SVC 3475 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
KULLANMA KILAVUZU
TR
EN
FR
NL
DE
ES
RU
UA
HR
AR
3
1
4
6
5
2
-1-
TÜRKÇE
De¤erli Müflterimiz,
Ürün seçiminde S‹NBO'yu tercih etti¤iniz için teflekkür ederiz.
Uzun ve verimli bir kullan›m için cihaz› kullanmadan önce bu k›lavuzu özellikle güvenlik
talimatlar›na dikkat ederek okuman›z› ve devaml› suretle saklaman›z› tavsiye ederiz.
Sayg›lar›m›zla
Sinbo Küçük Ev Aletleri
Children being supervised not to play with the appliance.
This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory
or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision
or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for their safety. Children
should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
Cihazla oynamamalarını güvenceye almak için çocuklar gözetim altında tutulmalıdır.
Bu ürün (çocuklar dahil ) fiziksel hassasiyeti az, zihinsel olarak yetersiz, deneyimsiz ve yeterli bilgiye
sahip olmadan yada kendilerinin güvenli¤inden sorumlu olan kifliler tarafından bu ürünü kullanmak
için gerekli talimatlar verilmemifl kiflilerin kullanımına uygun de¤ildir.
-2-
SINBO SVC 3475 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
KULLANIM KILAVUZU
Kullanmadan önce bu k›lavuzu okuyun ve ileride baflvurmak için saklay›n
ÖNEML‹ GÜVENL‹K TAL‹MATLARI
Bir elektrikli cihaz› kullan›rken, afla¤›da oldu¤u gibi kullan›m talimatlar› her zaman takip
edilmelidir ;
TÜM TAL‹MATLARI OKUYUN
(BU C‹HAZI) KULLANMADAN ÖNCE
UYARI - Yang›n, elektrik çarpmas› veya yaralanma riskini azaltmak için:
1. Elektrik süpürgesini tak›l› halde b›rakmay›n. Faydas› olmad›¤›nda veya kullanmad›¤›n›zda
fiflten ç›karmay› unutmay›n.
2. Elektrik çarpmas› riskini azaltmak için; aç›k havada veya ›slak yüzeylerde kullanmay›n
3. Oyuncak olarak kullan›lmas›na izin vermeyin. Çocuklar›n yak›nlar›nda kullan›ld›¤›nda dikkat
edilmesi gereklidir.
4. Bu k›lavuzda belirtildi¤i gibi kullan›n.
5. Hasarl› kablo veya fifli ile kullan›m yapmay›n. E¤er elektrik süpürgesi olmas› gerekti¤i gibi
çal›flm›yorsa, yere düfltüyse, zarar gördüyse, aç›k havada ve ya¤murda b›rak›ld›ysa, suya
düflürüldüyse, servise götürün.
6. Çekmeyin veya kablosu yerdeyken sürüklemeyin. Bir kolunuz kablonun üzerinde olacak
flekilde tafl›y›n, kablonun üzerine kapa¤›n› kapat›n, keskin kenar veya köfleler etraf›nda kabloyu
çekmeyin. Kablonun üzerinden geçebilecek flekilde elektrik süpürgesini çal›flt›rmay›n. Is›t›lm›fl
yüzeylerden kabloyu uzak tutun.
7. Kablosundan çekerek ç›karmay›n. Ç›karmak için, kabloyu de¤il, prizi kavray›n.
8. Fifli veya elektrik süpürgesini ›slak elle tutmay›n.
9. Deliklerine herhangi bir nesne sokmaya çal›flmay›n. T›kanm›fl flekilde kullanmay›n. Toz,
pamuk, saç gibi hava ak›m›n› engelleyen faktörlerden korumak için s›k s›k temizleyin.
10. Saç›n›z, parma¤›n›z, k›yafetleriniz gibi nesnelerden uzak tutun. Dikkatli kullan›n.
11. Fifli prizden çekmeden önce tüm kontrolleri kapat›n.
12. Merdivenleri temizlerken ekstra dikkatli olman›z gerekir.
13. Gaz gibi yan›c› ve parlay›c› s›v›lardan ve bulunabilecekleri mekanlardan uzakta kullan›n.
14. Fifli, geri sarma makaras› üzerine tutun. Fifli geri sararken yavafl ve dikkatli olun.
15. Kabloyu geri sarmadan önce fiflten ç›kar›n.
16. Sigara, kibrit, çakmak veya henüz atefli sönmemifl kül gibi yanan bir fleyi çekmesine izin
vermeyin.
17. Toz torbas› ve / veya filtresi olmadan kullanmay›n.
18. Elektrik kablosu hasarl› ise, üretici firma veya yetkili servis taraf›ndan de¤ifltirilmelidir.
19. Bu cihaz; fiziksel, duyusal veya zihinsel yeteneklerinde sorunlar olan veya deneyim ve bilgi
eksikli¤i yaflayan kifliler taraf›ndan ( çocuklar da dahil ) kullan›lmak üzere tasarlanmam›flt›r.
Sadece, sa¤l›klar›ndan sorumlu olabilecek, denetimlerini yapan ve cihazlar›n kullan›m› ile ilgili
birebir bilgi verebilen gözetmen eflli¤inde kullanabilirler.
20. Çocuklar›n, cihazla oynamamalar›n› sa¤lamak için denetlenmelidir.
21. Bu cihaz ev ve benzeri gibi flu alanlarda kullan›lmak üzere tasarlanm›flt›r:
– personel mutfa¤› alanlar›, ma¤azalar, ofisler ve di¤er çal›flma ortamlar›nda;
-3-
– çiftlik evlerinde;
– otel, motel ve di¤er ikamet ortamlar›ndaki kifliler taraf›ndan;
– yatak ve kahvalt› türü ortamlarda.
BU TAL‹MATLARI SAKLAYIN
UYARI - Elektrik çarpmas› riskini azaltmak, için bu elektrikli süpürgenin polarize fifli vard›r (bir
kesici k›sm›, di¤erinden daha genifltir). Fifl prize sadece bir flekilde uyar. E¤er uymuyorsa, fifli
ters çevirin. E¤er hala uymuyorsa, prizinizi de¤ifltirmesi için elektrikçi ça¤›r›n. Fifli de¤ifltirmeye
çal›flmay›n.
PARÇA TANIMLARI
1. Uzatma Borusu, 2. Yer F›rças›, 3. Hortum, 4. Açma / Kapama Dü¤mesi, 5. Güç Regülatörü
6. Tutacak
ÖNLEMLER
E¤er aç›l›fl an›nda havan›n çekiliflinde sorun olur ise , borunun üzerinde hava
ak›fl›n› engelleyen bir madde var ise ; elektrikli süpürgeyi kapat›n ve fiflten
çekin. Elektrikli süpürgeyi çal›flt›rmadan önce boruyu t›kayan maddeyi
temizleyin.
1. Süpürgeyi, kalorifer, petek veya sigara gibi ›s›t›c›lara çok yak›ndan
çal›flt›rmay›n.
2. Fifli takmadan önce, ellerinizin kuru oldu¤undan emin olun.
3. Süpürgeyi çal›flt›rmadan önce zemin üzerindeki kesici ve sivri aletleri
kald›r›n. Böylece ka¤›t filtreye zarar gelmez.
4. Fifli prizden çekerken, ba¤lant› kablosundan de¤il, fifl ve prizden tutarak
çekin.
Bu elektrik süpürgesi otomatik olarak sar›labilen fifl ve kablo ile donat›lm›flt›r. ‹kisinden
birinin zarar görmesi durumunda, lütfen yetkili servisi veya sorumlu elektrikçiyle görüflün.
ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGEN‹N MONTAJI
Aksesuarlar›n› ç›kart›p takmadan önce, fifli prizden ç›kartmay› unutmay›n.
ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGEN‹N BA⁄LAMASI
1. Esnek hortum tak›lmas› veya ç›kar›lmas›
Takmak :
Cihaz›n üst k›sm›nda ki hava girifl kanal› içine esnek hortumlar› tak›n.
Yerine oturana kadar bas›l› tutun.
Ǜkarma:
Elektrik fiflini prizden ç›kar›n.Esnek hortumu s›k›ca hava girifl kanal›na b›rak›n.
-4-
Tutma sapı
2. Uzatma borusunun kurulumu
Tutacak için uzatma borusunun tak›lmas›.
Uzatma borusu
Uzatma borusu
3. Yer hortumu kurulumu
Uzatma borusuna yer hortumunun tak›lmas›.
Yer fırçası
Hal› ve parkelerdeki günlük temizlik için ideal
Hal› temizli¤i
Sert zemin temizli¤i
2. Temizleme araçlar›n› kullanmak
Aral›k bafll›¤› ve toz f›rças› aksesuar tutucu da saklan›r.
1. Radyatör, çatlaklar, köfleler, süpürgelik ve minder aralar›nda kullan›lmaktad›r.
2. Mobilya, büyük yapraklar, panjur, kitap, abajur ve raflar için kullan›lmaktad›r.
-5-
KULLANMA TAL‹MATI
Cihaz› kullanmadan önce, kabloyu yeterli uzunlukta aç›n ve fifli prize tak›n. Elektrik kablosundaki
sar› iflaret, kablo uzunlu¤u için ideal boyu gösterir. K›rm›z› iflaretin ötesinde kabloyu açmay›n.
1. Cihaz› çal›flt›rmak için Açma / Kapama dü¤mesine bas›n.
Açma / Kapama Dü¤mesi
2. Elektrik kablosunu geri sarmak için, bir elinizle sarma dü¤mesine bas›p, di¤er elinizle
kablonun içeri girifline yön verin. Böylece kablo sarma ifllemi s›ras›nda oluflabilecek zararlardan
korunur.
De¤iflken H›z Kontrolü
Kablo Sarma Dü¤mesi
BAKIM
Bak›m ve onar›mdan önce, her zaman fifli prizden çekin!
1. Alt montaj toz bölmesinden çöp dökülmesi;
* Cihaz› her zaman alt toz bölmesi tam yüklü olacak flekilde çal›flt›r›n.
* HEPA’y› veya filtreyi takmay› unutur veya yanl›fl flekilde takarsan›z, alt toz bölmesi do¤ru
çal›flmayabilir
1. Esnek tüpü ç›kartt›ktan sonra, tutaca¤› tutup kilit dü¤mesine bas›n.
2. Ön kapak bölmesini, alt montaj toz bölmesine do¤ru döndürün.
-6-
3. Girifl bölmesini do¤rudan HEPA bölmesine tak›n.
4. Tozlu cam kapa¤›n› ve dökülmüfl olabilecek çöpleri ortadan kald›r›n.
5. Alt montaj toz bölmesini kilitleninceye kadar yerine oturtun.
2. HEPA’y› Temizleme ve De¤ifltirme
* Temiz hava girifli / hava ç›k›fl› için HEPA’y› en az y›lda iki kez temizleyin. Aksi takdirde gözle
görülür bir flekilde kat›lafl›r ve kurur..
* Temiz hava girifli / hava ç›k›fl› için HEPA’y›, doldu¤unu düflündü¤ünüz s›kl›kta temizleyin.
* Temiz hava girifli / hava ç›k›fl› için HEPA, ve hava ç›k›fl› için filtre birbirinden farkl›d›r.
* Aksi takdirde, azalan emme gücü ve motor ar›zalar› ortaya ç›kabilir.
* Filtreyi temizlemeden önce, elektrik priziyle olan ba¤lant›s›n› çekin.
* Filtreyi temizlemek ve durulamak için, çamafl›r makinesi kullanmay›n.
* Filtreyi kurutmak için, saç kurutma makinesi kullanmay›n.
3. HEPA’n›n Temizli¤i ve Hava Giriflini De¤ifltirmek
(1) Toz – cam kapa¤›n› açt›ktan sonra, hava girifl HEPA’s›n› ç›kar›n
(2) HEPA deste¤ini ç›kar›n.
(3) HEPA’y› destekten ç›kart›n.
(4) HEPA’y› tutan deste¤i ›l›k suda durulay›n , filtreyi ve HEPA’y› kurutun.
(HEPA f›rçayla durulan›r.)
(5) HEPA’y› tutaca¤›na tak›n veya yeni bir HEPA ile de¤ifltirip, o flekilde deste¤ine tak›n.
-7-
4. HEPA’n›n Hava Ç›k›fl›n› De¤ifltirmek
(1) Hava ç›k›fl parmakl›¤›n› aç›n.
(2) Kapa¤› açt›¤›n›z zaman, hava ç›k›fl› için filtre bulunur.
Hava Ç›k›fl›
Hava Ç›k›fl Parmakl›¤›
(3) Hava ç›k›fl parmakl›¤›n› kapat›n
Çevre dostu
Çevrenin korunmas›na yard›mc› olabilirsiniz!
Yerel yönetmeliklere sayg› duymay› unutmay›n.
Çal›flmayan elektrikli cihazlar›n›z› uygun bir at›k merkezine verebilirsiniz.
-8-
ENGLISH
SVC3475 VACUUM CLEANER
INSTRUCTION MANUAL
Read this booklet thoroughly before using and save it for future reference
IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS
When using an electrical appliance, basic precaution should always be followed, including the
following:
READ ALL INSTRUCTIONS
BEFORE USING (THIS APPLIANCE)
WARNING- To reduce the risk of fire, electric shock, or injury:
1. Do not leave vacuum cleaner when plugged in. Unplug from outlet when no use and before
servicing.
2. To reduce the risk of electric shock, do not use outdoors or on wet surfaces
3. Do not allow to be used as a toy. Close attention is necessary when used by near children.
4. Use only as described in this manual. Use only manufactures recommend attachments.
5. Do not use with damaged cord or plug. If vacuum cleaner is not working as it should, has
been dropped, damaged, left outdoors, or dropped into water, enter it to a service center.
6. Do not pull or carry on cord, use cord as a handle, close door on cord, or pull cord around
sharp edges or corners. Do not run vacuum cleaner over cord. Keep cord away from heated
surfaces.
7. Do not unplug by pulling on cord. To unplug, grasp the plug, not the cord.
8. Do not handle plug or vacuum cleaner with wet hands.
9. Do not put any object into openings. Do not use with any opening blocked. Keep
free of dust, lint, hair and anything that may reduce airflow.
10.Keep hair, loose clothing, fingers and all parts of body away from openings and
moving parts.
11. Turn all controls off before unplugging.
12. Use extra care when cleaning on stairs.
13. Do not use to pick up flammable or combustible liquids, such as gasoline, or use in
areas where they may be present
14. Hold plug when rewinding onto cord reel. Do not allow plug to whip when
rewinding.
15.Unplug before connecting the hose
16.Do not pick up anything that is burning or smoking, such as cigarettes, matches, or
hot ashes.
17.Do not use without dust bag and/or filter in place.
18.If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or its
service agent or a similarly qualified person.
19. This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliances by a person responsible for
their safety.
20. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
21. This appliance is intended to be used in household and similar applications such as:
-9-
– staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
– farm houses;
– by clients in hotels, motels and other residential type environments;
– bed and breakfast type environments.
SAVE THESE INSTRUCTIONS
WARING - To reduce the risk of electric shock, this vacuum cleaner has a polarized plug (one
blade is winder than the other). This plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug
does not fit full in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contract a qualified electrician
to install the proper outlet do not change the plug in any way.
PRECAUTIONARY MEASURES
If the opening that sucks in the air, the suction pipe or the telescopic wand
stick on pipe are blocked, you should switch off the vacuum cleaner and
unplug from outlet at once. First clear the blocked substance before you
attempt to start the vacuum cleaner again.
1. Do not operate the vacuum cleaner too close to heaters and like radiators,
cigarette, butts etc.
2. Before you insert the plug into the wall contact, make sure your hand is
dry.
3. Before you start using the vacuum cleaner, please remove large or sharp
objects from the floor in order to prevent that the paper filter is damaged.
4. When you want to pull the plug from the wall contact, please do this at
the plug itself and not by means of the electrical cable.
This vacuum cleaner is equipped with a plug and a cable, which rolls up automatically.
If anything gets damaged, both the plug and the cable must been repaired by a qualified
repairman or electrician.
PARTS NAME
1. Extension tube, 2. Floor Brush, 3. Hose, 4. On/Off Button, 5. Power Regulator 6. Handle
ASSEMBLING VACUUM CLEANER
Always remove the plug from the power socket before fitting or removing accessories!
Connecting vacuum cleaner
1. Fitting or removing the flexible hose
Fitting:
Insert flexible hose into the air intake duct on the top of appliance. Press
until it clicks into position.
Removing:
Removing the plug from the power socket. To release the
flexible hose firmly from the air intake duct.
- 10 -
Handle
2. Extension tube installation
Fitting the extension tube to the handle.
Extension Tube
Extension Tube
3. Floor nozzle installation
Fitting the floor nozzle to the extension tube.
Ideal for the daily cleaning on carpets and hard floors.
Clean on the carpet
Floor Nozzle
Clean on the hard floor
2. Cleaning tools use
The cervice tool and dusting brush are stored on the accessories holder.
1.Being used for radiators, crevices, corners, baseboards and between cushions.
2.Being used for furniture, venation, blinds, book,lamp shades and shelves.
INSTRUCTIONS FOR USE
Before using appliance, unwind a sufficient length of cable and insert the plug into the power
socket. A yellow mark on the power cable shows the ideal cable length. Don’t expend the cable
- 11 -
beyond the red mark.
1.Press the ON/OFF button to switch the appliance on.
ON/OFF switch
2. To rewind the power cable, press the rewind button with one hand and guide the
cable with the other hand to ensure that it does not whip causing damage.
VCT3801-E inapplicability
Variable Speed Control
Cord Rewind Button
MAINTENANCE
Always remove the plug from the power socket before maintenance!
1. Spilling rubbish from the dust compartment subassembly
* Always operate the cleaner with the dust compartment subassembly whole installed.
* If you forget to attach HEPA and filter or attach its in the wrong manner, the dust compartment
subassembly may not rinse.
1. After removing the flexible tube, handhold handle and press the locking button.
2. Rotate the front-cover compartment subassembly to the correct position.
3.Take out the inlet wind HEPA compartment directly.
- 12 -
4.Carry away the dust-glass cap and Spill rubbish
5.Replace the dust compartment subassembly until it is locked.
2. Cleaning and changing HEPA
* HEPA for air-inlet/air outlet should be cleaned at least twice a year or when it becomes visible
solid.
* Clean HEPA for air-inlet/air outlet when you find it is filled in.
* HEPA for air-inlet/air outlet and filter for air-outlet are changed.
* Always operate the cleaner with air-inlet/air outlet installed.
* Otherwise, reduced suction or motor damage may be result.
* Disconnect from electrical outlet, before cleaning filter.
* Do not use a washing machine to rinse filter.
* Do not use hair drier to dry it.
3. Cleaning and changing air-inlet HEPA
(1) After opening the dust-glass cap subassembly, take out air inlet HEPA
(2) Remove HEPA bracket.
(3) Remove HEPA from the bracket.
(4) Rinse bracket and HEPA in lukewarm water and dry Filter and HEPA completely.
(HEPA is rinsed by brush.)
(5) Put the HEPA into the bracket or change new HEPA, then put them back.
4. Changing air outlet HEPA
(1) Open the grille for air-outlet.
(2) When open the grille for air-outlet, the filter for air-outlet is found.
- 13 -
Air outlet
Grille air outlet
(3) Close the grille for air-outlet.
Environment Friendly Disposal
You can help protect the environment!
Please remember to respect the local regulations:
Hand in the non-working electrical equipments to an appropriate waste disposal center.
- 14 -
FRANÇAIS
SINBO SVC 3475 ASPIRATEUR ELECTRIQUE
MODE D’EMPLOI
Lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil et conservez-les pour y réferer
ultérieurement.
CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES
Avant d’ utiliser un appareil électrique, il est nécessaire de toujours respecter des précautions
de sécurité fondamentales;
LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS
AVANT D’UTILISER ( CET APPAREIL)
AVERTISSEMENT - Afin de réduire le risque d'incendie, de choc électrique ou de blessure:
1. Ne pas abandonner l'appareil quand il est branché. Le débrancher de la prise quand il n'est
pas en utilisation.
2. Afin de réduire le risque de choc électrique, ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur ni sur des
surfaces humides.
3. Ne pas le laisser utiliser en tant que jouet. Une attention soutenue est nécessaire quand il
est utilisé par des enfants.
4. Ne l'utiliser que de la façon décrite dans ce manuel.
5. Ne pas utiliser avec un cordon d'alimentation ou une prise endommagée. Ne pas utiliser
l'aspirateur si on l'a laissé tomber, s'il a été endommagé, laissé à l'extérieur ou immergé dans
de l'eau. Le renvoyer à un centre de maintenance autorisé.
6. Ne pas le tirer ni le transporter en utilisant le cordon d'alimentation, ne pas utiliser le cordon
d'alimentation comme une poignée, ne pas fermer une porte sur le cordon d'alimentation, et
ne pas tirer le cordon d'alimentation sur des arêtes ou des coins aigus. Ne pas faire fonctionner
l'appareil au-dessus du cordon d'alimentation. Maintenir le cordon à l'écart des surfaces
chaudes.
7. Ne pas le débrancher en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour le débrancher, saisir la
prise et non le cordon d'alimentation.
8. Ne pas manipuler la prise ou l'appareil avec des mains humides.
9. Ne placer aucun objet dans les ouvertures. Ne pas l'utiliser avec une ouverture quelconque
obstruée ; le maintenir exempt de poussière, de peluches, de cheveux et de tout objet susceptible
de réduire le débit d'air.
10. Maintenir les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps
éloignés des ouvertures et des éléments mobiles.
11. Mettre les commandes à l'arrêt avant de le débrancher.
12. Prendre les plus grandes précautions quand on le nettoie sur des marches d'escalier.
13. Ne pas aspirer des liquides inflammables ou combustibles, tel que de l'essence, et ne pas
utiliser dans des zones où ils pourraient être présents.
14. Maintenir la fiche sur le bouton de rembobinage. Prendre les plus grandes précautions
quand vous rembobinez la fiche.
15. Débranchez l’appareil de la prise avant d’enrouler le cordon.
16. Ne pas aspirer un objet quelconque qui brûle ou qui fume, tel que des cigarettes,
des allumettes ou des cendres incandescentes.
17. Ne pas utiliser l'aspirateur sans que les filtres et/ou le sac à poussière soient en place.
- 15 -
18. Si le cordon d’alimentation est endommagé, il doit être réparé par le fabricant ou un de ses
agents de maintenance.
19. Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience
et de connaissance, sauf s'il leur est prodigué une supervision ou si elles ont reçu une instruction
concernant l'utilisation des appareils par une personne responsable de leur sécurité.
20. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
21. Cet appareil est conçu pour un usage domestique ou à des applications similaires ci dessous :
- Pour les salles de loisirs du personnel aux commerces,aux bureaux et autres lieux de travail
- Pour les fermes
- Pour les hôtels, les motels et les autres établissements de logement, par les clients euxmêmes
-Pour les installations de type bed and breakfast.
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS
AVERTISSEMENT- Cet appareil a une fiche polarisée ( une broche est plus large que l’autre)
pour réduire le risque d’un choc électrique, il a été visé que cette fiche s’emboite à la fiche
polarisée une seule façon. Si la fiche ne s'insère pas parfaitement dans une prise, retournezle. Si elle ne convient toujours pas, contactez un électricien qualifié. Ne pas tenter de modifier
vous même la fiche de quelque façon.
DESCRIPTION DES PIÈCES
1. Tube prolongateur, 2. Brosse, 3. Tuyau, 4. Bouton d’interrupteur Marche / Arrêt, 5. Régulateur
d’alimentation, 6. Poignée
MESURES DE PRECAUTION
Il est nécessaire de mettre immédiatement l'aspirateur à l'arrêt si l'entrée
de tuyau, le tuyau , le tube téléscopique ou les éléments d’aspiration sont
obstrués, arrêtez et débranchez l’aspirateur. Vous pouvez rédemarrer
l’aspirateur après avoir éliminé l’obstruction.
1. Ne pas faire fonctionner l'aspirateur trop près de sources de chaleur telles
que radiateurs,cigarettes, mégots, etc.
2. Avant d'insérer la fiche dans la prise murale, vérifier que votre main est
sèche.
de grande taille
ou aigus afin d'éviter d'endommager le filtre en papier.
en tirant sur le cordon d'alimentation. Pour le débrancher, saisir la prise et
non le cordon d'alimentation.
Cet aspirateur est muni d'une fiche et d'un cordon d'alimentation qui s'enroulent
automatiquement. En cas d'endommagement d'un élément quelconque, la fiche et le câble
doivent tous deux être réparés par un service autorisé ou un électricien qualifiés.
ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR ELECTRIQUE
Débrancher toujours la fiche de la prise d'alimentation avant de mettre en place ou de retirer
des accessoires !
- 16 -
ASSEMBLAGE DE L'ASPIRATEUR ELECTRIQUE
1. Insérer et retirer le tuyau souple
Insérer :
Insérer le tuyau souple dans le conduit d'entrée d'air sur la partie
supérieure de l'appareil. Appuyer jusqu'à encliquetage en position.
Retirer:
Débrancher la fiche de la prise d'alimentation.
Retirer le tuyau souple du conduit d’entrée d’air.
2. Installation du tube prolongateur
Fixation du tube téléscopique à la poignée
Poignée
Tube prolongateur
Tube prolongateur
3. Installation de la brosse
Fixation de la brosse au tube prolongateur.
Brosse
Idéale pour le nettoyage quotidien sur les tapis et les sols durs.
Nettoyage sur les tapis
Nettoyage des sols durs
1. Utilisation des outils de nettoyage
Conservez l’outil plat et la brosse à poussière dans le support d’accessoire.
1. On utilise l’outil plat pour les radiateurs, les fentes, les coins, les plinthes et entre les
coussins.
- 17 -
2. On utilise la brosse à poussière pour le mobilier, les grandes feuilles,les volets, les livres,
les abat-jours de lampes et les étagères.
INSTRUCTIONS D'UTILISATION
Avant d'utiliser l'appareil, tirer à l'extérieur une longueur suffisante de câble et insérer la fiche
dans la prise d'alimentation. Une marque jaune sur le cordon d'alimentation indique la longueur
de câble idéale. Ne pas tirer le câble au-delà de la marque jaune.
1. Appuyer sur le bouton d'interrupteur MARCHE/ARRET pour mettre en service l'aspirateur.
Bouton d'interrupteur MARCHE/ARRET
2. Pour rembobiner le cordon d'alimentation, appuyer à l'aide d'une main sur le bouton de
rembobinage et guider la câble avec l'autre main afin de s'assurer qu'il ne se produit aucun
fouettement susceptible de provoquer un endommagement.
Commande de vitesse
variable
Bouton de
rembobinage
ENTRETIEN
Débranchez toujours la fiche de la prise d’alimentation avant l'entretien et la réparation!
1. Comment se débarasser de la poussière par le conteneur à poussière inférieur;
* Faire toujours fonctionner l'aspirateur avec le conteneur à poussière installé.
* Si vous oubliez d’installer le filtre ou HEPA, ou vous les installez dans le mauvais sens, le
conteneur à poussière inférieur ne pourrait pas correctement marcher.
1. Tenez la poignée et appuyez sur le bouton de verrouillage après avoir retiré le tube souple.
2. Faites tourner le compartiment de couvercle avant vers le conteneur à poussière inférieur.
- 18 -
3. Insérez le compartiment d'entrée directement dans le compartiment HEPA.
4. Retirez le conteneur à poussière en verre et nettoyer la poussière.
5. Pousser sur le conteneur à poussière de façon à le fixer.
2. Remplacement ou Nettoyage de HEPA
* Il est recommandé de nettoyer le filtre HEPA au moins deux fois par an pour obtenir l’entrée
/ la sortie d’air propre. Sinon il durcit et sèche d’une manière visible.
* Nettoyez HEPA aussi souvent que vous pensez qu'il est plein de poussière pour obtenir l’entrée
/ la sortie d’air propre.
* HEPA pour l’entrée / la sortie d’air propre, et le filtre pour la sortie d’air sont différents de
l’un à l’autre.
* Sinon la puissance d’aspiration peut diminuer ou le moteur peut être endommagé.
* Débranchez la fiche de la prise d’alimentation avant de nettoyer le filtre.
* Ne pas utiliser de machine à laver pour nettoyer et rincer le filtre.
* Ne pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher le filtre.
3. Remplacer l’entrée d’air et Nettoyer HEPA
(1) Retirez l’entrée d’air HEPA après avoir ouvert le couvercle de poussière en verre.
(2) Retirez la console de HEPA.
(3) Retirez HEPA de la console.
(4) Lavez la console de filtre et et la pièce HEPA à l’eau tiède et le faire sécher.
(Lavez la pièce HEPA à l’aide d’une brosse.)
(5) Insérez HEPA à la poignée ou remplacez par un nouveau HEPA.
- 19 -
4. Remplacer la sortie d’air de HEPA
(1) Retirez la grille de sortie d’air.
(2) Vous pouvez voir le filtre de sortie d'air lorsque vous retirez la grille.
Sortie d’air
Grille de sortie d’air
(3) Insérez la grille de sortie d’air à sa place.
Favorable à l’Environnement
Vous pouvez contribuer à la protection de l’environnement!
Ne pas oublier de respecter les réglements locaux.
Vous pouvez livrer vos appareils électriques endommagés aux centres de collecte approprié.
- 20 -
NEDERLANDS
SINBO SVC 3475 STOFZUIGER
GEBRUIKSAANWIJZING
Voor het gebruik deze gebruiksaanwijzing lezen en bewaren om in de toekomst deze te kunnen
raadplegen.
BELANGRIJKE VEILIGHEIDSAANWIJZINGEN
Tijdens het gebruik van een elektriciteitsapparaat moeten de gebruiksaanwijzingen zoals
hieronder gegeven altijd gevolgd worden ;
ALLE GEBRUIKSAANWIJZINGEN LEZEN
VOORDAT U (DEZE APPARAAT) GEBRUIKT
WAARSCHUWING – Om het risico van brand, elektriciteitsshock of van het zich verwonden te
verminderen:
1. De stekker van de stofzuiger niet in het stopcontact laten staan. Als u het niet gebruikt moet
u niet vergeten dat u de stekker ervan uit het stopcontact trekt.
2. Om het risico van het elektriciteitsshock te verminderen; niet gebruiken in open lucht of op
natte oppervlakten
3. Het niet laten gebruiken als een speelgoed. Als u het apparaat vlakbij de kinderen gebruikt
moet u goed oppassen.
4. U moet het apparaat gebruiken zoals vermeld in deze gebruiksaanwijzing.
5. Niet gebruiken met de beschadigde kabel of stekker ervan. Als de stofzuiger niet werkt zoals
het hoort, als het op de grond is gevalllen of beschadigd is, als het in open lucht of onder de
regen is gelaten, als het in in het water is laten vallen, dan naar een service brengen.
6. Niet aan het apparaat trekken of deze niet slepen als de kabel ervan op de grond ligt. U moet
het apparaat dragen zodat uw ene arm op de kabel staat, op de kabel de deksel ervan sluiten,
bij de omgeving van de snijdende zijkanten of hoeken niet aan de kabel trekken. Niet de stofzuiger
laten starten zodat het over de kabel gaat. De kabel afhouden van de verwarmde oppervlakten.
7. Als u de stekker uit het stopcontact haalt dan niet aan de kabel trekken maar het stopcontact
aanpakken.
8. De stekker of de stofzuiger niet met natte handen vasthouden.
9. Niet proberen in de gaten een een of andere voorwerp te stoppen. Niet gebruiken als het
verstopt is geraakt. Om te beschermen van de factoren die voorkomen de luchtstroom als een
stof, katoen en haar moet u het vaak schoonmaken.
10. Afhouden van de voorwerpen als uw haar, vinger en kledingen. Voorzichtig gebruiken.
11. Voordat u de stekker uit het stopcontact haalt alle controles afsluiten.
12. Als u de trappen schoonmaakt moet u ekstra aandacht besteden.
13. In de verte gebruiken van de als een gas brandende en glanzende vloeistoffen en van de
plaatsen waar zij bevinden.
14. De stekker houden op de katrol van terug omwikkeling. Als u de stekker omwikkeld moet
u langzaam en aandachtig doen.
15. Voordat u de stekker omwikkeld moet u het uit het stopcontact halen.
16. De stofzuiger moet geen brandende voorwerp opnemen als een sigaret, lucifer, aansteker
of als een as die nog niet is uitgegaan.
17. Het niet gebruiken zonder stofzak en/of fitler.
18. Als de elektriciteitskabel beschadigd is moet het vervangen worden door de producent firma
of de bevoegde service.
- 21 -
19. Dit apparaat is niet gepland om te gebruiken door de personen (inclusief de kinderen) die
problemen hebben bij lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke ervaringen of die gebrek hebben
aan ervaring en kennis. Zij kunnen het alleen gebruiken in begeleiding van de toezichthouder
die verantwoordelijk kunnen zijn van hun gezondheid, die hun controles doen en die de meest
effectieve informatie kan geven over het gebruik van de apparaten.
20. De kinderen moeten onder toezicht worden gehouden om hun niet met het apparaat te laten
spelen.
21. Dit apparaat is gepland om te gebruiken op de volgende vermelde plaatsen als een huis en
soortgelijke:
– de plaatsen van personeelkeukens, winkels, kantoren en in de andere werkplaatsen;
– boerenhuizen;
– door de personen die bevinden in een hotel, motel en in de andere woonplaatsen;
– in de omgevingen als een soort ontbijt en bed.
DEZE GEBRUIKSAANWIJZINGEN BEWAREN
WAARSCHUWING – Om het risico te verminderen van elektriciteitsshock heeft deze stofzuiger
een polareserende stekker (het ene snijdende gedeelte is breder dan de andere). De stekker
past in het stopcontact alleen op één wijze. Als het niet past dan de stekker omgekeerd draaien.
Als het dan nog steeds niet past, een elektricien oproepen om uw stopcontact te laten vervangen.
Niet proberen uw stekker te vervangen.
DEFINITIES VAN DE ONDERDELEN
1. Verlengbuis, 2. Vloerborstel, 3. Slang, 4. Aan-/Uitknop, 5. Energie legilatuur, 6. Handvat
MAATREGELEN
Als er tijdens het openen bij het opnemen van de lucht een probleem is, als
er een materiaal is de voorkomt de luchtstroom op de buis; de stofzuiger
uitzetten en de stekker ervan uit het stopcontact trekken. Voordat u de
stofzuiger aanzet de materiaal die de buis laat verstoppen verwijderen.
1. De stofzuiger niet laten starten heel dichtbij de verwarmers als een
verwarming, centrale verwarming of sigarette.
2. Voordat u de stekker in het stopcontact doet moet u zeker van zijn of uw
handen droog zijn. 3. Voordat u de stofzuiger laat starten, de snijdende en
scherpe apparaten op de vloer verwijderen. Op deze manier wordt de
papierfilter niet beschadigd.
4. Tijdens het trekken van de stekker uit het stopcontact, niet aan de
aansluitingskabel trekken, maar trekken door de stekker en stopcontact vast
te houden.
Deze stofzuiger is uitgerust met een stekker of kabel die automatisch omwikkeld kan worden.
Als de een van bijden wordt beschadigd, alstublieft met de bevoegde service ervan of met de
verantwoordelijke elektricien bespreken.
MONTAGE VAN DE STOFZUIGER
Voordat u de accessoires eruit haalt en vastmaakt, moet u niet vergeten de stekker uit het
stopcontact te halen.
- 22 -
AANSLUITING VAN DE STOFZUIGER
1. Een flexibele buis vastmaken of eruit te halen
Vastmaken :
De flexibele buizen vastmaken in de kanaal van luchtingang aan de
bovenkant van het apparaat. Aagedrukt houden totdat het goed past.
Eruit halen:
De elektriciteitskabel uit het stopcontact halen.
De flexibele buis behoorlijk strak in de kanaal van luchtingang laten.
2. De aansluiting van een verlengbuis
Voor de handvat het vastmaken van de verlengbuis.
Handvat
Verlengbuis
Verlengbuis
3. De aansluiting van de vloerslang
Het vastmaken van de vloerslang aan de verlengbuis.
Vloerslang
Is ideaal voor de dagelijkse reiniging van de tapijt en parketten.
Tapijtreiniging
Reiniging van harde vloer
1. Het gebruiken van de reinigingsapparaten
De openingskap en de stofborstel wordt opgeborgen in de accessoireshouder.
1. Wordt gebruikt tussen de radiators, spleten, hoeken, plinten en kussens.
- 23 -
2. Wordt gebruikt voor de meubels, grote bladen, luiken, boeken, lampekappen en rekken.
GEBRUIKSAANWIJZING
Voordat u het apparaat gebruikt, de kabel op de voldoende lengte openen en de stekker in het
stopcontact doen. De gele aanwijzing op de elektriciteitskabel laat zien de ideale lengte voor
de kabellengte. Aan de overkant van de rode aanwijzing niet de kabel openen.
1. Om het apparaat te laten starten op de Aan/Uit-knop drukken.
Aan/Uit-knop
2. Om de elektriciteitskabel terug te omwikkelen, drukt u met uw ene hand op de
omwikkelingsknop en met uw andere hand geeft u richting voor de ingang van de kabel. Op
deze manier wordt het beschermd van de schaden die kunnen ontstaan tijdens de
omwikkelingsprocedure van de kabel.
Omwikkelingsknop
Variabele Snelheidscontrole
van de kabel
ONDERHOUD
Voor de onderhoud en reparatie, altijd de stekker uit het stopcontact trekken!
1. Vuilnis weg te doen uit de stofafscheiding van onder montage;
* Het apparaat altijd laten starten zodat de onder stofafscheiding helemaal geladen is.
* Als u vergeet om de HEPA of de filter vast te maken of als u deze verkeerd vastmaakt, kan
de onder stofafscheiding niet juist werken.
1. Nadat u de flexibele tube heeft uitgehaald, drukt u op de slotknop door de handvat vast te
houden.
2. De afscheiding van voordeksel, richting de stofafscheiding van onder montage draaien.
- 24 -
3. De afscheiding van de ingang direct vastmaken aan de HEPA afscheiding.
4. De stoffige glazen deksel en de vuilnissen die zijn weggedaan verwijderen.
5. De stofafscheiding van onder montage goed laten zitten totdat het afgesloten is.
2. Reiniging en Vervanging van HEPA
* Voor de schone luchtingang / luchtuitgang HEPA minimaal twee keer per jaar schoonmaken.
Anders wordt het zienderogen hard en droog.
* Voor de schone luchtingang / luchtuitgang HEPA zo vaak u nodig acht schoonmaken.
* Voor de schone luchtingang / luchtuitgang is HEPA en de filter voor de luchtuitgang van elkaar
verschillend.
* Anders kunnen de verminderde zuigkracht en motorstoringen ontstaan.
* Voordat u de filter schoonmaakt, haalt u de aansluiting met de elektriciteitsstopcontact eruit
* Geen wasmachine gebruiken om de filter schoon te maken en te spoelen.
* Geen haardroger gebruiken om de filter te drogen.
3. Reiniging van HEPA en Vervanging van Luchtingang
(1) Nadat u stof – glasdeksel heeft geopend, HEPA van luchtingang eruit halen
(2) De steun van HEPA eruit halen
(3) HEPA uit de steun halen.
(4) HEPA vasthouden en de steun in een warme water afspoelen, de filter en HEPA drogen.
(HEPA wordt met een borstel afgespoeld)
(5) HEPA aan de handvat vastmaken of met een nieuwe HEPA vervangen, op deze manier aan
de steun vastmaken.
- 25 -
4. Vervanging van de luchtuitgang van HEPA
(1) De leuning van luchtuitgang openen.
(2) Als u de deksel opent zal er een filter aanwezig zijn voor de luchtuitgang.
Luchtuitgang
De leuning van luchtuitgang
(3) De leuning van luchtuitgang afsluiten
Milieuvriendelijk
U kunt hulp verlenen aan milieubescherming !
U moet niet vergeten om de plaatselijke verordeningen te eerbiedigen.
U kunt uw elektriciteitsapparaten die niet werken naar een geschikte afvalcentrum geven.
- 26 -
DEUTSCH
SINBO SVC 3475 STAUBSAUGER
BEDIENUNGSANLEITUNG
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Benutzen des Gerätes und bewahren Sie sie für die
spätere Anwendung auf
WICHTIGE SICHERHEITSMASSNAHMEN
Beim Benutzen eines elektrischen Gerätes, soll man dieBedienungsanleitung immer wie folgt
einhalten:
LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN
VOR DEM BENUTZEN (DIESES GERÄTES)
VORSICHT - Um Feuer, Stromschlag oder Verletzungsrisiko zu mindern:
1. Lassen Sie den Staubsauger nicht an Strom angeschlossen. Wenn Sie es nicht Nutzen oder
nicht benutzen, ziehen Sie das Gerät aus Steckdose.
2. Um Stromanschlagrisiko zu mindern, im Freiraum oder auf den nassen Flächen nicht zu
benutzen.
3. Es darf nicht als Spielzeug zu benutzen. In der Umgebung von Kindern zu benutzen muss
man besonders vorsichtig sein.
4. Benutzen Sie es wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben.
5. Beim fehlerhaften Kabel oder Stecker nicht zu benutzen. Wenn der Staubsauger nicht
funktioniert wie es sein sollte, auf den Boden gefallen, fehlerhaft ist und im Freieraum oder
unter Regen belassen ist oder ins Wasser gefallen ist, bitte zum Service bringen.
6. Nicht ziehen oder nicht schleppen wenn sein Kabel auf dem Boden liegt . Tragen Sie es mit
einem Arm auf dem Kabel und Kabeldeckel zu machen und Kabel nicht um scharfen Kanten
oder Ecken ziehen. Benutzen Sie den Staubsauger nicht so dass es über das Kabel läuft. Halten
Sie das Kabel von Heizenflächen fern.
7. Ziehen Sie nicht am Kabel. Zum Abziehen halten Sie am Steckdose, nicht am Kabel.
8. Halten Sie mit nassen Hand nicht am Stecker oder Staubsauger zu.
9. Versuchen Sie nicht irgendwelche Gegenstände in die Löcher zu stecken. Bei der Blockierung
nicht benutzen. Um von Luftströmung verhindernde Substanzen wie Staub, Flusen und Haare
zu schützen, reinigen Sie so oft wie möglich.
10. Halten Sie es von Ihren Haaren, Fingern und Kleidungen fern. Benutzen Sie es vorsichtig.
11. Vor das Ziehen den Stecker aus der Steckdose, schliessen Sie alle Kontrollen aus.
12. Sie müssen beim Reinigen von Treppen besonders vorsichtig sein.
13. Von brennbare und explosive Flüssigkeiten wie Gas und von Orten, in den solche Materielle
vorhanden sein könnte, entfernt benutzen.
14. Man muss den Stecker auf Rückspulerolle halten. Beim Rückspulen von Stecker muss man
sehr vorsichtig sein.
15. Vor dem Rückspulen muss man Kabel aus Steckdose abziehen.
16. Lassen Sie nicht Zigarette, Streichhölzer, Feuerzeug oder noch brennende Asche ansaugen.
17. Benutzen Sie niemals ohne Staubbeutel und / oder Filter.
18. Defekte elektrisches Kabel muss von Hersteller oder autorisiertem Service gewechselt
werden.
19. Dieses Gerät ist nicht für Benutzen von den Personen, die an physischen, sensorischen oder
geistigen Fähigkeiten mangelhaft sind oder Mangel an Erfahrung und Wissen haben (darunter
- 27 -
auch Kinder) gestaltet. Nur unter Aufsicht von Personen, die für deren Gesundheit verantwortlich
und zum Benutzen dieser Geräte zuständig sind, zu benutzen.
20. Es muss beaufsichtigt werden, damit die Kinder nicht als Spielzeug nutzen.
21. Dieses Gerät ist zur Hausbenutzung im folgenden Bereichen zu nutzen gestaltet:
- Personal Küchenbereich in Läden, Büros und anderen Arbeitsumgebungen:
– Bauernhäuser;
– Von Hotel, Motel und andere Wohnsitze lebende Personen ;
– Bett und Frühstückumgebungen.
BEWAHREN SIE DIESE ANWEISUNGEN AUF
VORSICHT - Dieses Staubsauger hat polarisierte Stecker um Stromanschlag zu vermindern
(eine scharfe Teil ist breiter als die andere). Der Stecker passt in die Steckdose nur in einer
Stellung. Wenn nicht passt, drehen Sie den Stecker um. Wenn immer noch nicht passt, lassen
Sie die Steckdose von einem Elektriker wechseln. Bitte versuchen Sie nicht den Stecker zu
wechseln.
BESCHREIBUNG DER TEILE
1. Verlängerungsrohr, 2. Bodenbürste, 3. Schlauch, 4. Ein /Aus Knopf, 5. Leistungsregler, 6.
Griff
MASSNAHMEN
Wenn beim EIN des Gerätes tritt Lufteinlass Problem auf und auf dem Rohr
Luftströmung verhindernde Gegenstand vorhanden ist, dann Staubsauger
auszumachen und aus der Steckdose abzuziehen. Vor dem Einmachen des
Staubsaugers entfernen Sie das Gegenstand von dem Rohr.
1. Staubsauger bitte nicht nahe an Heizung, Heizelement von Heizung oder
Zigaretten laufen lassen.
2. Vor dem Einstecken des Stekers,seien Sie sich sicher, dass Ihre Hände
trocken sind.
und spitzige Gegenstände
4. Beim Abziehen des Stecker aus der Steckdose, nicht an seinem Kabel
sondern an Stecker und der Steckdose halten.
Dieser Staubsauger ist mit automatisch aufrollbaren Stecker und Kabel
ausgestattet. Im Falle einer Defekt an einem von beiden, wenden Sie sich an autorizierte
Service oder zuständigen Elektriker an.
MONTAGE DES STAUBSAUGERS
Vor dem Ab- und Einbau der Zubehören, ziehen Sie den Stecker aus
der Steckdose ab.
ANSCHLIESSEN DES STAUBSAUGERS
1. Ab- und Einbau von flexiblen Schlauch
Einbau :
Bringen Sie flexiblen Schläuche an den Lufteinlass an der Oberseite
des Geräts ein.
Gedrückt halten, bis es einrastet.
- 28 -
Abbauen : Ziehen Sie den elektrischen Stecker aus der Steckdose aus. Bringen Sie den flexiblen
Schlauch fest auf Lufteinlasskanal ein.
Griff
2. Installation des VerlängerungsrohrEinbauen von
Verlängerungsrohr für Griff.
Verlängerungsrohr
Verlängerungsrohr
3. Installation von Bodenschlauch
Einbau des Bodenschlauches auf das Verlängerungsrohr.
Bodenschlauch
Ideal für tägliche Reinigung von Teppiche und Parkett.
Teppichreinigung
Hartbodenreinigung
2. Benutzung von Reinigungsteile
Abstandskopf und Staubbürste werden im Halterung aufbewahrt.
1. Beim Heizkörper, Spalten, Ecken, Sockelleisten und zwischen Kissen verwendet werden.
2. Beim Möbeln, grosseren Blätter, Rolladen, Bücher, Lampenschirm und Regale verwendet
werden.
- 29 -
BEDIENUNGANLEITUNG
Vor dem Benutzen des Gerätes, ziehen Sie das Kabel genügend Lang heraus und stecken Sie
den Stecker in die Steckdose. Das gelbe Zeichen auf dem elektrischen Kabel zeigt das ideale
Länge für Kabel. Ziehen das Kabel nicht über rote Zeichen.
1. Das Gerät mit Ein / Aus Knopf ein- und ausmachen.
Ein /Aus Knopf
2. Für die Rückspulung des Kabels, drücken Sie mit einer Hand auf dem Spulknopf und mit
anderen Hand richten Sie das Kabel hinein. Somit kann das Kabel beim Rückspulen gegen
Schaden geschont bleiben.
Kabelrückspulenknopf
Variable
Geschwindigkeitskontrolle
PFLEGE
Vor Pflege und Instandsetzung immer Stecker ausziehen!
1. Abfall ausleeren aus dem unteren Montage Staubeimer ;
* Lassen Sie das Gerät immer so laufen, dass untere Staubeimer voll wird.
* Wenn Sie vergessen HEPA oder Filter zu montieren oder fehlerhaft einbauen, kann untere
Staubeimer nicht richtig funktionieren.
1. Nach dem Abbau von flexible Rohr, greifen Sie den Griff zu und drücken Sie auf Schliesschalter.
2. Drehen Sie vordere Deckelteil zu unteren Montage Staubeimer hin.
- 30 -
3. Eintrittbereich wird direkt HEPA Teil montiert.
4. Staubiges Glassdeckel reinigen und eventuell vorhandene Abfälle entfernen.
5. Setzen Sie untere Montage Staubeimer bis er rastet ein.
2. Reinigen und Wechseln von HEPA
* HEPA muss mindestens zwei Mal im Jahr gereinigt werden, um sauberes Lufteintritt /
Luftaustritt zu gewehrleisten.. Sonst kann es sichtlich verhärtet und trocknet werden..
* Reinigen Sie HEPA so oft wie Sie denken, ist voll, um sauberes Lufteintritt / Luftaustritt zu
gewehrleisten..
* HEPA für sauberes Lufteintritt / Luftaustritt und Filter für Luftaustritt sind unterschiedlich.
* Sonst kann Saugkraft gemindert werden und Motorprobleme auftreten.
* Vor dem Reinigen des Filters, brechen Sie die Verbindung zu Elektrizität ab.
* Für die Reinigung von Filter darf man keine Waschmaschiene benutzen.
* Zum Trocknen von Filter darf man keine Haartrockner benutzen.
3. Reinigung von HEPA und Wechsel von Lufteintritt
(1) Nach dem Öffnen von Staubglassdeckel, ziehen Sie HEPA von Lufteintrritt ab.
(2) Stütze von HEPA abbauen.
(3) Ziehen Sie HEPA von Stütze ab.
(4) Spülen Sie Stütze von HEPA in lauwarme Wasser und dan HEPA und Filter trocken
lassen.(HEPA wird mit einem Bürste gespült)
(5) Setzen Sie HEPA in seine Halterung oder wechseln Sie HEPA und so in die Stütze einsetzen.
- 31 -
4. Wechsel von HEPA Luftaustritt
(1) Öffnen Sie das Gitter von Luftaustritt.
(2) Beim Öffnen von Deckel sehen Sie Filter für Luftaustritt.
Luftaustritt
Gitter von Luftaustritt
(3) Schliessen Sie das Gitter von Luftaustritt.
Umweltfreundlich
Sie können den Umweltschutz helfen!
Denken Sie daran, die örtlichen Vorschriften zu beachten.
Defekte elektrische Geräte können Sie an einen Abfallentsorgungszentrale abgeben.
- 32 -
ESPANOL
SINBO SVC 3475 ASPIRADORA
MANUAL DEL USO
Leer presente manual antés de usar y conservarlo para consultar en en el futuro
INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE LA SEGURIDAD
Al usar un aparato eléctrico, siempre se deben seguir las instrucciones para el uso como los
siguientes;
LEER TODAS LAS ISNTRUCCIONES
ANTÉS DE USAR (ESTE APARATO)
AVISO – Para reducir el riesgo del incendio, shock eléctrico ú sufrimiento de heridas:
1. No dejar enchufado la aspiradora. No olvidar a desenchufar la aspiradora durante no sea
necesario ú no es usado.
2. Para reducir el riesgo del shock eléctrico; no usar sobre los superficies mojados y en aire
libre.
3. No permitir que se use como un juguete. Debe tener cuidado durante su uso cerca de los
niños.
4. Usar el aparato como es expresado en esta manual.
5. No usar con cable o ficha dañados. En caso de no ser funcionado la aspiradora como sea
necesario, ser caído al suelo, ser dañado, ser averíado, ser dajado en aire libre y en la lluvia,
ser caído en agua, llevarlo al servicio técnico.
6. No tirar o arrastrar mientrás su cable está en el suelo. Transportarlo pusiéndose su brazo
sobre el cable, Cerrar la tapa sobre el cable, No tirar el cable alrededor de los lados afilados
o esquinas. No funcionar la aspiradora en forma de pasar por el able. Guardar la distancia entre
el cable y los superficies calentados.
7. No desenchufar tirando del cable. Coger la ficha sino el cable para desenchufar.
8. No coger la aspiradora o la ficha con manos mojados.
9. No intentar a meter cualquier cosa en los agujeros sobre el aparato. No usar el aparato en
forma boloqueada. Limpiar con frecuencia para proteger ante los factores como polvo, algodón,
pelo que bloquean la circulación del aire.
10. Guardar la distancia entre las cosas como su pelo, dedo, ropa. Usar con cuidado.
11. Apagar todos los controles antés de desenchufar la ficha.
12. Usted debe tener más cuidado al limpiar las escaleras.
13. Usar lejos de los líquidos quemados y flamables como gas y de los lugares en los que se
encuentran estos líquidos.
14. Coger la ficha hacia la bobina enrolladora. Tener mucho cuidado al enrollar la ficha y hacerlo
despacio.
15. Desenchufar antés de enrollar el cable.
16. No permitir que se aspira los objetos quemados; Sacados el humo como cigarrillo, cerilla,
encendedor o ceniza caliente.
17. No usar sin bolsa para el polvo y/ú filtro.
18. En caso de ser dañado el cable de la energía, debe ser modificado por la empresa fabricante
o por el servicio técnico autorizado.
19. Este aparato no es conveniente para el uso de las personas con falta de experiencia
conocimiento y minusválidas mentalmente (incluso los niños), la única excepción es informarles
sobre el uso anteriormente, dándoles instrucciones necesarias por una persona responsable
- 33 -
de la seguridad de dichas personas o usar estas personas el aparato bajo la vigilancia.
20. Los niños deben ser vigilados para que no se jueguen con el aparato.
21. Este aparato es diseñado para uso doméstico ú en los campos similares siguientes:
– campos de la cocina del personal, almacenes, oficinas u otros lugares de trabajo;
–Casas de fincas;
– Por personas en los hoteles, moteles y otros lugares de residencia;
– En lugares como camas y del desayuno.
CONSERVAR ESTAS INSTRUCCIONES
AVISO – Para reducir el shock eléctrico esta aspiradora tiene una ficha polarizada (Una parte
interruptora es más amplio que la otra). La ficha se enchufará solamente en una forma. En
caso de no ser fijado, rotarla al revés. Si todavía no se fija, lamlar a un/a electricista para
recambiar el enchufe. No intentar a recambiar la ficha.
DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES
1. Tubo de la extansión, 2. Cepillo para el suelo, 3. Manguera, 4. Botón de on/off
(funcionado/apagado), 5. Reguladora de la energía, 6. Mango
PRECAUCIONES
En caso de ser encontrado un problema de la aspiración de aire en el momento
del inicio al funcionamiento, en caso de ser encontrado una sustancia que
bloquea la aspiración del aire en el tubo apagar la aspiradora y desenchufarla.
Limpiar la sustancia que bloquea el tubo antés de funcionar la aspiradora.
1. No funcionar la aspiradora muy cerca de las calentadoras como la
calefacción, panal o cigarrillo.
2. Estar seguro que sus manos sean secos antés de enchufar la ficha.
Antés de funcionar la aspiradora guardar todas las herramientas afiladas y
apuntadas. En esta forma no se daña el filtro de papel.
4. Al desenchufar la ficha tirar no del cable de la energía, sino de la ficha y
del enchufe cogiéndola.
Esta aspiradora es equipado por un cable y una ficha enrollada automáticamente. En caso de
ser dañado uno de ellos, por facor hablar con el servicio técnico autorizado ú el/la electricista
responsable.
MONTAJE DE LA ASPIRADORA
Antés de montar y desmontar los acesorios, no olvidar a desenchufar
el aparato.
CONECCIÓN DE LA ASPIRADORA
1. Montaje o desmontaje de la manguera flexible
- 34 -
Montar:
Fijar las mangueras flexibles en el canal para la entrada del aire en la parte superior del
aparato. Pulsar hasta que se fije en su lugar.
Desmontar:
Desenchufar la ficha.
Dejar bien la manguera flexible en el canal para la entrada del aire.
Mango
2. Instalación del tubo para la extensión
Montaje del tubo de la extensión para el mango.
Tubo de la extensión
3. Instalación de la manguera del suelo
Fijación de la manguera del suelo en el tubo para la
extensión.
Tubo de la extensión
Manguera del suelo
Es ideal para la limpieza diaria sobre las alfombras y de los parquét
Limpieza de la alfombra
Limpieza para el suelo duro
2. Usar los aparatos para limpieza
La cabecera de las apreturas y el cepillo se conservan en el cogedor del polvo.
1. Radyatör, çatlaklar, köfleler, süpürgelik ve minder aralar›nda kullan›lmaktad›r.
- 35 -
2. Se usa para los muebles, hojas grandes, persiana, libro, lámpara de pie o de mesa y las
estanterías.
INSTRUCCIÓN PARA EL USO
Antés de usar el aparato, estirar el cable suficiente su longitud y enchufar el aparato. El señal
amarillo sobre el cable de la energía se muestra el longitud del cable ideal. No estirar el cable
más del señal rojo.
1. Para funcionar el aparato pulsar al botón de on/off (funcionado/apagado).
Botón de on/off (funcionado/apagado)
2. Para enrollar el cable de la energía, pulsar con una mano al botón para enrollar y orientar
el cable con la otra mano. En este caso, el cable se proteje ante los daños durante el proceso
del enrollamiento.
Botón para enrollar
Control de la velocidad
el cable
variable
MANTENIMIENTO
¡Siempre desenchufar la ficha antés del mantenimiento y de la reparación!
1. Echar la basura por la sección del polvo montado en la parte inferior;
* Siempre funcionar el aparato en forma de ser cargado completamente la sección para el
polvo.
* En caso de que usted olvida fijar HEPA o filto ú fijar en forma errónea, la sección inferior para
el polvo no puede funcionar correctamente.
1. Después de desmontar el tubo flexible, coger el mango y pulsar al botón de la cerradura.
2. Girar la sección de la tapa forntera hacia la sección montada del polvo.
- 36 -
3. Fijar la sección de la entrada directamente a la sección HEPA.
4. Eliminar la basura posiblemente echado y la tapa de vidrio polvoriento.
5. Fijar en su lugar la sección inferior montado para el polvo hasta que se cierra en su lugar.
2. Limpieza y Recambio de HEPA
* Hepa debe ser limpiado mínimo dos veces al año para entrada/salida del aire limpio. En caso
contrario se endurece y seca claramente.
* Limpia HEPA con frecuencia pensaba en que sea lleno para la entrada/salida del aire limpio.
* HEPA para la entrada/salida del aire limpio y el filtro para salida de aire son diferentes.
* En caso contrario, se pueden aparecer averías del motor y de la fuerza de la aspiración bajada.
* Antés de limpiar el filtro, cortar la conección con la electricidad.
* Para limpiar y aclarar el filtro, no usar la lavadora.
* Para secar el filtro no usar secador de pelo.
3. Limpieza de HEPA y modificación de la entrada del aire
(1) Después de abrir la tapa para el polvo de vidrio, quitar HEPA para la entrada del aire.
(2) Quitar el soporte de HEPA.
(3) Quitar HEPA del soporte.
(4) Aclarar con agua tibia el soporte que coge HEPA, secar el filtro y HEPA.
(HEPA aclara con cepillo.)
(5) Fijar HEPA en el mango de HEPA o modificar con otro HEPA y fijarlo en el soporte.
- 37 -
4. Modificar la salida del aire de HEPA
(1) Abrir la baranda de la salida del aire.
(2) Al abrir la tapa, se encuentra el filtro para la salida del aire.
Salida del aire
Baranda para la salida del aire
(3) Cerrar la baranda para la salida del aire
Amigo con medioambiente
¡Usted puede ayudar a la protección del medioambiente!
No olvidar a respetar las Reglamentaciones Locales.
Usted pueden entregar sus aparatos eléctricos no funcionados a un centro conveniente para
los residuos.
- 38 -
No: 1-3475-17092013
- 45 -
- 46 -
1-3475-17092013
- 53 -
- 54 -
HRVATSKI
ˇ
SINBO SVC 3475 USISIVAC
UPUTE ZA UPORABU
Prije koriˇstenja obavezno proˇcitajte upute za uporabu i broˇsuru ˇcuvati radi ponovnih potreba.
ˇ NE SIGURNOSNE UPUTE
VAZ
Tijekom koriˇstenja ovog elektriˇcnog aparata uvjek je potrebno pridrˇzavati se datih uputa;
ˇ ITATI U POTPUNOSTI
UPUTE PROC
ˇ TENJE (OVOG APARATA)
PRIJE KORIS
NAPOMENA : Da biste sprijeˇcili poˇzar, elektriˇcni udar ili rizik od ozljeda:
1. Usisivaˇc nesmje ostati u ukljuˇcenjem poloˇzaju. U sluˇcaju kada se ne koristi ili kada nije od
koristi aparat treba iskljuˇciti iz utiˇcnice.
2. Da biste umanjili rizik od strujnog udara potrebno je da: aparat ne koristite u utvorenim
sredinama i nad vlaˇznim povrˇsinama.
3. Nesmjete dozvoliti da se aparat koristi kao igraˇcka.U sluˇcaju koriˇstenja u sredini u kojoj se
djeca nalaze potrebno je poduzeti posebnu paˇznju.
4. Aparat koristiti samo kako je opisano u ovoj broˇsuri o uporabi.
5. Aparat se nesmje koristiti u sluˇcaju kada je naponski kabel ili utikaˇc oˇste´cen. U sluˇcaju da
usisivaˇc neradi normalno, da je pao, da je oˇste´cen, da je ostao pod utjecaj vanjskih prilika i kiˇse,
da je potopljen u vodi, potrebno je aparat odnjeti servisu.
6. Nemojete aparat vu´ci ili povlaˇciti kabel dok se nalazi na tlo.Aparat nositi tako da njegov kabel
je u Vaˇsoj jednoj ruci, zatvorite poklopac kabela, spreˇciti dodir kabela sa oˇstrim ivicama i strana.
Usisivaˇc se nesmje koristiti u situaciji kade se kabel nalazi ispod aparata. Sprjeˇcite dodir kabela
sa toplim povrˇsinama.
7. Aparat se nesmje iskljuˇcivati povlaˇcenjem kabela.Prilikom iskljuˇcenja jednom rukom drˇzite
utiˇcnicu.
8. Vlaˇznim rukama se nesmje drˇzati utikaˇc i usisivaˇc.
9. Sprjeˇcite prodor bilo kakvog predmeta u rupicama aparata. Usisivaˇc se nesmje koristiti u
sluˇcaju kada su rupice zapuˇsene. Kako biste izbjegli negativan utjecaj koji sprjeˇcava protok
zraka na aparatu, praˇsinu, ostatke pamuka i kose redovno ˇcistiti.
10. Vaˇsu kosu, odje´cu, prste i sl. drˇziti ˇsto dalje od aparat. Aparat paˇzljivo koristite.
11. Prije iskljuˇcenja utikaˇca iskljuˇcite sve kontrole na aparat.
12. Prilikom ˇciˇs´cenja stepeniˇsta potrebna je posvjetiti dodatnu paˇznju.
13. Aparat koristiti i drˇzati dalje od sredina u kojima se nalaze zapaljivi materijali i gas.
14. Prije namotaja kabele jednom rukom drˇzite utikaˇc. Budite oprezni tijekom namotaja kabela.
15. Tijekom namotaja kabela prethodno izvadite utikaˇc iz utiˇcnice.
16. Nesmjete dozvoliti da aparat usisa neugaˇsenu cigaretu, ˇsibicu, upaljaˇc i sliˇcne materijale.
17. Aparat se nesmje koristiti bez vreˇcica za praˇsinu i/ili filtera.
18. U sluˇcaju da je naponski kabel oˇste´cen potrebno je od strane struˇcne osobe zamjeniti novim.
19. Ovaj aparat nije dizajniran za koriˇ
stenje od strane osoba sa mentalnim i fizikˇ
cim nedostacima
(ukljuˇcuju´ci i djecu) Osim u sluˇcajevima kada pored njih je osoba odgovorna za njihovu sigurnost
i kada su data potrebna znanja o koriˇstenju.
20. Kako djece nebi se igrala aparatom potrebno je aparat drˇzati pod prismotrom.
21. Aparat je dizajniran za koriˇstenje u kuˇcanskim i sljede´cim sredinama:
• kuhinje radnog osoblja, prodavnice, kancalarije i u drugim radnim prostorima;
- 55 -
• u kuˇcama na farmama;
• od strane osoblja u hotelima, motelima i sl.;
• u sredinama za no´cenje i doruˇcak.
ˇ UVATI
OVU UPUTU TREBA C
UPOZORENJE : Da biste umanjili rizik od strujnog udara ovaj usisivaˇc posjeduje polarizovani
utikaˇc (jedan od kontaktnih dijelova je ˇsiri o drugog).Utikaˇc u utiˇcnici se moˇze prikljuˇciti samo
na jedan naˇcin. Usluˇcaju da utikaˇc nemoˇzeti ukljuˇciti isti treba okrenuti. U sluˇcaju da i tada
nemoˇze izvrˇ
siti ukljuˇ
cenje potrebno je od strane struˇ
cnog osoblja promjenuti utiˇ
cnicu. Nesmjete
pokuˇsavati da sami menjate utiˇcnicu.
OPIS DIJELOVA
ˇ etka za tlo, 3. Crevo, 4. Buton Ukljuˇci/Iskljuˇci, 5. Regulator snage,
1. Produˇzni kabel, 2. C
6. Hvataljka
MJERE PREDOSTROˇZNOSTI
U sluˇcaju da tijekom ukljuˇcenja postoji problem usisnog zraka, u sluˇcaju da
na cevi je predmet koji ometa protoka zraka; potrebno je iskljuˇciti usisivaˇc i
izvaditi utikaˇ
c iz utiˇ
cnice. Prije ponovnog ukljuˇ
cenja usisivaˇ
ca otklonite predmet
koji ometa protoka zraka u cijevi.
radijatora, grijalica i cigareta.
2. Prije ukljuˇcenja utikaˇca provjeriti da li su Vam ruke suhe.
3. Prije aktiviranja usisivaˇca sa povrˇsine otklonite oˇstre predmete. Na ovaj
naˇcin sprjeˇci´cete oˇsteˇcenja papirnog filtera.
4. Prilikom iskljuˇcenja utikaˇca umjesto naponsakog kabela potrebno je
drˇzati utikaˇc i utiˇcnicu.
Ovaj usisivaˇ
c posjeduje mehanizam za automatski namotaj kabela i utikaˇ
ca.U
sluˇcaju da je doˇslo do oˇste´cenja bilo kojeg od njih molimo Vas obratite se
ovlaˇstenom servisu ili struˇcnoj osobi.
ˇA
MONTAˇZA USISIVAC
Prije postavljanje pribora obavjezno iskljuˇcite utikaˇc iz utiˇcnice.
ˇA
POVEZIVANJE USISIVAC
1. Postavljanje i vad¯enje fleksibilnog crijeva
Postavljanje:
Na ulazu za zrak koji se nalazi na gornjoj strani aparata postavite fleksibilno crijevo sve do
nejgovog potpunog spajanja.
Vad¯enje:
Izvadite utikaˇc iz utiˇcnice.
Fleksibilno crijevo stavite na ulazu toplog zraka
- 56 -
2. Postavljanje produˇzne cijevi Postavljanje produˇzne cijevi
kao hvateljke.
Hvataljka
Produˇzna cijev
3. Postavljanje crijeva za tlo Postavljanje crijeva za tlo na
produˇznu cijev.
Produˇzna cijev
Crijevo za tlo
Idealan za dnevno ˇciˇs´cenje tepiha i parketa
ˇ iˇs´cenje tepiha
C
ˇ iˇs´cenje ˇcvrstih povrˇsina
C
3. Koriˇstenje pribora za ˇciˇs´cenje
ˇ
Cetku
za praˇsinu i dio za uske povrˇsina ˇcuvati u dijelu za pribore.
1. Koristiti za ˇciˇs´cenje radijatora, uskih povrˇsina, uglova, podnih dasaka i prostora med¯u
madraka.
2. Koristiti za namjeˇstaj, velikih listova, roleta, knjiga, lampa i polica.
UPUTE ZA UPORABU
Prije koriˇstenja aparata u dovoljnoj mjeri izvu´ci naponski kabel i ukljuˇciti utikaˇc u utiˇcnicu. ˇzuta
- 57 -
oznaka na naponskom kabelu pokazuje idealnu duˇzinu kabela. Nakon pojave crvene oznake
kabel se nesmje viˇse izvlaˇciti.
1. Za aktiviranje aparata pritisnite buton Ukluˇci/Iskljuˇci .
Buton Ukljuˇci/Iskljuˇci
2. Za namotaj naponskog kabela jednom rukom pritisnite buton za namotaj s drugom rukom
usmjerite kabel za namotaj. Na taj naˇcin sprijeˇci´cete mogu´ca oˇste´cenja prilikom namotaja
naponskog kabela.
Buton za Namotaj Kabela
Kontrola Promjenljive Brzine
ˇAVANJE
ODRZ
Prije ˇciˇs´cenja i odrˇzavanja aparata uvjek prethodno izvaditi utikaˇc iz utiˇcnice!
1. Prosipanje sme´ca sa donjeg montaˇznog dijela za praˇsinu;
* Aparat uvjek aktivirati na naˇcin da donji dio za praˇsinu uvjek bude u potpunom optere´cenju.
* U sluˇcaju da ste zaboravili postavljanje ili ste pogreˇsno postavili HEPA ili fitler donji dio za
praˇsinu mogu´ce je da neradi pravilno.
1. Nakon vad¯enja fleksibilne cijevi postavite cijev hvataljku na butonu za zakljuˇcivanje.
2. Dio prednjeg poklopca okrenite u smjeru donjeg montaˇznog dijela za praˇsinu.
3. Ulazni dio direktno postaviti u dijelu HEPA.
- 58 -
4. Uklonite praˇsinu sa stakla i eventualno prosutog sme´ca.
5. Sve do spajanja u leˇziˇstu postavitev donji montaˇzni dio za praˇsinu.
ˇ iˇs´cenje i Promjene HEPA
2. C
* HEPA za ˇcist zrak u ulazu / izlazu najmanje jedan put godiˇsne oˇcistiti. U suprotnom do´ci ´ce
do tvrdno´ce i suˇsenja.
* HEPA za ˇcist zrak u ulazu / izlazu ˇcistiti u sluˇcajevima kada ste uvjereni da je pun.
* HEPA za ˇcist zrak u ulazu / izlazu i fitler na izlazu rezliˇciti su jedne od druge.
* U suprotnom doˇci´ce do smanjenja usisne mo´ci i kvara na motoru.
* Prije ˇciˇs´cenja filtera iskljuˇcite utikaˇc iz utiˇcnice.
* Filter se nesmje ˇcistiti i prati u stroju za pranje rublja.
* Za suˇsenej filtera nesmjete koristiti suˇsilo za kosu.
ˇ iˇs´cenje HEPA i Promjena Ulaska Zraka
3. C
(1) Nakon otvaranja staklenog poklopca izvadite HEPA za ulaz zraka.
(2) Uklonite podrˇsku HEAPA.
(3) Izvaditi HEPU iz leˇziˇsta.
(4) Podrˇsku koja drˇzi HAPA oprati mlakom vodom, osuˇsiti HAPA i fitler.
(HAPA prati ˇcetkom)
(5) HAPA postaviti na hvataljku ili HEPA zamjeniti novom i na taj naˇcin je postaviti na podrˇsku.
- 59 -
4. Promjena Izlasaka Zraka HEPA
(1) Otvorite reˇsetku za izlaz zraka.
(2) Prilikom otvaranja poklopca, za izlaz zraka na´ci ´ce se fitler.
Izlaz Zraka
Reˇsetka Izlaska Zraka
(3) Zatvorite reˇsetku izlaska zraka
Prijatelj Okoliˇsa
Moˇzete pomo´ci zaˇstiti okoliˇsa!
Nemojte zaboraviti primjenite lokalne propise.
Stari elktriˇcni aparat predati centru za prikupljanje pomenutpg sme´ca.
- 60 -
- 61 -
- 62 -
- 63 -
- 64 -
- 65 -
- G A R A N T ‹ fi A R T L A R I 1) Garanti süresi,mal›n teslim tarihinden itibaren bafllar ve 2 y›ld›r.
2) Mal›n bütün parçalar› dahil olmak üzere tamam› Firmam›z›n garanti kapsam›ndad›r.
3) Mal›n garanti süresi içerisinde ar›zalanmas› durumunda, tamirde geçen süre garanti
süresine eklenir. Mal›n tamir süresi, 20 iflgününü geçemez. Bu süre mala iliflkin ar›zan›n
servis istasyonuna, servis istasyonunun olmamas› durumunda, mal›n sat›c›s›, bayii,
acentesi, temsilcili¤i, ithalatç›s› veya imalatç›s›-üreticisinden birine bildirim tarihinden
itibaren bafllar. Tüketicinin ar›za bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup
veya benzeri bir yolla yapmas› mümkündür. Ancak, uyuflmazl›k halinde ispat yükümlülü¤ü
tüketiciye aittir. Mal›n ar›zas›n›n 10 ifl günü içerisinde giderilememesi halinde, imalatç›üretici veya ithalatç›; mal›n tamiri tamamlan›ncaya kadar, benzer özelliklere sahip baflka
bir mal› tüketicinin kullan›m›na tahsis etmek zorundad›r.
4) Mal›n garanti süresi içerisinde gerek malzeme ve iflçilik, gerekse montaj hatalar›ndan
dolay› ar›zalanmas› halinde, iflçilik masraf›, de¤ifltirilen parça bedeli ya da baflka herhangi
bir ad alt›nda hiçbir ücret talep etmeksizin tamiri yap›lacakt›r.
5) Tüketicinin onar›m hakk›n› kullanmas›na ra¤men mal›n;
• Tüketiciye teslim edildi¤i tarihten itibaren, garanti süresi içinde kalmak kayd›yla, bir y›l
içerisinde en az dört defa veya imalatç›-üretici ve/veya ithalatç› taraf›ndan belirlenen
garanti süresi içerisinde alt› defa ar›zalanmas›n›n yan› s›ra, bu ar›zalar›n maldan
yararlanamamay› sürekli k›lmas›,
• Tamiri için gereken azami süresinin afl›lmas› ,
• Firman›n servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmamas› halinde s›rayla
sat›c›s›, bayii, acentesi temsilcili¤i ithalatç›s› veya imalatç›-üreticisinden birisinin
düzenleyece¤i raporla ar›zan›n tamirini mümkün bulunmad›¤›n›n belirlenmesi, durumlar›nda
tüketici mal›n ücretsiz de¤ifltirilmesini, bedel iadesi veya ay›p oranda bedel indirimi talep
edebilir.
6 ) Mal›n kullanma k›lavuzunda yer alan hususlara ayk›r› kullan›lmas›ndan kaynaklanan
ar›zalar garanti kapsam› d›fl›ndad›r.
7 ) Garanti Belgesi ile ilgili olarak ç›kabilecek sorunlar için Gümrük ve Ticaret Bakanl›¤›
Tüketicinin Korunmas› ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü’ne baflvurabilir.
‹THALATÇI F‹RMA
DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER ‹NfiAAT SPOR MALZEMELER‹ ‹MALAT SAN. VE T‹C. A.fi.
Cihangir Mh. Güvercin Cd. No:4 Haramidere Mevkii Avcılar - ‹stanbul - Türkiye
Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
www.sinbo.com.tr - [email protected]
- 66 -
- SVC 3475 ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE -GARANT‹ BELGES‹ Garanti Belge No : 78352
SSHY Belge No : 35274
‹THALATÇI F‹RMA
Ünvanı
Garanti Belge Onay Tarihi : 28/01/2010
Garanti Belge Vize Tarihi : 18/01/2012
SSHY Belge Onay Tarihi : 04/04/2012
Tel.
: DE‹MA ELEKTROMEKAN‹K ÜRÜNLER‹ ‹Nfi. SPOR MALZ.
‹MALAT SAN. ve T‹C. A.fi.
: Cihangir Mah. Güvercin Cad. No:4 Haramidere Mevkii
Avc›lar / ‹STANBUL
: Ça¤rı Merkezi: 444 66 86
Yetkili Kifli
:
Ürünün Cinsi
Markası
Modeli
Alt Modeli
Bandrol ve Seri No
Teslim Tarihi ve Yeri
Garanti Süresi
Azami Tamir Süresi
Kullanım Ömrü
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Adresi
Yönetim Kurulu Baflkan›
ELEKTR‹KL‹ SÜPÜRGE
S‹NBO
SVC 3475
-
2 Yıldır
20 ‹fl Günü
Bakanl›kça belirlenen ve ilan edilen kullan›m ömrü10 y›ld›r.
(Ürünün fonksiyonlar›n› yerine getirebilmesi için gereken yedek parça temin süresi)
SATICI F‹RMA
Ünvanı
Adresi
Tel.Fax
Fatura Tarihi ve No
Teslim Tarihi ve Yeri
‹mza ve Kafle
:
:
:
:
:
:
Bu bölüm, ürünü sat›n ald›¤›n›z Yetkili Sat›c› taraf›ndan imzalanacak ve kaflelenecektir.
Bu belgenin kullan›lmas›na; 4077 say›l› Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu Kanun’a dayan›larak yürürlü¤e konulan Garanti Belgesi
Uygulama Esaslar›na Dair Yönetmelik uyar›nca, TC Gümrük ve Ticaret Bakanlı¤ı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlü¤ü
tarafından izin verilmifltir.
- 67 -
MÜfiTER‹ H‹ZMETLER‹
De¤erli Müflterimiz,
En uygun fiyata en iyi ürünü vermenin yan› s›ra; en iyi hizmeti vermenin de
önemli oldu¤una inan›yoruz. Bu nedenle siz bilinçli tüketicilere daha yak›n
olabilmek için, internet adresimizdeki eriflim formlar›n›n yan› s›ra, tüketici
dan›flma hattımızı da hizmetinize açm›fl durumday›z.
TÜKET‹C‹
DANIfiMA HATTI
444 66 86
www.sinbo.com.tr
0800 211 50 21
Tüketici Dan›flma Hattımızı,
- Hafta içi her gün 08.00-18.00 saatleri aras›nda arayabilir; istek, öneri ve
flikayetlerinizi firmam›za iletebilirsiniz.
Tüketicinin Dikkatine:
Ürünlerimizle ilgili hizmetleri tam olarak alabilmek için afla¤›daki önerilere
uyman›z› rica ederiz:
1. Ürünü ald›¤›n›zda Garanti Belgesini mutlaka yetkili sat›c›n›za onaylatt›r›n›z.
2. Ürünü kullanma k›lavuzunda belirtilen hususlara göre kullan›n›z.
3. Ürününüzle ilgili hizmet talebiniz oldu¤unda yukar›daki telefon
numaralar›ndan, Tüketici Danıflma Hattına baflvurunuz.
4. Ürünü promosyon arac›l›¤› ile edinmiflseniz, ürüne ait garanti belgesini en
yak›n yetkili servisimize giderek onaylatt›r›n›z.
5. Teknik servisteki ifliniz bitti¤inde "Yetkili Servis Hizmet Fifli" almay›
unutmay›n›z. Alaca¤›n›z bu Hizmet Fifli, ileride ürününüzde meydana
gelebilecek herhangi bir sorunda size yarar sa¤layacakt›r.
KAPIDAN KAPIYA
7 GÜNDE
TESL‹MAT
GARANT‹S‹
ÜCRETS‹Z
S E R V ‹ S
(•)
Kap›dan Kap›ya Ücretsiz Servis Kampanyam›z dâhilinde Yurtiçi Kargo Firmas› ile iflbirli¤i içerindeyiz. Tüketicimiz
taraf›ndan sat›n al›nan ürünün fiyat› ne olursa olsun, Tüketicimiz ürün ile ilgili garanti kapsam›na giren herhangi
bir problem yaflad›¤›nda, 444 66 86 numaral› Tüketici Danıflma Hattımızı aramas› ve kay›t b›rakmas› yeterlidir.
Bu süreçten sonra Tüketicimizin ürünü ücretsiz olarak Yurtiçi Kargo taraf›ndan Tüketicimizin bulundu¤u adresten
al›n›p, 7• ifl günü içerisinde ürün çal›fl›r bir vaziyette, yine Tüketicimize Yurtiçi Kargo arac›l›¤› ile adresine teslim
edilmektedir. 7 ifl günü içerisinde sorunu çözülemeyen ürünler ise, yenisi ve/veya bir üst modeli ile de¤ifltirilmektedir.
Tüm bu süreçte Tüketicilerimizden hiçbir ücret talep edilmemektedir.
(•Ürünün servis garanti süresi, Yurtiçi Kargo ürünü Sinbo Fabrikas›’na teslim ettikten sonra bafllar.)
- 68 -
- TEDAR‹KÇ‹ F‹RMA / EXPORTER United Favour Development Limited
Unit B, 10/F Lee May Building 788-790
Nathan Road, Mongkok, Kowloon, HK.
- UYGUNLUK BEYANI / CE TÜV SüD Product Service GmbH
Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339
München, Germany
EEE Yönetmeli¤ine uygundur.
Made in P.R.C.
‹mal Y›l› : 2013
Download

Kullanım kılavuzu