De¤erli Müflterimiz,
Modern tesislerde, Arçelik'in toplam kalite ilkelerine uygun olarak üretilen ürününüzün size en iyi
verimi sunmas›n› istiyoruz. Bunun için, bu k›lavuzun tamam›n› ürününüzü kullanmadan önce
dikkatlice okuman›z› ve bir baflvuru kayna¤› olarak saklaman›z› rica ederiz.
w w w. a r c e l i k . c o m . t r
‹ Ç ‹ N D E K ‹ L E R
1 . Bö l ü m:
Te kn i k Öze l l i kl e r....................2
2 . Bö l ü m:
U ya r›l a r.................................3
3 . Bö l ü m:
Ön h a z›rl ›k.............................4
4 . Bö l ü m:
Pro g ra m se çi mi ve ma ki n e n i zi n ça l ›flt›r›l ma s›.......8
5 . Bö l ü m:
Ba k›m ve te mi zl i k.............................................1 3
6 . Bö l ü m:
Mo n ta j ............................................................1 5
7 . Bö l ü m:
Pra ti k ve ya ra rl › b i l g i l e r...................................1 8
1
1. BÖLÜM
S›kma devri ayar dü¤mesi
S›cakl›k ayar dü¤mesi
Yard›mc› fonksiyon tufllar›
Ön kapak açma tuflu
Açma/kapama tuflu
Program seçme dü¤mesi
Maksimum kuru çamafl›r
Üst tabla
Deterjan çekmecesi
Ön kapak
Tekmelik
Tekmelik açma vidas›
2
Te k n i k Ö z e l l i k l e r
50
40
kapasitesi (kg.)
6
Önerilen Yükleme (kg.)
5.5
Yükseklik (cm.)
85
Genifllik (cm.)
60
Derinlik (cm.)
59
Net a¤›rl›k (kg.)
70
Elektrik girifli (V/Hz.)
220/50
Toplam ak›m (A)
10
Motor gücü (W)
350
Is›t›c› gücü (W)
1900
Toplam Güç (W)
2200
Y›kama/durulama devri (dev/dak)
52
S›kma devri (dev/dak)(max)
(3650/4450)
1000
(3650Y/4450Y)
1100
(4900)
1200
2. BÖLÜM
Uyar›lar
Makinenizi kullan›ma haz›r duruma getirmek için Arçelik Yetkili Servisi’ni ve tesisat›n›z uygun de¤ilse ehliyetli
bir tesisatç›y› ça¤›r›n›z.
Evinizdeki sigortan›n ak›m de¤eri 16 Amperden az ise ehliyetli bir elektrikçiye 16 Amperlik bir sigorta ba¤lat›n›z.
Çamafl›r makineniz 220 Volta göre ayarl›d›r.
Transformatörlü ya da transformatörsüz kullan›mda, topraklama tesisat›n› ehliyetli bir elektrikçiye yapt›rmay›
ihmal etmeyiniz. Topraklama yap›lmadan kullanma halinde, ortaya ç›kabilecek zarardan firmam›z sorumlu
olmayacakt›r.
‹lk çal›flt›rma ifllemini makinenizi temizlemek için çamafl›r yüklemeden, deterjanl› olarak yap›n›z. Oto
tamircisi ifl k›yafeti gibi çok kirli çamafl›rlar› y›kad›ktan sonra makineyi temizleme ifllemini tekrarlaman›z tavsiye
edilir.
Çamafl›r makinesinin performans›, makinenin, suyun ve kullan›lan temizlik maddesinin bileflik etkisine de
ba¤l›d›r. Kalitesiz ve niteli¤ine uymayan temizlik maddeleri kullan›ld›¤›nda lekeler sabitleflecektir. Lekeli
çamafl›rlar›n›z› makinenizde y›kamadan önce ilerideki sayfalarda bahsedildi¤i flekilde temizlemeye özen
gösteriniz.
Sat›n alm›fl oldu¤unuz ürünün kullan›m ömrü 10 y›ld›r.
Bu, ürünün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için gerekli yedek parça bulundurma süresidir.
Üretim esnas›ndaki kalite kontrol ifllemleri nedeniyle makinenizde bir miktar su kalm›fl olabilir.
Bunun makinenize hiçbir zarar› yoktur.
3
3. BÖLÜM
Ön Haz›rl›k
Çamafl›r y›kamaya bafllamadan önce lütfen flu noktalara dikkat ediniz:
Fifli takt›n›z m› ?
Boflaltma hortumunu uygun flekilde ba¤lad›n›z m› ?
Ön kapa¤› kapatt›n›z m› ?
Muslu¤u açt›n›z m› ?
Makinan›z›n montaj›n› kendiniz yap›yorsan›z
lütfen ilk önce 15. sayfadaki “Montaj”
bölümünü okuyunuz.
Y›kanacak çamafl›rlar›n ayr›lmas›
Çamafl›rlar› cinslerine (pamuklu, keten, sentetik, yünlü vb.), kirlilik derecelerine ve y›kama s›cakl›klar›na göre ay›r›n›z. Beyaz
çamafl›rlar› renklilerle birlikte y›kamay›n›z. Çamafl›rlar›n›z›n üzerindeki kemer, kol dü¤mesi vb. sert cisimleri ç›kar›n›z. Cepleri
boflalt›n›z. Fermuarlar› kapat›n›z ve dü¤meleri ilikleyiniz. Lekeli çamafl›rlar için Pratik ve yararl› bilgiler bölümüne bak›n›z.
Makineniz "Makinede y›kanabilir" veya "Keçeleflmez" etiketi olan yünlüleri özel yünlü program ile zarar vermeden y›kayabilir.
Ön kapa¤› açmak için,
Ön kapak açma tufluna bas›n›z. Makinenizin ön kapa¤›, güvenli¤iniz için sadece makinenizin çal›flmad›¤› konumlarda aç›labilecek
flekildedir. Ön kapak, y›kama program› bitene kadar kilitli kal›r ve program sona erdikten 1-2 dakika sonra aç›labilir.
50
4
40
Çamafl›rlar›n makineye konulmas›
Çamafl›rlar› makinenin içine açarak ve s›k›flt›rmadan
doldurunuz. El örgüsü giysilerinizin iç yüzeylerini d›fla çevirerek
makineye yerlefltiriniz.
Kapa¤› kapat›rken, kapak ile lastik körü¤ün aras›na çamafl›r
s›k›flmamas›na dikkat ediniz.
Ön kapa¤› iterek kapat›n›z. Ön kapak iyice kapanmazsa y›kama
bafllamaz.
Deterjan ve yumuflat›c› seçimi
Deterjan miktar› suyun sertli¤ine, çamafl›r miktar›na ve çamafl›r›n
kirlilik derecesine ba¤l›d›r. Önerilen miktarlar deterjan ambalaj›
üzerinde yaz›l›d›r.E¤er çamafl›rlar›n›z az kirli ve/veya suyunuz
düflük sertlikte ise deterjan ambalajlar›nda önerildi¤i gibi daha az
miktarda deterjan kullan›n›z. Aksi takdirde afl›r› köpük ile
karfl›laflabilirsiniz.
Makinenizde, otomatik çamafl›r makineleri için gelifltirilmifl
deterjan kullan›lmal›d›r. Klor ya da kükürt içeren beyazlat›c›
maddeleri kullanmaktan kaç›n›n›z.
Toz deterjan ve yumuflat›c›y› deterjan çekmecesinin uygun
bölmelerine koyunuz ve deterjan çekmecesini kapat›n›z.
Yumuflat›c›y› “ MA X ”iflaretli yere kadar
doldurunuz. Daha fazlas› sifon (d) yoluyla y›kama
suyuna kar›fl›r ve ziyan olur. Bu durumda
yumuflat›c›y› yeniden doldurman›z gerekebilir.
Yumuflat›c› zamanla koyulaflm›flsa içine biraz su
koyarak suland›rmak gerekir. Çünkü koyu
yumuflat›c› sifonu t›kar ve ak›fl› engelleyebilir.
a. Bölme I, ön y›kama için toz deterjan gözü.
b. Bölme II, ana y›kama için toz deterjan gözü.
c. " ", yumuflat›c› gözü
d. Sifon
5
Kontrol panosu
4900
Açma
kapama
tuflu
Durulama sonu
suda b›rakma
tuflu
H›zl›
‹lave su program
tuflu
tuflu
S›cakl›k
ayar
dü¤mesi
50
3650/4450/3650Y/4450Y
40
Ön kapak
açma tuflu
S›kma devri ayar dü¤mesi
Deterjan çekmecesi
Açma
kapama
tuflu
Durulama sonu
suda b›rakma
tuflu
‹lave su
tuflu
Devir
düflürme
tuflu
S›cakl›k
ayar
dü¤mesi
50
Program seçme
dü¤mesi
Program seçme
dü¤mesi
40
1000
600
6
Deterjan çekmecesi
Ön kapak
açma tuflu
Yard›mc› Fonksiyonlar
‹lave su
Bu fonksiyonu kullanarak makinenizin durulamalar esnas›nda alaca¤› su miktar›n› art›rabilirsiniz. Böylece hassas ciltlerin
çamafl›rlar üzerinde kalabilecek deterjandan dolay› etkilenme riski azalt›lm›fl olur.
Durulama sonu suda b›rakma
Çamafl›rlar›n›z› sentetik ve yünlü programlar›n bitiminde hemen boflaltmayacaksan›z, susuz ortamda buruflmalar›n› önlemek için
"
" tufluna basarak çamafl›rlar› son durulama suyu içinde bekletebilirsiniz. Bu ifllemden sonra tekrar "
" tufluna basarak
programa kald›¤›n›z yerden devam edebilirsiniz. Çamafl›rlar›n›za uygun s›kma devirleri uyguland›ktan sonra makinan›z program›n›
tamamlayacakt›r. E¤er çamafl›rlar›n›za s›kma program› uygulanmas›n› istemiyorsan›z, program dü¤mesini P konumuna getirerek
makine içerisinde kalan suyu tahliye edebilirsiniz.
1100
600
Devir düflürme (3650/4450/3650Y/4450Y)
Bu tufla basarak, pamuklu ve sentetik programlarda s›kma devirlerini 600 devir/dakika ile s›n›rland›rabilirsiniz. Yünlü s›kma h›z›
yine 500 devir/dakika olarak kalacakt›r. (3650-4450 modellerinde maksimum devir 1000 devir/dakikad›r)
H›zl› program (4900)
Az kirli çamafl›rlar için kullan›lmal›d›r. Bu fonksiyon y›kama süresini k›salt›r.
S›kma devri ayar dü¤mesi (4900)
Bu dü¤me kullan›larak pamuklularda 1200 devir/dakikaya kadar, sentetiklerde ise 700 devir/dakikaya kadar s›kma
ayar› yap›labilir. Ayr›ca çamafl›rlar›n›za s›kma uygulatmak istemiyorsan›z, devir ayar dü¤mesini “ “ konumuna
getiriniz.
7
4. BÖLÜM
Program seçimi
ç a l › fl t › r › l m a s ›
ve
makinenizin
Dü¤meleri kullan›ma haz›rlamak için içeriye do¤ru bast›r›n›z. Dü¤me "klik" sesiyle d›flar› ç›kacakt›r. Yan sayfadaki Program Seçim Tablosuna
bakarak çamafl›r›n cinsine, miktar›na, kir derecesine ve y›kama s›cakl›klar›na göre uygun program› belirleyiniz. Program dü¤mesini sa¤a
do¤ru (saat yönünde) çevirerek seçti¤iniz program harfine getiriniz. Ayarlar›n›z› yapt›ktan sonra dü¤meye tekrar bast›¤›n›zda dü¤me içeriye
gömülecektir. Bu, çocu¤unuzun dü¤meyle oynamas›n› önleyecektir.
40
40
S›cakl›k ayar dü¤mesini ve s›kma devri ayar dü¤mesini (4900 için) (istedi¤iniz yöne) çevirerek istedi¤iniz s›cakl›¤› ve s›kma devrini seçiniz.
S›cakl›k ayar dü¤mesi "
" konumundayken musluk suyu s›cakl›¤› ile y›kama yap›l›r. Makinenizin çamafl›rlar›n›za s›kma uygulamas›n›
istemiyorsan›z devir ayar dü¤mesini "
50
8
40
" konumuna getiriniz. Kullanman›z gereken yard›mc› fonksiyon tufllar›na bas›n›z.
ÇAMAfiIR C‹NS‹
PROGRAM
Program seçim tablosu
PROGRAM
‹SM‹
SICAKLIK AYARI
(°C)
DETERJAN
BÖLMES‹
ÖN
YIKAMA
‹LAVE
SU
I + II
*
MAKS‹MUM
A⁄IRLIK
(kg.)
(4900)
(3650/4450/
3650Y/4450Y)
*
*
*
6 kg.
60-90
40-50
30-90
30-50
II
*
*
*
6 kg.
30-60
30-50
II
*
*
*
6 kg.
-40
-40
II
*
*
*
6 kg.
Ön y›kamal› pamuklu
Normal kirli pamuklu ve keten
B
Ön y›kamas›z pamuklu
Az kirli pamuklu ve keten
X
K›sa pamuklu
Çok az kirli pamuklu, keten veya
boya veren renkliler
M
Mini pamuklu
Pamuklu, keten çamafl›rlar için s›kma
C
S›kma
Sentetik ve sentetik kar›fl›ml› Çok kirli sentetik, sentetik kar›fl›m›
çamafl›rlar, viskon, naylon
çoraplar, perdeler,
Normal kirli sentetik, sentetik kar›fl›m›
y›kanabilen suni ipek,
pantolon bluz vb. hassas
çamafl›rlar
Boya veren renkli sentetikler
D
Ön y›kamal› sentetik
40-60
40-50
I + II
F
Ön y›kamas›z sentetik
30-60
30-40
G
K›sa sentetik
-40
Yünlüler ve trikolar
J
Yünlü
-40
Sentetik ve yünlü narin s›kma
H
Narin s›kma
P
Pompa
Su boflaltma
DEV‹R
DÜfiÜRME
RENKL‹LER
A
Makinede y›kanabilir
damgas› bulunan yünlüler
HIZLI
PROGRAM
BEYAZLAR
Çok kirli pamuklu ve keten
‹ç çamafl›rlar›, bebek
çamafl›rlar›, yatak
tak›mlar›, masa örtüleri,
T-shirt, gömlek, havlu,
eflofman, kot vb.
DURULAMA
SONU
SUDA
BIRAKMA
*
*
*
*
*
2.5 kg.
II
*
*
*
2.5 kg.
-40
II
*
*
*
2.5 kg.
-40
II
*
1.5 kg.
*: Seçilebilir
I: Ön y›kama toz deterjan gözü
II: Ana y›kama toz deterjan gözü
Program dü¤mesini sadece makinan›z kapal› (açma / kapama dü¤mesi kapal› konumda)
iken ayarlay›n›z. Makinan›z çal›fl›rken program de¤ifltirmeyiniz.
9
Açma/kapama
"Açma/kapama" tufluna basarak program› bafllatabilirsiniz. Bu andan
sonra bas›lan tufllardaki ›fl›klar yanacakt›r ve kapat›lm›fl olan ön kapak
birkaç saniye içinde kendili¤inden kilitlenecektir.
Program ak›fl›
Makine çal›fl›rken program dü¤mesi dönerek program ad›mlar›n› takip eder. Deterjan çekmecesindeki yumuflat›c› bölmesine yumuflat›c›
koymuflsan›z son durulama suyuna kat›l›r. "Durulama sonu suda b›rakma" tufluna bas›lm›flsa, makina s›kma yapmaz. Bu tufla tekrar
bas›larak H s›kma program› ile program sona erdirilebilir. S›kma uygulanmak istenmiyorsa "
" tuflu bas›l› b›rak›l›r ve "Açma/kapama"
tuflu kapal› pozisyona getirilip, program dü¤mesi P pozisyonuna getirildikten sonra tekrar "açma/kapama" tufluna bas›larak makinenin
içindeki su, pompa vas›tas›yla boflalt›l›r.
Çamafl›rlar›n boflalt›lmas›
Makineniz, programlar sona erdi¤inde kendili¤inden durur. “Açma/kapama” tufluna basarak makinenizi kapat›n›z. Program sona erdikten
1-2 dakika sonra ön kapa¤› “kapak açma” tufluna basarak açabilirsiniz. Daha sonra musluklar› kapat›n›z, bas›l› olan tufllar› tekrar basarak
eski haline getiriniz. Çamafl›rlar› ç›kard›ktan sonra ön kapa¤› aç›k b›rakarak makinenin içini havaland›r›n›z.
10
Program sonu
A, B, X, M, ve C programlar› son s›kmadan sonra program dü¤mesinin C'den sonraki çizgi hizas›na gelmesiyle biter.
D, F, G ve J programlar›"durulama sonu suda b›rakma" tufluna bas›lmam›flsa, program dü¤mesinin H s›kma
program›ndan sonraki çizgi hizas›na gelmesiyle biter.
Y›kama program›n›n herhangi bir aflamas›nda elektri¤in kesilmesi ve bir süre sonra tekrar gelmesi
durumunda çamafl›r makineniz programa kald›¤› yerden devam edecektir. Bu durumun makinenize
herhangi bir zarar› yoktur.
Program özellikleri
PAMUKLULAR
A, B, X, M, C PROGRAMLARI
Bu programlar beyaz ve renkli pamuklu ve ketenleri y›kamada kullan›l›r.
A: Ön y›kamal› pamuklu program (ön y›kama, ana y›kama, 3 durulama, s›kma)
B: Ön y›kamas›z pamuklu program (ana y›kama, 3 durulama, s›kma)
X: K›sa pamuklu program (ana y›kama, 3 durulama, s›kma)
M: Mini pamuklu program (ana y›kama, 3 durulama, s›kma)
Durulama
Yumuflat›c›
C: S›kma program›
11
A, B, X ve M programlar› sonunda çamafl›rlara s›kma uygulan›r. Program sona erdi¤inde çamafl›rlara tekrar s›kma uygulanmas› istenirse,
program dü¤mesi C'ye getirilerek ilave s›kma ifllemi gerçeklefltirilebilir. Ayr›ca makinan›z, bu programlarda durulamalar aras›nda
çamafl›rlar›n›za ara s›kma uygular. Böylece makinan›z›n durulama etkinli¤i daha da artm›fl olur. (4900, 4450 ve 4450Y modellerinde,
makinede ayarlanan s›cakl›¤a eriflilince program h›zl› olarak tamamlan›r.)
SENTET‹KLER
D, F, G, H PROGRAMLARI
Bu programlar sentetik ve ütülenmeyen pamuklu çamafl›rlar›n, perdelerin y›kanmas›nda kullan›l›r. Çamafl›rlar daha fazla su ile hassas bir
flekilde y›kan›r.
D: Ön y›kamal› sentetik program (ön y›kama, ana y›kama, 3 durulama, narin s›kma)
F: Ön y›kamas›z sentetik program (ana y›kama, 3 durulama, narin s›kma)
G: K›sa sentetik program (ana y›kama, 3 durulama, narin s›kma)
H: Narin s›kma program›.
D, F, ve G programlar› sonunda çamafl›rlara en fazla 700 devir/dakika narin s›kma ifllemi uygulan›r. Çamafl›rlara tekrar narin s›kma
ifllemi uygulanmak istenirse, program dü¤mesi H’ye getirilerek ilave s›kma yap›labilir.
D, F, G, programlar› kullan›l›rken istenirse "durulama sonu suda b›rakma" fonksiyonu seçilebilir.
YÜNLÜLER
J: Yünlü program› ile yünlüler en iyi flekilde y›kan›r. Bu program ön y›kamas›z olup ana y›kama, 3 durulama ve narin s›kma iflleminden
oluflur. J program› kullan›l›rken istenirse "durulama sonu suda b›rakma" fonksiyonu seçilebilir.
H: Narin s›kma program›. J program› seçilirken “durulama sonu suda b›rakma” tufluna bas›lmazsa çamafl›rlara 500 devir/dakika narin
s›kma program› uygulan›r. H narin s›kma program›, e¤er sentetik program seçilmiflse sentetik s›kma, yünlü program› seçilmiflse yünlü
s›kma yapar.
12
5.
BÖLÜM
50
Bak›m
ve
temizlik
40
SICAK
Deterjan çekmecesi
Toz deterjan art›klar› zamanla deterjan çekmecesinde birikebilir.
Deterjan çekmecesini temizlemek için flekildeki gibi yumuflat›c›
gözündeki sifonun iflaretli noktas›na basarak, çekmeceyi kendinize
do¤ru çekiniz. Çekmeceyi lavaboda bol suyla y›kay›n›z.
Sifon
Sifonu (deterjan çekmecesi içindeki renkli parça) 30-40 y›kamada
bir temizlemeyi ihmal etmeyiniz. Sifonu yerinden ç›karmak için önce
deterjan çekmecesini ç›kar›n›z. T›kanmamas› için içindeki yumuflat›c›
art›klar›n› temizleyiniz. Temizledikten sonra sifonu yerine tak›p iyice
oturup oturmad›¤›n› kontrol ediniz.
SO⁄UK
Girifl suyu filtreleri
Makinenin arkas›na yerlefltirilmifl olan su girifl vanalar›n›n ucunda ve su
girifl hortumlar›n›n muslu¤a tak›ld›¤› düz ucunda birer adet filtre vard›r.
Bu filtreler suyun içindeki yabanc› maddelerin ve pisliklerin makineye
girmesini önler. Filtrelerin 30 - 40 y›kamada bir temizlenmesi gerekir.
Bunun için, musluklar› kapat›n›z. Su girifl hortumlar›n› çözünüz. Su girifl
vanalar›ndaki filtrelerin üzerini ince bir f›rça ile temizleyiniz. Filtreler çok
kirli ise pense ile yerinden çekip temizleyebilirsiniz. Su girifl hortumlar›n›n
düz ucunda bulunan filtreleri ise contas› ile beraber yerinden elle ç›kar›p,
musluk alt›nda iyice temizleyiniz. (Tek (so¤uk) su giriflli makinalarda 2
adet, çift (s›cak-so¤uk) su giriflli makinalarda 4 adet filtre vard›r.)
Hortum
Özellikle so¤uk bölgelerde don tehlikesi oldu¤undan, makineniz
so¤uk bir yerde duruyorsa kullan›lmad›¤›nda pompa ve
hortumlarda kalan suyun pompa filtresi ç›kart›larak boflalt›lmas›
gerekir. Su girifl hortumlar› da musluktan sökülerek boflalt›lmal›d›r.
13
Pompa filtresinin temizlenmesi
Makinenizde y›kama suyunun tahliyesi esnas›nda
dü¤me, kumafl lifi gibi yabanc› maddelerin
pompaya girmesini önleyerek pompan›n ömrünü
uzatan bir filtre sistemi vard›r. Filtrenin her 30 - 40
y›kamada bir temizlenmesi faydal›d›r.
Bunun için:
Önce makinenizin fiflini çekiniz. Tekmeli¤in açma
vidalar›n› kal›n uçlu tornavida veya anahtar ile 90˚
çevirip tekmeli¤i aç›n›z. Filtre kapa¤›n› açmadan
önce, pompa içinde kalan az miktarda suyun filtre
ç›kar›ld›¤›nda yere dökülmesini engellemek için
filtre kapa¤›n›n önüne bir kap koyunuz. Filtreyi
saatin ters yönüne çevirerek ç›kar›n›z. Üzerindeki
yabanc› maddeleri temizledikten sonra;
• Filtreyi saat yönünde çevirerek yerine
tak›n›z.
11
• Tekmeli¤i kapat›p
açma vidalar› ile
kilitleyiniz.
14
Dikkat!
Filtre yerine
tam oturmazsa
su kaç›r›r.
6. BÖLÜM
Montaj
‹lk montaj ifllemi yetkili servis taraf›ndan ücretsiz olarak yap›lacakt›r. Tesisat›n›z haz›r de¤il ise ehliyetli bir tesisatç› taraf›ndan gerekli
haz›rl›klar yap›lmal›d›r.
1. Nakliye emniyetlerinin ç›kar›lmas›
Makine çal›flt›r›lmadan önce nakliye emniyetlerinin kesinlikle ç›kar›lmas› gerekir. Bunun için,
1
C
1. "C" civatalar› uygun
bir anahtar yard›m›yla saat
yönünün tersine çevrilerek
iyice gevfletilir.
2
2. Nakliye emniyetleri
çekilerek ç›kar›l›r.
P
c
3. Nakliye emniyetlerinin
boflaltt›¤› deliklere, ambalaj
torbas›ndaki "P" plastik tapalar›,
ok yönünde itilerek tak›l›r.
Lütfen dikkat! Herhangi bir nakliye s›ras›nda tekrar kullanmak üzere nakliye emniyetlerini
saklay›n›z. Çamafl›r makinenizi, yine nakliye emniyetleri tak›l› olarak tafl›y›n›z.
Makineniz asla hal› kapl› zemin üzerine yerlefltirilmemelidir. Aksi takdirde makineniz alttan hava alamayaca¤›
için elektrikli parçalar› afl›r› ›s›nabilir. Bu durum ise makinenizin ar›zalanmas›na neden olabilir.
15
2. Ayaklar›n ayarlanmas›
Makinenizin daha sessiz ve titreflimsiz çal›flabilmesi
için, ayaklar›n›n üzerinde düzgün ve dengede durmas›
gerekir. Makinenizin dört aya¤› da ayarlanabilir. Önce
plastik kontra somununu gevfletiniz. Aya¤› ayarlayarak
dengeyi sa¤lad›ktan sonra plastik kontra somunu yukar›
do¤ru s›k›flt›r›n›z.
3. Su ba¤lant›lar›
a) Su girifl hortumu
SICAK
16
SO⁄UK
Musluktan en az 1, en çok 10 bar bas›nçla
su akmas› makinenizin verimli çal›flmas›n›
sa¤layacakt›r. (Pratik olarak 1 bar, tam
aç›lm›fl musluktan 1 dakikada 8 litreden
fazla su akmas› demektir.)
Makine ile birlikte verilen özel hortumlar makine üzerindeki
su girifl vanalar›na ba¤lan›r. K›rm›z› hortum veya k›rm›z›
yaz›l› hortum s›cak su girifli, mavi veya mavi yaz›l› hortum
ise so¤uk su girifli içindir.
Makinan›za, hortumun dirsekli ucunu
tak›n›z. Hortumun somunlar›n› el kuvveti
ile s›k›n›z, ingiliz anahtar› kullanmay›n›z.
Ba¤lant› yerlerinde oluflabilecek su s›zmalar›n›
engellemek için, hortum ambalaj› içine (çift su giriflli
modellerde 4 adet, di¤er modellerde 2 adet) lastik conta
konmufltur. Bu contalar›n, hortumun her iki taraf›ndaki
ba¤lant›larda kullan›lmas› gerekir.
4900 modeli kör tapa
kullan›larak tek su
g i r i fl l i o l a r a k d a
kullan›labilir. Kör tapa
s›cak su vanas›na
ba¤lanmal›d›r.
Ba¤lant› yerinden su
s›zmamas› için lastik
conta kullan›lmal›d›r.
Ba¤lant› yerleri su bas›nc› alt›nda oldu¤u için, ba¤lant› yap›ld›ktan sonra
musluklar› sonuna kadar aç›n›z. Ba¤lant› yerlerinin su s›zd›rmazl›¤›n› kontrol
ediniz. Ortaya ç›kabilecek su kaçaklar›n› ve bunun verece¤i zararlar› önlemek
için, makineyi kullanmad›¤›n›z zamanlarda, musluklar› kapal› tutunuz.
b) Su boflaltma hortumu
4. Elektrik ba¤lant›s›
Mutlaka toprakl› priz
kullan›n.
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
Su boflaltma hortumu lavabo ya da küvet kenar›na tak›labilir. Hortum
k›r›lmamal›d›r. Boflaltma hortumu lavabo ya da küvete as›ld›¤›nda,
hortum dirse¤i parças›yla düflmeyecek flekilde sabitlenebilir.
Çamafl›r makinesinin ana flebeke kablosu
ucundaki toprakl› fiflini, mutlaka uygun voltaj
ve ak›mla beslenen toprakl› prize tak›n›z.
Boflaltma hortumunun ucu, do¤rudan kirli su boflaltma deli¤ine ya
da lavabonun ç›k›fl dirse¤ine tak›lan özel uca ba¤lanabilir.
Hortum, yerden en az 40, en çok 100 cm yükse¤e tak›lmal›d›r.
17
7. BÖLÜM
Pratik ve yararl› bilgiler
Afla¤›da verece¤imiz leke ç›karma reçeteleri yaln›zca y›kanabilir dokumalar için uygulanabilir. Özel cins
kumafllar için üreticinin önerilerine uyulmal›d›r.
Çikolata ve kakao: Bir süre so¤uk suya
bast›r›n›z. Sabunla veya deterjanla ovalad›ktan
sonra, kumafl cinsinin izin verdi¤i s›cakl›kta
y›kay›n›z. Ya¤ lekesi kalm›flsa oksijenli su (%3
oran›nda) ile siliniz.
Alkollü içkiler: Önce so¤uk suyla daha sonra
gliserin ve suyla silinip sirkeli suyla
durulanmal›d›r.
Ayakkab› cilas›: Kumafl› zedelemeden cilay›
yavaflça kaz›y›n›z. Deterjanla ovalay›p
durulay›n›z. Ç›kmazsa 2 ölçü suya 1 ölçü
saf alkol (96°) koyarak ovalay›n›z. Il›k suda
y›kay›n›z.
Çay ve kahve: Lekeli kumafl› bir kap a¤z›na
gererek üzerine kumafl cinsinin
dayanabilece¤i kadar s›cak su dökünüz.
Çamafl›r tipi uygun ise çamafl›r suyu ile
y›kay›n›z.
Et suyu-yumurta: Leke kurumuflsa kal›nt›lar›
ç›kart›p so¤uk suya bast›r›lm›fl bir sünger
veya yumuflak bezle siliniz. Deterjanla
ovalayarak suland›r›lm›fl çamafl›r suyuyla
y›kay›n›z.
HARDAL
18
Hardal: Lekeye gliserin sürüp deterjanla
ovalayarak y›kay›n›z. Leke ç›km›yorsa alkolle
siliniz. (Renkli ve sentetik kumafllarda 1 ölçek
alkol, 2 ölçek su kar›fl›m› kullan›lmal›d›r.)
Domates salças›: Birikintileri kaz›y›p so¤uk
suda 40 dakika kadar bast›r›n›z. Deterjanla
ovalay›p y›kay›n›z.
Ç‹KLE
Çiklet: Çikletin üzerine bir parça buz koyup
lekeyi sertlefltiriniz. Kumafl› zedelemeden
çikleti kaz›y›n›z.
Gres ve ya¤ lekesi: Önce kal›nt›lar› silip lekeyi
deterjanla ovalay›n›z. Il›k sabunlu suda
y›kay›n›z.
Mürekkep: Lekeli yeri so¤uk suya tutarak
mürekkepli suyun akmas› bitene kadar
bekleyiniz. Daha sonra limonlu su ve
deterjanla ovalay›n›z. Befl dakika b›rak›p
y›kay›n›z.
Kan lekesi: So¤uk suda 30 dakika kadar
bast›r›n›z. fiayet leke ç›km›yorsa ayn› sürede
su+amonyak (4 litre suya 3 çorba kafl›¤›
amonyak) kar›fl›m›na bast›r›n›z.
Krema, dondurma ve süt: So¤uk suya
bast›r›p lekeli yeri deterjanla ovalay›n›z.
Ç›km›yorsa kumafla uygun ölçüde
beyazlat›c› uygulay›n›z.
KÜF
Küf: Küf lekeleri k›sa süre içinde
temizlenmelidir. Leke deterjanl› suyla
y›kanmal›, ç›km›yorsa oksijenli suyla (%3
oran›nda) silinmelidir.
Ya¤l› boya: Leke kurumadan tiner
kullan›larak ç›kar›lmal›d›r. Daha sonra
deterjanla ovalan›p y›kan›r.
Ot lekesi: Lekeyi deterjanla ovalay›n›z. Kumafl
beyazlat›c› kullan›labilir cinstense, çamafl›r
suyu ile y›kay›n›z. Yünlüler alkolle
ovalanmal›d›r. (Renkliler için 1 ölçü saf alkol+2
ölçü su kar›fl›m›)
Yan›k lekesi: Kumafl beyazlat›c› kullanmaya
elveriflli ise y›kama suyuna ilave edilebilir.
Yünlülerdeki fazla yan›klar için leke üzerine
oksijenli suya bat›r›lm›fl bir bez örtülür. Bunun
üzerine kuru bir bez konarak ütülenir. ‹yice
durulan›r ve y›kan›r.
Meyve: Lekeli kumafl› bir kap a¤z›na
gererek üzerine so¤uk su dökünüz. Leke
s›cak su kullan›lmadan so¤uk su ile
silinmeli ve gliserin uygulanmal›d›r. Birkaç
saat bekletildikten sonra, birkaç damla
beyaz sirke ile silinip durulanmal›d›r.
Çamafl›rlarda rastlanan uluslararas› iflaretlerin anlamlar›
60°
Y›kama suyu
s›cakl›¤›
A
C
Çamafl›r
suyu
Çamafl›r suyu
kullan›lmaz
Çamafl›r
makinesinde
y›kanmaz
Düz bir yere
sererek
kurutma
Kesinlikle
suyla
Kimyasal
metodla
temizlenebilir
S›cak ütüyle
ütülenebilir
P
Kuru
temizlemeye
S›kmadan asarak
kurutma tavsiye
edilir
Santrifüjlü
makinede
kurutulabilir
Santrifüjlü
makinede
kurutulmaz
‹pe asarak
kurutma
tavsiye edilir
Il›k ütüyle
ütülenebilir
Temizleyiciye
verilebilir
Ütülenmez
19
Download

KÜF - Arçelik