Teknik Broflür
Do¤algaz
RX SER‹S‹
Ön Kar›fl›ml› (Premix) Gaz Brülörleri
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
G‹R‹fi
Brülör üretimi ve sat›fl›nda dünya lideri Riello yaklafl›k 90 y›ld›r öncü teknolojilerle sürekli yenili¤i hedefleyen brülör tasar›m›
ve imalat› yapmaktad›r.
Geçen y›llar içinde Riello brülörleri yak›t tüketimini azaltmay› ve çevreye sayg› göstermeyi hedefleyen teknolojileri kullanarak
dünyada konut, ticari ve sanayi brülörleri alan›nda mutlak lider konumunu kazanm›flt›r.
fiimdi de Riello yanma iflleminde devrim yaratan Ön Kar›fl›m Teknolojisi üzerine tasarlanm›fl komple bir brülör serisi
sunmaktad›r. Ön kar›fl›ml› gaz brülörü, yüksek modülasyon flartlar›n› ve düflük zararl› sal›n›m oranlar›n› sa¤layabilen, bir
teknoloji ürünüdür. Ön kar›fl›ml› brulörler yo¤uflmal› kazanlar ve sanayi süreçlerindeki uygulamalar için ideal bir çözüm
sunmaktad›r.
ÖN KARIfiIM TEKNOLOJ‹S‹
Klasik üflemeli brülörler ile ön kar›fl›m teknolojisiyle çal›flan bir brülör aras›ndaki esas fark gaz-hava kar›fl›m›n›n haz›rlanmas›
fleklinde ve yanma bafll›¤›nda kullan›lan teknolojidedir. Üflemeli brülörlerde gaz ve yanma havas› yanma kafas› ucunda özel
bir teknolojiyle kar›fl›r: alev yanma kafas›n›n d›fl›nda yanma odas›ndaki boflluk içinde yay›larak oluflur.
Kar›fl›m
Hava
Gaz
Hava
Klasik üflemeli brülördeki alev - hava yak›t kar›fl›m›
Alevin büyüklü¤ü brülörün gücüne ba¤l›d›r.
Ön kar›fl›ml› brülörlerde hava-yak›t kar›fl›m› yanma kafas›n›n arkas›nda oluflur ve de¤iflik flekillerde elde edilir. Küçük
kapasitelerde, gaz ve hava ayn› anda fana sevk edilir ve kar›fl›m hava girifl k›sm›nda oluflur, bu nedenle hava gaz
kaçaklar›n› önlemek için s›zmaz bir hava kanal›na ihtiyaç duyulur.
Elde edilen kar›fl›m yanma kafas›na sevk edilir hassas olarak yap›lm›fl pasajlardan geçerek yanma kafas› d›fl›na geçer ve
burada ateflleme ve takiben yanma oluflur.
Alev sadece yanma kafas›n›n d›fl yüzeyinde oluflur ve alevin büyüklü¤ü pratik olarak yanma kafas›n›n büyüklü¤üne eflittir.
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
2
S›zmaz hava besleme devresi
Üzerinde çok say›da
Alev
gaz deli¤i olan
yanma kafas›
Hava
Gaz
Hava s›zmaz emifl devresi olan hava-gaz ön karfl›m› örne¤i.
Daha büyük kapasiteli modellerde ise gaz fan›n ç›k›fl›na gönderilir ve yine yanma kafas›na girmeden önce hava ile kar›fl›r.
Bu uygulamada kar›fl›m hava devresinde oluflmad›¤›ndan s›zmaz bir hava devresine ihtiyaç yoktur.
Standart hava besleme devresi
Gaz
Hava
Hava s›zd›rmazl›k özelli¤i olmayan standart bir hava-gaz kar›fl›m› sistemi örne¤i.
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
3
R‹ELLO RX SER‹S‹ BRÜLÖRLER
Ön kar›fl›ml› teknolojisini kullanmak üzere tamamen Riello taraf›ndan tasarlanm›fl ve gelifltirilmifl olan Riello RX serisi
brülörler düflük zehirli gaz sal›m› kirletici ve yüksek modülasyon oranlar› elde etmek için en iyi çözümü sunmaktad›r.
Gücü 250kW'a kadar olan modellerde gaz ve hava kar›fl›m› brülörün hava girifl k›sm›nda meydana gelerek yanma kafas›na
mükemmel hava-gaz kar›fl›m› gönderir ve bu suretle düflük zararl› yanma ürünleri sal›m› ve yüksek yanma verimi sa¤lan›r.
Brülörlerde yine Riello'ya özgü bir tasar›m olan f›rças›z bir motor fan›n süratini ve oransal gaz valflar›n›n aç›lmas›n› kontrol
eder, dolay›s›yla mükemmel güç kontrolü sa¤lar.
Yanma kafas› patenti Riello'ya ait yeni bir teknoloji kullanarak üretilmifl özel “dikiflsiz örgü tel” ile kapl› olmas›yla öne ç›kar.
Herhangi bir kaynak ek yeri olmaks›z›n yap›lan imalat ›s›l gerilmelerden kaynaklanan sorunlar› da ortadan kald›rm›flt›r.
Sa¤lanan tam hava-gaz kar›fl›m› ve fan süratinin sa¤lad›¤› kontrole ilave olarak yanma kafas›n›n özel metal elyaf yap›s›
oldukça yüksek bir modülasyon aral›¤› sa¤lar(tipik olarak 7:1).
RX serisi brülörlerin çal›flmas› iki kademeli veya modülasyonlu olabilir. Brülörler kullan›m yerine ba¤l› olarak koruyucu
kapakl› veya kapaks›z, standart veya hava s›zmaz düzenlemeyle oldukça esnek bir aral›kta sunulur. Özellikle brülörlerin
elektronik kontrol sistemi aç›k ve her ihtiyaca uyumlu olmalar›n› sa¤lar.
FIRÇASIZ MOTOR
ASENKRON MOTOR
YANMA KAFASI
RX Ön kar›fl›ml› brülörlerin yanma kafalar› Riello taraf›ndan özel olarak tasarlanm›flt›r ve ön kar›fl›ml› bir yanma için en iyi
çözümü sunarlar.
Yanma kafas› üzerinde gaz›n ç›kt›¤› çok say›da küçük delik olan metal bir silindirden yap›lm›flt›r. Ek yeri olmayan örgü
telden yap›lm›fl bir “çorap” bu silindirin yüzeyini kaplar.
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
4
Yanma kafas›n›n içine verilen hava-gaz kar›fl›m› yanma kafas›ndaki çok say›da delikten geçerek k›v›lc›m oluflturan bir
elektrot vas›tas›yla yanman›n meydana geldi¤i silindirin d›fl yüzeyine yay›l›r.
Bu deliklerin geometrik flekilleri tüm modülasyon aral›¤›nda hava/gaz kar›fl›m› h›z›n›n geri dönen alev h›z›ndan fazla olmas›n›
dolay›s›yla alevin yanma kafas›na geri kaçmas› gibi olas› bir tehlikeli durumu önleyecek flekilde yap›lm›flt›r.
Yanma kafas›n› saran metalik örgü ›s›l gerilmeleri en uygun flekle getiren özel bir alafl›m kullan›larak yap›lm›flt›r ve sistemin
performans› ile birlikte yanma odas› ömrünü uzat›r.
Yanma bafll›¤› deste¤i (namlu) ile dikiflsiz örgü telden yap›lm›fl çorap
Dikiflsiz örgü çorap detay resim
Dikiflsiz örgü telin Riello'ya özgü patentli “örgü-çorap” fleklindeki yap›s› yanma kafas› deste¤i etraf›na herhangi bir kaynak
gerektirmeden sar›lmas›n› sa¤lar. Bu suretle ›s›l gerilmelerin parçalar üzerinde oluflturabilece¤i kritik durumlar da ortadan
kald›r›lm›fl olur.
Metalik örgü-çorap uygulamas› beraberinde birçok avantaj ve geliflmifl bir performans getirir:
- Gaz hava kar›fl›m› ilave bir cihaza ihtiyaç göstermeksizin tam olarak sa¤lanm›flt›r, örne¤in ayn› eksene sahip çift silindirli
sistemlerde ›s›l gerilmeler farkl› olabilece¤inden problemlere neden olabilir,
- Yanma bafll›¤›n›n yüzeyinde meydana gelen alev maksimum kapasitede dahi destek parças› üzerine yap›flm›flt›r. Ayr›ca
alevin minimum yükte yanma bafll›¤› içine kaçmas› tehlikesi de önlenmifltir.
- Modülasyon oran› normal olarak 7:1dir.
- Belirtilen bu modülasyon oran›na karmafl›k bir yanma kafas› ayar› yapmadan da eriflilebilir.
-Özellikle alevin metal çorab›n içine kaçma e¤iliminde oldu¤u minimum güçlerde Is› transferi ›fl›n›mla art›r›lm›flt›r. Bu özellik
çok önemlidir, zira bir brülör çal›flma ömrünün büyük bir k›sm›nda orta veya daha küçük güçlerde (maksimum yükün %70'i)
yanar.
Ön kar›fl›m brülörlerinde “çelik örgülü alev borusu” üzerinde oluflan yanma görüntüleri
-Minimum modülasyon
Maksimum modülasyon
-Düflük kirletici gaz sal›n›m›n›, Avrupa Normlar›n›n öngördü¤ü de¤erlerin alt›ndad›r.
-Yüksek yanma yo¤unlu¤u. RX brülörlerin yanma bafll›klar› pazardaki ortalama yanma yo¤unlu¤u de¤eri olan
1 MW/m2 ye göre 2,5 MW/m2 yo¤unlukta çal›fl›r.
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
5
Belirtildi¤i gibi ön kar›fl›m alevinin, alev metalik örgü ve alt›ndaki deste¤e çok yak›n olmas› nedeniyle, çok küçük bir
geometrisi vard›r. Bu durum herhangi bir flekilde alevin yanma odas› duvar›yla temas ihtimalini kald›r›r. Dolay›s›yla düzensiz
yanma ve yanma odas›nda oluflacak s›cak noktalar›n veya kazan gövdesi içinde oluflabilecek lokal kaynama olaylar› da
önlenmifl olur.
Ön kar›fl›ml› alev
Da¤›lm›fl Alev
Ayn› güçte ön kar›fl›ml› ve da¤›lm›fl alevin karfl›laflt›rmas›
Ön kar›fl›ml› alevin kompakt flekli yanma odas› ölçülerinin de
düflürülebilmesine yard›mc› olur. Yanma odalar› bu avantajdan
yararlanmak üzere tasarlanabilir.
Ön kar›fl›ml› yanman›n bir di¤er üstünlü¤ü de alev gürültüsünün
azalmas›d›r. Böylece bacada oluflan gürültü de azalt›lm›fl olur.
Bu özelikle konut ve kapal› mekân uygulamalar› için önemli bir
üstünlüktür.
Brülörün çal›flmas› s›ras›nda malzemenin bütünlü¤ünü
gösteren Mikro Grafik Analizi
Ön kar›fl›m teknolojisi üzerine önemli üniversitelerin Malzeme
Mühendisli¤i laboratuarlar›yla iflbirli¤i içinde birçok test
yap›l›flt›r. Bu testlerin baz›lar›n›n sonuçlar› afla¤›dad›r:
-
Yüksek yanma yo¤unlu¤u
-
Yüksek modülasyon oran›
-
Yüksek ›s›l gerilme
-
Yüksek ve orta s›cakl›ktaki yanma odalar›yla uyum
Bu flekilde güvenirlik testlerinde yanma bafll›¤›n›n
Malzeme direnci ve imalat süreçleri onaylanm›flt›r.
Çal›flma çevriminden sonra yanma bafll›¤›n›n analizi
RX 350-500-700 model brülörlerin yanma bafll›klar›nda entegre
Test fiartlar›:
RRD (rezonans düflürme cihaz›) bulunmaktad›r. Bu ise olas›
• kazan 2uygulamas›
tüm rezonans olay›n› azaltmaktad›r. Dolay›s›yla bu bafll›k farkl›
• Modülasyonlu çal›flma
yanma odalar›na uydurulabilir, uygulamada önemli bir esneklik
• min/max 7-35 kW
sa¤lar.
• CO2 ayar› - % 9
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
6
BRÜLÖRÜN ÇALIfiMASI
35-250 kW aras›ndaki modellerin çal›flmas› de¤iflken süratli motor teknolojisine dayanmaktad›r.
Motor süratinin de¤iflmesi ayn› zamanda gaz miktar›n› da ayarlar.
Oransal gaz hatt›, fan›n bast›¤› hava bas›nc›na ba¤l› olarak brülöre do¤ru miktarda gaz gönderir.
Dolay›s›yla de¤iflken fan sürati ayn› zamanda brülörün gücünü de ayarlar
RX 35 model brülör tek kademe, iki kademe veya modülasyonlu çal›flma seçenekli olarak mevcuttur. RX 70-250 modelleri
de iki kademeli veya tam modülasyonlu olarak çal›fl›r.
RX S/PV serisi brülörlerin elektronik kontrolleri uygulama yerine göre oldukça yüksek bir düzenlemeye imkân sa¤layan
modüler konseptte tasarlanm›fllard›r.
Bu brülörler talep üzerine de¤iflken sürat kontrolü için frekans dönüfltürücü ile de verilebilir.
RX 350-700 modellerin çal›flma mant›klar›, hava/gaz kar›flt›rma bölümü ve brülör yanma bafll›¤› sistemi d›fl›nda, klasik
üflemeli brülörlere benzer.
Bir servomotor hava damperini ayarlayarak hava girifl bas›nc›n› düzenler ve hava devresindeki bas›nç alg›lan›r, bu bas›nca
göre pnömatik oransal gaz valf› do¤ru miktarda gaz bas›nc›n› brülöre gönderir.
Bu durumda da hava devresi gaz miktar›n› kontrol etmektedir.
Servomotor ateflleme kapasitesini uygulama için gerekli olan minimum ve maksimum kapasitelerden ba¤›ms›z olarak
kontrol edecek flekilde özel olarak tasarlanm›flt›r.
RX 350-700 modeller de iki kademeli veya oransal olarak çal›flabilirler. Modülasyonlu çal›flma için RWF 40 gibi bir oransal
kontrol cihaz› koyulmas› gereklidir.
ÜRÜN AVANTAJLARINA GENEL BAKIfi
Belirtildi¤i gibi, Riello RX serisi beraberinde birçok üstünlük ve çözüm
getirmektedir.
Afla¤›da serinin en önemli özellikleri belirtilmifltir:
Gürültü seviyesi azalt›lm›flt›r,
Hareketli yanma bafll›¤› mekanizmas› gerektirmeyen genifl
modülasyon aral›¤›,
Çok küçük alev geometrisi,
Ifl›n›mla art›r›lm›fl ›s› transferi, özellikle küçük yüklerde çok etkindir,
Küçük yanma bafll›¤› ölçülerinde yüksek yanma yo¤unlu¤u elde
edilmifltir,
Bacada gürültü seviyesi çok azd›r,
Afla¤›da RX 35-250 aras› modellerin ana avantajlar› verilmifltir:
F›rças›z motor vas›tas›yla yüksek elektrik kullanma verimi (%70),
Motor titreflimlerini azaltan titreflim al›c›lar üzerine oturmufltur.
Gaz hatt› do¤rudan brülör gövdesi içine yerlefltirilmifltir.
Gaz hatt› fabrikada ayarlanm›flt›r,
Ayr›ca RX 350-700 brülörlerin özellikleri flunlard›r;
Klasik üflemeli brülörlerde ayn› fan yap›s›na sahiptir,
Fan›n ç›k›fl›ndaki patentli üretim olan gaz/hava kar›flt›rma donan›m›
emniyetli bir çal›flmay› garanti eder.
Ek yeri olmayan metal örgü çorap ›s›l gerilmelerden kaynaklanan
ar›zalar› önler,
Patentli RRD (rezonans azaltma cihaz›) yanma bafll›¤› içerisine
entegre edilmifltir.
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
7
Çok düflük NOx emisyonlar›: < 70 mg/kWh
Emisyon de¤erleri en kat› Avrupa standartlar›na göre verilen
de¤erlerin alt›ndad›r.
Çok düflük gürültü emisyonu: <%30 (ayn› kapasitedeki klasik
brülöre göre)
Baca gürültüsündeki azalma
Özellikle kapal› mekânlardaki uygulamalar için avantaj sa¤lar.
De¤iflken sürat kontrolü kazan dairesinde düflük gürültü
emisyonu sa¤lar.
EN 676 CLASS 3 SINIRI
Maksimum
modülasyon
Ara de¤erler
NOx
CO
Minimum
modülasyon
UYGULAMALAR
Riello ARGE departman› müflterilerini kendileri için en uygun çözümü sa¤lamak üzere desteklemektedir.
RX ön kar›fl›ml› gaz brülörleri farkl› talepleri karfl›lamak üzere tasarlanm›fllard›r:
HVAC uygulamalar›: Kazanlar, Hava ›s›t›c›lar, F›r›nlar, Absorbsiyonlu Çiller üniteler.
Proses uygulamalar›: F›r›n makineleri, Tah›l, Kuruyemifl kurutma, Boya kabinleri
Bu bölümde baz› müflterilerimizin farkl› ihtiyaçlar›n› karfl›layan brülörlerin teknik özelliklerini sunuyoruz:
-
G›da sanayi
-
Yenilenebilir enerji sistemleriyle entegre olarak,
-
Is›tma, havaland›rma ve klima,
-
Proses endüstrisi
Baz› uygulama örnekleri:
F›r›n makinelerine uygulama
S›cak hava jeneratörüne uygulama (30kW)
üzerine flirketimizle
3 geçiflli paslanmaz yanma odal› yo¤uflmal›
Püskürtme boya kabini uygulamas›
görüflünüz.
kazan uygulamas›
Di¤er uygulamalar için
farkl› modeller talep
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
8
GIDA SANAY‹ UGULAMALARI
RX 25 S/PV tek kademe veya Modülasyonlu PWM
Model
RX 25 S/PV
Kapasite
4-25 kW
Çal›flmas›
Tek kademe, Modülasyonlu, iki kademe
Yak›t
Do¤al gaz
Silindirik (d = 50 mm); boy >1 metre (her yanma
Yanma bafll›¤› ünitesi için)
On-Off veya 3 ad›m kontrollü
Kontrol
modülasyonlu
Gaz valf›
Fan blo¤unun iç k›sm›na koyulmufltur
Onay
Sistem için onay al›n›r
Uygulama
G›da sanayi tünel f›r›nlarda
Kapakl› veya kapaks›z, birden fazla cihaz›
kontrolü için bus iletiflim ile mevcuttur
Aç›klama
Brülör ölçüleri
Brülör (üst)
Konveyör
kay›s›
Brülör (alt)
Tünelde yanma bafll›klar›n›n yerleri
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
Tünel f›r›n uygulamas›
9
RX 28 S/PV ON-OFF ÇALIfiMA
Model
RX 28 S/PV
Kapasite
6-35 kW
Çal›flmas›
Tek kd. 28 kW
Yak›t
Do¤al gaz -LPG
Yanma bafll›¤›
Silindirik (d = 50 mm); örgü fiber metal örgü
fiberden üretilmifltir
Kontrol
On-Off (kapasite kontrolü için trimer)
Gaz valf›
Fan blo¤unun iç k›sm›na koyulmufltur
Onay
Sistem için onay al›n›r
Uygulama
Döner tip ekmek-pasta f›r›nlar›, kazanlar
Parçalar dikey hat üzerine monte edilmifltir,
Aç›klama
titreflim önleyici ba¤lant›lar, flanfl üzerinde alev
gözetleme penceresi.
120V model de CSA markal› parçalarla da mevcuttur
Brülör ölçüleri
Yanma odas› ölçüleri
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
Pasta f›r›n› uygulamas›
10
ISITMA
RX 35 S/PV ON-OFF veya YÜKSEK -DÜfiÜK KADEME ÇALIfiMA
Model
RX 35 S/PV
Kapasite
6-35 kW
Çal›flmas›
Tek kademe 30 kW veya Yüksek-Düflük 20-35 kW
Yak›t
Yanma
bafll›¤›
Do¤al gaz -LPG
Kontrol
On-Off (kapasite kontrolü için trimer); yüksek-düflük
Silindirik (d = 50 mm); örgü fiber metal örgü fiberden
üretilmifltir
çal›flma (start, maks ve min için 3 trimer)
Gaz valf›
Fan blo¤unun iç k›sm›na koyulmufltur
Onay
Sistem için onay al›n›r
Uygulama
Hava ›s›t›c›lar, on-off kazanlar
Aç›klama
Yanma odas› ölçülerini ve baca gürültülerini azaltan
özel tasar›m
Brülör ölçüleri
Hava ›s›t›c› ölçüleri
Ön kar›fl›ml› brülör ile
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
30 kW Hava ›s›t›c› üzerine uygulama
Üflemeli brülör ile
11
RX 70 S/PV MODÜLASYONLU
Model
RX 70 S/PV
Kapasite
12-70 kW
Çal›flmas›
Modülasyonlu
Yak›t
Yanma
bafll›¤›
Do¤al gaz -LPG
Kontrol
Yüksek/düflük veya 3 ad›m kontrollü
Silindirik (d = 67 mm); örgü fiber metal örgü
fiberden üretilmifltir
modülasyonlu
Gaz valf›
Fan blo¤unun iç k›sm›na koyulmufltur
Onay
EN 676
Uygulama
Ekmek, pasta f›r›nlar›, yo¤uflmal› kazanlar, tah›l-
Aç›klama
kuruyemifl kurutma vb.
Brülör ölçüleri
Yanma odas› ölçüleri
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
Dikey paslanmaz çelik yanma odal› yo¤uflmal› kazana uygulama
12
RX 150 S/PV MODULASYONLU
RX 250 S/PV
MODULASYONLU
Model
RX 150 S/PV
Model
RX 250 S/PV
Kapasite
25-145 kW
Kapasite
40-250 kW
Çal›flmas›
Modülasyonlu
Çal›flmas›
Modülasyonlu
Yak›t
Yanma
bafll›¤›
Do¤al gaz -LPG
Do¤al gaz -LPG
fiberden üretilmifltir
Yak›t
Yanma
bafll›¤›
Yüksek/düflük veya 3 ad›m kontrollü
Kontrol
Yüksek/düflük veya 3 ad›m kontrollü
Kontrol
Silindirik (d = 84 mm); örgü fiber metal örgü
modülasyonlu
Silindirik (d = 119 mm); örgü fiber metal örgü
fiberden üretilmifltir
modülasyonlu, 0-10V, 0-20 mA
Gaz valf›
Fan blo¤unun ç›k›fl k›sm›na koyulmufltur
Gaz valf›
Fan blo¤unun girifl k›sm›na koyulmufltur
Onay
EN 676
Ekmek, pasta f›r›nlar›, yo¤uflmal› kazanlar, tah›lkuruyemifl kurutma f›r›nlar›, hava ›s›t›c›lar› vb.
Negatif bas›nc› olan yanma odalar›na monte
edilmek üzere tasarlanm›flt›r, kapakl› modeli de
mevcuttur (RX 180)
Onay
EN 676
Ekmek, pasta f›r›nlar›, yo¤uflmal› kazanlar, tah›lkuruyemifl kurutma f›r›nlar›, hava ›s›t›c›lar›, boya
kabinleri vb. Negatif bas›nc› olan yanma
odalar›na monte edilmek üzere tasarlanm›flt›r,
Uygulama
Aç›klama
Uygulama
Aç›klama
kapakl› modeli de mevcuttur
Brülör ölçüleri
Brülör ölçüleri
* Proses uygulamas› ihtiyac›na göre farkl› yanma bafll›¤›
boylar› mevcuttur
Yanma odas› ölçüleri
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
Yanma odas› ölçüleri
Modüler yo¤uflmal›
3 geçiflli paslanmaz
kazanlara (kaskat)
çelik yanma odal›
uygulama
yo¤uflmal› kazana
(her cihaz 150 kW)
uygulama
13
YEN‹LENEB‹L‹R ENERJ‹ ‹LE ENTEGRE UYGULAMA
RX 10 S/PV MODÜLASYONLU
Model
RX 10 S/PV
Kapasite
4-10 kW
Çal›flmas›
Modülasyonlu
Yak›t
Yanma
bafll›¤›
Do¤al gaz
Kontrol
Yüksek/düflük veya 3 ad›m kontrollü
Silindirik (d = 50 mm); örgü fiber metal örgü
fiberden üretilmifltir
modülasyonlu.
Gaz valf›
Fan blo¤unun girifl k›sm›na koyulmufltur
Onay
Sistem üzerinde (paket)
Uygulama
S›cak su depo tank› olan günefl enerjisi
Aç›klama
uygulamalar› için gelifltirilmifltir ayr›ca f›r›n ve
kazanlarda da kullan›labilir
Yanma odas› ölçülerini baca gürültülerini ve
emisyonlar› azaltan özel tasar›m
Brülör ölçüleri
Yanma odas› ölçüleri
Depo tankl› ve boylerli günefl enerjisi ile uygulama
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
14
PROSES ENDÜSTR‹S‹
RX 350 S/P MODULASYONLU
Model
RX 350 S/PV
Kapasite
55-390 kW
Çal›flmas›
Modülasyonlu
Yak›t
Yanma
bafll›¤›
Do¤al gaz
Kontrol
Yüksek/düflük veya 3 ad›m kontrollü
Silindirik (d = 144 mm); örgü fiber metal örgü
fiberden üretilmifltir
modülasyonlu.
Gaz valf›
Fan blo¤unun ç›k›fl k›sm›na koyulmufltur
Onay
EN 676
Uygulama
Ekmek, pasta f›r›nlar›, yo¤uflmal› kazanlar, tah›l-
Aç›klama
kuruyemifl kurutma f›r›nlar›, hava ›s›t›c›lar›, boya
kabinleri vb.
Negatif bas›nc› olan yanma odalar›na monte
edilmek üzere tasarlanm›flt›r, kapakl› modeli de
mevcuttur
Yanma odas› ölçüleri
Brülör ölçüleri
Yanma odas› ölçüleri*
* Uygulama ihtiyac›na göre farkl› yanma bafll›¤› boylar› mevcuttur
Boya kabinlerine uygulama: eflanjör kanal› iç görünüfl
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
Boya kabinlerine uygulama
15
Application on hot water storage solar sets
RX SER‹S‹ MODELLER‹
RX 35-70-90-120-150 S/PV
Kapasite
5-150 kW
Çal›flmas›
ON-Off, Yüksek/Düflük, Modülasyonlu
Modülasyon
De¤iflken süratli fan ile
Motor
F›rças›z
Hava-Gaz Kar›flt›rma Fan girifli
pozisyonu
Estetik
Kapaks›z
Yanma bafll›¤›
EN 676 ya göre sistem üzerine özel onay
Onay
Sistem üzerinde veya EN 676
RX 180-250 S/PV
Kapasite
250 kW' a kadar
Çal›flmas›
ON-Off, Yüksek/Düflük, Modülasyonlu
Modülasyon
De¤iflken süratli fan ile
Motor
F›rças›z
Hava-Gaz Kar›flt›rma Fan girifli
pozisyonu
Estetik
Kapakl›
Yanma bafll›¤›
Standart, uygulamaya özel
Onay
EN 676
RX 350-500-700-70-90-120-150 S/PV
Kapasite
730 kW' a kadar
Çal›flmas›
ON-Off, Yüksek/Düflük, Modülasyonlu
Modülasyon
Hava damperiyle
Motor
Asenkron
Hava-Gaz Kar›flt›rma Yanma bafll›¤› girifli
pozisyonu
Estetik
Kapakl›
Yanma bafll›¤›
Standart
Onay
EN 676
Türkiye Distribütörü:
“Do¤algazda çözüm orta¤›n›z”
Perpa Ticaret Merkezi B Blok Kat: 2 No:58 34384 fiiflli/‹STANBUL
Tel:+90 (0)212 320 34 00 Pbx
Fax: +90 (0)212 320 79 25
www.e-gaz.com.tr • www.riellobrulor.com.tr • e-mail:[email protected]
Download

RX (Premix)