S›rad›fl› bir "cerrahi" hizmet:
Oyuncak Hastanesi
Avustralya’n›n Sydney kentinde bulunan bu as›rl›k hastane,
ne insanlar›, ne de hayvanlar› tedavi ediyor.
Buraya yaln›zca oyuncak bebekler, pelüfl ay›lar, pusetler,
sallanan atlar; yani oyuncaklar kabul ediliyor…
Yazan: ZEYNEP ABURAS
913 y›l›nda Sydney’de Harold
1
Chapman taraf›ndan aç›lan Oyuncak Bebek Hastanesi,
kentin güneyindeki bir
arka sokakta, 101 y›ldan bu yana ‘cerrahi’ hizmet veriyor. Babas›n›n
bir as›r önce bafllad›¤› bu ifli devralan ve sürdüren
67 yafl›ndaki Geoff Chapman, hastanelerinde bugüne dek 3 milyondan
fazla oyunca¤›n hayat›n› kurtard›klar›n› ifade ediyor.
Avustralya ve Yeni
Zelanda’ dan gelen
‘hasta’ oyuncaklar›
kabul eden Oyuncak Hastanesi’nin
ikinci nesil ‘cerrahi’ sorumlusu Ge139
kendilerine gelen müflterilerini a¤latmak istemeyece¤ini ifade eden Chapman, “Bizim iflimiz için ise, oyuncaklar›n› geri almaya gelenlerin gözyafllar›, bizim iflimizi iyi yapt›¤›m›z›n bir
iflareti oluyor. Özellikle de, çocukluklar›ndan kalan k›r›k-dökük oyuncaklar›n›n tamir edildi¤ini gören yetiflkinler
için, bu oyuncaklar›n eski haline gelmeleri, onlar›n çocukluk an›lar›n› da
tazeliyor.” diyor.
eri üretim, fabrikasyon plastik
bebeklerin-oyuncaklar›n ça¤›nda, varl›¤›n› sürdürebilen yaln›zca birkaç Oyuncak Hastanesi’nden
birisi olduklar›n› anlatan Chapman,
mesleklerinin inceliklerinin de y›llar
boyu kazan›lan deneyimler sonucu
elde edildi¤ini vurguluyor. T›pk› insanlar›n tedavi alanlar› gibi, oyuncaklar›n da çeflitli tedavi alanlar›nda uzmanlaflan çal›flanlar›n›n oldu¤unu dile
getiren Chapman, “Örne¤in Gail
Grainger özellikle bacak, parmak ve
ayaklar›n tamirinde uzmanlaflm›flt›r.”
diyor. En çok zorland›klar› k›s›mlar›n
saçlar ve gözler oldu¤unu söyleyen
S
101 y›ll›k Oyuncak Hastanesi’nin
ikinci nesil mirasç›s› Geoff Chapman
off Chapman, hastanelerine gelen
oyuncaklara yapt›klar› ameliyat ve
ço¤u zaman da nakillerle; onlara el,
göz, parmak, bafl ve kimi zaman da
ayak parmaklar› kazand›rarak, eski
hallerine geri döndürdüklerini dile
getiriyor. Hiçbir dükkan sahibinin,
BD KASIM 2014
Oyuncak Hastanesi’nde uzman ellerde ”iyileflen” bir bebek
Chapman, oyuncak hastanesinde ‘doktorluk yapman›n’ en güzel taraf›n›n,
oyuncaklar› tamir edilen müflterilerin
gözlerindeki sevinç ve memnuniyet
Baz›lar› evlerinden çal›flan 12
personeli olan hastane, her ay ortalama
200 oyunca¤› eski görünümlerine
kavuflturuyor.
astanenin sorumlusu
Geoff Chapman, müflterilerinin yüzde 80’inin ‘büyük çocuklar’ oldu¤unu
anlat›yor: “Çocukluklar›nda
muhtemelen tek oyuncaklar›
oldu¤u, bugünkü gibi her süpermarkete gittiklerinde bir
bebek alamad›klar› için, aralar›nda duygusal bir ba¤ var. Bu
nedenle, hem çocukluk an›lar›n› tazelemeyi, hem de bu özel
oyuncaklar›n› kendi çocuklar›
ya da torunlar›na bir an› olarak b›rakmay› önemsiyorlar.” •
H
ifadesi oldu¤unu dile getiriyor:
“Hem kad›nlar hem erkekler
geliyor. Kad›nlar›n say›s›
daha fazla ama oyuncak Oyuncak ay›s› eski haline
ay›lar›na ba¤›ml› olan gelmifl mutlu bir
pek çok erkek de var. ”büyük çocuk”
Oyuncak bebeklerinin ya
da oyuncak ay›lar›n›n eski haline döndü¤ünü gören ve gözyafllar›na bo¤ulan müflterilerimiz oldu.”
Download

kantin - İzmit İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü