k›fl
gücü.
134.300
puan
SONY M‹KRO MÜZ‹K SET‹ KOD 85-55861
CD oynatabilme, fl›k ve kompakt tasar›m, USB girifli, dijital gösterge
paneli.
9
604.700
puan
693.800
VESTEL 32” LED TV
KOD 85-58250
1366x768 çözünürlük, HD Ready, 2x6 W ses
ç›k›fl gücü, 2 adet HDMI girifli, Combfilter,
USB ba¤lant›s›.
puan
SONY 32" LED TV
KOD 85-59304
1280x768 çözünürlük, LED ekran, 2 adet
HDMI, 1 adet USB girifli, BRAVIA Sync
özelli¤i, 2x8 W ses ç›k›fl gücü.
1.277.100
puan
SONY 40” LED TV
KOD 85-55211
Full HD, Motionflow XR100 özelli¤i, 24p
gerçek sinema, 2x5 W ses ç›k›fl gücü, HDMI
ve USB girifli.
873.600
SONY 42” LED TV KOD 85-57273
1920x1080 çözünürlük, LED ekran, 2 adet
HDMI, 1 adet USB girifli, 2x5 W ses ç›k›fl gücü.
puan
3.092.900
SONY 47” LED TV
2.151.400
KOD 85-56959
puan
1920x1080 çözünürlük, LED ekran, 4 adet
HDMI, 3 adet USB girifli Wi-Fi, 2x10 W ses ç›k›fl
gücü, Live Colour Teknolojisi.
10
puan
SONY 55” LED TV KOD 85-56961
1920x1080 çözünürlük, LED ekran, 4 adet HDMI,
3 adet USB girifli Wi-Fi, 2x10 W ses ç›k›fl gücü,
24p gerçek sinema özelli¤i.
802.700
puan
APPLE IPAD M‹N‹
1.179.400
KOD 85-55551
7.9” ekran, 1024x768 piksel
çözünürlük, 16 Gb haf›za,
4G, A5 ifllemci, Bluetooth 4.0,
Wi-Fi, 308 gr.
puan
APPLE IPAD AIR
KOD 85-60236
9.7” LED ekran, 2048x1536
piksel çözünürlük, 16 Gb
haf›za, A7 ifllemci, Bluetooth,
Wi-Fi, 240x169.5x7.5 mm,
469 gr.
885.000
puan
APPLE IPAD RETINA
703.300
KOD 85-55346
9.7” retina ekran, 16 Gb, 4G,
Wi-Fi, A6X çipli çift çekirdek
ifllemci, 9.4 mm kal›nl›k,
652 gr a¤›rl›k.
puan
SAMSUNG TABLET
KOD 85-60372
1.5 GHz ifllemci, 16 Gb
bellek, 8” LCD ekran, Wi-Fi,
5 megapiksel kamera,
210x124x7.5 mm, 316 gr.
845.400
puan
SAMSUNG TABLET
KOD 85-59632
1.6 GHz dört çekirdekli ifllemci,
16 Gb bellek, 8” TFT ekran,
Wi-Fi, Bluetooth, USB girifli,
211x136x8 mm, 345 gr.
APPLE MACBOOK PRO
KOD 85-57115
Intel Core i7 2.3 GHz ifllemci,
500 Gb HDD, 15” LED ekran,
MacOSX Lion iflletim sistemi.
3.217.300
puan
11
1.003.800
puan
1.066.000
SONY NOTEBOOK
KOD 85-58597
Intel Core i3-32237U 1.90 GHz ifllemci,
500 Gb HDD, 15.5” LED ekran, 4 adet
USB, 1 adet HDMI girifli, Windows 8
iflletim sistemi.
puan
SONY NOTEBOOK KOD 85-59086
Intel Core i3 32237U 1.90 GHz, 500 Gb
HDD, 15.5” LED ekran, 4 adet USB, 1 adet
HDMI girifli, Windows 8 iflletim sistemi.
1.492.000
1.462.400
puan
DELL NOTEBOOK
KOD 85-59638
Intel Core i5 3317U ifllemci, 1 Tb HDD,
15.6” ekran, 4 adet USB, 1 adet HDMI
girifli, Windows 8 iflletim sistemi.
HP YAZICI
KOD 85-60346
Dakikada renkli 15 sayfa bask›,
600x120 dpi, USB ve ethernet
ba¤lant›s›.
12
puan
HP PROBOOK KOD 85-58949
Intel Core i7 3632QM 2.2 GHz ifllemci,
750 Gb HDD, 15.6” LCD ekran, 4 adet
USB, 1 adet HDMI ba¤lant›s›, LINUX
iflletim sistemi.
375.000
puan
573.600
puan
HP YAZICI
KOD 85-60387
Dakikada 33 sayfa bask›,
1200x1200 dpi, dijital ekran, çift
tarafl› bask›, USB ba¤lant›s›.
TELEFONLAR
1.659.100
puan
1.248.400
1.435.700
puan
puan
APPLE IPHONE 5S
APPLE IPHONE 5C
KOD 85-59656
10 saat konuflma, 250 saat
bekleme süresi, 8 megapiksel
kamera, 16 Gb haf›za, iOS 7 iflletim
sistemi, 124x58x7.6 mm, 112 gr.
KOD 85-59579
10 saat konuflma, 250 saat
bekleme süresi, A6 çip, 16 Gb,
8 megapiksel kamera, Bluetooth,
Wi-Fi, 124x59x9 mm, 132 gr.
1.563.600
puan
1.090.700
SAMSUNG CEP TELEFONU
GALAXY S4 KOD 85-57805
14 saat konuflma süresi, Android
4.2, 5” SUPER AMOLED ekran,
13 megapiksel kamera, W‹-F‹,
137x70x8 mm, 130 gr.
1.461.800
puan
puan
SONY CEP TELEFONU
XPERIA Z1 KOD 85-59645
NOKIA CEP TELEFONU
LUMIA 920 KOD 85-55171
SAMSUNG CEP TELEFONU
N-9000 NOTE 3 KOD 85-59715
14 saat konuflma, 880 saat bekleme
süresi, 5.0” Full HD ekran, 20.7
megapiksel kamera, Bluetooth 4.0,
144x74x9 mm, 169 gr.
10 saat konuflma, 460 saat
bekleme süresi, 8.7 megapiksel
kamera, Wi-Fi, Bluetooth, USB
girifli, 130x71x11 mm, 185 gr.
1.9 GHz ifllemci, 32 Gb kapasite,
5.7” Super AMOLED ekran, 13
megapiksel kamera, 3G mobil TV,
151x79x8 mm, 168 gr.
GIGASET DECT TELEFON
833.700
puan
SAMSUNG CEP TELEFONU GALAXY
S4 M‹N‹ I-9190 KOD 85-59000
12 saat konuflma, 300 saat bekleme
süresi, 8 megapiksel kamera,
Bluetooth, Micro SD kart girifli,
124x61x9 mm, 107 gr.
14
KOD 85-48702
Tarih ve zaman göstergesi, 150 adet
telefon rehberi, son arayan numaray›
gösterme, 300 m aç›k alan, 50 m
kapal› alan çekim mesafesi.
103.600
puan
SAATLER
169.100
1.423.000
puan
puan
CASIO BAY KOL
SAAT‹ KOD 85-36233
SEIKO BAY KOL
SAAT‹ KOD 85-56309
Çelik kasa, deri kay›fl,
anolog, kronometre,
kristal cam, 50 m su
geçirmezlik.
Çelik kasa, çelik kordon,
mineral cam, analog,
takvim, 100 metre su
geçirmezlik.
143.400
285.800
puan
CASIO BAY KOL
SAAT‹ KOD 85-33499
CASIO BAY KOL
SAAT‹ KOD 85-36242
Çelik kasa ve kordon,
mineral bombeli cam,
100 m su geçirmezlik,
takvim.
Çelik kordon, mineral
bombeli cam, vidal›
tepe, kronometre,
100 m su geçirmezlik.
97.800
79.200
puan
puan
CASIO BAYAN KOL
SAAT‹ KOD 85-53209
CASIO BAY KOL
SAAT‹ KOD 85-53206
Çelik kasa, çelik kordon,
analog, mineral cam, 50 m
su geçirmezlik.
Dikdörtgen çelik kasa,
çelik kordon, analog,
mineral cam, takvim,
50 m su geçirmezlik.
76.100
79.500
CASIO BAYAN KOL
SAAT‹ KOD 85-32219
CASIO BAYAN KOL
SAAT‹ KOD 85-14986
Çelik kasa, çelik kordon,
3 katlamal› tek basmal› klips,
50 m su geçirmezlik.
Su geçirmez, mineral cam,
metal kay›fl.
puan
16
puan
puan
HOB‹
238.000
puan
2.193.200
puan
GARMIN NAV‹GASYON C‹HAZI
ALPINE MULT‹MEDYA NAV‹GASYON
ÜN‹TES‹ KOD 85-56976
KOD 85-47365
Sesli yönlendirme, 3D gösterim,
alternatif rota çizimi, rota ayar
tercihleri, Bluetooth, MP3, foto¤raf
gösterimi, dokunmatik ekran.
6” ekran, navigasyon özelli¤i, DVD oynat›c›,
FM radyo, MP3 çalma, USB girifli, Bluetooth.
234.200
puan
puan
SONY D‹J‹TAL FOTO⁄RAF
MAK‹NES‹ KOD 85-56991
SONY D‹J‹TAL FOTO⁄RAF
MAK‹NES‹ KOD 85-57286
16.1 megapiksel, 8x optik zoom, 32x
dijital zoom, süper HAD CCD sensör,
otomatik çekim modlar›, 2.7” TFT ekran,
SD kart yuvas›, USB ba¤lant›s›.
16.2 megapiksel, 8x optik zoom,
Wi-Fi, yüz alg›lama, k›rm›z› göz
giderme, 2.7” TFT ekran, SD kart
yuvas›, USB ba¤lant›s›.
873.900
SONY FOTO⁄RAF MAK‹NES‹
puan
KOD 85-57785
50x optik, 100x net görüntü, 200x dijital
zoom, 20.4 megapiksel, görüntü efekleri,
3” LCD ekran, SD kart yuvas›, HDMI ç›k›fl›.
18
335.800
403.300
puan
SONY KAMERA
KOD 85-57745
27x optik, 32x geliflmifl, 320 dijital zoom,
8.9 megapiksel çözünürlük, Full HD video kayd›,
SD bellek kart›, HDMI ba¤lant›s›.
IGLOO TERMOS
KOD 85-03364
0.75 lt, çelik, deri k›l›fl›.
10.700
puan
IGLOO KUPA MUG
11.600
KOD 85-38874
480 mg, içi ve d›fl› çelik,
plastik desenli.
puan
18.800
puan
AND ÇANTALI TERMOS SET‹
KOD 85-49416
0.50 Lt termos, 2 kupa bardak.
17.500
puan
IGLOO UYKU TULUMU
KOD 85-06754
190x75 cm ebatlar›nda.
11.600
puan
AND ÇOCUK UYKU TULUMU
KOD 85-49415
Polyester, 150x70 cm.
86.500
puan
AND ÇADIR
KOD 85-49414
4 kiflilik, su geçirmez, 130x245x210 cm.
19
9.800
16.900
puan
puan
IGLOO MUG
KOD 85-38876
400 ml, içi plastik d›fl›
çelik, elektrikli, ›s›t›c›l›.
MEIJIA ALET SET‹
62.400
puan
FALKON TRAF‹K SETI
KOD 85-55711
Karayollar› yönetmeli¤ine uygun full trafik
seti, ihtiyaç duyulabilecek her türlü malzeme
setin içerisinde.
15.400
puan
AND fi‹fiME YATAK
KOD 85-49417
Tek kiflilik.
65.000
puan
KITCHEN KING BARBEKÜ
KOD 85-39603
43 cm ›zgara çap›, 56 cm yükseklik,
tekerlekli, kolay temizlenebilir,
›zgaral›k, çelik gövdeli.
136.000
puan
JABA 3’LÜ BAVUL SET‹
KOD 85-53939
Büyük boy 71x20x47 cm, orta boy
60x17x40 cm, küçük boy 50x34x14 cm,
su geçirmeyen kumafl, çift fermuarl›,
bilyal› traktör teker.
20
KOD 85-44250
Çok amaçl›, 10 fonksiyon,
ahflap kaplama tutma
yerleri, özel tafl›ma çantal›.
SPOR
10.900
14.700
puan
puan
VOIT VOLEYBOL TOPU
VOIT FUTBOL TOPU
KOD 85-43002
2 mm kal›nl›¤›nda, PVC/PU
malzemeden, 18 panel,70-80
gr a¤›rl›¤›nda Butyl iç lastik.
KOD 85-54057
PVC malzeme, 32 panelli,
110 gr Butyl iç lastik,
makine dikiflli.
25.000
puan
VOIT BASKETBOL TOPU
629.100
KOD 85-59486
PU malzeme, %100 kauçuk
iç lastik, su tutmaz yüzey.
puan
VOIT D‹KEY B‹S‹KLET
KOD 85-16072
Zaman, mesafe, h›z, efor,
RPM, kalori ve nab›z gösterge
bilgileri, 16 adet seviye.
186.300
puan
ORBIS DA⁄ B‹S‹KLET‹
KOD 85-48907
26” jant, vitesli.
818.700
puan
VOIT KOfiU BANDI
KOD 85-57126
H›z, zaman, nab›z, e¤im göstergesi,
dijital ekran, elden nab›z ölçme, 12 adet
haz›r program, vücut ya¤ oran›n› ölçme.
670.700
puan
VOIT TEKL‹ ÇALIfiMA MERKEZ‹
KOD 85-58945
25 de¤iflik hareket yapma olana¤›,
a¤›rl›klar kafes korumal›, 60 kg toplam
a¤›rl›k, 192x102x217 cm kurulu ebad›.
22
ÇOCUK ve E⁄LENCE
148.900
134.500
puan
puan
ORBIS 16” ÇOCUK B‹S‹KLET‹
ORBIS 16” ÇOCUK B‹S‹KLET‹
KOD 85-47701
16” jant, vitessiz.
KOD 85-57305
16” jant, vitessiz.
156.600
141.200
puan
puan
ORBIS 20” ÇOCUK B‹S‹KLET‹
ORBIS 20” ÇOCUK B‹S‹KLET‹
KOD 85-56334
20” jant, vitessiz.
KOD 85-57306
20” jant, vitessiz.
395.600
puan
500.600
puan
AL‹fi AKÜLÜ FORMULA ARACI
KOD 85-19897
3-9 yafl aras› kullan›m, 4 km h›z, 20 kg a¤›rl›k, 2 vitesli
(ileri-geri), 45 kg tafl›ma kapasitesi, elektrikli fren.
24
AL‹fi AKÜLÜ TURBO MOTORS‹KLET
KOD 85-49702
2 ile 8 yafl gurubu için, maksimum 30 kg
kapasite, 8 km/h h›z, ileri-geri vites, ›fl›kl›
farlar.
HASBRO JENGA
KOD 85-56986
+6 yafl, geriye say›mla
birlikte heyecan bafll›yor
kuleyi deviren kaybediyor.
48.000
puan
24.200
puan
HASBRO TABU
KOD 85-19927
4 farkl› oyun seçene¤i, 12 ve üstü
yafllar için, 4 veya daha fazla
oyuncu.
INTERTOY CRANIUM
KOD 85-39662
16 yafl ve üzeri, 4 farkl› oyun keyfi,
çizimler ve heykeller yaparak rol
keserek flark›lar m›r›ldanarak ve
bulmaca çözerek oyun alan›n›
dolafl›p zafere ulafl›n.
31.500
puan
28.900
puan
HASBRO MONOPOLY
KOD 85-00369
Dünya’n›n en popüler aile
oyunu, emlak sat›n alma,
kiralama ve satma yoluyla
ak›ll› yat›r›mlar ve anlaflmalar
yap›n, zengin olun.
687.900
puan
SONY PS3 OYUN KONSOLU
KOD 85-54101
DVD player, kablosuz oyun ve internet
imkan›, Dolby Digital ses, 500 Gb HDD,
AV ç›k›fl›, 1 adet oyun.
470.500
puan
SONY PLAYSTATION VITA
KOD 85-57230
3G, ARM Cortex-A9 ifllemci,
5” dokunmatik ekran, ön-arka
kamera, Wi-Fi, Bluetooth, Six-Axis
hareket kontrolü.
25
4.300
puan
9.800
puan
PLAY-DOH fiEK‹LL‹ KÜP
KOD 85-29643
18 ay üstü için, rengarenk
flekillerden oluflan flekilli küp.
PLAYSKOOL KÜPLER&VAR‹LLER
KOD 85-58612
12 ay+, renkli küpler ve variller sayesinde
bebekler hem problem çözmeyi ö¤reniyor
hemde zihinsel geliflmelerine destek oluyor.
8.000
puan
PLAY-DOH M‹N‹ KOVAM
FINE PAINT BOYA SET‹
KOD 85-24760
3 yafl üzeri için, 4 renk hamur ve
birçok kal›p içeren bu mini
kovalarda kocaman e¤lence sakl›.
KOD 85-01190
Kalemtrafl, makas, ataç, sulu
boya, pastel boya, kuru boya,
keçeli kalem, 150 parça, ahflap
çantal›.
11.700
puan
28.400
puan
HOBBY FINE TAVLA TAKIMI
KOD 85-18340
PVC çanta, pul saklama gözü.
37.900
puan
HOBBY FINE OKEY TAKIMI
Plastik ›staka, PVC tafl›ma çantas›.
26
KOD 85-18341
K‹fi‹SEL BAKIM ve EV ALETLER‹
170.700
puan
211.600
BRAUN EP‹LASYON SET‹
puan
BRAUN TIRAfi MAK‹NES‹
KOD 85-55091
5 kademeli hareketli bafll›k, ister
kablolu, ister kablosuz kullan›m,
favori ve b›y›k düzeltme b›ça¤›.
KOD 85-55085
40 dakika kablosuz kullan›m,
oynar bafll›k, 40 adet c›mb›z,
kiflilefltirilmifl h›z ayar›.
85.100
puan
BRAUN SAÇ DÜZLEfiTR‹C‹
KOD 85-37724
130°-200°C hassas s›cakl›k aral›¤›, dijital ekran,
boyal› saçlar için saten iyonlar›, oynar plakalar.
54.400
puan
BRAUN SAÇ KURUTMA
MAK‹NES‹ KOD 85-45738
1900 W, 6 kademeli h›z ayar›,
seramik koruma, so¤uk flok.
28.600
puan
BRAUN BURUN KULAK KIL
ALMA MAK‹NES‹
KOD 85-27644
60 dk pil kullan›m ömrü, dik
pozisyonda durabilme, y›kanabilir,
koruyucu kapakl›,
28
54.400
puan
ARZUM VÜCUT ANAL‹Z BASKÜLÜ
KOD 85-48549
150 kg maksimum ölçüm, ya¤, su, kas, kemik
ölçümü, 8 farkl› haf›za kayd›, genifl cam yüzey,
LCD ekran, otomatik kapanma.
151.300
puan
UFO INFRARED ISITICI KOD 85-47257
2300 W, 16 m2 aç›k, 23 m2 kapal› alan ›s›tma alan›,
uzaktan kumandal›, 5 adet s›cakl›k kademesi.
54.400
puan
UFO FANLI ISITICI
KOD 85-55018
2000 W, 2 kademeli h›z ayar›,
çift yal›t›ml›, afl›r› ›s›nmaya karfl›
koruma, yaz›n kullan›m için
ba¤›ms›z fan özelli¤i.
BOSCH fiARJLI EL SÜPÜRGES‹
KOD 85-38163
300 ml hazne kapasitesi, kablosuz
kullanabilme özelli¤i, y›kanabilir filtre,
pil göstergesi, duvara monte aparat›.
122.200
puan
556.700
puan
BOSCH ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
KOD 85-52103
2200 W, elektronik güç ayar›, 3 Lt toz
kapasitesi, kendi kendini temizleyen
Air Clean Hepa filtre.
161.800
puan
UFO VANT‹LATÖR
156.300
puan
PROF‹LO ELEKTR‹K SÜPÜRGES‹
KOD 85-60530
3 ayr› h›z kademesi, 3 farkl›
üfleme özelli¤i, uzaktan
kumanda, LED ekran.
KOD 85-39426
12 V, toz torbas›z, pil göstergesi, turbo
zemin f›rças›, y›kanabilir filtre,
katlanabilen tutma yeri.
29
BRAUN B‹LEKTEN TANS‹YON
ÖLÇER KOD 85-20279
BRAUN ATEfi ÖLÇER
KOD 85-00526
Atefli kulaktan sadece bir
saniyeden h›zl›, kesin ve
güvenli ölçer, pil ile çal›fl›r.
Tam otomatik kullan›m›, son 10 ölçümü
veren haf›za, 13-21 cm bilek çevresi,
dayan›kl› saklama kab›.
28.100
25.400
puan
puan
30.300
BOSCH BUHARLI ÜTÜ
puan
KOD 85-57885
2300 W, 0.29 Lt su tank› kapasitesi,
100 gr/dak buhar gücü, 30 gr/dak
turbo buhar, termostatl›.
199.200
puan
HOMEND ÜTÜ KOD 85-53557
2400 W, anti kireç sistemi, 4 kademeli
buhar seçene¤i, LCD ekran ile s›cakl›k
ayar›n› görme, 1.2 Lt su tank›, dikey
ütüleme özelli¤i.
DO⁄RULAR ÇAMAfiIR
KURUTMALIK KOD 85-60807
Katlanabilir, kolay tafl›n›r, 17 m
çamafl›r asma kapasitesi.
39.600
puan
46.200
puan
DO⁄RULAR ÜTÜ MASASI
KOD 85-60794
Buhar geçirici ve genifl monoblok
sac tabla, sac ütülük, ›s›ya
dayan›kl› kumafl, katlanabilir.
30
BEYAZ EfiYA
BAYMAK KL‹MA
KOD 85-57799
A enerji s›n›f›, LCD ekran, 12.000 Btu
so¤utma, 12.000 Btu ›s›tma kapasitesi.
BAYMAK KL‹MA
KOD 85-52996
A enerji s›n›f›, LCD ekran, 18.000 Btu
so¤utma, 19.800 Btu ›s›tma kapasitesi.
882.500
puan
BOSCH ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
KOD 85-60423
A+++ enerji s›n›f›, 120 dev/dak,
su ak›fl sensörü, 65 Lt tambur
hacmi,ak›ll› su tüketimi, TFT ekran.
1.644.200
puan
1.079.500
puan
HOTPOINT-ARISTON ÇAMAfiIR
MAK‹NES‹ KOD 85-48050
A++ enerji s›n›f›, 1200 devir, 77 Lt,
9K kapasite, 9 y›kama program›,
LCD ekran.
BOSCH BULAfiIK MAK‹NES‹
KOD 85-60422
A s›n›f› enerji, 6 programl›, 4 özel
fonksiyon, 5 ayr› s›cakl›k derecesi,
14 kiflilik kapasite, LCD ekran, yük
sensörü, Zeolit kurutma sistemi.
1.717.500
puan
798.800
puan
BOSCH BULAfiIK MAK‹NES‹
KOD 85-51914
A+ enerji s›n›f›, 14 Lt su tüketimi,
12 kiflilik kapasite, 3 adet program,
3 ayr› y›kama s›cakl›k ayar›, LED
gösterge, 3 kademeli filtre sistemi.
32
467.800
puan
HOTPOINT-ARISTON BÜRO T‹P‹
BUZDOLABI KOD 85-48049
108 Lt toplam hacim, 14 Lt
dondurucu hacmi, statik so¤utma
sistemi, kap› yönü de¤iflebilir.
123.600
puan
403.000
puan
BOSCH DER‹N DONDURUCU
KOD 85-53980
390 Lt toplam dondurucu hacmi,
A enerji s›n›f›, SN-T iklim s›n›f›,
3 sepetli, 48 kg a¤›rl›k.
275.200
puan
BOSCH SEB‹L
KOD 85-38733
1 Lt so¤uk su, 1.2 Lt s›cak
su kapasiteli, çocuk kilidi,
LED gösterge paneli.
1.119.400
puan
BOSCH BUZDOLABI
KOD 85-48741
A s›n›f› enerji, toplam brüt
hacim 514 Lt, LED’li elektronik
›s› ayar›, CrisperBox özelli¤i.
594.900
puan
1.326.800
puan
BOSCH BUZDOLABI
KOD 85-51354
A++ enerji s›n›f›, 514 Lt toplam
iç hacim, elektrik kesintisinde
32 saat muhafaza özelli¤i.
BOSCH NO FROST
BUZDOLABI KOD 85-57128
A+ s›n›f› enerji, 525 Lt toplam
hacim, süper so¤utma, Multi
Airflow, Deodizer özelli¤i.
33
BOSCH M‹KRODALGA
FIRIN KOD 85-35920
900 W, 4 adet defrost
program›, 3 piflirme program›,
25 Lt paslanmaz çelik iç hacim,
31.5 cm cam tepsi.
BOSCH M‹D‹ FIRIN
399.700
96.200
KOD 85-18992
puan
26 Lt piflirme bölümü,
ayarlanabilir termostat, elle
kumanda, piliç çevirme özelli¤i.
puan
BOSCH SET ÜSTÜ
OCAK KOD 85-35927
4 gözü gazl› ocak, gaz
emniyet sistemi, çelik
ocak ›zgaras›, fabrika
ç›k›fl› LPG’ye ayarl›.
271.300
puan
113.200
puan
LUXELL BÖREKÇ‹ KOD 85-46967
1650 W, 40 Lt iç hacim, turbo piflirme
özelli¤i, zaman ayar›, 80-320 derece
ayarlanabilen otomatik termostat.
BOSCH FIRIN
KOD 85-53954
3 gözü gazl›, 1 gözü
elektrikli ocak, 3 adet piflirme
program›, 67 Lt f›r›n iç hacmi,
cam üst kapak.
243.100
puan
575.700
puan
HOTPOINT-ARISTON FIRIN
KOD 85-48052
4 gözü gazl› ocak, A enerji s›n›f›,
gaz emniyet sistemi, otomatik elle
ateflleme, Turbo piflirme program›.
34
MUTFAK
BOSCH SU ISITICI
KOD 85-25682
2400 W, afl›r› ›s›nma emniyeti,
çift tarafl› su seviye göstergesi,
ç›kar›labilen çelik kireç filtresi.
67.100
puan
SIEMENS EKMEK KIZARTMA
MAK‹NES‹ KOD 85-22309
80.800
puan
900 W, el yakmayan d›fl yüzey, buz
çözme özelli¤i, panel rezistans,
2 dilim tost ekme¤i kapasitesi.
BOSCH ÇAY MAK‹NES‹
KOD 85-30503
1.785 W, 0.7 Lt demlik kapasitesi,
2 Lt su kapasitesi, su seviye
göstergeli, paslanmaz çelik zemin.
100.200
85.400
puan
puan
SIEMENS KAHVE MAK‹NES‹
KOD 85-37610
1000 W, göstergeli cam sürahi,
10-15 fincan kapasitesi, dripstop" damlama emniyeti.
60.500
ARZUM TOST MAK‹NES‹
puan
KOD 85-56192
1800 W, 180° aç›labilen gövde, yap›flmaz
›s›t›c› plaklar, termostat ve ikaz ›fl›¤›,
kiltleme mandal›, ›s› ayar dü¤mesi.
36
99.400
puan
HOMEND ELEKTR‹KL‹ IZGARA
KOD 85-53574
1800 W, çift tarafl› kullan›labilen döküm
piflirme yüzeyi, ayarlanabilir termostat,
yanmaz yap›flmaz yüzey.
BOSCH NARENC‹YE
SIKACA⁄I KOD 85-14210
BOSCH DO⁄RAYICI
25 W, 0.8 lt, ayarlanabilir
posa ayar›, toz girmesini
önleyen kapak.
KOD 85-59619
550 W, 1.5 Lt do¤ray›c›
kapasitesi, paslanmaz çelik
bݍak, kablo sarma yeri.
56.100
puan
31.000
puan
ARZUM MUTFAK ROBOTU
KOD 85-26495
1000 W, patentli ve 4 tarafl› çift
bݍak, 1.5 Lt ifllem kapasiteli
blender, buz k›rma özelli¤i.
204.600
228.100
puan
puan
BOSCH KATI MEYVE SIKACA⁄I
KOD 85-35925
700 W, 2 kademeli h›z ayar›,
otomatik posa atma ifllemi, çelik d›fl
gövde, kaymay› engelleyen lastik
ayaklar, kablo dolama yeri.
PROF‹LO EL BLENDERI
KOD 85-33770
600 W, Vario ve Turbo h›z
ayar seçenekleri, paslanmaz
çelik ç›rpma aya¤›, kapakl›,
ölçekli kar›flt›rma kab›.
43.400
puan
29.700
puan
BOSCH M‹KSER SET‹ KOD 85-48494
500 W, sessiz ve hafif, 5 farkl› h›z kademesi, anl›k çal›flma,
turbo, dayan›kl› çelik blender aya¤›, ölçekli kar›flt›rma
kab›, kolay sökülüp tak›labilme özelli¤i.
37
26.200
puan
KITCHEN KING Ç.K.B. SET‹
7.700
KOD 85-43260
24 parça, yemek çatal›, yemek
b›ça¤›, tatl› çatal›, tatl› kafl›¤›,
bordo renginde.
CHEF MASTER BIÇAK
SET‹ KOD 85-23601
puan
KITCHEN KING BAHARAT
SET‹ KOD 85-05823
19.300
6 parça, kapakl›,metal tafl›ma
standl›.
puan
Özel kesme tahtas›, yüksek
kaliteli paslanmaz çelik 6 adet
ergonomik bݍak.
28.100
puan
KITCHEN KING SERV‹S
SET‹ KOD 85-00765
6 parça, Polywood malzemeden imal
edildi¤i için bulafl›k makinas›nda
y›kanabilir, ask›l›k dahil.
KITCHEN KING
MUTFAK MASASI
KOD 85-01317
Masif a¤aç gövde,
seramik kapl› yüzey,
çekmece, 2 raf, flarapl›k.
KITCHEN KING TAVA
SET‹ KOD 85-24484
31.300
puan
115.100
puan
171.500
puan
KITCHEN KING TENCERE SET‹
KOD 85-53806
12 parça, seramik kaplama.
38
Yap›flmaz teflon yüzey,
23 cm, 25 cm, 27 cm
ebatlar›nda.
SEKTÖREL
BLACK&DECKER
TORNAV‹DA SET‹
KOD 85-07197
40 Parça, 32 adet en çok
kullan›lan tornavida ucu,
7 adet lokma ucu, sa¤/sol
dönüfllü c›rc›r tornavida.
34.700
BLACK&DECKER CIRCIRLI
TORNAV‹DA SET‹ KOD 85-22853
puan
23.100
puan
56 parça.
103.900
puan
BLACK&DECKER ARAÇ SET‹
KOD 85-23612
71 parça, araçta kullan›labilecek kullan›fll› set, basit
uygulamalar için ideal, ulafl›lmas› zor yerler için uzatma
ve adaptörler, kullan›fll› ve yer kaplamayan bez çanta.
271.600
puan
BOSCH LAZERL‹ UZAKLIK ÖLÇER
KOD 85-39890
Maksimum 50 m, minimum 0.05 m ölçme
uzunlu¤u, alan, hacim, dolayl› uzunluk,
sürekli ölçme özellikleri.
86.400
144.000
puan
BOSCH AKÜLÜ TOP‹AR‹ MAK‹NES‹
KOD 85-51937
3.6 V, 12 cm çal›, 8 cm çim b›ça¤›, flarj göstergesi,
çift tarafl› ergonomik tutma alan›.
40
puan
BOSCH AKÜLÜ KESME MAKASI
KOD 85-51921
3.6 V, flarjl›, 240 dev/dak, 6 mm kal›¤›na
kadar esnek malzemeleri keser, keserken
b›ça¤› bileme sistemi.
124.700
103.900
puan
puan
BOSCH AKÜLÜ MATKAP VE
V‹DALAMA KOD 85-59163
BLACK&DECKER fiARJLI
TORNAV‹DA KOD 85-33548
180 dev/dak, Lityum-iyon batarya,
3 Nm maksimum tork, 5 mm
mandren s›kma kapasitesi,
PowerLight teknolojisi.
3.6 V, 6 saat akü flarj süresi,
180 dev/dak yüksüz h›z›,
otomatik mil kilidi, döner kafa.
179.100
puan
BOSCH AKÜLÜ MATKAP VE
V‹DALAMA KOD 85-46054
99.200
25 Nm maksimum tork, 8 mm çelik,
20 mm ahflap delme kapasitesi,
0-410 dak. boflta devir say›s›,
entegre PowerLight özelli¤i.
puan
BOSCH AKÜLÜ
V‹DALAMA KOD 85-43052
12 V, 10 mm çelikte delme
çap›, 20 mm ahflapta delme
çap›, boflta 0-700 dev/dak.
BLACK&DECKER BASINÇLI
YIKAMA MAK‹NES‹
KOD 85-30991
1700 W, 130 bar, 370 Lt kapasite,
6 metre hortum, deterjan kutusu,
rotasyon ucu.
127.000
puan
185.300
puan
ATTLAS KARIfiTIRICI
KOD 85-32856
1200 W girifl gücü, 700 dev/dk
yüksüz h›z, 55 Lt kar›flt›rma
kapasitesi, 1 adet kar›flt›r›c› uç.
41
8.600
puan
VITRAFIX PENYE T-SHIRT
7.700
KOD 85-49399
Uzun kollu, sol gö¤üsü nak›fll›.
puan
VITRAFIX PENYE T-SHIRT
KOD 85-49398
K›sa kollu, sol gö¤üsü nak›fll›.
2.100
puan
VITRAFIX fiAPKA
KOD 85-60391
Nak›fll›.
17.500
puan
VITRAFIX YELEK
11.400
puan
42
KOD 85-60414
Tafetta kumafl, içi elyaf,
nak›fll›.
25.400
puan
VITRAFIX BAHÇIVAN TULUM
VITRAFIX KOLLU TULUM
KOD 85-60390
Poligabardin, nak›fll›.
KOD 85-60389
%100 pamuk, gabardin kumafl,
nak›fll›.
169.300
183.800
puan
KR‹STAL SERAM‹K KESME MAK‹NES‹
KOD 85-60411
70 cm düz kesim ölçüsü, 6-20 mm k›rma
kal›nl›¤›, çelik tabana tutturulmufl uzatma
ayaklar›.
puan
KR‹STAL SERAM‹K KESME MAK‹NES‹
KOD 85-60412
85 cm düz kesim ölçüsü, 6-20 mm k›rma
kal›nl›¤›, çelik tabana tutturulmufl uzatma
ayaklar›.
208.200
puan
897.500
puan
KR‹STAL SERAM‹K KESME MAK‹NES‹
KOD 85-60413
100 cm düz kesim ölçüsü, 6-20 mm k›rma kal›nl›¤›, çelik
tabana tutturulmufl uzatma ayaklar›.
354.400
puan
RUBI SERAM‹K KESME MAK‹NES‹
KOD 85-60396
93 cm düz kesim ölçüsü, 53x53 cm çapraz
kesim, 20 mm kal›nl›¤a kadar kesme, çok
fonksiyonel aç›l› gönye.
435.200
puan
RUBI SERAM‹K KESME MAK‹NES‹
RUBI SERAM‹K KESME MAK‹NES‹
KOD 85-35023
62 cm düz kesim ölçüsü, 15 mm maksimum
kesim yüksekli¤i, mobil seperatör,
hareketli fren sistemi.
KOD 85-38165
62 cm düz kesim ölçüsü, 15 mm maksimum
kesim yüksekli¤i, mobil seperatör, hareketli
fren sistemi, tafl›ma çantal›.
43
6.800
puan
43.500
puan
DEKOR MASTAR KELEPÇES‹
KOD 85-60398
Dövme çelik, s›va mastarlar›n›n
duvara tespitinde kullan›l›r.
RUBI PROFESYONEL D‹ZL‹K
KOD 85-37658
Profesyonel kullan›m, ergonomik.
38.100
puan
RUBI KARIfiTIRICI M‹KSER UCU
KOD 85-60395
14 mm, hava kabarc›klar›n› önlemek
için alttan yukar›ya do¤ru kar›flt›r›r.
86.900
puan
RUBI DERZ DOLGU TABANCASI
KOD 85-11115
750 cc.
186.500
puan
44
135.800
puan
RUBI HARÇ KARIfiTIRICI
KR‹STAL HARÇ KARIfiTIRICI
KOD 85-47538
1200 W, 5.5 kg a¤›rl›k,
maksimum mikser çap› 5”
(140 mm), 2 farkl› h›z de¤eri.
KOD 85-60392
1350 W, çift devreli, h›z kontrolü,
M14 ba¤lant›, 120 mm çap›nda
kar›flt›r›c› uç.
9.600
5.700
puan
puan
DEKOR PROAKT‹F ISPATULA
KOD 85-60400
Paslanmaz çelik ve yay çeli¤i, boya
rulosu temizleme, boya kutusu açma,
raspa ve ispatula.
10.500
puan
DEKOR fiAP MALASI KOD 85-60405
Yay çeli¤inden imal edilmifltir, plastik sapl›.
DEKOR PROFESYONEL
ISPATULA KOD 85-60401
Paslanmaz çelik ve yay çeli¤i, her türlü
macun ve alç› uygulamalar›nda kullan›l›r.
6.600
puan
DEKOR PLAST‹K SAPLI SIVA MALASI
KOD 85-60399
yay çeli¤i, plastik sap, s›va baflta
olmak üzere her türlü inflaat
ifllerinde kullan›l›r.
10.900
puan
DEKOR MANTOLAMA MALASI
KOD 85-60407
Yay çeli¤inden imal edilmifltir, plastik
sapl›, genifllik 120 mm, uzunluk 350 mm.
6.800
puan
MACUN KÜRE⁄‹
KOD 85-60397
Ahflap sapl›, paslanmaz çelik.
45
DEKOR SERPME FIRÇASI
KOD 85-60408
Plastik sap ve gövde, 1. s›n›f
Polietilen Tereftalat f›rça k›llar›,
sap k›sm› gövdeye vidal›d›r.
4.100
puan
137.200
puan
RUBI USTA SET‹
KOD 85-60393
1 adet seramik kesme makinesi, 1 adet sünger, 2 adet
mala, 1 adet k›rm›z› balmumu kalem, 2 adet dizlik,
1 adet spatula, 1 paket seramik ay›r›c›.
13.400
puan
7.500
DEKOR SIVA TEKNES‹
puan
KOD 85-60402
Plastik, 35 Lt.
DEKOR SÜNGERL‹ MALA
KOD 85-60404
Süngerli taban sayesinde yüksek
su tutma, ve temizleme özelli¤i.
83.800
puan
DEKOR FAYANSCI SET‹ KOD 85-60410
1 adet mermer malas›, 1 adet süngerli mala, 1 adet
derz malas›, 1 adet lastik tokmak, 1 adet proaktif
›spatula, 2 adet poliüretan dizlik.
46
7.500
puan
DEKOR SIVACI KÜRE⁄‹
KOD 85-60403
Plastikten imal edilmifltir, 36x44 cm.
8.000
puan
EDMA MAKET BIÇA⁄I KOD 85-60795
Metal uçlu, 25 mm, kilitli anahtar.
4.300
puan
DEKOR fiER‹T METRE
KOD 85-60406
Genifllik 5 mm, uzunluk 25 m,
otomatik geri çekme, kemer
klipsi, darbelere dayan›kl› kasa.
34.700
puan
8.400
puan
EDMA ÇOK AMAÇLI ‹ZOLASYON
MAKASI KOD 85-60796
RUBI KERPETEN KOD 85-60394
Fayans kesimi için, elmas a¤›zl›.
42 mm paslanmaz çelik testere a¤›zl›
b›çaklar, k›r›lmaz ergonomik tutacaklar.
13.600
puan
RUBI PLAST‹K TOKMAK
KOD 85-38222
Ahflap sapl›, plastik tokmak, 500 Gr.
17.200
puan
DEKOR GÖNYE KOD 85-60409
Paslanmaz çelik, 30 cm uzunluk.
47
HED‹YE PUAN TABLOSU
48
MARKA
ÜRÜN
PUAN
SAYFA
VITRAFIX
DEKOR
DEKOR
PLAYSKOOL
DEKOR
DEKOR
DEKOR
DEKOR
DEKOR
DEKOR
VITRAFIX
KITCHEN K‹NG
PLAY-DOH
EDMA
EDMA
VITRAFIX
DEKOR
AND
PLAYSKOOL
DEKOR
IGLOO
DEKOR
VO‹T
VITRAFIX
IGLOO
AND
FINE PAINT
DEKOR
RUB‹
VO‹T
AND
MEIJIA
DEKOR
IGLOO
VITRAFIX
AND
CHEF MASTER
BLACK&DECKER
HASBRO
VO‹T
VITRAFIX
BRAUN
KITCHEN K‹NG
KITCHEN K‹NG
BRAUN
HOBBY FINE
BRAUN
HASBRO
fiAPKA
SERPME FIRÇASI
fiER‹T METRE
KÜPLER&VAR‹LLER
PROFESYONEL ‹SPATULA
PLAST‹K SAPLI SIVA MALASI
MACUN KÜRE⁄‹
MASTAR KELEPÇES‹
SIVACI KÜRE⁄‹
SÜNGERL‹ MALA
PENYE T-SH‹RT KISA KOLLU
BAHARAT SET‹
M‹N‹ KOVAM
MAKET BIÇA⁄I
ÇOK AMAÇLI ‹ZALASYON MAKASI
PENYE T-SH‹RT UZUN KOLLU
PROAKT‹F ‹SPATULA
MUG
fiEK‹LL‹ KÜP
fiAP MALASI
KUPA MUG
MANTOLAMA MALASI VOLEYBOL
TOPU
BAHÇ‹VAN TULUM
ÇEL‹K TERMOS
ÇOCUK UYKU TULUMU
BOYA SET‹ KUTULU
SIVA TEKNES‹
PLAST‹K TOKMAK
FUTBOL TOPU
fi‹fiME YATAK
ALET SET‹
GÖNYE
UYKU TULUMU
YELEK
ÇANTALI TERMOS SET‹
BIÇAK SET‹
TORNAV‹DA SET‹
JENGA
BASKETBOL TOPU
KOLLU TULUM
ATEfi ÖLÇER
ÇATAL KAfiIK BIÇAK SET‹
SERV‹S SET‹
B‹LEKTEN TANS‹YON ÖLÇER
TAVLA TAKIMI
BURUN KULAK KIL ALMA MAK.
MONOPOLY
2.100
4.100
4.300
4.300
5.700
6.600
6.800
6.800
7.500
7.500
7.700
7.700
8.000
8.000
8.400
8.600
9.600
9.800
9.800
10.500
10.700
10.900
10.900
11.400
11.600
11.600
11.700
13.400
13.600
14.700
15.400
16.900
17.200
17.500
17.500
18.800
19.300
23.100
24.200
25.000
25.400
25.400
26.200
28.100
28.100
28.400
28.600
28.900
42
46
47
26
45
45
45
44
46
46
42
38
26
47
47
42
45
20
26
45
19
45
22
42
19
19
26
46
47
22
20
20
47
19
42
19
38
40
25
22
42
30
38
38
30
26
28
25
MARKA
ÜRÜN
PROFILO
BOSCH
BOSCH
KITCHEN K‹NG
HASBRO
BLACK&DECKER
RUB‹
HOBBY FINE
RUB‹
DO⁄RULAR
BOSCH
RUB‹
DO⁄RULAR
HASBRO
ARZUM
UFO
BRAUN
BOSCH
ARZUM
FALKON
KITCHEN K‹NG
SONY
SIEMENS
SONY
SONY
CASIO
CASIO
CASIO
BOSCH
DEKOR
BRAUN
SIEMENS
BOSCH
AND
RUB‹
BOSCH
CASIO
BOSCH
HOMEND
BOSCH
GIGASET
BLACK&DECKER
BLACK&DECKER
LUXELL
KITCHEN K‹NG
BOSCH
HOTPOINT-ARISTON
BOSCH
BLENDER
BUHARLI ÜTÜ
DO⁄RAYICI
TAVA SET‹
CRANIUM
CIRCIRLI TORNAV‹DA SET‹
KERPETEN
OKEY TAKIMI
KARIfiTIRICI M‹KSER UCU
ÇAMAfiIR KURUTMALIK
M‹KSER SET‹
PROFESYONEL D‹ZL‹K
ÜTÜ MASASI
TABU
VÜCUT ANAL‹Z BASKÜLÜ
FANLI ISITICI
SAÇ KURUTMA MAK‹NES‹
NARENC‹YE SIKACA⁄I
IZGARA VE TOST MAK‹NES‹
TRAF‹K SET‹
BARBEKÜ
ALARMLI SAATL‹ RADYO
EKMEK KIZARTMA MAK‹NES‹
MP3 PLAYER
DVD PLAYER
BAYAN KOL SAAT‹
BAY KOL SAAT‹
BAYAN KOL SAAT‹
SU ISITICI
FAYANSÇI SET‹
SAÇ DÜZLEfiT‹R‹C‹
KAHVE MAK‹NES‹
AKÜLÜ KESME MAKASI
ÇADIR
DERZ DOLGU TABANCASI
M‹D‹ FIRIN
BAYAN KOL SAAT‹
AKÜLÜ V‹DALAMA
ELEKTR‹KL‹ IZGARA
ÇAY MAK‹NES‹
DECT TELEFON
ARAÇ SET‹
fiARJLI TORNAV‹DA
BÖREKÇ‹
MUTFAK MASASI
fiARJLI EL SÜPÜRGES‹
BÜRO T‹P‹ BUZDOLABI
AKÜLÜ MATKAP VE V‹DALAMA
PUAN
SAYFA
29.700
30.300
31.000
31.300
31.500
34.700
34.700
37.900
38.100
39.600
43.400
43.500
46.200
48.000
54.400
54.400
54.400
56.100
60.500
62.400
65.000
65.000
67.100
71.600
73.400
76.100
79.200
79.500
80.800
83.800
85.100
85.400
86.400
86.500
86.900
96.200
97.800
99.200
99.400
100.200
103.600
103.900
103.900
113.200
115.100
122.200
123.600
124.700
37
30
37
38
25
40
47
26
44
30
37
44
30
25
28
29
28
37
36
20
20
9
36
9
8
16
16
16
36
46
28
36
40
19
44
34
16
41
36
36
14
40
41
34
38
29
33
41
HED‹YE PUAN TABLOSU
MARKA
ÜRÜN
BLACK&DECKER
SONY
ORB‹S
KR‹STAL
JABA
RUB‹
ORB‹S
CASIO
BOSCH
ORB‹S
UFO
PROF‹LO
ORB‹S
UFO
SONY
CASIO
KR‹STAL
BRAUN
KITCHEN K‹NG
BOSCH
SONY
KR‹STAL
ATTLAS
ORB‹S
RUB‹
SONY
HOMEND
ARZUM
KR‹STAL
BRAUN
BOSCH
SONY
GARM‹N
SONY
BOSCH
BOSCH
BOSCH
BOSCH
CASIO
SONY
RUB‹
HP
AL‹fi
BOSCH
BOSCH
SONY
APPLE
RUB‹
BASINÇLI YIKAMA MAK‹NES‹
M‹KRO MÜZ‹K SET‹
16" ÇOCUK B‹S‹KLET‹
HARÇ KARIfiTIRICI
3'LÜ BAVUL SET‹
USTA SET‹
20" ÇOCUK B‹S‹KLET‹
BAY KOL SAAT‹
AKÜLÜ TOP‹ARi MAK‹NES‹
16" ÇOCUK B‹S‹KLET‹
INFRARED ISITICI
ELEKTR‹K SÜPÜRGES‹
20" ÇOCUK B‹S‹KLET‹
VANT‹LATÖR
MP3 PLAYER
BAY KOL SAAT‹
SERAM‹K KESME MAK‹NASI
EP‹LASYON SET‹
TENCERE SET‹
AKÜLÜ MATKAP VE V‹DALAMA
ALARMLI SAATL‹ RADYO
SERAM‹K KESME MAK‹NASI
KARIfiTIRICI
DA⁄ B‹S‹KLET‹
HARÇ KARIfiTIRICI
PORTAT‹F DVD PLAYER
BUHAR ÜTÜ
MUTFAK ROBOTU
SERAM‹K KESME MAK‹NASI
TIRAfi MAK‹NES‹
KATI MEYVE SIKACA⁄I
D‹G‹TAL FOTO⁄RAF MAK‹NES‹
NAV‹GASYON C‹HAZI
BLU-RAY PLAYER
FIRIN
SETÜSTÜ OCAK
LAZERL‹ UZAKLIK ÖLÇER
SEB‹L
BAY KOL SAAT‹
D‹G‹TAL FOTO⁄RAF MAK‹NES‹
SERAM‹K KESME MAK‹NASI
YAZICI
AKÜLÜ TURBO MOTORS‹KLET
M‹KRODALGA FIRIN
DER‹N DONDURUCU
KAMERA
IPOD TOUCH
SERAM‹K KESME MAK‹NASI
PUAN
SAYFA
127.000
134.300
134.500
135.800
136.000
137.200
141.200
143.400
144.000
148.900
151.300
156.300
156.600
161.800
168.100
169.100
169.300
170.700
171.500
179.100
181.300
183.800
185.300
186.300
186.500
187.200
199.200
204.600
208.200
211.600
228.100
234.200
238.000
241.700
243.100
271.300
271.600
275.200
285.800
335.800
354.400
375.000
395.600
399.700
403.000
403.300
435.000
435.200
41
9
24
44
20
46
24
16
40
24
29
29
24
29
9
16
43
28
38
41
9
43
41
22
44
8
30
37
43
28
37
18
18
8
34
34
40
33
16
18
43
12
24
34
33
18
9
43
MARKA
ÜRÜN
BAYMAK
SONY
AL‹fi
SONY
BOSCH
HP
HOTPOINT-ARISTON
BOSCH
SONY
VO‹T
VO‹T
SONY
SONY
VESTEL
SAMSUNG
BOSCH
APPLE
VO‹T
SAMSUNG
SAMSUNG
SONY
SONY
BAYMAK
APPLE
RUB‹
SONY
SONY
SONY
HOTPOINT-ARISTON
NOK‹A
BOSCH
APPLE
APPLE
SONY
BOSCH
SEIKO
SAMSUNG
SAMSUNG
HP
DELL
SONY
BOSCH
APPLE
BOSCH
SONY
ALPINE
SONY
APPLE
KL‹MA
PLAYSTATION VITA
AKÜLÜ FORMULA ARACI
RECEIVER
ELEKTR‹K SÜPÜRGES‹
YAZICI
FIRIN
NO-FROST BUZDOLABI
32" LED TV
D‹KEY B‹S‹KLET
TEKL‹ ÇALIfiMA MERKEZ‹
EV S‹NEMA S‹STEM‹
PS3 OYUN KONSOLU
32" LED TV
TABLET
BULAfiIK MAK‹NES‹
IPAD M‹N‹
KOfiU BANDI
CEP TELEFONU GALAXY S4 M‹N‹
TABLET
40" LED TV
D‹G‹TAL FOTO⁄RAF MAK‹NES‹
KL‹MA
IPAD RETINA
TI-93S SERAM‹K KESME MAK‹NES‹
EV S‹NEMA S‹STEM‹
NOTEBOOK
NOTEBOOK
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
CEP TELEFONU LUMIA 920
BUZDOLABI
IPAD AIR
IPHONE 5C
42" LED TV
BUZDOLABI
BAY KOL SAAT‹
CEP TELEFONU GALAXY S4
CEP TELEFONU N9000 NOTE 3
PROBOOK
NOTEBOOK
CEP TELEFONU XPERIA Z1
ÇAMAfiIR MAK‹NES‹
IPHONE 5S
BULAfiIK MAK‹NES‹
47" LED TV
MULT‹MEDYA NAV‹GASYON ÜN‹TES‹
55" LED TV
MACBOOK PRO
PUAN
SAYFA
467.800
470.500
500.600
508.500
556.700
573.600
575.700
594.900
604.700
629.100
670.700
671.900
687.900
693.800
703.300
798.800
802.700
818.700
833.700
845.400
873.600
873.900
882.500
885.000
897.500
940.900
1.003.800
1.066.000
1.079.500
1.090.700
1.119.400
1.179.400
1.248.400
1.277.100
1.326.800
1.423.000
1.435.700
1.461.800
1.462.400
1.492.000
1.563.600
1.644.200
1.659.100
1.717.500
2.151.400
2.193.200
3.092.900
3.217.300
32
25
24
8
29
12
34
33
10
22
22
8
25
10
11
32
11
22
14
11
10
18
32
11
43
8
12
12
32
14
33
11
14
10
33
16
14
14
12
12
14
32
14
32
10
18
10
11
49
CLUB V‹TRA F‹X ÜYES‹ USTALARIMIZIN D‹KKAT‹NE
50
•
Hediye Talep Formu'nu fotokopiyle ço¤altabilirsiniz yaln›z formu toplad›¤›n›z puanlarla birlikte iadeli
taahütlü posta yoluyla göndermeniz gerekmektedir, faksla iletilen formlar dikkate al›nmayacakt›r.
Lütfen formu ve puanlar›n›z› servis sa¤lay›c›m›z; INTERLINK ‹thalat ‹hracat ve Pazarlama A.fi. ‹brahim
Karao¤lano¤lu Cad. Yay›nc›lar Sok. No: 4 Seyrantepe/‹stanbul adresine postalay›n›z.
•
Lütfen, toplad›¤›n›z puanlar›n okunabilir, tahrip olmam›fl ve puan de¤eri anlafl›labilir durumda
olmas›na özen gösteriniz, aksi takdirde kuponlar›n›z dikkate al›namayacakt›r.
•
Talep etti¤iniz hediyeler ücretsiz olarak adresinize teslim edilecektir, bu yüzden do¤ru ve güncel adres
belirtmeniz önem tafl›maktad›r.
•
Adres de¤iflikliklerinizi 0212 324 77 30 numaral› faksa gönderebilirsiniz.
•
Stoklarda kalmamas› ya da teknik nedenlerden dolay› seçmifl oldu¤unuz hediyenin gönderilememesi
durumunda puan hakk›n›z sakl› kalmak üzere yeni bir hediye seçebilirsiniz. Siparifli verilmifl veya
taraf›n›za gönderilmifl hediyelerde de¤ifliklik yap›lmas› söz konusu olamayacakt›r.
•
Bu kampanya, Koramic Yap› Kimyasallar› A.fi.'nin gerekli görmesi durumunda, önceden bildirilmek
kofluluyla, herhangi bir neden göstermeksizin durdurulabilir, uzat›labilir veya yürürlük koflullar›
de¤ifltirilebilir.
•
Koramic Yap› Kimyasallar› A.fi. gerekli durumlarda, hediyelerin baz›lar›n› katalogdan ç›karabilir, puan›
yeniden ayarlayabilir veya ürünü de¤ifltirebilir. ‹stemifl oldu¤unuz hediyenin stok durumuna istinaden,
katalogda yer alan ve gönderilen ürünler aras›nda desen, renk, model ve çeflitli özellikleri itibariyle
farklar olabilir.
•
Teslim alaca¤›n›z ürünün hasarl› olup olmad›¤›n› kontrol ederek, hasarl› ürünleri lütfen kabul
etmeyiniz.
•
Hediye katalo¤umuz kapsam›nda yer alan tüm ürünlerin kalite sorumlulu¤u üretici, ithalatç› ve sat›c›
firmalara aittir, dolay›s›yla ürünlerle ilgili garanti kapsam›ndaki olas› flikayetlerinizi bu firmalara
yapman›z gerekmektedir.
•
Posta hizmetlerinde meydana gelebilecek gecikme ve kay›plardan dolay› Koramic Yap› Kimyasallar›
A.fi. sorumlu tutulamaz.
•
Bu kampanya kapsam›nda yaln›zca Türkiye Cumhuriyeti s›n›rlar› dahilinde hediye talebinde
bulunabileceksiniz.
•
Bu hediye katalo¤u, yeni bir katalog yay›nlanana kadar yürürlükte olacakt›r.
•
Kampanyayla ve VitrA Fix ürünleriyle ilgili sorular›n›z için hafta içi her gün 08:30- 17:30 saatleri
aras›nda, 0800 211 70 00 numaral› ücretsiz dan›flma hatt›m›z› arayabilirsiniz.
•
Koramic Yap› Kimyasallar› A.fi. hediye taleplerinde ürün faturas› ibraz edilmesini talep etme hakk›n›
sakl› tutmaktad›r.
•
‹tilaf halinde ‹stanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
HED‹YE ‹STEK FORMU
• Lütfen büyük harflerle ve okunakl› olarak doldurunuz. • Bu formu fotokopi ile ço¤altabilirsiniz.
Firma
:
Ad›n›z
:
Soyad›n›z
:
Al›flverifl
Yapt›¤›n›z Bayi :
Adresiniz: (Lütfen haftaiçi 09:00 - 18:00 aras›nda bulunaca¤›n›z adresi yaz›n›z.)
Posta Kodu :
E-mail :
Telefonunuz:
Ev :
‹fl :
Cep :
Tarih :
Talep Etti¤iniz Hediyeler:
1
Hediye Kodu :
3
Hediye Kodu :
8
5
Hediye Puan› :
8
5
Hediye Puan› :
* Talep etti¤iniz hediyeleri lütfen öncelik
s›ras›na göre yaz›n›z.
2
Hediye Kodu :
4
Hediye Kodu :
8
5
8
5
Hediye Puan› :
Hediye Puan› :
‹mza:
Bubölüm INTERLINK taraf›nda doldurulacakt›r.
Form Gelifl Tarihi
:
Aç›klama :
Sistem Girifl Tarihi :
Lütfen bu formu servis sa¤lay›c›m›z INTERLINK ‹THALAT ‹HRACAT VE PAZARLAMA A.fi. ‹brahim Karao¤lano¤lu Cad.
Yay›nc›lar Sok. No: 4 Seyrantepe - ‹STANBUL adresine iadeli taahhütlü olarak gönderiniz.
51
Download

Club VitrA Fix