‹Ç‹NDEK‹LER
1.
CAD-CAM PROGRAMLARINA G‹R‹fi
CAD-CAM Programlar›n›n Tan›t›lmas›
Endüstride Kullan›lmas›n›n Gere¤i ve Önemi
Kat› Modelleme Programlar›n›n (CAM) Programlar› ile Olan ‹liflkisi
1
1
1
2
2.
SOLIDWORKS, SOLIDCAM ve 3DQUICKPRESS PROGRAMLARI ‹Ç‹N S‹STEM GEREKS‹N‹MLER‹
Program› Yüklemek için Gerekli Donan›m
SolidWorks Sistem Gereksinimleri
Desteklenen Microsoft Windows Operasyon Sistemleri
Bilgisayarda Olmas› Gereken Di¤er Yaz›l›m ve Donan›mlar
SolidCAM 2012 için Sistem Gereksinimleri
3DQuickPress Sistem Gereksinimleri
SolidWorks’ün Performans›n› Artt›rmak için ‹puçlar›
Donan›m
‹flletim Sistemi
Sistem Bak›m›
Yerel A¤
Yükleme
SolidWorks
Donan›m›n Performansa Etkisi
RAM
‹fllemci (CPU)
Ekran Kart›
SolidWorks Programını Güvenli Bir fiekilde Kaldırmak ‹çin Yapılması Gerekenler
Yedekleme (Backup)
Programı Kaldırma
3
3
3
4
4
5
5
6
7
7
7
8
8
9
9
10
10
11
11
12
CAD-CAM PROGRAMLARININ SA⁄LADI⁄I AVANTAJLAR
SolidWorks ile Tasar›m›n Avantaj›
SolidWorks Program›n›n Sa¤lad›¤› Avantajlar
SolidWorks Program›n›n Modüler Yap›s›
SolidWorks ‹lave Modülü
3D PartStream.Net Destek Program›
3D Instant Website Ürün Tan›t›m›
FutureWorks
PhotoView360
MotionManager
Data Aktarma Avantaj›
Resim ve Görüntüye Dönüfltürme
Tasar›m› Animasyona Haz›rlama
SolidWorks Yaz›l›m› Nedir?
SolidWorks Program›n›n Yard›m Menüleri
Solidworks Help
Quick Tips
Introducing SolidWorks
Online Tutorial
What’s New
13
13
13
14
15
16
16
17
17
17
17
17
17
18
19
19
20
20
21
21
3.
VIII
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
Quick Referans Guide Yard›m Seçene¤i
Balon Seçene¤i
Property Manager Alan›ndaki Yard›m Seçene¤i
Task Plan Yard›m Seçene¤i
SolidCAM ile Üretimin Avantaj›
SolidCAM Program›n›n Sa¤lad›¤› Avantajlar
SolidCAM Program›n›n Modüler Yap›s›
SolidCAM’in SolidWorks ile Olan Entegrasyonu
Operasyon ‹fllemleri
Torna ve C-Eksen Torna
Takımyolu Simülasyonu ve Takım Kontrolü
22
22
22
23
24
24
28
28
29
31
32
4.
CNC TEZGAHLARI VE CAD-CAM PROGRAMLARININ CNC TEZGAHLARINA ENTEGRASYONU
CNC Tezgahlar›n›n Tarihsel Geliflimi ve High Speed Tezgahlar
CAD-CAM Programlar›n›n CNC Tezgahlar›na Entegrasyonu
1. Üretim için CAD
2. Tak›m Yolu Oluflturmak için CAM
3. Post ‹flleme (Post Processor)
CNC Tezgahlar›n›n Eksenlerine Göre Çeflitleri
2 Eksen Torna (Lathe)
3 Eksen Freze (Milling)
4 Eksen Torna (Lathe)
4th/5th Eksen Freze (Milling)
35
35
37
37
38
38
40
40
40
40
41
5.
DOSYA ‹fifiLLEMLER‹
Yeni Tasar›m Dosyas› Açmak
SolidWorks Program›n›n Çal›flt›r›lmas›
Yeni SolidWorks Belgesi Açmak
SolidWorks Kullan›c› Arayüzü
Çeflitli Formatlarda Dosyalar› Farkl› Kaydetmek
Mevcut Bir Tasar›m Belgesi Açmak
Çeflitli Formatlarda Belgeleri Farkl› Kaydetmek
Dosya Format› Nedir?
Parçay› ‹lk Kez Kaydetmek
Ayn› Belgeyi Farkl› Kay›t Etmek
43
43
43
44
45
46
47
47
47
48
48
6.
SOLIDWORKS PROGRAMI ‹LE TASARIMA G‹R‹fi
Kat› Modelleme Program›nda Kullan›lan Terimler
Feature Manager Desing Tree Tasar›m A¤ac› ve Bölgesel Özellikler
Çizim (Graphic) Alan›
Yönetici (Manager) Alan›
FeatureManager Desing Tree (Tasar›m A¤ac›)
PropertyManager (Özellik Yönetimi)
Configuration Manager (Konfigürasyon Yönetimi)
Fare Sa¤ Tufl Özellikleri
Parçan›n Parametrik De¤erlerinin Tekrar Düzenlenmesi (Onar›lmas›)
Parça Üzerinde Seçim
Tasar›m A¤ac› ‹çerisinden Seçim
Farenin FeatureManager Tasar›m A¤ac› Alan›n›n Bofl Bir Bölgesinde Sa¤ Tufla T›klanmas›
49
49
49
49
50
50
51
51
52
52
52
53
54
‹Ç‹NDEK‹LER IX
Farenin Araç Çubuklar› Üzerinde T›klanmas›
Farenin Çizim Alan› Üzerinde Sa¤ Tufla T›klanmas›
Fare Yard›m› ile Sürükleme ve B›rakma ‹fllemi
Unsur S›ralamalar›n›n De¤ifltirilmesi
Unsurlar›n Tafl›nmas› ve Kopyalanmas›
Unsurun Tafl›nmas› (Move)
Unsurun Kopyalanmas› (Copy)
‹mleç Bilgileri
CommandManager Araç Çubu¤u
CommandManager Alt Sekmeleri
Hata Mesajlar›
Expert Hata Bulma ve Onarma Seçenekleri
SketcthXpert PropertyManager Özelli¤i
‹ste¤e Ba¤l› Onarma (Manual Repair)
Hatay› Teflhis Etme ve Onarma (Diagnose)
Doküman Pencereleri
Modellemede Uygun Profil Seçiminin Yap›lmas›
Çizimde Düzlem Seçiminin Yap›lmas›
Düzlemler
Varsay›lan Düzlem (Plan Düzlemi)
Model Yüzey Düzlemi
Referans Düzlemleri
Menüler
File Menüsü
Edit Menüsü
View Menüsü
Window Menüsü
Insert Menüsü
Tools Menüsü
Help Menüsü
Araç Çubuklar› (Toolbars)
Dimension/Relation Araç Çubu¤u
Weldments Araç Çubu¤u
Sheet Metal Araç Çubu¤u
Standard Views Araç Çubu¤u
Curves Araç Çubu¤u
Reference Geometry Araç Çubu¤u
Drawing Araç Çubu¤u
View Araç Çubu¤u
Features Araç Çubu¤u
Mold Araç Çubu¤u
Assembly Araç Çubu¤u
Sketch Araç Çubu¤u
Surface Araç Çubu¤u
Standart Araç Çubu¤u
Seçme Yöntemleri
Seçilecek Elemanlar
Çizim Alan› Bölgesinden Seçmek
Çizim Alan› ‹çerisinde Bulunan 3D Nesne Ö¤elerinin Seçimi
54
55
55
56
57
57
57
57
58
58
58
60
60
61
61
62
63
63
64
64
65
66
67
67
68
68
69
69
70
70
71
72
73
73
74
74
74
75
76
77
78
79
80
82
83
84
84
84
84
X
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
7.
Selection Filter Araç Çubu¤u
Çizim Alan› ‹çerisinde Bulunan 2D Nesne Ö¤elerinin Seçimi
Saklanm›fl veya Çak›flm›fl Parçalar›n Seçimi
Featuremanager Tasar›m A¤ac› ‹çerisinden Seçmek
Klavye K›sayol Tufllar›
Bask› için Haz›rl›k
Printer/Plotter
Print3D (Kat› Model Yaz›c›s›)
Print Penceresinin Tan›t›lmas›
Rebuild Sembolü
84
85
86
86
87
88
88
88
89
90
SOLIDWORKS’TE TASLAK Ç‹Z‹M OLUfifiTTURMA
Kat› Modelleme Yöntemleri
Parça Tasar›m›nda Seçilecek Yöntemler
Parçal› Unsurlarla Modelleme
Tek Parça Unsurla Modelleme
‹malat Tekni¤i ile Modelleme
Silindirik Parçalar›n Tasarlanmas›
Taslak Çizim (Sketch) Haz›rlamak
Yeni Parça Çizimine Bafllamak
Taslak Araç Çubu¤u
Taslak Araç Çubu¤u (Sketch) Komutlar›n›n Tan›t›lmas›
Seçme Komutlar›
Çizim Komutlar›
Çizgi (Line)
Çizgi (Insert Line) Menüsü
Taslak ‹çerisinde Serbest Çizim (As Sketched)
Çizgi Oluflturma Yöntemleri
Çizim Bildirimleri
Çizgi Oluflturmak
Ölçü De¤iflkenleri
Extra Ölçü De¤iflkenleri
Yard›mc› Çizgiler (Otomatik ‹liflkilendirmeler)
Çizim ‹liflkilendirmelerinin ‹ptal Edilmesi
Çizgiye Özellik Ekleme
Çizgi Özellikleri
Çizgi (Insert line) Menüsü ile Yatay (Horizontal) Çizgi Çizmek
Çizgi (Insert line) Menüsü ile Dikey (Vertical) Çizgi Çizmek
Çizgi (Insert line) Menüsü ile Aç›l› (Angle) Çizgi Çizmek
Dikdörtgen (Rectangle)
Corner Rectangle
Center Rectangle
3 Point Corner Rectangle
3 Point Center Rectangle
Parallelogram
Çokgen (Polygon)
Çokgen Oluflturma Menüsü
Çokgen Kenar Say›s›
Çokgen Daire Oluflumu
91
91
92
93
93
93
94
94
95
95
96
97
98
99
99
99
100
101
102
102
102
103
104
104
105
106
107
107
108
108
108
109
109
109
110
110
111
111
‹Ç‹NDEK‹LER XI
Çokgen Ölçüleri
Yeni Çokgen Oluflturmak (New Polygon)
Daire (Circle)
Çevresel Daire (Perimeter Circle)
Yay (Arc)
Merkez Nokta Yay (Centerpoint Arc)
Te¤et Yay (Tangent Arc)
Yay (3 Point Arc)
Elips (Ellipse)
K›smi Elips (Partial Elipse)
Parabol (Parabola)
Serbest E¤ri Çizgi (Spline)
E¤risel Yüzeyler Üzerinde Serbest Çizgi Çizmek (Spline on Surface)
Nokta (Point)
Eksen Çizgisi (Centerline)
Çizgi fieklinin De¤ifltirilmesi (Construction Geometry)
Yaz› (Sketch Text)
Üzerinde Yaz› Yaz›lacak Çizgi Seçimi
Metin Oluflturma
Yaz› Karakter Özellikleri
Yaz›lar›n Hizalanmas›
Yaz›lar›n Konum ve Yönü
Yaz› Karakterlerinin Ölçü ve Stilleri
Köfleler Üzerinde Radyus (Sketch Fillet)
Köfleler Üzerinde Radyus Oluflturma Menüsü
Köfleler Üzerinde Çizilen Radyus Yar›çap›
Köfleler Üzerinde Pah (Sketch Chamfer)
Köfleler Üzerinde Pah (Sketch Chamfer) Oluflturma Menüsü
Pah Oluflturma Seçenekleri
Pah Oluflturma Yöntemleri
Ofsetlemek (Offset Entities)
Ofset Ölçüsü
Ölçü Ekleme
Yön De¤ifltirme
Zincir Seçme
Her ‹ki Yönde Ofsetleme
Seçilen Çizgiyi Eksen Çizgisine Dönüfltürme
Aç›k Uçlar›n Kapat›lmas›
Çizgiye Dönüfltürme (Convert Entities)
Yüzey Kenarlar›n› Çizgiye Dönüfltürme (Convert Entities)
Kesiflme E¤rileri (Intersection Curve)
Yüzey Üzerinde E¤riler Çizmek (Face Curve)
E¤ri Oluflturma Yöntemleri
Yüzey Seçme
Yüzey Üzerinde Oluflturulan E¤ri Say›s›
Köfle Seçme
Yüzey Üzerinde Çizilen E¤rilerin Konumu
Özellikler
Model Zorlamalar› (Constrain to Model)
112
112
112
113
113
113
114
114
115
115
116
116
117
118
118
118
119
119
120
121
121
122
122
123
123
124
124
124
126
126
126
127
127
127
128
128
128
129
129
130
131
131
131
132
132
133
133
133
XII
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
Delikleri Yok Sayma (Ignore Holes)
Budama (Trim Entities)
Budama (Trim Entities) Menüsü
Budama Seçenekleri
Serbest Budama (Power Trim)
Köfle (Corner)
‹çerideki Çizgilerin Budanmas› (Trim Away Inside)
D›flar›daki Çizgilerin Budanmas› (Trim Away Outside)
Kesiflme Noktas›na Kadar Budama (Trim to Closest)
Çizgileri Uzatma (Extend Entities)
Çizgileri Bölme (Split Entities)
Aynalama (Mirror Entities)
Aynalanacak Çizgilerin Seçimi
Aynalama Eksen Seçimi
Dinamik Aynalama (Dynamic Mirror Entities)
Tafl›ma (Move Entities)
Tafl›nacak Çizimin Seçilmesi
Tafl›ma Yöntemi
‹liflkilendirmeleri Korumak
‹fllem Tekrar›
Döndürme (Rotate)
Döndürülecek Çizimin Seçilmesi
Döndürme Noktas› Seçme
Döndürme Aç›s›
‹liflkilendirmeleri Korumak
Ölçeklendirme (Scale)
Ölçeklendirilecek Çizimin Seçilmesi
Ölçeklendirme Katsay›s›
Sabit Nokta Seçimi
Kopyalama
Kopyalama Komutu (Copy)
Do¤rusal Çizgi Ço¤altma (Linear Sketch Pattern)
Çizgi Seçme
1. Yönde Ço¤altma
Ço¤altmalar Aras›ndaki Mesafe
Ço¤altma Say›s›
Ço¤altma Aç›s›
2. Yönde Ço¤altma
‹stenmeyen Çizgilerin ‹ptali
Dairesel Çizgi Ço¤altma (Circular Sketch Pattern)
Çizgi Seçme
Daire Yar›çap›
Ço¤altma Say›s›
Daire Mesafeleri
‹stenmeyen Çizgilerin ‹ptali
Taslak ‹çerisine Resim Getirmek (Sketch Picture)
‹liflkilendirme Atama (Add/Relations)
Çizgi Seçimi
Çizgi Özellikleri
133
133
133
133
134
135
135
136
136
136
137
138
138
138
139
140
140
141
141
142
142
142
143
143
143
143
144
144
144
145
145
146
146
146
147
147
147
148
148
149
149
150
150
150
150
151
152
152
153
‹Ç‹NDEK‹LER XIII
Seçilen Çizgilere Kazand›r›lan Özellikler
‹liflkilendirmelerin Gösterilmesi ve Silinmesi (Display/Delete Relations)
Seçilen Çizgi
Seçili Çizgi Üzerindeki ‹liflkilendirmeler
‹liflkilendirmeleri Silme
Çizgi Tan›mlama (Entities)
Referans Geometri Araç Çubuklar›
Düzlem (Plane) Oluflturma Komutu
Üç Nokta/Kenar Seçimi ile Düzlem Çizmek (Through Lines/Points)
Paralel Plan Oluflturma (Parallel Plane at Point)
E¤ri Üzerinde Plan Oluflturma (Normal to Curve)
Yüzey Üzerinde Plan Oluflturma (On Surface)
Eksen (Axis) Oluflturma Komutu
Çizgi/Kenar Seçme (One Line/Edge/Axis)
‹ki Plan Seçme (Two Planes)
‹ki Nokta Seçme (Two Points/Vertices)
Silindirik/Konik Yüzey Seçme (Cylindrical/Conical Face)
Nokta ve Yüzey/Plan Seçme (Point and Face/Plane)
Koordinat Sistemi (Coordinate System) Çizme Komutu
Koordinat Merkezi Seçme
(XYZ) Eksenini Belirleme
Eksen Yönünü De¤ifltirme
Helis/Spiral (Helix/Spiral) Çizme Komutu
Helis (Helix/Spiral) Menüsü
Helis Oluflumunu Belirleme
Ad›m ve Sar›m Say›s›na (Pitch and Revolution) Göre Helis Çizme
Helis Yönü
Yükseklik ve Sar›m Say›s›na (Height and Revolution) Göre Helis Çizme
Yükseklik ve Ad›m (Height and Pitch) Ölçülerine Göre Helis Çizme
Spiral (Spiral) Helis Çizme
Aç›l› Helis Çizme
De¤iflken Ad›ml› Helis Çizme
Taslak ‹mleç ‹flaretleri
Uygulamalar
8.
TASLA⁄A ÜÇ BOYUT (3D) KAZANDIRMA
Unsur (Feature) Ekleme
Yükseklik Kazand›rma Komutu (Extrude)
Kal›nl›k Verme ‹flleminin Bafllang›c›n› Belirleme
Tek Yönde Yükseklik Kazand›rma
Yükseklik Kazand›rma fiekli
Blind
Through All
Up to Next
Up To Vertex
Up To Surface
Offset From Surface
Up to Body
Mid Plane
153
156
156
157
157
157
158
158
159
159
161
162
163
164
164
165
165
165
166
166
167
167
167
168
169
169
170
170
170
171
171
171
172
175
185
185
191
192
193
193
194
194
195
195
195
196
196
196
XIV
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
Yüksekli¤in Yönünü De¤ifltirme
Yükseklik Kazand›rma Do¤rultusu Ayarlar›
Yükseklik Kazand›rma Ölçüsü
Aç›l› Yükseklik Verme
Aç› Oluflturma De¤eri
Aç›n›n Yönünü De¤ifltirme
‹kinci Yönde Yükseklik Kazand›rma
Çizgiye Kal›nl›k Verme (Thin Feature)
Derinli¤in (Et Kal›nl›¤›) Yönünü Belirleme
Kal›nl›¤›n Yönünü De¤ifltirme
Çizgiye Yükseklik Kazand›rma
Uç K›s›mlar›n Kapat›lmas›
Kesiflen Konturlar› Seçme
Kat›dan Yükseklik Ç›kartma Komutu (Cut-Extrude)
Extruded Boss-Base & Extruded Cut Komutlar›na Uygun Perspektif Al›flt›rmalar
(Temel Seviye)
Döndürerek Kat› Oluflturma Komutu (Revolved Boss/Base)
Döndürerek Kat› Modelleme Menüsü
Döndürme Parametreleri
Döndürme Eksenini Belirleme
Döndürme Yönünü Belirleme
Döndürme Yönünü De¤ifltirme
Döndürme Aç›s›n› Belirleme
Döndürerek Et Kal›nl›¤› Verme (Thin Feature)
Et Kal›nl›¤›n›n Yönünü Belirleme
Derinli¤in Yönünü De¤ifltirme
Derinlik Ölçüsü Belirleme
Kontur Seçme (Selected Contours)
Döndürüp Keserek Kat› Alan Ç›kartma (Revolved-Cut)
Süpürerek Kat› Oluflturma Komutu (Sweep)
Profil ve Yol (Profile and Path) Seçimi
Çizime Özellik Verme (Options)
Yönlendirme/Bükme Tipleri (Orientation/Twist Type)
Follow Path
Keep Normal Constant
FollowPath and 1st Guide Curve
Follow 1st and 2nd Guide Curve
Twist Along Path
Twist Along Path With Normal Constant
Path Alingment Type
None
Minimum Twist
Direction Vector
All Faces
Te¤et Yayılma (Tangent Propagation)
Kesiflen Yüzeyleri Birlefltirme (Merge Tangent Faces)
Önizleme Oluflturma (Show Prewiev)
Ayrı Katıları Birlefltirme (Merge Result)
Yüzeyleri Hizaya Getirmek (Align With End Faces)
197
197
197
198
198
198
198
199
200
200
200
201
201
203
204
205
206
206
206
207
208
208
209
210
211
211
211
212
213
214
215
215
216
216
216
217
218
218
219
220
220
220
221
221
221
221
221
222
‹Ç‹NDEK‹LER XV
Yard›mc› E¤ri Seçimi (Guide Curves)
Yüzeyleri Yumuflatarak Birlefltirme
Kesit Önizleme (Show Sections)
Bafllang›ç ve Bitifl Noktalar› Özellikleri
Kal›nl›k Verme (Thin Feature)
Tek Yönde (One-Direction)
Orta Plan (Mid-Plane)
‹ki Yönde (Two-Direction)
Derinlik Ölçüsü Belirleme
Süpürüp Keserek Kat› Alan Ç›kartma Komutu (Swept-Cut)
Yumuflak Kesitli Kat› Modelleme Komutu (Loft)
Profil Seçme Menüsü
Profil Yer De¤ifltirme
Bafllang›ç ve Bitifl K›s›tlamalar› (Start/End Constraints)
Normal Özelliksiz Oluflum (None)
Belirli Bir Yöne Göre Oluflum (Direction Vector)
Yön Belirleyici Seçimi
Aç› Verme (Draft Angle)
Aç› Yönü De¤ifltirme
Mesafe De¤eri
Tamam›na Uygulama
Plana Dik Oluflum (Normal to Profile)
Yüzeye Te¤et Geçme (Tangency to Face)
Di¤er Yüzey Seçimi
Yüzeye Ba¤l› Geçme (Curvature to Face)
Yard›mc› Rehber E¤riler (Guide Curve)
Yard›mc› E¤ri Etkilerini Seçme (Guide Curves Influence)
Sonraki Yard›mc› E¤ri (To Next Guide)
Sonraki Keskin Köfle (To Next Sharp)
Sonraki Kenar (To Next Edge)
Genifl Çapta (Global)
Yard›mc› E¤ri Konum De¤iflimi
Yüzey Te¤etli¤i Seçimi (Guide Tangency Type)
Çizime Özellik Verme (Options)
Kesiflen Yüzeyleri Birlefltir (Merge Tangent Faces)
Uç K›s›mlar›n Kapat›lmas› (Close Loft)
Ön izleme (Show Preview)
Kat›lar› Birlefltirme (Merge Result)
Merkez Yol De¤iflkenleri (Centerline Parameters)
Merkez Çizgi Seçimi
Çizgiye Kal›nl›k Verme (Thin Feature)
Yumuflak Kesitli Kat› Alan Ç›kartma Komutu (Cut-Loft)
Kat› Modele Radyus Verme (Fillet)
Kullan›c› Tan›ml› (Manual)
Radyus fieklini Belirleme (Fillet Type)
Sabit Radyus (Constant Radius) Verme
Radyus Ölçüsü Belirleme
Radyus Oluflturulacak Kenar veya Yüzey Seçimi
Çoklu Radyus Verme
223
223
224
224
224
225
225
225
225
226
227
228
228
229
229
230
230
231
232
232
232
232
235
235
236
237
237
238
239
239
239
240
240
240
240
240
241
241
241
241
243
243
244
244
245
245
246
246
246
XVI
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
De¤iflken Radyus Verme (Variable Radius)
Radyus Ölçüsünü Belirleme
De¤iflken Radyus Noktalar›
Kenar Üzerindeki Bölme Say›s›
Köfle De¤iflkenleri
Radyus Özellikleri
Unsurlar› Koru
Köfle Yuvarlatma Seçene¤i (Round Corners)
Kenar Ak›fl Çizgisi Tipi (Owerflow Type)
Yüzeyler Aras› Radyus (Face Fillet)
Kararl› Genifllik (Constant Width)
Yard›mc› Nokta Seçimi
Tam Yuvarlatmal› Radyus (Full Round Fillet)
Önizleme Seçenekleri
Radüs Uzman› (FilletXpert)
Add Sekmesi
Change Sekmesi
Corner Sekmesi
Corner Faces
Copy Targets
Radüs ‹fllemlerinde Seçim Filtresinin Kullan›m› (Fillet Selection)
Örnek Seçme ‹fllemleri
Pah K›rma Komutu (Chamfer)
Pah K›r›lacak Yüzey veya Kenar Seçimi
Pah K›rma Seçenekleri
Aç› ve Ölçü ile (Angle Distance)
Pah›n Yönünü De¤ifltirme
Pah›n ‹ki Kenar Ölçüsünü Vererek Pah K›rma (Distance-Distance)
Köflelere Pah K›rma (Vertex)
Unsurlar› Koru (Keep Features)
Yüzeye E¤im Verme (Draft)
Manual (Kullan›c› Tan›ml›) Sistemde E¤im Verme
E¤im Verme Yöntemleri
Tarafs›z Plan (Neutral Plane) Seçimi
Yüzey Özelliklerini Belirleme
Yüzey Üzerindeki (Parting Line) Çizginin Seçimi
Kademeli Aç› Verme (Step Draft)
DraftXpert (E¤im Uzman›) Komutu ile E¤im Verme
Add (E¤im Ekle) Komutu Özellikleri
Uygulama
Draft Analysis (E¤im Analizi) Penceresi ve Kullan›m›
Change (De¤ifltirme) Komutu Özellikleri
Existing Draft
Uygulama
Kabuk Oluflturma Komutu (Shell)
Kabuk Kal›nl›¤› Verme
Aç›k B›rak›lacak Yüzey Seçimi
D›flar› Do¤ru Kal›nl›k Verme
Farkl› Kabuk Kal›nl›¤› Verme
246
247
247
247
250
252
252
253
253
253
256
257
257
257
258
258
259
260
260
261
261
262
263
264
264
264
264
265
265
265
266
266
267
267
268
270
272
274
275
276
276
278
278
279
280
280
281
282
282
‹Ç‹NDEK‹LER XVII
Farkl› Kabuk Kal›nl›¤› Verilecek Yüzey Seçimi
Modele Destek Verme Komutu (Rib)
Çizgiye Verilecek Kal›nl›¤›n Yönünü Belirleme
Çizgi Kal›nl›k Ölçüsü (Rib Thicknes)
Çizgiye Verilecek Yüksekli¤in Yönünü Belirleme
Deste¤e Aç› Verme ‹fllemi
Kontur Seçme
Unsurlar› Ço¤altma Komutlar›
Do¤rusal Ço¤altma Komutu (Linear Pattern)
1. Ço¤altma Yönü
Ço¤altma Yönü Seçimi (Pattern Direction)
Ço¤alt›lacak Unsurlar Aras›nda Mesafe Belirleme (Spacing)
Ço¤alt›lan Unsur Say›s› (Numbers of Instances)
2. Yön Belirleme
Ço¤altma ‹flleminde 2. Yön Seçimi (Pattern Direction)
Ço¤alt›lacak Unsurlar Aras›ndaki Mesafe Belirleme (Spacing)
Ço¤alt›lan Unsur Say›s› (Numbers of Instances)
Sadece As›l Unsuru Ço¤altma
Ço¤alt›lacak Unsurun Seçimi (Features to Pattern)
Ço¤alt›lacak Yüzey Seçimi (Faces to Pattern)
Ço¤alt›lacak Unsur Seçimi (Bodies to Pattern)
‹stenmeyen Unsurlar›n ‹ptali (Instances to Skip)
Özellik Oluflturma
Taslak ‹çerisindeki Çizimi De¤ifltirme (Vary Sketch)
Dairesel Ço¤altma Komutu (Circular Pattern)
De¤iflkenleri Belirleme
Döndürme Ekseni Seçimi
Döndürme Aç›s›n› Belirleme
Ço¤alt›lacak Unsur Say›s›
Eflit Mesafede Ço¤altma
Ço¤alt›lacak Unsurun Seçimi (Features to Pattern)
Ço¤alt›lacak Yüzey Seçimi (Faces to Pattern)
Ço¤alt›lacak Unsur Seçimi (Bodies to Pattern)
‹stenmeyen Unsurlar›n ‹ptali (Instances to Skip)
Özellik Oluflturma (Propagate Visual Properties)
Gerçek Geometriyi Kopyalama (Geometry Pattern)
E¤ri Güdümlü Ço¤altmalar (Curve Drive Pattern)
Aynalama Komutu (Mirror)
Aynalanacak Yüzey/Plan Seçimi (Mirror face/plane)
Aynalanacak Unsur Seçimi (Features to Mirror)
Aynalanacak Yüzey Seçimi (Faces to Mirror)
Aynalanacak Gövde Seçimi (Bodies to Mirror)
Kat›lar› Birlefltir (Merge Solids)
Bükme (Flex)
Bükme (Bending)
Plan De¤iflkenleri
Koordinat Merkezi (Triad) Düzenleme Seçenekleri
Plan Düzenleme Seçenekleri
Burkma (Twisting)
282
283
284
285
285
285
287
287
287
288
288
289
289
289
289
290
290
290
291
291
291
292
292
292
294
295
295
296
296
296
297
297
297
297
298
298
299
301
302
302
303
304
305
305
306
306
306
307
308
XVIII
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
E¤im Vermek (Tapering)
Uzatmak/K›saltmak (Stretching)
Keskin Köfle Oluflumunu Engelleme
Yüzeye Sarma (Wrap)
Bölüm Sonu Uygulamalar›
Kat› Model Örnek Uygulamalar›
9.
MONTAJ (ASSEMBLY)
Montajlar›n Oluflturulmas›
Afla¤›dan Yukar›ya (Bottom-Up) Montaj Yöntemi
Yukar›dan Afla¤›ya (Top-Down) Montaj Yöntemi
Montaj ‹çinde Parça ile Çal›flmak
Montaj Özelliklerini Tan›mak
Montaj Sayfas›ndaki FeatureManager Tasar›m A¤ac› ve Sembolleri
FeatureManager Tasar›m A¤ac›ndaki Bileflenlerin Durumu
Eflleme (Mates) Gruplar›
FeatureManager Tasar›m A¤ac›n›n Çizim Alan› Bölgesine Taflmas› Durumu
Montaj Sayfas›nda Fare Sa¤ Tufl Özellikleri
Bileflen (Component) Üzerindeki Fare Sa¤ Tufl Özellikleri
Featuremanager Tasar›m A¤ac›nda Kullan›lan Fare Sa¤ Tufl Özellikleri
Bir Parçan›n Montaj Aflamas›na Getirilmesi
Yeni Bir Montaj›n Oluflturulmas›
Aç›k Parçadan Yeni Montaj Oluflturma (Make Assembly from Part/Assembly)
Bileflenlerin Eklenmesi
Insert Component Komutunu Kullanarak Ekleme
Task Pane ‹letiflim Kutusu ‹çerisinden Sürükleyerek Ekleme
Aç›k SolidWorks Belgelerinden Montaja Sürükleyerek Bileflen Ekleme
Windows Explorer Kullanarak Bileflen Ekleme
Montaj Sayfas› ‹çerisinde Parça Oluflturarak Ekleme
Montaj Sayfas› ‹çerisinde Parçan›n Kopyas›n› Oluflturarak Ekleme
Montaj Komutlar›
Mate PropertyManager ‹letiflim Kutusu
Mate Pop-Up Araç Çubu¤u
Eflleme Tipleri
Smart Mates (Ak›ll› Efllemeler)
Bileflenlerin Tafl›nmas› ve Döndürülmesi
Fare ile Tafl›ma, Döndürme
Move ve Rotate Component Komutlar›
Montaj Analiz Komutlar›
Çak›flma Kontrolleri
Interference Detection
Kütle Özellikleri Hesaplamalar› (Mass Properties)
Uygulama-1
Montaj Uygulamas› ‹çin Parça Tasar›m›
Parça Montaj›n›n Yap›l›fl›
Montaj ve Simulasyon Uygulamas›
Montaj Yap›lacak Parçan›n Çizimi
Dayama
Kasnak
308
309
309
309
311
319
321
321
321
322
322
323
324
325
325
326
327
327
328
329
329
330
330
331
331
332
333
334
335
335
336
336
337
338
339
339
340
341
341
341
343
344
344
349
353
353
353
354
‹Ç‹NDEK‹LER XIX
Perno
Gupilya
Çizilen Parçalar›n Birlefltirilmesi
Kasnak Parçan›n Birlefltirilmesi
Dayama
Perno
Kasnak
Dayama <2>
Gupilya
Montaj Son
Montaj› Yap›lan Parçan›n Simülasyonu
Motion Study
Animation
Basic Motion
Motion Analysis
Basic Motion (Temel Hareketler)
Montaj› Yap›lan Parçan›n Simülasyonu
Simülasyon Uygulamas›
Simülasyon ‹çin Uygulama Parças›
355
356
357
357
357
357
358
358
358
359
361
362
362
363
363
363
364
364
365
10.
KALIP (MOLD) ÇIKARMA ‹fifiLLEMLER‹
Kal›p Haz›rlama
Mold Tools Araç Çubu¤u Kullan›larak Kal›p Tasarlama
Draft Analysis
Undercut Detection
Scale
Parting Lines
Shut-off Surface
Parting Surfaces
Tooling Split
Mold Tools Araç Çubu¤u Kullan›larak Kal›p Oluflturmaya Örnek Uygulama
Cavity Komutunu Kullan›larak Kal›p Bofllu¤u Oluflturma
Combine Komutu Kullan›larak Kal›p Oluflturma
Mold Konusu Al›flt›rmalar›
1. Al›flt›rma: Yan Maça Özelli¤indeki Kal›plar
2. Al›flt›rma: Çekirdek Parçan›n Kal›p Seti ‹çerisine Yerlefltirilmesi
Çekirdek Parçadan Kal›p Yar›mlar›n›n Oluflturulmas›
Çekirdek Parça Yar›mlar›n›n Kal›p Setleri ‹çerisine Yerlefltirilmesi
3. Al›flt›rma: Basit Dövme veya fiiflirme Özelli¤indeki Kal›plar
367
367
368
368
368
368
368
368
369
369
369
372
374
378
378
383
383
384
386
11.
KATI MODELDEN TEKN‹K RES‹M (DRAWING) OLUfifiTTURMA
Yeni Bir Teknik Resim Sayfas› Açmak
Drawing: Teknik Resim Sayfas›n› Açma ‹fllemi
Make Drawing From Part/Assembly Komutu
New Komutu
Drawing Bölümünün Tan›t›lmas›
Drawing Bölümünde Kullan›lan Araç Çubuklar› Ve Komutlar
Drawing Araç Çubu¤u
Model View (Parça Görünüflü Seçimi)
38 9
389
390
390
390
392
392
392
393
XX
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
Projected View (Özel Görünüfl)
Auxiliary View (Yard›mc› Görünüfl)
Predefined View (Belirlenen Görünüfl)
Detail View (Detay Görünüfl)
Section View (Kesit Görünüfl)
Aligned Section View (Hizalanm›fl Kesit Görüntü)
Standard 3 View (Standart Üç Görünüfl)
Relative View (Seçime Ba¤l› Görünüfl)
Broken-out Section (Bölgesel Kesim)
Crop View (Görünüfl K›rpma)
Alternate Position View (Alternatif Pozisyon Görünüfl)
Annotation Araç Çubu¤u
Model Items (Otomatik Parça Tan›mlama Sihirbaz›)
Note (Not)
Balloon (Balon) ve AutoBalloon (Otomatik Balon)
Surface Finish Symbol (Yüzey ‹flleme ‹flareti)
Datum Feature (Referans Eleman›)
Geometric Tolerance (Geometrik Tolerans)
Hole Callout (Delik Tan›mlay›c›)
Center Mark (Merkez Çizgi)
Centerlines (Eksen Çizgi)
Horizontal-Vertical Break (Yatay ve Dikey Koparma)
Table (Tablo ‹fllemleri)
Hole Tables (Otomatik Delik Tan›mlama)
Bills of Materials (Malzeme ‹çerik Listesi)
Layer Araç Çubu¤u
Yeni Katman (Layer) Oluflturma
Katmanlar›n Kullan›l›fl›
Line Format Araç Çubu¤u
Hide Edge-Show Edge
Color Display Mode
Antet Haz›rlama ve De¤ifliklik Yapma
Uygulama
Antet Bilgisi Ekleme
fiirket veya Kuruma Ait Logo Ekleme
Aç›klama (Note) Yazma ve Link Özelli¤i Ekleme
Sistem Seçenekleri ve Belge Özellikleri Ayarlar›n›n Düzenlenmesi
Sistem Seçenekleri (System Options)
Görüntü Özelliklerinin Düzenlenmesi
Tarama/Doldurma Özelliklerinin Düzenlenmesi
Belge Özellikleri (Document Properties)
Çizim Standartlar› (Drafting Standart)
Tüm Çizim Standartlar› (Overall Drafting Standart)
Ölçülendirmeler (Dimensions)
Text (Font)
Çift Ölçü Gösterimi (Dual Dimensions Display)
Bent Leader Length
Oklar (Arrows)
Offset Distance
394
394
394
394
395
396
396
396
397
397
398
398
398
400
400
401
403
403
403
404
405
405
405
406
406
406
407
407
408
408
408
408
411
411
412
413
418
419
419
420
421
421
421
422
422
422
423
423
423
‹Ç‹NDEK‹LER XXI
Break Dimension Extension/Leader Line
Extension Lines
Image Quality (Görüntü Kalitesi)
Haz›rlanan fiablonun Kay›t Edilmesi
Ka¤›t fiablonu Olarak Kay›t Edilmesi
fiablon Belgesi Olarak Kay›t Edilmesi
Bir Modelin Teknik Resme Aktar›lmas›
Modeli Teknik Resme Aktarma Yollar›
Make Drawing from Part/Assembly
New
Aç›lm›fl Çizim Sayfas›nda Görünüfl Ç›karma Yollar›
Drawing Bölümü Komutlar›
Model View
Standart 3 View
Tut-Sürükle-B›rak Yöntemi
Modelin Teknik Resme Aktarma Uygulamas›
Teknik Resimde Ölçülendirme
Ölçülendirme Araç Çubu¤u
Smart Dimension (Ak›ll› Ölçülendirme)
Horizontal Dimension (Yatay Ölçülendirme)
Vertical Dimension (Dikey Ölçülendirme)
Baseline Dimension (Referans Ölçüye Dayal› Ölçülendirme)
Ordinate Dimension (Ordinat Ölçülendirme)
Chamfer Dimension (Pah Ölçülendirme)
Ölçülendirmeye Ait Genel Özellikler
Uygulama
Kesit Alma ve Detay Gösterme
Kesit Alma Uygulamas›
Detay Gösterme Uygulamas›
Detail Circle Styles (Detay Daire Stilleri)
Görüntüyü K›rma
12.
SOLIDCAM PROGRAMINA G‹R‹fi
SolidCAM Temel Yap›s›
SolidCAM Kullan›c› Arayüzü
SolidCAM Manager
SolidCAM CommandManager Sekmesi
SolidWorks-SolidCAM Entegrasyon ‹fllemleri
SolidWorks’den SolidCAM Modülüne Geçifl
SolidCAM Menü Bafll›¤› ve Çek Menüsü
Yeni (Makinalama Türleri)
Aç... (Kay›tl› SolidCAM Belgesi Açma)
CAM-Parçalar›n› Hesapla
Kopyala
Tak›m Tablosu
Tak›m Tablosunu Düzelt
Tak›m Tablosu Olufltur
Form Tak›mlar (fiekilli Tak›mlar)
Tak›m Tutucular
424
424
424
425
425
425
425
425
425
426
426
426
426
426
426
427
428
428
428
428
428
428
429
429
430
431
433
433
434
435
436
43 7
438
438
439
439
440
440
442
442
443
444
444
444
445
445
445
447
XXII
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
Devir ‹lerleme Varsay›lan De¤erleri
Devir Say›s› ve ‹lerleme Miktar› Verme Uygulamas›
SolidCAM ile Üretim Seçenekleri
21/2 Eksen Frezeleme (2.5D Milling)
iMachining Frezeleme (Intelligent High Speed Machining)
Toolbox Döngüleri (21/2 Eksen)
3 Eksen Frezeleme (3D Milling)
Çok Yönlü Frezeleme (Multi-Sided Machining)
5 Eksen Frezeleme (5-Axes Milling)
Yüksek H›zl› Frezeleme (HSM)
HSM Operasyonları
Yüksek H›zl› Yüzey Frezeleme (HSS)
Tornalama (Turning)
Torna-Freze ‹fllemleri (Turn-Mill)
Tel Erezyon (Wire Cut)
13.
2D EKSEN (XZ) TORNALAMA ‹fifiLLEMLER‹
Tornalama Operasyonlar›
Uygulama Örne¤i 1: fiekildeki Parçan›n Üretimi ‹çin Gerekli ‹fllemler
‹fl Sıfır Noktasının Belirlenmesi
A) Ham Parça Seçimi (Stok Model)
B) Hedef Model (Zarf) Seçimi
C) Ayna Aya¤ı Seçimi (Fikstür Tanımlama)
D) Torna Operasyonları
Tornalama Operasyonu (Al›n Tornalama)
1. Geometri Tan›mlama
2. Tak›m Seçilmesi
3. Seviyeler
4. Teknoloji
D›fl Çap, Kaba ve ‹nce Tornalama
1. Geometri Tan›mlama
2. Tak›m Seçilmesi
3. Teknoloji
Teknoloji (Kaba ‹flleme)
Yarı-Finifl/Finifl
Strateji
Pah/Radyüs
Teknoloji (Kopya)
Teknoloji (Finifl Sadece)
Kesme (Koparma)
1. Geometri Tan›mlama
2. Tak›m Seçilmesi
3. Teknoloji
Uygulama Örne¤i 2: fiekildeki Parçan›n Üretimi ‹çin Gerekli ‹fllemler
Operasyon ‹fllem S›ralamas›
‹fl S›f›r Noktas›n›n Belirlenmesi (Referans Tan›mla)
Ham Parça Seçimi (Stok)
Ayna Ayak Tanımlama (Fikstür Tanımla)
Hedef Model (Zarf) Seçimi
447
449
450
450
451
451
452
452
453
453
453
454
455
455
457
459
460
460
461
461
462
463
464
465
465
466
467
468
470
470
470
471
473
475
476
476
477
477
478
478
479
479
481
481
481
481
482
482
‹Ç‹NDEK‹LER XXIII
Tornalama Operasyonlar›
1.Alın Tornalama
2.Dıfl Çap Kaba Tornalama
3.Delik Delme
4.Delik ‹çi Kaba ve ‹nce Tornalama
5.Dıfl Çap ‹nce Tornalama
6.Vida Açma
Torna ‹fllemeleri Al›flt›rmalar
14.
2.5D EKSEN (XY-Z) FREZELEME ‹fifiLLEMLER‹
Tan›m
2.5D Eksen Operasyonlar
Yüzey... (Yüzey Frezeleme Operasyonu)
1. Geometri
2. Tak›m
3. Seviyeler
4. Teknoloji
Operasyon Tipleri
Tarama
Kontur
Tek Geçifl
Profil... (Profil Operasyon)
1. Geometri
2. Tak›m
3. Seviyeler
4. Teknoloji
5. Ba¤lant›
Kalan Yan Yüzeyin Profil Frezeleme Operasyonu
Kanal... (Kanal Açma Operasyonu)
1. Geometri
2. Tak›m
3. Seviyeler
4. Teknoloji
Havuz... (Havuz ‹flleme Operasyonu)
1. Geometri
2. Tak›m
3. Seviyeler
4. Teknoloji
5. Ba¤lant›
2,5D Frezeleme Uygulamas›
Kanal… (Kanal Frezeleme Operasyonu)
Havuz… (Havuz ‹flleme Operasyonu)
Pah K›rma Operasyonu
Vida Açma…(Vida Tara¤› ile Özel Vida Açma)
Delik Delme ‹fllemi… (Puntalama, Delik Delme ve K›lavuz Çekme)
Punta Açma
Delik Delme
Delik Sıralaması Parametreleri
Delik Döngüsü Parametreleri
482
482
483
484
486
488
488
491
497
498
499
499
501
501
501
502
503
503
503
504
504
505
505
505
506
508
509
509
509
510
510
510
511
511
511
511
511
513
514
514
515
516
517
519
519
520
521
521
XXIV
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
K›lavuz Çekme
T-Kanal.. (T-Kanal Açma Operasyonu)
2.5 Eksen Al›flt›rmalar
521
522
525
15.
TOOLBOX DÖNGÜ ‹fifiLLEMLER‹
Toolbox Operasyonlar›
1. Spiral Aç›k Kanal Operasyonu
2. Spiral Aç›k Kanal Geniflli¤i Operasyonu
3. Spiral Kapal› Kanal Geniflli¤i Operasyonu
4. Basit Kanal Operasyonu
5. Kapal› Kanal Operasyonu
6. Basit Köfle Operasyonu
7. Brofllama Operasyonu
8. Basit Çoklu Boflaltma Operasyonu
9. Ruled Operasyonu
10. O-Ring Operasyonu
11. Silindir Üzerinde Düz Yüzey Operasyonu
Uygulama ‹fllemi
Operasyonlar
1. Basit Köfle Operasyonu
2. O-Ring Operasyonu
3. Basit Çoklu Boflaltma Operasyonu
4. Kapal› Kanal Operasyonu
5. Silindir Üzerinde Düz Yüzey Operasyonu
531
532
532
533
535
535
535
536
536
537
537
538
539
540
541
541
541
542
542
542
16.
iMACH‹N‹NG FREZELEME
iMachining Modülüne Girifl
1. Parçay› CAM’de Tan›mlama ‹fllemi
2. Makine ve Malzeme Tan›mlama ‹fllemi
3. D›fl Kaba ‹flleme için Zincir Tan›mlama
4. ‹nce ‹flleme için Zincir Tan›mlama
5. Kapal› Havuz Kaba ve Finish ‹flleme
6. Aç›k Havuz Kaba ve Finish ‹flleme
543
544
545
545
545
551
552
553
17.
3D EKSEN (XYZ) FREZELEME ‹fifiLLEMLER‹
3 Eksen Frezeleme Operasyon Tan›mlar›
3B Model (3 Boyutlu Frezeleme Operasyonu)
3B Pantograf ‹fllemleri (3 Boyutlu Yaz› Operasyonu)
3B Delik Delme… (3 Boyutlu Delik Operasyonu)
3D Frezeleme Operasyonlar›
3B Model (3 Boyutlu Frezeleme Operasyonu)
3 Eksen Kaba Frezeleme
Kontur Seçene¤i ile ‹flleme
Kaba Bölümü Parametreleri
Kaba ‹flleme Ek Unsurlar›
Modu (Aç›k Cep Frezeleme)
Ara Kaba ‹flleme
Finish (Sabit Z) ‹flleme
Sabit-Z Duvar ‹flleme
Zemin (Sabit Z) ‹flleme
555
555
555
555
555
555
555
557
557
560
562
563
565
567
568
570
‹Ç‹NDEK‹LER XXV
18.
3 Eksen Kaba-Tarama Seçene¤i ile ‹flleme
3 Eksen Kaba ‹flleme Örnekleri
Örnek 1
Örnek 2
3 Boyutlu Yar›-Finish/Finish Frezeleme
Do¤rusal Strateji
Do¤rusal Finish Parametreleri
Ofset Kesim Stratejisi
Spiral Stratejisi
Yar›-Finish Spiral/Finish Spiral Penceresi Parametreleri
Yol Tipi Do¤rusal
Yol Tipi: Spiral
Yol Tipi: Dairesel
Dairesel Havuz Stratejisi
Sabit Z stratejisi
Sabit-Z Duvar ‹flleme
Sabit Ad›m Stratejisi
Sabit Ad›m/Havuz Uygulamas›
E¤ik Yüzey için Finish Frezeleme
Kapal› Havuz Finish Frezeleme
Profil+S›n›r
Ruled Yüzey
Havuz-Oto S›n›rlar
Sabit Ad›m (Ruled Yüzey ve Profil+S›n›r) Uygulamas›
Ruled Yüzey Tipi ‹flleme
Profil+S›n›r Tipi ‹flleme
Kalem Frezeleme Stratejisi
Dairesel Havuz ‹flleme
Ofset Kesme Operasyonu
Kalem Frezeleme Operasyonu ve Teknolojisi
3B Delik Delme Operasyonu
Delme Operasyonu
Kaba-Kontur Operasyonu
3B Pantograf ‹fllemeleri
3B Pantograf Uygulamas› 1: Kontur Çizme
Finish-Sabit Z Operasyonu
Finish-Ofset Kesme Operasyonu
3B Pantograf ‹fllemi (Kontur Çizme)
3B Pantograf Uygulamas›-2 (Dolgu Yapma)
2. Operasyon (A¤›z bölgesine tarama uygulanmas›)
572
575
575
577
578
580
581
584
586
587
587
588
588
591
592
593
594
596
596
596
597
598
598
598
599
599
600
601
602
603
605
605
607
608
610
610
611
612
613
614
HSR-HSM-HSS FREZELEME ‹fifiLLEMLER‹
HSM’de Kullan›lan Kesici Tak›mlar
HSR-HSM Modülüne Girifl
Teknoloji (Operasyonlar)
HSR Operasyonları (Kaba ‹flleme)
Kontur Kaba ‹flleme Operasyonu
Paralel Kaba ‹flleme Operasyonu
Ara Kaba (Kalan Talafl›) ‹flleme Operasyonu
617
617
618
619
619
619
620
620
XXVI
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
HSM Operasyonları (‹nce ‹flleme)
Sabit Z ‹flleme Operasyonu
Helisel Pasolar ‹flleme Operasyonu
Yatay Alan ‹flleme Operasyonu
Do¤rusal ‹flleme Operasyonu
Efl Merkezli ‹flleme
Spiral ‹flleme Operasyonu
Formlu ‹flleme Operasyonu
S›n›r ‹flleme Operasyonu
Kalan Talafl› ‹flleme Operasyonu
3D Sabit Ad›ml› ‹flleme Operasyonu
Son Kalem Pasolar› ‹flleme Operasyonu
Paralel Kalem Pasolar› ‹flleme Operasyonu
3D Kenar Ofseti ‹flleme Operasyonu
Sabit Z’yi Birlefltir
Uygulamalı Operasyonlar
Kontur Kaba ‹flleme Operasyonu
K›lavuz E¤rileri
‹flleme S›n›rlar›
S›n›r Tan›mlama (‹flleme S›n›rlar›)
S›n›r Tipleri (Çevrel Tipi)
Çal›flma Alan›ndaki Tak›m
Ofset
Pasolar
Uyarlanm›fl Ad›mlama Sekmesi
Pasolar› Düzenle Sekmesi
Genel Sekmesi
Kalk›fllar Bölümü
Girifl Sekmesi
Strateji Sekmesi
Kalk›fllar Sekmesi
Yönelmeler Sekmesi
Analiz Sekmesi
Paralel Kaba ‹flleme Operasyonu
Pasolar
Yumuflatma Sekmesi
Ara Kaba ‹flleme (HSR) Operasyonu
Hidro Fiber Kaba ‹flleme (HSR) Operasyonu
HSM Uygulama Örnekleri
Örnek 1: Kaba/Ara Kaba/3D Sabit Ad›ml› ‹flleme Uygulamas›
Örnek 2: S›n›r ‹flleme Uygulamas›
Örnek 3: Sabit Z - Do¤rusal 3D Kenar Ofset ‹flleme Uygulamas›
Örnek 4: Efl Merkezli ‹flleme - Yatay Alan ‹flleme Uygulamas›
HSS Modülüne Girifl
HSS Operasyon Teknoloji Çeflitleri
Paralel Kesim Operasyonlar›
1. Do¤rusal Paralel Kesim Operasyonu
2. Sabit Z Paralel Kesim Operasyonu
3. Tarama Paralel Kesim Operasyonu
620
620
621
621
621
622
622
623
623
623
624
624
625
625
625
626
626
630
631
631
631
632
633
633
635
637
638
639
640
640
641
642
643
644
644
645
646
647
648
648
649
650
652
657
657
657
657
667
668
‹Ç‹NDEK‹LER XXVII
E¤riye Paralel ‹flleme Operasyonu
Yüzeye Paralel ‹flleme Operasyonu
E¤riye Dik ‹flleme Operasyonu
‹ki E¤ri Aras›nda Geçifl Operasyonu
‹ki Yüzey Aras›nda Geçifl Operasyonu
Projeksiyon iflleme Operasyonu
Post-Processor (Son ‹fllemci)
Kontrol Ünitesi Seçimi ve De¤ifltirilmesi ‹fllemleri
Kontrol Ünitesi Seçim ‹fllemleri
Kontrol Ünitesinin De¤ifltirilmesi ‹fllemi
Post Ǜkartma ifllemi
669
670
670
671
671
672
673
674
674
675
675
19.
3DQUICKPRESS SAC METAL KALIP ‹fifiLLEMLER‹
Sac Metal Kal›p ‹fllemleri
3DQuickTools Program› Alt Modülleri
3DQuickPress ile Çal›flmak ‹çin Ön Bilgiler
3DQuickPress ‹fllem Basamaklar›
Alternatif Kal›p Tasar›m ‹fllemleri
De¤ifl-Tokufl Yöntemi ile Tasar›m (Swap Part)
Ard›fl›k Olmayan (Basit) Kal›plar›n Tasar›m›
Basit Kal›p Seti Haz›rma
3DQuickPress Araç Çubuklar›
Araç Çubuklar›
3DQuickPress Toolbar
3DQuickPress Sketch Tools Toolbar
3DQuickPress PRL Toolbar
3DQuickPress Misc. Tools Toolbar
3DQuickPress Die Set Design Toolbar
3DQuickPress Display Options
677
678
680
681
682
683
683
683
683
684
685
685
686
687
691
694
696
20.
SAC AÇINIMI VE fifiEER‹T PLANLAMA ‹fifiLLEMLER‹
Sac Parçalar›n›n
Aç›n›m Alma ‹fllemleri
Otomatik Aç›n›m Alma
Bükme Parametreleri (Default Bend Parametres)
K-Factor
Otomatik Aç›labilen Parçalarla Aç›n›m Alma
Uygulama-1
Yar›-Otomatik Aç›n›m Alma-1
Yar›-Otomatik Aç›n›m Alma-2
Uygulama-3
‹leri Seviye Otomatik Aç›n›m Alma
Uygulama-4
Uygulama-5
Uygulama-6
‹leri Seviye Sabit Yüzey Aç›n›m Alma
Uygulama-7
My Blank Fonksiyonu
fierit Planlama ‹fllemleri (Strip Layout)
Unsur Tabanl› Çal›flma (Feature Based)
699
699
699
700
700
701
703
703
705
709
709
711
711
713
715
716
717
717
718
718
XXVIII
SOLIDWORKS • SOLIDCAM • 3DQUICKPRESS
Uygulama-8
fierit Tasar›m Parametreleri (Edit Strip Layout Parameters)
fierit Tasar›m›n› Yeniden Düzenleme
Kesme Z›mbaz› oluflturma (Create Notching Feature)
Pilot Z›mbalar›n Oluflturulmas›
T fieklindeki Z›mban›n Oluflturulmas›
Koparma Z›mbalar›n›n Oluflturulmas›
SONUÇ
Animasyon ‹fllemi
21.
ZIMBA TASARIMI VE KALIP SET‹ OLUfifiTTURMA
Z›mba Tasar›m›
Z›mba Tasar›m› Ön Haz›rl›k Süreci (fierit Tasar›m›
Parçan›n Aç›n›m› ve fierit Tasar›m ‹fllemleri
Z›mba Tasar›m›na Geçifl
Kesme Z›mbalar› Oluflturma
Bükme Z›mbalar›n› Oluflturma
Kal›p Seti Oluflturma
EKLER
EK1 MAK‹NE ALANINDA KULLANILAN KISALTMALAR
EK2 ‹PUÇLARI VE ÖNER‹LER
EK3 3DQUICKPRESS ÇOK KULLANILAN TANIMLAR
EK4 TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü
EK5 CAD-CAM-CNC TEKN‹K TER‹MLER SÖZLÜ⁄Ü
718
720
721
721
722
723
723
724
724
725
726
727
727
729
731
732
736
741
741
742
744
744
754
Download

‹Ç‹NDEK‹LER