röportaj
Tülin Uçarer / [email protected]
K›ro¤lu fiirketler Grubu Yönetim Kurulu Baflkan›, Murat Hamdi K›ro¤lu
“Vatadafllar›m›z›n yaflam
standart›n› ve sosyal hayatlar›n›
ön planda tutuyoruz”
“Çevre duyarl›l›¤› deyince akl›m›za sadece yeflili korumak gelmemeli.çevre duyarl›l›¤›
denildi¤inde bu çevrede yaflayan tüm canl›lar›n bir dizayn içinde yerlefltirilmesi gerekmektedir.Biz bu projemizde buna dikkat ederek vatandafllar›m›z›n yaflam standart›n› ve
sosyal hayatlar›n› ön planda tutarak hareket ediyoruz.”
106 Ekonomi Dergisi
Say›n K›ro¤lu okuyucular›m›z için biraz
kendinizden bahsedermisiniz?
1967 do¤umluyum. Ankara Ted Koleji’nde
okuduktan sonra ‹stanbul Teknik Üniversitesi
Elektrik Mühendisli¤i Bölümü’nden mezun oldum. Evliyim ve üç çocu¤um var. On ay önce
Amerika’dan Türkiye’ye kesin dönüfl yapt›m.
Giriflimci bir aileden geliyorum ve giriflimci bir
ruha sahibim. fiu an 5’i Amerika’da olmak üzere
toplam 19 flirketimiz var. Amerika’da mermer
sektörüne ard›ndan Güllüo¤lu florida bayili¤ine
derken haz›r yemek ve inflaat sektörüne girdik.
Türkiye’ye as›l gelifl sebebim ise flu anda Bursa’da yap›lan ve Türkiye’nin en büyük ve benzersiz projesi olan 55 hektarl›k 1 milyon m2’lik bir
inflaat ihalesini almamd›r. Türkiye’de birçok sektörde yer al›yoruz ve K›ro¤lu fiirketler Grubu ad›
alt›nda flirketlerimizi toplad›k. Bu flirketler grubunun bütün yat›r›m ifllerine ben bak›yorum.
Otel, hastane, inflaat, kafe, otopark ifllerinde bulunmaktay›z. Bundan sonra da yat›r›mlar›m›za
h›zl› bir flekilde devam edece¤iz. Sanayi alan›nda d›fl cephe ve çat› cepheleri için yanmaz
sandviç kolimatör panel yap›yoruz. Bolu ve Adana’da iki tane fabrikam›z var. Bu yabanc› ortaklarla aç›lan bir firmad›r. Bu anlamda Avrupa’n›n
ve ortado¤unun en büyük firmas›y›z. Ayn› zamanda enerji sektöründeyiz. Do¤algaz çevrim
istasyonu ruhsat›m›z var. Onunda yat›r›mlar›na
bafllayaca¤›z.
Projelerinizi gerçeklefltirirken,çevre duyarl›l›¤›na önem vermek ad›na dikat etti¤iniz
unsurlar neler oluyor? ‹fl güvenli¤i aç›s›ndanhangi önlemleri al›yorsunuz?
Günümüz flartlar›nda projeleri yaparken
komplike düflünmek gerekmektedir.Gerek piyasa flartlar›, gerekse kanunsal düzenlemeler
neticesinde firmalar günün flartlar›na göre kendilerini revize etmelidirler.Çevre duyarl›l›¤› olmayan firmalar art›k tercih sebebi olam›yorlar.Bu anlay›fl art›k her sektörde kendini göstermeye bafllad›.fiu anda yapmakta oldu¤umuz
Bursa Y›ld›r›m mahallesi kentsel dönüflüm projesinde bu fark›ndal›k aç›kça gözükmektedir.Çevre duyarl›l›¤› deyince akl›m›za sadece
yeflili korumak gelmemeli.çevre duyarl›l›¤› denildi¤inde bu çevrede yaflayan tüm canl›lar›n
bir dizayn içinde yerlefltirilmesi gerekmektedir.Biz bu projemizde buna dikkat ederek vatandafllar›m›z›n yaflam standart›n› ve sosyal ha-
Ekonomi Dergisi 107
röportaj
yatlar›n› ön planda tutarak hareket ediyoruz.
‹fl güvenli¤i bizim birinci önceli¤imizdir.fiirketlerimizin tamam›nda bu anlay›fl çerçevesinde uygulamalar yap›lmaktad›r.öncelikle flunu
bilmeliyizki manevi olarak büyük sorumluluk tafl›yoruz. Bünyemizde çal›flan personelimiz bizim ailemizin bir parças›d›r.onlara gelecek her
üzücü olay bizi ziyadesiyle üzer.onun için ifl güvenli¤i politikam›z kanuni bir yapt›r›mdan ziyade manevi bir sorumluluktur bizim için.
Kalite anlay›fl›n›z nedir?Bu ba¤lamda sizi di¤er firmalardan ay›ran özellikleriniz neler oldu¤unu söyleyebilirsiniz?
fiu anlay›fla karfl›y›m.”KAL‹TE STANDARTI”.Bana göre kalitenin standart› olmaz.Kalite
her geçen gün kendini yenileyen bir olgudur.standart olan bir fleyi her gün yenileyemezsiniz.bizim kalite anlay›fl›m›z yaflam› kolaylaflt›rmak için yap›lan uygulamalard›r.yaflamdan
zevk almak için yap›lan uygulamalard›r. Örne¤in yine kentsel dönüflüm projemizde yap›lan
108 Ekonomi Dergisi
uygulamalara bir bak›n.malzeme ve uygulamada birinci s›n›f çal›fl›lmaktad›r.çat›s›ndan beton›na laminant›ndan vitrifiyesine kadar özenle seçilmifl malze kullan›lm›flt›r.bana göre bu projede kalitemiz sosyal sorumlulu¤umuzun bir eseridir.bu konutlarda allah izin verirse baz› dairelerin beyaz eflyas›n›da koymay› düflünüyorum.
maya karar verdik.
Best Model bana göre güzelli¤i ifade ediyor. Çünkü dünyadaki güzel modellerin ortaya
ç›kmas›n› sa¤l›yor. Bugüne kadar ülkemizde de
birçok bayan ve bay modeller seçildi. Ben bu yar›flman›n ayn› zamanda ülkeler aras› diyaloglar›
da sa¤lamlaflt›rd›¤›na inan›yorum.
Best model of the World yar›flmas›na
sponsor oldunuz.Bu konuda neler söylemek
istersiniz?
Yaklafl›k 13 senedir Amerika’da yaflamama
ra¤men Best Model yar›flmas›n› takip ediyordum. Bu yar›flman›n ülkemize çok büyük katk›
sa¤lad›¤›n› düflünüyorum. ‹smi hiçbir zaman
dedikodulara kar›flmad›. Y›llard›r var olan kaliteli
ve profesyonelce yap›lan bir yar›flma olmas› bizi
etkiledi. Her y›l yaklafl›k 50 ülke kat›l›yor ve Türkiye’nin tan›t›m› oluyor. Bizde böylelikle ülke yarar›na olan bir projeye destek vermifl oluyoruz.
Dolay›s›yla kendi flirketimin de ad›n› duyurmufl
oluyorum. Tüm bunlar› düflünerek sponsor ol-
Sizce Türkiye’de sektörünüzün öncelikli
sorunlar› nelerdir?Çözüm yollar›na iliflkin
düflüncelerinizi alabilirmiyiz?
Genel olarak söylemek gerekirse, ülkemizde kurumlar aras› iletiflimi küçük,orta ölçekli ve
büyük iflletmelerde sa¤lamak gerekli. fiöyleki arge ve inovasyon çaliflmalar› için devletimizin bu
iflletmelere vermifl oldu¤u destekler vard›r.Geliflmekte olan ülkelere bakt›¤›m›z zaman yapmalar› gereken özel sektörle devlet kurumlar›n›
ortak bir paydada tek bir hedefe do¤ru yönlendirmek.fiuanda devletimizin bu konuya ay›rd›¤›
pay on y›l öncesine göre 9 kat artm›flt›r.Yeterlimidir,hay›r. Ama bu bir süreç meselesidir.Dün-
ya ülkeleri aras›nda arge harcamalar›nda 2008
y›l›nda 25. S›radayken 2013 y›l›nda 18. S›raya gelmifliz.son aç›klanan tabloya göre Türkiye arge
çal›flmalar›nda bütçesinin %0,9 ile 10 milyar dolar arge çal›flmalar›na pay ay›rm›flt›r.Bu gelece¤in dünyas›nda söz sahibi olabilmemiz için olmazsa olmaz›m›zd›r.
Türkiye’nin önünün çok aç›k oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü art›k yerli üretime geçtik.
Öyle ki cep telefonlar›ndan, uçaklara kadar üretim yap›labiliyor. Bunlara bakarak, 2002 y›l›ndan bu yana sanayi kurulufllar›nda ciddi bir geliflme oldu¤unu görebiliriz. Bu geliflmelerin
meyvelerini toplamaya bafllayanlar dahi oldu.
Yak›n zamanda toplayacak olanlar da var. Bana
göre inflaat sektörü de sanayi içerisinde yer al›yor ve bakt›¤›m›zda inflaat sektörü de son zamanlarda ciddi ataklar yaparak ilerliyor. fiu anda
inflaat sektöründe 3milyon kifli istihdam ediliyor. Bu insanlar›n ailelerini de düflünürsek, milyonlarca kifli bu sektörden ekmek yiyor. fiu an
için tek s›k›nt›n›n etraf›m›zda olan savafllar oldu¤unu düflünüyorum. Çünkü sanayi sektörü bu
savafllar yüzünden yüzde 30 oran›nda düflüfle
girdi. Ama ileriki zamanlarda düzelece¤ine inan›yorum. O zamanda ivmemiz iyiden iyiye artacak.
Önümüzdeki dönem hedef ve projeleriniz hakk›nda bilgi verirmisiniz?
Benim en büyük hayalim Türkiye’yi en yüksek yerde konumlanm›fl görmektir.Hedefim ise
zirvedeki Türkiyenin yan›nda bir dünya markas›
olmakt›r. Ülke içerisindeki sorunlardan s›yr›l›p,
daha büyük sorunlara yönelsek ülkemizde kalk›nm›fl olacak. Çünkü inan›lmaz güzelliklere ve
zenginliklere sahip bir ülkeyiz. Bu aç›dan çok
flansl› oldu¤umuzu düflünüyorum. E¤er bu
flanslar›m›z› do¤ru kullan›rsak ve güzelliklerimizin fark›na var›rsak, Türkiye Avrupa’n›n önünde
lider bir ülke konumuna gelir. Bunun için hiçbir
engel yok. Bende zaten buna inand›¤›m için
Türkiye’ye dönüfl yapt›m. Herkesin tafl›n alt›na
elini sokmas› gerekti¤ini düflünüyorum. K›sacas›, kar›nca karar›nca bir fley yapmam gerekti¤ini
düflündüm ve geldim. Önümüzün de çok aç›k
oldu¤unu görüyorum. Çünkü eskiye göre ciddi
anlamda bir ilerleme içerisindeyiz. Art›k tüm
dünya ile ayn› anda bütün teknolojik geliflmeleri takip edebiliyoruz. Zaten sanayi anlam›nda
bakt›¤›n›zda kullan›lan makinelerin ayn›s› bizde
de var. Ve öyle ki bir ülke ne kadara üretiyorsa
biz yar› fiyat›na üretim yap›yoruz. Mesela flu an
bütün Ortado¤u, sandviç panelini Türkiye’den
al›yor. Türkiye ilerledi¤i için ‹rlandal›lar gelip buraya yat›r›m yapt›lar. Zaten bir ülkenin büyüdü¤ünü yurt d›fl› firmalar›n›n ço¤almas›ndan anlamak gerekir. Çünkü onlar araflt›rarak geliyorlar.
Yo¤un ifl temposundan arta kalan zamanlarda vakit ay›rd›¤›n›z hobileriniz var
m›?
Amerika’da yaflad›¤›m s›rada “Airsoft” ad›nda bir savafl oyunu keflfettim. Bütün stresimi, sinirimi onunla at›yordum. Ve o oyun ile kafam›
s›f›rl›yordum. Daha sonra bu oyunu Türkiye’ye
getirdim. Aç›kças› ben bu oyunu ilk bafllarda
kendim için kurdum. Fakat daha sonras›nda bunu halka açmaya karar verdim. K›ro¤lu fiirketler
Grubu olarak Türkiye’de bir oyun üzerine 2 bin
500 m2’lik kapal› bir plato kurduk. Yapt›¤›m›z
plato ile dünyada 3. Oyun platosunu yap›lm›fl
oldu. Bu platonun içerisine banka, benzinlik, cezaevi gibi oyunda olan ne varsa koyduk. Ayn› zamanda oyunun yurt d›fl›ndan özel k›yafetlerini
getirdik. Platoya girdi¤iniz anda kendinizi tamamen ayr› bir dünyada gibi hissetmeye bafll›yorsunuz. Üstelik gecenin her saatinde gelmek isteyenlere hizmet veriyoruz. Benim en büyük
hobim bu diyebilirim. Onun d›fl›nda f›rsat buldukça spor yap›yorum
Sosyal sorumluluk projeleri hakk›nda
çal›flmalar ve projeler nelerdir?
Bizim flirketimiz içerisinde sosyal sorumluluk projeleriyle ilgilenen ayr› bir birim yok. Vak›flar veya firmalar bize ellerinde bir dosya ile geliyor. Bizde kendi içimizde de¤erlendirme yaparak do¤ru zamanda do¤ru oldu¤una inand›¤›m›z projeye giriyoruz. Genel olarak proje baz›nda çal›flmalarda bulunuyoruz. Mesela fiiflli Etfal
Hastanesi içerisine nefroloji ve çocuk klini¤i olmak üzere iki adet klinik kurduk. Ümraniye
Araflt›rma Hastanesi’nin içerisine yo¤un bak›m
ünitesi kurduk. Bolu’da okul yapt›k. Bu yapt›¤›m›z çal›flmalar› da teslim ettikten sonra Sa¤l›k
Bakanl›¤› ve Milli E¤itim Bakanl›¤›’na hibe ettik.
Bunlar›n yan› s›ra Türk Böbrek Vakf›’na da elimizden geldi¤i kadar yard›mc› oluyoruz.
“Günümüz flartlar›nda projeleri yaparken komplike
düflünmek gerekmektedir.Gerek piyasa flartlar›, gerekse
kanunsal düzenlemeler neticesinde firmalar günün flartlar›na göre kendilerini revize etmelidirler.”
Ekonomi Dergisi 109
Download

106-109 murat hamdi