Z‹RVEDEN
“Actavis Türkiye’yi Amerika ve
Avrupa’daki Büyüklü¤üne
Ulaflt›rmay› Hedefliyoruz”
Ali Toker
Actavis Türkiye Genel Müdürü
Actavis uluslararas› platformda çok k›sa sürede
çok büyük bir at›l›m yapt›. Actavis ve Watson
firmalar›n›n birleflmesinin ard›ndan Warner
Chillcot, Uteron ve son olarak da Forest
Laboratuarlar›’n›n sat›n al›mlar› ile sadece eflde¤er
ilaç alan›nda de¤il, uzmanl›k ilaçlar›nda da lider
firmalar aras›na girdi. 2013 sonu itibariyle,
Amerika’da 2. s›raya yerleflen Actavis, Q2 2013
itibariyle Avrupa’daki en büyük 2. eflde¤er firma
olmay› baflard›.
Actavis 2012 y›l›nda Watson ile birleflmesinin ard›ndan Actavis
ismi ile faaliyet göstermeye devam ediyor. Bu süreci de¤erlendirir
misiniz? Actavis nas›l bir vizyonla çal›flmalar›n› sürdürüyor?
Yeni Actavis, iki dinamik ve baflar›l› flirketin birleflmesi ile olufltu. Bu
birleflme ilaç alan›nda son y›llardaki en heyecan verici geliflmelerden
biri olarak yorumland›. Hem dünyadaki bilinirlilik seviyesi hem de
kelime anlam› olarak ‘Harekete Geçmek’ (Act) ve ‘Vizyon’ (Vision)’u
içermesi nedeniyle yeni flirketin ‘Actavis’ ismi ile devam›na karar verildi.
Actavis, Watson, Warner Chilcott, Uteron ve son olarak Forest
Labratuarlar›’n›n sat›n al›m› sonras›nda uzmanl›k alanlar›na odaklanma
karar›n› bir kez daha ortaya koydu. Bu sat›n almalar sonras›nda
Actavis, uluslararas› eflde¤er ilaç flirketi olarak, dünya çap›nda 25
ayr› pazarda ilk 10 aras›nda yer al›yor. Toplamda $6,5bn, uzmanl›k
ilaçlar›ndaki markalar›ndan ~$3bn ciro getirisine sahip. Firmam›z
global olarak kad›n sa¤l›¤›nda liderli¤i, ürolojide güçlenmeyi, gastro
ve dermatolojide portföyünü geniflletmeyi hedefliyor.
Türk ilaç sektörünün flu anki durumunu nas›l
de¤erlendiriyorsunuz? Actavis’in flu an dünya ve Türkiye ilaç
pazar›ndaki yerini de¤erlendirir misiniz?
Türkiye’de ilaç sektörü son 4 senedir ciddi sorunlarla mücadele ediyor
ve büyük de¤iflimlerden geçiyor. ‹thal girdisi yüksek, yerli maliyetleri
88
Mart 2014
Z‹RVEDEN
en az enflasyonla artan ve büyük rekabet yaflanan
sektörümüzde, devlet kontrolündeki fiyatlar›n
artmak bir yana %25-30’lara varan oranlarda
düflmüfl olmas› pek çok firman›n zarar etmesine,
hayatta kalabilmek için küçülmesine ve
sermayesinin azalmas›na yol açt›. ‹laç gibi, toplum
sa¤l›¤›n› direkt ilgilendiren bir alanda, pek çok
firman›n k›r›lgan yap›s›n›n orta vadede ülke sa¤l›¤›na
ciddi tehdit oluflturabilece¤ini düflünüyorum.
Yetkililerin de art›k bu endifleleri paylaflt›¤›n›
biliyorum ve k›sa zamanda düzeltici önlemler
alacaklar›n› ummak istiyorum.
Bu dönemde global Actavis, mevcut ifllerini daha
etkin ve verimli yöneterek yapt›¤› do¤ru tercihlerle,
dünyan›n en sa¤l›kl› büyüyen, de¤erini en çok
artt›ran ilaç flirketlerinden birisi oldu. 2013 sonu
itibariyle, Amerika’da 2. s›raya yerleflen Actavis,
Q2 2013 itibariyle Avrupa’daki en büyük 2.
eflde¤er firma olmay› baflard›. 2013 senesinde
Actavis Türkiye’de yat›r›m yapt›¤›m›z ilaç
tercihlerimizi de¤ifltirdik, ekibimizi optimal boyutlara
tafl›d›k ve zarar etmeyen flirketler aras›nda yer
almay› baflard›k.
Actavis Türkiye hangi tedavi alanlar›nda
faaliyet gösteriyor?
Actavis Türkiye’de 1. basamak tedavilerde
kullan›lan ilaçlar›n yan› s›ra; psikiyatri, dermatoloji,
onkoloji gibi uzmanl›k alanlar›nda ve yeni
yap›land›rmakta oldu¤umuz sa¤l›kl› yaflam
ürünlerinde faaliyet gösteriyor.
Actavis üretim tesislerinden, y›ll›k üretim
kapasitesi ve Ar-Ge yat›r›mlar›ndan biraz
bahseder misiniz?
Actavis’in dünya çap›nda 20 uluslararas› Ar-Ge
merkezi ve 40 üretim tesisi bulunuyor. 60’dan
fazla ülkede ticari operasyonu olan Actavis’in y›ll›k
44 milyar kutuluk kapasitesi var. Actavis Türkiye
olarak 12 milyon kutuluk y›ll›k sat›fl›m›z›n %90’›n›
Türkiye’deki üretim tesislerinden, Türkiye’de üretme
flans› bulamad›klar›m›z› ise ‹talya ve Romanya’daki
fabrikalar›m›zdan tedarik ediyoruz.
Actavis Türkiye’de pazara yeni girecek olan
ürünleriniz var m›?
K›sa vadede, özellikle onkoloji ve sa¤l›kl› yaflam
ürünleri alanlar›nda yat›r›mlar›m›z devam ediyor
olacak. Orta vadede ise, uluslararas› platformda
da söz sahibi oldu¤umuz kad›n sa¤l›¤› ve üroloji
tedavi alanlar›nda var olmay› planl›yoruz.
Actavis’in sürdürülebilirlik konusuna yaklafl›m›
nas›l?
Bu sene yaflayamad›¤›m›z k›fl ve dolay›s›yla susuz
geçirece¤imiz yaz hepimize sürdürülebilirli¤in bir
moda de¤il gereklilik oldu¤unu bir kez daha ac›
bir flekilde hat›rlatt›. Actavis Türkiye olarak Global
Compact üyesiyiz ve kaynaklar›m›z› nas›l verimli
kulland›¤›m›z› her sene raporluyoruz. Dünyada
minimum enerji kullan›m› konusuna öncülük eden
fabrikalar›m›z da bizi bu konuda mutlu ediyor.
Actavis’in orta ve uzun vadedeki hedefleri
neler?
Actavis uluslararas› platformda çok k›sa sürede
çok büyük bir at›l›m yapt›. Actavis ve Watson
firmalar›n›n birleflmesinin ard›ndan Warner Chillcot,
Uteron ve son olarak da Forest Laboratuarlar›’n›n
sat›n al›mlar› ile sadece eflde¤er ilaç alan›nda
de¤il, uzmanl›k ilaçlar›nda da lider firmalar aras›na
girdi. fiirketimiz etki alan›n› Amerika ve Avrupa’n›n
ötesine tafl›yarak, Ortado¤u, Afrika ve Asya Pasifik
bölgelerinde yapt›¤› yat›r›mlarla co¤rafi olarak da
tam bir global oyuncu olma yolunda önemli
ad›mlar att›.
Böyle bir flirketin, dünyan›n 16. önemli pazar›nda
da hedefleri do¤al olarak büyük. Önceli¤imiz, kriz
ortam›nda iflimizi en etkin flekilde yöneterek,
öncelikle doktorlar›m›za ve eczac›lar›m›za, ilaçlar›m›z
ve e¤itim programlar›m›zla destek olmak ve onlar›n
hastalar›n›n dertlerine derman olmalar›na yard›mc›
olmak. Bu ifli sürekli ve kârl› yaparak, Actavis
Türkiye’yi dünyadaki di¤er ülkelerdeki büyüklü¤üne
ulaflt›rmak istiyoruz.
Son olarak neler söylemek istersiniz?
Actavis, global olarak
kad›n sa¤l›¤›nda
liderli¤i, ürolojide
güçlenmeyi, gastro ve
dermatolojide
portföyünü
geniflletmeyi
hedefliyor.
Bütün bu hedeflerimize hep beraber ‘Actavis’ liler
olarak ulaflmak istiyoruz. Sa¤l›k sektöründe de¤er
yaratmak için büyük bir çaba gösteren, Actavis’i
kendi flirketi gibi gören ve buna göre katk› sa¤layan
250 Actavis’ liye sizin vas›tan›zla teflekkür etmek
istiyorum. Ayr›ca bu vesile ile tüm sa¤l›k
çal›flanlar›m›z›n da T›p ve Eczac›l›k Bayramlar›n›
kutlamak isterim.
Mart 2014
89
Download

Pharma World Zirveden, Mart 2014