M ü fl t eri
d› m H
t›
ar
at
Y
‹ç ark dayan›ml›
SM6-36 hücrelerinin
bina içi tesisat›
444 30 30
[email protected]
www.schneider-electric.com.tr
Dünyan›n Güç & Kontrol Uzman›ndan daha fazlas›n› isteyin.
‹çindekiler
Page
1) Boyutlar›n Tablosu ............ ...........................................................................2
2) Boyutlar ....................................... .................................................................3
3) OG Kablo Kanal›n›n Detaylar› .............................................................4, 5, 6
4) Montaj Boyutlar› ............................................................... ............................7
5) Kapama Sac› Montaj›.............................................................................8,9,10
6) Hücreleri Sabitleme......................................................................................11
7) Topraklama Ba¤lant›s› .................................................................................12
8) OG Kablo Ba¤lant›lar›n›n Yükseklikleri ........................................................13
9) AG Kablo Giriflleri ....................................................................................................14
www.schneider-electric.com.tr
1
Schneider Electric
Boyutlar›n tablosu
Hücre tipi
Yükseklik
Genifllik
Derinlik*
A¤›rl›k
(mm)
(mm)
(mm)
(kg)
DM1-A
2250
1000
1400
600
DM1-D
2250
1000
1400
560
DM2
2250
1500
1400
850
IM
2250
750
1400
310
QM
2250
750
1400
330
SM
2250
750
1400
310
IMC
2250
750
1400
420
GAM2
2250
750
1400
200
GBM
2250
750
1400
260
GBC-A, GBC-B
2250
750
1400
300
CM
2250
750
1400
460
CM2
2250
750
1400
460
(*) AG bölümü hariç
Schneider Electric
2
www.schneider-electric.com.tr
Boyutlar
216
2250
2250
216
100
750
1000
1400
IM, QM, SM, IMC, CM, CM2, GBC-A, GBC-B,
GBM, GAM2
1400
DM1-A, DM1-D
2250
216
1500
1400
DM2
www.schneider-electric.com.tr
3
Schneider Electric
(mm)
DM1-A, GAM2
P1
mm
525
P2
mm
350
550
1x50
555
380
580
1x70
585
410
610
1x95
600
425
625
1x120
630
455
655
1x150
645
470
670
1x185
675
500
700
1x240
705
530
730
P2
P2
(15xD)
Hücreler
IM, SM, QM, IMC
DM1-A
50.0
CM
IM
1000.0
400.0
200.0
Ø200
P1
tek damarl› kablolar
1x35
bükülme yar›çap›
Kablo çeflitleri
Kablo kesiti (mm2)
OG Kablo Kanal›n›n
Detaylar›
IM
50.0
100.0
Önden girifl veya kablo ç›k›fl›
Schneider Electric
4
www.schneider-electric.com.tr
(15*D)
(mm)
Hücreler
IM, SM, QM, IMC
DM1-A, GAM2
525
P1
mm
P2
mm
350
550
1x50
555
380
580
1x70
585
410
610
1x95
600
425
625
1x120
630
455
655
1x150
645
470
670
1x185
675
500
700
1x240
705
530
730
DM1-A
50.0
CM
IM
IM
1000.0
400.0
200.0
Ø200
P2
P1
P2
tek damarl› kablolar
1x35
bükülme yar›çap›
Kablo çeflitleri
Kablo kesiti (mm2)
OG Kablo Kanal›n›n
Detaylar›
50.0
100.0
Arkadan girifl veya kablo ç›k›fl›
www.schneider-electric.com.tr
5
Schneider Electric
(mm)
Hücreler
IM, SM, QM, IMC
DM1-A, GAM2
P1
mm
525
550
1x50
555
580
1x70
585
610
1x95
600
625
1x120
630
655
1x150
645
670
1x185
675
700
1x240
705
730
1000.0
400.0
200.0
P1
(15xD)
tek damarl› kablolar
1x35
bükülme yar›çap›
Kablo çeflitleri
Kablo kesiti (mm2)
OG Kablo Kanal›n›n
Detaylar›
50.0
Kablo girifli veya sa¤ veya sola ç›k›fl
Schneider Electric
6
100.0
www.schneider-electric.com.tr
Montaj boyutlar›
Yandan görünüfl
Üstten görünüfl
3530.0 min
1715.0 min
50.0
2550.0 min
2650.0 min
200.0
200.0
200.0
Üstten görünüfl
5400.0 min
1770.0 min
50.0
200.0
50.0
Hücre ile Duvar aras›nda kalacak boflluklar kapama sac› ile kapat›lacakt›r.
Aç›kta kalan di¤er k›sma eriflimi önlemek için tedbir al›nmal›d›r.
www.schneider-electric.com.tr
7
Schneider Electric
Montaj boyutlar›
Hücrelerin duvar yan›na montaj›
4 adet tafl›ma baras›n› sökün.
Resimde gösterilen 5 civatay› ç›kart›n.
Resimde gösterilen
14 civatay› ç›kart›n
Schneider Electric
8
www.schneider-electric.com.tr
Montaj boyutlar›
Kapama sac› montaj›
www.schneider-electric.com.tr
9
Schneider Electric
Montaj boyutlar›
2x21431188
2x1023793
2x21286006B
C=0.65 mdaN
Bu parça, kapama sac› ile duvar aras›nda
aç›kl›k
b›rak›lmadan monte edilmelidir.
750 mm 51257766
1000 mm 51257765
Ç›kart›lan civatalar› kullanarak parçalar›n
montaj›n› yap›n
Hücre ile duvar aras›nda kalacak boflluklar
kapama
sac› ile kapat›lacakt›r.
Aç›kta kalan di¤er k›sma eriflimi önlemek için
tedbir al›nmal›d›r.
Schneider Electric
10
www.schneider-electric.com.tr
Hücreleri sabitleme
900
50
150
50
150
1400
1400
1100
1000
750
50
4x
14.2x25
150
150
1050
4x
14.2x25
1400
1100
4x
14.2x25
50
150
50
1100
650
150
50
1150
1400
50
150
50
1400
150
1100
4x
14.2x25
1500
www.schneider-electric.com.tr
11
Schneider Electric
Topraklama ba¤lant›s›
Ø9x15
15
Cu 25x3
72
A Detay›
77
A
70
B Detay›
B
Schneider Electric
12
www.schneider-electric.com.tr
OG kablo ba¤lant›lar›n›n
yükseklikleri
350
350
350
350
350
350
350
375
350
565
1210
331
750
1400
1400
1000
IM, SM
DM1-A
350
350
350
350
350
375
350
375
350
575
795
350
750
1400
750
IMC, QM
www.schneider-electric.com.tr
1400
GAM2
13
Schneider Electric
AG kablo giriflleri
Önden görünüfl
GBM sol ç›k›fll›
165
165
165
750
1000
IM, IMC, QM, CM,
CM2, GAM2,
GBM, GBC-A
DM1-A, DM1-D
165
1500
DM2
Yandan görünüfl
297
Bütün üniteler
Schneider Electric
14
www.schneider-electric.com.tr
Download

piyasalara bakış