B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
TEKN‹K KATALOG
Defterdar Mah. Otakç›lar Cad. No:62 Eyüp / ‹STANBUL
Tel.: +90 212 467 77 30 (pbx) Faks: +90 212 467 77 38
Handels GmbH
Elektrastraße 13 81925 Münih / ALMANYA
Tel.: +49 89 999 97 60 Faks: +49 89 9999 76 20
VESBO ASIA Pte. Ltd.
15 West Coast Highway 02-09, Pasir Panjang Building, 117861 S‹NGAPUR
Tel.: +65 6773 42 35 Faks: +65 6773 42 30
e-mail : [email protected]
Gelsenkirchen
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
Versiyon No : 2007 - 01
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
‹Ç‹NDEK‹LER
‹Ç‹NDEK‹LER
4. TES‹SAT TEKN‹⁄‹
1. MALZEME ÖZELL‹⁄‹
1.1.
PP-R Tip 3 (PP-R 80)
4
4.2.3.
Genleflmenin Giderilmesi
36
1.1.1.
Genel Özellikler
4
4.2.3.1.
Büküm Parças›
36
1.1.2.
Mekanik, Is›sal ve Elektriksel Özellikleri
4
4.2.3.1.1. Büküm Parças› Uzunlu¤unun Hesaplanmas›
36
1.2.
Zamana Göre ‹ç Bas›nç Reaksiyonu
5
4.2.3.1.2. Büküm Parças› Uzunlu¤unun Grafikten Okunmas›
37
1.2.1.
Grafikteki E¤rilerin Kullan›lmas›
5
4.2.3.2.
1.2.2.
Zaman-Eflde¤er Gerilim Grafi¤i
6
4.2.3.2.1. Genleflme Yay› Geniflli¤inin Hesaplanmas›
38
1.3.
Maksimum ‹flletme Bas›nc›n›n Hesaplanmas›
7
4.2.3.3.
Tesisat Bacas›ndaki Genleflmeler
38
1.4.
Hijyen
8
4.3.
Destek Aral›klar›
39
1.5.
UV Dayan›m›
8
4.3.1.
VESBO Boru Destek Aral›klar› Tablo ve Grafi¤i
39
4.3.2.
VESBO Süper Stabil Boru Destek Aral›klar› Tablo ve Grafi¤i
40
2. KAL‹TE
38
2.1.
Standartlar
8
4.4.
Bas›nç Kayb›
41
2.2.
Kalite Belgeleri
9
4.4.1.
Bas›nç Kayb› Grafi¤i
41
2.3.
Kalite Kontrol
10
4.4.2.
Bas›nç Kayb› Tablolar›
42
4.5.
Sürtünme Kay›plar›
52
4.6.
‹zolasyon
53
4.6.1.
‹zolasyon Durumlar›
53
4.6.2.
PN 20 VESBO Borular› ‹çin ‹zolasyon Kal›nl›¤›
53
3. VESBO BORU VE F‹TT‹NGLER‹
3.1.
Vesbo Süper Stabil Boru
12
3.2.
Ürünler
13
4. TES‹SAT TEKN‹⁄‹
2
Genleflme Yay›
4.6.3.
PN 25 VESBO Süper Stabil Borular› ‹çin ‹zolasyon Kal›nl›¤›
53
4.1.
Füzyon Kayna¤›
27
4.7.
Bas›nç Testi ve Kayd›
54
4.1.1.
Kaynak Süreleri
27
4.7.1.
Tesisat› Kurma ve Haz›rlama
54
4.1.2.
Kaynak Tekni¤i
27
4.7.2.
Prosedür
54
4.1.3.
Kaynak Uygulamas›
28
4.7.3.
Bas›nç Testi Prosedürünün Grafiksel Sunumu
54
4.1.4.
VESBO Büyük Kaynak Makinesi Kullan›m K›lavuzu
29
4.8.
Borular› Kullan›rken Dikkat Edilecek Hususlar
55
4.1.5.
VESBO Boru Tamir Seti Kullan›m K›lavuzu
30
4.9.
Montaj ve Tesisat S›ras›nda Uyulmas› Gereken Kurallar
56
4.2.
Genleflme
31
4.2.1.
Genleflmenin Hesaplanmas›
31
4.2.1.1. Örnekler
31
5. NAKL‹YAT VE DEPOLAMA KOfiULLARI
4.2.1.2. VESBO Borular ‹çin Genleflme Tablo ve Grafi¤i
32
5.1.
4.2.1.3. VESBO Süper Stabil Borular ‹çin Genleflme Tablo ve Grafi¤i
33
6. K‹MYASAL DAYANIM
4.2.2.
34
6.1.
Genel
58
4.2.2.1. Uzama ve Kelepçeler Aras›nda Meydana Gelen ‹tme Kuvveti
34
6.2.
Kimyasal Maddelere Karfl› Dayan›kl›l›k
59
4.2.2.2. K›salma ve Kelepçeler Aras›nda Meydana Gelen Çekme Gerilimi
34
4.2.2.3. Çözüm
35
Genleflme Sonucunda Meydana Gelebilecek De¤ifliklikler
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
Nakliyat ve Depolama
57
7. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
DIN EN ISO 9001
64
www.vesbo.com
3
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
1. MALZEME ÖZELL‹⁄‹
1. MALZEME ÖZELL‹⁄‹
1.1. PP-R Tip 3 (PP-R 80)
1.2. Zamana Göre ‹ç Bas›nç Reaksiyonu:
1.1.1. Genel Özellikler:
VESBO boru ve fittingleri, insan sa¤l›¤›n› tehdit eden herhangi zehirleyici ve katk› maddesi içermeyen, son 20 y›ld›r dünya çap›nda
s›hhi tesisat için uygun görülen PP-R 80 adl› hammaddeden üretilmektedir.
PP-R 80 yüksek molekül a¤›rl›kl› bir polipropilen random kopolimerdir. So¤uk ve s›cak su borular›n›n imalat› için en uygun
özelliklere sahip malzemedir. Yüksek s›cakl›klara uygun flekilde stabilizanlarla takviye edilmifl olan, özellikle kimyasal ekstraksiyona
dirençli olacak flekilde tasarlanan PP-R 80, bu özellikleri ile borulara uzun servis ömrü kazand›r›r. Ayr›ca PP-R 80 kendi özelli¤i
sayesinde, oluflan genleflmeyi kendi içerisinde emerek çatlamay› önler.
PP-R 80’den imal edilen VESBO borular›, DIN 8077’in kalite gerekçelerini karfl›lamaktad›r.
1.1.2. Mekanik, Is›sal ve Elektriksel Özellikleri
Özellikler
Kütlesel Erime Ak›fl H›z›
MFI 190/5 kg
MFI 230/2.16 kg
MFI 230/5 kg
Yo¤unluk
Erime Aral›¤›
Üründeki Çekme Dayan›m›
Kopma Uzamas›
Esneklik Modülü
Darbe Mukavemeti (Charpy)
23°C
0°C
-10°C
Çentikli Darbe Mukavemeti (Charpy)
23°C
0°C
-10°C
Do¤rusal Genleflme Katsay›s›
Is› ‹letkenli¤i (20°C’de)
Özgül Is› (20°C’de)
Test Metodu
Birim
De¤er
g/10 dk.
g/10 dk.
g/10 dk.
g/cm3
°C
MPa
%
N/mm2
0.5
0.3
1.5
0.900
150-154
25
> 50
900
ISO 179/1eU
ISO 179/1eU
ISO 179/1eU
kj/m2
kj/m2
kj/m2
k›r›lma yok
k›r›lma yok
k›r›lma yok
ISO 179/1eA
ISO 179/1eA
ISO 179/1eA
DIN 53 752
Bölüm 1.4
DIN 52 612
Kalorimetre
kj/m2
kj/m2
kj/m2
20
4
3
K-1
W/mK
kj/kg K
p: ‹ç bas›nç (bar)
d: D›fl çap (mm)
s: Et kal›nl›¤› (mm)
: Eflde¤er gerilim (N/mm2)
1.2.1. Grafikteki E¤rilerin Kullan›lmas›:
ISO 1133
ISO 1183
Polarize Mikroskop
ISO 527
ISO 527
ISO 527
Plastik ürünlerde zamanla meydana gelen de¤ifliklikler bas›nç, s›cakl›k ve zamana ba¤l› olarak ortaya ç›kmaktad›r. Bu üç de¤iflken
aras›ndaki iliflki 1.2.2’de verilen Zaman - Eflde¤er Gerilim grafi¤inde gösterilmifltir. Bu diyagram ve afla¤›da verilen formül yard›m›yla
VESBO borular›n›n dayanma ömrü okunabilir.
Örnek 1:
‹flletme s›cakl›¤›
‹flletme bas›nc›
Boru d›fl çap›
Boru et kal›nl›¤›
Dayanma ömrü
: 80°C
: 10 bar
: 20 mm
: 3.4 mm
:?
Bulunan eflde¤er gerilim 2.4 N/mm2‘in grafikte yeri belirledikten ve iflletme s›cakl›¤› 80°C seçildikten sonra, eflde¤er gerilim yatay
çizgisi çizilerek iflletme s›cakl›¤› e¤risi ile kesifltirilir. Kesifltirilen noktadan afla¤›ya bir dikey çizilerek kesti¤i noktada dayanma ömrü
yani 25 y›l bulunur.
1.5 x 10-1
0.24
2.0
Örnek 2:
Bir hata yüzünden ›s›t›c› 90°C’ye kadar ›s›tma yap›yor ve bu s›cakl›kta tamir oluncaya dek 5 hafta kal›yor. VESBO borunun servis
ömrü azal›r m›?
‹flletme s›cakl›¤›
‹flletme bas›nc›
Boru d›fl çap›
Boru et kal›nl›¤›
: 90°C
: 8 bar
: 32 mm
: 5.4 mm
1.97
Zaman - Eflde¤er Gerilim grafi¤ine göre, boru söz konusu olan flartlara ~ 10 y›l dayanacakt›r. 5 hafta ise bu sürenin sadece
yaklafl›k % 1’dir. Bu sebeple gerçek servis ömrü çok etkilenmeyecektir.
4
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
5
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
1. MALZEME ÖZELL‹⁄‹
1. MALZEME ÖZELL‹⁄‹
1.3.
Maksimum ‹flletme Bas›nc›n›n Hesaplanmas›
Örnek:
Boru Kull. Süresi
‹flletme s›cakl›¤›
Boru d›fl çap›
Boru et kal›nl›¤›
Diyagramdan
okunan bas›nç de¤eri
: 20 y›l
: 80°C
: 20 mm
: 3.4 mm
20°C
: 2.5 N/mm2
‹flletme bas›nc›n›n hesaplanmas›:
Eflde¤er Gerilim (N/mm2)
MAKS‹MUM ‹fiLETME BASINCI
S›cakl›k
Borunun istenen dayan›m ömrü belirlendikten
ve iflletme s›cakl›¤› seçildikten sonra Zaman Eflde¤er Gerilim grafi¤inden bu s›cakl›kta izin
verilen bas›nç de¤eri okunur.
30°C
40°C
Bulunan de¤er kabul edilen emniyet faktörüne
(f) bölünerek maksimum iflletme bas›nc› bulunur.
50°C
60°C
‹flletme s›cakl›¤› ve kullan›m süresine ba¤l› olarak
maksimum iflletme bas›nc›n› gösteren tablo
yanda verilmifltir. Bu tabloda kabul edilen
emniyet faktörü = 1.5’tir.
70°C
80°C
95°C
Servis Ömrü
1.2.2. Zaman-Eflde¤er Gerilim Grafi¤i
PN 10
(SDR 11)
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
50
1
5
10
25
1
5
15,0
14,1
13,7
13,3
12,9
12,8
12,0
11,6
11,2
10,9
10,8
10,1
9,8
9,4
9,2
9,2
8,5
8,2
8,0
7,7
7,7
7,2
6,9
6,7
6,4
6,5
6,0
5,9
5,1
4,3
5,5
4,8
4,0
3,2
3,9
2,5
ANMA BASINCI (bar)
PN 16
(SDR 7.4)
23,8
22,3
21,7
21,1
20,4
20,2
19,0
18,3
17,7
17,3
17,1
16,0
15,6
15,0
14,5
14,5
13,5
13,1
12,6
12,2
12,2
11,4
11,0
10,5
10,1
10,3
9,5
9,3
8,0
6,7
8,6
7,6
6,3
5,1
6,1
4,0
PN 20
(SDR 6)
30,0
28,1
27,3
26,5
25,7
25,5
23,9
23,1
22,3
21,8
21,5
20,2
19,6
18,8
18,3
18,3
17,0
16,5
15,9
15,4
15,4
14,3
13,8
13,3
12,7
13,0
11,9
11,7
10,1
8,5
10,9
9,6
8,0
6,4
7,7
5,0
PN 25
(STAB‹L)
37,8
35,4
34,4
33,4
32,4
32,1
30,1
29,1
28,1
27,4
27,1
25,5
24,7
23,7
23,1
23,1
21,4
20,7
20,0
19,4
19,4
18,0
17,4
16,7
16,0
16,4
15,0
14,7
12,7
10,7
13,7
12,0
10,0
8,0
9,7
6,3
YIL
Dayanma Ömrü (saat)
6
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
7
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
1. MALZEME ÖZELL‹⁄‹
2. KAL‹TE
1.4. Hijyen:
2.2. Kalite Belgeleri
VESBO boru ve fittinglerinin hijyenlik özelli¤i; insan sa¤l›¤›n› tehdit eden herhangi zehirleyici ve kanserojen katk› içermeyen PP-R
80 hammaddesinden kaynaklanmaktad›r. Bu özellik Alman Hijyen Enstitüsü’nün verdi¤i Hijyen Raporu ile de kan›tlanm›flt›r.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1.5. UV Dayan›m›:
PP-R 80’den imal edilen VESBO borular, yerden ›s›tma, s›cak ve so¤uk su tesisatlar›nda kullan›lmak üzere döflenmifl durumda iken
normalde UV ›fl›mas›na maruz kalmazlar. Bu yüzden, VESBO borular›n sevkiyat› ve tesisat› s›ras›nda etkilenmeden kalmas› için
bir UV stabilizatörü eklenerek, borular›n aç›k olarak maksimum 6 ay korunmas› sa¤lanm›flt›r.
2. KAL‹TE
2.1. Standartlar
VESBO boru ve fittinglerinin üretimi, kontrolü ve uygulanmas› afla¤›da belirtilen standartlar, kanunlar ve hükümler dahilinde
gerçeklefltirilmektedir.
DIN EN ISO 9001:2000 : Kalite Yönetim Sistemleri
EN ISO 15874
: S›cak ve So¤uk Su Tesisatlar› ‹çin Plastik Boru Sistemleri – Polipropilen (PP)
DIN 8077
: Polipropilenden Üretilmifl Borular, Ölçüler
DIN 8078
: Polipropilenden Üretilmifl Borular, Genel Kalite fiartlar› ve Testleri
DIN 16962
: Boru Ba¤lant›lar› ve Parçalar›, Polipropilenden Üretilen Bas›nçl› Borular ‹çin
DIN 16928
: Boru Ba¤lant›lar›, Boru Parçalar›, Döfleme
DIN 1988
: ‹çme Suyu Tesisat› ‹çin Teknik Kurallar
DIN 2999
: Boru ve Ba¤lant› Parçalar› ‹çin Vidalar
DVGW W 542
: ‹çme Suyu Tesisatlar›nda Kullan›lan Kompozit Borular – Kalite fiartlar› ve Testler
DVGW W 270
: ‹çme Suyu Alan›nda Kullan›lan Malzemelerde Mikroorganizma Üremesi
KTW fiartlar›
: ‹çme Suyunda Kullan›lan Plastikler
DVS 2207
: Termoplastik Maddelerin Kaynak Yap›lmas›
DVS 2208
: Termoplastik Maddelerin Kaynak Yap›lmas› ‹çin Makine ve Aletler
8
www.vesbo.com
10
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
9
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
2. KAL‹TE
2. KAL‹TE
2.3. Kalite Kontrol
Mekanik Özellik Testleri
Hammaddenin tesise giriflinden ürünün sevkiyat›na kadar olan her proses kontrol alt›ndad›r. VESBO boru ve fittingleri, kalite-kontrol laboratuvarlar›m›zda
standartlar dahilinde genifl kapsaml› periyodik bir test program›na tabi tutulurlar.
Plastik malzemelerin mekanik zorlanmalar alt›nda gösterdi¤i davran›fllar ve özellikler tasar›m aflamas›nda çok önemlidir.
Darbe Dayan›m›
Hammadde Analizi
Termal Stabilite Testi
Kalite kontrol program›nda, ilk basamak gelen
hammaddeyi kontrol etmektir. Hammadde genellikle
safl›k, eriyik ak›fl h›z› ve yo¤unluk testlerinden geçirilir.
Gerekli spesifikasyonlar› karfl›lamayan hammadde
üretimde kullan›lmaz.
Plastik maddelerin termal özellikleri de en az mekanik özellikleri
kadar önemlidir. Plastikler, metallerin tersine s›cakl›k de¤iflimlerine
karfl› çok hassast›r. Termal genleflme katsay›lar›n›n aras›ndaki
bu fark polimer yap›s›nda iç gerilimler ve gerilim noktalar› yarat›r.
Borular, termal stabilite özelliklerinin incelenebilmesi için DIN
8078 standard›nda belirtilen flartlarda, sürekli hava sirkülasyonu
bulunan bir etüvde termal gerilimlere tabi tutulurlar.
Boyut Kontrolleri
Üretilen borunun çap›, et kal›nl›¤› ve uzunlu¤u
düzenli olarak kontrol edilir. D›fl çap ve et kal›nl›¤›
DIN 8077 standartlar›na uygun olmal›d›r.
10
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
Darbe dayan›m›, flok bir yükle karfl› karfl›ya kalan materyalin
k›r›lmaya karfl› olan direncini gösterir. VESBO borular›ndan
haz›rlanan standart numuneler farkl› s›cakl›klarda DIN 8078
standard› gere¤ince ‹zod-Charpy test cihaz›nda farkl› darbe
yüklerine tabi tutularak davran›fllar› incelenmektedir.
Hidrostatik Bas›nç Testi
Soyma Testi
VESBO borular›, servis ömürlerini ve gerekli di¤er mekanik özelliklerini
ö¤renebilmek için DIN 8078 standard›na göre hidrostatik bas›nç
dayan›m testine tabi tutulurlar.
Borular›n patlama gerilimi, sabit bir iç bas›nç ve s›cakl›k alt›nda tutulan
borular›n ifllevini yerine getiremedi¤i zaman›n tespit edilmesiyle tayin
edilir.
Soyma testinin amac› alüminyumun, PP-R boruya yap›flma
kuvvetini ölçmektir. Lineer uzama ve k›salmay› azaltmak
için kullan›lan folyo e¤er belirli bir kuvvetin alt›nda boruya
yap›flm›flsa, bu görevini yerine getiremeyecektir.
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
11
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
3.1. VESBO Süper Stabil Boru
3.2. Ürünler
VESBO Süper, plasti¤in avantajlar›n› metalin üstünlükleriye birlefltiren benzersiz bir stabil tesisat borusudur. Plasti¤in iç k›sm›na
yerlefltirilen bir alüminyum folyo tabakas› ile güçlendirilmifltir. VESBO Süper’in s›cakl›¤a ba¤l› uzama miktar› sadece metaller
kadard›r. Dolay›s›yla kalorifer gibi s›cak su tesisatlar›nda ve do¤algaz sistemlerinde güvenle kullan›l›r.
PN 10 (SDR 11) BORU
ÜRÜN KODU
VESBO Süper’i, “Süper” yapan özelliklerden bir kaç›:
• ‹flletme bas›nc› 20°C’de 25 Atü, 90°C’de 10 Atü’dür.
• Stabil oldu¤u için yatay ve dikey döflenebilir.
So¤uk su tesisat sistemlerinde kullan›l›r.
• Genleflme katsay›s› metallere eflde¤erdedir.
• Kesinlikle uzama ve sarkma yapmaz.
• Hafiftir.
111.1B.A15.EC4
111.1B.A15.FC4
111.1B.A15.GC4
111.1B.A15.HC4
111.1B.A15.IC4
111.1B.A15.JC4
111.1B.A15.KC4
111.1B.A15.LC4
111.1B.A15.MC4
211.1B.A15.NC4
211.1B.A15.PC4
ÖLÇÜ (mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
x 2.3
x 2.3
x 2.9
x 3.7
x 4.6
x 5.8
x 6.8
x 8.2
x 10.0
x 11.4
x 14.6
METRE/
KOL‹
100
100
100
60
40
28
20
12
8
4
4
PN 16 (SDR 7.4)
• Dekoratiftir. Beyaz rengiyle iç mekanlarda bütünlü¤ü bozmadan kullan›labilir.
ÜRÜN KODU
Kullan›m Alanlar›:
• Kolon borusu olarak çok katl› binalarda
• Her çeflit s›cak su tesisat›nda
S›cak ve so¤uk su tesisat sistemlerinde
kullan›l›r.
• Kalorifer tesisatlar›nda
111.1B.A13.EC4
111.1B.A13.FC4
111.1B.A13.GC4
111.1B.A13.HC4
111.1B.A13.IC4
111.1B.A13.JC4
111.1B.A13.KC4
111.1B.A13.LC4
111.1B.A13.MC4
211.1B.A13.NC4
211.1B.A13.PC4
ÖLÇÜ (mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
x 2.8
x 3.5
x 4.4
x 5.5
x 6.9
x 8.6
x 10.3
x 12.3
x 15.1
x 17.1
x 21.9
METRE/
KOL‹
100
100
100
60
40
28
20
12
8
4
4
• Do¤algaz sistemlerinde
PN 20 (SDR 6)
• Endüstride
ÜRÜN KODU
S›cak ve so¤uk su tesisat sistemlerinde
kullan›l›r.
12
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
111.1B.A12.EC4
111.1B.A12.FC4
111.1B.A12.GC4
111.1B.A12.HC4
111.1B.A12.IC4
111.1B.A12.JC4
111.1B.A12.KC4
111.1B.A12.LC4
111.1B.A12.MC4
211.1B.A12.NC4
211.1B.A12.PC4
www.vesbo.com
ÖLÇÜ (mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
160
x 3.4
x 4.2
x 5.4
x 6.7
x 8.3
x 10.5
x 12.5
x 15.0
x 18.3
x 20.8
x 26.6
METRE/
KOL‹
100
100
100
60
40
28
20
12
8
4
4
13
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
SÜPER STAB‹L BORU (ALÜM‹NYUM FOLYOLU) PN 25
MANfiON
ÜRÜN KODU
S›cak su tesisat sistemlerinde kullan›l›r.
Plasti¤in iç k›sm›ndaki alüminyum folyo
sayesinde s›cak suda esnemez ve deforme
olmaz.
111.1B.A21.E04
111.1B.A21.F04
111.1B.A21.G04
111.1B.A21.H04
111.1B.A21.I04
111.1B.A21.J04
111.1B.A21.K04
111.1B.A21.L04
111.1B.A21.M04
ÖLÇÜ (mm)
METRE/
KOL‹
20 x 3.4
25 x 4.2
32 x 5.4
40 x 6.7
50 x 8.3
63 x 10.5
75 x 12.5
90 x 15.0
110 x 18.3
100
100
60
60
40
28
20
12
8
Borular›n uçuca eklenmelerinde kullan›l›r. Her
iki a¤›z boruya kaynakla birlefltirilir. K›sa borular›n
eklenmelerinde çok yararl›d›r.
Ayr›ca gerekti¤inde kaç›ran, ar›za yapan boru
hatt›n›n tamirat›nda bir nevi rakor vazifesi
görerek ar›zal› k›sm›n kesilip yeniden
kaynat›lmas›n› sa¤lar.
UV PIPE SDR 11 / SDR 7.4 / SDR 6
111.1B.N45.E04
111.1B.N45.F04
111.1B.N45.G04
111.1B.N45.H04
111.1B.N45.I04
111.1B.N45.J04
111.1B.N45.K04
111.1B.N45.L04
111.1B.N45.M04
ÖLÇÜ (mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
METRE/
KOL‹
100
100
100
60
40
28
20
12
8
Büyük çapl› ba¤lant›dan küçük çapl›ya geçiflte
kullan›lan; yani çap küçültmeye yarayan bir
ba¤lant› parças›d›r. Birlefltirilmeleri füzyon
kayna¤› ile yap›l›r.
FLANfi
ÜRÜN KODU
Büyük çaptaki PP-R borular›n di¤er boru
sistemlerine (demir, galvaniz vb.) herhangi
bir diflli parçaya gerek kalmadan
ba¤lanmas›n› sa¤lar.
14
112.1B.A01.E00
112.1B.A01.F00
112.1B.A01.G00
112.1B.A01.H00
112.1B.A01.I00
112.1B.A01.J00
112.1B.A01.K00
112.1B.A01.L00
112.1B.A01.M00
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
20
25
32
40
50
63
75
90
110
200
120
105
60
30
12
12
5
4
REDÜKS‹YON
ÜRÜN KODU
Do¤rudan günefl ›fl›¤› ya da ultraviole
›fl›maya maruz kalan sistemlerde kullan›l›r.
ÜRÜN KODU
112.1B.A10.E00
112.1B.A10.F00
112.1B.A10.G00
112.1B.A10.H00
212.1B.A10.I00
112.1B.A10.J00
112.1B.A10.K00
112.1B.A10.L00
112.1B.A10.M00
www.vesbo.com
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
20
25
32
40
50
63
75
90
110
200
150
100
60
30
18
12
6
6
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.A06.FE0
112.1B.A06.GE0
112.1B.A06.GF0
112.1B.A06.HE0
112.1B.A06.HF0
112.1B.A06.HG0
112.1B.A06.IE0
112.1B.A06.IF0
112.1B.A06.IG0
112.1B.A06.IH0
112.1B.A06.JE0
112.1B.A06.JF0
112.1B.A06.JG0
112.1B.A06.JH0
112.1B.A06.JI0
112.1B.A06.KI0
112.1B.A06.KJ0
112.1B.A06.LJ0
112.1B.A06.LK0
112.1B.A06.ML0
25 / 20
32 / 20
32 / 25
40 / 20
40 / 25
40 / 32
50 / 20
50 / 25
50 / 32
50 / 40
63 / 20
63 / 25
63 / 32
63 / 40
63 / 50
75 / 50
75 / 63
90 / 63
90 / 75
110 / 90
200
120
120
75
75
105
40
40
45
45
30
30
30
25
24
12
12
10
6
2
www.vesbo.com
KULLANILACAK
MANfiONUN
ÖLÇÜSÜ (mm)
25
32
32
40
40
40
50
50
50
50
63
63
63
63
63
75
75
90
90
110
15
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
‹NEGAL T
D‹RSEK 90º
Borular›n 90° yön de¤ifltirmesi gereken
yerlerde (bilhassa köfle dönüfllerinde)
kullan›l›r. Ba¤lant› flekli füzyon kayna¤›
metodudur.
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.A02.E00
112.1B.A02.F00
112.1B.A02.G00
112.1B.A02.H00
112.1B.A02.I00
112.1B.A02.J00
112.1B.A02.K00
112.1B.A02.L00
112.1B.A02.M00
20
25
32
40
50
63
75
90
110
150
100
50
35
20
8
5
2
2
Belirli bir çapta gelen boru hatt›ndan farkl›
çaplarda kol almakta kullan›l›r. Böylece
redüksiyon vazifesi de görmüfl olur.
Dolay›s›yla ikinci bir malzemenin
kullan›lmas›n›n ve ba¤lant› yap›lmas›n›n
önüne geçilmifl olur.
D‹RSEK 45º
Boru hatt›n›n 45° yön de¤ifltirmesi gereken
k›s›mlar›nda (bilhassa köfle dönüfllerinde)
kullan›l›r. Birlefltirilmeleri füzyon kayna¤›
ile yap›l›r.
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.A03.E00
112.1B.A03.F00
112.1B.A03.G00
112.1B.A03.H00
112.1B.A03.I00
112.1B.A03.J00
212.1B.A03.K00
212.1B.A03.L00
212.1B.A03.M00
20
25
32
40
50
63
75
90
110
150
80
60
35
20
8
5
2
2
16
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.A04.E00
112.1B.A04.F00
112.1B.A04.G00
112.1B.A04.H00
112.1B.A04.I00
112.1B.A04.J00
112.1B.A04.K00
112.1B.A04.L00
112.1B.A04.M00
20
25
32
40
50
63
75
90
110
100
60
48
30
12
6
4
2
1
www.vesbo.com
ADET/
KOL‹
112.1B.A05.EFE
112.1B.A05.FEE
112.1B.A05.FEF
112.1B.A05.FFE
112.1B.A05.GEE
112.1B.A05.GEF
112.1B.A05.GEG
112.1B.A05.GFE
112.1B.A05.GFG
112.1B.A05.HEH
112.1B.A05.HFG
112.1B.A05.HFH
112.1B.A05.HGF
112.1B.A05.HGH
112.1B.A05.LHL
112.1B.A05.LIL
112.1B.A05.LJL
112.1B.A05.LKL
112.1B.A05.MIM
112.1B.A05.MJM
112.1B.A05.MKM
112.1B.A05.MLM
20 x 25 x 20
25 x 20 x 20
25 x 20 x 25
25 x 25 x 20
32 x 20 x 20
32 x 20 x 25
32 x 20 x 32
32 x 25 x 20
32 x 25 x 32
40 x 20 x 40
40 x 25 x 32
40 x 25 x 40
40 x 32 x 25
40 x 32 x 40
90 x 40 x 90
90 x 50 x 90
90 x 63 x 90
90 x 75 x 90
110 x 50 x110
110 x 63 x110
110 x 75 x110
110 x 90 x110
75
75
75
75
45
45
40
40
48
30
30
30
30
30
2
2
2
2
1
1
1
1
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.A07.E00
112.1B.A07.F00
112.1B.A07.G00
112.1B.A07.H00
112.1B.A07.I00
112.1B.A07.J00
112.1B.A07.K00
112.1B.A07.L00
112.1B.A07.M00
20
25
32
40
50
63
75
90
110
300
200
100
60
40
24
10
4
4
KAPAMA BAfiLI⁄I
T PARÇASI
Boru hatt›ndan kol almakta kullan›l›r.
Füzyon kayna¤›yla birlefltirilir.
ÖLÇÜ (mm)
ÜRÜN KODU
‹ptal edilen boru hatt›n›n a¤z›n› veya daha
sonra devam edilecek boru a¤›zlar›n› geçici
bir süre kapatmak için ba¤lanan bir
parçad›r. Tesisat›n denenmesi esnas›nda
kolonun üst noktas›na ve diflli ba¤lant›s›
olmayan di¤er a¤›zlara ba¤lanarak
(kaynakla), bir nevi kör tapa vazifesi de
görür.
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
17
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
KAV‹S
SIVA ALTI BATARYA BA⁄LANTISI (‹.D.)
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
113.1B.M12.E00
113.1B.M12.F00
113.1B.M12.G00
20
25
32
50
40
25
Tesisatç›l›kta kullan›lan ve boru atlama manflonu
olarak bilinen fittingin vazifesini görür. ‹ki borunun
çapraz (birbirlerine dik) olarak kesifltikleri noktalarda
kullan›l›r.
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.B14.EQ0
20x1/2
60
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.B11.EQ0
112.1B.B11.ER0
112.1B.B11.FQ0
112.1B.B11.FR0
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 1/2
25 x 3/4
120
80
60
60
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.B21.EQ0
112.1B.B21.ER0
112.1B.B21.FQ0
112.1B.B21.FR0
20 x 1/2
20 x 3/4
25 x 1/2
25 x 3/4
80
60
60
60
S›va alt› (ankastre) bataryalar›n ölçüsünde ba¤lanabilmesi için
kullan›l›r. Dirse¤in arka k›sm›nda üzerine iki delik aç›lm›fl olan
pabuç (kulak) bulunur. Ölçüsüne getirilen (155 mm) batarya
a¤›zlar› vidayla içinde bulundu¤u zemine monte edilir. Dirsek
içinde kromaj kapl› pirinç (sar›) difl polipropilenle mükemmel
flekilde kaynaflm›fl, uyum sa¤lam›flt›r.
KÖR TAPA
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.A08.E00
112.1B.A08.F00
112.1B.A08.G00
20
25
32
300
300
150
Borular›n kullan›lmayacak a¤›zlar›na t›kaç görevi
yapan, tecrübe bas›nc› esnas›nda tüm a¤›zlar›n
kapat›lmas›n› sa¤layan bir ba¤lant› parças›d›r. Alt›
köfle bafll› olup erkek difl de dahil malzemenin tamam›
polipropilendir.
YUVARLAK RAKOR (D.D.)
Demir borudan VESBO Boru'ya geçiflte kullan›lan
ara malzemedir. Boru hatlar›n›n uç k›sm›na da
kaynat›larak diflli armatürlere ve di¤er vidal›
ba¤lant›lara geçiflte kullan›l›r. ‹ç diflli (difli difl) olup,
d›fl yüzeyi anahtarla (ayarl› pense) tutulabilmesi için
t›rt›rl›d›r (kanal aç›lm›flt›r).
KELEPÇE
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
212.1B.A13.E00
212.1B.A13.F00
212.1B.A13.G00
212.1B.A13.H00
212.1B.A13.I00
212.1B.A13.J00
212.1B.A13.K00
20
25
32
40
50
63
75
300
200
150
100
50
25
20
VESBO Kelepçe, borular›n bulunduklar› yüzeye tespit
edilmelerini sa¤lar. 32 mm.'den (1") büyük çaplar
için demir kelepçeler kullan›l›r. Montajlar› vida, dübel
ile yap›l›r. Boruyu s›k›ca sarma özelli¤ine sahip olup,
borunun kelepçe içinde haraketlili¤ine olanak
sa¤lar.
18
ÜRÜN KODU
YUVARLAK RAKOR (D.D.)
Galvanizli ve siyah borudan VESBO Boru'ya dönüflte
kullan›l›r. D›fl diflli (erkek difl) olarak imal edilir.
Malzemenin üzerine ayarl› (ford) pense ile
tutulabilmesi için kanal aç›lm›flt›r.
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
19
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
GEÇME D‹RSEK (‹.D.)
ALTIKÖfiE RAKOR (‹.D.)
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.B12.EQ0
112.1B.B12.FQ0
112.1B.B12.FR0
112.1B.B12.GS0
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 1
80
60
60
20
S›va alt› musluk ba¤lant›lar›nda kullan›l›r.
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.B11.GS0
112.1B.B11.HT0
112.1B.B11.IU0
112.1B.B11.JV0
112.1B.B11.KW0
32 x 1
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
63 x 2
75 x 2 1/2
40
20
16
10
5
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.B21.GS0
112.1B.B21.HT0
112.1B.B21.IU0
112.1B.B21.JV0
112.1B.B21.KW0
32 x 1
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
63 x 2
75 x 2 1/2
24
12
12
10
8
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.G10.EQ0
112.1B.G10.FR0
112.1B.G10.GS0
112.1B.G10.HT0
112.1B.G10.IU0
20 x 1/2
25 x 3/4
32 x 1
40 x 1 1/4
50 x 1 1/2
80
60
40
20
16
Demir borudan VESBO Boru'ya geçiflte kullan›l›r. ‹ç diflli
olup anahtarla tutulabilmesi için d›fl k›sm› d›flar› do¤ru
ç›k›nt›l› olarak yap›lm›fl ve alt› köfle flekil verilmifltir.
GEÇME D‹RSEK (D.D.)
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.B22.EQ0
112.1B.B22.FQ0
112.1B.B22.FR0
112.1B.B22.GS0
20 x 1/2
25 x 1/2
25 x 3/4
32 x 1
60
40
40
16
ALTIKÖfiE RAKOR (D.D.)
S›va alt› ve üstü diflli ba¤lant›lar›nda kullan›l›r.
GEÇME T PARÇASI (‹.D.)
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.B13.EQ0
112.1B.B13.ER0
112.1B.B13.FQ0
112.1B.B13.FR0
20 x 1/2” x 20
20 x 3/4” x 20
25 x 1/2” x 25
25 x 3/4” x 25
60
60
40
40
Demir borudan VESBO Boru'ya geçiflte kullan›l›r.
Özelli¤i, anahtar ile tutulabilmesi için difl dibi köfleli olarak
imal edilmesidir. S›va alt› ve üstü diflli ba¤lant›lar›nda
kullan›l›r.
OYNAR BAfiLIKLI RAKOR (‹.D.)
S›va alt›nda iç diflli ba¤lant› gerektiren batarya, musluk ve di¤er kol alma yerlerinde kullan›l›r. Diflli a¤›z
(kapak) ba¤lant›s› yap›lacak ürünün ölçüsüne getirilerek di¤er iki ucundan kaynak edilir.
GEÇME T PARÇASI (D.D.)
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.B23.EQ0
20 x 1/2 x 20
60
Demir borudan VESBO Boru'ya geçiflte, iki
taraftan sabit parçalar›n birlefltirilmesinde
kullan›l›r. Borular›n eksenleri etraf›nda
döndürülmeden ba¤lant› yap›lmas›n› sa¤lar.
S›zd›rmazl›¤› manflon üzerindeki o-ring conta ile
sa¤lan›r.
S›va alt› ve üstünde d›fl diflli olarak kol almay› gerektiren yerlerde kullan›l›r.
20
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
21
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
OYNAR BAfiLIKLI RAKOR (D.D.)
KÜRESEL VANA
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.G20.EQ0
112.1B.G20.FR0
112.1B.G20.GS0
112.1B.G20.HT0
20 x 1/2
25 x 3/4
32 x1
40 x 1 1/4
60
40
24
16
Demir borudan VESBO Boru'ya geçiflte kullan›l›r.
Demir boruya rahat geçebilmesi için d›fl difl dibi
alt› köfle imal edilmifltir.
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.C20.EQ0
112.1B.C20.FR0
112.1B.C20.GS0
20
25
32
20
16
8
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
212.1B.A16.E00
212.1B.A16.F00
212.1B.A16.G00
212.1B.A16.H00
212.1B.A16.I00
212.1B.A16.J00
212.1B.A16.K00
212.1B.A16.L00
212.1B.A16.K00
20
25
32
40
50
63
75
90
110
12
12
12
12
12
12
4
1
1
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
212.1B.A15.E00
212.1B.A15.F00
212.1B.A15.G00
212.1B.A15.H00
212.1B.A15.I00
212.1B.A15.J00
212.1B.A15.K00
212.1B.A15.L00
20
25
32
40
50
63
75
90
50
40
20
15
10
5
2
1
Açma-kapama parças›d›r. Üstteki kolun tek hareketiyle su geçifli sa¤lanabilir.
S›zd›rmazl›¤› içteki teflon ve rakor difl diplerindeki conta sa¤lar.
AS‹T VE SU ‹Ç‹N KÜRESEL VANA
SIVA ALTI KROMLU VANA
ÜRÜN KODU
112.1B.C30.EQ0
112.1B.C30.FR0
112.1B.C30.ER0
112.1B.C30.GS0
ÖLÇÜ (mm)
20 x 1/2
25 x 3/4
20 x 3/4
32 x 1
ADET/
KOL‹
20
20
20
20
Her sistemde açma-kapama organ› olarak
kullan›labilir. ‹çindeki teflon conta ile s›zd›rmazl›k
özelli¤i mükemmel hale getirilmifltir. Kaynakla
her iki a¤›z rakorla gövdeye tespit edilir.
Gövde üzerindeki o-ring (yuvarlak) conta kesin s›zd›rmazl›k sa¤lar.
Kaynak iflleminden sonra rakorlar el ile s›k›lmal›d›r. Gerekirse papa¤an
anahtarla (ford pense) hafif flekilde s›k›labilir. Tamir-bak›m gerektirmez.
Vanan›n aç›kta olmas› istenmeyen yerlerde (bilhassa
banyoda) kullan›l›r. VESBO vanadan fark›, salmastra
grubu üzerine geçirilen musluk rozeti (aynas›d›r).
Ortadan d›fla do¤ru ç›k›nt›l› olan rozet vanan›n açmakapama mekanizmas›n› da koruyarak fayans ve di¤er
iflçilik esnas›nda vanan›n hacmi içindeki görüntüsünü
kamufle eder, ortadan kald›r›r.
AS‹T VE SU ‹Ç‹N RAKOR
VANA
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
112.1B.C10.EQ0
112.1B.C10.FR0
112.1B.C10.GS0
20 x 1/2
25 x 3/4
32 x 1
24
20
16
Açma-kapama parças›d›r. Gövde polipropilen,
salmastra grubu pirinçtir. A¤›zlar kaynak ile
birlefltirilir. Daha ziyade aç›ktan döflenen (s›va üstü)
tesisatlarda kullan›l›r.
22
Üç parçadan oluflan ve borular›n eksenleri etraf›nda döndürülmesine gerek
duyulmadan ba¤lant› yap›lmas›n› sa¤layan bir malzemedir. ‹ki taraftan
sabit parçalar›n birlefltirilmesinde kullan›l›r. S›zd›rmazl›¤› diflli a¤›z üzerindeki
yuvarlak o-ring conta ile sa¤lanmaktad›r. Ba¤lant›s› füzyon kayna¤› ile
yap›l›r.
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
23
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
e-fit ELEKTROFÜZYON MANfiON
RADYATÖR KÖfiE VANA
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
212.1O.H02.000
20 x 1/2”
40
Kalorifer tesisatlar›nda köfle geçifl gerektiren k›s›mlarda
radyatör ile demir boru aras›ndaki açma kapamay› sa¤lar.
ÜRÜN KODU
Elektrofüzyon yöntemi ile yap›lan ba¤lant›larda
kullan›l›r.
RADYATÖR DÜZ VANA
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
212.1O.H01.000
20 x 1/2”
40
Kalorifer tesisatlar›nda düz geçifl gerektiren k›s›mlarda
radyatör ile demir boru aras›ndaki açma kapamay› sa¤lar.
Dirsek kalorifer tesisat›nda radyatöre gelen demir borunun
köfle yerlerinde ba¤lant›y› sa¤lar.
RADYATÖR D‹RSEK
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
212.0O.H03.000
20 x 1/2”
100
ADET/
KOL‹
212.1O.H03.000
20 x 1/2”
40
50
40
20
15
10
5
2
2
1
ÜRÜN KODU
T‹P
ADET/
KOL‹
214.1O.1D0.B00
214.1O.1C0.A00
214.1O.1C0.C00
Klasik Set
700 W Tek Makina
2000 W Kaynak Makinas›
1
1
1
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
20
25
32
40
50
63
75
90
110
125
50
50
50
40
30
20
10
4
2
1
Sistemin kayna¤›n› yapan cihazd›r. Füzyon
kayna¤› ile boru ve fittinglerin birlefltirilmesini
sa¤lar.
KAYNAK PAFTALARI
GER‹ DÖNÜfi VANASI
ÖLÇÜ (mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
ADET/
KOL‹
KAYNAK TAKIMI
Kalorifer tesisat›nda radyatöre gelen demir borunun köfle
yerlerinde ba¤lant›y› sa¤lar.
ÜRÜN KODU
212.1B.D01.E00
212.1B.D01.F00
212.1B.D01.G00
212.1B.D01.H00
212.1B.D01.I00
212.1B.D01.J00
212.1B.D01.K00
212.1B.D01.L00
212.1B.D01.M00
T‹P
Kaynak yap›lacak (birlefltirilecek) malzemenin iç
veya d›fl yüzeylerinin ›s›t›lmas›n› sa¤lar.
214.1O.1A0.E00
214.1O.1A0.F00
214.1O.1A0.G00
214.1O.1A0.H00
214.1O.1A0.I00
214.1O.1A0.J00
214.1O.1A0.K00
214.1O.1A0.L00
214.1O.1A0.M00
214.1O.1A0.N00
Kalorifer tesisatlar›nda radyatör dönüfllerinde ba¤lant›y›
sa¤lamak amac› ile kullan›l›r. Yandaki tapa k›sm›n› alyan
anahtar› ile aç›p kapamak suretiyle vana görevi de görür.
24
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
25
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
3. VESBO PP-R B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
BORU MARKASI
4.1. Füzyon Kayna¤›
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
214.1O.2A0.E00
214.1O.2A0.H00
20-40
40-63
1
1
Sistem döflenirken boru kesme iflleminde
kullan›l›r.
ALÜMINYUM KALEMTRAfi
Alüminyum folyolu VESBO Süper Stabil Boru'nun
kaynaktan önce ucundaki alüminyum folyonun
soyulmas›n› sa¤lar.
4.1.1. Kaynak Süreleri
ÜRÜN KODU
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
214.1O.3B0.EF0
214.1O.3B0.GH0
214.1O.3B0.HI0
214.1O.3B0.JK0
214.1O.3B0.KL0
214.1O.3B0.LM0
20 - 25
32 - 40
40 - 50
63 - 75
75 - 90
90 - 110
1
1
1
1
1
1
214.1O.3C0.000
KALEMTRAfi BIÇA⁄I
1
PLASTIK KALEMTRAfi
Boru
Çap› (mm)
Kaynak
Derinli¤i (mm)
Is›tma
Süresi (sn)
Birlefltirme
Süresi (sn)
So¤utma
Süresi (dak.)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
14.0
15.0
16.5
18.0
20.0
24.0
26.0
29.0
32.5
5
7
8
12
18
24
30
40
50
4
4
6
6
6
8
8
8
10
2
2
4
4
4
6
8
8
8
4.1.2. Kaynak Tekni¤i
ÖLÇÜ (mm)
ADET/
KOL‹
20 - 25
32 - 40
40 - 50
1
1
1
ÜRÜN KODU
T‹P
ADET/
KOL‹
112.1B.A11.000
214.1O.1A0.010
214.1O.1A0.020
Tamir Çubu¤u
Özel Pafta Kal›n
Özel Pafta ‹nce
1
1
1
ÜRÜN KODU
214.1O.3A0.EF0
214.1O.3A0.GH0
214.1O.3A0.HI0
Alüminyum folyolu VESBO Süper Stabil Boru'nun
kaynaktan önce ucundaki alüminyum folyonun
soyulmas›n› sa¤lar.
BORU TAM‹R SET‹
Tesisat döflendikten sonra borunun herhangi bir
nedenden dolay› delinmesi durumunda tamir
edilmesini sa¤lar.
26
Bu kaynak çeflidi elektrik enerjisinin ›s› enerjisine dönüfltürülmesi sonucu
gerçeklefltirilir. Kaynak olacak boru ve fittingin uçlar› kaynak makinas›n›n
önceden ›s›t›lm›fl paftalar›na afla¤›da verilen derinliklere uyularak düz
bir flekilde her çapa göre gerekli olan kaynak süresi boyunca tutulur.
Füzyon kayna¤›nda boru çaplar›na göre gerekli olan ›s›tma, iflleme ve
so¤utma süreleri afla¤›daki tabloda verilmifltir.
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
• Makine kendi mengenesi, tezgah› veya seyyar aya¤› üzerine oturtulur.
• Kaynak makinesi üzerindeki açma dü¤mesi (anahtar) aç›l›r.
• Anahtar›n aç›lmas›yla makinenin üzerinde bulunan lamba ile sa¤ üst taraf›ndaki yuvarlak termostat (kontrol) lambas›
yanar. Lambalar›n yanmas› ile kaynak makinesi ›s›nmaya bafllar.
• Çevre ›s›s›na ba¤l› olarak 10-12 dakika sonra termostat lambas› söner. Bu makinenin 260°C'ye ulaflt›¤›n› ve haz›r duruma geldi¤ini gösterir.
AÇIKLAMA: Makine günlük çal›flmalar esnas›nda ilk devreye girdi¤inde en fazla ak›m çeker. Dolay›s›yla paftalar üzerinde 300-320°C'lik
›s› oluflur. Afl›r› ›s›nma malzemenin gerekti¤inden fazla erimesine sebep olur. Bunu önlemek için termostat lambas›n›n birkez daha
yan›p sönmesi beklenmelidir. Kontrol lambas›n›n ikinci kez sönmesiyle paftan›n s›cakl›¤› de¤iflmez, 260°C'de sabit kal›r.
• Termostat lambas› sönmeden kaynak ifllemine kesinlikle bafllamay›n›z.
• Lamban›n ikinci defa sönmesiyle birlefltirilecek boru ve fittingler paftan›n a¤›zlar›na yerlefltirilir. Boru pafta içindeki yuvaya, fitting ise erkek paftaya
hafifçe bast›r›larak sokulur. Uygulamada d›fl ›s› +5°C'nin alt›na düflerse ›s›tma süresi %50 artt›r›lmal›d›r.
• S›hhatli ve sa¤lam bir kaynak için malzemelerin ›s›t›lma sürelerine uyulmas› gerekir. Is›t›lma süresi fazla tutuldu¤unda parçalar gerekti¤inden çok eriyecekleri
için flekil de¤iflikli¤ine u¤rarlar, deforme olurlar. Az ›s›t›ld›¤›nda yeterli ergime, yumuflama olmayaca¤›ndan istenilen özellikte kaynaflma olmaz, kaynak
yerinden kaç›rmalar söz konusu olabilir. Bundan dolay› VESBO Boru montaj›nda ›s›tma süresi çok önemlidir.
• Kayna¤› yapan eleman ›s›tma süresi sonunda mutlaka borunun ›s›t›lan d›fl yüzeyi ile fittingin iç k›sm›n› kontrol etmelidir. Bu k›s›mlarda hafif erimeyi,
yumuflamay› görmelidir. Zaten k›sa bir tecrübeden sonra saat tutularak saniyeleri hesaplamay› veya say› saymay› terkedecektir.
• Is›tma süresi tamamlan›nca boru ve fitting düzgünce birbirinin içine sokularak hafifçe bast›r›l›r. ‹ki malzeme birbiri içinde k›sa sürede ergiyerek kaynafl›r ve
tek parça haline gelir.
• Malzemelerin birleflmesi esnas›nda birbiri içinde döndürmeyiniz, kesinlikle ilk saniyeden sonra düzeltmeye kalkmay›n›z.
• Yeterli birleflme süresinin ard›ndan malzeme so¤umaya b›rak›l›r. So¤uma esnas›nda da boruya flekil vermek, düzeltmeye kalkmak
çok hatad›r. Bu süre içersinde boruya dokunulmamal›d›r. 20 mm.'lik bir borunun so¤uma süresi 2 dakikad›r.
• So¤uma süresi bitiminde oldukça kaliteli, sa¤l›kl›, güçlü bir birleflmeye ve malzemeye sahip oldu¤unuzu göreceksiniz. ‹lgili kurallara
ve tabloya aynen riayet ediniz.
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
27
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.1.3. Kaynak Uygulamas›
4.1.4. VESBO Büyük Kaynak Makinesi Kullan›m K›lavuzu
VESBO büyük kaynak makinesi, özellikle büyük çapl› borular›n (Ø 50-110 mm) en sa¤l›kl› flekilde kaynak yap›labilmesi için dizayn edilmifltir.
1. Boru istenilen uzunlukta dikkatlice kesilir.
Uygulama 1
Ba¤lant› içerisinde boflluk oluflumunu engellemek için, kaynak ifllemine bafllamadan önce kelepçelere
yerlefltirilmifl boru ve fitingin tam oturup oturmad›¤› kontrol edilmelidir.
Boru ve fittingi kelepçelere yerlefltirdikten sonra yard›mc› kol kullanarak temas edecek iki yüzey bir araya
getirilip do¤ru bir hiza elde edilir. 50 cm den uzun borular için boru deste¤i kullan›lmas› tavsiye edilir.
2. Vesbo Süper Stabil borularda kaynak
yap›lmadan önce Vesbo kalemtrafl yard›m› ile
üzerindeki d›fl polipropilen tabakas› ve
alüminyum folyo al›nmal›d›r.
Uygulama 2
3. Boru ve Fittingler paftan›n a¤z›na yerlefltirilir.
Boru pafta içindeki yuvaya, fitting ise erkek
paftaya hafifce bas›larak sokulur.
Uygulama 3
Kaynak makinesini çal›flt›r›n ve sinyal ›fl›¤› kaynak paftalar›n›n yeterli s›cakl›kta (260°C) oldu¤unu bildirdi¤i
zamana dek bekleyin.
Boru ve fittingi adaptör plakan›n paftalar›na kol yard›m›yla yavaflça sokun ve ›s›tma süresine dek bekleyin.
Bu kaynak iflleminde de füzyon kayna¤›nda belirtilen kaynak sürelerine kesinlikle uyunuz. (Bkz. 4.1.1
Kaynak Süreleri)
Uygulama 4
4. Fitting ve boru ayr›lmamak üzere birlefltirilir.
Is›tma süresi doldu¤unda, boru ve fittingi paftalardan kol yard›m›yla
ay›r›n ve adaptör plakay› kald›r›n. Hiç vakit kaybetmeden, yine kol
yard›m›yla boru ve fittingi birbiri içersine gerekli kaynak derinli¤ine dek
geçirin. Kolu geri çevirmeden önce ba¤lant›y› 1 dakika boyunca bu halde
tutun.
Uygulama 5
Kaynak yapmak için gerekli olan bütün alet ve
yard›mc› malzemeleri NOVAPLAST taraf›ndan bir y›l
garanti verilen kaynak seti çantas›n›n içindedir.
28
www.vesbo.com
So¤utma süresinin dolmas›n› bekledikten sonra, boruyu kelepçelerden
ç›kar›n. Kaynak ba¤lant›s› tamamlanm›flt›r.
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
29
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.2. Genleflme
4.1.5. Boru Tamir Seti Kullan›m Klavuzu
1. Boru tamir paftas›n›
kaynak makinas›na tak›n.
2. Paftan›n üzerindeki
kelepçeyi, tamir edilecek
borunun et kal›nl›¤›na göre
ayarlay›n.
3. Borunun üzerindeki tamir edilecek
delik, 5 mm veya 5mm’den küçük ise
6 mm çapl› uç, 9 mm veya 9 mm’den
küçükse 10 mm çapl› uç tak›l› bir matkap
yard›m›yla geniflletin.
4. Kaynak makinesini çal›flt›r›p
›s›nmas›n› bekleyin.
5. Kaynak makinesi ›s›n›nca, tamir paftas›n›n
erkek bölümünü tamir edilecek deli¤e
sokarak deli¤in çeperindeki plasti¤i ›s›t›n.
Paftan›n difli bölümüne de boru tamir
çubu¤unu sokarak çubu¤un ›s›nmas›n› sa¤lay›n.
6. Hava s›cakl›¤›n›n +5°C’nin alt›na düfltü¤ü
flartlarda yukar›daki tablolarda verilen
süreleri %50 artt›rarak kaynak yap›n.
7. Boru tamir çubu¤unu, borunun et
kal›nl›¤›n› aflmayacak flekilde deli¤in
içine itin.
PP-R boru yüzeyinde oluflmufl, çap› 10 mm’ye kadar olan delikleri boru
tamir seti yard›m›yla tamir edebilirsiniz. Özellikle ulaflmas› zor olan
noktalardaki borular›n tamirinde büyük kolayl›k getiren bu ifllem için
kaynak seti haricinde boru tamir paftas›na, boru tamir çubu¤una ve
6 veya 10 mm uçlu bir matkaba ihtiyac›n›z olacakt›r.
Borularda genleflme borular›n ›s›s›yla orant›l›d›r. Bu sebeple so¤uk su borular›nda genleflme söz konusu de¤ildir. S›cak su ve kalorifer
borular› tesisat›nda genleflme sebebiyle boru uzunluklar›n›n de¤iflimi dikkate al›nmal›d›r.
Borunun et kal›nl›¤›na +0.1 mm tolerans ilave ederek, pafta üzerindeki
halkalar pafta gövdesi üzerinde ilerletilerek ayarlan›r. ‹lgili tablo afla¤›da
verilmifltir.
4.2.1. Genleflmenin Hesaplanmas›
Ürün Grubu
D›fl Çap (mm)
Et Kal›nl›¤›
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 11
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 6
SDR 7.4
SDR 7.4
SDR 7.4
SDR 7.4
SDR 7.4
SDR 7.4
SDR 7.4
SDR 7.4
SDR 7.4
20
25
32
40
50
63
75
90
110
20
25
32
40
50
63
75
90
110
20
25
32
40
50
63
75
90
110
2.3
2.3
2.9
3.7
4.6
5.8
6.8
8.2
10.0
3.4
4.2
5.4
6.7
8.3
10.5
12.5
15.0
18.3
2.8
3.5
4.4
5.5
6.9
8.6
10.3
12.3
15.1
Pafta Kelepçesinin
Pafta Üzerindeki
Derinli¤i (mm)
2.4
2.4
3.0
3.8
4.7
5.9
6.9
8.3
10.1
3.5
4.3
5.5
6.8
8.4
10.6
12.6
15.1
18.4
2.9
3.6
4.5
5.6
7.0
8.7
10.4
12.4
15.2
Boru genleflmesinin hesaplanmas› afla¤›daki formülle yap›l›r.
∆L = x L x ∆t
∆L = Genleflme (mm)
= Lineer Genleflme Katsay›s›
VESBO Borular için =0.15 mm/m K
VESBO Süper Stabil Borular için = 0.03 mm/m K
L = Boru uzunlu¤u (m)
∆t = Oda s›cakl›¤› ile iflletme s›cakl›¤› aras›ndaki fark (K)
4.2.1.1. Örnekler
Örnek (VESBO Boru için):
S›cakl›k Fark› (∆t) = 40 K
Boru Uzunlu¤u (L) = 5 m
Uzama Miktar› (∆L) =
x L x ∆t
∆L = 0.15 x 5 x 40 = 30 mm
Örnek (Stabil Boru için):
8. Tamir çubu¤u so¤uduktan sonra
artan k›s›mlar› kesin.
9. Kaynak yap›lan boru 1 saat sonra,
kullan›ld›¤› bas›nçta test edilerek s›zd›r›p
s›zd›rmad›¤› kontrol edilmelidir.
30
www.vesbo.com
Afla¤›daki tabloda verilen ›s›tma, kaynak ve so¤uma süreleri dikkate
al›narak kaynak ifllemini gerçeklefltirin.
Boru Çap›
(mm)
20
25
32
40
50
63
75
90
110
Is›tma Süresi
(mm)
Kaynak Süresi
(sn)
5
7
8
12
18
24
30
40
50
4
4
6
6
6
8
8
8
10
So¤uma Süresi
(dak.)
2
2
4
4
4
6
8
8
8
DIN EN ISO 9001
S›cakl›k Fark› (∆t) = 40 K
Boru Uzunlu¤u (L) = 5 m
Uzama Miktar› (∆L) =
x L x ∆t
∆L = 0.03 x 5 x 40 = 6 mm
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
31
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.2.1.3. VESBO Süper Stabil Borular ‹çin Genleflme Tablo ve Grafi¤i
4.2.1.2. VESBO Borular ‹çin Genleflme Tablo ve Grafi¤i
VESBO Boru Genleflme
Boru Uzunlu¤u
(m)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
VESBO Süper Stabil Boru Genleflme
S›cakl›k Fark› ∆t (K)
10
0.15
0.30
0.45
0.60
0.75
0.90
1.05
1.20
1.35
1.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00
10.50
12.00
13.50
15.00
20
0.30
0.60
0.90
1.20
1.50
1.80
2.10
2.40
2.70
3.00
6.00
9.00
12.00
15.00
18.00
21.00
24.00
27.00
30.00
30
0.45
0.90
1.35
1.80
2.25
2.70
3.15
3.60
4.05
4.50
9.00
13.50
18.00
22.50
27.00
31.50
36.00
40.50
45.00
40
0.60
1.20
1.80
2.40
3.00
3.60
4.20
4.80
5.40
6.00
12.00
18.00
24.00
30.00
36.00
42.00
48.00
54.00
60.00
50
0.75
1.50
2.25
3.00
3.75
4.50
5.25
6.00
6.75
7.50
15.00
22.50
30.00
37.50
45.00
52.50
60.00
67.50
75.00
60
0.90
1.80
2.70
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
8.10
9.00
18.00
27.00
36.00
45.00
54.00
63.00
72.00
81.00
90.00
70
1.05
2.10
3.15
4.20
5.25
6.30
7.35
8.40
9.45
10.50
21.00
31.50
42.00
52.50
63.00
73.50
84.00
94.50
105.00
80
1.20
2.40
3.60
4.80
6.00
7.20
8.40
9.60
10.80
12.00
24.00
36.00
48.00
60.00
72.00
84.00
96.00
108.00
120.00
S›cakl›k Fark› ∆t (K)
Boru Uzunlu¤u
(m)
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
0.8
0.9
1.0
2.0
3.0
4.0
5.0
6.0
7.0
8.0
9.0
10.0
10
0.03
0.06
0.09
0.12
0.15
0.18
0.21
0.24
0.27
0.30
0.60
0.90
1.20
1.50
1.80
2.10
2.40
2.70
3.00
50
0.15
0.30
0.45
0.60
0.75
0.90
1.05
1.20
1.35
1.50
3.00
4.50
6.00
7.50
9.00
10.50
12.40
13.50
15.00
60
0.18
0.36
0.54
0.72
0.90
1.08
1.26
1.44
1.62
1.80
3.60
5.40
7.20
9.00
10.80
12.60
14.40
16.20
18.00
70
0.21
0.42
0.63
0.84
1.05
1.26
1.47
1.68
1.89
2.10
4.20
6.30
8.40
10.50
12.60
14.70
16.80
18.90
21.00
80
0.24
0.48
0.72
096
1.20
1.44
1.68
1.92
2.16
2.40
4.80
7.20
9.60
12.00
14.40
16.80
19.20
21.60
24.00
S›cakl›k Fark› (K)
S›cakl›k De¤iflimine Ba¤l›
Genleflme Grafi¤i
VESBO Süper Stabil Boru
www.vesbo.com
40
0.12
0.24
0.36
0.48
0.60
0.72
0.84
0.96
1.08
1.20
2.40
3.60
4.80
6.00
7.20
8.40
9.60
10.80
12.00
Genleflme ∆L (mm/m)
Genleflme ∆L (mm/m)
32
30
0.09
0.18
0.27
0.36
0.45
0.54
0.63
0.72
0.81
0.90
1.80
2.70
3.60
4.50
5.40
6.30
7.20
8.10
9.00
Genleflme ∆L (mm)
S›cakl›k Fark› (K)
S›cakl›k De¤iflimine Ba¤l›
Genleflme Grafi¤i
VESBO Boru
Genleflme ∆L (mm)
20
0.06
0.12
0.18
0.24
0.30
0.36
0.42
0.48
0.54
0.60
1.20
1.80
2.40
3.00
3.60
4.20
4.80
5.40
6.00
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
33
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.2.2.3. Çözüm
4.2.2. Genleflme Sonucunda Meydana Gelebilecek De¤ifliklikler
‹ki tür de¤ifliklik meydana gelebilir.
Bunlardan biri uzama ve bunun sonucunda oluflan itme kuvvetinin meydana getirdi¤i deformasyonlard›r. Di¤eri ise k›salma ve yine bunun
sonucunda meydana gelen çekme geriliminin oluflturdu¤u deformasyonlard›r.
Afla¤›daki resimlerde malzemenin yanl›fl kullan›lmas› sonucunda tesisatta oluflacak deformasyonlar gösterilmifltir.
4.2.2.1. Uzama ve Kelepçeler Aras›nda Meydana Gelen ‹tme Kuvveti
Borular›n yanl›fl hareket etmesinden dolay› oluflan problemleri önlemek için, borular›n serbestçe uzay›p k›salabilmesini sa¤lamak gerekir.
Bu sebeple;
- Borular›n hareket etmesini sa¤layacak destekler kullan›lmal›
- Tesisatta hiçbir zaman iki sabit destek aras›na düz bir flekilde boru döflenmemeli
- Yön de¤ifltirici elementler veya boru dirse¤i kullan›lmal›
Oluflan genleflme sonucunda kelepçelere do¤ru meydana gelen itme kuvveti ve oluflan deformasyonlar ve kopma tehlikeleri
4.2.2.2. K›salma ve Kelepçeler Aras›nda Meydana Gelen Çekme Gerilimi
Oluflan k›salma sonucunda kelepçelere do¤ru meydana gelen çekme kuvveti ve oluflan deformasyonlar ve kopma tehlikeleri
34
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
35
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.2.3.1.2. Büküm Parças› Uzunlu¤unun Grafikten Okunmas›
4.2.3. Genleflmenin Giderilmesi
Boru tesisat› planlamas› yap›l›rken aç›kta döflenen tesisatlar için borunun genleflme faktörü dikkate al›narak oluflan genleflme için gerekli
hareket imkan› verilmelidir.
Boruda oluflan genleflme iki flekilde telafi edilebilir.
1. Büküm Parças›
2. Genleflme Yay›
4.2.3.1. Büküm Parças›
Boru tesisat› esnas›nda çeflitli yön de¤ifliklikleri yapmak için kullan›lan büküm parças› ile boru genleflmesi telafi edilebilir.
4.2.3.1.1. Büküm Parças› Uzunlu¤unun Hesaplanmas›
k
= Büküm Parças› Uzunlu¤u (mm)
= Spesifik Malzeme De¤iflmezi, 30
= Borunun D›fl Çap› (mm)
= Borudaki Genleflme Miktar› (mm)
Büküm Parças› Uzunlu¤u LS (mm)
LS
k
d
L
Örenek:
k = 30
d = 40 mm
L = 30 mm
LS = ?
36
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
37
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.2.3.2. Genleflme Yay›
4.3. Destek Aral›klar›
Büküm parças›n›n yan› s›ra boru genleflmesi genleflme yay›n›n eklenmesi ile de telafi edilebilir. Genleflme yay›n›n ba¤lanmas› esnas›nda
Amin geniflli¤i dikkate al›nmal›d›r.
4.3.1. VESBO Boru Destek Aral›klar› Tablo ve Grafi¤i
d (mm)
16
20
25
32
40
50
63
75
90
HM = Hareketli Mesnet
SN = Sabit Nokta
20
30
40
Is› Fark›
50
75
80
85
100
110
125
140
170
210
70
75
85
95
110
120
135
165
205
70
70
85
95
105
115
130
160
200
65
70
80
90
100
110
125
155
190
60
70
80
65
65
75
85
95
105
120
150
180
60
60
75
80
90
100
115
140
175
55
60
70
75
85
90
105
130
170
Destek Aral›klar› (cm)
4.2.3.2.1. Genleflme Yay› Geniflli¤inin Hesaplanmas›
4.2.3.3. Tesisat Bacas›ndaki Genleflmeler
Tesisat bacas›ndaki kolon borusundan daire girifllerindeki ba¤lant›lar yap›l›rken daha sonra borular lineer olarak genleflebilece¤i için
afla¤›daki tekniklerden bir tanesi kullan›larak önlem al›nmal›d›r.
1. Bu ba¤lant›
duvardan bir “A”
mesafesi kadar
uzakta olabilir.
38
2. Borunun daireye
girdi¤i yere daha genifl
bir delik b›rak›larak
yap›labilir.
www.vesbo.com
3. Boru daire girifline
“L” fleklinde bir
branflmanla girilebilir.
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
39
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.4. Bas›nç Kayb›
4.3.2. VESBO Süper Stabil Boru Destek Aral›klar› Tablo ve Grafi¤i
Afla¤›daki grafik ve verilen tablolar VESBO borularda metre bafl›na bas›nç kayb›n› (R) ak›fl miktar›n›n (I/s) fonksiyonu olarak göstermektedir.
d (mm)
16
20
25
32
40
50
63
75
90
20
30
40
Is› Fark›
50
115
120
130
150
170
190
215
260
320
110
115
130
145
170
185
200
250
315
110
110
130
145
160
175
200
245
300
100
110
120
140
150
170
190
240
290
60
70
80
100
100
115
130
145
160
185
230
275
90
90
115
120
140
150
175
215
270
85
90
110
115
130
140
160
200
260
4.4.1. Bas›nç Kayb› Grafi¤i
20°C’de PN 20 (SDR 6) ve PN 25 (Stabil) borularda görülen bas›nç kayb›, afla¤›daki grafikte verilmifltir.
Destek Aral›klar› (cm)
40
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
41
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.4.2. Bas›nç Kayb› Tablolar›
PN 10
(SDR 11)
T= 20°C
Yo¤unluk = 998.00 kg/m3
Kinematik Viskosite = 1.0037x10-6 m2/s
dxs
Debi (l/s)
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
42
20x2,3
25x2,3
32x2,9
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
40x3,7
di
15,4
20,4
26,2
32,6
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
0.07
0.05
0.15
0.11
0.40
0.16
0.65
0.22
0.95
0.27
1.30
0.32
1.69
0.38
2.13
0.43
2.61
0.48
3.13
0.54
4.30
0.65
5.63
0.75
7.11
0.86
8.75
0.97
10.54
1.08
21.68
1.61
36.35
2.15
54.45
2.69
75.91
3.23
100.67
3.76
128.71
4.30
159.98
4.84
194.48
5.38
273.06
6.45
364.35
7.53
468.27
8.60
584.76
9.68
713.78
10.75
855.29
11.83
0.02
0.03
0.05
0.06
0.07
0.09
0.17
0.12
0.25
0.15
0.34
0.18
0.45
0.21
0.56
0.24
0.69
0.28
0.82
0.31
1.13
0.37
1.47
0.43
1.85
0.49
2.27
0.55
2.73
0.61
5.58
0.92
9.30
1.22
13.86
1.53
19.23
1.83
25.41
2.14
32.37
2.45
40.11
2.75
48.61
3.06
67.91
3.67
90.23
4.28
115.52
4.89
143.77
5.50
174.96
6.12
209.07
6.73
0.01
0.02
0.02
0.04
0.03
0.06
0.03
0.07
0.08
0.09
0.11
0.11
0.14
0.13
0.17
0.15
0.21
0.17
0.25
0.19
0.35
0.22
0.45
0.26
0.57
0.30
0.69
0.33
0.83
0.37
1.69
0.56
2.80
0.74
4.16
0.93
5.75
1.11
7.57
1.30
9.62
1.48
11.89
1.67
14.39
1.86
20.02
2.23
26.51
2.60
33.83
2.97
41.99
3.34
50.97
3.71
60.78
4.08
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.04
0.01
0.05
0.02
0.06
0.04
0.07
0.05
0.08
0.06
0.10
0.08
0.11
0.09
0.12
0.12
0.14
0.16
0.17
0.20
0.19
0.25
0.22
0.29
0.24
0.60
0.36
0.98
0.48
1.46
0.60
2.01
0.72
2.64
0.84
3.35
0.96
4.13
1.08
4.99
1.20
6.93
1.44
9.15
1.68
11.65
1.92
14.43
2.16
17.48
2.40
20.81
2.63
50x4,6
40,8
www.vesbo.com
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.01
0.03
0.01
0.04
0.01
0.05
0.02
0.05
0.02
0.06
0.03
0.07
0.03
0.08
0.04
0.09
0.06
0.11
0.07
0.12
0.09
0.14
0.10
0.15
0.20
0.23
0.34
0.31
0.50
0.38
0.69
0.46
0.90
0.53
1.14
0.61
1.40
0.69
1.69
0.76
2.34
0.92
3.08
1.07
3.92
1.22
4.85
1.37
5.86
1.53
6.96
1.68
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
63x5,8
51,4
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.06
0.02
0.07
0.02
0.08
0.03
0.09
0.03
0.10
0.07
0.14
0.11
0.19
0.17
0.24
0.23
0.29
0.30
0.34
0.38
0.39
0.47
0.43
0.56
0.48
0.78
0.58
1.02
0.68
1.30
0.77
1.60
0.87
1.94
0.97
2.30
1.06
75x6,8
61,4
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.03
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.06
0.01
0.07
0.03
0.10
0.05
0.14
0.07
0.17
0.10
0.20
0.13
0.24
0.16
0.27
0.20
0.30
0.24
0.34
0.33
0.41
0.44
0.47
0.55
0.54
0.68
0.61
0.82
0.68
0.97
0.74
90x8,2
73,6
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.07
0.02
0.09
0.03
0.12
0.04
0.14
0.05
0.16
0.07
0.19
0.08
0.21
0.10
0.24
0.14
0.28
0.18
0.33
0.23
0.38
0.29
0.42
0.34
0.47
0.41
0.52
PN 10
(SDR 11)
110x10,0
dxs
90,0
Debi (l/s)
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.05
0.01
0.06
0.01
0.08
0.02
0.09
0.02
0.11
0.03
0.13
0.03
0.14
0.04
0.16
0.05
0.19
0.07
0.22
0.09
0.25
0.11
0.28
0.13
0.31
0.16
0.35
DIN EN ISO 9001
2.40
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.50
8.00
9.00
10.00
DIN EN ISO 9001
T= 20°C
Yo¤unluk = 998.00 kg/m3
Kinematik Viskosite = 1.0037x10-6 m2/s
20x2,3
di
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
25x2,3
32x2,9
40x3,7
50x4,6
63x5,8
75x6,8
90x8,2
110x10,0
15,4
20,4
26,2
32,6
40,8
51,4
61,4
73,6
90,0
1009.27
12.90
1175.70
13.98
1354.55
15.05
1545.81
16.13
1749.47
17.20
1965.52
18.28
2193.94
19.35
2434.73
20.43
2687.87
21.51
2953.38
22.58
3231.22
23.66
3521.41
24.73
3823.94
25.81
4138.79
26.88
4465.98
27.96
4805.49
29.03
5157.32
30.11
5521.47
31.18
5897.93
32.26
6286.70
33.33
6687.79
34.41
7101.18
35.48
7526.87
36.56
7964.87
37.63
9113.69
40.32
246.10
7.34
286.04
7.95
328.87
8.56
374.59
9.17
423.19
9.79
474.66
10.40
529.02
11.01
586.24
11.62
646.32
12.23
709.27
12.84
775.07
13.46
843.74
14.07
915.25
14.68
989.62
15.29
1066.84
15.90
1146.91
16.51
1229.83
17.13
1315.59
17.74
1404.19
18.35
1495.64
18.96
1589.93
19.57
1687.05
20.18
1787.02
20.80
1889.83
21.41
2159.26
22.94
2446.41
24.46
3073.84
27.52
3772.04
30.58
71.39
4.45
82.81
4.82
95.04
5.19
108.07
5.57
121.89
5.94
136.52
6.31
151.93
6.68
168.14
7.05
185.14
7.42
202.93
7.79
221.51
8.16
240.88
8.53
261.03
8.91
281.96
9.28
303.68
9.65
326.17
10.02
349.46
10.39
373.52
10.76
398.36
11.13
423.98
11.50
450.38
11.87
477.56
12.24
505.52
12.62
534.25
12.99
609.48
13.91
689.57
14.84
864.26
16.70
1058.29
18.55
24.40
2.87
28.26
3.11
32.38
3.35
36.77
3.59
41.42
3.83
46.34
4.07
51.51
4.31
56.94
4.55
62.63
4.79
68.58
5.03
74.79
5.27
81.25
5.51
87.97
5.75
94.94
5.99
102.17
6.23
109.65
6.47
117.39
6.71
125.38
6.95
133.62
7.19
142.12
7.43
150.87
7.66
159.87
7.90
169.12
8.14
178.63
8.38
203.49
8.98
229.92
9.58
287.48
10.78
351.28
11.98
8.15
1.83
9.43
1.98
10.79
2.14
12.24
2.29
13.77
2.44
15.39
2.60
17.09
2.75
18.87
2.90
20.74
3.05
22.69
3.21
24.72
3.36
26.83
3.51
29.02
3.66
31.30
3.82
33.65
3.97
36.09
4.12
38.61
4.27
41.20
4.43
43.88
4.58
46.64
4.73
49.48
4.89
52.40
5.04
55.40
5.19
58.48
5.34
66.52
5.73
75.06
6.11
93.61
6.87
114.13
7.63
www.vesbo.com
2.69
1.16
3.10
1.26
3.55
1.35
4.02
1.45
4.52
1.55
5.04
1.64
5.59
1.74
6.17
1.84
6.78
1.93
7.41
2.03
8.06
2.13
8.75
2.22
9.45
2.32
10.19
2.42
10.95
2.51
11.73
2.61
12.54
2.71
13.38
2.80
14.24
2.90
15.12
3.00
16.03
3.09
16.97
3.19
17.93
3.29
18.91
3.38
21.49
3.62
24.21
3.86
30.13
4.35
36.66
4.83
1.14
0.81
1.31
0.88
1.50
0.95
1.70
1.01
1.90
1.08
2.12
1.15
2.36
1.22
2.60
1.28
2.85
1.35
3.11
1.42
3.39
1.49
3.67
1.55
3.97
1.62
4.27
1.69
4.59
1.76
4.92
1.82
5.25
1.89
5.60
1.96
5.96
2.03
6.33
2.09
6.70
2.16
7.09
2.23
7.49
2.30
7.90
2.36
8.97
2.53
10.09
2.70
12.54
3.04
15.23
3.38
0.48
0.56
0.55
0.61
0.63
0.66
0.71
0.71
0.80
0.75
0.89
0.80
0.98
0.85
1.08
0.89
1.19
0.94
1.30
0.99
1.41
1.04
1.53
1.08
1.65
1.13
1.78
1.18
1.91
1.22
2.04
1.27
2.18
1.32
2.33
1.36
2.47
1.41
2.63
1.46
2.78
1.51
2.94
1.55
3.11
1.60
3.28
1.65
3.71
1.76
4.18
1.88
5.18
2.12
6.29
2.35
0.18
0.38
0.21
0.41
0.24
0.44
0.27
0.47
0.30
0.50
0.34
0.53
0.37
0.57
0.41
0.60
0.45
0.63
0.49
0.66
0.53
0.69
0.58
0.72
0.63
0.75
0.67
0.79
0.72
0.82
0.77
0.85
0.83
0.88
0.88
0.91
0.93
0.94
0.99
0.97
1.05
1.01
1.11
1.04
1.17
1.07
1.23
1.10
1.40
1.18
1.57
1.26
1.95
1.42
2.36
1.57
43
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
PN 16
(SDR 7.4)
T= 20°C
Yo¤unluk = 998.00 kg/m3
Kinematik Viskosite = 1.0037x10-6 m2/s
dxs
25x3,5
32x4,4
Debi (l/s)
di
14,4
18,0
23,2
0.01
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
0.09
0.06
0.28
0.12
0.55
0.18
0.89
0.25
1.30
0.31
1.78
0.37
2.32
0.43
2.92
0.49
3.57
0.55
4.29
0.61
5.90
0.74
7.72
0.86
9.77
0.98
12.02
1.10
14.49
1.23
29.87
1.84
50.18
2.45
75.27
3.07
105.06
3.68
139.47
4.29
178.46
4.91
222.01
5.52
270.07
6.13
379.67
7.36
507.14
8.59
652.38
9.82
815.32
11.04
995.91
12.27
1194.10
13.50
0.03
0.04
0.10
0.08
0.19
0.12
0.31
0.16
0.46
0.20
0.62
0.24
0.81
0.27
1.01
0.31
1.24
0.35
1.48
0.39
2.03
0.47
2.66
0.55
3.35
0.63
4.12
0.71
4.96
0.78
10.15
1.18
16.96
1.57
25.33
1.96
35.22
2.35
46.60
2.75
59.46
3.14
73.78
3.53
89.54
3.92
125.35
4.71
166.84
5.49
213.96
6.27
266.68
7.06
324.96
7.84
388.80
8.63
0.01
0.02
0.03
0.05
0.06
0.07
0.10
0.09
0.14
0.12
0.19
0.14
0.24
0.17
0.31
0.19
0.37
0.21
0.45
0.24
0.61
0.28
0.80
0.33
1.01
0.38
1.23
0.43
1.48
0.47
3.01
0.71
5.01
0.95
7.45
1.18
10.32
1.42
13.61
1.65
17.31
1.89
21.43
2.13
25.94
2.36
36.16
2.84
47.96
3.31
61.30
3.78
76.18
4.26
92.59
4.73
110.51
5.20
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
44
20x2,8
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
40x5,5
29,0
0.01
0.02
0.01
0.03
0.02
0.05
0.02
0.06
0.03
0.08
0.07
0.09
0.09
0.11
0.11
0.12
0.13
0.14
0.16
0.15
0.21
0.18
0.28
0.21
0.35
0.24
0.43
0.27
0.51
0.30
1.04
0.45
1.72
0.61
2.55
0.76
3.52
0.91
4.63
1.06
5.88
1.21
7.27
1.36
8.78
1.51
12.20
1.82
16.14
2.12
20.57
2.42
25.51
2.72
30.94
3.03
36.85
3.33
50x6,9
36,2
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.03
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.06
0.03
0.07
0.04
0.08
0.05
0.09
0.06
0.10
0.08
0.12
0.10
0.14
0.12
0.16
0.15
0.17
0.18
0.19
0.36
0.29
0.60
0.39
0.88
0.49
1.22
0.58
1.60
0.68
2.02
0.78
2.50
0.87
3.01
0.97
4.17
1.17
5.51
1.36
7.01
1.55
8.67
1.75
10.49
1.94
12.48
2.14
www.vesbo.com
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
63x8,6
45,8
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.02
0.05
0.02
0.06
0.02
0.07
0.03
0.08
0.04
0.10
0.05
0.11
0.06
0.12
0.12
0.18
0.19
0.24
0.29
0.30
0.40
0.36
0.52
0.42
0.66
0.48
0.81
0.55
0.97
0.61
1.34
0.73
1.77
0.85
2.25
0.97
2.77
1.09
3.35
1.21
3.98
1.33
75x10,3
54,4
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.06
0.02
0.07
0.02
0.08
0.03
0.09
0.05
0.13
0.09
0.17
0.13
0.22
0.18
0.26
0.23
0.30
0.29
0.34
0.36
0.39
0.43
0.43
0.59
0.52
0.78
0.60
0.99
0.69
1.22
0.78
1.47
0.86
1.75
0.95
90x12,3
65,4
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.06
0.02
0.09
0.04
0.12
0.05
0.15
0.07
0.18
0.10
0.21
0.12
0.24
0.15
0.27
0.18
0.30
0.24
0.36
0.32
0.42
0.41
0.48
0.50
0.54
0.61
0.60
0.72
0.65
110x15,1
79,8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.00
0.04
0.01
0.06
0.01
0.08
0.02
0.10
0.03
0.12
0.04
0.14
0.05
0.16
0.06
0.18
0.07
0.20
0.09
0.24
0.12
0.28
0.16
0.32
0.19
0.36
0.23
0.40
0.28
0.44
DIN EN ISO 9001
PN 16
(SDR 7.4)
T= 20°C
Yo¤unluk = 998.00 kg/m3
Kinematik Viskosite = 1.0037x10-6 m2/s
dxs
20x2,8
Debi (l/s)
di
14,4
2.40
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
1409.88
14.72
1643.20
15.95
1894.05
17.18
2162.41
18.40
2448.26
19.63
2751.58
20.86
3072.38
22.09
3410.63
23.31
3766.32
24.54
4139.46
25.77
4530.03
26.99
4938.02
28.22
5363.43
29.45
5806.25
30.67
6266.49
31.90
6744.13
33.13
7239.17
34.36
7751.60
35.58
8281.43
36.81
8828.66
38.04
9393.26
39.26
9975.26
40.49
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.50
8.00
9.00
10.00
DIN EN ISO 9001
25x3,5
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
32x4,4
40x5,5
50x6,9
63x8,6
75x10,3
90x12,3
110x15,1
18,0
23,2
29,0
36,2
45,8
54,4
65,4
79,8
458.16
9.41
533.03
10.20
613.42
10.98
699.29
11.76
790.65
12.55
887.48
13.33
989.79
14.12
1097.56
14.90
1210.79
15.69
1329.48
16.47
1453.62
17.25
1583.20
18.04
1718.23
18.82
1858.70
19.61
2004.62
20.39
2155.96
21.18
2312.74
21.96
2474.96
22.75
2642.60
23.53
2815.67
24.31
2994.17
25.10
3178.10
25.88
3367.44
26.67
3562.21
27.45
4072.86
29.41
4617.36
31.37
5807.92
35.29
7133.79
39.22
129.94
5.67
150.87
6.15
173.29
6.62
197.21
7.09
222.61
7.57
249.50
8.04
277.86
8.51
307.71
8.98
339.03
9.46
371.82
9.93
406.08
10.40
441.81
10.87
479.01
11.35
517.67
11.82
557.80
12.29
599.39
12.77
642.44
13.24
686.96
13.71
732.93
14.18
780.36
14.66
829.25
15.13
879.60
15.60
931.41
16.08
984.67
16.55
1124.19
17.73
1272.80
18.91
1597.24
21.28
1957.96
23.64
43.25
3.63
50.14
3.93
57.50
4.24
65.34
4.54
73.65
4.84
82.44
5.14
91.70
5.45
101.43
5.75
111.63
6.05
122.29
6.35
133.43
6.66
145.03
6.96
157.09
7.26
169.62
7.56
182.62
7.87
196.07
8.17
209.99
8.47
224.37
8.77
239.22
9.08
254.52
9.38
270.29
9.68
286.51
9.98
303.20
10.29
320.34
10.59
365.21
11.35
412.94
12.10
516.99
13.62
632.44
15.13
14.62
2.33
16.93
2.52
19.38
2.72
22.00
2.91
24.77
3.11
27.69
3.30
30.76
3.50
33.99
3.69
37.37
3.88
40.90
4.08
44.58
4.27
48.41
4.47
52.39
4.66
56.53
4.85
60.81
5.05
65.23
5.24
69.81
5.44
74.54
5.63
79.41
5.83
84.44
6.02
89.61
6.21
94.92
6.41
100.39
6.60
106.00
6.80
120.67
7.28
136.26
7.77
170.17
8.74
207.72
9.71
www.vesbo.com
4.66
1.45
5.39
1.58
6.16
1.70
6.98
1.82
7.85
1.94
8.77
2.06
9.73
2.18
10.74
2.30
11.80
2.42
12.90
2.55
14.05
2.67
15.24
2.79
16.48
2.91
17.77
3.03
19.10
3.15
20.48
3.27
21.90
3.39
23.36
3.52
24.87
3.64
26.43
3.76
28.03
3.88
29.67
4.00
31.36
4.12
33.09
4.24
37.62
4.55
42.42
4.85
52.84
5.45
64.35
6.06
2.04
1.03
2.36
1.12
2.69
1.21
3.05
1.29
3.43
1.38
3.83
1.47
4.24
1.55
4.68
1.64
5.14
1.72
5.62
1.81
6.11
1.90
6.63
1.98
7.16
2.07
7.72
2.16
8.29
2.24
8.89
2.33
9.50
2.41
10.13
2.50
10.78
2.59
11.45
2.67
12.14
2.76
12.84
2.84
13.57
2.93
14.31
3.02
16.25
3.23
18.31
3.45
22.77
3.88
27.69
4.31
0.84
0.71
0.97
0.77
1.10
0.83
1.25
0.89
1.40
0.95
1.57
1.01
1.74
1.07
1.91
1.13
2.10
1.19
2.29
1.25
2.49
1.31
2.70
1.37
2.92
1.43
3.14
1.49
3.38
1.55
3.62
1.61
3.86
1.67
4.12
1.73
4.38
1.79
4.65
1.85
4.93
1.90
5.21
1.96
5.50
2.02
5.80
2.08
6.58
2.23
7.41
2.38
9.20
2.68
11.17
2.98
0.32
0.48
0.37
0.52
0.42
0.56
0.48
0.60
0.54
0.64
0.60
0.68
0.67
0.72
0.73
0.76
0.80
0.80
0.88
0.84
0.95
0.88
1.03
0.92
1.12
0.96
1.20
1.00
1.29
1.04
1.38
1.08
1.47
1.12
1.57
1.16
1.67
1.20
1.77
1.24
1.88
1.28
1.99
1.32
2.10
1.36
2.21
1.40
2.50
1.50
2.82
1.60
3.49
1.80
4.23
2.00
45
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
PN 16
(SDR 7.4)
T= 60°C
Yo¤unluk = 983.20 kg/m3
Kinematik Viskosite = 0.47x10-6 m2/s
dxs
di
14,4
0.01
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
0.07
0.06
0.22
0.12
0.43
0.18
0.71
0.25
1.04
0.31
1.43
0.37
1.88
0.43
2.37
0.49
2.92
0.55
3.53
0.61
4.88
0.74
6.43
0.86
8.17
0.98
10.11
1.10
12.23
1.23
25.64
1.84
43.60
2.45
66.02
3.07
92.86
3.68
124.10
4.29
159.70
4.91
199.66
5.52
243.96
6.13
345.54
7.36
464.39
8.59
600.48
9.82
753.77
11.04
924.25
12.27
1111.90
13.50
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
46
20x2,8
Debi (l/s)
25x3,5
18,0
0.02
0.04
0.08
0.08
0.15
0.12
0.25
0.16
0.36
0.20
0.49
0.24
0.65
0.27
0.81
0.31
1.00
0.35
1.20
0.39
1.66
0.47
2.18
0.55
2.77
0.63
3.42
0.71
4.13
0.78
8.59
1.18
14.51
1.57
21.86
1.96
30.62
2.35
40.78
2.75
52.31
3.14
65.23
3.53
79.51
3.92
112.15
4.71
150.23
5.49
193.70
6.27
242.57
7.06
296.81
7.84
356.43
8.63
32x4,4
23,2
0.01
0.02
0.02
0.05
0.05
0.07
0.07
0.09
0.11
0.12
0.15
0.14
0.19
0.17
0.24
0.19
0.30
0.21
0.36
0.24
0.49
0.28
0.65
0.33
0.82
0.38
1.01
0.43
1.22
0.47
2.51
0.71
4.22
0.95
6.33
1.18
8.82
1.42
11.71
1.65
14.97
1.89
18.61
2.13
22.62
2.36
31.76
2.84
42.38
3.31
54.47
3.78
68.01
4.26
83.00
4.73
99.44
5.20
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
40x5,5
29,0
0.00
0.02
0.01
0.03
0.02
0.05
0.03
0.06
0.04
0.08
0.05
0.09
0.07
0.11
0.08
0.12
0.10
0.14
0.12
0.15
0.17
0.18
0.22
0.21
0.28
0.24
0.35
0.27
0.42
0.30
0.86
0.45
1.43
0.61
2.14
0.76
2.97
0.91
3.93
1.06
5.02
1.21
6.22
1.36
7.55
1.51
10.56
1.82
14.05
2.12
18.00
2.42
22.42
2.72
27.30
3.03
32.64
3.33
50x6,9
36,2
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.03
0.01
0.04
0.01
0.05
0.02
0.06
0.02
0.07
0.03
0.08
0.04
0.09
0.04
0.10
0.06
0.12
0.08
0.14
0.10
0.16
0.12
0.17
0.14
0.19
0.30
0.29
0.49
0.39
0.73
0.49
1.02
0.58
1.34
0.68
1.71
0.78
2.11
0.87
2.56
0.97
3.57
1.17
4.73
1.36
6.05
1.55
7.51
1.75
9.13
1.94
10.89
2.14
www.vesbo.com
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
63x8,6
45,8
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.06
0.02
0.07
0.03
0.08
0.03
0.10
0.04
0.11
0.05
0.12
0.10
0.18
0.16
0.24
0.24
0.30
0.33
0.36
0.43
0.42
0.55
0.48
0.68
0.55
0.82
0.61
1.14
0.73
1.50
0.85
1.92
0.97
2.37
1.09
2.88
1.21
3.43
1.33
75x10,3
54,4
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.03
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.06
0.01
0.07
0.02
0.08
0.02
0.09
0.04
0.13
0.07
0.17
0.10
0.22
0.14
0.26
0.19
0.30
0.24
0.34
0.30
0.39
0.36
0.43
0.50
0.52
0.66
0.60
0.84
0.69
1.03
0.78
1.25
0.86
1.49
0.95
90x12,3
65,4
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.00
0.04
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.06
0.02
0.09
0.03
0.12
0.04
0.15
0.06
0.18
0.08
0.21
0.10
0.24
0.12
0.27
0.15
0.30
0.20
0.36
0.27
0.42
0.34
0.48
0.42
0.54
0.51
0.60
0.61
0.65
110x15,1
79,8
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.00
0.04
0.01
0.06
0.01
0.08
0.02
0.10
0.02
0.12
0.03
0.14
0.04
0.16
0.05
0.18
0.06
0.20
0.08
0.24
0.10
0.28
0.13
0.32
0.16
0.36
0.20
0.40
0.23
0.44
DIN EN ISO 9001
PN 16
(SDR 7.4)
T= 60°C
Yo¤unluk = 983.20 kg/m3
Kinematik Viskosite = 0.47x10-6 m2/s
dxs
20x2,8
Debi (l/s)
di
14,4
2.40
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
1316.70
14.72
1538.65
15.95
1777.73
17.18
2033.95
18.40
2307.29
19.63
2597.75
20.86
2905.33
22.09
3230.01
23.31
3571.80
24.54
3930.70
25.77
4306.69
26.99
4699.79
28.22
5109.98
29.45
5537.26
30.67
5981.64
31.90
6443.10
33.13
6921.66
34.36
7417.30
35.58
7930.03
36.81
8459.84
38.04
9006.74
39.26
9570.72
40.49
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.50
8.00
9.00
10.00
DIN EN ISO 9001
25x3,5
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
32x4,4
40x5,5
50x6,9
63x8,6
75x10,3
90x12,3
110x15,1
18,0
23,2
29,0
36,2
45,8
54,4
65,4
79,8
421.40
9.41
491.74
10.20
567.42
10.98
648.45
11.76
734.83
12.55
826.54
13.33
923.60
14.12
1025.99
14.90
1133.72
15.69
1246.78
16.47
1365.17
17.25
1488.89
18.04
1617.94
18.82
1752.32
19.61
1892.02
20.39
2037.06
21.18
2187.41
21.96
2343.09
22.75
2504.09
23.53
2670.42
24.31
2842.07
25.10
3019.04
25.88
3201.32
26.67
3388.94
27.45
3881.23
29.41
4406.78
31.37
5557.56
35.29
6841.26
39.22
117.33
5.67
136.66
6.15
157.43
6.62
179.63
7.09
203.28
7.57
228.35
8.04
254.86
8.51
282.80
8.98
312.18
9.46
342.98
9.93
375.21
10.40
408.87
10.87
443.96
11.35
480.47
11.82
518.41
12.29
557.78
12.77
598.58
13.24
640.80
13.71
684.44
14.18
729.51
14.66
776.00
15.13
823.92
15.60
873.26
16.08
924.03
16.55
1057.17
17.73
1199.20
18.91
1509.93
21.28
1856.20
23.64
38.43
3.63
44.69
3.93
51.40
4.24
58.56
4.54
66.18
4.84
74.25
5.14
82.77
5.45
91.75
5.75
101.17
6.05
111.05
6.35
121.37
6.66
132.14
6.96
143.37
7.26
155.04
7.56
167.16
7.87
179.73
8.17
192.74
8.47
206.21
8.77
220.12
9.08
234.48
9.38
249.28
9.68
264.54
9.98
280.24
10.29
296.38
10.59
338.70
11.35
383.81
12.10
482.39
13.62
592.11
15.13
12.80
2.33
14.86
2.52
17.07
2.72
19.42
2.91
21.92
3.11
24.56
3.30
27.34
3.50
30.27
3.69
33.35
3.88
36.56
4.08
39.92
4.27
43.43
4.47
47.08
4.66
50.87
4.85
54.80
5.05
58.87
5.24
63.09
5.44
67.45
5.63
71.95
5.83
76.60
6.02
81.38
6.21
86.31
6.41
91.38
6.60
96.59
6.80
110.24
7.28
124.78
7.77
156.49
8.74
191.74
9.71
4.02
1.45
4.66
1.58
5.35
1.70
6.08
1.82
6.85
1.94
7.66
2.06
8.52
2.18
9.42
2.30
10.37
2.42
11.36
2.55
12.39
2.67
13.46
2.79
14.58
2.91
15.74
3.03
16.94
3.15
18.19
3.27
19.48
3.39
20.81
3.52
22.18
3.64
23.59
3.76
25.05
3.88
26.55
4.00
28.09
4.12
29.67
4.24
33.82
4.55
38.22
4.85
47.82
5.45
58.46
6.06
1.75
1.03
2.02
1.12
2.32
1.21
2.63
1.29
2.96
1.38
3.31
1.47
3.68
1.55
4.07
1.64
4.47
1.72
4.90
1.81
5.34
1.90
5.79
1.98
6.27
2.07
6.77
2.16
7.28
2.24
7.81
2.33
8.36
2.41
8.92
2.50
9.51
2.59
10.11
2.67
10.73
2.76
11.37
2.84
12.02
2.93
12.69
3.02
14.45
3.23
16.31
3.45
20.37
3.88
24.87
4.31
www.vesbo.com
0.71
0.71
0.82
0.77
0.94
0.83
1.07
0.89
1.20
0.95
1.34
1.01
1.49
1.07
1.65
1.13
1.81
1.19
1.98
1.25
2.16
1.31
2.34
1.37
2.53
1.43
2.73
1.49
2.93
1.55
3.14
1.61
3.36
1.67
3.59
1.73
3.82
1.79
4.06
1.85
4.31
1.90
4.56
1.96
4.82
2.02
5.09
2.08
5.79
2.23
6.53
2.38
8.14
2.68
9.92
2.98
0.27
0.48
0.31
0.52
0.36
0.56
0.41
0.60
0.46
0.64
0.51
0.68
0.57
0.72
0.63
0.76
0.69
0.80
0.75
0.84
0.82
0.88
0.89
0.92
0.96
0.96
1.03
1.00
1.11
1.04
1.19
1.08
1.27
1.12
1.36
1.16
1.44
1.20
1.53
1.24
1.63
1.28
1.72
1.32
1.82
1.36
1.92
1.40
2.18
1.50
2.46
1.60
3.05
1.80
3.72
2.00
47
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
PN 20
(SDR 6)
T= 20°C
Yo¤unluk = 998.00 kg/m3
Kinematik Viskosite = 1.0037x10-6 m2/s
dxs
di
13,2
0.01
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
0.13
0.07
0.27
0.15
0.83
0.22
1.34
0.29
1.96
0.36
2.68
0.44
3.50
0.51
4.41
0.58
5.41
0.66
6.49
0.73
8.93
0.88
11.71
1.02
14.82
1.17
18.26
1.31
22.03
1.46
45.55
2.19
76.68
2.92
115.23
3.65
161.08
4.38
214.14
5.11
274.34
5.84
341.64
6.57
416.00
7.30
585.80
8.76
783.57
10.22
1009.18
11.68
1262.55
13.14
1543.61
14.60
1852.31
16.06
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
48
20x3,4
Debi (l/s)
25x4,2
32x5,4
16,6
21,2
0.05
0.05
0.11
0.09
0.16
0.14
0.46
0.19
0.67
0.23
0.91
0.28
1.19
0.32
1.49
0.37
1.83
0.42
2.19
0.46
3.01
0.56
3.94
0.65
4.97
0.74
6.11
0.83
7.36
0.93
15.10
1.39
25.28
1.85
37.82
2.31
52.65
2.78
69.75
3.24
89.09
3.70
110.64
4.17
134.39
4.63
188.43
5.56
251.12
6.48
322.41
7.41
402.25
8.33
490.61
9.26
587.45
10.19
0.02
0.03
0.04
0.06
0.06
0.08
0.15
0.11
0.21
0.14
0.29
0.17
0.37
0.20
0.47
0.23
0.57
0.25
0.69
0.28
0.94
0.34
1.23
0.40
1.54
0.45
1.90
0.51
2.28
0.57
4.64
0.85
7.73
1.13
11.51
1.42
15.97
1.70
21.09
1.98
26.86
2.27
33.27
2.55
40.31
2.83
56.28
3.40
74.73
3.97
95.63
4.53
118.96
5.10
144.71
5.67
172.87
6.23
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
40x6,7
26,6
0.01
0.02
0.02
0.04
0.02
0.05
0.03
0.07
0.07
0.09
0.10
0.11
0.13
0.13
0.16
0.14
0.20
0.16
0.24
0.18
0.32
0.22
0.42
0.25
0.53
0.29
0.64
0.32
0.77
0.36
1.57
0.54
2.60
0.72
3.86
0.90
5.34
1.08
7.03
1.26
8.93
1.44
11.04
1.62
13.35
1.80
18.57
2.16
24.58
2.52
31.37
2.88
38.93
3.24
47.26
3.60
56.33
3.96
50x8,3
33,4
0.00
0.01
0.01
0.02
0.01
0.03
0.01
0.05
0.02
0.06
0.02
0.07
0.04
0.08
0.06
0.09
0.07
0.10
0.08
0.11
0.11
0.14
0.14
0.16
0.18
0.18
0.22
0.21
0.26
0.23
0.53
0.34
0.88
0.46
1.30
0.57
1.79
0.68
2.35
0.80
2.98
0.91
3.68
1.03
4.45
1.14
6.17
1.37
8.14
1.60
10.37
1.83
12.84
2.05
15.55
2.28
18.50
2.51
www.vesbo.com
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
63x10,5
42,0
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.03
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.02
0.06
0.02
0.06
0.03
0.07
0.04
0.09
0.05
0.10
0.06
0.12
0.07
0.13
0.09
0.14
0.18
0.22
0.29
0.29
0.43
0.36
0.60
0.43
0.78
0.50
0.99
0.58
1.22
0.65
1.47
0.72
2.03
0.86
2.68
1.01
3.40
1.15
4.20
1.29
5.08
1.44
6.04
1.58
75x12,5
50,0
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.05
0.02
0.06
0.02
0.07
0.03
0.08
0.03
0.09
0.04
0.10
0.08
0.15
0.13
0.20
0.19
0.26
0.26
0.31
0.34
0.36
0.43
0.41
0.53
0.46
0.64
0.51
0.89
0.61
1.17
0.71
1.48
0.82
1.83
0.92
2.21
1.02
2.62
1.12
90x15,0
60,0
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.06
0.01
0.06
0.02
0.07
0.03
0.11
0.05
0.14
0.08
0.18
0.11
0.21
0.14
0.25
0.18
0.28
0.22
0.32
0.27
0.35
0.37
0.42
0.48
0.49
0.61
0.57
0.76
0.64
0.91
0.71
1.08
0.78
110x18,4
73,2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.07
0.02
0.09
0.03
0.12
0.04
0.14
0.06
0.17
0.07
0.19
0.09
0.21
0.10
0.24
0.14
0.28
0.19
0.33
0.23
0.38
0.29
0.43
0.35
0.47
0.41
0.52
DIN EN ISO 9001
PN 20
(SDR 6)
T= 20°C
Yo¤unluk = 998.00 kg/m3
Kinematik Viskosite = 1.0037x10-6 m2/s
dxs
20x3,4
Debi (l/s)
di
13,2
2.40
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
1316.70
14.72
1538.65
15.95
1777.73
17.18
2033.95
18.40
2307.29
19.63
2597.75
20.86
2905.33
22.09
3230.01
23.31
3571.80
24.54
3930.70
25.77
4306.69
26.99
4699.79
28.22
5109.98
29.45
5537.26
30.67
5981.64
31.90
6443.10
33.13
6921.66
34.36
7417.30
35.58
7930.03
36.81
8459.84
38.04
9006.74
39.26
9570.72
40.49
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.50
8.00
9.00
10.00
DIN EN ISO 9001
25x4,2
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
32x5,4
40x6,7
50x8,3
63x10,5
75x12,5
90x15,0
110x18,4
16,6
21,2
26,6
33,4
42,0
50,0
60,0
73,2
421.40
9.41
491.74
10.20
567.42
10.98
648.45
11.76
734.83
12.55
826.54
13.33
923.60
14.12
1025.99
14.90
1133.72
15.69
1246.78
16.47
1365.17
17.25
1488.89
18.04
1617.94
18.82
1752.32
19.61
1892.02
20.39
2037.06
21.18
2187.41
21.96
2343.09
22.75
2504.09
23.53
2670.42
24.31
2842.07
25.10
3019.04
25.88
3201.32
26.67
3388.94
27.45
3881.23
29.41
4406.78
31.37
5557.56
35.29
6841.26
39.22
117.33
5.67
136.66
6.15
157.43
6.62
179.63
7.09
203.28
7.57
228.35
8.04
254.86
8.51
282.80
8.98
312.18
9.46
342.98
9.93
375.21
10.40
408.87
10.87
443.96
11.35
480.47
11.82
518.41
12.29
557.78
12.77
598.58
13.24
640.80
13.71
684.44
14.18
729.51
14.66
776.00
15.13
823.92
15.60
873.26
16.08
924.03
16.55
1057.17
17.73
1199.20
18.91
1509.93
21.28
1856.20
23.64
38.43
3.63
44.69
3.93
51.40
4.24
58.56
4.54
66.18
4.84
74.25
5.14
82.77
5.45
91.75
5.75
101.17
6.05
111.05
6.35
121.37
6.66
132.14
6.96
143.37
7.26
155.04
7.56
167.16
7.87
179.73
8.17
192.74
8.47
206.21
8.77
220.12
9.08
234.48
9.38
249.28
9.68
264.54
9.98
280.24
10.29
296.38
10.59
338.70
11.35
383.81
12.10
482.39
13.62
592.11
15.13
12.80
2.33
14.86
2.52
17.07
2.72
19.42
2.91
21.92
3.11
24.56
3.30
27.34
3.50
30.27
3.69
33.35
3.88
36.56
4.08
39.92
4.27
43.43
4.47
47.08
4.66
50.87
4.85
54.80
5.05
58.87
5.24
63.09
5.44
67.45
5.63
71.95
5.83
76.60
6.02
81.38
6.21
86.31
6.41
91.38
6.60
96.59
6.80
110.24
7.28
124.78
7.77
156.49
8.74
191.74
9.71
4.02
1.45
4.66
1.58
5.35
1.70
6.08
1.82
6.85
1.94
7.66
2.06
8.52
2.18
9.42
2.30
10.37
2.42
11.36
2.55
12.39
2.67
13.46
2.79
14.58
2.91
15.74
3.03
16.94
3.15
18.19
3.27
19.48
3.39
20.81
3.52
22.18
3.64
23.59
3.76
25.05
3.88
26.55
4.00
28.09
4.12
29.67
4.24
33.82
4.55
38.22
4.85
47.82
5.45
58.46
6.06
1.75
1.03
2.02
1.12
2.32
1.21
2.63
1.29
2.96
1.38
3.31
1.47
3.68
1.55
4.07
1.64
4.47
1.72
4.90
1.81
5.34
1.90
5.79
1.98
6.27
2.07
6.77
2.16
7.28
2.24
7.81
2.33
8.36
2.41
8.92
2.50
9.51
2.59
10.11
2.67
10.73
2.76
11.37
2.84
12.02
2.93
12.69
3.02
14.45
3.23
16.31
3.45
20.37
3.88
24.87
4.31
www.vesbo.com
0.71
0.71
0.82
0.77
0.94
0.83
1.07
0.89
1.20
0.95
1.34
1.01
1.49
1.07
1.65
1.13
1.81
1.19
1.98
1.25
2.16
1.31
2.34
1.37
2.53
1.43
2.73
1.49
2.93
1.55
3.14
1.61
3.36
1.67
3.59
1.73
3.82
1.79
4.06
1.85
4.31
1.90
4.56
1.96
4.82
2.02
5.09
2.08
5.79
2.23
6.53
2.38
8.14
2.68
9.92
2.98
0.27
0.48
0.31
0.52
0.36
0.56
0.41
0.60
0.46
0.64
0.51
0.68
0.57
0.72
0.63
0.76
0.69
0.80
0.75
0.84
0.82
0.88
0.89
0.92
0.96
0.96
1.03
1.00
1.11
1.04
1.19
1.08
1.27
1.12
1.36
1.16
1.44
1.20
1.53
1.24
1.63
1.28
1.72
1.32
1.82
1.36
1.92
1.40
2.18
1.50
2.46
1.60
3.05
1.80
3.72
2.00
49
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
PN 20
(SDR 6)
T= 60°C
Yo¤unluk = 983.20 kg/m3
Kinematik Viskosite = 0.47x10-6 m2/s
dxs
di
13,2
0.01
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
0.06
0.07
0.33
0.15
0.65
0.22
1.07
0.29
1.58
0.36
2.17
0.44
2.85
0.51
3.61
0.58
4.44
0.66
5.36
0.73
7.43
0.88
9.80
1.02
12.47
1.17
15.44
1.31
18.70
1.46
39.33
2.19
67.05
2.92
101.74
3.65
143.35
4.38
191.84
5.11
247.17
5.84
309.33
6.57
378.30
7.30
536.63
8.76
722.10
10.22
934.65
11.68
1174.24
13.14
1440.86
14.60
1734.48
16.06
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.12
0.14
0.16
0.18
0.20
0.30
0.40
0.50
0.60
0.70
0.80
0.90
1.00
1.20
1.40
1.60
1.80
2.00
2.20
50
20x3,4
Debi (l/s)
25x4,2
32x5,4
16,6
21,2
0.03
0.05
0.11
0.09
0.22
0.14
0.36
0.19
0.53
0.23
0.73
0.28
0.96
0.32
1.21
0.37
1.49
0.42
1.79
0.46
2.47
0.56
3.25
0.65
4.13
0.74
5.10
0.83
6.16
0.93
12.84
1.39
21.75
1.85
32.83
2.31
46.05
2.78
61.40
3.24
78.87
3.70
98.43
4.17
120.09
4.63
169.66
5.56
227.54
6.48
293.71
7.41
368.14
8.33
450.83
9.26
541.76
10.19
0.01
0.03
0.04
0.06
0.07
0.08
0.11
0.11
0.17
0.14
0.23
0.17
0.30
0.20
0.37
0.23
0.46
0.25
0.55
0.28
0.76
0.34
1.00
0.40
1.27
0.45
1.56
0.51
1.88
0.57
3.89
0.85
6.55
1.13
9.83
1.42
13.74
1.70
18.25
1.98
23.36
2.27
29.07
2.55
35.37
2.83
49.75
3.40
66.47
3.97
85.53
4.53
106.90
5.10
130.60
5.67
156.60
6.23
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
40x6,7
26,6
0.00
0.02
0.01
0.04
0.02
0.05
0.04
0.07
0.06
0.09
0.08
0.11
0.10
0.13
0.13
0.14
0.16
0.16
0.19
0.18
0.26
0.22
0.34
0.25
0.43
0.29
0.52
0.32
0.63
0.36
1.30
0.54
2.18
0.72
3.25
0.90
4.53
1.08
6.00
1.26
7.66
1.44
9.50
1.62
11.54
1.80
16.16
2.16
21.52
2.52
27.61
2.88
34.42
3.24
41.95
3.60
50.19
3.96
50x8,3
33,4
0.00
0.01
0.00
0.02
0.01
0.03
0.01
0.05
0.02
0.06
0.03
0.07
0.03
0.08
0.04
0.09
0.05
0.10
0.06
0.11
0.09
0.14
0.11
0.16
0.14
0.18
0.18
0.21
0.21
0.23
0.44
0.34
0.73
0.46
1.08
0.57
1.50
0.68
1.98
0.80
2.53
0.91
3.13
1.03
3.79
1.14
5.29
1.37
7.03
1.60
8.99
1.83
11.18
2.05
13.59
2.28
16.23
2.51
www.vesbo.com
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
63x10,5
42,0
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.03
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.06
0.02
0.06
0.02
0.07
0.03
0.09
0.04
0.10
0.05
0.12
0.06
0.13
0.07
0.14
0.14
0.22
0.24
0.29
0.36
0.36
0.49
0.43
0.65
0.50
0.83
0.58
1.02
0.65
1.24
0.72
1.72
0.86
2.28
1.01
2.91
1.15
3.61
1.29
4.38
1.44
5.22
1.58
75x12,5
50,0
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.01
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.05
0.01
0.06
0.02
0.07
0.02
0.08
0.03
0.09
0.03
0.10
0.06
0.15
0.11
0.20
0.16
0.26
0.22
0.31
0.28
0.36
0.36
0.41
0.45
0.46
0.54
0.51
0.75
0.61
0.99
0.71
1.26
0.82
1.56
0.92
1.89
1.02
2.25
1.12
90x15,0
60,0
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.01
0.04
0.01
0.05
0.01
0.06
0.01
0.06
0.01
0.07
0.03
0.11
0.04
0.14
0.07
0.18
0.09
0.21
0.12
0.25
0.15
0.28
0.18
0.32
0.22
0.35
0.31
0.42
0.41
0.49
0.52
0.57
0.64
0.64
0.78
0.71
0.92
0.78
110x18,4
73,2
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.01
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.02
0.00
0.03
0.00
0.03
0.00
0.04
0.00
0.04
0.01
0.05
0.01
0.07
0.02
0.09
0.02
0.12
0.03
0.14
0.05
0.17
0.06
0.19
0.07
0.21
0.08
0.24
0.12
0.28
0.15
0.33
0.20
0.38
0.24
0.43
0.29
0.47
0.35
0.52
DIN EN ISO 9001
PN 20
(SDR 6)
T= 60°C
Yo¤unluk = 983.20 kg/m3
Kinematik Viskosite = 0.47x10-6 m2/s
dxs
20x3,4
Debi (l/s)
di
13,2
2.40
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
R
V
2055.09
17.52
2402.67
18.98
2777.21
20.44
3178.71
21.90
3607.15
23.36
4062.53
24.82
4544.85
26.28
5054.09
27.74
5590.26
29.20
6153.35
30.66
6743.35
32.12
7360.27
33.58
8004.09
35.04
8674.83
36.50
9372.46
37.96
2.60
2.80
3.00
3.20
3.40
3.60
3.80
4.00
4.20
4.40
4.60
4.80
5.00
5.20
5.40
5.60
5.80
6.00
6.20
6.40
6.60
6.80
7.00
7.50
8.00
9.00
10.00
DIN EN ISO 9001
25x4,2
d : D›fl Çap (mm)
s : Et Kal›nl›¤› (mm)
di : ‹ç Çap (mm)
V: Debi (l/s)
R: Bas›nç Kayb› (mbar/m)
V: H›z (m/s)
32x5,4
40x6,7
50x8,3
63x10,5
75x12,5
90x15,0
110x18,4
16,6
21,2
26,6
33,4
42,0
50,0
60,0
73,2
640.92
11.11
748.30
12.04
863.90
12.96
987.72
13.89
1119.75
14.81
1259.99
15.74
1408.43
16.67
1565.07
17.59
1729.91
18.52
1902.94
19.44
2084.17
20.37
2273.60
21.30
2471.21
22.22
2677.01
23.15
2891.00
24.07
3113.18
25.00
3343.55
25.93
3582.10
26.85
3828.83
27.78
4083.75
28.70
4346.85
29.63
4618.13
30.56
4897.60
31.48
5185.24
32.41
5940.14
34.72
6746.15
37.04
8511.49
41.67
184.91
6.80
215.52
7.37
248.42
7.93
283.63
8.50
321.12
9.07
360.91
9.63
402.99
10.20
447.36
10.76
494.02
11.33
542.96
11.90
594.18
12.46
647.70
13.03
703.49
13.60
761.57
14.16
821.93
14.73
884.57
15.30
949.50
15.86
1016.70
16.43
1086.18
17.00
1157.95
17.56
1231.99
18.13
1308.31
18.70
1386.91
19.26
1467.79
19.83
1679.95
21.25
1906.34
22.66
2401.81
25.50
2954.18
28.33
59.15
4.32
68.83
4.68
79.21
5.04
90.30
5.40
102.10
5.76
114.61
6.12
127.82
6.47
141.74
6.83
156.37
7.19
171.69
7.55
187.73
7.91
204.46
8.27
221.90
8.63
240.04
8.99
258.88
9.35
278.42
9.71
298.67
10.07
319.61
10.43
341.26
10.79
363.60
11.15
386.65
11.51
410.40
11.87
434.84
12.23
459.99
12.59
525.91
13.49
596.20
14.39
749.89
16.19
921.03
17.99
19.10
2.74
22.18
2.97
25.48
3.20
29.01
3.42
32.75
3.65
36.72
3.88
40.90
4.11
45.30
4.34
49.92
4.57
54.76
4.79
59.81
5.02
65.09
5.25
70.57
5.48
76.28
5.71
82.20
5.94
88.34
6.16
94.69
6.39
101.27
6.62
108.05
6.85
115.05
7.08
122.27
7.31
129.70
7.53
137.35
7.76
145.22
7.99
165.82
8.56
187.76
9.13
235.68
10.27
288.95
11.42
6.13
1.73
7.11
1.87
8.16
2.01
9.27
2.16
10.46
2.30
11.71
2.45
13.02
2.59
14.41
2.73
15.86
2.88
17.38
3.02
18.97
3.17
20.62
3.31
22.34
3.45
24.12
3.60
25.97
3.74
27.89
3.88
29.87
4.03
31.92
4.17
34.03
4.32
36.21
4.46
38.46
4.60
40.77
4.75
43.15
4.89
45.59
5.04
51.98
5.40
58.79
5.76
73.62
6.47
90.07
7.19
2.64
1.22
3.05
1.33
3.50
1.43
3.97
1.53
4.48
1.63
5.01
1.73
5.57
1.84
6.15
1.94
6.77
2.04
7.41
2.14
8.08
2.24
8.78
2.35
9.51
2.45
10.26
2.55
11.04
2.65
11.85
2.76
12.68
2.86
13.54
2.96
14.43
3.06
15.35
3.16
16.29
3.27
17.27
3.37
18.26
3.47
19.29
3.57
21.97
3.83
24.82
4.08
31.02
4.59
37.90
5.10
1.08
0.85
1.25
0.92
1.43
0.99
1.62
1.06
1.83
1.13
2.04
1.20
2.27
1.27
2.50
1.34
2.75
1.41
3.01
1.48
3.28
1.55
3.56
1.63
3.85
1.70
4.16
1.77
4.47
1.84
4.80
1.91
5.13
1.98
5.48
2.05
5.83
2.12
6.20
2.19
6.58
2.26
6.97
2.33
7.37
2.40
7.78
2.47
8.85
2.65
9.98
2.83
12.45
3.18
15.19
3.53
0.41
0.57
0.47
0.61
0.54
0.66
0.61
0.71
0.69
0.76
0.77
0.80
0.85
0.85
0.94
0.90
1.03
0.95
1.13
0.99
1.23
1.04
1.33
1.09
1.44
1.13
1.55
1.18
1.67
1.23
1.79
1.28
1.91
1.32
2.04
1.37
2.17
1.42
2.31
1.47
2.45
1.51
2.59
1.56
2.74
1.61
2.89
1.65
3.28
1.77
3.70
1.89
4.61
2.13
5.61
2.36
www.vesbo.com
51
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.5. Sürtünme Kay›plar›
4.6. ‹zolasyon
4.6.1. ‹zolasyon Durumlar›
Normal flartlarda VESBO ürünlerini bina içinde izole etmeye gerek yoktur. Bilhassa PN 20 VESBO borular› et kal›nl›klar›n›n (tmin), fazla
olmas› nedeniyle izolasyona daha az gerek duyarlar.
Ancak binada ›s›t›lmayan hacimlerde boru döflenmesi durumunda baz› tedbirlerin al›nmas› gerekebilir. 5°C veya daha düflük s›cakl›klarda
(özellikle 0°C’nin alt›nda) so¤uk su borusu donmaya, s›cak su borusu ise ›s› kay›plar›na karfl› izolasyona tabi tutulmal›d›r.
4.6.2. PN 20 VESBO Borular› ‹çin ‹zolasyon Kal›nl›¤›
D›fl Çap
Is› ‹letkenli¤i
20 mm
0.20 W/mK
0.25 W/mK
0.30 W/mK
0.35 W/mK
0.40 W/mK
0.45 W/mK
0.50 W/mK
11.8
13.6
15.7
18.1
20.9
24.2
27.9
25 mm
32 mm
15.8
18.6
21.8
25.6
30.1
35.3
41.5
18.6
21.4
24.6
28.2
32.5
37.4
43.0
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
‹zolasyonun minimum kal›nl›¤› (mm)
23.9
27.7
32.1
37.1
43.0
49.8
57.7
30.0
34.8
40.3
46.8
54.2
62.9
72.9
38.1
44.3
51.4
59.7
69.3
80.4
93.4
45.6
52.9
61.5
71.5
83.1
96.5
112.2
90 mm
110 mm
54.9
63.8
74.2
86.3
100.4
116.8
135.8
64.9
74.9
86.4
98.7
115.1
132.8
153.2
90 mm
110 mm
59.5
69.1
80.4
93.5
108.8
126.5
147.1
70.6
81.4
94.0
108.4
125.1
144.4
De¤iflik ›s› iletkenleri için kararnameye göre kullan›lacak izolasyon kal›nl›¤›1/1’dir.
4.6.3. PN 25 VESBO Süper Stabil Borular ‹çin ‹zolasyon Kal›nl›¤›
D›fl Çap
Is› ‹letkenli¤i
20 mm
0.20 W/mK
0.25 W/mK
0.30 W/mK
0.35 W/mK
0.40 W/mK
0.45 W/mK
0.50 W/mK
12.8
14.8
17.1
19.8
22.8
26.4
30.5
25 mm
32 mm
17.1
20.1
23.6
27.8
32.6
38.3
45.0
20.1
23.2
26.6
30.6
35.2
40.5
46.6
40 mm
50 mm
63 mm
75 mm
‹zolasyonun minimum kal›nl›¤› (mm)
25.9
29.9
34.7
40.2
46.6
53.9
62.5
32.7
37.9
44.0
51.0
59.1
68.5
79.5
41.4
48.1
55.0
64.8
75.2
87.3
101.4
49.4
57.4
66.7
77.5
90.1
104.6
121.6
De¤iflik ›s› iletkenleri için kararnameye göre kullan›lacak izolasyon kal›nl›¤› 1/1’dir.
52
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
53
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
4.7. Bas›nç Testi ve Kayd›
4.8. Borular› Kullan›rken Dikkat Edilecek Hususlar
Vesbo boru sistemleri, döflendikten sonra bir bas›nç testine tabi tutulmaktad›r. Metal sistemlerin tersine, tüm plastik sistemler gibi Vesbo
da, bas›nç ve s›cakl›k alt›nda sonuclar› etkileyebilecek flekilde genleflir. Bu nedenle, test prosedürü metal borular›n test prosedürlerinden
farkl›d›r.
Boru çeperinde meydana gelen s›cakl›k art›fl› bas›nçta düflmeye sebep olur. S›cakl›ktaki10°C’lik bir de¤iflim, bas›nc›n 0.5-10 bar aras›ndaki
de¤iflimine yol açar bu nedenle test ortam›, test süresince sabit bir s›cakl›kta tutulmal›d›r. Test prosedürü (DIN 1988 Bölüm 2’ye göre)
4.7.1. Tesisat› Kurma ve Haz›rlama
Test için kullan›lan bas›nç göstergesi 0.1 bar hassasiyeti okuma kapasiteli olmal›d›r ve sistemin mümkün olan en afla¤› noktas›na yerlefltirilerek
kullan›lmal›d›r. S›z›nt› için yap›lan bas›nç testi çal›flmalar› boru hala ulafl›labiliyorken, s›va ile kapat›lmadan önce yürütülmelidir.
4.7.2. Prosedür
Borular, fittingler ve armatürler su ile doldurularak havas› tamamen al›nd›ktan sonra test bafllayabilir.
a) Test Bas›nc› = (izin verilen iflletme bas›nc› +5 bar) 10 dakikal›k aral›klarla 30 dakika içerisinde 2 kez uygulanmal›.
Not: E¤er bas›nç düflüflü gözlenirse, gereken test bas›nc›n› 10 dakikal›k aradan sonra el pompas› yard›m›yla koruyun.
b) E¤er hiç s›z›nt› bulunmad›ysa, bundan sonraki 30 dakika boyunca bas›nc›n 0.6 bar daha fazla düflüp düflmedi¤ini kontrol edin.
Not: E¤er bir s›z›nt› bulunursa s›z›nt› olan yeri onar›n ve prosedürü tekrar edin. Bu süre içerisinde bas›nç kayb› 0.6 bardan fazla ise s›z›nt›
olmufltur.
c) E¤er bas›nç kayb› 0.6 bardan azsa ve hiç s›z›nt› bulunmad›ysa 120 dak. boyunca gerekli bas›nc› koruyarak teste devam edin. Bu süre
içerisinde bas›nç kayb›n› 0.2 bardan fazla olup olmad›¤› kontrol edilmelidir.
Not: E¤er bir s›z›nt› bulunursa, s›z›nt› olan yeri onar›n ve prosedürü tekrar edin. Bu süre içerisinde bas›nç kayb› 0.2 bardan fazla ise s›z›nt›
olmufltur. S›z›nt› yerini bulun, onar›n ve prosedürü tekrar edin.
d) Yukar›daki tüm flartlar sa¤land›ysa bas›nç düflmesi gözlenmiyorsa test baflar›l›d›r.
4.7.3. Bas›nç Testi Prosedürünün Grafiksel Sunumu
Pompalama Bas›nç Kayb›
Bas›nç Kayb›
1. Kez
2. Kez
Zaman
Prosedürler
54
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
55
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
4.TES‹SAT TEKN‹⁄‹
5.NAKL‹YAT ve DEPOLAMA KOfiULLARI
4.9. Montaj ve Tesisat S›ras›nda Uyulmas› Gereken Kurallar
5.1. Nakliyat ve Depolama
Lütfen tesisat›n kurulmas›nda afla¤›daki kurallara dikkat ediniz.
1) VESBO plastiktir ve nakliyat s›ras›nda olabilecek darbe, sars›nt› göz önüne al›narak dikkatli flekilde muamele edilmelidir.
Boruda k›lcal çatlaman›n ve mümkün olan hasar›n önüne geçmek için, borular henüz kullan›lmam›flken uçlar›n 4-5 cm kesilmesi
tavsiye edilir. D›fl tesisat için kullan›lan boru sistemleri ›s›sal yönden yal›t›lmal›d›r ve U.V. ›fl›mas›na karfl› korunmal›d›r.
1) VESBO boru ve fittinglerini aç›k havada b›rakmay›n›z. Günefl ›fl›nlar›,
so¤uk hava ve ya¤mur malzemeyi olumsuz yönde etkileyebilir. Bunun
için malzeme kapal› yerde ve ambalaj›yla birlikte korunmal›d›r.
2) VESBO borular›, s›cak su sistemlerinde kullan›ld›klar›nda belirli genleflme özellikleri gösterirler. Bunlar plan ve tesisat aflamas›nda
dikkate al›nmal›d›r. S›va alt›nda döflendi¤inde uygun kal›nl›kta VESBO kullanmak normalde yeterlidir. Is› gören boru sistemleri
kompanse edilebilmelidir.
3) Basit olmas›na karfl›n kaynak ifllemi özel itina ister. Do¤ru, düzgün kesilmifl, temiz yüzeyler kolay ve çabuk kaynak olurlar.
4) VESBO sistemi konik diflli fitingler için tasarlanmam›flt›r. Bu sebeple paralel diflli ekleme parçalar›n› kullan›n›z. Difllerdeki
boflluklar teflonla doldurularak çok fazla s›k›lmamal›d›r.
2) S›cakl›¤›n 0°C’nin alt›na düfltü¤ü koflullarda depolanmamal›d›r. A¤›r vurufllarda
zedelenebilir.
5) Borular›n s›cakken e¤ilmesini bükülmesini önleyiniz. E¤er önlenemiyorsa sadece s›cak hava kullan›n›z, fakat asla ç›plak atefl
kullanmay›n›z.
6) - Kelepçeler veya s›va arac›l›¤›yla tutturulmufl sabit boru destekleri yönsel de¤iflmelerden yeterli uzakl›kta tayin edilmelidir.
- Yükselen borularda oluflan boyca de¤iflimi karfl›lamak için tesisatta (sütunlarda) e¤ilip bükülme miktarlar›n›n fazla olmamas›na
dikkat edilmelidir.
- Boru kelepçeleri ve fittingler boyca genleflmeye mani olmayacak flekilde ayarlanmal›d›r. (Kayan kelepçeler)
3) Yükleme ve boflaltma esnas›nda at›lmamal›d›r. (Oldukça dayan›kl› olmas›na ra¤men,
dikkat edilmesi gerekmektedir.)
- Genleflme bölgelerinin da¤›l›m›n›n düzgün bir flekilde sa¤lanabilmesi için uygun sabitlefltirici noktalar tayin edilmelidir.
7) Bas›nç testi yap›lmal› ve kay›t tutulmal›d›r.
8) Tesisat sisteminde s›kça kullan›lan boru sistem parças› sat›fl ma¤azalar›nda sat›fla haz›r bulundurulmal›d›r. Bu zamandan
tasarruf sa¤laman›n yan›nda sistemin emniyetini de gelifltirecektir.
9) 65°C‘den yüksek s›cakl›klarda su deposunda mikroorganizmalar›n ço¤almas›na engel olmak ve uzun süre VESBO tesisat›ndan
önce kaynat›c›dan sonra su kar›flt›r›c›s› kullan›labilir.
4) Dikkatli tafl›nmal› ve düzgünce istiflenmelidir.
10) fiüphe duyulan herhangi bir durum söz konusu oldu¤u takdirde teknik bölümle ba¤lant› kurmaktan çekinmeyiniz. Her
problem için uygun çözümler üretmeye çal›flacak ve sizin dan›flman›n›z olacakt›r.
11) VESBO PP-R boru ve fittinglerini yal›t›m malzemelerinin montaj›nda kullan›lan solvent tipli kimyasal maddelerle temas›ndan
koruyun. Solventler, boru ve fittinglerden geçerek içme ve kullanma suyuna kar›flabilir.
5) Sert ve kesici cisimlerin darbelerinden korunmal›d›r.
56
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
57
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
6. K‹MYASAL DAYANIM
6. K‹MYASAL DAYANIM
6.1. Genel
6.2. Kimyasal Maddelere Karfl› Dayan›kl›l›k
Korozyona sebep olan malzemeler metaller üzerinde geri dönüflümü olanaks›z kimyasal de¤iflmelere sebep olurken; plastikler
sadece ifllevlerini etkileyen fiziksel de¤iflikliklere u¤rarlar.
Afla¤›da verilen tablo, ISO 175 standard›na göre, PP-R boru ve fittinglerinin kimyasal maddelere karfl› dayan›kl›l›¤›n› tan›mlamaktad›r.
PP-R boru ve fittinglerinin kimyasal maddelere karfl› dayan›kl›l›¤› de¤erlendirilirken, bu ürünlerin d›fl mekaniksel gerilim ve
atmosfer bas›nc›na maruz kalmamas›na dikkat edilir. Ayr›ca, yak›tlar›n mevcut yasalara göre aktar›lma gereklili¤ine de dikkat
edilir.
G: Dayan›kl› S: Yeterli Derecede Dayan›kl›
Genel olarak korozyona sebep olan malzemelerin plastik üzerindeki etkisinin seviyesini ve nerden etkilendi¤ini tam olarak tesbit
etmek zordur. Bunu ay›rma çizgisi oldukça de¤iflkendir. Fakat uygulaman›n flekli ve amac›, baz› özellikleri de¤iflse bile plasti¤i
avantajl› duruma getirebilir. Haz›rlanan direnç tablolar› malzemenin sadece s›n›rl› ölçüde dirence sahip oldu¤unu gösterse de,
bu malzemenin servis ömrü yeterli hatta yerine kullan›lacak bir di¤er malzemeden daha iyidir. Malzemenin kimyasal direnci,
farkl› kimyasallar›n etkisi alt›nda ortaya ç›kan çeflitli özelliklerin gözlenmesiyle tayin edilir. Test edilen malzemenin tipine göre
gözlenen özellikler de¤iflecektir. Esas özellik, dald›rma ve onu takiben yap›lan kurutma aras›ndaki a¤›rl›kça de¤iflmedir. (ISO
175) PP-R 80 ürünlerinin kimyasal direnci; kopmadaki uzama, sertlik, elastisite modülü gibi gerilme bükülme davran›fllar›ndaki
de¤ifliklikler gözlenerek tayin edilir.
Plastik malzemelerin çekim kuvvetleri onun kimyasallara karfl› davran›fl›n› tayin eder. Poliolefinler kimyasal bak›mdan parafinlerle
ba¤lant›l› oldu¤undan, parafinlerin dayan›m›na ve apolar yap›s›na da sahiptir.
Bu yüzden PP-R 80 tuz, asit ve alkali çözeltilerine karfl› dayan›kl›d›r. Özellikle alkol, ester ve keton gibi birçok organik çözücüye
karfl› iyi direnç göstermektedir. PP-R 80 ürünleri, yüksek s›cakl›klarda aromatik çözücüler, klorlanm›fl hidrokarbonlar ve belli
baflka kuvvetli çözücülerde yumuflarlar. Direncin de¤erlendirilmesi mekanik gerilim uygulanmadan meydana gelen de¤iflmelere
ve gerilime tabi tutulmam›fl malzemeler için geçerlidir. PP-R 80’in kimyasal direnci, yüzey aktif çözeltilerin varl›¤›nda de¤erlendirilir.
Gerilme çatlamalar›na karfl› koyma direnci, zincirin uzunlu¤una, dallanman›n derece da¤›l›m›na ba¤l›d›r. PP-R 80’de gerilme
çatlamalar› flimdiye kadar gözlenmemifltir. Poliolefinler; organik gazlar ve düflük kaynama noktas›na sahip apolar s›v›lar› yeterli
derecede geçirmezler, bu yüzden bu alanda k›s›tl›d›rlar. Fakat su buhar›n› geçirmezlikleri çok iyidir.
58
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
Kimyasal Madde
Acetic anydride
Acetic di-tri-chloroacetic
Acetic acid
Acetic acid
Acetic glacial acid
Acetone
Acetophenone anydride
Acrylonitrile
Air
Almond oil
Alum
Ammonia (gas)
Ammonia (satured in water)
Ammonia liquor
Ammonium acetate
Ammonium bicabrbonate
Ammonium chloride
Ammonium fluoride
Ammonium hydroixide
Ammonium methaphosphate
Ammonium nitrate
Ammonium phosphate
Ammonium sulphate
Amyl acetate
Amyl alcohol
Aniline
Anisole
Apple juice
Barium carbonate
Barium chloride
Barium hydroxide
Barium sulphate
Benzoic, acid
Benzoyl acid
Benzoil alcohol
Borax sol.
Boric acid
Butane
DIN EN ISO 9001
Konsantrasyon
100%
sol.
up to 40%
50%
over 96%
100%
100%
100%
sol.
100%
up to 30%
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
sol.
sol.
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
100%
100%
100%
100%
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
100%
100%
sat. sol.
100%
www.vesbo.com
NS: Zay›f Dayan›kl›l›k
o
20 C
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
G
S
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S›cakl›k oC
60oC
G
G
S
S
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
G
G
G
100oC
S
NS
G
G
G
G
G
G
G
G
G
-
59
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
6. K‹MYASAL DAYANIM
G: Dayan›kl› S: Yeterli Derecede Dayan›kl›
Kimyasal Madde
Butanol
Butyglycol
Butyphenol cold
Butly phtalate
Calcim carbonate
Calcium chloride
Calcium hydroxide
Calcium nitrate
Carbon doixide,gaseus,dry
Carbon dioxide,gaesus,wet
Carbon di-sulphide
Carbon tetrachloride
Castor-oil
Chloroethanol (2-Chlorethanol)
Chrome alum
Chromic acid
Citric acid
Coconut-oil
Corn-oil
Cotton-oil
Cresol
Cupric chloride
Cupric nitrate
Cupric sulphate
Cyclohexane
Cyclohexanol
Dextrin
Dextrose
Di-butly phtalate
Di-chloroacetic acid
Di-chlorothylene
Di-ethanolamine
Di-ethyl ether
Di-ethylen glycol
Di-glycolic acid
Di-isoctyl phtalate
Di-methylamine
Di-methylformamide
Di-octyl phtalate
Dioxan
Ethanolamine
Ethylalcohol (ethanole)
Ethylene chloride
Ethyleneglycole
Formaldehyde
Formic acid
Formic acid
Formic acid (anhydrous)
60
Konsantrasyon
100%
100%
sat. sol.
100%
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
100%
100%
100%
100%
100%
sat. sol.
up to 40%
10%
over 90%
sat. sol.
30%
sat. sol.
100%
100%
sol.
sol.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
sat. sol.
100%
100%
100%
100%
100%
100%
up to 95%
100%
100%
40%
10%
85%
100%
www.vesbo.com
6. K‹MYASAL DAYANIM
NS: Zay›f Dayan›kl›l›k
G: Dayan›kl› S: Yeterli Derecede Dayan›kl›
20 C
S›cakl›k oC
60oC
100 C
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
NS
NS
G
G
G
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
S
G
G
G
G
G
G
G
S
S
G
G
NS
G
G
G
S
S
S
S
G
G
G
G
G
G
NS
NS
G
G
S
G
S
S
G
G
G
S
G
G
S
S
G
S
G
S
S
G
NS
G
G
NS
S
S
S
G
G
NS
NS
NS
G
G
NS
G
S
NS
S
o
o
DIN EN ISO 9001
Kimyasal Madde
Fructose
Fruit juice
Glucose
Glycerine
Glycolic acid
Hexane
Hydrobromic, acid
Hydrocloryc acid
Hydrocloryc acid
Hydrocloryc acid
Hydrocloryc acid
Hydrocloryc acid,gas,dry
Hydrofluoricacid
Hydrofluoic acid
Hydrogen
Hydrogen peoxide
Hydrogen peroxide
Hydrogen sulphide,gas,dry
Iodine (alcoholic solution)
Isopropylalcohol
Isopropylether
Jelly
Lactic acid
Lanolin
Linseed-oil
Magnesium carbonate
Magnesium chloride
Mercurous nitrate
Mercury
Metly acetate
Metly alcohol
Metly ethly ketone
Metlylamine
Milk
Monochloracetic acid
Naphta
Nickel chloride
Nickel nitrate
Nickel sulphate
Nitric acid
Nitric acid
Nitric acid,fuming
Nitrobenzene
Olive-oil
Oxalic acid
Oxygen
Peanut-oil
Peppermint-oil
DIN EN ISO 9001
Konsantrasyon
sol.
20%
100%
30%
100%
up to 48%
2%
10%
30%
35%
100%
dil. sol.
40%
100%
up to 10%
up to 30%
100%
100%
100%
100%
up to 90%
sat. sol.
sat. sol.
sol.
100%
100%
5%
100%
up to 32%
over 85%
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
10%
30%
100%
sat. sol.
100%
www.vesbo.com
NS: Zay›f Dayan›kl›l›k
20 C
S›cakl›k oC
60oC
100oC
G
G
G
G
G
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
NS
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
S
G
G
S
G
G
G
G
G
S
G
G
G
G
G
S
G
G
NS
G
G
G
NS
NS
S
G
S
G
-
G
G
G
G
NS
G
S
G
G
S
G
NS
NS
NS
S
NS
-
o
61
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
6. K‹MYASAL DAYANIM
G: Dayan›kl› S: Yeterli Derecede Dayan›kl›
Kimyasal Madde
Perchloric acid
Petroleum-ether (ligroin)
Phenol
Phenol
Phoshoric acid
Phosphours oxychloride
Picric acid
Potassium bicarbonate
Potassium borate
Potassium bromate
Potassium bromite
Potassium carbonate
Potassium chlorate
Potassium chloride
Potassium chromate
Potassium cyanide
Potassium fluoride
Potassium hydroxide
Potassium iodite
Potassium nitrate
Potassium perchlorate
Potassium permanganate
Potassium persulphate
Potassium sulphate
Propane
Propionic acid
Pyridine
Silicone-oil
Silver
Sodium acetate
Sodium benzoate
Sodium bicarbonate
Sodium bisulfite
Sodium bisulphate
Sodium carbonate
Sodium chlorate
Sodium chloride
Sodium chlorite
Sodium chlorite
Sodium dchromate
Sodium hydroxide
Sodium hydroxide
Sodium hypochlorite
Sodium hypochlorite
Sodium hypochlorite
Sodium metaphospate
Sodium nitrate
62
Konsantrasyon
2N
5%
90%
up to 85%
100%
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
up to 10%
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
sol.
sat. sol.
up to 50%
sat. sol.
sat. sol.
10%
2N
V
V
100%
over 50%
100%
sat. sol.
sat. sol.
35%
sat. sol.
sol.
sat. sol.
up to 50%
sat. sol.
10%
2%
20%
sat. sol.
1%
up to 60%
5%
10%
20%
sol.
sat. sol.
www.vesbo.com
6. K‹MYASAL DAYANIM
NS: Zay›f Dayan›kl›l›k
o
20 C
G
S
G
G
G
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
G
G
G: Dayan›kl› S: Yeterli Derecede Dayan›kl›
S›cakl›k oC
60oC
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
G
G
G
G
G
N
S
G
G
G
G
o
100 C
G
G
G
G
G
G
S
G
NS
NS
G
G
G
-
DIN EN ISO 9001
Kimyasal Madde
Sodium ortho-phosphate
Sodium perborate
Sodium silicate
Sodium sulfide
Sodium sulfite
Sodium sulphate
Sodium thiosulphate
Soybean-oil
Stannic chloride
Succinic acid
Sulphur dioxide,dry gas
Sulphur dioxide,wet gas
Sulphuric acid
Sulphuric acid
Sulphuric acid
Sulphuric acid
Sulphourous acid
Tartaric acid
Thiophene
Trichloracetic acid
Triethanolamine
Urea
Vinegar
Water, brackish
Water, distilled
Water, drinkable
Water, mineral
Water (sea water)
DIN EN ISO 9001
Konsantrasyon
sat. sol.
sat. sol.
sol.
sat. sol.
40%
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
sat. sol.
100%
100%
up to 10%
100%
50%
96%
sol.
10%
100%
up to 50%
sat. sol.
sat. sol.
100%
www.vesbo.com
NS: Zay›f Dayan›kl›l›k
20 C
S›cakl›k oC
60oC
100oC
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
S
G
G
G
G
S
S
G
S
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
NS
G
G
G
G
G
o
63
BORU SiSTEMLERi
BORU SiSTEMLERi
7. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
SOYAK OLYMPIAKENT
TOK‹ AVRUPA KONUTLARI
3598 Konut
Halkal› / ‹STANBUL
KENT PLUS
BAfiKENT ÜN‹VERS‹TES‹ HASTANES‹
1450 Konut
Halkal› / ‹STANBUL
PELICAN HILL
AMER‹KAN HASTANES‹
1742 Konut
Ataflehir / ‹STANBUL
MARIN CITY
KARTAL UMUT HASTANES‹
116 Konut
Eryaman / ANKARA
www.vesbo.com
FETH‹YE
Osmanbey / ‹STANBUL
MEL‹S S‹TES‹
Büyükçekmece / ‹STANBUL
AYMES OTEL
290 Yatakl›
Bahçelievler / ANKARA
UPHILL COURT
2044 Konut
Ataflehir / ‹STANBUL
64
7. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
Büyükçekmece / ‹STANBUL
CLUB OLEA APART OTEL
Kartal / ‹STANBUL
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
BODRUM
www.vesbo.com
65
BORU SiSTEMLERi
7. REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
CLUB TÜRKOBA 2
VAT‹KAN KONSOLOSLU⁄U
Novaplast Plastik Sanayi ve Ticaret A.fi. 1987 y›l›nda As›m ÜLKER taraf›ndan kurulan Kar fiirketler Toplulu¤u
bünyesinde faaliyet göstermektedir. Novaplast kuruldu¤u 1992 yılından beri VESBO markalı termoplastik boru
ve ba¤lantı parçaları üretmekte ve satıflını gerçeklefltirmektedir. Üretimimiz ‹zmit Kullar mevkiindeki fabrikamızda
yapılmakta olup, idari ofislerimiz ‹stanbul Eyüp’tedir.
BODRUM
YUVATAfi ‹NfiAAT PEND‹K KONUTLARI
S‹MPAfi AQUA CITY
Pendik / ‹STANBUL
ÖZEL IfiIK OKULLARI
Türkiye plastik boruyu VESBO ile tanımıfltır.
Beton ve metal boruların devrinin kapanmasıyla, insanlar daha sa¤lıklı, uzun ömürlü, kolay döflenen ve daha
ekonomik olan plastik borulara yönelmifllerdir. VESBO, 1990’lı yılların baflında plastik boru denince akla gelen
PVC borudan hariç tesisatlarda kullanılmak üzere insan sa¤lı¤ını tehdit etmeyen, kanserojen madde içermeyen
Polipropilen Random Kopolimer (PP-R 80 Tip 3) hammaddesinden mamul B‹NA ‹Ç‹ TEM‹Z SU S‹STEMLER‹’nde
kullanılan boru ve ba¤lantı parçalarının Türkiye’deki ilk üreticilerindendir. VESBO, bir anlamda bugün yo¤un
bir rekabet yaflanan plastik boru sektörünü bafllatmıfl, kaliteli ve yaratıcı ekibiyle dünyadaki geliflmeleri takip
ederek sektörün yenili¤e açık olmasını ve sürekli ilerlemesini sa¤lamıfltır. VESBO bina içi temiz su sistemlerinde
yer alan boru ve fittingler, 20 mm’den 110 mm çapa kadar olan üretimiyle farklı ihtiyaçlara cevap verebilecek
kapasitededir. Alüminyum folyolu boru üretiminin öncülerinden olan VESBO, kombi ve kalorifer tesisatlarında
güvenle kullanabilece¤iniz “VESBO SÜPER STAB‹L BORU”yu kullanıcılarının hizmetine sunmaktadır.
Elmada¤ / ‹STANBUL
Atık suyun kullanım alanlarından uzaklafltırılması için VESBO B‹NA ‹Ç‹ ATIK SU TES‹SAT S‹STEMLER‹N‹ gelifltirmifltir.
Bina içi atık su sistemlerinde yer alan boru ve fittingler PVC-U hammaddesinden mamul, kullanıcıya yerlefltirme
ve montaj kolaylı¤ı sa¤layan, ses izolasyonu karakteristi¤ine sahip ürünlerdir. Bu ürünlerimizin yanında VESBO,
ısınma ihtiyacına yönelik olarak VESBO B‹NA ‹Ç‹ ISITMA S‹STEMLER‹N‹ gelifltirmifltir. Radyatörlü ve yerden
ısıtma sistemlerde kullanılmak üzere VESBO PE-Xb, PE-Xc cross-link (çapraz ba¤lamalı) ve Oxypex (Oksijen
bariyerli) boru ve ba¤lant› parçalarını üretmektedir.
Ümraniye / ‹STANBUL
VESBO için üretti¤i ürünlerde kalite esastır. Kaliteli üretim ilkesinden asla ödün vermedi¤i için baflarılarını her
alanda kanıtlayan, daima büyümeyi ve geliflmeyi hedefleyen VESBO, günden güne artan ürün çeflitlili¤i,
gelece¤e dönük yatırımları ve üretim kapasitesiyle sektörümüzde önemli bir fark yaratmaktadır. Gerçek baflarıyı
kalitede arayan ve koflulsuz müflteri memnuniyeti için çalıflan VESBO, kalite sisteminin gelifltirilmesi için sürekli
e¤itim programları düzenlemektedir. Herkesin katılımı ile yapılan bu planlı ve sistematik çalıflmalar sayesinde
müflterilerimizin istekleri tam ve zamanında karflılanmaktadır. VESBO’un sürekli arafltıran ve yenilikleri keflfetmeye
hazır AR-GE departmanı müflterilerden ve piyasadan gelen taleplere göre ürünlerini sürekli gelifltirmektedir.
NDS OKULLARI
VESBO Dünya Tesisatlarında...
Bugün VESBO markalı boru ve ba¤lantı parçaları Türkiye’nin yedi bölgesinde 300’ü aflkın satıfl noktası, Almanya,
Çin ve Singapur’da bulunan ofislerimiz, Ortado¤u, Uzakdo¤u, Batı ve Do¤u Avrupa, Güney Amerika, Afrika’daki
yaygın distribütör a¤ı ile 56 ülkede satılmakta ve memnuniyetle kullanılmaktadır.
Maslak / ‹STANBUL
Niflantafl› / ‹STANBUL
Genifl ürün yelpazemiz bir flehrin temiz su/pis su altyapı/üstyapısını kuracak çeflitlili¤e sahip olup sadece tesisat
de¤il, altyapıda, su ve do¤algaz iletiminde kullanılan boru ve fittinglerde de iddialıyız.
Türkiye’de ve dünyada usta eller için VESBO üretiyoruz.
PLAST‹K SANAY‹ ve T‹CARET A.fi.
66
www.vesbo.com
DIN EN ISO 9001
DIN EN ISO 9001
www.vesbo.com
1
Download

1 - GZone