YENİ
DIVACONDENS
YO⁄UŞMALI KOMBİLER
Yo€uşma teknolojisi ile
%103,5 verim*
25,9 ve 29 kW’l›k iki farkl›
kapasite seçene€i*
Çift eşanjörlü (Monotermik)
15 farkl› emniyet sistemi
3YIL
GARANTi
* EN 677 standard›na göre 50ºC - 30ºC çal›şma şartlar›nda maksimum yükteki verim ve kapasite de€eridir.
** Ferroli, ürünlerin garanti sürelerinde de€işiklik yapma hakk›n› sakl› tutar.
YO⁄UŞMA TEKNOLOJ‹S‹ NED‹R?
Yanma sürecinin sonucunda ortaya baca gaz› ç›kar.
Ç›kan baca gaz›n›n içinde yüksek miktarda su buhar›,
su buhar›n›n içinde ise ›s› enerjisi bulunmaktad›r.
Kalorifer devresinde kullan›lm›ş ve üstündeki ›s›
enerjisini ortama aktarm›ş olan kalorifer devresi
dönüş suyu ve kullan›m suyu, özel olarak tasarlanm›ş
yo€uşma eşanjörü içinde baca gaz› ile karş›laş›r.
Baca gaz› içindeki ›s› enerjisini kalorifer devresi dönüş
suyu veya kullan›m suyuna aktar›r. Böylelikle yak›t
enerjisinden maksimum düzeyde yararlan›larak, verim
art›r›l›r ve çevreye yay›lan NOx ve CO oranlar› azalt›l›r.
> > ÖZELL‹KLER
25,9 ve 29 kW'l›k iki farkl› kapasite seçene€i
(50-30ºC tesisat modelinde),
Her iki kapasitede de hermetik model seçene€i,
Genleşme Tank›
Alüminyum malzemeden imal edilmiş yo€uşma
eşanjörü (reküperatör) ile %103,5'lik yüksek
verim (EN 677'ye göre),
Yo€uşma
Eşanjörü
(Reküperatör)
2009/142 EEC gaz yakan cihazlar direktifine
uygun,
Fan
Do€algaz veya LPG ile kullan›m ve dönüşüm
imkan›,
700 mm
Kalorifer
Devresi
Eşanjörü
Yanma
Odas›
15 farkl› emniyet sistemi ile yüksek güvenlik
standard›,
Geniş modülasyon aral›€›na sahip kombine gaz
valfi,
Kalorifer devresi suyunu haz›rlayan bakır ana
eşanjör, kullanım devresi suyunu hazırlayan
paslanmaz çelik plakalı eşanjör,
Paslanmaz
Çelik
Brülör
Yo€uşma teknolojisi ile yüksek yanma verimi ve
düşük gaz emisyon de€erleri ile do€a dostu
(düşük NOx ve CO emisyon oranlar›),
Elektronik ateşleme sistemi, ak›ll› ar›za teşhis ve
uyar› sistemi,
Gaz Valfi
Tesisat›n ihtiyac›na göre ayarlanabilen, üç h›z
kademesine sahip sirkülasyon pompas›,
4 00 m m
330
mm
Kullan›m suyunda eco/comfort özelli€i ile,
ekonomik veya çok daha k›sa sürede, konforlu
kullan›m suyu elde edebilme imkan›,
Yo€uşma teknolojisi ile 92/42 EEC direktifine
göre, dört y›ld›zl› enerji verimlilik s›n›f›,
Sirkülasyon
Pompası
Sessiz çal›şma özelli€i,
Kullanım
Suyu Devresi
Eşanjörü
Modülasyonlu, uzaktan kumandal› ve on-off oda
termostatlar› ile çalışma ve dış hava sensörüne
bağlanabilme olanağı (opentherm protokolünü
desteklemektedir),
Üç Yollu
Vana
Kombinin çal›şma fonksiyonlar›n›n izlenebildi€i,
LCD kontrol paneli,
Kompakt ölçüleri sayesinde, kolay montaj ve
kullan›m alan›ndan tasarruf (400 x 330 x 700).
> > DIVACONDENS KOMBİ’N‹N TEKNOLOJ‹K
ÜSTÜNLÜKLER‹
Yo€uşma Eşanjörü
Alüminyum malzemeden imal edilmiş yo€uşma eşanjörü kullan›lm›şt›r. Kalorifer devresi suyu bu eşanjör içinden
geçirilerek, yo€uşma teknolojisinden yararlan›lmakta, böylelikle enerji tasarrufu sa€lanmaktad›r
Kullan›c› Dostu Çok Fonksiyonlu LCD Ekran
Cihaz›n kontrol paneli, tüm çal›şma fonksiyonlar›n› tan›mlayan LCD ekran ile donat›lm›şt›r. Kullan›m› çok kolayd›r, kullan›c›
dostudur.
Kullanma Suyunda Eco/Comfort Özelli€i
Cihaz 'comfort' modunda iken, kullan›m suyu 35ºC'de eşanjör içinde haz›r olarak bekletilir. Böylelikle tüketici kullanma
suyunu çok k›sa bir sürede temin edebilmektedir.
Cihaz 'eco' modunda iken, sadece tüketicinin kullan›m suyu talep etmesi durumunda, istenilen s›cakl›kta kullan›m
suyu haz›rlamaktad›r. Bu da yak›t tasarrufu sa€lamaktad›r.
> > EMN‹YET S‹STEMLER‹
1. Üç Bar Emniyet Ventili: Kalorifer devresinde ve cihazda
oluşabilecek herhangi bir basınç artışına karşı, cihazı koruma altına
alan sistemdir.
2. Otomatik Hava Atma Purjörü: Sirkülasyon pompası üzerinde
bulunur. Kalorifer tesisatında oluşan ve tesisat içinde olması
istenmeyen havayı, sistemden otomatik olarak uzaklaştırarak
sistemin zarar görmesini engeller.
3. Baca/Hava Emniyet Sistemi: Atık gaz tahliyesinde herhangi bir
problemin oluşması veya fanın çalışmaması durumunda hava
presostatı sayesinde cihaz otomatik olarak durur ve devre dışı kalır.
9. Düşük Su Bas›nç Şalteri: Cihaz›n düşük su bas›nçlar›nda
ve susuz çal›şmas›n› engelleyen sistemdir.
10. Doldurma Muslu€u: Tesisatta herhangi bir sebeple
meydana gelen su eksilmelerinin cihaza ve sisteme zarar
vermemesi amac› ile tesisata su ilave etmek için kullan›l›r.
11. Kalorifer Devresi ve S›cak Su Emniyet Sistemi:
Kalorifer devresinde su s›cakl›€› 95ºC'nin üstüne ç›kt›€› anda,
brülör yanmay› keser.
4. Genleşme Tank›: Kalorifer devresinde sirküle edilen sıcak suda
oluşan genleşmeyi absorbe eden ekipmandır.
12. Kullan›m Suyu S›cakl›k Sensörü: Kullan›m suyu
s›cakl›€›n› 40-55ºC aral›€›nda, talep edilen konfor s›cakl›€›nda
olup olmad›€›n› kontrol eder ve gerekli bilgiyi ana karta gönderir.
Aş›r› ›s›nma durumunda kombiyi bloke eder.
5. Donma Korumas›: Cihaz içinde bulunan sensörlerden alınan
değerlere göre, otomatik olarak devreye girerek, tesisatın donarak
zarar görmesini önleyen sistemdir. (Bu sistemin aktif olabilmesi için;
cihazın elektrik ve gaz hattının açık olması gerekmektedir.)
13. S›cak Kullan›m Suyu Ak›ş Anahtar›: Ak›ş anahtar›
sistemde su ak›ş› olup olmad›€›n› kontrol eder. Su ak›ş› var ise;
kombiyi kullan›m suyu için çal›şma moduna geçirir. Ak›ş yok ise;
brülördeki yanmay› güvenli bir şekilde durdurur.
6. Pompa Blokaj Korumas›: Pompan›n uzun süre kullan›lmamas›
durumunda, oluşabilecek olas› blokaja karş› koruyan sistemdir.
14. Otomatik By-Pass: Sistemde meydana gelebilecek akış
problemlerinde devreye girer ve kombinin zarar görmesini
engeller. Ayrıca, termostatik vana kullanılan radyatör tesisatlarında,
ekstra by-pass hattı yapılmasına gerek kalmaz.
7. Üç Yollu Vana Blokaj Koruması: Üç yollu vananın uzun süre
çalışmaması durumunda oluşabilecek olası blokaja karşı koruyucu
sistemdir.
8. ‹yonizasyon Elektrodu: Brülörde alevin oluşup oluşmadığını
kontrol eder. Alev oluşmamış ise, yanma odasına gazın girişini
engelleyerek sistemi koruma altına alır.
>>S‹RKÜLASYON POMPASI
15. Baca Gazı Aşırı Sıcaklık Termostatı: Baca gazı
sıcaklığının aşırı yükselmesi durumunda sistemi güvenli bir
şekilde durdurur. Yoğuşma oluşumuna yardımcı olur.
>>BOYUTLAR/BAĞLANTILAR
Bağlantılar:
Kombinin de€işik boyutlardaki tesisatlar ile uyumlu
çal›şmas›n› sa€lar. Üç kademelidir.
1- Kalorifer GİDİŞ 3/4" 2- Sıcak kullanım suyu ÇIKIŞ 1/2"
3- Gaz Giriş 1/2" 4- Soğuk kullanım suyu GİRİŞ 1/2"
5- Kalorifer Dönüş 3/4" 6- Yoğuşma sifonu ÇIKIŞ 7- Emniyet ventili ÇIKIŞ
2
3
4
5
1
6
A = Kombi yük kay›plar› - 1, 2 ve 3 = Sirkülatör h›z›
7
> > OPS‹YONEL AKSESUARLAR
>FERROLI ODA TERMOSTATLARI
Oscar W
Romeo
Haftal›k Programlanabilen On / Off
Oda Termostat›
• 7 gün 24 saat program yapma imkan›,
• Hafta sonu program›,
• Donma korumas›,
• Pilli çal›şma özelli€i,
• Ekstra ›s›l konfor ve rahatl›k,
• Kolay kullanım.
Modülasyonlu, Pilsiz, Haftal›k Programl› Uzaktan
Kumanda ve Kablolu Oda Termostat›
• Kombiye kablo ile ba€lant› yap›larak,
kombi üzerindeki her türlü çal›şma parametrelerini
inceleme ve de€iştirme imkan›,
• Arıza ve hatalar› bildirme özelli€i,
• Uzaktan reset özelli€i,
• D›ş hava s›cakl›€›n› gösterme özelli€i
(d›ş hava sensörü tak›l› ise),
• Haf›za korumal›,
• Modülasyonlu (Opentherm).
>HONEYWELL ODA TERMOSTATLARI VE DIŞ HAVA SENSÖRÜ
T 6360 Mekanik
Oda Termostatı
• On/Off çalışma,
• 10-30ºC aras›nda s›cakl›k
ayar imkanı,
• Kolay montaj,
• Kablo ile bağlantı,
• Pilsiz kullanım.
Dijital Oda
Termostatı
• On/Off çalışma,
• Oda s›cakl›€›n› ve ayar de€erini
görme imkan›,
• 5-35ºC aral›€›nda 0,5ºC’lik
ad›mlarla s›cakl›k ayar imkanı,
• Aşa€› ve yukar› tuşlar›yla s›cakl›k ayarlama,
• Donma korumas›yla birlikte,
manuel kapamaya olanak sa€layan
off/stand-by tuşu,
• 2xAA (LR6) alkalin pil ile çal›ş›r,
• Pil ömrü 4 y›la kadar ç›kabilir (en az 2 yıl)
ve pil azald›€›nda ekranda uyar› verir,
• Kablo ile bağlantı.
Modülasyonlu
Oda Termostatı
Dış Hava Sensörü
• Ba€l› bulundu€u cihaz› gerçek
modülasyon aral›€›nda çal›şt›rma
özelli€i ile yak›ttan tasarruf,
• Oda s›cakl›€›n› gösteren ekran,
• 5-35ºC aral›€ında 0,5ºC’lik ad›mlarla
s›cakl›k ayar imkanı,
• Hata gösterim ve kodlama sistemi,
• Ekranda, brülörün devreye girdi€ini
gösteren alev sembolü,
• Pilsiz kullan›m,
• Modülasyonlu (Opentherm),
• Kablo ile bağlantı.
• D›ş hava s›cakl›€›n› ölçer,
• Kombinin, kalorifer gidiş suyu
s›cakl›€›n› d›ş hava s›cakl›€›na göre
ayarlamas›n› sa€lar,
• Yak›t tasarrufu yaptırır,
• Oda sıcaklığının gereksiz artışını
önler,
• Kablo ile bağlantı.
>SIEMENS ODA TERMOSTATLARI
RAA 21
RDH 10
RDH 10M
REV 24
QAA73.210
Mekanik Oda
Termostatı
Dijital Oda
Termostatı
Modülasyonlu
Oda Termostatı
Haftalık Programlı
Oda Termostatı
• On/Off çalışma,
• 8-30°C arasında sıcaklık
ayar imkanı,
• Çalışma voltajı: 24-230 VAC,
• Kolay montaj,
• Kablo ile bağlantı,
• Pilsiz kullanım.
• On/Off çalışma,
• 5-30°C arasında sıcaklık
ayar imkanı,
• Geniş LCD ekran,
• Oda sıcaklığı ve ayar
değerini görme imkanı,
• Pilli çalışma özelliği,
• Kablo ile bağlantı.
• Opentherm haberleşme,
• Geniş LCD ekran,
• Sürekli öğrenen ve kendi
uyarlanan PID kontrol,
• Ekranda arıza ve hataları
bildirme özelliği,
• 5-30°C arasında sıcaklık
ayar imkanı,
• Oda sıcaklığı ve ayar
değerini görme imkanı,
• Pilli çalışma özelliği,
• Kablo ile bağlantı.
• On/Off çalışma,
• Geniş ekranlı LCD ekran,
• Kendi kendine öğrenen PID,
kontrollu (Patentli),
• 7 gün 24 saat program
yapma imkanı,
• Hafta sonu programı,
• Optimum başlatma,
• Sensör kalibrasyonu,
• Bilgi düğmesi,
• Donma ve aşırı ısınmaya
karşı koruma,
• Pilli çalışma özelliği,
• Kablo ile bağlantı.
Haftalık Programlı
Modülasyonlu
Oda Termostatı
• Opentherm haberleşme,
• Geniş LCD ekran,
• 7 gün 24 saat program
yapma imkanı,
• 8-30°C arasında sıcaklık
ayarlama imkanı,
• Ekranda arıza ve hataları
bildirme özelliği,
• Bilgi düğmesi,
• Pilsiz kullanım (Kablolu).
> > KONTROL PANELİ
ÇOK FONKS‹YONLU
LCD EKRAN
1
• Kullan›m suyu ç›k›ş s›cakl›€›n› gösterir.
• Kalorifer suyu ç›k›ş s›cakl›€›n› gösterir.
• Kullan›m suyu aktif iken ekranda
musluk sembolü görülür.
• Kalorifer suyu aktif iken ekranda
›s›tma sembolü görülür.
• Yaz/k›ş konumu seçimi görülür.
• Eco/comfort modu seçimi görülür.
• Brülör aktifken alev işareti görülür.
• Oluşan 20 farkl› hatay›
kodlayarak ekranda gösterir.
2
3
SICAK KULLANIM SUYU
AYA R T U Ş L A R I
• 40ºC ile 55ºC aras›nda
kullan›m suyu s›cakl›€›n› ayarlar.
A Ç M A/K A PA M A T U Ş U
E C O/C O M F O R T
SEÇ‹M‹ TUŞU
• Cihaz› açma/kapama bu tuşla yap›l›r.
• Kullan›m suyunun ekonomik
veya konfor modunda
kullan›m›n› sa€lar.
4
MANOMETRE
• Kalorifer devresinde oluşan
su bas›nc›n› gösterir.
5
6
KALOR‹FER SUYU
AYA R T U Ş L A R I
RESET TUŞU
Y A Z/K I Ş ‹ Ş L E T ‹ M T U Ş U
• 30ºC ile 85ºC aras›nda kalorifer
suyu s›cakl›€›n› ayarlar.
• Yaz/k›ş konumu seçimi yap›l›r.
• Reset butonu ile sistemi kilitleyen
ar›zalar›n düzeltilmesi/yok edilmesi
için kullan›l›r.
> > BACA UYGULAMALARI
(
1. Yatay Baca
Ø 60/100, Lmax = 5 m
(1 adet 90º dirsek dahil)
Ø 80/125, Lmax = 11,5 m
(1 adet 90º dirsek dahil)
= Hava /
= Duman)
2. Dikey Baca
Ø 60/100, Lmax = 6 m
Ø 80/125, Lmax = 12 m
(
= Hava /
= Duman)
3. Ayrık Baca
F24/F28 için: Ø 80,
Lmax: La+Lb: 55 m eşd.
Not 1: Kullanılan her bir Ø 60/100, 90° bir dirsek 1m boru boyuna, Ø 60/100, 45° bir dirsek ise 0,5m boru boyuna eşdeğer olup baca uzunluklarını azaltmaktadır.
Not 2: Ayrık baca uygulamalarında verilen uzunluklar, kayıplar düşülmeden verilen uzunluklardır. Net metrajlar için cihaz kitaplarından kayıp tablosuna bakınız.
(
= Hava /
= Duman)
Hermetik Baca Seti
1 adet 90º’lik flanşlı dirsek ve
90 cm’lik baca uzatmasından
oluşan settir.
L = 100 cm
Ø = 60/100 mm
2 014
EYLÜL
TEKN‹K ÖZELL‹KLER
Birim
Gaz Tipi
Cihaz Kategorisi
Divacondens F 24
Hermetik - Monotermik
Divacondens F 28
Hermetik - Monotermik
G20-G31
G20-G31
C13-C23-C33-C43-C53-
C13-C23-C33-C43-C53-
C63-C83-B23-B23
C63-C83-B23-B33
Maksimum Is›tma Gücü - Pmax. (80/60ºC)
kW
24.1
27
Minimum Is›tma Gücü - Pmin. (80/60ºC)
kW
9.2
9.2
Maksimum Is›tma Gücü - Pmax. (50/30ºC)
kW
25.9
29
Minimum Is›tma Gücü - Pmin. (50/30ºC)
kW
9.6
9.6
Maksimum Is›l Yük Qmax
kW
25
28
Minimum Is›l Yük Qmin
kW
10
10
Verim (80/60°C - maksimum güçte)
%
96.5
96,56
Verim (80/60°C - minimum güçte)
%
92
92
Verim (50/30°C - maksimum güçte)
%
103.5
103.5
Verim (50/30°C - minimum güçte)
%
96
96
Verim (50/30°C - %30 kısmi yükte)
%
103.5
103.5
Verimlilik seviyesi (EEC 92/42'e göre)
%
Verimler
Kalorifer Devresi
Sıcaklık Ayar Aralığı
°C
30-90
30-90
İşletme Basıncı - Minimum
bar
0.8
0.8
İşletme Basıncı - Maksimum
bar
3
3
3
3
Nox Sınıfı
Kullanım Suyu Devresi
°C
40-55
40-55
lt/dak.
14
15.7
Minimum Çalışma Basıncı
bar
0.25
0.25
Maksimum Çalışma Basıncı
bar
9
9
Doğalgaz (G20)
mbar
20
20
LPG (G31)
mbar
37
37
Sıcaklık Ayar Aralığı
Kullanım Suyu Üretimi (ΔT=25°C)
Gaz Giriş Basıncı
Yakıt Tüketimi
Doğalgaz - Maksimum Yükte
m3/h
2.64
2.96
Doğalgaz - Minimum Yükte
m3/h
1.06
1.06
LPG - Maksimum Yükte
kg/h
1.96
2.19
LPG - Minimum Yükte
kg/h
0.78
0.78
VAC/Hz
230/50
230/50
Watt
130
135
IPX5D
IPX5D
Amper
3
3
Gaz Bağlantısı
inch
½
½
Kalorifer Devresi Gidiş/Dönüş
inch
¾
¾
Kullanım Suyu Giriş/Çıkış
inch
½
½
Elektriksel Özellikler
Elektrik Beslemesi (Voltaj/Frekans)
Elektrik Tüketimi - Maksimum
Koruma Sınıfı
Kullanılacak Sigorta
Tesisat Bağlantı Özellikleri
Genel Özellikleri
mm
400 x 330 x 700
400 x 330 x 700
Ağırlık (ambalajsız)
kg
35
35
Genleşme Tankı Kapasitesi
lt.
8
8
mm
60/100 veya 80/12
60/100 veya 80/125
Elektronik
Elektronik
Ebatlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
Baca Çapı (Ø)
Diğer Özellikler
Ateşleme Sistemi
Var
Var
Modulasyonlu / On off Oda Termostatları İle Çalışmaya Uygun mu?
Uygun
Uygun
Kablolu/kablosuz Uzaktan Kumandalı Oda Çalışmaya Uygun mu?
Uygun
Uygun
Dış Hava Sensörü ile Çalışmaya Uygun mu?
Uygun
Uygun
Akıllı Arıza Tespit, Uyarı ve Giderme Sistemi
• YO⁄UŞMALI KOMB‹ • KOMB‹ • YO⁄UŞMALI KAZAN (YER/DUVAR T‹P‹) • DÖKÜM KAT KALOR‹FER‹ • MERKEZ‹ KAZAN (ÇEL‹K/DÖKÜM) • BRÜLÖR • BOYLER
• ÇEL‹K PANEL RADYATÖR • HAVLU KURUTUCU • TERMOS‹FON • TERMOBOYLER • KL‹MA • ISI POMPASI • SU SO⁄UTMA GRUBU • FAN COIL • ELEKTR‹KL‹ KAT KALORİFERİ
FERROLI ISITMA ve KLİMA SİSTEMLERİ SAN. TİC. ve SERVİS A.Ş.
Bayi Kaşesi
Genel Müdürlük
Şerifali Mah. Alptekin Cad. No:41 Ümraniye / İstanbul
Tel: (0216) 527 83 80 (pbx) Faks: (0216) 527 86 83
www.ferroli.com.tr
Ferroli; bu broşürde bask› ya da yaz›m hatalar›ndan dolay› meydana gelebilecek problemlerde hiçbir sorumluluk kabul etmez, ürünleri ve ürünlerin özelliklerini önceden bildirmeksizin de€iştirme hakk›n› sakl› tutar.
Kalorifer Devresi Güç
Download

Ürün Broşürü