‹NDEKS
PowerFlex AC Sürücü Ailesi Avantajları
2
PowerFlex 4-Serisi Sürücü Özet Tablosu
4
PowerFlex 520-Serisi Sürücü Özet Tablosu
5
PowerFlex 7-Serisi Sürücü Özet Tablosu
6
PowerFlex 4M AC Sürücü
8
PowerFlex 40 AC Sürücü
10
PowerFlex 400 AC Sürücü
11
PowerFlex 4-Class Sürücü Opsiyonları
12
PowerFlex 520 Serisi AC Sürücüler
14
PowerFlex 523 AC Sürücü
16
PowerFlex 525 AC Sürücü
18
PowerFlex 520 AC Sürücü Opsiyonları
20
PowerFlex 70 AC Sürücü
22
PowerFlex 700H AC Sürücü
23
PowerFlex 753 AC Sürücü
24
PowerFlex 755 AC Sürücü
26
PowerFlex 7-Class Sürücü Opsiyonları
28
Sürücü Yaz›l›m›
31
SMC-3 Soft Starter
32
SMC-Flex Soft Starter
33
Micro 800 Kontrol Sistemleri
35
Micro 810 PLC
36
Micro 820 PLC
37
Micro 830 PLC
38
Micro 850 PLC
39
Micro 850 Geniflleme Modülü
40
Micro 800 Plug-in Modülleri
41
Connected Components Workbench Yaz›l›m›
42
Micrologix 1000 Serisi PLC
43
Micrologix 1100 Serisi PLC
45
Micrologix 1200 Serisi PLC
46
Micrologix 1400 Serisi PLC
48
Micrologix Geniflleme ve Haberleflme Üniteleri
50
Micrologix 1500 Serisi PLC
51
1769 CompactLogix I/O Modülleri
52
Micrologix PLC Karflılafltırma Tablosu
54
Kinetix 3 Servo Sürücüler
55
TL Serisi Kompakt Servo Motorlar
56
PanelView Component Grafik Terminaller
58
01
PowerFlex AC Sürücü Ailesi Avantajlar›
Yüksek performans. Esnek kullan›m.
Makina seviyesi yada sistem bilgi ve diagnostik verilerine kolay eriflim
ile verimlili¤in artt›r›lmas›n› sa¤lar.
Allen-Bradley® PowerFlex ailesi sürücüler, farkl› control modlar› ve genifl
güç aral›¤› ile her türlü motor kontrol ihtiyac›na karfl›l›k vermek amac›
ile tasarlanm›flt›r.
Ek opsiyon, kasa, voltaj ve haberleflme seçeneklerine ek olarak, kolay
kullan›m, h›zl› kablolama ve konfigürasyonu, de¤iflik uygulamalarda en
optimum çözümü sunabilmektedir.
PowerFlex ailesi , global voltaj çeflitleri ve güç aral›k ihtiyaçlar›na karfl›l›k
verebilecek serilerde tasarlanm›flt›r.
PowerFlex 4-Class sürücüler, basit ve ekonomik ayn› zamanda yüksek
performansa ihtiyaç duyan, özellikle OEM ve genel maksat uygulamalar›na
cevap vermemektedir.
Güvenlik Fonksiyonlar› ile Verimin Artt›r›lmas›
Endüstriyel güvenlik opsiyonlar› ile personel güvenlili¤i ve verimin
artt›r›lmas›na yard›m eder.Safe Torque-Off (Drive Guard®) ve Safe Speed
Monitoring seçenekleri personel güvenli¤i, ekipmanlar›n korunmas› ve
özel güvenlik standartlar›n›n sa¤lanmas›na imkan verir.
Patlamaya elveriflli cihaz yada ortamlar›na karfl› koruma sa¤lar
Safe Speed Monitoring opsiyonu ile sistem karmafl›kl›¤›, fazla kablolama
ve harici güvenlik rölesi kullan›m›n› gereksiz k›lar.
Güvenlik sebebi ile durufl gerektiren zamanlarda üretimin daha h›zl›
devreye al›nmas›n› sa¤lar
Ple/SIL3, CAT3 ve CAT4 Güvenlik standartlar›n› temin eder
PowerFlex 7-Class sürücüler, daha kompleks, uygulamaya özel
parametre, haberleflme, ve yüksek güç gerektiren, daha büyük otomasyon
sistemlerine entegrasyonu kolay olan uygulamalar için tasarlanm›flt›r.
Sürücü Verimlili¤i ile Çal›flma
Gelifltirilmifl kontrol motor performans› ve motor verimlili¤i toplamda
üretim verimlili¤ini getirmektedir. PowerFlex sürücüler anl›k ve ölçülebilir
enerji kullan›m ve verimli çal›flma etkisine sahiptir.
Uygulamada PowerFlex sürücü kullan›m› enerji izleme ve düflürmeye
yard›mc› olur.
Diagnostic ve gerçek zamanl› veriler ile mekanik problemlerin önceden
tespitine ve giderilmesine yard›mc› olur.
Fabrika seviyesinden daha önceki verilere direk ulafl›lmas›n› sa¤lar
Ölçeklendirilebilir Motor Kontrolü
Motor kontrol uygulamalar›ndaki ihtiyaçlar›n çeflitlili¤inden dolay›
PowerFlex sürücüler, de¤iflik motor kontrol çözümleri
sunmaktad›r.PowerFlex ailesi, en basit aç›k çevrim kontrolden bafllayarak
a¤›r gereksinimler içeren hassas h›z ve tork kontrolüne kadar her türlü
motor kontrol ihtiyaçlar›n› karfl›layacak model çeflitlili¤ine sahiptir. Tüm
bu çeflitlilik ve seçenekler:
Uygulaman›n duydu¤u ihtiyaçlar› tam olarak karfl›layarak uygulama
maliyetini düflürür
Uygulamaya uygun özellikleri ve fonksiyonlar› ile verimlili¤i artt›r›r (vinç
uygulamas› için TorqProv™ , petrol kuyusu uygulamas› için Pump-Off,
Fan/pompa ve HVAC uygulamalar› için s›ral› çal›flma... gibi)
Geliflmifl diagnostik özellikleri ve uygun olmayan çal›flma verilerine
karfl› uyar› ile planlanmam›fl durufl ve hata sürelerini en aza indirir
PC yaz›l›mlar› ile kolay konfigürasyon ve devreye al›m› sa¤lamaktad›r.
Dünya Standartlar›
PowerFlex ailesi 100 y›l› aflan motor kontrol uygulama ve tecrübenin
ürünüdür.
Her türlü ortam gereksinimine uygun fabrika yada sahaya kurulabilecek
standartta kasa, kabin opsiyonlar› ile ekstra güvenlik yada koruma
gereksinimlerini karfl›lar
UL, CE, cUL, C-Tick, RoHS gibi Dünya çap›ndaki standartlara uyumludur.
Kesintisiz Motor Sürüflü ve Kontrol Sistemlerine Entegrasyon
Konfigürasyon süresi ve hata zamanlar›n›n düflürülmesi ile kontrol
sistemlerine kesintisiz entegrasyon sa¤lar.
Ethernet/IP™, DeviceNet™, ControNet™ ve di¤er veri a¤lar›na
ba¤lanabilme özellikleri ile fabrika seviyesinden ofis seviyesine gerçek
zamanl› veri iletimi sa¤lan›r.
02
Motor Kontrolü
PowerFlex ailesi sürücüler, iyilefltirilmifl motor kontrol teknolojilerini
kullanarak aç›k çevrimden hassas h›z ve tork kontrolüne kadar her türlü
uygulama için çözümler sunar.
alt›nda olmas› önemlidir. FORCE™ ve TorqProve teknolojilerinin birlikte
kullan›lmas›, kald›rma iflleminde frenleme ve çevre de¤iflikliklerinin
kald›rma güvenli¤ine etkisini sürücüye devreder.Bu standart özellik
PowerFlex 700 ve 755 serilerinde bulunmaktad›r.
FORCE™ Teknolojisi - Patentli FORCE teknolojisi ve Vektör Kontrol
birleflimi, mükemmel düflük h›z/s›f›r h›z performans›, kesin ve güvenilir
h›z ve tork regulasyonu sa¤lar.
Pump Off - Bu benzersiz özellik, petrol kuyusu uygulamalar› için gelifltirilmifl
olup, motor torku ve ak›m›n› ölçüp de¤erlendiren ve kuyudan ak›fl›
belirlemek için kullan›l›r. Geleneksel ak›fl metrelere alternatif olan bu
özellik, pompa operatörlerinin üretimi optimize etmelerine ve durufl
sürelerini azaltmas›na yard›m eder. Bu özellik PowerFlex 700 ve 753
serilerinde bulunmaktad›r.
DeviceLogix™- DeviceLogix dahili bir kontrol teknolojisi olup, seçilen
Allen-Bradley ürününde dahili olarak cihaz statüsünü denetleyerek
ç›k›fllar›n› kontrol eder. Örnek olarak DeviceLogix özelli¤ine sahip bir
sürücü sürücünün haberleflme deki yavafllamalardan etkilenmeden ana
sistemden bilgi almadan gerekli h›z/tork ayarlamalar›n› kendisi dahili
olarak yapma yetene¤ine sahiptir.PowerFlex 750 serisi bu teknolojiye
sahiptir.
Güvenlik - PowerFlex 40P, 70, 700H, 700S ve 750 serisi AC sürücülerde
Güvenli Durufl kontrolünü sa¤layan Safe Torque-Off (DriveGuard)
opsiyonu bulunmaktad›r. Safe Torque-Off, güvenlik ile ilgili uygulamalarda,
özellikle motora dönmeyi sa¤layan gücün sürücüyü kapatmadan kesilmesi
gerekti¤i durumlar için idealdir.
DriveLogix™- DriveLogix opsiyonuna sahip PowerFlex 700S AC sürücü,
dahili Logix prosesörü ile otomasyon sistemleri yada yaln›z çal›flan
uygulamalara kolay entegrasyonu sa¤lar. Ortak Logix platrofmunun
ortak yaz›l›m imkanlar›n› kullanmas›n› sa¤lar.
Sürücü Kasalar›
PowerFlex ailesi sürücüler, her ortamda çal›flabilecek koruma s›n›f›nda
sürücü kasa opsiyonlar›na sahiptir. Aç›k kasa opsiyonu, ekstra koruma
s›n›f›, flanfl ba¤lant› imkan› yada ekstra koruma s›n›f› duvar montaj tipleri
ile zorlu ortamlardaki IP ve NEMA gereksinimlerine cevap vermektedir.
• IP00/IP20 ve NEMA/UL Open Type
• IP66 ve NEMA/UL Type 4X ve 12
• IP54 ve NEMA/UL Type 12
SynchLink™- PowerFlex 700S veri hatt› ile, sürücüden sürücüye
senkronize, yüksek h›zl› veri aktar›m› sayesinde senkron çal›flma gerektiren
uygulamalara imkan verir.
Özel Uygulama Kontrolü
PowerFlex sürücüler, özel uygulamalar› desteklemek için uygulamaya
özel parametreler ile güçlendirilmifltir. Uygulama setleri, kullan›c›lar›n
kolay konfigüre edebilmeleri ve devreye alabilmeleri için standart
sürücülerin parametrelerin basitlefltirilerek dizayn edilmesi ile
oluflturulmufltur.
Haberleflme
Fabrika seviyesinden ofis seviyesine kolay, h›zl› veri ak›fl› ve ana sistemlere
kesintisiz entegrasyon için önemlidir. Allen-Bradley® PowerFlex sürücü
ailesi NetLinx aç›k a¤ yap›s›n› kullarak ortak endüstriyel protokoller olan
Ethernet/IP™, DeviceNet™, ControNet™ ve di¤er veri a¤lar›n›n özelliklerini
destekler. Bu a¤lar kullan›larak kontrol, konfigürasyon ve veri toplama
basitlefltirilmifltir.
Pozisyonlama - PowerFlex 40P, 700, 700S ve 750 serileri tek eksen
kontrolü için optimize edilmifltir. Bu sürücüler, basit pozisyonlamadan
h›z profilleme uygulamalar›na kadar, h›z ve pozisyonlama uygulamalar›
için idealdir.
TorqProv™- Kald›rma, vinç ve asansör uygulamalar›nda yükün kontrol
03
www.marketotomasyon.com
PowerFlex 4M
PowerFlex 40
PowerFlex 400
PowerFlex
4 Serisi
AC Sürücüler
Motor Kontrolü
Voltaj/Frekans
Voltaj/Frekans , Sensörsüz vektör kontrolü
Voltaj/Frekans
Uygulama
Aç›k çevrim h›z kontrolü
Aç›k çevrim h›z kontrolü
Aç›k çevrim h›z kontrolü
1 Faz 200...240VAC Girifl
0.2kW ... 2.2kW
0.2kW ... 2.2kW
Yok
3 Faz 380...480VAC Girifl
0.4kW ... 11kW
0.4kW ... 11kW
2.2kW ... 250kW
Koruma de¤erlerine göre
IP20 : -10...+50C°
IP20 : -10...+50C°
IP20 : -10...+50C°
ortam s›cakl›¤›
IP20 yanyana montaj: -10...+40C°
IP30 : -10...+40C°
IP30 : -10...+45C°
IP66 : -10...+40C°
Flanfl tip: +50C°
EMC Filtre
Dahili yada harici seçene¤i
Dahili yada harici seçene¤i
Harici
Sertifikasyon ve standartlar
UL, CE, cUL, C-Tick
UL, CE, cUL, C-Tick
UL, CE, cUL, C-Tick
Afl›r› yük kapasitesi
150% (60 sn) , 200% (3sn)
150% (60 sn) , 200% (3sn)
110% (60 sn)
Ç›k›fl frekans›
0...400Hz
0...400Hz
0...320Hz
Kullan›c› arabirimi
Dahili tufltak›m›
Dahili tufltak›m›
Dahili tufltak›m›
Harici tufl tak›m› (opsiyon)
Harici tufl tak›m› (opsiyon)
Harici tufl tak›m› (opsiyon)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
Studio 5000, Drive Executive
Studio 5000, Drive Executive
Studio 5000, Drive Executive
Connected Component WorkBench
Connected Component WorkBench
Connected Component WorkBench
Dahili RS485 (Modbus RTU)
Dahili RS485 (Modbus RTU)
Dahili: RS485 (Modbus RTU,
Opsiyonel haberleflme kiti ile:
Opsiyonel haberleflme kiti ile:
Metasys N2, P1-FLN)
DeviceNet , ProfibusDP,
DeviceNet , Ethernet,ProfibusDP,
Opsiyonel haberleflme kiti ile:
ControlNet, Lonworks,Bluetooth
ControlNet, Lonworks,Bluetooth
DeviceNet , Ethernet,ProfibusDP,
Haberleflme opsiyonlar›
ControlNet, Lonworks,Bluetooth
Analog girifl
1 adet (unipolar voltaj)
2 adet (1 bipolar voltaj, 1 ak›m)
2 adet (1 bipolar , 1 unipolar) V yada I
Analog ç›k›fl
***
1 adet (unipolar voltaj yada ak›m)
2 adet (unipolar voltaj yada ak›m)
PTC girifl
1 adet (analog girifli kullanarak)
1 adet (analog girifli kullanarak)
1 adet (analog girifli kullanarak)
Dijital girifl
5 adet (24VDC , 2 programlanabilir)
7 adet (24VDC , 4 adet programlanabilir)
7 adet (24VDC , 4 adet programlanabilir)
Röle ç›k›fl›
1 adet (form C tip)
1 adet (form C tip)
2 adet (form C tip)
Transistör ç›k›fl
***
2 adet
1 adet
Dinamik frenleme
Opsiyonel modellerde dahili IGBT ile
Dahili IGBT
***
Di¤er
***
***
***
Detaylar için sayfa 8’e bak›n›z.
Detaylar için sayfa 10’a bak›n›z.
04
Detaylar için sayfa 11’e bak›n›z.
PowerFlex 523
PowerFlex 525
PowerFlex
520 Serisi
AC Sürücüler
Motor Kontrolü
Voltaj/Frekans , Sensörsüz vektör kontrolü
Voltaj/Frekans , Sensörsüz vektör kontrolü, Kapal› döngü h›z vektör kontrolü, sabit m›knat›s motor kontrolü
Uygulama
Aç›k ve Kapal› çevrim h›z kontrolü
Aç›k ve Kapal› çevrim h›z kontrolü
1 Faz 200...240VAC Girifl
0.2kW ... 7.5kW
0.4kW ... 2.2kW
3 Faz 380...480VAC Girifl
0.4kW ... 11kW
0.4kW ... 22kW
Koruma de¤erlerine göre
IP20 : -20...+50C°
IP20 : -20...+50C°
ortam s›cakl›¤›
IP20 S›f›r Y›¤ma : -20...+45C°
IP20 S›f›r Y›¤ma : -20...+45C°
IP20 : -20...+60C° Ak›m düflürmesi ile
IP20 : -20...+60C° Ak›m düflürmesi ile
IP20 : -20...+70C° Ak›m düflürmesi ile
IP20 : -20...+70C° Ak›m düflürmesi ile
EMC Filtre
Dahili yada harici seçene¤i
Dahili yada harici seçene¤i
Sertifikasyon ve standartlar
UL,CE,cUL,C-Tick,ATEX, GOST-R,ACS156,RoHS, KCC
UL, CE, cUL, C-Tick,TVU, ATEX, GOST-R, Semi-F47, Marine (RINA), ACS156, REACH, RoHS, KCC
Afl›r› yük kapasitesi
A¤›r fiart: 150% (60sn) , 180% (3sn), 200% programl›
Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)
A¤›r fiart: 150% (60sn) , 180% (3sn), 200% progrml›
Ç›k›fl frekans›
0...500Hz
0...500Hz
Kullan›c› arabirimi
Birden çok dil ile 5 basamakl› LCD Ekran ve tufl tak›m›
Birden çok dil ile 5 basamakl› LCD Ekran ve tufl tak›m›
Uzak tufl tak›m›, USB arac›l›¤› ile MainsFree programlama
Uzak tufl tak›m›, USB arac›l›¤› ile MainsFree programlama
RSLogix5000 (yaz›l›m)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
Studio 5000
Studio 5000
Connected Component WorkBench
Connected Component WorkBench
Dahili RS485 (Modbus RTU)
Dahili RS485 (Modbus RTU)
Opsiyonel haberleflme kiti ile:
Dahili EtherNet I/P
Çoklu Ethernet I/P, Profibus DP, DeviceNet
Opsiyonel haberleflme kiti ile:
Haberleflme opsiyonlar›
Çoklu Ethernet I/P, Profibus DP, DeviceNet
Analog girifl
2 adet (1 bipolar voltaj, 1 ak›m)
1 adet (1 bipolar voltaj yada ak›m)
1 adet (unipolar voltaj yada ak›m)
Analog ç›k›fl
PTC girifl
***
1 adet (analog girifli kullanarak)
Dijital girifl
5 adet (24VDC , 4 adet programlanabilir), 1 adet hızlı girifl
7 adet (24VDC , 6 adet programlanabilir), 1 adet hızlı girifl
Röle ç›k›fl›
1 adet (form C tip)
2 adet (1 form A, 1 form B tip)
Transistör ç›k›fl
***
2 adet
Dinamik frenleme
Dahili IGBT
Dahili IGBT
Di¤er
***
Safe Torque-Off, SIL2, PLd,Cat3
Detaylar için sayfa 16’ya bak›n›z.
05
Detaylar için sayfa 18’e bak›n›z.
www.marketotomasyon.com
PowerFlex 70
PowerFlex 700
PowerFlex 700H
PowerFlex
7 Serisi
AC Sürücüler
Motor Kontrolü
Flux Vektör kontrol (FORCE Teknolojisi ile)
Sensörsüz vektör kontrolü, Voltaj/Frekans
Flux Vektör kontrol (FORCE Teknolojisi ile)
Voltaj/Frekans, Ayarlanabilir voltaj kontrolü
Voltaj/Frekans
Sensörsüz vektör kontrolü
Uygulama
Kapal› çevrim h›z kontrolü
Hassas tork kontrolü
Kapal› çevrim h›z kontrolü
Aç›k çevrim h›z kontrolü
Aç›k çevrim h›z kontrolü
0.37kW ... 18.5kW
0.37kW ... 37kW
0.37kW ... 37kW
***
IP20 : 0...+50C°
Flanfl tip: +50C°
IP66: 0...+40C°
Hassas tork kontrolü
Hassas tork&h›z kontrolü
0.37kW ... 75kW
0.37kW ... 500kW
0.75kW ... 132kW
45kW ... 132kW
IP00/Flanfl Tip: +40C°
IP20: Frame 0-6 için 0...+50C°
IP20: Frame 7-10 için 0...+40C°
EMC Filtre
Sertifikasyon ve standartlar
Dahili
UL, CE, cUL, C-Tick,RINA, Lloyd Registry, ABS,
SEMI F47, TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)
Frame 0-6 için dahili, di¤er harici
UL, CE, cUL, C-Tick,RINA, Lloyd Registry, ABS,
SEMI F47, ATEX (Frame 7-10 haricinde)
Afl›r› yük kapasitesi
Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)
A¤›r fiart: 150% (60sn) , 200% (3sn)
0...500Hz
Opsiyonel ç›kar›labilir tufltak›m›
Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
Drive Explorer (yaz›l›m)
Connected Component WorkBench
Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet,
Remote I/O, RS485 DF1, BACnet, RS485 HVAC
(Modbus RTU, Metasys N2, Siemens P1)
Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)
A¤›r fiart: 150% (60sn) , 200% (3sn)
0...420Hz
Opsiyonel ç›kar›labilir tufltak›m›
Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
Drive Explorer (yaz›l›m)
Connected Component WorkBench
Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet,
Remote I/O, RS485 DF1, BACnet, RS485 HVAC
(sadece Modbus RTU)
Dahili
UL, CE, cUL, C-Tick
ATEX (Safe-off opsiyonu ile)
TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)
Normal fiart: 110% (60sn)
A¤›r fiart: 150% (60sn) , 200% (2sn)
0...320Hz
Opsiyonel ç›kar›labilir tufltak›m›
Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
Drive Explorer (yaz›l›m)
Connected Component WorkBench
Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet,
Remote I/O, RS485 DF1, BACnet, RS485 HVAC
(Modbus RTU, Metasys N2, Siemens P1)
Profibus DP, Interbus, Bluetooth, CANopen,
External SCANport, MODBUS/TCP, LonWorks
2 adet (1 bipolar, 1 unipolar)
1 adet (unipolar voltaj yada ak›m)
1 adet (analog girifli kullanarak)
Profibus DP, Interbus, Bluetooth, CANopen,
MODBUS/TCP, LonWorks (sadece DC)
2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)
2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)
1 adet (atanm›fl girifl)
Profibus DP, Interbus, Bluetooth, CANopen,
External SCANport, MODBUS/TCP, LonWorks
2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)
2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)
1 adet (analog girifli kullanarak)
6 adet (24VDC yada 115VAC)
6 adet (24VDC yada 115VAC)
6 adet (24VDC yada 115VAC)
2 adet (Form C tip)
3 adet (1 form A, 1 Form B, 1 Form C tip)
3 adet (1 form A, 1 Form B, 1 Form C tip)
***
Standart dahili
Harici
***
Standart dahili (sadece 0-6 framelerde)
Standart dahili (sadece 0-6 framelerde)
***
Sadece frame 9 da opsiyonel
Dahili
Safe Torque-Off SIL CL2, Plt, Cat 3
***
Safe Torque-Off SIL CL2, Plt, Cat 3
Detaylar için sayfa 22’ye bak›n›z.
Detaylar ve fiyat bilgisi için aray›n›z.
Detaylar için sayfa 23’e bak›n›z.
3 Faz 200...240VAC Girifl
3 Faz 380...480VAC Girifl
3 Faz 500...600VAC Girifl
3 Faz 690VAC Girifl
Koruma de¤erlerine göre
ortam s›cakl›¤›
Ç›k›fl frekans›
Kullan›c› arabirimi
Haberleflme opsiyonlar›
Analog girifl
Analog ç›k›fl
PTC girifl
Dijital girifl
Röle ç›k›fl›
Transistör ç›k›fl
Dinamik frenleme
Ortak mode Choke
Di¤er
06
***
132kW ... 1600kW
160kW ... 2000kW
160kW ... 2000kW
IP21: Normal fiart 0...+40C°
IP21: A¤›r fiart 0...+40C°
PowerFlex 700S
PowerFlex 753
PowerFlex 755
Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz)
Voltaj/Frekans
Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz)
Voltaj/Frekans
Flux Vektör kontrol (enkoderli yada encodersiz)
Voltaj/Frekans, Sensörsüz vektör kontrolü
Permanent Magnet motor kontrolü
Kapal› çevrim h›z kontrolü
Hassas tork kontrolü
Hassas tork&h›z kontrolü
Hassas pozisyon kontrolü
0.75kW ... 66kW
0.75kW ... 800kW
75kW ... 1500kW
75kW ... 1500kW
IP20 : 0...+50C°
Sensörsüz vektör kontrolü, ayarlanabilir voltaj kontrolü
Hassas tork kontrolü
Hassas tork&h›z kontrolü
Hassas Indeks posizyonlama
Permanent Magnet motor kontrolü
Hassas tork kontrolü
Hassas tork&h›z kontrolü
PCAM ile hassas indeks posizyonlama
Spindle oryantasyon, Elektronik gearing
***
0.75kW ... 450kW
***
***
IP00/IP20 : 0...+50C°
IP21: Normal fiart 0...+40C°
Dahili
UL, CE, cUL, C-Tick
TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)
(Frame 1-6 için geçerlidir)
Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)
A¤›r fiart: 150% (60sn) , 200% (3sn)
0...400Hz
Dahili ç›kar›labilir tufltak›m›
Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
Drive Explorer (yaz›l›m)
IP00/IP20 Flanfl Tip(Ön): +50C°
IP66 Flanfl Tip(Arka): 0...+40C°
IP54 : 0...+40C°
Dahili
UL, CE, cUL, C-Tick
TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)(Safe Torque
Off ve H›z izleme için) , ROHS uyumlu materyal
Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)
A¤›r fiart: 150% (60sn) , 180% (3sn)
0...325Hz @ 2Hz PWM , 0...650Hz @ 4kHz PWM
Dahili ç›kar›labilir tufltak›m›
Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
Drive Explorer (yaz›l›m)
Connected Component WorkBench
Dahili DPI, DeviceNet, ControlNet, Ethernet,
Remote I/O, RS485 DF1, BACnet, RS485 HVAC
(sadece Modbus RTU)
Profibus DP, Interbus, Bluetooth
Connected Component WorkBench
Ethernet/IP, DeviceNet, ControlNet,
Remote I/O, RS485 DF1, Interbus, Profibus DP,
RS485 HVAC (sadece Modbus RTU), Bluetooth
CANopen, Modbus/TCP
3 adet (2 bipolar voltaj , 1 unipolar ak›m)
7 adete kadar (bipolar voltaj ve ak›m)
2 adet (bipolar voltaj yada ak›m)
1 adet (analog girifli kullanarak)
6 adet (3 adet 24VDC yada 115VAC,3 adet 24VDC )
1 adet (Form C)
2 adet
Standart (Frame 1-6) , Opsiyonel (Frame 9)
Dahili (Sadece Frame 1-9)
7 adete kadar (bipolar voltaj ve ak›m)
3 adete kadar
21 adete kadar (21 adet 24VDC, 19 adet 115VAC)
7 adete kadar
7 adete kadar
Standart (Frame 2-5) , Opsiyonel (Frame 6-7)
Harici opsiyonel
Safe Torque-Off SIL CL3, Ple, Cat 3
Safe Speed Monitor SIL CL3,Ple, CAT4
Safe Torque-Off SIL CL2, Plt, Cat 3
Detaylar ve fiyat bilgisi için aray›n›z.
***
0.75kW ... 250kW
***
***
IP00/IP20 : 0...+50C°
Detaylar için sayfa 16’ya bak›n›z.
07
IP00/IP20 Flanfl Tip(Ön): +50C°
IP66 Flanfl Tip(Arka): 0...+40C°
IP54 : 0...+40C°
Dahili
UL, CE, cUL, C-Tick
TUV FS ISO/EN13849-1(EN954-1)(Safe Torque
Off ve H›z izleme için) , ROHS uyumlu materyal
Normal fiart: 110% (60sn) , 150% (3sn)
A¤›r fiart: 150% (60sn) , 180% (3sn)
0...325Hz @ 2Hz PWM , 0...650Hz @ 4kHz PWM
Dahili ç›kar›labilir tufltak›m›
Harici uzak tufl tak›m› (opsiyon)
RSLogix5000 (yaz›l›m)
Drive Explorer (yaz›l›m)
Connected Component WorkBench
Ethernet/IP, DeviceNet, ControlNet,
Remote I/O, RS485 DF1, Interbus, Profibus DP,
RS485 HVAC (sadece Modbus RTU), Bluetooth
CANopen, Modbus/TCP
10 adete kadar (bipolar voltaj ve ak›m)
10 adete kadar (bipolar voltaj ve ak›m)
5 adete kadar
31 adete kadar (24VDC yada 115VAC)
10 adete kadar (Form C)
10 adete kadar
Standart (Frame 2-5) , Opsiyonel (Frame 6-7)
Harici opsiyonel
Safe Torque-Off SIL CL3, Ple, Cat 3
Safe Speed Monitor SIL CL3,Ple, CAT4
Detaylar için sayfa 18’e bak›n›z.
www.marketotomasyon.com
PowerFlex 4M AC Sürücü
OEM ‹htiyaçlar›na uygun, kompakt, ekonomik tasar›m
Sürücü Oranlar›
100…120V
200…240V
380…480V
Motor Kontrolü
Haberleflme
Kullan›c› Arabirimi
Kasa
Sertifikalar
V/Hz Kontrolü
Dahili RS 485, Modbus RTU
Dahili programlama tufltak›m› ve LED Display
IP20
UL , CE , cUL , C-Tick
0.2…1.1 kW / 0.25…1.5 Hp / 1.6…6 A
0.2…7.5 kW / 0.25…10 Hp / 1.6…33 A
0.4…11 kW / 0.5…15 Hp / 1.5…24 A
Allen-Bradley PowerFlex 4M AC Sürücüleri kullan›c›lara, güçlü motor kontrol imkan›, yerden tasarruf sa¤layan kompakt yap›s› ve
PowerFlex AC sürücü ailesi içinde en ekonomik çözümü sunmaktad›r.
Özellikle makina seviyesi motor kontrol ihtiyaçlar› için ideal olan PowerFlex 4M AC sürücüler, global OEMlerin ihtiyac› olan kolay
kullan›m ve programlama, genifl kullan›m alan›, yer tasarrufu ihtiyaçlar›na göre dizayn edilmifltir.
Ürün Özellikleri
V/Hz Kontrolü, 0-400Hz ç›k›fl frekans›
5 dijital girifl, 1 analog girifl, 1 röle ç›k›fl
Otomatik restart ve flying start özelli¤i
Dahili tufl tak›m› ve potansiyometre
Küçük fiziksel boyut ve feed-through kablolama (Y›ld›z/Üçgen kontrol yerine direk kullan›m)
Dahili EMC Filtreli ve filtresiz modeller
Dahili RS485 Haberleflme portu ile multi-drop ba¤lant› imkan›, Modbus RTU
DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›
Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir), DIN ray montaj
PowerFlex 4M Monofaze, 200...240VAC, 50/60Hz, IP20, (EMC Filtresiz)
Ürün Kodu
kW
Sürücü Oranlar›
Hp
Ç›k›fl Ak›m› (A)
Boyut
Kasa Tipi
Fiyat (Euro)
22F-A1P6N103
0.2
0,25
1.6
174x72x136 mm
A
103
22F-A2P5N103
0.4
0.5
2.5
174x72x136 mm
A
111
22F-A4P2N103
0.75
1
4.2
174x72x136 mm
A
142
22F-A8P0N103
1.5
2
8
174x100x136 mm
B
188
22F-A011N103
2.2
3
11
174x100x136 mm
B
231
Boyut
Kasa Tipi
Fiyat (Euro)
PowerFlex 4M Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, IP20, (EMC Filtresiz)
Ürün Kodu
kW
Sürücü Oranlar›
Ç›k›fl Ak›m› (A)
Hp
22F-D1P5N103
0.4
0.5
1.5
174x72x136 mm
A
196
22F-D2P5N103
0.75
1
2.5
174x72x136 mm
A
225
22F-D4P2N103
1.5
2
4.2
174x72x136 mm
A
265
22F-D6P0N103
2.2
3
6
174x100x136 mm
B
314
22F-D8P7N103
3.7
5
8.7
174x100x136 mm
B
386
22F-D013N104
5.5(1)
7.5
13
260X130X180 mm
C
510
22F-D018N104
7.5(1)
10
18
260X130X180 mm
C
643
22F-D024N104
11(1)
15
24
260X130X180 mm
C
799
(1)
5,5-7,5-11kW sürücülerde dahili fren k›y›c› mevcuttur.
PowerFlex 4-Class Opsiyonlar› için sayfa 12-13’e bak›n›z.
08
PowerFlex 4M Monofaze, 200...240VAC, 50/60Hz, IP20, EMC Filtre
Ürün Kodu
kW
Sürücü Oranlar›
Ç›k›fl Ak›m› (A)
Hp
Boyut
Kasa Tipi
Fiyat (Euro)
22F-A1P6N113
0,2
0,25
1,6
174x72x136 mm
A
113
22F-A2P5N113
0,4
0,5
2,5
174x72x136 mm
A
125
22F-A4P2N113
0,75
1
4,2
174x72x136 mm
A
156
22F-A8P0N113
1,5
2
8
174x100x136 mm
B
205
22F-A011N113
2,2
3
11
174x100x136 mm
B
243
Boyut
Kasa Tipi
Fiyat (Euro)
PowerFlex 4M Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, IP20, EMC Filtre
Ürün Kodu
kW
Sürücü Oranlar›
Ç›k›fl Ak›m› (A)
Hp
22F-D1P5N113
0,4
0,5
1,5
174x72x136 mm
A
219
22F-D2P5N113
0,75
1
2,5
174x72x136 mm
A
250
22F-D4P2N113
1,5
2
4,2
174x72x136 mm
A
291
22F-D6P0N113
2,2
3
6
174x100x136 mm
B
351
22F-D8P7N113
3,7
5
8,7
174x100x136 mm
B
411
22F-D013N114
5,5 (1)
7,5
13
260X130X180 mm
C
536
22F-D018N114
7,5 (1)
10
18
260X130X180 mm
C
693
22F-D024N114
11 (1)
15
24
260X130X180 mm
C
861
(1)
5,5-7,5-11kW sürücülerde dahili fren k›y›c› mevcuttur.
Opsiyonel EMC Filtre (Monofaze 220 VAC)
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
Aç›klama
22F-RF010-AL
0,2/0,4/,75 kW Monofaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için
28,1
22F-RF025-BL
1,5/2,2 kW Monofaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için
46
Opsiyonel EMC Filtre (Trifaze 480 VAC)
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
Aç›klama
22F-RF6P0-AS
0,4/0,75/1,5 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu¤u için
28,1
22F-RF6P0-AL
0,4/0,75/1,5 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için
33,2
22F-RF012-BS
2,2/3,7 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu¤u için
33,2
22F-RF012-BL
2,2/3,7 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için
46
22F-RF026-CS
5,5/7,5/11 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 10m'ye kadar kablo uzunlu¤u için
69,2
22F-RF026-CL
5,5/3,7/11 kW Trifaz Sürücü ye uygun, 100m'ye kadar kablo uzunlu¤u için
84,3
PowerFlex 4-Class Opsiyonlar› için sayfa 12-13’e bak›n›z.
09
www.marketotomasyon.com
PowerFlex 40 AC Sürücü
Vektör kontrollü kompakt ve ekonomik tasar›m
100…120V
200…240V
380…480V
500…600V
Sürücü Oranlar›
Motor Kontrolü
Haberleflme
Kullan›c› Arabirimi
Kasa
Sertifikasyon
0.4…1.1 kW / 0.5…1.5 Hp / 2.3…6 A
0.4…7.5 kW / 0.5…10 Hp / 2.3…33 A
0.4…11 kW / 0.5…15 Hp / 1.4…24 A
0.75…11 kW / 1…15 Hp / 1.7…19 A
V/Hz Kontrolü , Sensörsüz Vektör Kontrolü
Dahili RS 485 , Endüstriyel protokoller, Modbus RTU
Dahili programlama tufl tak›m› ve LED Display
IP20, IP30, IP66/NEMA 4X
UL , CE , cUL , C-Tick
Allen-Bradley PowerFlex 40 AC Sürücüleri, güçlü motor kontrol imkan›n› yerden tasarruf sa¤layan kompak yap›s›na ek olarak, girifl/ç›k›fl kanallar›,
sensörsüz vektör kontol özelli¤i ile düflük h›zda yüksek tork gerektiren uygulamalardaki performans› ile daha ileri seviye kontrol ihtiyaçlar› için çözümler
sunar.
Ürün Özellikleri
V/Hz ve sensörsüz vektör kontrolü, 0-400Hz ç›k›fl frekans›, Auto Tune özelli¤i
7 dijital girifl, 2 analog girifl, 1 analog ç›k›fl, 1 röle ç›k›fl, 2 opto ç›k›fl
Step Logic özelli¤i ile AND/OR ve say›c›/zamanlay›c› lojik fonksiyonlar› programlama imkan›
MOP (Motor Potansiyometre Özelli¤i)
Otomatik restart, fllying start, S-rampa özelli¤i
Dahili EMC Filtre ve filtresiz modeller mevcuttur
Dahili RS485 Haberleflme portu ile multi-drop ba¤lant› imkan›, Modbus RTU
DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›
Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir) , DIN ray montaj› (B tip kasada)
Tüm modellerde dahili fren k›y›c›
IP20 Aç›k tip, Flanfl montaj tipi, IP66 NEMA/UL Type 4X kasa modelleri mevcuttur
PowerFlex 40 Monofaze, 200...240VAC, 50/60Hz, IP20
Ürün Kodu
kW
Sürücü Oranlar›
Hp
Ç›k›fl Ak›m› (A)
Boyut
Kasa Tipi
Fiyat (Euro)
22B-A2P3N104
0,4
0,5
2,3
180x100x136 mm
B
215
22B-A5P0N104
0,75
1
5
180x100x136 mm
B
250
22B-A8P0N104
1,5
2
8
180x100x136 mm
B
329
22B-A012N104
2,2
3
12
260x130x180 mm
C
390
Boyut
Kasa Tipi
Fiyat (Euro)
PowerFlex 40 Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, IP20
Ürün Kodu
kW
Sürücü Oranlar›
Ç›k›fl Ak›m› (A)
Hp
22B-D1P4N104
0,4
0,5
1,4
180x100x136 mm
B
343
22B-D2P3N104
0,75
1
2,3
180x100x136 mm
B
357
22B-D4P0N104
1,5
2
4
180x100x136 mm
B
409
22B-D6P0N104
2,2
3
6
180x100x136 mm
B
490
22B-D010N104
4
5
10,5
180x100x136 mm
B
592
22B-D012N104
5,5
7,5
12
260x130x180 mm
C
742
22B-D017N104
7,5
10
17
260x130x180 mm
C
898
22B-D024N104
11
15
24
260x130x180 mm
C
1100
PowerFlex 4-Class Opsiyonlar› için sayfa 12-13’e bak›n›z.
10
PowerFlex 400 AC Sürücü
Endüstriyel Fan-Pompa ve HVAC uygulamalar›na özel tasar›m
Sürücü Oranlar›
200…240V
380…480V
2.2…37 kW / 3…50 Hp / 12…145 A
2.2…250 kW / 3…350 Hp / 6…460 A
Motor Kontrol
Haberleflme
Kullan›c› Arabirimi
Kasa
Ek özellikler
Sertifikalar
V/Hz Kontrolü
Dahili RS 485 , Endüstriyel protokoller
Dahili programlama tufltak›m› ve LED Display
IP20, IP30
Fan ve Pompa uygulamas› için PID/ PIP
UL , IEC, CE , cUL , C-Tick, UL508C Plenum Rating
Allen-Bradley PowerFlex 400 serisi AC sürücüler, özel olarak tasarlanm›fl dahili fonksiyonlar› ile, fan-pompa, kompresör, HVAC ve bina otomasyon
sistemlerinin entegrasyonunu kolaylaflt›r›r. Özellikle kompresör uygulamalar›na özel tasar›m› sayesinde dünya genelinde ileri gelen kompresör üreticilerinin
tercihi olmufltur. Genifl güç seçenekleri, esnek ve yerden tasarruf sa¤layan tasar›m›, kolay devreye al›m ve kullan›m özellikleri ile de¤iflken torklu fanpompa uyglamalar›n›n ideal çözümüdür.
Ürün Özellikleri
2,2kW...250kW @ 400VAC Trifaze ile genifl güç aral›¤›
V/Hz Kontrol , 0-320Hz ç›k›fl frekans›
Endüstriyel Fan-Pompa, HVAC ve Kompresör uygulamalar›na uygunluk
Seçilebilir fan ve pompa e¤rileri, Slip kompanzasyonu
Uyku Fonksiyonu (demand düflümünde sürücüyü uyku moduna geçirme, art›m›nda otomatik çal›flma)
Yard›mc› motor kontrol seçene¤i, artan/azalan demande göre fan-pompalar›n s›ral› çal›flma imkan›
7 dijital girifl, 2 röle ç›k›fl, 2 analog girifl, 2 analog ç›k›fl, Opsiyonel röle ç›k›fl kart›, 1 opto ç›k›fl
Dahili PID kontrolü ile ç›k›fl h›z›n›, ortam parametrelerine ba¤l› olarak otomatik de¤ifltirme
Bina otomasyon sistemleri için özel fonksiyonlar
Dahili Modbus RTU,Metasys N2 ve P1-FLN protokolleri ile bina otomasyonuna entegrasyon, RS485 ile multi-drop ba¤lant› imkan›
DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›
PowerFlex 400 Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, IP20
Sürücü Oranlar›
Fiyat (Euro)
Boyut
Kasa Tipi
6
260x130x180 mm
C
555
10,5
260x130x180 mm
C
659
12
260x130x180 mm
C
763
10
17
260x130x180 mm
C
841
11
15
22
260x130x180 mm
C
1050
22C-D030N103
15
20
30
260x130x180 mm
C
1310
22C-D038A103
18,5
25
38
436x250x206 mm
D
1660
22C-D045A103
22
30
45,5
436x250x206 mm
D
2020
22C-D060A103
30
40
60
436x250x206 mm
D
2440
22C-D072A103
37
50
72
606x370x260 mm
E
3060
22C-D088A103
45
60
88
606x370x260 mm
E
3640
22C-D105A103
55
75
105
606x370x260 mm
E
4410
22C-D142A103
75
100
142
606x370x260 mm
E
5240
22C-D170A103
90
125
170
850x425x280 mm
F
6440
22C-D208A103
110
150
208
850x425x280 mm
F
7370
22C-D260A103
132
200
260
892x425x264 mm
G
8720
22C-D310A103
160
250
310
892x425x264 mm
G
10500
22C-D370A103
200
300
370
1364x530x359 mm
H
12200
22C-D460A103
250
350
460
1364x530x359 mm
H
14000
Ürün Kodu
kW
Hp
22C-D6P0N103
2,2
3
22C-D010N103
4
5
22C-D012N103
5,5
7,5
22C-D017N103
8
22C-D022N103
Ç›k›fl Ak›m› (A)
Opsiyon Modülü
Ürün Kodu
AK-U9-RLB1
Fiyat (Euro)
Aç›klama
Yard›mc› Röle Kart›, sürücü ç›k›fl kapasitesini artt›r›r (Sadece D,E,F,G,H Frameler için)
99,90
Di¤er PowerFlex 4-Class Opsiyonlar› için sayfa 12-13’e bak›n›z.
11
www.marketotomasyon.com
PowerFlex 4-Class Sürücü Opsiyonlar›
HMI Arabirimleri ve Aksesuarlar
Aç›klama
Ürün Kodu
Kullan›labilir PowerFlex Sürücü
4M
4
40
40P
400
Fiyat (Euro)
Panoya monte edilebilir LCD display., Dijital H›z Kontrol,CopyCat
özellikli. 2m kablosu ile birliktedir.IP66, NEMA Type 4X/12.
22-HIM-C2S
Uzak El Paneli, LCD Display, Numerik Tufl Tak›m›, Dijital H›z Kontrolü,
CopyCat Özellikli. 1.0 metre kablosu ile birliktedir. IP30, NEMA Type
1. Pano montaj› opsiyonel Bezel Kit ile dir.
22-HIM-A3
90,9
Bluetooth® teknolojisi içeren Kablosuz Uzak El Terminali. IP30, NEMA
Type 1. Pano montaj› opsiyonel Bezel Kit ile.
22-WIM-N1
200
Panoya monte Bluetooth Teknolojisi içeren kablosuz ba¤lant›
adaptörü.IP66, NEMA Type 4X/12 - Bina içi kullan›m› için.
22-WIM-N4S
230
22-HIM-B1
33,90
DSI HIM Kablosu, 1.0 Metre (DSI HIM - RJ45 kablosu)
22-HIM-H10
10,40
DSI HIM Kablosu, 2.9 Metre (DSI HIM - RJ45 kablosu)
22-HIM-H30
13
Bezel Kiti. LCD panel yada el terminali için pano montaj kiti.IP30,
NEMA Type 1. 22-RJ45CBL-C20 kablosu dahil.
144
Haberleflme Opsiyonlar›
Aç›klama
BACnet® MS/TP RS485 Haberleflme Adaptörü
Ürün Kodu
Kullan›labilir PowerFlex Sürücü
4M
22-COMM-B
4
40
40P
400
Fiyat (Euro)
(1)
(2)
(1)
(2)
(2)
200
230
ControlNet™ Haberleflme Adaptörü
22-COMM-C
(1)
DeviceNet™ Haberleflme Adaptörü
22-COMM-D
(1)
(1)
(2)
(2)
146
EtherNet/IP™ Haberleflme Adaptörü
22-COMM-E
(1)
(1)
(2)
(2)
217
LonWorks® Haberleflme Adaptörü
22-COMM-L
(1)
(2)
(2)
278
PROFIBUS™ DP Haberleflme Adaptörü
22-COMM-P
(1)
(2)
(2)
(1)
200
Seri Çevrim Modülü (RS485 - RS232). DF1 protokolü üzerinden seri
haberleflme ile DriveExplorer ve DriveExecutive™ yaz›l›mlar›na ba¤lant›
22-SCM-232
188
1203-SNM
23
1203-USB
291
DSI Kablosu (2.0 metre RJ45 - RJ45 kablo)
22-RJ45CBL-C20
7,82
Splitter Kablosu. RJ45 1-2 port splitter kablosu
AK-U0-RJ45-SC1
7,82
AK-U0-RJ45-TB2P
10,40
AK-U0-RJ45-TR1
2,60
22B-CCB
10,4
PowerFlex 40 Frame C Cover Kit
22B-CCC
10,4
PowerFlex DSI Harici Ba¤lant› Kiti
22-XCOMM-DC-BASE
138
sa¤lar.‹çeri¤inde DSI - RS232 seri çevirici, 1203-SFC seri kablosu,
22-RJ45CBL-C20 kablosu ve DriveExplorer Lite CD'si bulunur.
Seri Null Modem Adaptörü.
USB Konvertör (2m USB, 20-HIM-H10 & 22-HIM-H10 kablolar› ile
birliktedir)
Terminal Blok.RJ45 iki konumlu terminal blo¤u (6 adet) 120 Ohm
terminasyon direnci ile (2 adet) birlikte.
Terminasyon direnci.RJ45 konnektör içerisinde 120 Ohm direnç (2 adet)
PowerFlex 40 Frame B Cover Kit
(1) PowerFlex 4 & 4M Sürücüler Harici DSI Haberleflme Kiti gerektirir. Haberleflme modülleri sürücüye monte edilemez.
(2) Frame B & C PowerFlex 40/40P sürücüler yada Frame C PowerFlex 400 sürücüler için Haberleflme Adaptör kapa¤› gereklidir.
12
Dinamik Frenleme Dirençleri
Minimum
Direnç
Sürücü Oranlar›
Girifl Voltaj›
200…240V, 50/60 Hz,
Monofaze
380…480V, 50/60 Hz,
Trifaze
kW
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
0.4
0.75
1.5
2.2
4.0
5.5
7.5
11
Hp
0.25
0.5
1
2
3
0.5
1
2
3
5
7.5
10
15
Direnç
Kullan›labilir PowerFlex Sürücü
Ürün Kodu
Ohm ±10% Ohm ±5%
48
91
AK-R2-091P500
48
91
AK-R2-091P500
48
91
AK-R2-091P500
91
AK-R2-091P500
48
AK-R2-047P500
32
47
97
360
AK-R2-360P500
97
360
AK-R2-360P500
97
360
AK-R2-360P500
120
AK-R2-120P1K2
97
77
120
AK-R2-120P1K2
55
120
AK-R2-120P1K2
39
120
AK-R2-120P1K2
24
120
AK-R2-120P1K2 (1)
4M
4
40
40P
400
Fiyat (Euro)
117
117
117
117
117
117
117
117
163
163
163
163
163
(1) ‹ki direncin paralel ba¤lanmas› gereklidir.
EMC Filtreler
PowerFlex 4M
Sürücü Oranlar›
Girifl Voltaj›
200…240V, 50/60 Hz,
Monofaze
200…240V,50/60 Hz,
Monofaze
FRENS‹Z
kW
0.2 0.25
0.4 0.5
1
0.75
2
1.5
3
2.2
0.2 0.25
0.4 0.5
1
0.75
2
1.5
3
2.2
0.4 0.5
1
0.75
2
1.5
3
2.2
5
3.7
5.5
7.5
11
380…480V,50/60 Hz,
Trifaze
Hp
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250
7.5
10
15
20
25
30
40
50
PowerFlex 4
PowerFlex 40/40P
L Tip Filtre
S Tip Filtre
L Tip Filtre
S Tip Filtre
S Tip Filtre
ÜRÜN KODU (1) ÜRÜN KODU (3) ÜRÜN KODU (1) ÜRÜN KODU (3) ÜRÜN KODU (1)
(2)
22F-RF010-AL
(2)
22-RF010-AL
–
(2)
22F-RF010-AL
(2)
22-RF010-AL
(2)
(2)
22F-RF010-AL
(2)
22-RF010-AL
(2)
(2)
22F-RF025-BL
(2)
22-RF018-BL
(2)
(2)
22F-RF025-BL
–
–
(2)
–
–
(2)
22-RF010-AL
–
–
–
(2)
22-RF010-AL
–
PowerFlex 400
L Tip Filtre
IP00 (NEMA/UL Aç›k Tip)
ÜRÜN KODU (3)
ÜRÜN KODU (1)
–
22-RF018-BL (4)
22-RF018-BL (4)
22-RF018-BL (4)
22-RF025-CL (4)
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22F-RF6P0-AS
22F-RF6P0-AS
22F-RF6P0-AS
22F-RF012-BS
22F-RF012-BS
–
–
–
22F-RF6P0-AL
22F-RF6P0-AL
22F-RF6P0-AL
22F-RF012-BL
22F-RF012-BL
(2)
(2)
(2)
22-RF5P7-AS
22-RF5P7-AS
22-RF5P7-AS
22-RF012-BS
22-RF012-BS
22-RF010-AL
22-RF018-BL
22-RF025-CL
22-RF5P7-AL
22-RF5P7-AL
22-RF5P7-AL
22-RF012-BL
22-RF012-BL
–
–
–
22-RF012-BS
22-RF012-BS
22-RF012-BS
22-RF012-BS
22-RF012-BS
–
–
–
22-RF012-BL
22-RF012-BL
22-RF012-BL
22-RF012-BL
22-RF012-BL
–
–
–
–
–
–
22-RF018-CS
22-RF018-CS
22F-RF026-CS
22F-RF026-CS
22F-RF026-CS
–
–
–
22F-RF026-CL
22F-RF026-CL
22F-RF026-CL
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22-RF018-CS
22-RF018-CS
22-RF026-CS
22-RFD036
22-RFD050
22-RFD050
–
–
–
–
–
22-RF018-CL
22-RF018-CL
22-RF026-CL
–
–
–
–
–
–
–
–
22-RF018-CS
22-RF018-CS
22-RF026-CS
–
–
–
–
–
22-RFD070
22-RFD100
22-RFD100
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22-RFD150
22-RFD180
22-RFD208
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22-RFD208
22-RFD323
22-RFD480
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
22-RFD480
22-RFD480
60
75
100
125
150
200
250
300
350
(1) Bu filtrenin, 10m. kabloya kadar Class A ve 1m’ye kadar Class B ortamlarda kullan›lmas› uygundur.
(2) Sürücü dahili “S Tip” filtre içermektedir.
(3) Bu filtrenin, 100m. kabloya kadar Class A ve 5m’ye kadar Class B ortamlarda kullan›lmas› uygundur.
(4) Sadece PowerFlex 4 için geçerlidir.
13
www.marketotomasyon.com
PowerFlex 520 Serisi AC Sürücüler
YEN‹
Kolay kullan›m ve esnek kurulum için tasarlanm›fl olan PowerFlex 520 Serisi AC sürücüler verimlili¤inizi maksimum düzeye ç›karman›za yard›mc› olur.
Güçler, 0,2...22 kW / 0,25...15 Hp, 120, 240, 480 ve 600 volt
Modüler tasar›m, verimi artt›rmaya yard›mc› olacak flekilde kuruluma ve yap›land›rmaya ayn› anda imkân veren, yenilikçi ve tafl›nabilir bir kontrol modülüne sahiptir
PowerFlex 525 AC sürücüye ait EtherNet/IP için bir entegre port Logix ortam›na ve EtherNet/IP a¤lar›na kusursuz entegrasyonu destekler
Opsiyonel iki portlu EtherNet/IP kart› a¤ esnekli¤i sa¤lanmas›na yard›mc› olan halka topolojilerini ve saha elemanlar› seviyesi halka (DLR) ifllevselli¤ini destekler
PowerFlex 525 AC sürücüler entegre Safe Torque-Off ile personeli korumaya yard›mc› olabilir
Software ve araçlar programlaman›n basitlefltirilmesine yard›mc› olur
Entegre operatör arayüzü modülü (HIM), parametrelerin ve kodlar›n aç›klanmas›na yard›mc› olarak yap›land›rmay› kolaylaflt›rmak için birden fazla dili destekler
ve aç›klay›c› QuickView™ kayar metin özelli¤ine sahiptir
AppView™ uygulamas› parametre gruplar› birçok yayg›n uygulamada h›zl› parametre yap›land›rmas›na yard›mc› olur
CustomView™ yap›land›rmas›, kendinize ait tan›ml› parametre gruplar› ile makinenin devreye al›nmas›na yard›mc› olur
Ekonomizör kontrol modu ve enerji izleme özellikleri enerji maliyetlerinin azalt›lmas›na yard›mc› olabilir
Sürücüler -20°C (-4°F) ila 50°C (122°F) ortam s›cakl›klar›nda çal›fl›r. Ak›m düflümü ve bir kontrol modülü fan kiti ile, 70°C (158°F)’ye kadar ortam s›cakl›klar›nda çal›flabilir.
Motor kontrol opsiyonlar› yelpazesi çeflitli uygulamalar› destekler
Kompakt boyut esnek kurulum opsiyonlar› sunar ve pano içinde daha az yer kaplar.
Modüler tasar›m ayn› anda bir
güç modülünü takman›za ve
bir kontrol modülünü
yap›land›rman›za olanak sa¤lar.
MainsFreeTM programlama, USB ba¤lant›s›
arac›l›¤›yla yap›land›rma dosyalar›n›n yüklenmesi ve
kontrol modülüne indirilmesine olanak sa¤lar.
14
Aksesuar kartlar› ile
kompakt boyut.
Programlama Kolayl›¤›
PowerFlex 520 Serisi AC sürücüleri, h›zl›ca ve kolayca yap›land›rman›n birkaç yolu vard›r. Entegre operatör arayüzü modülünden (HIM), Connected Components
Workbench™ yaz›l›m› veya Studio 5000 Logix Designer™ uygulamalar› ile daha h›zl› ve etkili gelifltirme süresi sa¤lan›r.
Kayan aç›klay›c› metniyle befl
haneli ve 16 segmentli s›v›
kristal ekrana (LCD) sahip HIM.
Çok dilde destek.
Entegre tufl tak›m› ile
menülerde ve h›z
yap›land›rmas›nda h›zl› bir
flekilde dolafl›n.
PowerFlex 520 Serisi AC sürücüler, kayan metinde basit aç›klamalar
eflli¤inde parametre numaralar›n› ve di¤er kodlar› gösteren bir
entegre LCD operatör arayüzü modülü(HIM) ile yap›land›rman›n
kolaylaflt›r›lmas›na yard›mc› olur. QuickView ayr›nt›lar›, anlaml›
aç›klamalar sunarak, el kitab›ndaki parametrelere ve kodlara bakma
gereksinimini azalt›r ve böylece zamandan tasarruf sa¤lar. HIM
ayr›ca entegre tufl tak›m› ile h›zl› bir flekilde seçilebilen birden fazla
dili destekler. Çal›flmas›na iliflkin etkileflimli bir gösterim için,
www.ab.com/powerflex525 adresini ziyaret edin.
Haberleflme
CompactLogix Controller
Entegrasyon
PanelView Plus
Compact Terminal
Point I/0
‹ki portlu EtherNet/IP
kartl› PowerFlex 525 AC
sürücü
1783-ETAP
Ethernet/IP Tap
ArmorBlock®1/0
Sürücüler ve operatörler aras›ndaki kusursuz bilgi al›flverifli, zamandan tasarruf sa¤lar
ve verimlili¤i art›r›r, PowerFlex 523 ve 525 AC sürücüler çal›flman›z süresince kolayca
veri yönetimi yapman›za yard›m edebilecek baz› özellikler sunar. A¤ ba¤lant›l›
uygulamalar için, PowerFlex 525 AC sürücülerde a¤ üzerinden kolayca yap›land›rman›za,
kontrol gerçeklefltirmenize ve veri toplaman›za olanak sa¤layan EtherNet/IP için bir
entegre port bulunur. PowerFlex 520 Serisi AC sürücüler için opsiyonel iki portlu
EtherNet/IP kart› do¤rusal ve halka a¤ topolojilerini destekler.
PowerFlex 520 Serisi AC sürücüler, kayan metinde basit aç›klamalar eflli¤inde
parametre numaralar›n› ve di¤er kodlar› gösteren bir entegre LCD operatör
arayüzü modülü(HIM) ile yap›land›rman›n kolaylaflt›r›lmas›na yard›mc› olur.
QuickView ayr›nt›lar›, anlaml› aç›klamalar sunarak, el kitab›ndaki parametrelere
ve kodlara bakma gereksinimini azalt›r ve böylece zamandan tasarruf
sa¤lar. HIM ayr›ca entegre tufl tak›m› ile h›zl› bir flekilde seçilebilen birden
fazla dili destekler. Çal›flmas›na iliflkin etkileflimli bir gösterim için,
www.ab.com/powerflex525 adresini ziyaret edin.
Entegre DSI portu standartt›r , PowerFlex 525 AC sürücülerde EtherNet/IP için bir
entegre port bulunur.‹ki portlu Ethernet/IP opsiyon kart›. DeviceNet haberleflme
opsiyon kart›
15
PowerFlex 523 AC Sürücü
Sürücü Oranlar›
Motor Kontrolü
Haberleflme
Kullan›c› Arabirimi
Kasa
Ek Özellikler
Sertifikalar
YEN‹
100…120V 0.2…1.1 kW / 0.25…1.5 Hp / 2.5…6 A
200…240V 0.2…2.2 kW / 0.5…3 Hp / 2.5…11 A
380…480V 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 1.4…24 A
525…600V 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 0.9…19 A
V/Hz Kontrolü , Sensörsüz Vektör Kontrolü
Sensörsüz vektör kontrolünde ekonomizör modu
Dahili RS 485 , Opsiyonel protokoller
Dahili programlama tufltak›m› ve LED Display
IP20 NEMA OPEN, IP30 NEMA/UL Tip 1
Proceses PID, Flying Start, PTC Girifl uyumluluk
Çoklu sürücü ba¤lant› imkan› (haberleflme kart› ile)
Dahili 8 ayarl› h›z, Tekstil-iplik fonksiyonlar›
UL , CE , cUL , C-Tick, RoHS, ACS156, GOST-R,KCC
PowerFlex 523 AC sürücüler, uygulaman›z için ihtiyaç duydu¤unuz kontrolü sunarken, kurulum ve
yap›land›rma süresinin azalt›lmas›na yard›mc› olmak üzere tasarlanm›flt›r. Bu sürücüler düflük maliyetli
bir çözümde elveriflli programlama özellikleri ve kurulum esnekli¤i sunar.
Güçler, 0,2...22 kW / 0,25...15 Hp, 120, 240, 480 ve 600 volt global
gerilim de¤erlerinde. Dört ayr› pano boyutunda tedarik edilebilir (A, B,
C ve D).
Genifl bir uygulama yelpazesini karfl›lamak için hertz/volt, sensörsüz
vektör kontrolü ve sensörsüz vektör kontrolünde Ekonomizör modu.
Hertz/volt kontrol
Sensörsüz vektör kontrolü
Sensörsüz vektör kontrolünde ekonomizör modu
Entegre DSI portu standart olarak sunulur. Haberleflme adaptörü kart› ile
PowerFlex 523 AC sürücüler çoklu sürücü a¤› yap›land›rmas›n› destekleyerek
bir noda befl PowerFlex AC sürücüye kadar ba¤lanmas›na olanak sa¤lar.
5 dijital girifl (24 V DC, 4 programlanabilir)
1 analog girifl (1 tek kutuplu gerilim veya ak›m)
1 röle (C türü)
16
1 FAZ, 200...240VAC, 50/60Hz, EMC Filtresiz
Sürücü Oranları
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
Hp
kW
Hp
25A-A1P6N104
0.2
0,25
0.2
25A-A2P5N104
0.40
0.5
0.40
25A-A4P8N104
0.75
1
25A-A8P0N104
1.5
25A-A011N104
2.2
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
Ç›k›fl Ak›mlar› (A)
Boyut
Kasa Tipi
0,25
1.6
152x72x172 mm
A
146
0.5
2.5
152x72x172 mm
A
157
0.75
1
4.8
152x72x172 mm
A
198
2
1.5
2
8
180x87x172 mm
B
296
3
2.2
3
11
180x87x172 mm
B
337
Ç›k›fl Ak›mlar› (A)
Boyut
Kasa Tipi
3 FAZ, 380...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtresiz
Sürücü Oranları
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
Hp
kW
Hp
25A-D1P4N104
0.4
0.5
0.4
0.5
1.4
152x72x172 mm
A
269
25A-D2P3N104
0.8
1.0
0.75
1
2.3
152x72x172 mm
A
311
25A-D4P0N104
1.5
2
1.5
2
4
152x72x172 mm
A
361
25A-D6P0N104
2.2
3
2.2
3
6
152x72x172 mm
A
437
25A-D010N104
3.7
5
3.7
5
10.5
180x87x172 mm
B
541
25A-D013N104
5.5
7.5
5.5
7.5
13
220x109x184 mm
C
686
25A-D017N104
7.5
10
7.5
10
17
220x109x184 mm
C
831
25A-D024N104
11
15
11
15
24
260x130x212 mm
D
1030
25A-D030N104
1
20
11
15
30
260x130x212 mm
D
1090
Ç›k›fl Ak›mlar› (A)
Boyut
Kasa Tipi
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
1 FAZ, 200...240VAC, 50/60Hz, EMC Filtreli
Sürücü Oranları
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
Hp
kW
Hp
25A-A1P6N114
0.2
0,25
0.2
0,25
1.6
152x72x172 mm
A
155
25A-A2P5N114
0.40
0.5
0.40
0.5
2.5
152x72x172 mm
A
166
25A-A4P8N114
0.75
1
0.75
1
4.8
152x72x172 mm
A
214
25A-A8P0N114
1.5
2
1.5
2
8
180x87x172 mm
B
305
25A-A011N114
2.2
3
2.2
3
11
180x87x172 mm
B
349
Ç›k›fl Ak›mlar› (A)
Boyut
Kasa Tipi
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
3 FAZ, 380...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtreli
Sürücü Oranları
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
Hp
kW
Hp
25A-D1P4N114
0.4
0.5
0.4
0.5
1.4
152x72x172 mm
A
296
25A-D2P3N114
0.8
1.0
0.8
1.0
2.3
152x72x172 mm
A
333
25A-D4P0N114
1.5
2
1.5
2
4
152x72x172 mm
A
378
25A-D6P0N114
2.2
3
2.2
3
6
152x72x172 mm
A
450
25A-D010N114
3.7
5
3.7
5
10.5
180x87x172 mm
B
573
25A-D013N114
5.5
7.5
5.5
7.5
13
220x109x184 mm
C
718
25A-D017N114
7.5
10
7.5
10
17
220x109x184 mm
C
864
25A-D024N114
11
15
11
15
24
260x130x212 mm
D
1070
25A-D030N114
15
20
11
15
30
260x130x212 mm
D
1180
25A-D037N114
18.5
25
15
20
37
300x185x279 mm
E
1510
25A-D043N114
22
30
18.5
25
43
300x185x279 mm
E
1930
Ürün Kodu
PowerFlex 520 Serisi Opsiyonlar› için sayfa 20-21’e bak›n›z.
17
Fiyat (Euro)
PowerFlex 525 AC Sürücü
Sürücü Oranlar›
Motor Kontrolü
100…120V 0.4…1.1 kW / 0.25…1.5 Hp / 2.5…6 A
200…240V 0.4…15 kW / 0.5…3 Hp / 0.5…20 A
380…480V 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 1.4…43 A
525…600V 0.4…22 kW / 0.5…30 Hp / 0.9…32 A
Voltaj/Frekans , Sensörsüz vektör kontrolü,
Kapal› döngü h›z vektör kontrolü, sabit m›knat›s motor kontrolü
Haberleflme
Dahili Ethernet TCP/IP , RS 485 ve opsiyonel protokoller
Kullan›c› Arabirimi
Kasa
Güvenlik
Dahili programlama tufltak›m› ve LED Display
Ek Özellikler
Proceses PID, Flying Start, PTC Girifl uyumluluk
IP20 NEMA OPEN, IP30 NEMA/UL Tip 1
Dahili ISO 13849-1 SIL2/PLd Cat3 Safe Torque-Off
Çoklu sürücü ba¤lant› imkan› (haberleflme kart› ile)
Sertifikalar
StepLogic fonksiyonlar›, 16 dahili ayarl› h›z, Tekstil fonksiyonlar›
UL , CE , cUL , C-Tick, RoHS, ACS156, GOST-R,KCC
Semi F47, ATEX, CE Marine (Lloyds)
PowerFlex 525 AC sürücüler daha fazla motor kontrol opsiyonu, entegre EtherNet/IP, enerji tasarrufu
ve standart güvenlik özelli¤i gerektiren a¤ ba¤lant›l› uygulamalar için idealdir. PowerFlex 525 AC
sürücüler ile EtherNet/IP'yi bir araya getirdi¤inizde, kusursuzca sisteminizin mimarisine entegre edebilir
ve tek bir yaz›l›m arac› ile standart hale getirebilirsiniz.
Güçler, 0,4...22 kW / 0,5...30 Hp, 120, 240, 480 ve 600 volt global
gerilim de¤erlerinde. Befl ayr› pano boyutunda (A, B, C, D ve E).
Genifl bir uygulama yelpazesini karfl›lamak için hertz/volt, sensörsüz
vektör kontrolü, kapal› döngü h›z vektör kontrolü ve sabit m›knat›sl›
vektör kontrolü*.
Bir entegre DSI portu çoklu sürücü a¤ yap›land›rmas›n› destekleyerek bir
noda befl PowerFlex AC sürücüye kadar ba¤lanmas›na olanak sa¤lar.
Hertz/volt kontrol
Sensörsüz vektör kontrolü
Sensörsüz vektör kontrolünde ekonomizör modu
Kapal› döngü h›z vektör kontrolü
Sabit m›knat›sl› motor kontrolü
EtherNet/IP için bir entegre port Logix ortam›na ve EtherNet/IP a¤lar›na
kusursuz entegrasyonu destekler.
7 dijital girifl (24 V DC, 6 programlanabilir)
2 analog girifl (1 çift kutuplu gerilim, 1 ak›m)
2 dijital ç›k›fl
1 analog ç›k›fl (1 tek kutuplu gerilim veya ak›m)
2 Röle (1 tip A röle ve 1 tip B röle; 24 VDC, 240 VAC)
Entegre Safe Torque-Off personelin korunmas›na
yard›mc› olur.
18
YEN‹
PowerFlex 525 AC Sürücü Opsiyonları
1 FAZ, 200...240VAC, 50/60Hz, EMC Filtresiz
Sürücü Oranları
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
Hp
kW
Hp
25B-A2P5N104
0.4
0.5
0.4
25B-A4P8N104
0.75
1
0.75
25B-A8P0N104
1.5
2
1.5
25B-A011N104
2.2
3
2.2
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
Ç›k›fl Ak›mlar› (A)
Boyut
Kasa Tipi
0.5
2.5
152x72x172 mm
A
242
1
4.8
152x72x172 mm
A
282
2
8
180x87x172 mm
B
371
3
11
180x87x172 mm
B
440
Ç›k›fl Ak›mlar› (A)
Boyut
Kasa Tipi
3 FAZ, 380...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtresiz
Sürücü Oranları
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
Hp
kW
Hp
25B-D1P4N104
0.4
0.5
0.4
0.5
1.4
152x72x172 mm
A
390
25B-D2P3N104
0.8
1.0
0.75
1
2.3
152x72x172 mm
A
405
25B-D4P0N104
1.5
2
1.5
2
4
152x72x172 mm
A
464
25B-D6P0N104
2.2
3
2.2
3
6
152x72x172 mm
A
556
25B-D010N104
3.7
5
3.7
5
10.5
180x87x172 mm
B
650
25B-D013N104
5.5
7.5
5.5
7.5
13
220x109x184 mm
C
781
25B-D017N104
7.5
10
7.5
10
17
220x109x184 mm
C
946
25B-D024N104
11
15
11
15
24
260x130x212 mm
D
1140
25B-D030N104
15
20
11
15
30
260x130x212 mm
D
1340
Ç›k›fl Ak›mlar› (A)
Boyut
Kasa Tipi
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
1 FAZ, 200...240VAC, 50/60Hz, EMC Filtreli
Sürücü Oranları
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
Hp
kW
Hp
25B-A2P5N114
0.4
0.5
0.4
0.5
2.5
152x72x172 mm
A
249
25B-A4P8N114
0.75
1
0.75
1
4.8
152x72x172 mm
A
300
25B-A8P0N114
1.5
2
1.5
2
8
180x87x172 mm
B
380
25B-A011N114
2.2
3
2.2
3
11
180x87x172 mm
B
451
Ç›k›fl Ak›mlar› (A)
Boyut
Kasa Tipi
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
3 FAZ, 380...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtreli
Sürücü Oranları
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
Hp
kW
Hp
25B-D1P4N114
0.4
0.5
0.4
0.5
1.4
152x72x172 mm
A
418
25B-D2P3N114
0.8
1.0
0.75
1
2.3
152x72x172 mm
A
423
25B-D4P0N114
1.5
2
1.5
2
4
152x72x172 mm
A
481
25B-D6P0N114
2.2
3
2.2
3
6
152x72x172 mm
A
570
25B-D010N114
3.7
5
3.7
5
10.5
180x87x172 mm
B
680
25B-D013N114
5.5
7.5
5.5
7.5
13
220x109x184 mm
C
818
25B-D017N114
7.5
10
7.5
10
17
220x109x184 mm
C
980
25B-D024N114
11
15
11
15
24
260x130x212 mm
D
1180
25B-D030N114
15
20
11
15
30
260x130x212 mm
D
1400
25B-D037N114
18.5
25
15
20
37
300x185x279 mm
E
1730
25B-D043N114
22
30
18,5
25
43
300x185x279 mm
E
2210
Ürün Kodu
PowerFlex 520 Serisi Opsiyonlar› için sayfa 20-21’e bak›n›z.
19
Fiyat (Euro)
PowerFlex 520 Serisi AC Sürücüler Opsiyonları
HMI Arabirimleri ve Kablo
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
Panoya monte edilebilir LCD display., Dijital H›z Kontrol,CopyCat özellikli. 2m kablosu ile
birliktedir.IP66, NEMA Type 4X/12.
22-HIM-C2S
144
Uzak El Paneli, LCD Display, Numerik Tufl Tak›m›, Dijital H›z Kontrolü, CopyCat Özellikli. 1.0
metre kablosu ile birliktedir. IP30, NEMA Type 1. Pano montaj› opsiyonel Bezel Kit ile dir.
22-HIM-A3
90,9
Bezel Kiti. LCD panel yada el terminali için pano montaj kiti.IP30, NEMA Type 1. Includes a
22-RJ45CBL-C20 cable.
22-HIM-B1
Aç›klama
33,9
DSI HIM Kablosu (DSI HIM ile RJ45 aras› kablosu)
1.0 Metre (3.3 Feet)
22-HIM-H10
10,4
2.9 Metre (9.51 Feet)
22-HIM-H30
13
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
25-COMM-D
25-COMM-E2P
137
171
PROFIBUS™ DP Haberleflme Adaptörü
25-COMM-P
151
Seri Çevrim Modülü (RS485 - RS232). DF1 protokolü üzerinden seri haberleflme ile DriveExplorer ve
DriveExecutive™ yaz›l›mlar›na ba¤lant› sa¤lar.‹çeri¤inde DSI - RS232 seri çevirici, 1203-SFC seri kablosu,
22-RJ45CBL-C20 kablosu ve DriveExplorer Lite CD'si bulunur.
22-SCM-232
188
Haberleflme Opsiyonlar›
Aç›klama
DeviceNet™ Haberleflme Adaptörü
EtherNet/IP™ Haberleflme Adaptörü - Çift port
Serial Cable. 2.0 meter with a locking low profile connector. Connects the serial converter to a 9pin sub-miniature D female computer connector.
1203-SFC
Seri Null Modem Adaptörü.PCden Drive Explorer ile seri konvertör ile ba¤lan›ld›¤›nda kullan›l›r.
1203-SNM
23
USB Konvertör (2m USB, 20-HIM-H10 & 22-HIM-H10 kablolar› ile birliktedir)
1203-USB
291
DSI Kablosu (2.0 metre RJ45 - RJ45 kablo)
22-RJ45CBL-C20
7,82
Splitter Kablosu. RJ45 1-2 port splitter kablosu
AK-U0-RJ45-SC1
7,82
Terminal Blok.RJ45 iki konumlu terminal blo¤u (6 adet) 120 Ohm terminasyon direnci ile (2 adet)
birlikde.
AK-U0-RJ45-TB2P
Terminasyon direnci.RJ45 konnektör içerisinde 120 Ohm direnç (2 adet)
AK-U0-RJ45-TR1
2,6
DSI Harici Haberleflme kiti. 22-COMM Haberleflme adaptörü montaj kiti.
22-XCOMM-DC-BASE
138
20-XCOMM-AC-PS1
44,9
1769-SM2
330
Harici haberleflme adaptörü için opsiyonel güç kayna¤›.
Compact I/O Modülü (3 Kanal)
134
10,4
IP20 Sürücüyü IP30 s›n›f›na çevirmek için NEMA/UL Tip 1 Kabin
Aç›klama
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
Frame A, NEMA/UL Tip 1 Kabin
25-JBAA
12,2
Frame B, NEMA/UL Tip 1 Kabin
25-JBAB
13,2
Frame C, NEMA/UL Tip 1 Kabin
25-JBAC
15,5
Frame D, NEMA/UL Tip 1 Kabin
25-JBAD
18,8
Frame E, NEMA/UL Tip 1 Kabin
25-JBAE
24,9
20
PowerFlex 520 Serisi AC Sürücüler Opsiyonları
EMC Filtre
Girifl Voltaj›
Sürücü Oranlar›
kW
Hp
0.2
0.4
0.75
1.5
2.2
0.4
0.75
1.5
2.2
3.7
5.5
7.5
11
15
18.5
22
0.25
0.5
1
2
3
0.5
1
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
200…240V, Monofaze 50/60 Hz
380…480V, Trifaze, 50/60 Hz
Kasa
Ürün Kodu
A
A
B
B
B
A
A
A
A
B
C
C
D
D
E
E
Fiyat (Euro)
25-RF011-AL
31,5
25-RF023-BL
44,7
25-RF7P5-AL
42,8
25-RF014-BL
55,5
25-RF018-CL
77,1
25-RF033-DL
97,8
25-RF038-EL
251
Dinamik Fren Direnci
Minimum
Direnç
Sürücü Oranlar›
Girifl Voltaj›
200…240V, Monofaze 50/60 Hz
380…480V, Trifaze, 50/60 Hz
Direnç
kW
Hp
Ohm,±10%
Ohm,±5%
0.4
0.75
1.5
2.2
0.4
0.75
1.5
2.2
4
5.5
7.5
11
15
18.5
22
0.5
1
2
3
0.5
1
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
60
60
48
32
97
97
97
97
77
55
55
50
50
30
30
91
91
91
47
360
360
360
120
120
120
120
60
60
40
40
(1) ‹ki Direncin paralel ba¤lanmas› gereklidir
(2) Üç Direncin paralel ba¤lanmas› gereklidir
21
Ürün Kodu
AK-R2-091P500
AK-R2-091P500
AK-R2-091P500
AK-R2-047P500
AK-R2-360P500
AK-R2-360P500
AK-R2-360P500
AK-R2-120P1K2
AK-R2-120P1K2
AK-R2-120P1K2
AK-R2-120P1K2
AK-R2-120P1K2 (1)
AK-R2-120P1K2 (1)
AK-R2-120P1K2 (2)
AK-R2-120P1K2 (2)
Fiyat (Euro)
117
117
117
117
117
117
117
163
163
163
163
163
163
163
163
PowerFlex 70 AC Sürücü
Optimize güç ve kolay kullan›m
200…240V
380…480V
500…600V
Sürücü Oranlar›
Motor Kontrolü
Haberleflme
Kullan›c› Arabirimi
Kasa
Güvenlik
Ek özellikler
Sertifikalar
0.37…18.5 kW / 0.5…25 Hp / 2.2…70 A
0.37…37 kW / 0.5…50 Hp / 1.1…72 A
0.37…37 kW / 0.5…50 Hp / 0.9…52 A
V/Hz Kontrolü , Sensörsüz Vektör Kontrolü
Flux Vektör Kontrolü
Endüstriyel protokoller
Operatör paneli (opsiyonel)
IP20, Flanfl montaj, IP66 / NEMA 4X
DriveGuard Safe Torque-Off / EN 954-1 Cat. 3
Enkoderli geri beslemeli h›z kontrolü
‹plik uygulamalar› için Pjump ve Traverse fonksiyonlar›
UL , IEC, CE , cUL , C-Tick, UL508C Plenum Rating
NSF Certified (IP66, NEMA/UL Type 4X/12 only)
TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1), RINA Certified
ABS, Lloyd's Register, SEMI F47
Allen-Bradley PowerFlex 70 serisi AC sürücüler, özellikle dinamik yük uygulamalar› ve orta seviye güçlü motor uygulamalar› için dizayn edilmifl olup,
voltaj/frekans ve vektör kontrol özelliklerini bir arada sunarlar.
PowerFlex 70 serisi, IP66 ve flanfl ba¤lant› modelleri ile korozif, nemli ve tozlu ortamlarda problemsiz çal›flma sa¤lar.
Ürün Özellikleri
V/Hz Kontrol , Sensörsüz vektör ve Flux vektör kontrolleri
Enkoderli H›z ve tork kontrolü
6 dijital girifl, 2 röle ç›k›fl›, 2 analog girifl, 1 analog ç›k›fl (V/I)
Dahili PID
Ekstrüder, mikser, sar›c› ve çözücü uygulamalar için uygundur.
IP20 ve IP66 (NEMA/UL Tip 4X/12) koruma s›n›f›nda modeller
Dahili EMC filtre ve fren direnci
Drive Guard Safe-Off opsiyonu
DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›
Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir)
PowerFlex 70 Trifaze, 400...480VAC, 50/60Hz, EMC Filtre, IP20
Ürün Kodu
Normal fiart
A¤›r fiart
Ç›k›fl Ak›m› (A)
Boyut
Kasa Tipi
Fiyat (Euro)
1,9
235x171x180 mm
B
523
3,2
235x171x180 mm
B
546
4,5
6
235x171x180 mm
B
576
5
5,5
7,5
235x171x180 mm
B
632
3
8,7
9,9
13,2
235x171x180 mm
B
727
5,5
4
11,5
13
17,4
300x185x180 mm
C
872
20AC015A0AYNANC0
7,5
5,5
15,4
17,2
23,1
300x185x180 mm
C
1050
20AC022A0AYNANC0
11
7,5
22
24,2
33
350x220x180 mm
D
1290
20AC030A0AYNANC0
15
11
30
33
45
350x220x180 mm
D
1560
20AC037A0AYNANC0
18,5
15
37
45
60
350x220x180 mm
D
1950
20AC043A0AYNANC0
22
18,5
43
56
74
350x220x180 mm
D
2440
20AC060A0AYNANC0
30
22
60
66
90
556x280x207 mm
E
2940
20AC072A0AYNANC0
37
30
72
90
120
556x280x207 mm
E
3700
kW
kW
Nominal
60 sn
3 sn
20AC1P3A0AYNANC0
0,37
0,25
1,3
1,4
20AC2P1A0AYNANC0
0,75
0,55
2,1
2,4
20AC3P5A0AYNANC0
1,5
1,1
3,5
20AC5P0A0AYNANC0
2,2
1,5
20AC8P7A0AYNANC0
4
20AC011A0AYNANC0
PowerFlex 7-Class Opsiyonlar› için sayfa 28-30’a bak›n›z.
22
PowerFlex 700H AC Sürücü
Yüksek güç ve a¤›r flart uygulamalar›
380…480V
500…600V
690V
Sürücü Oranlar›
Motor Kontrol
Haberleflme
Kullan›c› Arabirimi
Kasa
Güvenlik
Sertifikalar
132…1200 kW / 200…1900 Hp / 261…2150 A
160…2000 kW / 250…900 Hp / 261…820 A
160…2300 kW / 150…2400 Hp / 170…2250 A
V/Hz kontrol, Sensörsüz Vektör Kontrol
Endüstriyel protokoller
Operatör paneli (opsiyonel)
IP21
DriveGuard Safe Torque-Off / EN 954-1 Cat. 3
UL, cUL, CE, C-Tick, ATEX Certified,IEC Rittal Pano ile
Safe Torque-Off opsiyonu ile TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)
Allen-Bradley PowerFlex 700H serisi AC sürücüler, özellikle yüksek güçlerde, yüksek performans ihtiyac› için dizayn edilmifltir.Uygulama alanlar›; pompalar,
fanlar, ekstrüder, konveyor, mikser, k›r›c›lar, santrifüj uygulamalar›. Ayr›ca ATEX sertifikasyon opsiyonu ile exproof ortamlarda kullan›lma olana¤›
bulunmaktad›r.
Ürün Özellikleri
V/Hz Kontrol , Sensörsüz vektör kontrolleri
Aç›k çevrim h›z kontrolü
6 dijital girifl, 3 röle ç›k›fl›, 2 analog girifl, 2 analog ç›k›fl (V/I)
Rittal TS-8 kabinli (Kasa tipi 10 ve üzeri)
Dahili besleme reaktörü ve EMC Filtre
Opsiyonel LCD yada LED’li gösterge/programlama panelleri, opsiyonel kablosuz operatör paneli (Bluetooth)
DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›
PowerFlex 700 Trifaze, 400VAC, 50/60Hz, EMC Filtre, IP21
Ürün Kodu
Normal fiart
Ç›k›fl Ak›m› (A) (1)
A¤›r fiart
Boyut
Kasa Tipi(2) Fiyat (Euro)
kW
kW
Nominal
60 sn
2 sn
20CC261A0ANNBNA0
132
110
261(205)
287(308)
410(410)
1150x480x363 mm
9
10700
20CC300A0ANNBNA0
160
132
300(245)
330(368)
450(490)
1150x480x363 mm
9
13100
20CC385A0ANNBNA0
200
160
385(300)
424(450)
600(600)
2275x597x632 mm
10
16300
20CC460A0ANNBNA0
250
200
460(385)
506(578)
770(770)
2275x597x632 mm
10
19500
20CC500A0ANNBNA0
250
250
500(420)
550(630)
750(840)
2275x597x632 mm
10
22900
20CC590A0ANNBNA0
315
250
590(520)
649(780)
956(956)
2275x797x622 mm
11
26800
20CC650A0ANNBNA0
355
315
650(590)
715(885)
1062(1062)
2275x797x622 mm
11
30000
20CC730A0ANNBNA0
400
355
730(650)
803(975)
1095(1170)
2275x797x622 mm
11
33800
20CC820A0ANNBNA0
450
400
820(730)
902(1095)
1230(1314) 2275x1196x633 mm
12
39400
20CC920A0ANNBNA0
500
450
920(820)
1012(1230) 1380(1476) 2275x1196x633 mm
12
47400
20CC1K0A0ANNBNA0
560
500
1030(920) 1133(1370) 1555(1600) 2275x1196x633 mm
12
54000
20CC1K1A0ANNBNA0
630
560
1150(1030) 1265(1545) 1620(1620) 2275x1412x620 mm
13
78600
20CC1K3A0ANNBNA0
710
630
1300(1150) 1430(1725) 2079(2079) 2275x1412x620 mm
13
84100
20CC1K4A0ANNBNA0
800
710
1450(1200) 1595(1800) 2175(2400) 2275x1412x620 mm
13
92200
20CC1K7A0ANNENA0
1000
900
1770(1600) 1947(2400) 2655(2880) 2275x2397x620 mm
14
151300
20CC2K1A0ANNENA0
1200
1100
2150(1940) 2365(2910) 3225(3492) 2275x2397x620 mm
14
182000
(1) Baz› sürücülerin iki çal›flma ak›m› vard›r. Normal fiart çal›flma ak›m› ve A¤›r flart çal›flma ak›m› (parantez içerisinde). Sürücü her iki ak›mda da çal›flabilir.
(2) Kasa tipi 10 ve üzeri modeller RITTAL Kabin içerisindedir.
PowerFlex 7-Class Opsiyonlar› için sayfa 28-30’a bak›n›z.
23
www.marketotomasyon.com
PowerFlex 753 AC Sürücü
Genel amaçl› uygulamalara yönelik ekonomik model
Sürücü Oranlar›
Motor Kontrolü
Haberleflme
Kullan›c› Arabirimi
Kasa
Güvenlik
Ek Özellikler
Sertifikalar
380…480V
0.75…250 kW / 1…350 Hp / 2.1…456 A
V/Hz Kontrol, Ayarlanabilir Voltaj Kontrolü
FORCE Teknolojili Vektör Kontrol
Sensörsüz Vektör Kontrol
Endüstriyel protokoller
Operatör paneli (opsiyonel)
IP00/IP20, Flanfl ba¤lant›, IP54/NEMA/UL Type 12
Safe Torque-Off / EN 954-1 Cat. 3
Safe Speed Monitor PLe/SIL3 Cat. 4
DeviceLogix , Koruyucu diagnostik
Indeksleme fonksiyonu
Petrokimya uygulamalar› için Pump Jack ve Pump Off fonksiyonu
Tekstil ve iplik uygulamalar› için Pjump ve Traverse fonksiyonlar›
Koruyucu kaplama
UL, cUL, CE, C-Tick, SEMI F47, GOST-R, ROHs uyumlu malzeme,
Safe Torque-Off opsiyonu ile TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)
Genel amaçl› uygulamalar için dizayn edilmifl olan PowerFlex 753 AC sürücü,basit yap›s›n›n üzerine eklenebilen birçok opsiyon ve özellik sunar. PowerFlex
753 OEM gereksinimlerini ekonomik olarak karfl›layan,daha güvenli makinalar temin etmek ve mühendislik masraflar›n› düflürmek için, dahili fonksiyonlar
ve standart özellikleri bar›nd›r›r.
Ürün Özellikleri
Genifl güç aral›¤› 0.75kW...250kW @ 380...480VAC Trifaze
0-650 Hz Ç›k›fl frekans›
FORCE teknolojisi ile seçilebilir yüksek performansl› motor algoritmalar›
Enkoderli yada enkodersiz h›z ve tork kontrolü
DriveLogix ile dahili PLC fonsiyonlar› ve kullan›c› kütüphaneleri
Real-Time Clock (Gün : Ay : Y›l) Fonksiyonu
Slot yap›s› sayesinde I/O geniflleme kart›, haberleflme kart› tak›labilir
3 Adet 24VDC (21 Adete kadar geniflleyebilir) Programlanabilir dijital girifl
1 Adet (10 Adete kadar geniflleyebilir) programlanabilir röle ç›k›fl, 1 Adet Transistör Ç›k›fl
1 Adet (7 Adete kadar geniflleyebilir) analog girifl (Voltaj yada ak›m)
1 Adet (7 Adete kadar geniflleyebilir) analog ç›k›fl (Voltaj yada ak›m)
3 Adet’e kadar geniflleyebilir PTC girifl
3 Adet geniflleme Modülü Tak›labilir
0...325Hz @ 2kHz PWM, 0...650Hz @ 4kHz PWM ç›k›fl frekans› aral›¤›
Dual enkoder kart› ile ayn› anda çift enkoder ba¤lanabilme (sadece incrimental enkoder destekler)
55 kW’a kadar dahili frenleme IGBT standart
Elektronik Gearing özelli¤i
Conformal coating ile PCB korumas› standart
Geliflmifl haberleflme opsiyonlar› ile birçok endüstriyel haberleflme a¤›na entegrasyon
Opsiyonel LCD yada LED’li gösterge/programlama panelleri , opsiyonel kablosuz operatör paneli (Bluetooth)
DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›
Dahili besleme reaktörü
Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir)
24
PowerFlex 753 Trifaze, 380...400VAC, 50/60Hz, IP00/IP20, NEMA Type Open
Ç›k›fl Ak›m› (A) (1)
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
kW
Nominal
60 sn
3 sn
20F11NC2P1JA0NNNNN
0.75
0.75
2,1
3,1
3,7
424x135x212 mm
2
794
20F11NC3P5JA0NNNNN
1,5
1,5
3,5
5,2
6,3
424x135x212 mm
2
794
20F11NC5P0JA0NNNNN
2,2
2,2
5
7,5
9
424x135x212 mm
2
794
20F11NC8P7JA0NNNNN
4
4
8,7
13
15,6
424x135x212 mm
2
885
20F11NC011JA0NNNNN
5,5
5,5
11,5
17,2
20,7
424x135x212 mm
2
1070
20F11NC015JA0NNNNN
7,5
7,5
15,4(11,5)
16,9(17,3)
23,1(23,1)
424x135x212 mm
2
1100
20F11NC022JA0NNNNN
11
7,5
22(15,4)
24,2(23,1)
33(33)
424x135x212 mm
2
1340
20F11NC030JA0NNNNN
15
11
30(22)
33(33)
45(45)
454x190x212 mm
3
1620
20F11NC037JA0NNNNN
18,5
15
37(30)
40,7(45)
55,5(55,5)
454x190x212 mm
3
2030
20F11NC043JA0NNNNN
22
18,5
43(37)
47,3(55,5)
64,5(66,6)
454x190x212 mm
3
2540
20F11NC060JA0NNNNN
30
22
60(43)
66(66)
90(90)
474x222x212 mm
4
3030
20F11NC072JA0NNNNN
37
30
72(60)
79,2(90)
108(108)
474x222x212 mm
4
3810
20F11NC085JA0NNNNN
45
37
85(72)
93,5(108)
127,5(129,6) 550x270x212 mm
5
4580
20F11NC104JA0NNNNN
55
45
104(85)
114,4(127,5)
156(156)
550x270x212 mm
5
5310
20F1ANC140JN0NNNNN
75
55
140(104)
154(156)
210(210)
666x309x346 mm
6
5790
20F1ANC170JN0NNNNN
90
75
170(140)
187(210)
255(255)
666x309x346 mm
6
6450
20F1ANC205JN0NNNNN
110
90
205(170)
225,5(255)
307,5(307,5) 666x309x346 mm
6
7430
20F1ANC260JN0NNNNN
132
110
260(205)
286(307,5)
390(390)
666x309x346 mm
6
9680
20F1ANC302JN0NNNNN
160
132
302(260)
332,2(390)
453(468)
882x430x351 mm
7
10600
20F1ANC367JN0NNNNN
200
160
367(302)
403,7(453)
550,5(550,5) 882x430x351 mm
7
13100
20F1ANC456JN0NNNNN
250
200
456(367)
501,6(550,5)
7
15800
Ürün Kodu
684(684)
Boyut
882x430x351 mm
Kasa Tipi (2) Fiyat (Euro)
(1) Baz› sürücülerin iki çal›flma ak›m› vard›r. Normal fiart çal›flma ak›m› ve A¤›r flart çal›flma ak›m› (parantez içerisinde). Sürücü her iki ak›mda da çal›flabilir.
(2) Frame 2...5 aras› IP20 , Frame 6...7 aras› IP00 koruma s›n›f›d›r.
PowerFlex 7-Class Opsiyonlar› için sayfa 28-30’a bak›n›z.
25
www.marketotomasyon.com
PowerFlex 755 AC Sürücü
Uygulama esnekli¤i, yüksek performans ihtiyaçlar›na uygun
Sürücü Oranlar›
Motor Kontrolü
Haberleflme
Kullan›c› Arabirimi
Kasa
Güvenlik
Ek Özellikler
Sertifikalar
380…480V
0.75…450 kW / 1…630 Hp / 2.1…832 A
V/Hz Control, Ayarlanabilir Voltaj Kontrolü
FORCE Teknolojili Vektör Kontrol
Sensörsüz Vektör Kontrol
Endüstriyel protokoller
Operatör paneli (opsiyonel)
IP00/IP20, Flanfl ba¤lant›, IP54/NEMA/UL Type 12
Safe Torque-Off / EN 954-1 Cat. 3
Safe Speed Monitor PLe/SIL3 Cat. 4
DeviceLogix , Koruyucu diagnostik
Indeksleme fonksiyonu, TorqProve
Koruyucu kaplama
UL, cUL, CE, C-Tick, SEMI F47, GOST-R, ROHs uyumlu malzeme,
Safe Torque-Off opsiyonu ile TÜV FS ISO/EN13849-1 (EN954-1)
Kolay entegrasyon, uygulama esnekli¤i ve yüksek performans için dizayn edilmifl olan PowerFlex 755 AC sürücü,artt›r›lm›fl fonksiyonelli¤i ile birçok üretim
birimine çözümler sunar.PowerFlex 755 AC sürücü, güvenlik ve yüksek motor performans› gerektiren ancak bunun yan›nda uygulama esnekli¤i ve
ekonomik çözüm ihtiyac› duyulan gereksinimler için idealdir.
Ürün Özellikleri
Genifl güç aral›¤› 0.75kW...450kW @ 380...480VAC Trifaze
0-650 Hz Ç›k›fl frekans›
FORCE teknolojisi ile seçilebilir yüksek performasnl› motor algoritmalar›
Enkoderli yada enkodersiz h›z ve tork kontrolü
Device Logix ile dahili PLC fonsiyonlar› ve kullan›c› kütüphaneleri
Real-Time Clock (Gün : Ay : Y›l) Fonksiyonu
1 Adet 24V DC Dijital Girifl
Geniflleme Modülleri ile 31 Adet’e kadar 24V DC Girifl, 15 Adet’e kadar Röle ve Transistör ç›k›fl
5 Adet geniflleme Modülü tak›labilir
Dahili Ethernet/IP Portu
Kompakt kasa içerisinde dahili EMC filtre (2-5 Frame aras›)
0...325Hz @ 2kHz PWM, 0...650Hz @ 4kHz PWM ç›k›fl frekans› aral›¤›
CIP motion
Servo motor sürebilme özelli¤i
Incrimental ve universal enkoder kart› tak›labilir
55 kW’a kadar dahili frenleme IGBT standart
Elektronik Gearing özelli¤i
Conformal coating ile PCB korumas› standart
Geliflmifl haberleflme opsiyonlar› ile birçok endüstriyel haberleflme a¤›na entegrasyon
Opsiyonel LCD yada LED’li gösterge/programlama panelleri, opsiyonel kablosuz operatör paneli (Bluetooth)
DriveExplorer ve DriveExecutive programlar› ile konfigürasyon imkan›
Dahili besleme reaktörü
Zero-Stacking (Sürücüler boflluk gerektirmeden yan yana konulabilir)
26
PowerFlex 755 Trifaze, 380...400VAC, 50/60Hz, IP00/IP20, NEMA Type Open
Ç›k›fl Ak›m› (A) (1)
Normal fiart
A¤›r fiart
kW
kW
Nominal
60 sn
3 sn
20G11NC2P1JA0NNNNN
0.75
0.75
2,1
3,1
3,7
424x135x212 mm
2
1280
20G11NC3P5JA0NNNNN
1,5
1,5
3,5
5,2
6,3
424x135x212 mm
2
1280
20G11NC5P0JA0NNNNN
2,2
2,2
5
7,5
9
424x135x212 mm
2
1280
20G11NC8P7JA0NNNNN
4
4
8,7
13
15,6
424x135x212 mm
2
1380
20G11NC011JA0NNNNN
5,5
5,5
11,5
17,2
20,7
424x135x212 mm
2
1560
20G11NC015JA0NNNNN
7,5
7,5
15,4(11,5)
16,9(17,3)
23,1(23,1)
424x135x212 mm
2
1590
20G11NC022JA0NNNNN
11
7,5
22(15,4)
24,2(23,1)
33(33)
424x135x212 mm
2
1840
20G11NC030JA0NNNNN
15
11
30(22)
33(33)
45(45)
454x190x212 mm
3
2120
20G11NC037JA0NNNNN
18,5
15
37(30)
40,7(45)
55,5(55,5)
454x190x212 mm
3
2550
20G11NC043JA0NNNNN
22
18,5
43(37)
47,3(55,5)
64,5(66,6)
454x190x212 mm
3
3070
20G11NC060JA0NNNNN
30
22
60(43)
66(66)
90(90)
474x222x212 mm
4
3560
20G11NC072JA0NNNNN
37
30
72(60)
79,2(90)
108(108)
474x222x212 mm
4
4370
20G11NC085JA0NNNNN
45
37
85(72)
93,5(108)
127,5(129,6) 550x270x212 mm
5
5150
20G11NC104JA0NNNNN
55
45
104(85)
114,4(127,5)
156(156)
550x270x212 mm
5
5900
20G1ANC140JN0NNNNN
75
55
140(104)
154(156)
210(210)
666x309x346 mm
6
6360
20G1ANC170JN0NNNNN
90
75
170(140)
187(210)
255(255)
666x309x346 mm
6
7050
20G1ANC205JN0NNNNN
110
90
205(170)
225,5(255)
307,5(307,5) 666x309x346 mm
6
8050
20G1ANC260JN0NNNNN
132
110
260(205)
286(307,5)
20G1ANC302JN0NNNNN
160
132
302(260)
332,2(390)
20G1ANC367JN0NNNNN
200
160
367(302)
403,7(453)
20G1ANC456JN0NNNNN
250
200
456(367)
501,6(550,5)
Ürün Kodu
Kasa Tipi (2) Fiyat (Euro)
Boyut
390(390)
666x309x346 mm
6
10400
453(468)
882x430x351 mm
7
11300
550,5(550,5) 882x430x351 mm
7
13800
7
16100
684(684)
882x430x351 mm
(1) Baz› sürücülerin iki çal›flma ak›m› vard›r. Normal fiart çal›flma ak›m› ve A¤›r flart çal›flma ak›m› (parantez içerisinde). Sürücü her iki ak›mda da çal›flabilir.
(2) Frame 2...5 aras› IP20 , Frame 6...7 aras› IP00 koruma s›n›f›d›r.
PowerFlex 755 Trifaze, 380...400VAC, 50/60Hz, IP00/IP20, NEMA Type Open
Ürün Kodu
Hafif fiart (-LD)
Normal fiart (-ND)
Ç›k›fl ak›mlar›
Ç›k›fl Ak›mlar›
Nominal 60sn 3sn
A¤›r fiart (-HD)
Ç›k›fl Ak›mlar›
kW
Nominal
60sn
3sn
kW
Fiyat (Euro)
Nominal 60sn
3sn
kW
20G1ABC460JN0NNNNN
540
594
-
315
460
506
693
250
385
578
693
200
17000
20G1ABC540JN0NNNNN
585
644
-
315
540
594
821
315
456
684
821
250
18500
20G1ABC567JN0NNNNN
612
673
-
355
567
624
851
315
472
708
851
250
20000
20G1ABC650JN0NNNNN
750
825
-
400
650
715
975
355
540
810
975
315
22800
20G1ABC750JN0NNNNN
796
876
-
450
750
825
1125
400
585
878
1125
315
29100
20G1ABC770JN0NNNNN
832
915
-
450
770
847
1155
400
642
963
1155
355
31500
LD : Hafif fiart , %100 Sürekli ak›m, 1 dakika süre ile %110 ak›m
ND : Normal fiart , %100 Sürekli ak›m, 1 dakika süre ile %110 ak›m , 3 sn. süre ile %150 ak›m
HD : A¤›r fiart , %100 Sürekli ak›m, 1 dakika süre ile %150 ak›m , 3 sn. süre ile %200 ak›m
PowerFlex 7-Class Opsiyonlar› için sayfa 28-30’a bak›n›z.
27
www.marketotomasyon.com
PowerFlex 7-Class Sürücü Opsiyonlar›
HMI Arabirimleri
Aç›klama
Ürün Kodu
Kullan›labilir PowerFlex Sürücü
70
700
700H
700S
753/755
Fiyat (Euro)
Bofl Panel Kapa¤›
20-HIM-A0
6,34
LCD Panel, Numerik Tufltak›m›, El Tipi/Lokal
20-HIM-A3
111
LCD Panel, El Tipi/Lokal
20-HIM-A5
148
Geliflmifl, LCD Panel, Numerik Tufltak›m
20-HIM-A6
92,4
Uzak (Panele Ba¤lant›) LCD Panel, Numerik Tufltak›m›
20-HIM-C3S
174
Uzak (Panele Ba¤lant›) LCD Panel, Sadece Program
20-HIM-C5S
174
Geliflmifl, LCD Panel, Numerik Tufltak›m›
20-HIM-C6S
143
Kablosuz Arabirim Modülü, El Tipi/Lokal
20-WIM-N1
243
Kablosuz Arabirim Modülü, Uzak (Panele Ba¤lant›)
20-WIM-N4S
277
HMI Aksesuarlar›
Aç›klama
Ürün Kodu
Kullan›labilir PowerFlex Sürücü
70
700
700H
700S
753/755
Fiyat (Euro)
20-HIM-B1
47,5
20-HIM-H10
44,9
0.33 Metre (1.1 Feet)
1202-C03
99.6
1 Metre (3.3 Feet)
1202-C10
107
3 Metre (9.8 Feet)
1202-C30
134
9 Metre (29.5 Feet)
1202-C90
195
0.33 Metre (1.1 Feet)
1202-H03
99,6
1 Metre (3.3 Feet)
1202-H10
107
3 Metre (9.8 Feet)
1202-H30
134
9 Metre (29.5 Feet)
1202-H90
195
LCD Paneller için Bezel Kiti, NEMA Type 1
PowerFlex HIM Arabirim Kablosu1 m (39 inch)
Comm Opsiyonu Kablo Kiti (Male-Male)
Kablo Kiti (Male-Female)
28
Haberleflme Opsiyonlar›
Aç›klama
Ürün Kodu
Kullan›labilir PowerFlex Sürücü
70
700
700H
700S
753/755
Fiyat (Euro)
298
BACnet® MS/TP RS485 Haberleflme Adaptörü
20-COMM-B
ControlNet™ Haberleflme Adaptörü
20-COMM-C
(2)
298
ControlNet™ Opsiyon Modülü
20-750-CNETC
(2)
272
DeviceNet Opsiyon Modülü
20-750-DNET
DeviceNet™ Haberleflme Adaptörü
20-COMM-D
(2)
211
20-COMM-D-MX3
(2)
243
20-COMM-E
(2)
309
20-COMM-E-MX3
(2)
343
HVAC Haberleflme Adaptörü Modbus (RTU) Metasys N2 P1FLN
20-COMM-H
(1)(2)
127
CANopen® Haberleflme Adaptörü
20-COMM-K
(2)
425
LonWorks® Haberleflme Adaptörü
20-COMM-L
Modbus/TCP Haberleflme Adaptörü
PROFIBUS™ DP Haberleflme Adaptörü
DeviceNet™ Haberleflme Adaptörü Koruma Kaplamal›
EtherNet/IP™ Haberleflme Adaptörü
EtherNet/IP™ Haberleflme Adaptörü Koruma Kaplamal›
187
(1)
473
20-COMM-M
(2)
304
20-COMM-P
(2)
309
ControlNet™ Haberleflme Adaptörü (Fiber)
20-COMM-Q
(2)
327
Remote I/O Haberleflme Adaptörü
20-COMM-R
(2)
628
20-COMM-R-MX3
(2)
663
20-COMM-S
(2)
193
20-COMM-S-MX3
(2)
Remote I/O Haberleflme Adaptörü Koruma Kaplamal›
RS485 DF1 Haberleflme Adaptörü
RS485 DF1 Haberleflme Adaptörü Koruma Kaplamal›
Harici Haberleflme Kiti beslemesi
224
44,9
20-XCOMM-AC-PS1
(1) Sadece Modbus RTU kullan›labilir
(2) Communication Carrier Kart› (20-750-20COMM) gerektirir
Haberleflme Aksesuarlar›
Kullan›labilir PowerFlex Sürücü
Fiyat (Euro)
Aç›klama
Ürün Kodu
Seri Null Modem Adaptörü
1203-SNM
23
Seri Konvertör (RS232)
1203-SSS
406
USB Konvertör
1203-USB
291
20-750-20COMM
29
Communication Carrier Kart›
29
70
700
700H
700S
753/755
www.marketotomasyon.com
I/O Opsiyonlar›
Kullan›labilir PowerFlex Sürücü
Fiyat (Euro)
Aç›klama
Ürün Kodu
6 Dijital Girifl (24VDC) , 4 Analog I/O , Slot A
20C-DA1-A
6 Dijital Girifl (115VAC) , 4 Analog I/O , Slot A
20C-DA1-B
274
20C-DO1
60,2
6 Dijital Girifl (24VDC) / 2 Röle Ç›k›fl / 2 Analog Girifl /
2 Analog Ç›k›fl
20-750-2262C-2R
137
6 Dijital Girifl (115VAC) / 2 Röle Ç›k›fl / 2 Analog Girifl /
2 Analog Ç›k›fl
20-750-2262D-2R
137
20-750-2263C-1R2T
137
20A-DG01
87,6
3 Dijital Ç›k›fl (115VAC) , Slot B
6 Dijital Girifl (24VDC) / 1 Röle , 2 Transistör Ç›k›fl /
2 Analog Girifl / 2 Analog Ç›k›fl
Powerflex 70 Driveguard Board Kiti
70
700
700H
700S
753/755
190
Geri Besleme Opsiyonlar›
Aç›klama
Ürün Kodu
Kullan›labilir PowerFlex Sürücü
70
700
20A-ENC-1
5V/12V Enkder
20B-ENC-1
12V/5V Enkoder
20B-ENC-1-MX3
12V/5V Enkoder (Koruma kaplamal›)
20D-MDI-C2
Çoklu cihaz arabirimi
20D-RES-A1
Resolver
20D-STEG-B1
Stegmann Yüksek Çözünürlüklü Enkoder
20D-HEID-D0
Heidenhainn Yüksek Çözünürlüklü Enkoder
20-750-ENC-1
Incremental Enkoder
20-750-DENC-1
Dual Enkoder
Universal Geri Besleme ( Stegmann, Heiden hain, SSI, Biss, 5V incremental) 20-750-UFB-1
700H
700S
753/755
(1)
(2)
(2)
(2)
(2)
(3)
Fiyat (Euro)
84
84
124
660
702
554
702
82,4
157
407
(1) PF700 kontrolü kullan›ld›¤›nda geçerlidir.
(2) PF700S kontrolü kullan›ld›¤›nda geçerlidir.
(3) Sadece PF755 için geçerlidir.
Dinamik Fren Direnci Tablosu
Voltaj
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
400 & 480V
Motor Gücü
Minimum Frenleme Direnci (Ohm)
HP
kW
PF70
PF700/700S
0.5
1
2
3
5
7.5
10
15
20
25
30
40
50
60
75
100
125
150
200
250
300
350
0,37
0,75
1,5
2,2
3,7
5,5
7,5
11
15
18,5
22
30
37
45
55
75
90
110
150
185
200
250
61,70
61,70
61,70
61,70
61,70
66,90
66,90
39,90
27,80
24,60
25,10
18,70
18,70
63,10
63,10
63,10
63,10
63,10
63,10
63,10
43,30
40,20
28,20
21,70
18,70
18,70
15,40
9,20
9,20
4,40
4,40
3,30
30
PF700H
3,25
3,25
PF753/755
31,60
31,60
31,60
31,60
31,60
31,60
22,60
31,60
31,60
16,60
15,80
15,80
7,90
7,90
7,90
3,30
3,30
3,30
2,40
2,40
1,65
Sürücü Yaz›l›m›
HMI, yap›land›r›labilir güvenlik rölesini, yumuflak yolvericileri ve
hareket ürünlerini de destekleyen tek yaz›l›m platformudur.
DriveTools SP Yaz›l›m›
DriveTool SP yaz›l›m ailesi, Microsoft Windows 2000/XP/Vista
iflletim sistemleri üzerinde çal›flmak için tasarlanm›fl bir yard›mc›
yaz›l›md›r.
PowerFlex AC ve DC sürücülerin programlanmas›, ar›za takibi
ve giderilmseine yard›mc› olmas› için basitlefltirilmifl programlama
arac›d›r.
Kolay kullan›ml› menüler, dialoglar, konfigürasyon tablolar› ve
grafik ekranlar PowerFlex sürücülerin h›zl› bir flekilde devreye
al›nmas›na yard›mc› olur. Güçlü diagnostik özellikleri ile sistem
problemlerinin çabuk tespitini ve giderme imkan› sa¤lar.
DriveTools ve DriveExplorer yaz›l›mlar›n›n ana avantajlar›:
Offline konfigürasyon
RSLink ba¤lanabilirli¤i
Trend grafikleri (DriveObserver)
Genel görünüfl diagramlar
Destekledi¤ i cihazlar:
Micro800 Kontrol cihazlar›
PowerFlex 4-Serisi, 520-Serisi ve 7-Serisi Sürücüler
PanelView™ Component Operatör Arayüzü
Kinetix® 3 Servo Sürücüler
Guardmaster® Yap›land›r›labilir Güvenlik Rölesi 440C-CR30
SMC™-50 ve SMC Flex I/O Yumuflak Yolvericiler
RSLogix 5000 Yaz›l›m›
RSLogix 5000, PowerFlex ailesi sürücülerin konfigürasyonu ile
ilgili hertürlü deste¤i içerir.Bu sayede, Rockwell Automation
ürünü di¤er otomasyon sistemlerine EtherNet/IP ve ControlNet
üzerinden kolay ve h›zl› entegrasyonu sa¤lanabilir.
EtherNet/IP ve DeviceNet üzerindeki PowerFlex sürücüler
RSLogix 5000 V16 ve üstü yaz›l›m ile uyumludur
Dinamik olarak seçilen sürücü parametreleri, network I/O
olarak iletilir
Wizard pencereleri ile sürücü parametreleri konfigüre edilir
Diagnostik, hata, alarm ve durum bilgileri RSLogix 5000 içine
entegre edilmifltir
DriveLogix ve DriveTools SP içinden import/export imkan›
vard›r
Otomasyon kontrol sistemi içerisinden, sürücü bilgilerine
eriflim, de¤ifliklik ve saklama imkan› vard›r
DriveExecutive, Windows Explorer stili arama, dahili html
yard›m dosyalar› ve kullan›fll› diagnostik yap›s›nda tasarlanm›fl
online/offline sürücü ve arabirim konfigürasyon yard›mc›
yaz›l›m›d›r.
DriveObserver, sürücü uygulamas› verilerinin gerçek zamanl›
izlenebildi¤i, sürücü performans ayarlar› ve hata gidermeye
yard›mc› bir yaz›l›md›r.
Connected Component Workbench Yaz›l›m›
Connected Components Workbench Standart USB haberleflmesi
ile küçük makineniz içinde sadece Micro800 kontrol cihaz›n›z›
de¤il ayn› zamanda Allen-Bradley komponent s›n›f› sürücüleri,
Fiyat (Euro)
9303-4DTE01ENE
DriveExecutive Yaz›l›m›
377
9303-4DTS01ENE
DriveTools SP Suite Yaz›l›m› (DriveExecutive ve Drive Ovserver yaz›l›mlar› dahildir)
757
9303-4DTE2S01ENE
DriveExecutive yaz›l›m›ndan DriveTools SP Suite Yaz›l›m›na yükseltme
482
31
www.marketotomasyon.com
SMC-3
Soft Starter
SMC-3 solid-state motor kontrolörü, trifaze motorlara yumuflak yol verme için tasarlanm›fl olup kompakt, kullan›m› kolay yap›ya sahiptir.
Dahili afl›r› yük rölesi ve yine dahili SCR bypass kontaktörü bulunmaktad›r.
Genifl kullan›m alan› bulunan SMC-3 , kompresör, chiller,pompa, konveyor ve k›r›c› uygulamalar› için ekonomik ve optimum bir çözümdür.
Ürün Özellikleri
1 ... 480 Amp Ak›m kontrol aral›g›
4 Farkl› yol verme modu : Soft Start, Ak›m Limitli Start, Kick Start, Soft Stop
Dahili SCR Bypass/Run kontaktörü
Dahili elektronik motor koruma
SMC-3 400-480VAC Motor Voltaj›
Y›ld›z Ba¤lant›
Maks. Motor
Motor
Gücü (kW)
Ak›m› (A)
1...3
1,1
Üçgen Ba¤lant›
Maks. Motor
Motor
Gücü (kW)
Ak›m› (A)
1,7…5,1
0,55…2,2
Ürün Kodu
100...240VAC
Kontrol Voltaj›
150-C3NBD
Ürün Kodu
24VAC/DC
Kontrol Voltaj›
150-C3NBR
Fiyat (Euro)
335
3...9
2,2…7,5
5,1…16
150-C9NBD
150-C9NBR
361
7,5
5,3 ...16
4…11
9,1…27,6
150-C16NBD
150-C16NBR
442
7,5
6,3 ..19
4…15
10,9…32,8
150-C19NBD
150-C19NBR
478
11
9,2...27,7
5,5…22
14,3…43
150-C25NBD
150-C25NBR
492
15
10...30
7,5…22
17,3…52
150-C30NBD
150-C30NBR
600
18,5
12,3...37
7,5…30
21…64
150-C37NBD
150-C37NBR
742
22
14,3...43
11…37
25…74
150-C43NBD
150-C43NBR
942
30
20...60
15…55
34,6…104
150-C60NBD
150-C60NBR
1230
45
28,3...108
22…75
50…147
150-C85NBD
150-C85NBR
1610
55
27...108
90
47…187
150-C108NBD
150-C108NBR
2170
75
24...135
132
59…234
150-C135NBD
150-C135NBR
2640
95...110
67...201
160
116…348
150-C201NBD
150-C201NBR
3130
95...132
84...251
250
145…435
150-C251NBD
150-C251NBR
3650
95...160
106...317
315
183…549
150-C317NBD
150-C317NBR
3780
110...200
120...351
355
208…625
150-C361NBD
150-C361NBR
4080
160...250
160...480
450
277…831
150-C480NBD
150-C480NBR
5630
4
32
SMC-FLEX
Soft Starter
Allen-Bradley SMC-FLEX Soft Starter, 3-fazl› sincap kafes indüksiyon yada Y›ld›z/Üçgen tip motorlarda mikroprosesör kontrollü yol verme olana¤› sa¤lar.
Yol vericilerde stadard olarak yedi çal›flma modu bulunmaktad›r, ayr›ca motorlar›n y›ld›z yada üçgen ba¤lanmas›na olanak verir.
SMC-FLEX Soft Starter, elektronik afl›r› ak›m korumas› , dahili by-pass, geliflmifl haberleflme ve diagnostik imkanlar› ile hassasiyet, kolay kullan›m ve servis
imkan› sunar.
Yenilikçi kompak dizayn› ile yerden ve maliyetten tasarruf sa¤lar.
Kullan›m›n ideal oldu¤u yerler:
Motor kalk›fl›n›n aktarma kay›fl›, diflli yada zincir hasarlar›n›n olabilece¤i yerlerde.
Ani kalk›fllarda malzemenin zarar görebilece¤i uygulamalarda.
Kalk›fl torkundaki ad›m›n cihazlara hasar verebilece¤i uygulamalarda.
Demeraj ak›m›n›n tesisde yarataca¤› sorunlara karfl›.
Ürün Özellikleri
1 ... 1,250Amp Ak›m kontrol aral›¤›
7 Farkl› yol verme modu
Soft Start : Bafllang›ç torkunu düflürerek yumuflak ve ad›ms›z h›zlanma sa¤lar.
Ak›m Limitli Start : H›zlanma s›ras›nda düflük demeraj ak›m› istenen uygulamalar için
Çift Rampa Start : ‹ki de¤isik bafllang›ç profili ile de¤iflik yüklere yol verme imkan›.
Tam Voltaj Start : Solid state kontaktör gibi kalk›fl verme imkan›
Lineer h›zl› Start/Stop : Geri beslemeli kapal› çevrim kalk›fl ile sabit h›zlanma (harici takometre ile)
Preset Düsük H›zl› Start : Düsük h›z ile materyal pozisyonlamas› gerektiren uygulamalar için.
Soft Stop : Durma süresinin ayarlanmas› istenen uygulamalar için. (Durma süresi 0-120 saniye)
Dahili SCR Bypass/Run kontaktörü
Dahili programlanabilir elektronik motor koruma (Koruma s›n›f› Class 10,15,20,30 ve yük özellikleri seçimi ile)
LCD ekran. 3 Sat›r/ 16 Karakter, arka ayd›nlatmal›.
Alarm kontaklar› (Afl›r› yük,düflük yük, yüksek voltaj, dengesizlik, rotor kilitlenme (durma/s›k›flma) ve topraklama hatas›)
Motor parametresi izleme (A,V, kW, kWH, mW, mWH, çal›flma süresi, güç faktörü, motor termik kapasitesi)
Harici girifller. (PTC, Tako ve toprak hatas›)
Konfigüre edilebilir yard›mc› kontaklar(Normal/H›za göre/Hata/Alarm/Network[N.O./N.C] yada Harici N.O)
Seri Haberleflme portu ile operatör paneline ba¤lanabilme yada 20-COMM haberleflme modülleri ile de¤iflik protokollerde
haberleflme imkan› (Remote I/O, DeviceNet, ControlNet, Ethernet, ProfiBUS, Interbus ve RS485-DF1)
Drive Tools program› ile parametre girifl imkan› (20-COMM… DPI Modülü ile)
33
www.marketotomasyon.com
SMC-FLEX 400-480VAC Motor Voltaj›
Y›ld›z Ba¤lant›
Maks. Motor
Motor
Gücü (kW)
Ak›m› (A)
2.2
1...5
Üçgen Ba¤lant›
Maks. Motor
Motor
Gücü (kW)
Ak›m› (A)
4
1,7...8,7
Ürün Kodu
100...240VAC
Kontrol Voltaj›
150-F5NBD
Ürün Kodu
24VAC/DC
Kontrol Voltaj›
150-F5NBR
Fiyat (Euro)
1300
11
5...25
22
8,7...43
150-F25NBD
150-F25NBR
1400
22
8,6...43
37
14,9...74
150-F43NBD
150-F43NBR
1480
30
12...60
55
20,8...74
150-F60NBD
150-F60NBR
1640
45
17...85
75
29,4...147
150-F85NBD
150-F85NBR
1780
55
54...108
90
47...187
150-F108NBD
150-F108NBR
2330
75
68...135
132
59...234
150-F135NBD
150-F135NBR
3140
110
100...201
160
116...348
150-F201NBD
150-F201NBR
3470
132
125...251
250
145...435
150-F251NBD
150-F251NBR
3860
160
158...317
315
183...549
150-F317NBD
150-F317NBR
4060
200
180...361
355
208...625
150-F361NBD
150-F361NBR
4370
250
240...480
450
277...831
150-F480NBD
150-F480NBR
6140
Ürün Kodu
Ürün Kodu
230/240VAC
Kontrol Voltaj›
150-F625NBA
Fiyat (Euro)
SMC-FLEX 400-480VAC Motor Voltaj›
Y›ld›z Ba¤lant›
Max. Motor
Motor
Gücü (kW)
Ak›m› (A)
Üçgen Ba¤lant›
Max. Motor
Motor
Gücü (kW)
Ak›m› (A)
355
208...625
500
283...850
100...240VAC
Kontrol Voltaj›
-
450
260...780
500
300...900
-
150-F780NBA
11600
560
323...970
710
400...1200
-
150-F970NBA
14400
710
416...1250
900
533...1600
-
150-F1250NBA
18200
10500
SMC-FLEX Opsiyonlar›
Ürün Kodu
Aç›klama
Fiyat (Euro)
20-HIM-A3
Operatör Paneli, Tam nümerik LCD (20-HIM-H10 Gereklidir)
111
20-HIM-A5
Operatör Paneli, Sadece Programlama , LCD(20-HIM-H10 Gereklidir)
148
20-HIM-H10
Operatör Paneli, DPIPORT Cablosu, 1M
44,9
De¤iflik networkler için adaptör modülleri mevcuttur
34
Micro800
Kontrol
Sistemleri
Micro800 Kontrol Sistemleri kolay kurulum ve bak›m sa¤lar.Birtek yaz›l›m paketi ile tüm kontrolör ailesinin programlanmas› imkan› vard›r. Kolay
kullan›m, ekonomik ve esnek yap›n›n hedeflendi¤i Micro800 Kontrol Sistemleri ile bu fonkisyonel yap› sa¤lanm›flt›r. Geniflleme ihtiyac› duyuldu¤u
durumlarda plug-in modülleri ile sadece ihtiyaç duyulan fonkisyonel girifl ç›k›fl ihtiyac› sat›n al›narak ekonomik bir konfigürasyon oluflturulabilir.
4 Kanal
Analog Girifl
4 termistör
s›cakl›k girifli
Micro 810
12/24/120/240 V
Besleme Seçenekleri
3 eksene kadar
hareket kontrol
özelli¤i
Micro 820
Ethermet
TCP/IP
RS232/485
Opsiyonel
LCD
Maks. 2 plugin
Modülü
SD Kart Yuvas›
USB
Adaptörü
5 KHz PWM
Ç›k›fl
Ak›ll› röle boyut ve özelliklerinde ancak
yüksek ç›k›fl kapasitesi ve programlama
kabiliyetlerinde yenilikçi kontrolör.
100 kHz Yüksek
H›zl› Say›c›
Yan tarafa tak›labilen
LCD Ekran Modülü
Küçük makine ve RTU projeleri için
optimize edilmifl kontolör.
Micro 830
Micro 850
Maks. 5 plugin
Modülü
100 KHz Yüksek
H›zl› Say›c›
Maks. 5 Plug-in
Modülü
Seri Port
Ethermet
TCP/IP
RS232/485
USB Port
USB Port
Ç›kar›labilir
Terminaller
100 kHz PTO
3 eksene kadar
hareket kontrol
özelli¤i
Plug-in modülleri ile esnek geniflleme
imkan›na sahip, yüksek h›zl› say›c›, basit
motion, haberleflme gibi güçlü
fonksiyonlar içeren kompakt kontrolör.
100 kHz PTO
4 adete kadar
geniflleme
modülü
Ek geniflleme, motion ve haberleflme
özelliklerini bünyesinde toplayan
makine ve otomasyon projelerine
uygun güçlü kontolör.
35
www.marketotomasyon.com
Micro810
Programlanabilir
Kontrolör
Genel özellikler
120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri
Maks. 12 I/O ( 8 Girifl / 4 Ç›k›fl)
8A Ç›k›fl ak›m› ile ekstra ç›k›fl rölesi ihtiyac› yoktur
DC modeller de , 4 girifl 0-10V analog girifl olarak kullan›labilir
Opsiyonel adaptör ile USB üzerinden program yükleme
Opsiyonel 1.5” LCD ile uygulama datalar›n› izleme/düzelte imkan›. LCD ile haf›za yedekleme
LCD üzerinden Fonksiyon bloklar› ile programlama gerektirmeden konfigürasyon ve çal›flt›rma
Connected Components Workbench yaz›l›m› ile Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama
Dahili gerçek zaman saati , 32-bit ve 64-bit kayan nokta aritmeti¤i ve PID fonsiyonu
c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick sertifikalar›
Micro 810 Kontrolör Modelleri
120/240VAC
24VDC/VAC
12VDC
Röle
24 VDC SRC
Analog Girifl
0-10V
(DC Girifl ile ortak)
Girifl
Ürün Kodu
Ç›k›fl
Fiyat (Euro)
2080-LC10-12QWB
-
8
-
4
-
4
57,7
2080-LC10-12AWA
8
-
-
4
-
-
57,7
2080-LC10-12QBB
-
8
-
-
4
4
57,7
2080-LC10-12DWD
-
-
8
4
-
4
57,7
Aksesuarlar
Ürün Kodu
2080-LCD
2080-USBADAPTER
Aç›klama
Fiyat (Euro)
Micro810 1.5" LCD , tufl tak›m› ve haf›za backup modulü
20,4
Micro810 USB adaptörü
13,6
36
YEN‹
Micro820
Programlanabilir
Kontrolör
Genel özellikler
Baz ünitelerde 24VDC besleme seçene¤i. Opsiyonel harici 110/240VAC güç kayna¤› (2080-PS120-240VAC)
Baz modellerde 12 Dijital Girifl / 7 Dijital Ç›k›fl ve 4 Analog Girifl (0-10V)/ 1 Analog Ç›k›fl (0-10V)
2 Plug-in Slotu ile Girifl/Ç›k›fl yada özel modül ile geniflleme imkan›.
Dahili Ethernet/IP Class 3, Modbus TCP/IP
Dahili RS232/485 portu , CIP seri, Modbus RTU/ASCII
Program transferi, datalog yada reçete saklama için Maks. 32 GB MicroSD kart. (FAT32/16, Class 6 ve 10 SDCS/SDHC)
5kHz PWM Ç›k›fl (Selenoid yada valf kontrolü için)
4 adet termistor s›cakl›k girifli ile Bina Kontrol Sisteml (BMS) için dijital kontrol fonksiyonu.
Connected Components Workbench yaz›l›m› ile Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama
Dahili gerçek zaman saati , 32-bit ve 64-bit kayan nokta aritmeti¤i ve PID fonsiyonu
c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick sertifikalar›
Ürün Modelleri
Girifl
Katalog No
120V AC
Ç›k›fl
24V DC/V AC Analog 0-10V
Röle
24V DC SRC
Analog 0-10V
Fiyat (Euro)
2080-LC20-20QWB
-
12
4
7
-
1
2080-LC20-20QBB
-
12
4
-
7
1
178
2080-LC20-20AWB
8
4
4
7
-
1
178
2080-LC20-20QWB(R)
-
12
4
7
-
1
199
2080-LC20-20QBB(R)
-
12
4
-
7
1
199
2080-LC20-20AWB(R)
8
4
4
7
-
1
199
178
Ç›kabilir tafl›nabilir klamens
Aksesuarlar
Ürün Kodu
Aç›klama
Fiyat (Euro)
2080-PS120-240VAC
Harici 120/240V AC güç kayna¤›
32,6
2080-REMLCD
3.7" uzak ba¤lant› LCD paneli, 24V DC besleme, 4 yada 8 sat›r ASCII karakter
106
Micro800 Uzak Ba¤lant› LCD Paneli : Program yükleme için USB portu içerir. IP65 Koruma s›n›f›. Konfigüre edilebilir aç›l›fl ekran›.
Plug-in modülleri için sayfa 41’e bak›n›z.
37
Micro830
Programlanabilir
Kontrolör
Genel özellikler
Baz üniteler dahili 24VDC güç kayna¤› içerir. Opsiyonel harici 110/240VAC güç kayna¤› vard›r.
10 , 16, 24, 48 Girifl/Ç›k›fl içeren modeller
Baz ünitelerde plug-in modül slotlar: 10 I/O’da 2, 16 I/O’da 2 , 24 I/O’da 3 , 48 I/O’da 5 slot
Plug-in modülleri ile Maksimum 88 girifl/ç›k›fl , 20 analog girifl/ç›k›fla kadar geniflleme.
Dahili USB programlama portu , RS-232/485 seri port
Dahili 3 eksen hareket kontrolü
o 3 adete kadar 100KHz PTO ç›k›fl ile (Step yada servo motor kontrolü)
o 6 adete kadar 100KHz Yüksek H›zl› Say›c› girifli
o Dahili Hareket Fonksiyon Bloklar› ile tek eksen hareketi.
o Basit hareket komutlar› Home, Stop, MoveRelative, MoveAbsolute, MoveVelocity
o Asenkron durumlar için gerçek konumu kay›t etmek amac› ile TouchProbe komutu
Seri port üzerindenModbus RTU (Master/Slave) , ASCII/Binary
Connected Components Workbench yaz›l›m› ile Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama
Dahili gerçek zaman saati , 32-bit ve 64-bit kayan nokta aritmeti¤i ve PID fonsiyonu
c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick, KC sertifikalar›
Micro 830 Kontrolör Modelleri
Ç›k›fl
Girifl
Ürün Kodu
110 VAC
24VDC/VAC
Röle
2080-LC30-10QWB
-
6
2080-LC30-10QVB
-
6
2080-LC30-16AWB
10
2080-LC30-16QWB
2080-LC30-16QVB
Hareket
Ekseni
Yüksek
H›zl› Say›c›
Fiyat (Euro)
24V Sink
24V Source
4
-
-
-
2 YHS
122
-
4
-
1 PTO
2 YHS
122
-
6
-
-
-
-
163
-
10
6
-
-
-
2 YHS
163
-
10
-
6
-
1 PTO
2 YHS
163
14
-
-
10
2 PTO
4 YHS
210
2080-LC30-24QBB
2080-LC30-24QVB
-
14
-
10
-
2 PTO
4 YHS
210
2080-LC30-24QWB
-
14
10
-
-
-
4 YHS
210
2080-LC30-48AWB
28
-
20
-
-
-
-
332
2080-LC30-48QBB
-
28
-
-
20
3 PTO
6 YHS
332
2080-LC30-48QVB
-
28
-
20
-
3 PTO
6 YHS
332
2080-LC30-48QWB
-
28
20
-
-
-
6 YHS
332
Plug-in modülleri için sayfa 41’e bak›n›z.
38
www.marketotomasyon.com
YEN‹
Micro850
Programlanabilir
Kontrolör
Genel özellikler
Baz ünitelerde 24VDC besleme seçene¤i. Opsiyonel harici 110/240VAC güç kayna¤› vard›r.
24 ve 48 Girifl/Ç›k›fl içeren modeller.
Plug-In modülleri ve geniflleme modülleri ile 132 Girifl/Ç›k›fla geniflleme.
Dahili USB Portu, RS-232/485 portu ve Ethernet Portu
Dahili 3 eksen hareket kontrolü
o 3 adete kadar 100KHz PTO ç›k›fl ile (Step yada servo motor kontrolü)
o 6 adete kadar 100KHz Yüksek H›zl› Say›c› girifli
o Dahili Hareket Fonksiyon Bloklar› ile tek eksen hareketi.
o Basit hareket komutlar› Home, Stop, MoveRelative, MoveAbsolute, MoveVelocity
o Asenkron durumlar için gerçek konumu kay›t etmek amac› ile TouchProbe komutu
Connected Components Workbench yaz›l›m› ile Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama
c-UL-us Class 1 Div 2, CE, C-Tick, KC
Micro 830 Kontrolör Modelleri
Ç›k›fl
Girifl
Ürün Kodu
110 VAC
24VDC/VAC
Röle
24V Sink
24V Source
Eksen
Kontrol (1)
HSC(2)
Fiyat (Euro)
2080-LC50-24QWB
-
14
10
-
-
-
4 HSC
2080-LC50-48QWB
-
28
20
-
-
-
6 HSC
448
2080-LC50-24QBB
-
14
-
-
10
2 PTO
4 HSC
306
448
306
2080-LC50-48QBB
-
28
-
-
20
3 PTO
6 HSC
2080-LC50-24QVB
-
14
-
10
-
2 PTO
4 HSC
306
2080-LC50-48QVB
-
28
-
20
-
3 PTO
6 HSC
448
2080-LC50-24AWB
14 (Sadece 120VAC)
-
10
-
-
-
-
306
2080-LC50-48AWB
28 (Sadece 120VAC)
-
20
-
-
-
-
448
Aksesuarlar
Ürün Kodu
2080-PS120-240VAC
Aç›klama
Fiyat (Euro)
Harici 120/240V AC güç kayna¤›
32,6
(1) Her pulse ç›k›fl ekseni 2HSC giriflini ortak kullan›r. Maksimum say›da PTO konfigüre edildiyse HSC say›s› 0’d›r.
(2) 2-kablolu yüksek h›zl› say›c› gösterilmifltir, 2 ye bölünerek 4-kablolu yüksek h›zl› say›c› bulunur
(3) 12/24VDC ve 24VAC desteklenir
Plug-in modülleri için sayfa 41’e bak›n›z.
39
www.marketotomasyon.com
YEN‹
Micro850
Geniflleme
Modülleri
Genel özellikler
Micro 850 geniflleme modülleri, Micro 850 serisi kontolörlere 4 adet modül ile 128 dijital, analog I/O ve RTD/TC eklenmesini sa¤lar.
Yüksek adetli I/O modülleri ile yerden tasarruf sa¤lar.
Ç›kart›labilir terminaller ile kolay montaj, kurulum ve kablolama sa¤lar.
Kategori
Dijital I/O
Analog I/O
Açıklama
Ürün Kodu
Fiyat (Euro)
2085-IQ16
16Dijital girifl, 12/24VDC, Sink/Source
95,1
2085-IQ32T
32Dijital girifl, 12/24VDC, Sink/Source
156
2085-OV16
16Dijital ç›k›fl, 12/24VDC, Sink
119
2085-OB16
16Dijital ç›k›fl, 12/24VDC, Source
119
2085-OW8
8Röle ç›k›fl, 2A
78,1
2085-OW16
16Röle ç›k›fl, 2A
115
2085-IA8
8 , 120 VAC girifl
74,7
2085-IM8
8 , 240 VAC girifl
74,7
2085-OA8
8 , 120/240 VAC ç›k›fl
95,1
2085-IF4
4-kanal Analog girifl, 0 - 20mA/4 - 20mA, -10V ~ +10V,izoleli, 14-bit
149
2085-IF8
8-kanal Analog girifl, 0 - 20mA/4 - 20mA, -10V ~ +10V,izoleli, 14-bit
258
2085-OF4
4-kanal Analog ç›k›fl, 0 - 20mA/4 - 20mA, -10V ~ +10V,izoleli, 12-bit
149
Özel Modül
2085-IRT4
4-kanal RTD ve TC , izoleli, ±0.5 °C
231
Hat sonland›r›c›
2085-ECR
Hat sonland›r›c›
10,2
(1) Ba¤lant› aksesuar› gerekli.
40
www.marketotomasyon.com
YEN‹
Micro800 Plug-in
Modülleri
Plug-in Modulleri, uygulama ihtiyaçlar›na uygun olarak kolay ve ucuz geniflleme imkanlar› sa¤lar. Kolay ve üstten tak›lan modüller, PLC montaj
alan›n› geniflletmeden girifl/ç›k›fl gibi fiziksel eklentilerin yan›nda haberleflme, haf›za ve gerçek zaman saati ile fonksiyonel genifllemede sa¤lar.
Genel özellikler
Micro820, Micro830 ve Micro850 serisi programlanabilir kontrolörler ile kullan›m
Standart dijital ve analog girifl/ç›k›fl, haberleflme, haf›za yedekleme ve ek haf›za üniteleri
DeviceNet Scanner, Micro800 haberleflme kapasitesini 20 node PowerFlex AC sürücü ve CompactBlock LDX I/O’a geniflletir.
Rockwell Automation Encompass Partner ürünleri ile de¤iflik uygulama ve fonksiyonlar (Loadcell, SMS Modülü, BACNet habberleflme...)
Kolay montaj sa¤layan ve montaj alan›n› geniflletmeyen üstten tak›lan modüller
-20 ... 65°C (-4 ... 149 °F) çal›flma s›cakl›¤›
c-UL-us CL1DIV2, CE, C-Tick sertifikalar›
Micro 810 Kontrolör Modelleri
Kategori
Ürün Kodu
2080-IQ4
2080-OB4
Dijital Girifl/Ç›k›fl
2080-OV4
2080-OW4I
2080-IQ4OB4
2080-IQ4OV4
2080-IF4
Analog Girifl/Ç›k›fl
2080-IF2
2080-OF2
2080-SERIALISOL
Haberleflme
2080-DNET20
2080-TRIMPOT6
Özel Modül
2080-RTD2
2080-TC2
Desteklenen Kontrolör
Açıklama
Fiyat (Euro)
Micro820, Micro830, Micro850 4 Dijital Girifl, 12/24VDC, Sink/Source, Tip 3
Micro820, Micro830, Micro850 4 Dijital Ç›k›fl, 12/24VDC, Source
33,3
Micro820, Micro830, Micro850 4 Dijital Ç›k›fl, 12/24VDC, Sink
Micro820, Micro830, Micro850 2 Röle Ç›k›fl, herbiri izoleli, 2A
33,3
Micro820, Micro830, Micro850 8 kar›fl›k: 4 Dijital Girifl 12/24VDC, Sink/Source, 4 Dijital Ç›k›fl Source
Micro820, Micro830, Micro850 8 kar›fl›k: 4 Dijital Girifl 12/24VDC, Sink/Source, 4 Dijital Ç›k›fl Sink
53,6
Micro820, Micro830, Micro850 4-Kanal Analog Girifl, 0-20 mA, 0-10V, izolesiz 12-bit
Micro820, Micro830, Micro850 2-Kanal Analog Girifl, 0-20 mA, 0-10V, izolesiz 12-bit
102
Micro820, Micro830, Micro850 2-Kanal Analog Ç›k›fl, 0-20 mA, 0-10V, izolesiz 12-bit
Micro820, Micro830, Micro850 RS232/485 izoleli seri port
60,4
Micro820, Micro830, Micro850 DeviceNet Scanner, 20 Node
Micro820, Micro830, Micro850 6-Kanal Trimpot Analog Girifl
101
Micro820, Micro830, Micro850 2-Kanal RTD, ‹zolesiz, ±1.0 °C
Micro820, Micro830, Micro850 2-Kanal TC, ‹zolesiz, ±1.0 °C
74
33,3
46,9
53,6
60,4
46,9
67,2
74
Yedekleme Haf›zas›
Micro820, Micro830, Micro850 Yüksek H›zl› Say›c›, 250KHz, Line Receiver, 1 Dijital Ç›k›fl
Haf›za yedekleme ve Yüksek hassasiyetli gerçek zaman saati
2080-MEMBAK-RTC Micro830, Micro850
SMS Modülü
ILX800-SMSG
Micro830
850/900/1800/1900 MHz ,·2 W - 850/900 MHz ·1 W - 1800/1900 MHz
327
Loadcell Modülü
HI-2080-WS
Micro830, Micro850
16 Bit, Sinyal: -0.3mV ile +15.3mV aras›, 55 ölçüm/sn
412
Micro830, Micro850
4-kanal voltaj - akım / Termocupl / RTD / Rezistans analog girifller
210
Micro830, Micro850
2 kanal 10Amp. Ç›k›fl, LED indikatörlü
88
Micro830, Micro850
4 kanal termistör girifli, LED ‹ndikatörlü
210
Micro830, Micro850
Seri BACNET bina otomasyon arabirimi
210
2080-MOT-HSC
Üniversal Analog Mod. 2080sc-IF4u
Yüksek Ak›ml› Röle Mod. 2080sc-OW2IHC
4 Kanal Termistör Girifl 2080sc-NTC
BACNet Haberleflme 2080sc-BACNet
41
67,2
67,2
Connected Components
Workbench Yaz›l›m›
Connected Components Workbench™ programlama ve konfigürasyon yaz›l›m› Micro800 serisi kontrolörler ve birçok Allen-Bradley komponent
s›n›f› ürünü destekler. Makina üzerindeki Allen-Bradley markal› PLC, AC sürücü, Servo sürücü ve operatör paneli tekbir yaz›l›m ile kolayca birbirine
entegre edilebilir, devreye al›n›r ve izlenebilir.
Özellikler
Connected Components Workbench Yaz›l›m›
Standart Sürüm
Gelifltirme Sürümü
Tüm Micro800 Kontrolörler,PowerFlex AC Sürücüler,
Tüm Micro800 Kontrolörler,PowerFlex
PanelView Component Serisi HMI
AC Sürücüler, PanelView Component Serisi HMI
Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama
Ladder, Fonksiyon Blok, Text programlama
Blok oluflturma ve kullan›m
Blok oluflturma ve kullan›m
Destekler
Destekler
Çal›fl›rken Program ‹ndirme
Desteklemez
Destekler
Kontrolör Simülasyonu
Desteklemez
Destekler
Ürün Kodu
9328-SO001A-EN-C
9328-CCWDEVENE
Fiyat (Euro)
Ücretsiz (Web sitesinden indirilebilir)
Fiyat Sorunuz
Destekledi¤i Kontrolörler
Programlama Dilleri
Kullan›c› Tan›ml› Fonksiyon Bloklar›
Cihaz Konfigürasyonu
Cihaz Konfigürasyonu
Allen-Bradley ürünlerinin tek bir platform üzerinden
entegrasyonunu sa¤lar.USB port üzerinden kolay ve h›zl›
ba¤lant› kurulmas›n› sa¤lar. Grafik arabirim ile kolay ve
anlafl›l›r menülerden oluflur.
Programlama
Microsoft ve IEC-61131 standartlar›n›n kullan›m› ile endüstri
standartlar›nda yap›. Ladder, Fonksiyon Blok ve text
programlama. PLC ve Operatör panelleri aras›nda
sürükle/b›rak flekline kolay de¤iflken kullan›m›. Çal›flma
s›ras›nda programlama imkan›.
‹zleme
PanelView Component yaz›l›m›, Connected Components
Workbench program› içerisinde çal›fl›r. PanelView
Componente USB üzerinden trasfer gerektirmeksizin direkt
ba¤lant›. Alarm mesaj›, geçmifl kayd› ve basit reçeteleme
fonksiyonlar›n› içerir.
42
www.marketotomasyon.com
Micrologix 1000 Serisi PLC
Genel özellikler
120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri
10 , 16 , 20 yada 32 Girifl / Ç›k›fl I/O kombinasyonlar›
H›zl› CPU (500 komut program iflleme süresi 1,5 ms)
1kB Program haf›zas›
Dahili EEPROM haf›za ile harici pil yada haf›za modülü gerektirmez
20 Girifl / Ç›k›fll› modellerinde 4 analog girifl ve 1 analog ç›k›fl
DC giriflli modellerde dahili H›zl› Say›c› (6,6kHz)
Haberleflme:
Point-to-point (Dahili RS232 Portu ile)
DF1 Protokolü
DH-485 (1761-NET-AIC modülü ile)
DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile)
Ethernet/IP (1761-NET-ENI, 1761-NET-ENIW modülleri ile)
Kompakt yap› ile minimum alan gereksinimi, DIN ray montaj›
CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›
Micrologix 1000 Kontrolör Modelleri:
120/240VAC Besleme Gerilimi
Ürün Kodu
Girifl
Ç›k›fl
Yüksek H›zl› Girifl
Fiyat (Euro)
1761-L10BWA
6 (24VDC)
4 (Röle)
1 (6,6kHz)
127
1761-L16AWA
10 (120VAC)
6 (Röle)
-
226
1761-L16BWA
10 (24VDC)
6 (Röle)
1 (6,6kHz)
195
1761-L16NWA
10 (24VAC/DC)
6 (Röle)
-
244
1761-L20AWA-5A
12 (120VAC) , 4 (Analog)
8 (Röle) , 1 (Analog)
-
487
1761-L20BWA-5A
12 (24VDC) , 4 (Analog)
8 (Röle) , 1 (Analog)
1 (6,6kHz)
471
1761-L32AAA
20 (120VAC)
10 (Triac) , 2 (Röle)
-
376
1761-L32AWA
20 (120VAC)
12 (Röle)
-
331
1761-L32BWA
20 (24VDC)
12 (Röle)
1 (6,6kHz)
278
Girifl
Ç›k›fl
Yüksek H›zl› Girifl
Fiyat (Euro)
24VDC Besleme Gerilimi
Ürün Kodu
1761-L10BWB
6 (24VDC)
4 (Röle)
1 (6,6kHz)
106
1761-L10BXB
6 (24VDC)
2 (MOSFET) , 2 (Röle)
1 (6,6kHz)
73,6
1761-L16BBB
10 (24VDC)
4 (MOSFET) , 2 (Röle)
1 (6,6kHz)
188
1761-L16BWB
10 (24VDC)
6 (Röle)
1 (6,6kHz)
195
1761-L16NWB
10 (24VAC/DC)
6 (Röle)
-
226
12 (24VDC) , 4 (Analog)
8 (Röle) , 1 (Analog)
1 (6,6kHz)
451
1761-L32BBB
20 (24VDC)
10 (MOSFET) , 2 (Röle)
1 (6,6kHz)
268
1761-L32BWB
20 (24VDC)
12 (Röle)
1 (6,6kHz)
268
1761-L20BWB-5A
Analog girifller : Voltaj (±10V), ak›m (0…20 mA) / Analog ç›k›fllar: voltaj/ak›m (0…10V, 4…20 mA)
43
Aksesuarlar
Ürün Kodu
Aç›klama
Fiyat (Euro)
1761-CBL-AC00
1761-NET-AIC (9-Pin)/ PC Kablosu (9-Pin) , 45cm
27,5
1761-CBL-AM00
1761-NET-AIC (9-Pin) / Micrologix 1000 (8-Pin DIN) Kablosu , 45cm
25,9
1761-CBL-AP00
1761-NET-AIC (9-Pin) / Micrologix 1000 (9-Pin) Kablosu , 45cm
25,9
1761-CBL-HM02
El Programlama Cihaz› / Micrologix 100 Kablosu , 2 metre
41,3
1761-CBL-PM02
PC / Micrologix 100 Kablosu , 2 metre
40,6
1761-HHM-K08
El Programlama Cihaz› 8K Haf›za Modülü (1 Program saklama)
55,9
1761-HHM-K64
El Programlama Cihaz› 64K Haf›za Modülü (8 Program saklama)
92,8
1761-HHP-B30
El Programlama cihaz› (Micrologix 100 için, 1761-CBL-HM02 kablosu dahil)
194
1761-NET-AIC
AIC+ Geliflmifl Çevirici.( RS-232/RS-485 , 2 adet RS232 Portu)
146
1761-NET-DNI
DEVICENET Arabirimi (DEVICENET/DF1)
238
1761-NET-ENI
ETHERNET Arabirimi (Micrologix ve Compactlogix için)
507
1761-NETENIW
ETHERNET Arabirimi (WEB Server dahil)
663
1761-RPL-RT00
Yedek DNET Terminal blok (1761-NET-DNI için)
18,5
1761-SIM-B16
Micrologix 1000 girifl simülatörü
55,7
Haberleflme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.
44
www.marketotomasyon.com
Micrologix 1100 Serisi PLC
Dahili
Ethernet
Portu
Genel özellikler
120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri
Dahili 16 I/O, 144 I/O’ya kadar geniflleme imkan› (Maks. 4 adet 1762 MicroLogix I/O ile)
8 kB haf›za (4 kB kullan›c› program, 4 kB kullan›c› data haf›zas›)
‹zoleli RS-232/RS-485 portu ile seri yada network haberleflmesi
Dahili RJ45 portu ile 10/100 MBps Ethernet/IP haberleflmesi ve dahili WEB Server
Dahili LCD display ile I/O izleme, say›c›/zamanlay›c› de¤eri girifli
Online-edit özelli¤i ile program çal›fl›rken modifikasyon imkan›
2 adet dijital potansiyometre ile hassas data bölgesi de¤ifltirme
Dahili gerçek zaman saati, Dahili PID fonksiyonu ve floating-point aritmetik imkan›
1 adet 20kHz yüksek h›zl› say›c› girifli (DC giriflli modellerde), 2 adet 20 kHz yüksek h›zl› PTO/PWM ç›k›fl› (DC ç›k›fll› modelde)
Haberleflme:
Point-to-point (Dahili RS232 Portu ile)
Modbus RTU (RS232/RS485)
DF1 Protokolü
DH-485 (1761-NET-AIC modülü ile)
DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile)
Ethernet/IP (dahili RJ45 portu ve 1761-NET-EN/1761-NET-ENIW modülleri ile)
Kompakt yap› ile minimum alan gereksinimi, DIN ray montaj›, ç›kar›labilir terminal bloklar› ile kolay montaj ve servis
CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›
Micrologix 1100 Kontrolör Modelleri:
Ürün Kodu
Besleme
Girifl
Ç›k›fl
Yüksek H›zl› Girifl
Fiyat (Euro)
1763-L16AWA 120/240VAC 10 (120VAC), 2(Analog,V)
6 (‹zole Röle)
YOK
338
1763-L16BWA 120/240VAC 6 (24VDC), 4 (H›zl› 24VDC),2(Analog,V)
6 (‹zole Röle)
4 (20kHz I/P)
338
1763-L16BBB
24VDC
6 (24VDC), 4 (H›zl› 24VDC),2(Analog,V)
1763-L16DWD
12...24VDC
2 (‹zole Röle), 2(TR), 2(H›zl› TR) 4 (40kHz I/P) 2(40kHz O/P)
6 (12/24VDC), 4 (H›zl› 12/24VDC),2(Analog,V)
6 (‹zole Röle)
4 (20kHz I/P)
338
338
Analog girifller (0…10V)
Di¤er Aksesuarlar
Ürün Kodu
Aç›klama
Fiyat (Euro)
1763-BA
Micrologix 1100 Yedek Pil
24,70
1763-MM1
Micrologix 1100 Haf›za Modülü
98,10
1763-NC01
Micrologix 1100 RS485 Haberleflme Kablosu
27,20
1761-CBL-PM02
PC / Micrologix Programlama Kablosu , 2 metre
40,60
1762 Micrologix geniflleme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.
Haberleflme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.
45
Micrologix 1200 Serisi PLC
Genel özellikler
120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri
Dahili 24 yada 40 I/O
232 I/O’ya kadar geniflleme imkan› (Maks. 6 adet 1762 MicroLogix I/O ile)
6 kB haf›za (4 kB kullan›c› program, 2 kB kullan›c› data haf›zas›)
‹zoleli RS-232/RS-485 portu ile seri yada network haberleflmesi
Opsiyonel çift portlu modeller ile ayn› anda PC ve HMI’ya ba¤lan›labilir
2 adet dahili analog potansiyometre set noktalar›n›n kolay ayar›
Dahili PID fonksiyonu ve floating-point aritmetik imkan›
Opsiyonel gerçek zaman saati ve haf›za modülü
1 adet 20kHz yüksek h›zl› say›c› girifli (DC giriflli modellerde)
1 adet 20 kHz yüksek h›zl› PTO yada PWM ç›k›fl› (DC ç›k›fll› modelde)
Haberleflme:
Point-to-point (Dahili RS232 Portu ile)
DF1 Protokolü
Modbus RTU slave ve RTU master protokolü (RS-232 portu üzerinden)
ASCII haberleflme (RS-232 portu üzerinden)
DH-485 (1761-NET-AIC modülü ile)
DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile)
Ethernet/IP (1761-NET-ENI, 1761-NET-ENIW modülleri ile)
Kompakt yap› ile minimum alan gereksinimi, DIN ray montaj›
Ç›kar›labilir terminal bloklar› ile kolay montaj ve servis
CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›
46
www.marketotomasyon.com
Micrologix 1200 Kontrolör Modelleri:
120/240VAC Besleme Gerilimi
Ürün Kodu
Girifl
Ç›k›fl
Yüksek H›zl› Girifl
1762-L24AWA
14 (120VAC)
10 (Röle)
YOK
1762-L24AWAR
14 (120VAC)
10 (Röle)
YOK
1762-L24BWA
10 (24VDC),4 (FAST DC)
10 (Röle)
4 (20kHz I/P)
1762-L24BWAR
10 (24VDC),4 (FAST DC)
10 (Röle)
4 (20kHz I/P)
1762-L40AWA
24 (120VAC)
16 (Röle)
YOK
1762-L40AWAR
24 (120VAC)
16 (Röle)
YOK
1762-L40BWA
20 (24VDC),4 (FAST DC)
16 (Röle)
4 (20kHz I/P)
1762-L40BWAR
20 (24VDC),4 (FAST DC)
16 (Röle)
4 (20kHz I/P)
HMI Port
Fiyat (Euro)
311
-
377
-
261
325
-
461
521
-
446
499
24VDC Besleme Gerilimi
Ürün Kodu
Girifl
Ç›k›fl
Yüksek H›zl› Girifl
HMI Port
Fiyat (Euro)
1762-L24BXB
10 (24VDC),4 (FAST DC)
5 (Röle),4 (TR), 1 (H›zl› TR)
4 (20kHz I/P), 1(20kHz O/P)
-
253
1762-L24BXBR
10 (24VDC),4 (FAST DC)
5 (Röle),4 (TR), 1 (H›zl› TR)
4 (20kHz I/P), 1(20kHz O/P)
1762-L40BXB
20 (24VDC),4 (FAST DC)
8 (Röle),7 (TR), 1 (H›zl› TR)
4 (20kHz I/P), 1(20kHz O/P)
1762-L40BXBR
20 (24VDC),4 (FAST DC)
8 (Röle),7 (TR), 1 (H›zl› TR)
4 (20kHz I/P), 1(20kHz O/P)
315
-
436
495
Di¤er Aksesuarlar
Ürün Kodu
Aç›klama
Fiyat (Euro)
1762-MM1
Micrologix 1200 haf›za modülü
1762-MM1RTC
Micrologix 1200 haf›za modülü ve gerçek zaman saati
46,8
1762-RTC
Micrologix 1200 gerçek zaman saati modülü
37,5
1761-CBL-PM02
PC / Micrologix Programlama Kablosu , 2 metre
40,6
1762 Micrologix geniflleme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.
Haberleflme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.
47
69
Micrologix 1400 Serisi PLC
Dahili
Ethernet
Portu
Genel özellikler
120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri
Dahili 32 I/O
256 I/O’ya kadar geniflleme imkan› (Maks. 7 adet 1762 MicroLogix I/O ile)
20 kB haf›za (10 kB kullan›c› program, 10 kB kullan›c› data haf›zas›)
128 kB’a kadar data logging ve 64 kB reçete haf›zas›
2 adet RS-232/RS-485 portu ile seri yada network haberleflmesi
Dahili RJ45 portu ile 10/100 MBps Ethernet/IP haberleflmesi, dahili WEB Server
Dahili LCD display ile I/O izleme, say›c›/zamanlay›c› de¤eri girifli
Online-edit özelli¤i ile program çal›fl›rken modifikasyon imkan›
2 adet dijital potansiyometre ile hassas data bölgesi de¤ifltirme
Dahili PID fonksiyonu ve floating-point aritmetik imkan›
Dahili gerçek zaman saati
6 adet 100kHz yüksek h›zl› say›c› girifli (DC giriflli modellerde)
3 adet 100 kHz PTO yada 3 adet 40 kHz PWM ç›k›fl› (DC ç›k›fll› modellerde)
Dahili PTO ile çift eksen servo kontrolü
Haberleflme:
Point-to-point
DF1 Protokolü, DNP3 Protokolü
Modbus RTU slave ve RTU master protokolü
ASCII haberleflme
DH-485
DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile)
Ethernet/IP (dahili RJ45 portu ve 1761-NET-EN/1761-NET-ENIW modülleri ile)
E-mail gönderme özelli¤i
Kompakt yap› ile minimum alan gereksinimi, DIN ray montaj›
Ç›kar›labilir terminal bloklar› ile kolay montaj ve servis
CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›
48
www.marketotomasyon.com
Micrologix 1400 Kontrolör Modelleri:
120/240VAC Besleme Gerilimi
Ürün Kodu
Girifl
Ç›k›fl
Analog I/0
HS Girifl
PWM/PTO
Fiyat (Euro)
12 (24VDC)
8 (H›zl› DC)
20 (120VAC)
12 (Röle)
YOK
6 Kanal (100kHz)
-
452
12 (Röle)
YOK
YOK
-
452
1766-L32BWAA
12 (24VDC)
8 (H›zl› DC)
12 (Röle)
6 Kanal (100kHz)
-
552
1766-L32AWAA
20 (120VAC)
12 (Röle)
4 Girifl (V)
2 Ç›k›fl (V)
4 Girifl (V)
2 Ç›k›fl (V)
YOK
-
1766-L32BWA
1766-L32AWA
552
24VDC Besleme Gerilimi
Ürün Kodu
1766-L32BXB
1766-L32BXBA
Girifl
12 (24VDC)
8 (H›zl› DC)
12 (24VDC)
8 (H›zl› DC)
Ç›k›fl
6 (Röle), 3 (H›zl› DC)
3 (Normal DC)
6 (Röle), 3 (H›zl› DC)
3 (Normal DC)
Analog I/0
HS Girifl
PWM/PTO
Fiyat (Euro)
YOK
6 Kanal (100kHz)
452
4 Girifl (V)
2 Ç›k›fl (V)
6 Kanal (100kHz)
3 Kanal PTO (100kHz)
/ PWM (40kHz)
3 Kanal PTO (100kHz)
/ PWM (40kHz)
552
Analog girifller (0…10V), analog ç›k›fllar (0…10V)
Micrologix 1400 Aksesuarlar›
Ürün Kodu
Aç›klama
Fiyat (Euro)
1766-MM1
Micrologix 1400 Haf›za Modülü
109
1761-CBL-PM02
PC / Micrologix Programlama Kablosu , 2 metre
40,6
1762 Micrologix geniflleme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.
Haberleflme modülleri için sayfa 50’ye bak›n›z.
49
Micrologix 1100-1200-1400 Serisi PLC Geniflleme Üniteleri
Dijital Girifl / Ç›k›fl Modülleri
Ürün Kodu
Girifl
Ç›k›fl
Voltaj Kategorisi
Fiyat (Euro)
1762-IA8
8
1762-IQ8
8
-
100/120V AC
94,9
-
24VDC NPN/PNP
1762-IQ16
93,4
16
-
24VDC NPN/PNP
116
1762-IQ32T
32
-
24VDC NPN/PNP
192
1762-OA8
-
8
100…240VAC
125
1762-OB8
-
8
24V DC source
98,6
1762-OB16
-
16
24V DC source
142
1762-OW8
-
8
AC/DC N.A. röle
98,1
1762-OW16
-
16
AC/DC N.A. röle
142
1762-OX6I
-
6
AC/DC Type C Relay
100
1762-OV32T
-
32
24V DC sink
233
1762-OB32T
-
32
24V DC source
233
1762-IQ8OW6
8
6
Girifl:24VDC NPN/PNP Ç›k›fl:N.A. röle
166
Analog Girifl/Ç›k›fl Modülleri
Ürün Kodu
Girifl
Ç›k›fl
Analog Limitler
Hassasiyet
Fiyat (Euro)
1762-IF4
4
-
Voltaj: ±10V Ak›m: 4…20 mA
15 bit
197
1762-OF4
-
4
Voltaj: 0…10V Ak›m: 4…20 mA
12 bit
187
1762-IF2OF2
2
2
Voltaj: 0…10V Ak›m: 4…20 mA
12 bit
197
1762SC-IF8U
8
-
Voltaj, Ak›m, Thermocouple, RTD Girifl
702
1762SC-IF4OF4
4
4
Voltaj, Ak›m, Thermocouple Girifl, Voltaj Ak›m Ç›k›fl
702
1762SC-OF8
-
8
Voltaj, Ak›m, Bipolar Ç›k›fl
702
Özel Modüller
Ürün Kodu
Aç›klama
Fiyat (Euro)
1762-IT4
4 Kanal Termocupl: J,K,T,E,R,S,B,N,C / Milivolt: ±50mV yada ±100mV)
274
1762-IR4
4 Kanal RTD: ±0.2…±0.6 °C (25°C’de do¤ruluk) / Direnç giriflleri: ±0.5…±1.5 Ohm
274
1492-CAB025P62
1492-CAB025U62
1762-OB32T için 2,5m kablo
125
1762-IQ32T için 2,5m kablo
125
Micrologix Haberleflme Modülleri
Ürün Kodu
1761-NET-AIC
Aç›klama/Özellikler
AIC+ Geliflmifl Arabirim Çevirici
Fiyat (Euro)
146
• Micrologix PLC'nin yada di¤er DH-485 özellikli RS-232 cihaz›n DH-485 a¤›na ba¤lanma
• Micrologix PLC'nin di¤er cihazlarla iletiflim bafllatmas› yada cevap vermesini sa¤lama
1761-NET-DNI
DeviceNet RS-232 Arabirimi
238
• Micrologix PLC yada di¤er DF1 full duplex adresli cihazlar›n DeviceNet a¤›na ba¤lanmas›
• Micrologix PLC'nin DeviceNet slave noktas› olarak çal›flmas›
• PLC ler aras› peer-to-peer mesajlaflma
• PC'yi DeviceNet a¤›na ba¤layarak peer-to-peer haberleflme, programlama ve on-line izleme
1761-NET-ENI
EtherNet/IP RS-232 Arabirimi
507
• Micrologix PLC'nin yada DF1 full duplex adresli RS-232 cihaz›n Ethernet/IP a¤›na ba¤lama
• Program izleme, yükleme ve indirme
• PC'ler ve ana bilgisayarlar aras› veri al›flverifli
• Peer-to-peer haberleflme
• SMTP üzerinden e-mail mesajlaflma
1761-NET-ENIW
EtherNet/IP RS-232 Arabirimi (Dahili WEB Server)
663
• 1761-NET-ENIW Web özellikli modülserver üzerinden data tablolar›na ulaflarak yazma/okuma
Haberleflme cihazlar›ndan biri , MicroLogix 1000, 1200, yada 1500 PLC’ye ba¤land›¤›nda gerekli olan güç Micrologix PLC haberleflme portundan
sa¤lan›r. MicroLogix 1100 ve 1400 PLC’ler bu gücü sa¤lamazlar, harici olarak 24V DC güç kayna¤› kullan›lmas› gereklidir.
50
www.marketotomasyon.com
Micrologix 1500 Serisi PLC
Genel Özellikler
120/240VAC yada 12/24VDC besleme seçenekleri
Dahili 24 yada 28 I/O, 540 I/O’ya kadar geniflleme imkan› (Maks. 16 adet 1769 CompactLogix I/O ile)
1764-LSP CPU / 7kB haf›za, 1764-LRP CPU / 14kB haf›za
‹zoleli RS-232 portu ile seri yada network haberleflmesi
Opsiyonel Data Access Tool (1764-DAT) ile CPU de¤iflkenlerini de¤ifltirme imkan›
2 adet dahili analog potansiyometre set noktalar›n›n kolay ayar›
Dahili PID fonksiyonu ve floating-point aritmetik imkan›
Opsiyonel gerçek zaman saati ve haf›za modülü
20kHz yüksek h›zl› say›c› girifli, 20 kHz yüksek h›zl› PTO yada PWM ç›k›fl›
Haberleflme:
Point-to-point (Dahili RS232 Portu ile)
DF1 Protokolü
Modbus RTU slave ve RTU master protokolü (RS-232 portu üzerinden)
ASCII haberleflme (RS-232 portu üzerinden)
DH-485 (1761-NET-AIC modülü ile)
DeviceNET (1761-NET-DNI modülü ile)
Ethernet/IP (1761-NET-ENI, 1761-NET-ENIW modülleri ile)
CE, C-Tick, UL, c-UL, Class I Division 2 Hazardous Location sertifikalar›
Micrologix 1500 Baz Üniteleri
Ürün Kodu
Besleme Voltaj›
Girifl
Ç›k›fl
HS Girifl
Fiyat (Euro)
1764-24AWA
120/240VAC
12 (Röle), her modülde 2 izole
-
367
1764-24BWA
120/240VAC
12 (120VAC)
8 (24VDC)
4 (24VDC, h›zl›)
12 (Röle), her modülde 2 izole
4 (20Khz) H›zl› girifl
365
1764-28BXB
24VDC
8 (24VDC)
8 (24VDC, h›zl›)
6 (Röle), her modülde 2 izole
2 (24VDC FET)
2 (24VDC , h›zl›, FET)
8 (20KHz) H›zl› girifl
2 (20KHz ) H›zl› ç›k›fl
365
Micrologix 1500 CPU Üniteleri
Ürün Kodu
Ç›k›fl
Fiyat (Euro)
1764-LRP
MicroLogix 1500 CPU ünitesi (RS-232 Portlu), çift port
242
1764-LSP
MicroLogix 1500 CPU ünitesi, tek port
168
Micrologix 1500 Aksesuarlar›
Fiyat (Euro)
Ürün Kodu
Aç›klama
1764-DAT
MicroLogix Data Access Tool
1764-MM1
MicroLogix 1500 8 KB Haf›za ünitesi
91
1764-MM1RTC
MicroLogix 1500 8 KB Haf›za ünitesi ve gerçek zaman saati
107
1764-MM2
MicroLogix 1500 16 KB Haf›za ünitesi
139
1764-MM2RTC
MicroLogix 1500 16 KB Haf›za ünitesi ve gerçek zaman saati
156
1764-RTC
MicroLogix 1500 16 KB gerçek zaman saati modülü
40,5
99
1769 CompactLogix geniflleme modülleri için sayfa 52-53’e bak›n›z.
Haberleflme modülleri için sayfa 39’a bak›n›z.
51
1769 CompactLogix I/O Modülleri
1769 Compact Güç Kayna¤›
Ürün Kodu
Aç›klama
1769-PA2
Compact 124-240VAC geniflleme güç ünitesi ([email protected] , [email protected])
163
1769-PA4
Compact 124-240VAC geniflleme güç ünitesi ([email protected] , [email protected])
270
1769-PB2
Compact 24VDC geniflleme güç ünitesi ([email protected] , [email protected])
163
1769-PB4
Compact 24VDC geniflleme güç ünitesi ([email protected] , [email protected])
270
Fiyat (Euro)
1769 Compact Dijital AC Girifl Modülleri
Kanal Say›s›
Voltaj Tipi
Fiyat (Euro)
1769-IA8I
8 (her kanal izoleli)
100 - 120VAC
159
1769-IA16
16
100 - 120VAC
169
1769-IM12
12
200 - 240VAC
155
Kanal Say›s›
Voltaj Tipi
Fiyat (Euro)
1769-OA8
8
100 - 120VAC
179
1769-OA16
16
100 - 120VAC
259
Ürün Kodu
1769 Compact Dijital AC Ç›k›fl Modülleri
Ürün Kodu
1769 Compact Dijital DC Girifl Modülleri
Ürün Kodu
Kanal Say›s›
Voltaj Tipi
Fiyat (Euro)
1769-IQ16
16
24VDC, NPN/PNP
144
1769-IQ16F
16 (yüksek h›zl›)
24VDC, NPN/PNP
172
1769-IQ32
32
24VDC, NPN/PNP
253
1769-IQ32T
32 (terminasyonlu)
24VDC, NPN/PNP
248
1769 Compact Dijital DC Birleflik Modül
Ürün Kodu
1769-IQ6XOW4
Kanal Say›s›
Voltaj Tipi
6 girifl
24VDC, NPN/PNP
4 N.O. Ç›k›fl
AC/DC Röle
Fiyat (Euro)
146
1769 Compact Dijital DC Ç›k›fl Modülü
Kanal Say›s›
Voltaj Tipi
Fiyat (Euro)
1769-OB8
8
24VDC, PNP
153
1769-OB16
16
24VDC, PNP
188
1769-OB16P
16 (korumal›)
24VDC, PNP
227
1769-OB32
32
24VDC, PNP
307
1769-OB32T
32 (terminasyonlu)
24VDC, PNP
287
1769-OV16
16
24VDC, NPN
178
1769-OV32T
32 (terminasyonlu)
24VDC, NPN
312
Ürün Kodu
1769 Compact Dijital Röle Ç›k›fl Modülü
Ürün Kodu
Kanal Say›s›
Voltaj Tipi
Fiyat (Euro)
1769-OW8
8 N.O.
AC/DC Röle
128
1769-OW8I
8 N.O. (Her kanal izoleli)
AC/DC Röle
175
1769-OW16
16 N.O.
AC/DC Röle
239
52
www.marketotomasyon.com
1769 Compact Analog Girifl Modülleri
Ürün Kodu
Kanal Say›s›
1769-IF4
4
1769-IF4I
4 her kanal izoleli
1769-IF8
8
Hassasiyet
14 bit unipolar
16 bit (unipolar)
15 bit + iflaret (bipolar)
Sinyal Alan›
±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC,
1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA
±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC,
1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA
Fiyat (Euro)
291
546
16 bit (unipolar)
±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC,
1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA
465
1769-IF16V
16 single-ended
16 bit (unipolar)
15 bit + iflaret (bipolar)
±10V DC, 0…10V DC, 0…5V DC,1…5V DC
691
1769-IF16C
16 single-ended
16 bit (unipolar)
0…20 mA, 4…20 mA
683
1769 Compact Analog Ç›k›fl Modulleri
Ürün Kodu
Kanal Say›s›
Fiyat (Euro)
Hassasiyet
Sinyal Alan›
1769-OF2
2
14 bit (unipolar)
292
1769-OF4
4
14 bit (unipolar)
4 her kanal izoleli
16 bit (unipolar)
±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC,
1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA
±10V DC ,0…10V DC, 0…5V DC,
1…5V DC, 0…20 mA, 4…20 mA
0…20 mA, 4…20 mA
1769-OF8C
8
16 bit (unipolar)
0…20 mA, 4…20 mA
869
1769-OF4VI
4 her kanal izoleli
16 bit (unipolar)
±10V DC, 0…10V DC, 0…5V DC,1…5V DC
677
1769-OF8V
8
16 bit (unipolar)
±10V DC, 0…10V DC, 0…5V DC,1…5V DC
875
1769-OF4CI
451
665
1769 Compact Analog Birleflik Modüller
Ürün Kodu
1769-IF4XOF2
Girifl Kanal Say›s› Ç›k›fl Kanal Say›s›
4
1769-IF4FXOF2F 4 yüksek h›zl› yada
tek tarafl›
2
2 yüksek h›zl›
tek tarafl›
Hassasiyet
Sinyal Alan›
Fiyat (Euro)
8 bit + iflaret
0…10V DC
0…20 mA
350
±10V, 0…10V
0…5V , 1…5V
0…20 mA, 4…20 mA
590
Girifl:14 bit (unipolar)
14 bit + iflaret (bipolar)
Ç›k›fl:13 bit (unipolar)
13 bit + iflaret (bipolar)
1769 Compact Özel Modüller
Ürün Kodu
1769-ARM
1769-ASCII
1769-BOOLEAN
1769-HSC
1769-SM1
1769-SM2
1769-SDN
1769-ADN
Aç›klama
Fiyat (Euro)
Adres rezerve modülü
Compact 2 kanal ASCII arabirim modülü 2 full duplex (RS-232, RS-422) 2 half duplex (RS-485)
Compact 24V I/O Boolean kontrol modülü
Compact I/O Yüksek h›zl› say›c› modülü (1 MHz)
Compact I/O'dan DPI/SCANport'a modülü
Compact I/O'dan DSI haberleflme modülü
Compact DeviceNet Scanner modülü
CompactLogix DeviceNet adaptörü , seri B
82
418
297
535
385
330
513
380
1769 Compact Aksesuarlar
Ürün Kodu
1769-CRL1
1769-CRL3
1769-CRR1
1769-CRR3
1769-ECL
1769-ECR
Aç›klama
Fiyat (Euro)
Compact I/O Sa¤ blok-sol blok geniflleme kablosu (1m)
Compact I/O Sa¤ blok-sol blok geniflleme kablosu (3m)
Compact I/O Sa¤ blok-sa¤ blok geniflleme kablosu (1m)
Compact I/O Sa¤ blok-sa¤ blok geniflleme kablosu (3m)
Compact I/O Sol sonland›rma modülü
Compact I/O Sa¤ sonland›rma modülü
53
101
108
99,9
107
26,3
20,2
Katalog No
1761
1763
1762
1766
1764-LSP
Tip
Micrologix 1000
Micrologix 1100
Micrologix 1200
Micrologix 1400
4K/2K konfigüre edilebilir
10K/10K konfigüre edilebilir
1764-LRP
Micrologix 1500
Haf›za
4K/4K konfigüre edilebilir
3.6K/4K Konfigüre edilebilir
Data logging: Max 128kB
Data logging: Max 128kB
Reçete:
Reçete: Maks. 64kB
Reçete: Maks. 64kB
Kullan›c› haf›za bölgesi
Dijital Girifl/Ç›k›fl
144
232
Micrologix
Micrologix PLC Karflılafltırma Tablosu
256
Ek fonksiyonlar
Analog
Ayar trimpotu
PID
Yüksek H›zl› Say›c›
Gerçek zaman saati
PWM (pulse ç›k›fl› ile)
Tek Eksen Servo Kontrolü
Ekrandan data eriflimi
Kayar nokta aritmeti¤i
Programlama yaz›l›m›
RSLogix 500 ve RSLogix Micro
Haberleflme
1 adet 9-Pin D-Shell
1 adet 8-Pin Mini DIN
(RS-485 ile ayn› port)
1 adet 8-Pin Mini DIN
1 adet 8-Pin Mini DIN
1 adet 9-Pin D-Shell
Besleme
120/240V AC ve 24VDC
Sertifikasyon
CE, cUL, Class 1 Div.2
54
www.marketotomasyon.com
Kinetix 3
Servo Sürücüler
Kinetix 3 Komponent Servo Sürücüler , düflük güçlü uygulamalarda basit çözüm sunarak geleneksel servo çözümlerinin karmafl›kl›¤›n› ortadan
kald›r›r. Kompakt tasar›m› ile 1.5 kW ve alt›ndaki uygulamalar için idealdir.
Genel Özellikler
Tek faz ve üç faz besleme 170…264V AC
50 W…1.5 kW güç aral›¤›
Otomatik motor tan›ma ve kazanç ayar›
Dahili Modbus-RTU ile tüm parametreleri de¤ifltirebilme ve izleyebilme imkan›.
Kolay kablolama için çift konnektörlü haberleflme portu. Haz›r kablolar ile sürücüler aras› kolay kablolama
UltraWare yaz›l›m› ile h›zl› ve kolay konfigürasyon. Yaz›l›m ile ile ayn› anda birden çok sürücüye online olabilme
Sürücü üzerindeki programlanabilir 10 adet dijital girifl ve 6 adet dijital ç›k›fl.
64 adet Index (Dahili pozisyonlama) ile Pick&Place , Saç sürme vb. uygulamalar için ideal
Sürücü üzerinden referansa gönderme (Homing)
Dahili pozisyonlamada 64 adet index için ayr› h›z, pozisyon , accel ,decel tan›mlayabilme. Her bir index için mutlak (absolute) yada art›msal
(incremental) çal›flma imkan›
Yaz›l›m üzerinden dahili pozisyonlama çal›flt›rma, indexleme de istenilen index numaras›na gönderme , homing yapabilme mümkündür.
c-UL-us, CE, C-Tick
Uygulamalar
Kinetix 3 Servo sürücler ile yap›labilecek baz› uygulamalar:
Dikey paketleme , vidal› besleme
Saç sürme
Pick&Place uygulamar›
Döner tabla
Laboratuar otomasyon ekipmanlar›
Medikal teknoloji ve üretim
Solar panel izleme
Elektronik montaj
Yar›iletken iflleme
Kinetix 3 Modelleri:
Ürün Kodu
Güç
Ç›k›fl Voltaj/Ak›m›
Fiyat (Euro)
2071-AP0
50W
1 Faz , 220VAC , 0.6Amp
415
2071-AP1
100W
1 Faz , 220VAC , 1.1Amp
435
2071-AP2
200W
1 Faz , 220VAC , 1.7Amp
451
2071-AP4
400W
1 Faz , 220VAC , 3.3Amp
476
2071-AP8
800W
1-3 Faz , 220VAC , 5Amp
554
2071-A10
1000W
3 Faz , 220VAC , 7Amp
580
2071-A15
1500W
3 Faz , 220VAC , 9Amp
757
55
TL-Serisi
Kompakt
Servo Motorlar
TLY TL-Serisi Servo Motorlar düflük atalet ve yüksek performansa ihtiyaç duyan makine tasar›mc›lar› için kayda de¤er bir çözüm sunmaktad›r.
230V motorlar yüksek çözünürlükte mutlak enkoder yada 2000 PPR art›msal enkoder içerebilir.
E¤er uygulaman›zda kompakt , güçlü , geri besleme opsiyonlar› olan ve fiyat odakl› bir motora ihtiyac›n›z var ise , Allen-Bradley TL-Serisi (TLY)
Motorlar sizin için uygun çözüm olabilir.
TL-Serisi (TLY) Motorlar, TL Serisi motorlar ile ayn› özellik ve fonksiyonlar› sunarlar. Ek olarak, bir metre kablolu dayan›kl› konnektöre sahiptirler.
Motorlar standart IP43 korumaya sahiptir . Opsiyonel kit ile sadece yüzeyde IP65 sa¤lanabilir.
Genel Özellikler
17-bit hassasiyetle pozisyon kontrolu
Çok turlu, yüksek hassasiyetli , pil yedeklemeli, mutlak geribesleme
Motor üzerindeki haf›za ile motor tan›ma
Seri haberleflme ile sürücüye otomatik motor tan›m› gönderebilme
46 mm, 70 mm, 90 mm and 100 mm gövde
Opsiyonel dahili 24V fren
TL Serisi Katalog Numaras› Seçimi
56
www.marketotomasyon.com
TL/TLY Frensiz Motorlar:
Ürün Kodu
Tork (Nm)
Güç (kW)
Enkoder
TL-A120P-BJ32AA
0,18
0,086
17-Bit Absolute
5000
222
TL-A130P-BJ32AA
0,325
0,14
17-Bit Absolute
5000
229
TL-A220P-BJ32AA
0,836
0,35
17-Bit Absolute
5000
254
TL-A230P-BJ32AA
1,30
0,44
17-Bit Absolute
5000
276
TL-A2530P-BJ32AA
2,60
0,69
17-Bit Absolute
5000
328
TL-A2540P-BJ32AA
2,94
0,86
17-Bit Absolute
5000
343
TLY-A230P-BJ62AA
1,3
0,44
17-Bit Absolute
5000
496
TLY-A2540P-BJ62AA
2,94
0,86
17-Bit Absolute
5000
602
TLY-A310M-BJ62AA
3,61
0,95
17-Bit Absolute
4500
654
TL-A410M-BJ32AA
5,42
2,0
17-Bit Absolute
4500
541
Devir (devir/dakika)
Fiyat (Euro)
TL/TLY Frenli Motorlar:
Tork (Nm)
Güç (kW)
Enkoder
TL-A110P-BJ34AA
0,086
0,037
17-Bit Absolute
5000
265
TL-A120P-BJ34AA
0,163
0,077
17-Bit Absolute
5000
274
TL-A130P-BJ34AA
0,293
0,13
17-Bit Absolute
5000
282
TL-A220P-BJ34AA
0,757
0,24
17-Bit Absolute
5000
466
TL-A230P-BJ34AA
1,16
0,32
17-Bit Absolute
5000
341
TL-A2530P-BJ34AA
2,6
0,55
17-Bit Absolute
5000
636
TL-A2540P-BJ34AA
2,94
0,66
17-Bit Absolute
5000
442
TLY-A230P-BJ64AA
1,16
0,32
17-Bit Absolute
5000
599
TLY-A2540P-BJ64AA
2,94
0,66
17-Bit Absolute
5000
762
TLY-A310M-BJ64AA
3,61
0,9
17-Bit Absolute
4500
825
TL-A410M-BJ34AA
4,86
1,8
17-Bit Absolute
4500
673
Ürün Kodu
Devir (devir/dakika)
Fiyat (Euro)
2000PPR enkoderli motor tipleri mevcuttur.
Kablo/Aksesuarlar:
Ürün Kodu
Aç›klama
Fiyat (Euro)
2090-DANFCT-S03
Enkoder kablosu, 3mt
71,7
2090-DANFCT-S05
Enkoder kablosu, 5mt
85,8
2090-DANFCT-S09
Enkoder kablosu, 9mt
108
2090-DANPT-16S03
Güç Kablosu, 3mt
37
2090-DANPT-16S05
Güç Kablosu, 5mt
45,6
2090-DANPT-16S09
Güç Kablosu, 9mt
65,4
2071-TBIO
I/O adaptör kart›
73,2
2071-TBMF
Motor geri besleme kart›
73,2
CON50
I/O Konnektörü 50 Pin
40
2090-DANBT-18S03
Fren Kablosu, 3 mt
27,8
2090-DANBT-18S05
Fren Kablosu, 5 mt
35,8
2090-DANBT-18S09
Fren Kablosu, 9 mt
45,6
2090-CFBM6DF-CBAA05
TLY motor enkoder kablosu
62,6
2090-CPBM6DF-16AA05
TLY motor güç kablosu
78,7
57
PanelView
Component
Grafik Terminaller
PanelView Component serisi Grafik Terminaller, C200 (2”) , C300 (3”) , C600(5.7”) ve C1000 (10.4”) seri ve boyutlar›nda monocrome yada
renkli modelleri içeren ürünlerdir. Operatör girifllerimodele ba¤l› olarak tufl tak›m› yada dokunmatik ekran ile yap›labilmektedir. Ürün içine
gömülü bulunan PC tabanl› dizayn yaz›l›m› sayesinde PC’ye yaz›l›m yükleme ihtiyac›n› ortadan kald›rmaktad›r.USB yada Ethernet portlar› üzerinden
konfigürasyon yap›labilmektedir. Ayr›ca dahili haberleflme portlar› sayesinde de¤iflik haberleflme a¤lar›na ba¤lanma imkan› bulunmaktad›r.
Genel Özellikler
SLC500, Micrologix ve yeni Micro800 PLC serileri ile DF1, DH-485 ve Ethernet haberleflmesi bulunmaktad›r.
Di¤er firmalar›n haberleflme protokollerini de destekler.( Modbus, Modbus/TCP ve Siemens MPI)
Dil seçenekleri ile Latin alfabesi d›fl›nda Rusça, Yunanca, Çince , Japonca ve Korece gibi dilleride desteklemektedir.
Dahili tan›ml› de¤iflkenler ile alarm mesajlar›
Reçete fonksiyonu ile grup halinde veri ve parametre yükleme/çekme.
Reçeteler .cvs format›nda saklanarak offline de¤ifltirilebilir.
USB Flah bellek kullan›m› ile uygulama, reçete ve alarm loglar› yedeklenebilir.C600 ve C1000 modellerinde SD kart da kullanarakda yap›labilir.
Kullan›c› ad›/flifresi ile ekran bilgisi ve yaz›l›m›na eriflimi k›s›tlama imkan›
Panele gömülü dizayn yaz›l›m› ile PC’ye yaz›l›m kurulum gerektirmez.
Ayr›ca ücretsiz Connected Component Workbench PC’tabanl› yaz›l›m› da ayr›ca mevcuttur.
PanelView Component Grafik Terminaller:
Ürün Kodu
Ekran Boyu
Çözünürlük
Renk
Arabirim
Haberleflme/Programlama
Portu
RS232,RS422/485,USB
Fiyat (Euro)
2711C-F2M
2" (49x14mm)
122x32 piksel
Monocrom STN Fonsiyon/Nümerik Tufl
2711C-K2M
2" (49x14mm)
122x32 piksel
Monocrom STN Fonsiyon/Nümerik Tufl
RS232,RS422/485,USB
169
2711C-T3M
3" (67x33mm)
128x64 piksel
Monocrom STN Tufl ve dokunmatik ekran
RS232,RS422/485,USB
193
2711C-K3M
3" (67x33mm)
128x64 piksel
Monocrom STN Tufl ve dokunmatik ekran
RS232,RS422/485,USB
239
2711C-T6M
5.7" (115x86mm)
320x240 piksel Monocrom STN Dokunmatik Ekran
RS232,RS422/485,RJ45,USB
360
2711C-T6T
5.7" (115x86mm)
320x240 piksel Renkli TFT
Dokunmatik Ekran
RS232,RS422/485,RJ45,USB
428
2711C-T10C 10.4" (211x158mm) 640x480 piksel Renkli TFT
Dokunmatik Ekran
RS232,RS422/485,RJ45,USB
909
138
Aksesuarlar:
Ürün Kodu
Aç›klama
Fiyat (Euro)
2711C-CBL-AB03
RS485 (5-PIN) / RJ45 Kablosu
31,7
2711C-CBL-UU02
USB Programlama Kablosu
18,9
2711C-RJ422
RS422/485 Konnektörü
33,8
58
www.marketotomasyon.com
NOTLAR
Download

pdf indir - Market Elektronik